Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw."

Transcriptie

1 Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw. Het behandelplein wordt volledig ingericht op de (hulp)vraag van de cliënt. Vanuit een beschermde omgeving worden cliënten begeleid naar een optimale participatie en zelfregie. Het behandelplein: kloppend hart van onze zorg Positieve omgeving voor optimale participatie Adelante richt haar zorg in aan de hand van de drie fasen van het Internationale Classificatiemodel voor Functioneren (ICF). Vanuit de herstelfase en het opnieuw aanleren van vaardigheden (1), wordt de cliënt via het bestendigen van de vaardigheden (2) naar maximale participatie (3) geleid. Kern van de behandeling is het oefenhuis waar cliënten samen met andere revalidanten werken aan zelfstandigheid. Zelfregie van de cliënt: bepalen eigen tempo en einddoelen Optimale participatie en sociaal welbevinden Hogere cliënttevredenheid Vanuit beschermde omgeving via begeleiding naar blijvend resultaat Interdisciplinaire omgeving: behandelaren werken meer intensief samen Adelante start dit jaar met de bouw van het nieuwe behandelplein binnen locatie Hoensbroek. Intussen gaan de verschillende vakgroepen aan de slag met de definitieve inrichting (zoals het vaststellen van de activiteiten). Hiervoor is een procesbeschrijving uitgewerkt waarin samengewerkt wordt met de cliëntenraad en het kenniscentrum. Het nieuwe plein zal in 2016 worden opgeleverd. Hierna volgt een aantal evaluatiemomenten om het geheel te kunnen optimaliseren. Nathalie Kers, ergotherapeut, Partner

2 De kwaliteit van de verpleegkundige zorg verhogen en de professionaliteit van de verpleegkundige beroepsgroep versterken. Het programma Amphia naar TOPzorg is een bundeling van projecten en activiteiten met een continue focus op de beste (basis)zorg voor elke patiënt. Programma Verpleegkundige zorg: Amphia naar TOPzorg Expeditie naar de TOP Met het programma krijgen alle verpleegkundigen de kans en ruimte om zich in een vernieuwende Amphia organisatie sterk te ontwikkelen. Bij alle projecten zijn verpleegkundigen in de lead en gaat het over de inhoud van het verpleegkundig vak. De projecten: Gouden Standaard verpleegkundige zorg, Verpleegkundige visite, Evidence Based Practice, Beroepsprofielen, Bekwaam en deskundig en Amphia floreert. Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd: lezingenprogramma, uitwisselingsprogramma, topzorgmarkt, lunchbijeenkomsten en trainingen. Verpleegkundige functieprofielen voor mbo en hbo verpleegkundigen om optimaal aan te sluiten bij de zorgvragen van de toekomst, waarbij beide niveaus excelleren Focus op de Gouden Standaard Verpleegkundige zorg; wat betreft houding, gedrag én vak bekwaamheid Evidence Based Nursing als basis voor verpleegkundig vakmanschap Invoeren van de verpleegkundige visite voor regie op het zorgproces Het vergroten van zelfbewustzijn en het versterken van zelfsturing van verpleegkundigen Het heeft geleid tot een bewustwording van de noodzaak tot verdere professionalisering alsook aantoonbare verbeteringen op de verpleegkundige zorg. De verpleegkundige beroepsgroep zal meer regie moeten nemen over het verpleegkundig deel van het zorgproces, een visie vormen op de toekomst, een helder beleid uitstippelen en zorgen voor doorontwikkeling van rollen en taken. Hiervoor is begin 2015 de Verpleegkundige Regieraad opgericht. Deze raad zal verpleegkundig beleid gaan bepalen in samenspraak met beroepsgenoten en experts én als gesprekspartner van medisch specialisten en management. Cécile Vilrokx, Programmacöordinator Amphia naar TOPzorg,

3 Steeds meer mensen leven met kanker of ervaren klachten als gevolg van de behandeling van kanker. Een patiëntenportaal om patiënten beter te informeren over hun ziekte, hun behandelingen en het nazorgtraject en ze te helpen om fysiek actief te worden of te blijven. Patiënten Antoni van Leeuwenhoek enthousiast over portaal Interactief en patiëntgericht portaal voor kankerpatiënten MijnAVL is ontwikkeld met de eindgebruikers en bestaat momenteel uit de volgende onderdelen: 1 Patiëntenvoorlichting op maat 2 Overzicht van alle afspraken in het Antoni van Leeuwenhoek 3 Interactieve vragenlijsten over kwaliteit van leven en fysieke activiteit met grafische weergave van resultaten 4 Inzage in het medisch dossier 5 Beweegadvies op maat 6 Telemonitoringssysteem en online oefenprogramma (operabele longkankerpatiënten) Alle voor patiënten relevante informatie staat op één plaats MijnAVL helpt de juiste vragen te stellen tijdens consulten Patiënten zijn zich bewuster van het belang van bewegen De conditie van longkankerpatiënten is beter te monitoren Longkankerpatiënten kunnen thuis werken aan het fysieke herstel Onderzoek naar de haalbaarheid, het gebruik, de gebruiksvriendelijkheid, de tevredenheid en aanwijzingen voor effectiviteit wordt momenteel uitgevoerd. In de tussentijd kunnen de beschreven functionaliteiten van MijnAVL, en alle (beweeg-)adviezen die erin verwerkt zijn, al door ziekenhuizen overgenomen worden en eventueel aangepast worden aan de eigen situatie. De ambitie is om in een later stadium een gecontroleerd onderzoek uit te voeren om de effectiviteit beter te onderzoeken. Dr. Wim Groen, postdoc,

4 De stijgende zorgvraag en daarmee stijgende kosten leiden tot grote problemen in de Nederlandse gezondheidszorg. Een iphone-app waarmee patiënten hun medicatieoverzicht bij kunnen houden. Hierdoor zijn zij zich meer bewust van hun medicatiegebruik en kunnen zij daarnaast zorgverleners beter helpen. Een iphone-app bij medicatieoverdracht De patiënt als partner in zijn behandeling Patiënten kunnen met de MijnMedicatie-app (MMa) eenvoudig zelf een actueel medicatieoverzicht opstellen en bijhouden. Er is in het Antonius Ziekenhuis een studie uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid, acceptatie en effectiviteit van de MMa. Tijdens het onderzoek werd de MMa vergeleken met de traditionele manier van gegevensverzameling: een gesprek met de apothekersassistente. Positieve ontvangst app Grotere betrokkenheid van patiënten Kostenbesparing mogelijk door ontlasting zorgverlener Minder medicatiefouten (na oplossen technische problemen) Betere (en betaalbare) medicatieverificatie poliklinische patiënten Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt de app verbeterd. Met hulp van onder andere Apple en NICTIZ wordt gestreefd de app zo intuïtief en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De app zal vervolgens in een grotere setting worden getest. Daarbij zal de focus liggen op het effect op de kwaliteit van het betrekken van de patiënt. Daarnaast zullen ook de financiële consequenties van deze regierol in kaart worden gebracht. Joris Arts, Ziekenhuisapotheker, Hoofd Afdeling Klinische Farmacie Partner

5 Een significant deel van patiënten met pijn op de borst wordt onnodig naar het ziekenhuis vervoerd. De FAMOUS TRIAGE studie introduceert triage van patiënten met pijn op de borst zonder ST-elevaties op het ECG in de ambulance door middel van de gemodificeerde HEART-score. Mag de ambulance mensen met pijn op de borst thuis laten? Pre-hospitale risicostratificatie bij verdenking op hartinfarct In de eerste fase wordt de prognostische waarde van de gemodificeerde HEART-score in de ambulance onderzocht in een observationeel, prospectief cohort van 1250 patiënten. In de tweede fase vindt de externe validatie plaats van de risico-score. In de derde fase wordt de risico-score uiteindelijk geïmplementeerd als hulpmiddel in de ambulance bij de triage van patiënten met pijn op de borst. Laagrisico patiënten hoeven niet naar het ziekenhuis: Beter voor de patiënt Minder drukte op de spoedeisende hulp Reductie zorgkosten Hoogrisico patiënten direct naar het juiste ziekenhuis: Beter voor de patiënt Verminderen inter-hospitaal ambulancevervoer Reductie zorgkosten Fase 1 van de FAMOUS TRIAGE studie is bijna afgerond (analyse resultaten gaande). De studie wordt tot op heden uitgevoerd zonder extramurale funding, maar een subsidieaanvraag bij ZonMw is lopende. Bij de subsidieaanvraag wordt ook onderzocht of samenwerking kan plaatsvinden met soortgelijke initiatieven, maar vooralsnog is de FAMOUS TRIAGE studie in Nederland uniek in zijn soort. De verwachte voordelen van adequate pre-hospitale triage van patiënten met pijn op de borst zijn baanbrekend en uiterst winstgevend. Drs. Maycel (Michael) Ishak, arts-onderzoeker cardiologie,

6 Er bestaat altijd een mogelijkheid dat er bij een operatie een complicatie optreedt met een implantaat. Het kost nu veel tijd om te achterhalen om welk implantaat en welke patiënt het gaat. Implantaten worden voorzien van een unieke barcode. Bij een recall is met de barcode precies na te gaan om welke patiënt en welk implantaat het gaat. Patiëntveiligheid vergroten met uniforme barcodering U weet toch ook waar uw pak melk vandaan komt? Controle op houdbaarheid, steriliteit en aantallen van producten op een OK gebeurt nu nog handmatig. Dit is foutgevoelig, tijdrovend en verspillend. In Bernhoven zijn implantaten gestandaardiseerd met een barcode en in één applicatie ondergebracht. In die applicatie komt alle informatie samen: het product, houdbaarheid, kosten, welke patiënt etc. Zo is direct en snel te achterhalen om welk implantaat en welke patiënt het gaat bij een recall. Grote patiëntveiligheid: met één muisklik is bekend wie welk implantaat heeft Tijdbesparend: met één muisklik adequate informatie over houdbaarheid, steriliteit e.d. Efficiëntere logistiek en voorraadbeheer Circa 80% minder verspilling en 25% minder voorraad Onderzocht gaat worden wat de toegevoegde waarde is van standaardisering voor andere afdelingen (CSA, interventieafdelingen als radiologie, cardiologie). Idem voor medicatie. Doel: Invoering uniforme barcodering in het hele ziekenhuis, met dezelfde voordelen. Dit gebeurt in samenwerking met GS1 en een collectief van elf ziekenhuizen dat de werkwijze van Bernhoven wil overnemen. Evaluatie van best practices in eigen en andere ziekenhuizen vindt plaats. Ultiem doel: uitrol standaardisering op alle niveaus in ziekenhuizen. Justin Bitter, Manager bedrijfsvoering OK, Karel Bruinsma, medewerker communicatie met uniforme barcodering in portefeuille, Partner

7 Er is bewijs dat meer oefenen leidt tot beter herstel. Nu is er te weinig geld om dit te realiseren. Therapeutisch gamen biedt de oplossing om oefeningen aan te bieden die motiveren en tegelijkertijd ook op maat voor de patiënt en goed te evalueren zijn door de therapeut. Is oefenen op maat zonder direct contact met een behandelaar mogelijk? De revalidatiegame DJ Fiero motiveert tot extra oefenen! Met de revalidatiegame DJ Fiero krijgt de revalidant een persoonlijk oefenprogramma aangeboden, verpakt in een aantrekkelijke en motiverende game. Elke beweging wordt door de therapeut voorgeprogrammeerd en achteraf geëvalueerd. Door middel van een webapplicatie stelt de therapeut oefeningen in die van meerwaarde zijn voor de betreffende patiënt en deze worden in een muziekspel aangeboden. De patiënt scoort punten door de juiste voorgeprogrammeerde bewegingen goed uit te voeren. Meer oefenen Bewegen in een motiverende context Voor iedereen een persoonlijk oefenprogramma Minder kosten en meer oefeningen door thuisoefeningen De therapeut kan precies zien wat er gebeurt In de komende periode wordt er gewerkt aan een beveiligde datastroom, zodat de revalidanten thuis kunnen trainen. Daarna ambiëren we een vervolgstap te zetten waarin de game completer en klaar voor de markt gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat we goed moeten kijken naar de techniek/hardware en dat een businessplan opgesteld wordt, zodat de game ook gebruikt kan worden door andere revalidatie-instellingen en daarbuiten (bijvoorbeeld verpleeghuizen, eerstelijnspraktijken en fitnesscentra). Joep Janssen, MSc, fysiotherapeut-bewegingswetenschapper,

8 Aanbevelingen uit de behandelrichtlijnen worden niet vanzelf geïmplementeerd in de zorgpraktijk. Dat duurt vaak te lang of gebeurt niet. Voor de implementatie van aanbevelingen uit de behandelrichtlijnen zijn voor een aantal diagnosegroepen knowledge brokers aangesteld. Dit zijn initiatiefrijke therapeuten die hun collega s stimuleren vernieuwingen toe te passen. Hoe zorgen we dat we behandelen volgens de richtlijnen? Stel een knowledge broker aan! Een knowledge broker is opgeleid om projectmatig innovaties te implementeren en te borgen in de eigen instelling. Hiervoor krijgt hij of zij tijd beschikbaar gesteld en inhoudelijke ondersteuning. Voor CP (hersenbeschadiging) en CVA (beroerte) is er bovendien een landelijk netwerk van knowledge brokers uit verschillende revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit netwerk heeft nauw contact via regelmatige bijeenkomsten en een digitaal forum. Zo maakt men gebruik van elkaars ervaringen en kennis. Realisatie van meer evidence en practice based zorg Benutten van talenten van medewerkers Stimulering kennisdeling, ervaring, producten en ideeën; anderen hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden Met ketenbrede projecten beter werken aan kwaliteit van zorg Meer opgeleide behandelaars tot knowledge broker; vergemakkelijkt realisatie innovaties De manier van werken, ofwel initiatiefrijke behandelaars uit het eigen team inzetten en de taak geven om innovatie aan te jagen, gebruiken we in steeds meer projecten en bij steeds meer diagnosegroepen. De Hoogstraat neemt deel aan twee landelijke netwerken (voor CVA en CP) en zou dit in de toekomst graag uitbreiden naar andere diagnosegroepen. Want het werken met knowledge brokers werkt! Eugénie Brinkhof, fysiotherapeut en knowledge broker,

9 Huidige monitoringsmethoden voor zwangeren en neonaten zijn niet patiëntvriendelijk en onvoldoende geschikt voor betrouwbare diagnosestelling. In het Perinatale Impulsprogramma van MMC, Philips en TU/e, ontwikkelen artsen, ingenieurs en designers gezamenlijk computersimulaties en smart monitoring-algoritmes voor pre- en postnatale zorg. Simulatie en smart monitoring op de NICU en verloskamer Innovatie met artsen, ingenieurs en designers Binnen dit project ontwikkelen we computermodellen om de perinatale (patho)fysiologie beter te begrijpen. Deze intensieve samenwerking tussen kliniek, universiteit en industrie brengt nieuwe inzichten die leiden tot betere monitoringstechnieken. Hierdoor kan de ontwikkeling van het kind beter gevolgd worden en zonodig al eerder ingegrepen worden. Door deze monitoring te integreren in slimme producten wordt bovendien de ouder-kind band gestimuleerd. Ontwikkeling van slimme, patiëntvriendelijke monitoringsapparatuur voor zwangeren en pasgeborenen Sneller detecteren van kritische situaties met verbeterde diagnose en behandeling Ontwikkeling beslissingsondersteunende computermodellen voor gynaecologen en kinderartsen Betere neurologische ontwikkeling van de kwetsbare te vroeggeborene Toekomstbestendigheid door mogelijkheden voor thuismonitoring in te bouwen Het Perinatale Impulsprogramma heeft een looptijd van vier jaar voor onderzoek en ontwikkeling. MMC, Philips en TU/e vormen strategic partners in deze samenwerking, die ook na afloop van het Perinatale Impulsprogramma gecontinueerd zal worden. In het huidige project wordt de hele keten van fundamenteel onderzoek, via productontwikkeling tot klinische testen meegenomen. Doorontwikkeling is voorzien via verdere samenwerking met de huidige partners, en kan worden uitgebreid met internationale partners, bijvoorbeeld via Europese stimulatieprogramma s. Dhr. F.J.M. van Daal MHA, manager Vrouw Moeder Kind Centrum en Urologie,

10 Het CVA revalidatieplan, waarbij tijd cruciaal is, kan pas worden opgesteld nadat alle informatie beschikbaar is. Digitale uitwisseling van dossiergegevens voor CVA-patiënten tussen het Maasstad Ziekenhuis en Laurens volgens de CCR-standaard voordat de patiënt daadwerkelijk wordt overgeplaatst. Versnelling ketenzorg CVA door digitale informatieuitwisseling CCR uitwisseling tussen ziekenhuis en revalidatie-instelling Alle gegevens worden onttrokken uit het EPD en volgens CCR-standaard verwerkt en digitaal aangeboden aan de zorginstelling met behulp van XDS-technologie in combinatie met de regionale XDS-verwijsindex. Via de XDSverwijsindex kan de andere zorginstelling dit CCR-bestand ophalen en bekijken via een viewer of inlezen in het eigen systeem en als losse data elementen verwerken. Gegevens eerder en volledig beschikbaar bij zorginstelling Geen tijdsverlies in opstellen revalidatieplan door opvragen gegevens Door sneller opgestarte revalidatie sneller herstel Uniforme oplossing gebaseerd op standaarden, na pilot breed inzetbaar Betere uitkomst van het herstel van de CVA-patiënt Het uitwisselen van CVA-gegevens van de patiënt wordt als pilot in de regio gezien om te kijken wat de mogelijkheden zijn van gegevensuitwisseling met behulp van de CCR-standaard en de XDSverwijsindex. Bij positieve uitkomsten zullen de bouwstenen, gebaseerd op de Nictiz/NFU-standaard (Generieke Overdrachtsgegevens), worden uitgebreid waardoor dit ook voor andere uitwisselingsdoeleinden gebruikt kan worden en kunnen meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio hier gebruik van maken. Marije van Hoorn, Manager Informatiemanagement

11 De wens van het brandwondencentrum om de zorg voor zeer jonge kinderen en hun ouders te optimaliseren. Kritisch kijken naar het zorgproces, professionals goed trainen, gebruik maken van inzichten en innovaties. Hiermee heeft heeft het brandwondencentrum de zorg voor kinderen (en ouders) verbeterd. Van AU naar Wauw. Brandwondenzorg aan jonge kinderen 35 jaar multidisciplinaire ontwikkeling in Groningen Ruim een kwart van de patiënten met brandwonden zijn kinderen jonger dan vier jaar. Zij en hun ouders hebben specifieke zorg nodig. Door een betere focus door speciaal opgeleide professionals kwamen ook specifieke wensen en behoeften aan het licht. Met een goede balans tussen wat medisch noodzakelijk en pedagogisch wenselijk is, heeft dit een steeds vernieuwend zorgpad opgeleverd. Georganiseerde zorgketen van opvang tot en met nazorg Kind is uitgangspunt in de organisatie van zorg De zorg organiseren in afstemming met de ouders Stressreductie voor kinderen tijdens hun verblijf in het brandwondencentrum Gebruik moderne (digitale) technieken bij de behandeling Met de opbrengst van verschillende sponsoractiviteiten (onder andere. WAUW) zijn we de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa aan het bouwen. Ook blijven we gebruik maken van Virtual Reality om patiënten af te leiden tijdens medische handelingen. Op de polikliniek worden sinds kort pijnmetingen gedaan bij kinderen en is de begeleiding door pedagogisch medewerkers uitgebreid. Verder gaan we met videotraining zorgen voor een nog betere individuele afstemming van de zorg. J. Blik, unithoofd. G.A. Hartlief, verpleegkundig specialist i.o. J.K. Zuiker, pedagogisch medewerker brandwondencentrum. Partner

12 De verplichte voorlichting met informed consent voor medische ingrepen is weinig uniform, tijd- en personeelintensief. Substitutie van de voorlichting door een web-applicatie in plaats van een persoonlijk consult. e-voorlichting en e-consent: efficiënter, beter en goedkoper Informatie voor coloscopie door web-applicatie Met de Coloscopie MEx applicatie worden patiënten voorgelicht omtrent het darmonderzoek (coloscopie) en geven ze informatie over hun medische conditie alvorens een coloscopie gepland wordt. Tevens geven de patiënten informed consent voor de ingreep via deze applicatie (e-consent). De communicatie loopt via beveiligde s. Alle werkprocessen zijn gestandaardiseerd. Het generieke framework van de applicatie is ook geschikt voor andere verrichtingen. e-voorlichting is efficiënter en sneller (in studie aangetoond) e-voorlichting is uniformer, toetsbaar en kan individueler e-voorlichting is patiëntvriendelijker (geen consult nodig) e-voorlichting is goedkoper ( /jaar landelijk) MEx-applicaties zijn generiek voor talloze verrichtingen toepasbaar De applicatie is gereed gemaakt voor gebruikt op mobiele apparatuur. Op dit moment worden applicaties voor andere ingrepen zoals het maagonderzoek (gastroscopie), het plaatsen van voedingsslangen (PEG-sonde) en galpancreasendoscopie (ERCP) ontwikkeld. In samenwerking met patiëntenpanels wordt de inhoud van de applicatie verder geoptimaliseerd. Met ZonMw ondersteuning zal een consortium de landelijke implementatie van de applicatie bespoedigen. Een multicenter onderzoek is gepland (2015) om de standaard voorlichting te vergelijken met de e-voorlichting. dr.michael Klemt-Kropp, MDL-arts, Govert Veldhuijzen, aios MDL, Peter Krol, Business development & partner Medify, - clarifying healthcare -

13 70% van de incidenten in de zorg wordt veroorzaakt door Human Factors. Training kan fouten verminderen. Acute situaties nabootsen door middel van simulatietraining. Daarbij aandacht voor onder andere communicatie en teamwork (CRM-principes) door middel van uitgebreide nabespreking (debriefing). Persoonlijk rendement door zelfreflectie. Levensecht spelen redt levens! Verbetering patiëntveiligheid door simulatietraining en CRM Op de OK zijn medewerkers opgeleid om de cursus te geven en vaandeldragers van het Crew Resource Management-principe te zijn. Na een groepsintroductie aan het OK-personeel is gestart met multidisciplinaire trainingen voor OK-assistent, anesthesiemedewerker en medisch specialisten van diverse disciplines. In kleine groepjes werden acute situaties gesimuleerd en nabesproken. Scenario s worden zo reëel mogelijk gemaakt, met simulator als patiënt. Debriefing op basis van het scenario. Trainen van technische en niettechnische vaardigheden Eenduidige onderlinge communicatie tussen professionals, ook in acute situaties Mogelijkheid om protocollen, algoritmen etc. te oefenen en te testen Minder fouten/schade aan patiënten Betere onderlinge samenwerking tussen medische disciplines De komende tijd zullen de multidisciplinaire trainingen uitgebreid worden. Naast de OK zullen in het komende jaar de andere onderdelen van de acute as ( SEH, IC etc.) in de training meegenomen worden. Daarna zal het ook op de afdelingen uitgerold worden. Ook wordt toenadering met regionale en ketenpartners gezocht (onder andere ambulance). Mr. Drs. L.E.Garmers, Anesthesioloog/ CRM-instructeur,

14 Hoe kunnen we de verpleegkundige veilig laten registeren met tijdwinst op de koop toe? Door verpleegkundigen zelf ontwikkelde app die rechtstreeks verbonden is met het EPD, die specifiek voorziet in de informatiebehoefte van de verpleegkundige op elk moment. Verpleegkundigen registreren online in EPD met een tablet! Vertrouwde loop-/aantekeningenbriefje nu echt verleden tijd. Verpleegkundigen kunnen eenvoudig al hun dagelijkse waarnemingen en metingen bij de patiënt direct registreren in het EPD via de app. Bovendien heeft de verpleegkundige alle actuele gegevens van de patiënt uit het EPD letterlijk op elk moment bij de hand. De verpleegkundige ziet in één scherm welke patiënten hij/zij die dag heeft, compleet met de belangrijkste patiënt- en werkgegevens. Verhogen kwaliteit zorg door rechtstreekse registratie op elke plek Vergroten patiëntveiligheid Optimalisatie informatieveiligheid door afwezigheid loopbriefje Voorkomen dubbele registratietijd Vergroten betrokkenheid bij ontwikkelingen in het EPD Na de pilot zal de app verder worden uitgerold bij de verpleegafdelingen. Een volgende ontwikkeling is gericht op medisch specialisten en andere specialistische zorgverleners waarbij het ondersteunen van het proces, mobiliteit en realtime als rode draad door de ontwikkeling loopt door bijvoorbeeld locatiebepaling te integreren. De uitbreidingen worden in korte ontwikkelcycli door de gebruikers zelf vormgegeven, wat mogelijk is door de architectuur van de oplossing. Vincent van Luling, Director Digital & ICT,

15 Transparantie van kwaliteit met klinische en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten zonder meervoudige invoer waarbij de patiënt centraal staat. Portaal met toegankelijke medische en zorginformatie, persoonlijk EPD en kwaliteitsmanagementsysteem waarmee klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten worden verzameld voor spiegelinformatie, beleid, transparantie en wetenschappelijk onderzoek. Online Monitoring: de Patiënt Centraal Portaal met EPD en Kwaliteitsmanagementsysteem Via een webbased portaal is een EPD toegankelijk. De patiënt voert de regie. Klinische uitkomstmaten (ziekteactiviteit en complicaties) worden door hulpverleners ingevoerd en PROMs (gewonnen levenskwaliteit (QALYs), functioneren, pijn, vermoeidheid) door de patiënt. Door koppelingen worden gegevens met het ziekenhuissysteem gedeeld. Uitkomsten worden grafisch weergegeven, in het dossier op patiëntniveau en geaggregeerd als spiegelinformatie. Anonieme data worden verzameld voor onderzoek. Goed geïnformeerde en betrokken patiënten Inzicht in beloop ziekte in relatie tot behandeling Inzicht in beloop PROMs, zoals kwaliteit van leven en vermoeidheid Inzicht in kwaliteit van zorg door spiegelinformatie Inzicht in doelmatigheid en veiligheid van (nieuwe) behandelingen Het kwaliteitsmanagement systeem van Transparency in Healthcare wordt momenteel landelijk toegepast in verschillende registers: DREAM (reumatoïde artritis, jicht), SpA-Net (Bechterew, artritis psoriatica), IBDREAM (Crohn, colitis ulcerosa) en DAiRE (SLE), en wordt ontwikkeld voor Pharmachild (kinderreuma). Het systeem is gemaakt met o.a. subsidiegelden maar structurele financiering is nu noodzakelijk voor verdere implementatie, onderhoud en doorontwikkeling van de database. Harald Vonkeman, reumatoloog,

16 Door de vergrijzing groeit de behoefte aan oogheelkundige zorg en hiermee het aantal bezoeken aan ziekenhuizen. Oogheelkundig onderzoek vanuit een rijdende OOGpoli in de omgeving van de patiënt, verricht door een optometrist onder supervisie (gebruik e-health) van een oogarts op afstand. De rijdende OOGpoli Oogheelkundige zorg dicht bij huis De rijdende OOGpoli brengt ziekenhuiszorg bij de patiënt in de buurt. Een optometrist in een OOGbus onderzoekt de patiënt en stemt via een screen-to-screen verbinding af met een oogarts. De rijdende OOGpoli staat dagelijks op een andere locatie in de buurt van een zorgcentrum/ gezondheidscentrum en geeft nadere invulling aan het begrip spreiding van zorg. Service aan patiënten: geen reistijd en ontlasting van mantelzorgers Efficiënte inzet van schaarse oogartsuren OOGbus kan overal komen. Ook in kleinere plaatsen/dorpen Versterking van sociale cohesie door buurtfunctie rijdende OOGpoli Laagdrempelige afstemming mogelijk met overige zorgverleners Vanaf de zomer van 2015 worden in pilotvorm vanuit de OOGbussen polikliniekonderzoeken in diverse wijken in Rotterdam uitgevoerd. Tijdens de pilotperiode wordt het effect (kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, in-, door- en uitstroom van patiënten) van deze nieuwe manier van spreekuur voeren gemonitord. Tevens wordt de patiëntwaardering onderzocht. Voor de jaren erna willen we onze ervaringen delen met andere zorginstellingen in Nederland. Ook is er concrete belangstelling vanuit het buitenland. (onder andere China en Zwitserland) Roelfke Gerla, manager zorgpaden polikliniek en diagnostiek,

17 Sinds 2013 bieden wij een selecte groep patiënten een knie- of heupprothese in dagbehandeling aan. Deze ontwikkeling is, zover ons bekend, tot op heden alleen in Amerika (beperkt) onderzocht en verricht bij patiënten die een knieprothese kregen. Knie- of heupprothese? Dezelfde dag weer naar huis! Europese primeur: knie- en heupprothese in dagbehandeling Door het steeds verder doorontwikkelen van het zorgproduct knie- en heupprothese, zijn wij sinds 2013 in staat om patiënten op de dag van de operatie uit het ziekenhuis te ontslaan. Een multidisciplinaire aanpak, multi-modaal pijn protocol, optimalisatie van anesthesiologische aanpak, patiëntspecifieke voorlichting en revalidatie zijn daarin voorbeelden van belangrijke pijlers, waarbij patiënttevredenheid voorop staat. De eerste resultaten laten positieve uitkomsten zien in vergelijking met de huidige standaard nabehandeling in het ziekenhuis. Zowel patiënttevredenheid als ook klinische uitkomstmaten zoals postoperatieve misselijkheid/braken, pijn, aantal heropnames en complicaties zijn niet significant verschillend in vergelijking met patiënten die gemiddeld meer dan twee dagen in het ziekenhuis verbleven in ons fast-track zorgpad. Met verbetering van de kwaliteit en veiligheid krijgen we meer patiënttevredenheid en tevens komen daar positieve health-economics effecten uit. Gezien het feit dat wij als ziekenhuis streven naar een patiënt specifieke aanpak, zal er in de toekomst beoordeeld moeten worden welke patiënten in aanmerking komen voor dagbehandeling of een klinische opname. Gezien het feit dat wij op dit moment voorlopers zijn op het gebied van dagbehandeling is er weinig bewijskracht ter onderbouwing. Met andere woorden, er dienen duidelijke inclusie en exclusie criteria gesteld te worden voor dagbehandeling na knie- of heupprothese operaties en verdere studies zullen dit moeten onderbouwen. Nanne Kort, orthopedisch chirurg, Yoeri Bemelmans, physician assistant i.o.,

18 Patiënten en behandelteams hadden onvoldoende zicht op de (te verwachten) uitkomsten van de patiënt. Metingen bij patiënten vinden gestructureerd plaats en worden aan de patiënt en zijn behandelteam teruggekoppeld. worden op doelgroepniveau gebruikt voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Waarde van meten in de zorg voor patiënten Systematische zorgevaluatie Reade Revalidatie Per doelgroep is door een multidisciplinaire groep artsen, behandelaars en onderzoekers bepaald welke meetinstrumenten gebruikt worden voor de zorgevaluatie. Hierbij is rekening gehouden met de (inter-)nationale richtlijnen en de verplichte uitkomstmaten. De behandelresultaten van de patiënt worden op één plek verzameld en opgeslagen. Hieruit volgt een multidisciplinair rapport met de resultaten van de patiënt met het verloop in de tijd. Optimale aansluiting behandeling op individuele behoeften patiënt Voorspellen van behandelresultaten en behandeling daarop aanpassen Patiënt en zijn behandelteam hebben inzicht in de behandelresultaten Patiënttevredenheid is helder Data zijn bruikbaar voor patiëntenzorg, innovatie en onderzoek Gestandaardiseerde rapportages voor patiënten beschikbaar binnen alle systematische zorgevaluaties. Koppeling tussen behandelresultaten, de rapportages daarvan en het EPD. (eigen) Normatieve data gebruiken om patiënten aan te spiegelen. Prognostische modellen ontwikkelen. Actieve rol in de ontwikkeling van de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie en voorop lopen in de implementatie daarvan. Partner De uitkomsten van zorg van belangrijke doelgroepen openbaar maken. Systematische zorgevaluaties operationeel bij alle belangrijke doelgroepen. drs. Annelies Jonkman, hoofd wetenschappelijk onderzoek dr. Leo D. Roorda, revalidatiearts/medisch manager wetenschappelijk onderzoek drs. Dorien Tange, beleidsadviseur, Rapport AMS-SCI-T1 Fysiek functioneren Naam Mw. Gerritsen Geboortedatum Leeftijd 74 Datum T0 Opname Geslacht 2 1=man, 2=vrouw Functional Ambulation Categories-Score T0 FAC 4 Onafhankelijk beperkt T1 Praktisch loopniveau T0 Household loper FAC 4 Onafhankelijk beperkt Loopniveau missing Datum T1 Ontslag Walking index for spinal cord injury (WISCI II) T0 T1 Score van 0 tot en met 20: 0 = lopen niet mogelijk Zelfstandigheid lopen: = lopen mogelijk, volledig zelfstandig, zonder hulpmiddelen T1 Loopcomfort: 4 1 BRALPH transfers Basistransfers: T0 T1 Omrollen in bed (links) 6 6 Omrollen in bed (rechts) 6 6 Lig - Langzit 6 6 Lig - Kortzit 6 6 Zit - Stand 6 6 Stand - Zit = transfer onmogelijk 1 = met hulp lift + minimaal 1 persoon 2 = met hulp verzorger + hulpmiddel (geen lift) 3 = met hulp verzorger 4 = durft niet zelfstandig onder toezicht 5 = zelfstandig, maar niet veilig 6 = zelfstandig + hulpmiddel 7 = helemaal zelfstandig (zonder hulpmiddel) 0 = NVT, lopen niet mogelijk 1 = zeer comfortabel 2 = een beetje comfortabel 3 = niet comfortabel of oncomfortabel 4 = een beetje oncomfortabel 5 = zeer oncomfortabel 0,001 = missing Functionele transfers: T0 Zit - Zit (gelijk) 6 Zit - Ongelijk (hoog - laag) 6 Zit - Ongelijk (laag - hoog) 6 Rolstoel - Douche 6 Rolstoel - Auto 3 Auto - Rolstoel 3 Grond - Rolstoel 0 Rolstoel - Grond 0 Rolstoel - Bank 6 Bank - Rolstoel 3 T

19 Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk de revalidatie te optimaliseren. Door samenwerking RevalidatieFonds kon aanschaf gerealiseerd worden. De GRAIL is een innovatief systeem bestaand uit een loopband met krachtenplatform, 3D virtual reality en realtime feedback wat revalideren uitdagend, effectief en stimulerend maakt. Met virtual reality klaar voor de echte wereld? Inzetten van de GRAIL tijdens revalidatie Door gebruik te maken van de GRAIL kan de revalidant op een veilige manier en met een op maat gemaakt programma een uitdagende en intensieve revalidatie ondergaan om met name loopvaardigheid en balans te trainen. Daarnaast wordt de GRAIL gebruikt om loopanalyses uit te voeren die het revalidatieproces ondersteunen en helpen in decision making. Uitdagend en op maat gemaakt programma waarbij veiligheid gewaarborgd is Realtime feedback zorgt voor inzicht en beïnvloedt leerproces positief Stimulerend en leuk en daardoor kan hoge intensiteit gehaald worden Sneller herstel door hoge intensiteit Makkelijk beschikbare geavanceerde diagnostiek met minder belasting voor revalidant Het landelijk consortium en de fabrikant werken aan de doorontwikkeling van vele toepassingen en het verbeteren van het gebruikersgemak. Daarnaast moet evidentie opgebouwd worden voor de interventie. Hiervoor worden gezamenlijke onderzoeksprojecten opgestart en wordt (inter)nationale financiering gezocht. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden van het inzetten van de GRAIL in samenwerking met de eerstelijn, het ziekenhuis en commerciële/ particuliere partijen als orthopedisch schoen- en prothesemakers. dr. Ingrid van de Port, Programmamanager/Senior onderzoeker,

20 Lage behandelfrequentie en grote reisafstand vragen een efficiënte wijze van zorggegevens verzamelen voor patiënten van Rijndam Revalidatie, RVE Erasmus MC, kennis- en expertisecentrum voor patiënten met een dwars reductie defect van de bovenste extremiteit. Een webbased zorgregistratiesysteem (Gemstracker) wordt toegepast gedurende het gehele revalidatietraject van de AADA (Aangeboren ArmDefect of Amputatie) patiëntengroep. Webbased zorg voor Empowerment cliënt? Gemstracker! Implementatie van een webbased patiënten meet- en volgsysteem GEMSTRACKER AADA is een webapplicatie waar je als patiënt digitaal specifieke vragenlijsten kunt invullen die van belang zijn voor die specifieke fase van het revalidatie- traject. De applicatie biedt een omgeving waar je als behandelaar/therapeut gegevens over de betrokken patiënt binnen het toegewezen traject registreert. GEMSTRACKER AADA biedt deze gegevens aan als meettrajecten en/of als losse vragenlijsten en meetformulieren. Toegankelijk voor zowel patiënten (per ) als behandelaars ( of login) Altijd, overal (web-based) Veilig, verantwoord en aanpasbaar voor multicenter gebruik (lime-survey software) Geïntegreerd in ons AADA-zorgpad, gespecificeerd naar individueel toe te wijzen meettraject Intuïtief, eenvoudig te gebruiken Het meten van (herwonnen) kwaliteit van leven van AADA-patiënten is van belang om patiënten betrokken te houden bij het zorgproces. Onze visie is dat het registeren van PROM s (Patient Related Outcome Measures) leidt tot empowerment van de patiënt en betrokkenheid bij besluitvorming betreffende de zorgbehoefte.het levert tevens data en inzicht in kwaliteit van zorg voor verzekeraars. Partner Verzekeringsmaatschappijen vragen ons om objectieve en kwalitatieve motivaties voor zorgproducten. De digitale omgeving biedt door de gestandaardiseerde wijze van meten een basis voor onderzoek naar kwaliteit, effectiviteit, prognoses en bruikbaarheid van uitkomsten. Lisette M. Melis- Schrijver, ET Ergo - Handtherapeut, Rehabilitation institute

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers

Aandacht voor mantelzorgers Revalidatie Magazine jaargang 17 nummer 3 september 2011 Aandacht voor mantelzorgers > Brandwondenrevalidatie > Revalideren door schuld van een ander > Terugdringen wachtlijsten > Patiënten definiëren

Nadere informatie

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven

werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven werk slimmer organiseren buiten gebaande Paden gaan Tijd voor Jeugd kennis samen delen ideeën de ruimte geven Praktijkgids 2011-2012 Deze Praktijkgids is een document in ontwikkeling. Na afloop van het

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2010-2020

BUSINESSPLAN 2010-2020 december 2010 CONCEPT BUSINESSPLAN 2010-2020 CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM Opgesteld ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden over de toekomst van het RRR in relatie tot de nieuwbouw

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde. lift

Revalidatiegeneeskunde. lift Revalidatie Magazine j a a r g a n g 16 n u m m e r 2 j u n i 2 0 1 0 Revalidatiegeneeskunde in de lift > Revalideren op afstand > Cerebrale parese: een grote groep in de kinderrevalidatie > Kunst zonder

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie