Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw."

Transcriptie

1 Met cliënten en behandelaren is een nieuwe visie op behandelen geformuleerd in het kader van (ver)nieuwbouw. Het behandelplein wordt volledig ingericht op de (hulp)vraag van de cliënt. Vanuit een beschermde omgeving worden cliënten begeleid naar een optimale participatie en zelfregie. Het behandelplein: kloppend hart van onze zorg Positieve omgeving voor optimale participatie Adelante richt haar zorg in aan de hand van de drie fasen van het Internationale Classificatiemodel voor Functioneren (ICF). Vanuit de herstelfase en het opnieuw aanleren van vaardigheden (1), wordt de cliënt via het bestendigen van de vaardigheden (2) naar maximale participatie (3) geleid. Kern van de behandeling is het oefenhuis waar cliënten samen met andere revalidanten werken aan zelfstandigheid. Zelfregie van de cliënt: bepalen eigen tempo en einddoelen Optimale participatie en sociaal welbevinden Hogere cliënttevredenheid Vanuit beschermde omgeving via begeleiding naar blijvend resultaat Interdisciplinaire omgeving: behandelaren werken meer intensief samen Adelante start dit jaar met de bouw van het nieuwe behandelplein binnen locatie Hoensbroek. Intussen gaan de verschillende vakgroepen aan de slag met de definitieve inrichting (zoals het vaststellen van de activiteiten). Hiervoor is een procesbeschrijving uitgewerkt waarin samengewerkt wordt met de cliëntenraad en het kenniscentrum. Het nieuwe plein zal in 2016 worden opgeleverd. Hierna volgt een aantal evaluatiemomenten om het geheel te kunnen optimaliseren. Nathalie Kers, ergotherapeut, Partner

2 De kwaliteit van de verpleegkundige zorg verhogen en de professionaliteit van de verpleegkundige beroepsgroep versterken. Het programma Amphia naar TOPzorg is een bundeling van projecten en activiteiten met een continue focus op de beste (basis)zorg voor elke patiënt. Programma Verpleegkundige zorg: Amphia naar TOPzorg Expeditie naar de TOP Met het programma krijgen alle verpleegkundigen de kans en ruimte om zich in een vernieuwende Amphia organisatie sterk te ontwikkelen. Bij alle projecten zijn verpleegkundigen in de lead en gaat het over de inhoud van het verpleegkundig vak. De projecten: Gouden Standaard verpleegkundige zorg, Verpleegkundige visite, Evidence Based Practice, Beroepsprofielen, Bekwaam en deskundig en Amphia floreert. Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd: lezingenprogramma, uitwisselingsprogramma, topzorgmarkt, lunchbijeenkomsten en trainingen. Verpleegkundige functieprofielen voor mbo en hbo verpleegkundigen om optimaal aan te sluiten bij de zorgvragen van de toekomst, waarbij beide niveaus excelleren Focus op de Gouden Standaard Verpleegkundige zorg; wat betreft houding, gedrag én vak bekwaamheid Evidence Based Nursing als basis voor verpleegkundig vakmanschap Invoeren van de verpleegkundige visite voor regie op het zorgproces Het vergroten van zelfbewustzijn en het versterken van zelfsturing van verpleegkundigen Het heeft geleid tot een bewustwording van de noodzaak tot verdere professionalisering alsook aantoonbare verbeteringen op de verpleegkundige zorg. De verpleegkundige beroepsgroep zal meer regie moeten nemen over het verpleegkundig deel van het zorgproces, een visie vormen op de toekomst, een helder beleid uitstippelen en zorgen voor doorontwikkeling van rollen en taken. Hiervoor is begin 2015 de Verpleegkundige Regieraad opgericht. Deze raad zal verpleegkundig beleid gaan bepalen in samenspraak met beroepsgenoten en experts én als gesprekspartner van medisch specialisten en management. Cécile Vilrokx, Programmacöordinator Amphia naar TOPzorg,

3 Steeds meer mensen leven met kanker of ervaren klachten als gevolg van de behandeling van kanker. Een patiëntenportaal om patiënten beter te informeren over hun ziekte, hun behandelingen en het nazorgtraject en ze te helpen om fysiek actief te worden of te blijven. Patiënten Antoni van Leeuwenhoek enthousiast over portaal Interactief en patiëntgericht portaal voor kankerpatiënten MijnAVL is ontwikkeld met de eindgebruikers en bestaat momenteel uit de volgende onderdelen: 1 Patiëntenvoorlichting op maat 2 Overzicht van alle afspraken in het Antoni van Leeuwenhoek 3 Interactieve vragenlijsten over kwaliteit van leven en fysieke activiteit met grafische weergave van resultaten 4 Inzage in het medisch dossier 5 Beweegadvies op maat 6 Telemonitoringssysteem en online oefenprogramma (operabele longkankerpatiënten) Alle voor patiënten relevante informatie staat op één plaats MijnAVL helpt de juiste vragen te stellen tijdens consulten Patiënten zijn zich bewuster van het belang van bewegen De conditie van longkankerpatiënten is beter te monitoren Longkankerpatiënten kunnen thuis werken aan het fysieke herstel Onderzoek naar de haalbaarheid, het gebruik, de gebruiksvriendelijkheid, de tevredenheid en aanwijzingen voor effectiviteit wordt momenteel uitgevoerd. In de tussentijd kunnen de beschreven functionaliteiten van MijnAVL, en alle (beweeg-)adviezen die erin verwerkt zijn, al door ziekenhuizen overgenomen worden en eventueel aangepast worden aan de eigen situatie. De ambitie is om in een later stadium een gecontroleerd onderzoek uit te voeren om de effectiviteit beter te onderzoeken. Dr. Wim Groen, postdoc,

4 De stijgende zorgvraag en daarmee stijgende kosten leiden tot grote problemen in de Nederlandse gezondheidszorg. Een iphone-app waarmee patiënten hun medicatieoverzicht bij kunnen houden. Hierdoor zijn zij zich meer bewust van hun medicatiegebruik en kunnen zij daarnaast zorgverleners beter helpen. Een iphone-app bij medicatieoverdracht De patiënt als partner in zijn behandeling Patiënten kunnen met de MijnMedicatie-app (MMa) eenvoudig zelf een actueel medicatieoverzicht opstellen en bijhouden. Er is in het Antonius Ziekenhuis een studie uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid, acceptatie en effectiviteit van de MMa. Tijdens het onderzoek werd de MMa vergeleken met de traditionele manier van gegevensverzameling: een gesprek met de apothekersassistente. Positieve ontvangst app Grotere betrokkenheid van patiënten Kostenbesparing mogelijk door ontlasting zorgverlener Minder medicatiefouten (na oplossen technische problemen) Betere (en betaalbare) medicatieverificatie poliklinische patiënten Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt de app verbeterd. Met hulp van onder andere Apple en NICTIZ wordt gestreefd de app zo intuïtief en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De app zal vervolgens in een grotere setting worden getest. Daarbij zal de focus liggen op het effect op de kwaliteit van het betrekken van de patiënt. Daarnaast zullen ook de financiële consequenties van deze regierol in kaart worden gebracht. Joris Arts, Ziekenhuisapotheker, Hoofd Afdeling Klinische Farmacie Partner

5 Een significant deel van patiënten met pijn op de borst wordt onnodig naar het ziekenhuis vervoerd. De FAMOUS TRIAGE studie introduceert triage van patiënten met pijn op de borst zonder ST-elevaties op het ECG in de ambulance door middel van de gemodificeerde HEART-score. Mag de ambulance mensen met pijn op de borst thuis laten? Pre-hospitale risicostratificatie bij verdenking op hartinfarct In de eerste fase wordt de prognostische waarde van de gemodificeerde HEART-score in de ambulance onderzocht in een observationeel, prospectief cohort van 1250 patiënten. In de tweede fase vindt de externe validatie plaats van de risico-score. In de derde fase wordt de risico-score uiteindelijk geïmplementeerd als hulpmiddel in de ambulance bij de triage van patiënten met pijn op de borst. Laagrisico patiënten hoeven niet naar het ziekenhuis: Beter voor de patiënt Minder drukte op de spoedeisende hulp Reductie zorgkosten Hoogrisico patiënten direct naar het juiste ziekenhuis: Beter voor de patiënt Verminderen inter-hospitaal ambulancevervoer Reductie zorgkosten Fase 1 van de FAMOUS TRIAGE studie is bijna afgerond (analyse resultaten gaande). De studie wordt tot op heden uitgevoerd zonder extramurale funding, maar een subsidieaanvraag bij ZonMw is lopende. Bij de subsidieaanvraag wordt ook onderzocht of samenwerking kan plaatsvinden met soortgelijke initiatieven, maar vooralsnog is de FAMOUS TRIAGE studie in Nederland uniek in zijn soort. De verwachte voordelen van adequate pre-hospitale triage van patiënten met pijn op de borst zijn baanbrekend en uiterst winstgevend. Drs. Maycel (Michael) Ishak, arts-onderzoeker cardiologie,

6 Er bestaat altijd een mogelijkheid dat er bij een operatie een complicatie optreedt met een implantaat. Het kost nu veel tijd om te achterhalen om welk implantaat en welke patiënt het gaat. Implantaten worden voorzien van een unieke barcode. Bij een recall is met de barcode precies na te gaan om welke patiënt en welk implantaat het gaat. Patiëntveiligheid vergroten met uniforme barcodering U weet toch ook waar uw pak melk vandaan komt? Controle op houdbaarheid, steriliteit en aantallen van producten op een OK gebeurt nu nog handmatig. Dit is foutgevoelig, tijdrovend en verspillend. In Bernhoven zijn implantaten gestandaardiseerd met een barcode en in één applicatie ondergebracht. In die applicatie komt alle informatie samen: het product, houdbaarheid, kosten, welke patiënt etc. Zo is direct en snel te achterhalen om welk implantaat en welke patiënt het gaat bij een recall. Grote patiëntveiligheid: met één muisklik is bekend wie welk implantaat heeft Tijdbesparend: met één muisklik adequate informatie over houdbaarheid, steriliteit e.d. Efficiëntere logistiek en voorraadbeheer Circa 80% minder verspilling en 25% minder voorraad Onderzocht gaat worden wat de toegevoegde waarde is van standaardisering voor andere afdelingen (CSA, interventieafdelingen als radiologie, cardiologie). Idem voor medicatie. Doel: Invoering uniforme barcodering in het hele ziekenhuis, met dezelfde voordelen. Dit gebeurt in samenwerking met GS1 en een collectief van elf ziekenhuizen dat de werkwijze van Bernhoven wil overnemen. Evaluatie van best practices in eigen en andere ziekenhuizen vindt plaats. Ultiem doel: uitrol standaardisering op alle niveaus in ziekenhuizen. Justin Bitter, Manager bedrijfsvoering OK, Karel Bruinsma, medewerker communicatie met uniforme barcodering in portefeuille, Partner

7 Er is bewijs dat meer oefenen leidt tot beter herstel. Nu is er te weinig geld om dit te realiseren. Therapeutisch gamen biedt de oplossing om oefeningen aan te bieden die motiveren en tegelijkertijd ook op maat voor de patiënt en goed te evalueren zijn door de therapeut. Is oefenen op maat zonder direct contact met een behandelaar mogelijk? De revalidatiegame DJ Fiero motiveert tot extra oefenen! Met de revalidatiegame DJ Fiero krijgt de revalidant een persoonlijk oefenprogramma aangeboden, verpakt in een aantrekkelijke en motiverende game. Elke beweging wordt door de therapeut voorgeprogrammeerd en achteraf geëvalueerd. Door middel van een webapplicatie stelt de therapeut oefeningen in die van meerwaarde zijn voor de betreffende patiënt en deze worden in een muziekspel aangeboden. De patiënt scoort punten door de juiste voorgeprogrammeerde bewegingen goed uit te voeren. Meer oefenen Bewegen in een motiverende context Voor iedereen een persoonlijk oefenprogramma Minder kosten en meer oefeningen door thuisoefeningen De therapeut kan precies zien wat er gebeurt In de komende periode wordt er gewerkt aan een beveiligde datastroom, zodat de revalidanten thuis kunnen trainen. Daarna ambiëren we een vervolgstap te zetten waarin de game completer en klaar voor de markt gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat we goed moeten kijken naar de techniek/hardware en dat een businessplan opgesteld wordt, zodat de game ook gebruikt kan worden door andere revalidatie-instellingen en daarbuiten (bijvoorbeeld verpleeghuizen, eerstelijnspraktijken en fitnesscentra). Joep Janssen, MSc, fysiotherapeut-bewegingswetenschapper,

8 Aanbevelingen uit de behandelrichtlijnen worden niet vanzelf geïmplementeerd in de zorgpraktijk. Dat duurt vaak te lang of gebeurt niet. Voor de implementatie van aanbevelingen uit de behandelrichtlijnen zijn voor een aantal diagnosegroepen knowledge brokers aangesteld. Dit zijn initiatiefrijke therapeuten die hun collega s stimuleren vernieuwingen toe te passen. Hoe zorgen we dat we behandelen volgens de richtlijnen? Stel een knowledge broker aan! Een knowledge broker is opgeleid om projectmatig innovaties te implementeren en te borgen in de eigen instelling. Hiervoor krijgt hij of zij tijd beschikbaar gesteld en inhoudelijke ondersteuning. Voor CP (hersenbeschadiging) en CVA (beroerte) is er bovendien een landelijk netwerk van knowledge brokers uit verschillende revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit netwerk heeft nauw contact via regelmatige bijeenkomsten en een digitaal forum. Zo maakt men gebruik van elkaars ervaringen en kennis. Realisatie van meer evidence en practice based zorg Benutten van talenten van medewerkers Stimulering kennisdeling, ervaring, producten en ideeën; anderen hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden Met ketenbrede projecten beter werken aan kwaliteit van zorg Meer opgeleide behandelaars tot knowledge broker; vergemakkelijkt realisatie innovaties De manier van werken, ofwel initiatiefrijke behandelaars uit het eigen team inzetten en de taak geven om innovatie aan te jagen, gebruiken we in steeds meer projecten en bij steeds meer diagnosegroepen. De Hoogstraat neemt deel aan twee landelijke netwerken (voor CVA en CP) en zou dit in de toekomst graag uitbreiden naar andere diagnosegroepen. Want het werken met knowledge brokers werkt! Eugénie Brinkhof, fysiotherapeut en knowledge broker,

9 Huidige monitoringsmethoden voor zwangeren en neonaten zijn niet patiëntvriendelijk en onvoldoende geschikt voor betrouwbare diagnosestelling. In het Perinatale Impulsprogramma van MMC, Philips en TU/e, ontwikkelen artsen, ingenieurs en designers gezamenlijk computersimulaties en smart monitoring-algoritmes voor pre- en postnatale zorg. Simulatie en smart monitoring op de NICU en verloskamer Innovatie met artsen, ingenieurs en designers Binnen dit project ontwikkelen we computermodellen om de perinatale (patho)fysiologie beter te begrijpen. Deze intensieve samenwerking tussen kliniek, universiteit en industrie brengt nieuwe inzichten die leiden tot betere monitoringstechnieken. Hierdoor kan de ontwikkeling van het kind beter gevolgd worden en zonodig al eerder ingegrepen worden. Door deze monitoring te integreren in slimme producten wordt bovendien de ouder-kind band gestimuleerd. Ontwikkeling van slimme, patiëntvriendelijke monitoringsapparatuur voor zwangeren en pasgeborenen Sneller detecteren van kritische situaties met verbeterde diagnose en behandeling Ontwikkeling beslissingsondersteunende computermodellen voor gynaecologen en kinderartsen Betere neurologische ontwikkeling van de kwetsbare te vroeggeborene Toekomstbestendigheid door mogelijkheden voor thuismonitoring in te bouwen Het Perinatale Impulsprogramma heeft een looptijd van vier jaar voor onderzoek en ontwikkeling. MMC, Philips en TU/e vormen strategic partners in deze samenwerking, die ook na afloop van het Perinatale Impulsprogramma gecontinueerd zal worden. In het huidige project wordt de hele keten van fundamenteel onderzoek, via productontwikkeling tot klinische testen meegenomen. Doorontwikkeling is voorzien via verdere samenwerking met de huidige partners, en kan worden uitgebreid met internationale partners, bijvoorbeeld via Europese stimulatieprogramma s. Dhr. F.J.M. van Daal MHA, manager Vrouw Moeder Kind Centrum en Urologie,

10 Het CVA revalidatieplan, waarbij tijd cruciaal is, kan pas worden opgesteld nadat alle informatie beschikbaar is. Digitale uitwisseling van dossiergegevens voor CVA-patiënten tussen het Maasstad Ziekenhuis en Laurens volgens de CCR-standaard voordat de patiënt daadwerkelijk wordt overgeplaatst. Versnelling ketenzorg CVA door digitale informatieuitwisseling CCR uitwisseling tussen ziekenhuis en revalidatie-instelling Alle gegevens worden onttrokken uit het EPD en volgens CCR-standaard verwerkt en digitaal aangeboden aan de zorginstelling met behulp van XDS-technologie in combinatie met de regionale XDS-verwijsindex. Via de XDSverwijsindex kan de andere zorginstelling dit CCR-bestand ophalen en bekijken via een viewer of inlezen in het eigen systeem en als losse data elementen verwerken. Gegevens eerder en volledig beschikbaar bij zorginstelling Geen tijdsverlies in opstellen revalidatieplan door opvragen gegevens Door sneller opgestarte revalidatie sneller herstel Uniforme oplossing gebaseerd op standaarden, na pilot breed inzetbaar Betere uitkomst van het herstel van de CVA-patiënt Het uitwisselen van CVA-gegevens van de patiënt wordt als pilot in de regio gezien om te kijken wat de mogelijkheden zijn van gegevensuitwisseling met behulp van de CCR-standaard en de XDSverwijsindex. Bij positieve uitkomsten zullen de bouwstenen, gebaseerd op de Nictiz/NFU-standaard (Generieke Overdrachtsgegevens), worden uitgebreid waardoor dit ook voor andere uitwisselingsdoeleinden gebruikt kan worden en kunnen meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio hier gebruik van maken. Marije van Hoorn, Manager Informatiemanagement

11 De wens van het brandwondencentrum om de zorg voor zeer jonge kinderen en hun ouders te optimaliseren. Kritisch kijken naar het zorgproces, professionals goed trainen, gebruik maken van inzichten en innovaties. Hiermee heeft heeft het brandwondencentrum de zorg voor kinderen (en ouders) verbeterd. Van AU naar Wauw. Brandwondenzorg aan jonge kinderen 35 jaar multidisciplinaire ontwikkeling in Groningen Ruim een kwart van de patiënten met brandwonden zijn kinderen jonger dan vier jaar. Zij en hun ouders hebben specifieke zorg nodig. Door een betere focus door speciaal opgeleide professionals kwamen ook specifieke wensen en behoeften aan het licht. Met een goede balans tussen wat medisch noodzakelijk en pedagogisch wenselijk is, heeft dit een steeds vernieuwend zorgpad opgeleverd. Georganiseerde zorgketen van opvang tot en met nazorg Kind is uitgangspunt in de organisatie van zorg De zorg organiseren in afstemming met de ouders Stressreductie voor kinderen tijdens hun verblijf in het brandwondencentrum Gebruik moderne (digitale) technieken bij de behandeling Met de opbrengst van verschillende sponsoractiviteiten (onder andere. WAUW) zijn we de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa aan het bouwen. Ook blijven we gebruik maken van Virtual Reality om patiënten af te leiden tijdens medische handelingen. Op de polikliniek worden sinds kort pijnmetingen gedaan bij kinderen en is de begeleiding door pedagogisch medewerkers uitgebreid. Verder gaan we met videotraining zorgen voor een nog betere individuele afstemming van de zorg. J. Blik, unithoofd. G.A. Hartlief, verpleegkundig specialist i.o. J.K. Zuiker, pedagogisch medewerker brandwondencentrum. Partner

12 De verplichte voorlichting met informed consent voor medische ingrepen is weinig uniform, tijd- en personeelintensief. Substitutie van de voorlichting door een web-applicatie in plaats van een persoonlijk consult. e-voorlichting en e-consent: efficiënter, beter en goedkoper Informatie voor coloscopie door web-applicatie Met de Coloscopie MEx applicatie worden patiënten voorgelicht omtrent het darmonderzoek (coloscopie) en geven ze informatie over hun medische conditie alvorens een coloscopie gepland wordt. Tevens geven de patiënten informed consent voor de ingreep via deze applicatie (e-consent). De communicatie loopt via beveiligde s. Alle werkprocessen zijn gestandaardiseerd. Het generieke framework van de applicatie is ook geschikt voor andere verrichtingen. e-voorlichting is efficiënter en sneller (in studie aangetoond) e-voorlichting is uniformer, toetsbaar en kan individueler e-voorlichting is patiëntvriendelijker (geen consult nodig) e-voorlichting is goedkoper ( /jaar landelijk) MEx-applicaties zijn generiek voor talloze verrichtingen toepasbaar De applicatie is gereed gemaakt voor gebruikt op mobiele apparatuur. Op dit moment worden applicaties voor andere ingrepen zoals het maagonderzoek (gastroscopie), het plaatsen van voedingsslangen (PEG-sonde) en galpancreasendoscopie (ERCP) ontwikkeld. In samenwerking met patiëntenpanels wordt de inhoud van de applicatie verder geoptimaliseerd. Met ZonMw ondersteuning zal een consortium de landelijke implementatie van de applicatie bespoedigen. Een multicenter onderzoek is gepland (2015) om de standaard voorlichting te vergelijken met de e-voorlichting. dr.michael Klemt-Kropp, MDL-arts, Govert Veldhuijzen, aios MDL, Peter Krol, Business development & partner Medify, - clarifying healthcare -

13 70% van de incidenten in de zorg wordt veroorzaakt door Human Factors. Training kan fouten verminderen. Acute situaties nabootsen door middel van simulatietraining. Daarbij aandacht voor onder andere communicatie en teamwork (CRM-principes) door middel van uitgebreide nabespreking (debriefing). Persoonlijk rendement door zelfreflectie. Levensecht spelen redt levens! Verbetering patiëntveiligheid door simulatietraining en CRM Op de OK zijn medewerkers opgeleid om de cursus te geven en vaandeldragers van het Crew Resource Management-principe te zijn. Na een groepsintroductie aan het OK-personeel is gestart met multidisciplinaire trainingen voor OK-assistent, anesthesiemedewerker en medisch specialisten van diverse disciplines. In kleine groepjes werden acute situaties gesimuleerd en nabesproken. Scenario s worden zo reëel mogelijk gemaakt, met simulator als patiënt. Debriefing op basis van het scenario. Trainen van technische en niettechnische vaardigheden Eenduidige onderlinge communicatie tussen professionals, ook in acute situaties Mogelijkheid om protocollen, algoritmen etc. te oefenen en te testen Minder fouten/schade aan patiënten Betere onderlinge samenwerking tussen medische disciplines De komende tijd zullen de multidisciplinaire trainingen uitgebreid worden. Naast de OK zullen in het komende jaar de andere onderdelen van de acute as ( SEH, IC etc.) in de training meegenomen worden. Daarna zal het ook op de afdelingen uitgerold worden. Ook wordt toenadering met regionale en ketenpartners gezocht (onder andere ambulance). Mr. Drs. L.E.Garmers, Anesthesioloog/ CRM-instructeur,

14 Hoe kunnen we de verpleegkundige veilig laten registeren met tijdwinst op de koop toe? Door verpleegkundigen zelf ontwikkelde app die rechtstreeks verbonden is met het EPD, die specifiek voorziet in de informatiebehoefte van de verpleegkundige op elk moment. Verpleegkundigen registreren online in EPD met een tablet! Vertrouwde loop-/aantekeningenbriefje nu echt verleden tijd. Verpleegkundigen kunnen eenvoudig al hun dagelijkse waarnemingen en metingen bij de patiënt direct registreren in het EPD via de app. Bovendien heeft de verpleegkundige alle actuele gegevens van de patiënt uit het EPD letterlijk op elk moment bij de hand. De verpleegkundige ziet in één scherm welke patiënten hij/zij die dag heeft, compleet met de belangrijkste patiënt- en werkgegevens. Verhogen kwaliteit zorg door rechtstreekse registratie op elke plek Vergroten patiëntveiligheid Optimalisatie informatieveiligheid door afwezigheid loopbriefje Voorkomen dubbele registratietijd Vergroten betrokkenheid bij ontwikkelingen in het EPD Na de pilot zal de app verder worden uitgerold bij de verpleegafdelingen. Een volgende ontwikkeling is gericht op medisch specialisten en andere specialistische zorgverleners waarbij het ondersteunen van het proces, mobiliteit en realtime als rode draad door de ontwikkeling loopt door bijvoorbeeld locatiebepaling te integreren. De uitbreidingen worden in korte ontwikkelcycli door de gebruikers zelf vormgegeven, wat mogelijk is door de architectuur van de oplossing. Vincent van Luling, Director Digital & ICT,

15 Transparantie van kwaliteit met klinische en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten zonder meervoudige invoer waarbij de patiënt centraal staat. Portaal met toegankelijke medische en zorginformatie, persoonlijk EPD en kwaliteitsmanagementsysteem waarmee klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten worden verzameld voor spiegelinformatie, beleid, transparantie en wetenschappelijk onderzoek. Online Monitoring: de Patiënt Centraal Portaal met EPD en Kwaliteitsmanagementsysteem Via een webbased portaal is een EPD toegankelijk. De patiënt voert de regie. Klinische uitkomstmaten (ziekteactiviteit en complicaties) worden door hulpverleners ingevoerd en PROMs (gewonnen levenskwaliteit (QALYs), functioneren, pijn, vermoeidheid) door de patiënt. Door koppelingen worden gegevens met het ziekenhuissysteem gedeeld. Uitkomsten worden grafisch weergegeven, in het dossier op patiëntniveau en geaggregeerd als spiegelinformatie. Anonieme data worden verzameld voor onderzoek. Goed geïnformeerde en betrokken patiënten Inzicht in beloop ziekte in relatie tot behandeling Inzicht in beloop PROMs, zoals kwaliteit van leven en vermoeidheid Inzicht in kwaliteit van zorg door spiegelinformatie Inzicht in doelmatigheid en veiligheid van (nieuwe) behandelingen Het kwaliteitsmanagement systeem van Transparency in Healthcare wordt momenteel landelijk toegepast in verschillende registers: DREAM (reumatoïde artritis, jicht), SpA-Net (Bechterew, artritis psoriatica), IBDREAM (Crohn, colitis ulcerosa) en DAiRE (SLE), en wordt ontwikkeld voor Pharmachild (kinderreuma). Het systeem is gemaakt met o.a. subsidiegelden maar structurele financiering is nu noodzakelijk voor verdere implementatie, onderhoud en doorontwikkeling van de database. Harald Vonkeman, reumatoloog,

16 Door de vergrijzing groeit de behoefte aan oogheelkundige zorg en hiermee het aantal bezoeken aan ziekenhuizen. Oogheelkundig onderzoek vanuit een rijdende OOGpoli in de omgeving van de patiënt, verricht door een optometrist onder supervisie (gebruik e-health) van een oogarts op afstand. De rijdende OOGpoli Oogheelkundige zorg dicht bij huis De rijdende OOGpoli brengt ziekenhuiszorg bij de patiënt in de buurt. Een optometrist in een OOGbus onderzoekt de patiënt en stemt via een screen-to-screen verbinding af met een oogarts. De rijdende OOGpoli staat dagelijks op een andere locatie in de buurt van een zorgcentrum/ gezondheidscentrum en geeft nadere invulling aan het begrip spreiding van zorg. Service aan patiënten: geen reistijd en ontlasting van mantelzorgers Efficiënte inzet van schaarse oogartsuren OOGbus kan overal komen. Ook in kleinere plaatsen/dorpen Versterking van sociale cohesie door buurtfunctie rijdende OOGpoli Laagdrempelige afstemming mogelijk met overige zorgverleners Vanaf de zomer van 2015 worden in pilotvorm vanuit de OOGbussen polikliniekonderzoeken in diverse wijken in Rotterdam uitgevoerd. Tijdens de pilotperiode wordt het effect (kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, in-, door- en uitstroom van patiënten) van deze nieuwe manier van spreekuur voeren gemonitord. Tevens wordt de patiëntwaardering onderzocht. Voor de jaren erna willen we onze ervaringen delen met andere zorginstellingen in Nederland. Ook is er concrete belangstelling vanuit het buitenland. (onder andere China en Zwitserland) Roelfke Gerla, manager zorgpaden polikliniek en diagnostiek,

17 Sinds 2013 bieden wij een selecte groep patiënten een knie- of heupprothese in dagbehandeling aan. Deze ontwikkeling is, zover ons bekend, tot op heden alleen in Amerika (beperkt) onderzocht en verricht bij patiënten die een knieprothese kregen. Knie- of heupprothese? Dezelfde dag weer naar huis! Europese primeur: knie- en heupprothese in dagbehandeling Door het steeds verder doorontwikkelen van het zorgproduct knie- en heupprothese, zijn wij sinds 2013 in staat om patiënten op de dag van de operatie uit het ziekenhuis te ontslaan. Een multidisciplinaire aanpak, multi-modaal pijn protocol, optimalisatie van anesthesiologische aanpak, patiëntspecifieke voorlichting en revalidatie zijn daarin voorbeelden van belangrijke pijlers, waarbij patiënttevredenheid voorop staat. De eerste resultaten laten positieve uitkomsten zien in vergelijking met de huidige standaard nabehandeling in het ziekenhuis. Zowel patiënttevredenheid als ook klinische uitkomstmaten zoals postoperatieve misselijkheid/braken, pijn, aantal heropnames en complicaties zijn niet significant verschillend in vergelijking met patiënten die gemiddeld meer dan twee dagen in het ziekenhuis verbleven in ons fast-track zorgpad. Met verbetering van de kwaliteit en veiligheid krijgen we meer patiënttevredenheid en tevens komen daar positieve health-economics effecten uit. Gezien het feit dat wij als ziekenhuis streven naar een patiënt specifieke aanpak, zal er in de toekomst beoordeeld moeten worden welke patiënten in aanmerking komen voor dagbehandeling of een klinische opname. Gezien het feit dat wij op dit moment voorlopers zijn op het gebied van dagbehandeling is er weinig bewijskracht ter onderbouwing. Met andere woorden, er dienen duidelijke inclusie en exclusie criteria gesteld te worden voor dagbehandeling na knie- of heupprothese operaties en verdere studies zullen dit moeten onderbouwen. Nanne Kort, orthopedisch chirurg, Yoeri Bemelmans, physician assistant i.o.,

18 Patiënten en behandelteams hadden onvoldoende zicht op de (te verwachten) uitkomsten van de patiënt. Metingen bij patiënten vinden gestructureerd plaats en worden aan de patiënt en zijn behandelteam teruggekoppeld. worden op doelgroepniveau gebruikt voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Waarde van meten in de zorg voor patiënten Systematische zorgevaluatie Reade Revalidatie Per doelgroep is door een multidisciplinaire groep artsen, behandelaars en onderzoekers bepaald welke meetinstrumenten gebruikt worden voor de zorgevaluatie. Hierbij is rekening gehouden met de (inter-)nationale richtlijnen en de verplichte uitkomstmaten. De behandelresultaten van de patiënt worden op één plek verzameld en opgeslagen. Hieruit volgt een multidisciplinair rapport met de resultaten van de patiënt met het verloop in de tijd. Optimale aansluiting behandeling op individuele behoeften patiënt Voorspellen van behandelresultaten en behandeling daarop aanpassen Patiënt en zijn behandelteam hebben inzicht in de behandelresultaten Patiënttevredenheid is helder Data zijn bruikbaar voor patiëntenzorg, innovatie en onderzoek Gestandaardiseerde rapportages voor patiënten beschikbaar binnen alle systematische zorgevaluaties. Koppeling tussen behandelresultaten, de rapportages daarvan en het EPD. (eigen) Normatieve data gebruiken om patiënten aan te spiegelen. Prognostische modellen ontwikkelen. Actieve rol in de ontwikkeling van de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie en voorop lopen in de implementatie daarvan. Partner De uitkomsten van zorg van belangrijke doelgroepen openbaar maken. Systematische zorgevaluaties operationeel bij alle belangrijke doelgroepen. drs. Annelies Jonkman, hoofd wetenschappelijk onderzoek dr. Leo D. Roorda, revalidatiearts/medisch manager wetenschappelijk onderzoek drs. Dorien Tange, beleidsadviseur, Rapport AMS-SCI-T1 Fysiek functioneren Naam Mw. Gerritsen Geboortedatum Leeftijd 74 Datum T0 Opname Geslacht 2 1=man, 2=vrouw Functional Ambulation Categories-Score T0 FAC 4 Onafhankelijk beperkt T1 Praktisch loopniveau T0 Household loper FAC 4 Onafhankelijk beperkt Loopniveau missing Datum T1 Ontslag Walking index for spinal cord injury (WISCI II) T0 T1 Score van 0 tot en met 20: 0 = lopen niet mogelijk Zelfstandigheid lopen: = lopen mogelijk, volledig zelfstandig, zonder hulpmiddelen T1 Loopcomfort: 4 1 BRALPH transfers Basistransfers: T0 T1 Omrollen in bed (links) 6 6 Omrollen in bed (rechts) 6 6 Lig - Langzit 6 6 Lig - Kortzit 6 6 Zit - Stand 6 6 Stand - Zit = transfer onmogelijk 1 = met hulp lift + minimaal 1 persoon 2 = met hulp verzorger + hulpmiddel (geen lift) 3 = met hulp verzorger 4 = durft niet zelfstandig onder toezicht 5 = zelfstandig, maar niet veilig 6 = zelfstandig + hulpmiddel 7 = helemaal zelfstandig (zonder hulpmiddel) 0 = NVT, lopen niet mogelijk 1 = zeer comfortabel 2 = een beetje comfortabel 3 = niet comfortabel of oncomfortabel 4 = een beetje oncomfortabel 5 = zeer oncomfortabel 0,001 = missing Functionele transfers: T0 Zit - Zit (gelijk) 6 Zit - Ongelijk (hoog - laag) 6 Zit - Ongelijk (laag - hoog) 6 Rolstoel - Douche 6 Rolstoel - Auto 3 Auto - Rolstoel 3 Grond - Rolstoel 0 Rolstoel - Grond 0 Rolstoel - Bank 6 Bank - Rolstoel 3 T

19 Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk de revalidatie te optimaliseren. Door samenwerking RevalidatieFonds kon aanschaf gerealiseerd worden. De GRAIL is een innovatief systeem bestaand uit een loopband met krachtenplatform, 3D virtual reality en realtime feedback wat revalideren uitdagend, effectief en stimulerend maakt. Met virtual reality klaar voor de echte wereld? Inzetten van de GRAIL tijdens revalidatie Door gebruik te maken van de GRAIL kan de revalidant op een veilige manier en met een op maat gemaakt programma een uitdagende en intensieve revalidatie ondergaan om met name loopvaardigheid en balans te trainen. Daarnaast wordt de GRAIL gebruikt om loopanalyses uit te voeren die het revalidatieproces ondersteunen en helpen in decision making. Uitdagend en op maat gemaakt programma waarbij veiligheid gewaarborgd is Realtime feedback zorgt voor inzicht en beïnvloedt leerproces positief Stimulerend en leuk en daardoor kan hoge intensiteit gehaald worden Sneller herstel door hoge intensiteit Makkelijk beschikbare geavanceerde diagnostiek met minder belasting voor revalidant Het landelijk consortium en de fabrikant werken aan de doorontwikkeling van vele toepassingen en het verbeteren van het gebruikersgemak. Daarnaast moet evidentie opgebouwd worden voor de interventie. Hiervoor worden gezamenlijke onderzoeksprojecten opgestart en wordt (inter)nationale financiering gezocht. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden van het inzetten van de GRAIL in samenwerking met de eerstelijn, het ziekenhuis en commerciële/ particuliere partijen als orthopedisch schoen- en prothesemakers. dr. Ingrid van de Port, Programmamanager/Senior onderzoeker,

20 Lage behandelfrequentie en grote reisafstand vragen een efficiënte wijze van zorggegevens verzamelen voor patiënten van Rijndam Revalidatie, RVE Erasmus MC, kennis- en expertisecentrum voor patiënten met een dwars reductie defect van de bovenste extremiteit. Een webbased zorgregistratiesysteem (Gemstracker) wordt toegepast gedurende het gehele revalidatietraject van de AADA (Aangeboren ArmDefect of Amputatie) patiëntengroep. Webbased zorg voor Empowerment cliënt? Gemstracker! Implementatie van een webbased patiënten meet- en volgsysteem GEMSTRACKER AADA is een webapplicatie waar je als patiënt digitaal specifieke vragenlijsten kunt invullen die van belang zijn voor die specifieke fase van het revalidatie- traject. De applicatie biedt een omgeving waar je als behandelaar/therapeut gegevens over de betrokken patiënt binnen het toegewezen traject registreert. GEMSTRACKER AADA biedt deze gegevens aan als meettrajecten en/of als losse vragenlijsten en meetformulieren. Toegankelijk voor zowel patiënten (per ) als behandelaars ( of login) Altijd, overal (web-based) Veilig, verantwoord en aanpasbaar voor multicenter gebruik (lime-survey software) Geïntegreerd in ons AADA-zorgpad, gespecificeerd naar individueel toe te wijzen meettraject Intuïtief, eenvoudig te gebruiken Het meten van (herwonnen) kwaliteit van leven van AADA-patiënten is van belang om patiënten betrokken te houden bij het zorgproces. Onze visie is dat het registeren van PROM s (Patient Related Outcome Measures) leidt tot empowerment van de patiënt en betrokkenheid bij besluitvorming betreffende de zorgbehoefte.het levert tevens data en inzicht in kwaliteit van zorg voor verzekeraars. Partner Verzekeringsmaatschappijen vragen ons om objectieve en kwalitatieve motivaties voor zorgproducten. De digitale omgeving biedt door de gestandaardiseerde wijze van meten een basis voor onderzoek naar kwaliteit, effectiviteit, prognoses en bruikbaarheid van uitkomsten. Lisette M. Melis- Schrijver, ET Ergo - Handtherapeut, Rehabilitation institute

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013 Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk Ellen Oosting, 2013 Ziekenhuis Gelderse Vallei 650 gewrichtsvervangende operaties per jaar 6 orthopeden Zorgpad Joint Care : THP / TKA Opnameduur gemiddeld

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Managers en onderzoek: Gaat het over de outcome of over de income. Rogier van Deijck Specialist ouderengeneeskunde

Managers en onderzoek: Gaat het over de outcome of over de income. Rogier van Deijck Specialist ouderengeneeskunde Managers en onderzoek: Gaat het over de outcome of over de income Rogier van Deijck Specialist ouderengeneeskunde Vooroordelen over managers Vooroordelen over artsen Managers en onderzoek Hypothese: Managers

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Marise Kasteleyn; M.j.kasteleyn@lumc.nl

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014 chroniccoordinatedcareforchildrenwith obesitychroniccoordinatedcareforchildr enwithobesitychroniccoordinatedcaref Verkorte versie orchildrenwithobesitychroniccoordinat Positioneringsnota edcareforchildrenwithobesitychronicco

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Remote patient management

Remote patient management Remote patient management Programma voor patiënten met hartfalen én COPD Dr. Lidwien Graat, Longarts Flow Dr. Jos Kraal, Senior projectleider Flow Centrum voor preventie en (tele)revalidatie van chronische

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Digitale patientenvoorlichting

Digitale patientenvoorlichting Digitale patientenvoorlichting - concept, implementatie, resultaten en toekomstvisie - 4 november 2014 Pakhuis De Zwijger - Amsterdam Michael Klemt-Kropp Anita Boersen Rene Louis Peter Krol Concept 2010

Nadere informatie

Ideaalproces en verbeterruimte

Ideaalproces en verbeterruimte Ideaalproces en verbeterruimte 1. Arts schrijft een volledige verwijzing Ideaalproces De verwijzer selecteert de patiënt in het eigen informatiesysteem en start de verwijzing. De verwijzer vult (volgens

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

EPD Masterclass HIMSS 2015

EPD Masterclass HIMSS 2015 EPD Masterclass HIMSS 2015 Onze zorgdisciplines Wat staat er bij u op de agenda? Fusies en samenwerking Patiëntparticipatie Informatie beveiliging Management en stuurinformatie Beeldmanagement Uitwisseling

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015

Opbouw. Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn. Aanleiding. Geschiedenis. Visie: Missie: 18-6-2015 Opbouw Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn Jetty van Lieshout ergotherapie CPCRT Mariolein Boerrigter, ergotherapie CPCRT Aanleiding samenwerkingsverband Geschiedenis EENW Casuïstiek

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

FysioCARDSS. Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol

FysioCARDSS. Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol FysioCARDSS FysioCARDSS Optimalisatie van fysieke trainingsprogramma s in Nederlandse Hartrevalidatie-centra. Studieprotocol Allereerst bedankt voor het tonen van interesse in het FysioCARDSS project.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SAMENVATTING 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 134 Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte die een grote impact heeft op zowel degene waarbij

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter

Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Circuittraining Een nieuwe groepstraining met een functioneel karakter Drs. Lotte Wevers Dr. Ingrid van de Port Prof. Dr. Eline Lindeman Prof. Dr. Gert Kwakkel Kenniscentrum De Hoogstraat, Utrecht Overzicht

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct)

Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct) Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct) Femke Hoekstra www.respact.nl f.hoekstra@umcg.nl Rolinde Alingh, MSc Prof. dr. Cees van der Schans Dr. Floor Hettinga Dr. Rienk Dekker Prof. dr. Lucas

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

De rol van de revalidatieverpleegkundige in het interdisciplinaire team

De rol van de revalidatieverpleegkundige in het interdisciplinaire team De rol van de revalidatieverpleegkundige in het interdisciplinaire team Dineke Vis, M NR - Master of NeuroRehabilitation. Verpleegkundige neurorevalidatie Transmuraal ketencoördinator CVA Doel presentatie

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+

Parallelsessie 4. Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Parallelsessie 4 Prof. dr. A.A.M. Masclee, hoofd afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, MUMC+ Programma Welkom Presentaties: 1. Verleden, Heden, Toekomst Patiëntenparticipatie door prof. dr. A.A.M. Masclee

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING 1) Dit project zorgt ervoor dat minder neonaten onterecht post partum bijvoeding krijgen. Hiermee gaan meer neonaten met volledig borstvoeding naar huis

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie Pilot Ondersteuning bij zelfregie Achtergrond proces methodiek gespreksmodel Pilot voor zorgpaden long, mamma, colon & prostaat Inhoud presentatie Achtergrondinformatie zorg voor kankerpatiënten in Nederland

Nadere informatie

Samen Beslissen in Bernhoven. Inge Blokzijl Chalmer Hoynck van Papendrecht Hans Maertens Mieke Klerkx

Samen Beslissen in Bernhoven. Inge Blokzijl Chalmer Hoynck van Papendrecht Hans Maertens Mieke Klerkx Samen Beslissen in Bernhoven Inge Blokzijl Chalmer Hoynck van Papendrecht Hans Maertens Mieke Klerkx 5 juli 2017 Waarom Samen Beslissen? De beste behandeling is voor iedere patiënt anders Onderzoek laat

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie