LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOKALE SENIORENRAAD STABROEK"

Transcriptie

1 LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2 DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners van Stabroek van ten minste 55 jaar. - Individuele senioren: senioren die geen lid zijn van een seniorenvereniging die vertegenwoordigd wordt in de Algemene Vergadering en met een officiële verblijfplaats in Stabroek. - Lidmaatschap van de Seniorenraad: lid van de Algemene Vergadering, Dagelijks Bestuur. - Niet Commerciële Dienstverlening: het woon- en zorgcentrum A. Cuypers en voorzieningen uit de sector thuiszorg met werking in Stabroek. - Niet Commerciële Vereniging: vereniging met een actieve seniorenwerking. - Nominatieve plaatsvervanger: plaatsvervanger van een vertegenwoordiger, lid van de Algemene Vergadering. - Politiek Mandaat: mandaat toegekend als gevolg van een democratische verkiezing voor een Belgisch democratisch politiek en bestuurlijk orgaan, zoals gemeenteraad, O.C.M.W-raad, Provinciale raad, Vlaams Parlement, Gemeenschapsraad, Federaal en Europees Parlement. - Vertegenwoordiger: effectief lid van de Algemene Vergadering en/of van een Lokale Seniorenraad Stabroek. - Waarnemend lid: persoon die een vergadering mag bijwonen, maar geen stemrecht heeft. - Werkingsjaar: van 1 juni 31 mei van het volgende kalenderjaar. - Werkingstermijn: omvat telkens 6 werkingsjaren. Hoofdstuk 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1.1 Het Huishoudelijk Reglement voorziet in de praktische uitvoering van de werking van de Lokale Seniorenraad Stabroek, de Algemene Vergadering, het Dagelijks Bestuur, dit in uitvoering van de statuten van de Lokale Seniorenraad Stabroek geactualiseerd aan de bepalingen van het OCMW-decreet en goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 11/12/2012. Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6 Het Huishoudelijk Reglement wordt van kracht na goedkeuring door de Algemene Vergadering. De plaatsvervangers (statuten art. 5.2, 5.3): indien het effectief lid op een vergadering niet aanwezig kan zijn moet hij zijn plaatsvervanger verwittigen. Die tekent de aanwezigheidslijst in de plaats van het effectief lid. De plaatsvervanger die ten minste 55 jaar oud is wordt dan stemgerechtigd. De effectieve leden en hun plaatsvervangers ontvangen het verslag van de vergaderingen. Een uitnodiging tot de vergadering wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering verstuurd aan alle effectieve leden met vermelding van de agenda, de plaats, de datum en het uur van de vergadering. In principe gaan de vergaderingen door in het sociaal huis te Hoevenen. Om geldig te kunnen beslissen in de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur, moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld dan wordt binnen de 7 kalenderdagen een nieuwe uitnodiging verstuurd conform artikel 1.4. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Elke bijeenkomst van de verschillende bestuursorganen begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De agendapunten worden besproken in de

3 volgorde van de uitnodiging. Als een bepaald punt wegens tijdsgebrek niet wordt behandeld, wordt het automatisch opgenomen op de agenda van de volgende vergadering en bij prioriteit behandeld. Artikel 1.7 Artikel 1.8 Artikel 1.9 Artikel 1.10 Artikel 1.11 Artikel 1.12 Artikel 1.13 Artikel 1.14 De Algemene Vergadering ziet toe dat de leden voldoen aan alle bepalingen zoals opgenomen in de statuten. Bij de verkiezing voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester is de kandidaat die de meerderheid van de stemmen behaalt verkozen. Indien geen enkele kandidaat in de eerste stemronde de meerderheid van de stemmen behaalt, dan wordt er opnieuw gekozen tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij een gelijk aantal stemmen in de tweede stemronde, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen. Alle verkiezingen met betrekking tot personen gebeuren bij geheime stemming. De Algemene Vergadering ziet toe dat de officiële verblijfplaats van de Individuele Senioren gelegen is op het grondgebied Stabroek. Bij vaststelling dat de officiële verblijfplaats van de Individuele Senioren is gewijzigd en niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt hij ambtshalve ontslagen als lid van de Lokale Seniorenraad Stabroek. De voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek doet het nodige om de Individuele Senioren te vervangen. Bij het verkiezen van de leden voor een bestuursorgaan dient een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen nagestreefd te worden. Alle bestuursfuncties kunnen zowel door mannelijke als vrouwelijke leden waargenomen worden. Alle verkiezingen met betrekking tot personen gebeuren bij geheime stemming. De Lokale Seniorenraad Stabroek en het Dagelijks Bestuur worden, in samenspraak met de diensten van het OCMW, waar nodig en mogelijk ondersteund door een personeelslid van het OCMW. Hoofdstuk 2: ALGEMENE VERGADERING A. Algemeenheden en samenstelling Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Het samenroepen van de eerste Algemene Vergadering van elke werkingstermijn is de taak van de uittredende Lokale Seniorenraad Stabroek in samenwerking met het OCMW. De Algemene Vergadering dient samengesteld conform de bepalingen van de statuten. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, verkozen door de Algemene Vergadering uit de leden van het Dagelijks Bestuur. B. Werking Artikel 2.4 Bij afwezigheid van de voorzitter van de Algemene Vergadering wordt de vergadering in navermelde volgorde voorgezeten door de ondervoorzitter, de secretaris, de

4 penningmeester of het oudste lid in leeftijd van het Dagelijks Bestuur. Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 De Algemene Vergadering brengt adviezen uit. De voorzitter ondertekent ze en zorgt er voor dat die overgemaakt worden aan de Voorzitter van het OCMW of aan andere betrokken instanties. Hij waakt over de opvolging ervan. De Algemene Vergadering kan samengeroepen worden wanneer minstens 1/3 van de leden hiertoe schriftelijk, met vermelding van de agenda, een verzoek richten tav. de voorzitter. De voorzitter waakt over een correcte uitvoering ervan. Indien een lid van de Algemene Vergadering een punt op de agenda wil plaatsen meldt hij dit schriftelijk aan de voorzitter ten minste 10 kalenderdagen vóór die Algemene Vergadering. De voorzitter stelt op het einde van de Algemene Vergadering de datum van de volgende Algemene Vergadering voor. De secretaris zorgt er voor dat na elke vergadering een verslag wordt opgemaakt dat, overgemaakt wordt aan de voorzitter van het OCMW en aan alle leden van de Algemene Vergadering en hun plaatsvervangers. Hoofdstuk 3: DAGELIJKS BESTUUR A. Algemeenheden en samenstelling Artikel 3.1 Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 4 afgevaardigden van de niet-commerciële vereniging met een actieve seniorenwerking in Stabroek; 2 individuele senioren die geen lid zijn van een seniorenvereniging; 1 afgevaardigde uit de niet-commerciële dienstverlening voor senioren; Deze laatste zetelt met raadgevende stem, behalve als hij/zij minstens 55 jaar is. Ambtshalve worden toegevoegd: - de voorzitter van het OCMW, - een personeelslid van het OCMW. In het Dagelijks Bestuur wordt gestreefd naar de vertegenwoordiging van alle levensbeschouwingen en naar een evenwichtige man/vrouwverhouding. Artikel 3.2 Artikel 3.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering is tevens voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek en van het Dagelijks Bestuur. Na de verkiezing van de voorzitter door de Algemene Vergadering, kiest het Dagelijks Bestuur onder zijn leden een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. B. Werking Artikel 3.4 Tijdens de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur worden de volgende vergaderdata van het werkingsjaar en de vergaderplaatsen principieel vastgelegd, waarbij

5 rekening wordt gehouden met de vergaderdata van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in functie van adviezen die dienen verstrekt of beslissingen die dienen getroffen. Onder leiding van de voorzitter en met medewerking van de leden van het Dagelijks Bestuur, bereidt het Dagelijks Bestuur de Algemene Vergadering voor en voert de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het Dagelijks Bestuur uit. Artikel 3.5 Artikel 3.6 Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de inkomende briefwisseling en geeft er het nodige gevolg aan. De secretaris zorgt er voor dat na elke vergadering een verslag wordt opgemaakt dat, overgemaakt wordt aan de voorzitter van het OCMW en aan alle leden van het Dagelijks Bestuur. Hoofdstuk 4: VERKIEZING VAN DE NIEUWE SENIORENRAAD A. Algemeenheden Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4. In overleg met de voorzitter van het OCMW of diens aangestelde(n) worden de in onderhavig hoofdstuk vermelde elementen vastgesteld: - de lijst met naam en coördinaten, voor de Lokale Seniorenraad Stabroek, van elke erkende Niet Commerciële Vereniging en van elke Niet Commerciële Dienstverlening met dienstverlening naar senioren; - de bekendmakingmiddelen, -data en -kanalen; - het aantal en de wijze van openbare oproep tot kandidatuurstelling; - de uiterste data voor het geldig indienen van de kandidaturen van; - de uiterste data en de wijze voor het geldig indienen van de kandidaturen voor de functie van: - voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek; - de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester van het Dagelijks Bestuur; Op het einde van elke werkingstermijn is de uittredende voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek belast met de voorbereidende werkzaamheden vereist voor een vlotte en correcte samenstelling en verkiezing van de nieuwe Lokale Seniorenraad Stabroek. Hij roept daartoe op het einde van het laatste werkingsjaar van de lopende werkingstermijn alle voorgedragen en geïnteresseerde leden samen met als doel de verkiezing van de nieuwe Algemene Vergadering, Dagelijks Bestuur en de nieuwe voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek. De verkiezing van de nieuwe Lokale Seniorenraad Stabroek is ten vroegste rechtsgeldig op 1 juni van een nieuwe werkingstermijn. Tot op dit ogenblik blijft de uittredende Lokale Seniorenraad Stabroek effectief zetelen als adviesorgaan. Ingeval er meer kandidaat-leden zijn dan beschikbare mandaten in de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur worden zij door de uittredende voorzitter van de Seniorenraad hiervan ingelicht. Alle kandidaten worden uitgenodigd zich voor te stellen op de eerste nieuwe Algemene Vergadering die stemt over de toetreding. De kandidaten worden gerangschikt volgens het door hen bekomen aantal voorkeurstemmen waarbij diegene met het hoogste aantal voorkeurstemmen als eerste

6 wordt gerangschikt. Bij gelijkheid van voorkeurstemmen wordt de oudste kandidaat in leeftijd eerst gerangschikt. De niet verkozen kandidaten worden opgenomen in de respectievelijke opvolgingslijsten per bestuursorgaan en per groep en gerangschikt volgens het aantal behaalde voorkeurstemmen. B. Algemene Vergadering Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 4.7 De uittredende voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek nodigt schriftelijk de erkende Niet Commerciële Vereniging en elke Niet Commerciële Dienstverlening met seniorenwerking uit schriftelijk hun vertegenwoordiger(s) en de plaatsvervanger(s) aan te duiden. Tijdens de eerste nieuwe Algemene Vergadering worden de voorgedragen vertegenwoordigers en de plaatsvervangers van de Niet Commerciële Vereniging en Niet Commerciële Dienstverlening aangesteld. Via een openbare oproep via de OCMW-website, het gemeenteblad, gemeente-website en de lokale pers worden de Stabroekse Senioren, Individuele Senioren genoemd, die geen lid zijn van een erkende Niet Commerciële Vereniging uitgenodigd schriftelijk hun kandidatuur in te dienen. C. Dagelijks bestuur Artikel 4.8 Tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Lokale Seniorenraad Stabroek worden de kandidaturen opgevraagd voor de leden van het Dagelijks Bestuur: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. D. Verkiezing van de voorzitter Artikel 4.9 Artikel 4.10 Na de verkiezing van de nieuwe Dagelijks Bestuur verkiest de nieuwe Algemene Vergadering haar voorzitter uit de kandidaat-voorzitters, lid van het Dagelijks Bestuur. Na de verkiezing van de voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek draagt de uittredende voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek, voor zover hij niet zelf verkozen is, het voorzitterschap van de vergadering over aan de nieuw verkozen voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek, die zal instaan voor de verdere installatie van het Dagelijks Bestuur van de Lokale Seniorenraad Stabroek. E. Verkiezing van de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester Artikel 4.11 De kandidaten voor de functie van ondervoorzitter, secretaris en/of penningmeester van het Dagelijks Bestuur moeten hun kandidatuur schriftelijk indienen bij de voorzitter van de Lokale Seniorenraad Stabroek. Onder het voorzitterschap van de nieuw verkozen voorzitter, kiezen de leden van het Dagelijks Bestuur uit de kandidaat-ondervoorzitters, -secretarissen en -penningmeesters, lid van het Dagelijks Bestuur hun ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

7 Hoofdstuk 5: VERVANGINGEN A. Algemeenheden Artikel 5.1 Nieuwe aanvragen om gedurende een werkingsjaar deel uit te maken van de Algemene Vergadering of van het Dagelijks Bestuur als Niet Commerciële Vereniging, Niet Commerciële Dienstverlening of Individuele Senioren kunnen gunstig worden beoordeeld zo het toegelaten aantal vertegenwoordigers niet is bereikt. B. Leden van de Algemene Vergadering Artikel 5.2 Artikel 5.3 Wanneer, om welke reden ook, een effectieve vertegenwoordiger van een Niet Commerciële Vereniging of Niet Commerciële Dienstverlening moet vervangen worden, wordt hij opgevolgd door zijn plaatsvervanger en vraagt de voorzitter van de Seniorenraad, naargelang het geval, aan de Niet Commerciële Vereniging of de Niet Commerciële Dienstverlening een nieuwe plaatsvervanger aan te duiden. Wanneer een individueel lid, om welke reden ook moet vervangen worden, wordt hij opgevolgd door een kandidaat die reageert op een openbare oproep die conform art. 4.7 gebeurt. C. Leden van het Dagelijks Bestuur Artikel 5.4 Indien in de loop van een werkingsjaar, om welke reden ook, een lid van het Dagelijks Bestuur dient vervangen, wordt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering een procedure toegepast conform art Hoofdstuk 6: UITSLUITINGEN A. Leden van de Algemene Vergadering Artikel 6.1 Artikel 6.2 Op voorstel van de voorzitter bevestigt de Algemene Vergadering een einde te stellen aan het lidmaatschap van een vertegenwoordiger ingeval: a) de Niet Commerciële Vereniging of Niet Commerciële Dienstverlening die hem heeft afgevaardigd zijn opdracht intrekt; b) de Niet Commerciële Vereniging of Niet Commerciële Dienstverlening ophoudt te bestaan; De vertegenwoordiger wordt hiervan schriftelijk ingelicht. Bij elke vergadering wordt een aanwezigheidskaart -lijst opgemaakt en ondertekend. Een lid dat op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder verontschuldiging wordt er schriftelijk van ingelicht dat de uitsluitingsprocedure zal worden opgestart. Op voorstel van de voorzitter bevestigt de Algemene Vergadering een einde te stellen aan het lidmaatschap van dat lid. Het lid wordt schriftelijk van de beslissing van de Algemene Vergadering ingelicht. B. Leden van het Dagelijks Bestuur Artikel 6.3 Bij elke vergadering wordt een aanwezigheidskaart -lijst opgemaakt en ondertekend. Een lid dat op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder verontschuldiging wordt schriftelijk ervan ingelicht dat de uitsluitingsprocedure zal worden opgestart.

8 Op voorstel van de voorzitter bevestigt het Dagelijks Bestuur een einde te stellen aan het lidmaatschap van dat lid. Het lid wordt schriftelijk van de beslissing van het Dagelijks Bestuur ingelicht. Hoofdstuk 7: WERKING Artikel 7.1 Artikel 7.2 Artikel 7.3 Artikel 7.4 Het Dagelijks Bestuur bereidt op eigen initiatief, op vraag van de Algemene Vergadering, op vraag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of van het gemeentebestuur een gefundeerd advies voor betreffende het lokale seniorenbeleid en de lokale seniorenwerking of over alle andere aangelegenheden die het seniorenbeleid en de ouderzorg in Stabroek betreffen, in het bijzonder over toegankelijkheid en mobiliteit, ruimtelijke ordening, huisvesting, sport en recreatie, milieu, verkeer, veiligheid, cultuur, integratie, emancipatie en sensibilisering. Dit voorstel van advies wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, behoudens in die gevallen waar het Dagelijks Bestuur bij hoogdringendheid advies verleent tav. OCMW. Dit bij hoogdringendheid geformuleerde advies dient tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering te worden bekrachtigd. Het Dagelijks Bestuur bereidt jaarlijks een geargumenteerd voorstel van mogelijk te organiseren activiteiten voor het volgende werkjaar voor. Dit voorstel, inclusief een initiële berekening van de mogelijke budgettaire impact wordt, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, uiterlijk in september ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zodat de benodigde financiële enveloppe kan worden opgenomen in het budget van het OCMW. Het Dagelijks Bestuur staat in voor de praktische uitwerking van initieel goedgekeurde initiatieven en legt deze tijdig ter goedkeuring voor aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De lokale seniorenraad wordt in zijn werking, in samenspraak met het OCMW, waar nodig en mogelijk ondersteund door een OCMW personeelslid. Hoofdstuk 8: FINANCIËN A. Algemeenheden Artikel 8.1 Artikel 8.2 Artikel 8.3 Artikel 8.4 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kent aan de lokale seniorenraad jaarlijks een werkingsdotatie toe. Deze dotatie wordt vastgelegd voor de duur die samen valt met de periode van de meerjarenplanning van het OCMW. Bij de aanvang van een werkingsjaar kiest de Algemene Vergadering, uit haar leden, twee commissarissen, geen leden van het Dagelijks Bestuur, die belast worden met het toezicht op de financiën en de boekhouding van de Lokale Seniorenraad Stabroek. Zij brengen schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering op het einde van elk werkingsjaar. Jaarlijks en ten laatste op 30 april van het daaropvolgend werkingsjaar legt de Dagelijks Bestuur een financieel jaarverslag voor aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het Dagelijks Bestuur bepaalt de eigen inwendige gedragsregels inzake het beheer van de toegekende werkingsgelden. Hierbij moeten volgende regels minimaal van kracht zijn:

9 - alle uitgaven of opnamen voor de kas moeten worden goedgekeurd door de voorzitter; - minimum 3 bestuursleden moeten 2 aan 2 volmacht hebben om overschrijvingen of opnamen voor de kas uit te voeren; - de goedgekeurde uitgaven worden overgeschreven, mits handtekening van 2 bestuursleden of worden uitbetaald, langs de kas, door de penningmeester; - de penningmeester houdt alle bewijsstukken bij van de inkomsten en uitgaven.

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD. Gemeentelijke Sportraad Beveren. Hoofdstuk 1: algemene vergadering

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD. Gemeentelijke Sportraad Beveren. Hoofdstuk 1: algemene vergadering Gemeentelijke Sportraad Beveren HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD Hoofdstuk 1: algemene vergadering Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen Art. 1 Art. 2 Art. 3 De algemene

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016

REGLEMENT: ADVIESRADEN. Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013. Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 REGLEMENT: ADVIESRADEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/03/2013 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 24/09/2013 en 22 maart 2016 Algemene bepalingen Artikel 1 Er worden volgende adviesraden

Nadere informatie

VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen

VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen samen voor meer verkeersveiligheid in West-Vlaanderen Huishoudelijk Reglement Versie 21.09.2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW VERKEERSVEILG WEST-VLAANDEREN I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps 1. Benaming Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps Onder de benaming "Ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei te Erps-Kwerps wordt een feitelijke vereniging opgericht. 2. Zetel De

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad op 7 maart 2012. In werking getreden op 1 januari 2013 (alle voorgaande statuten kwamen op de deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad

Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad Huishoudelijk Reglement Vlaamse Jeugdraad Datum: 4 juni 2014 1 Samenstelling van de Algemene Vergadering 1 De Vlaamse Jeugdraad is een feitelijke vereniging. De bijeenkomst van de Vlaamse Jeugdraad noemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. Het bestaande Huishoudelijk Reglement van de Seniorenraad Borgloon, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 Oprichting/Ouderraad/Oudervereniging Art.1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad,

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie