AF}/4. Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM. Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI PdSirù van O E-ndr EdBn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AF}/4. Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM. Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278. PdSirù van O E-ndr EdBn"

Transcriptie

1 AF}/4 Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI PdSirù van O E-ndr EdBn Mirjam. Provisi verbod-retouprovisìes Geachte directie, Zoals u wellicht heeft vemomen zet Nederland in op een provisieverbod voor beleggingsondememingen op Europees niveau. Mocht een verbod op Eumpccs nivcau (op korte termijn) niet haalbaar bliiken, datr wordetr op natìomal niveaù stappen ondemomen om provisies voor beleggingsondememingen te veóieden. Onder dit verbod vallen onder meer disbibulicvergoedingen en relourprovisies. Via deze brief informeert de A-FM u over onze visie op retourprovisies en de pmvisieloze seùicemodellen die door depotbanken worden aaryeboden aan beleggingsondemcmingcn, waaronder /elfstandig vermogensbeheerden. Met servicemodellen bedoelen wi de afspmken lussen dc dcpotbank en de aangesloten beleggingsondememingen over de te leveren dìensten en de tarifering bij de eindklanî. Uit de informatie van uw depotbark maakt de AFM op dat u gebìuik maakt van nodel 3 bù BinckBank N.V. De A-FM is van mening dar dirlnod.l in opret eeen prikkels dure aansacties, enan uircaande dar de zelfsrandis rermoeensbeheerder nier veîdimt Dcr (ransacue. Naar hel oorjeel \ an de Al-M is diqmoqgl toekomstbestendig. Het model waarvan u gebruik maakt is daamm in opzet één van de voorkeursmodellen van de AFM. Tcn aanzicn van rctouryrcvisies wordi daarom geen actie van u verwacht. Beleggingsondememjngen dic nog niel werken 'net (ee[ van) de voorkeursmodellen van de AFM worder gerraagd uitcrlijk per l januari 20ll over te stappen naar (een van) deze modellen. De visi van de AFM op onge wenste prikkels voor transacties geldt voor alle beleggingsondememingen. Dit bctekent dat de AFM ook bij banìen die beleggingsdiensten aanbieden kritisch kijkt naar de prikkels voor niet passende (fansacties, Bimenkort ontvangt u een tweede brief van de AFM. Deze brief zal gaan over de visie van de AFM op distributìeversoedinsen. Slichrirg Aùrùireil Finmièle Marko rúmd vm Amtddam. tr 4120it59 K.mÈl!".n bnd: 16 r 0 -fi s L - I Beol*!d6 Vùzd8tuh 50 P$lbls 723. l00l OS ANterdm 6600 ó80. Nww.afm rl

2 AF}/4 5 juli 2012 TGFO-M51-120?0278 2van6 S lviceúodcllen De servicemodcllen die depotbanketr aarbieden zijn samen le vatten met vier standaardmodellen. Éen schcmatische weergave n deze vier modellen treft u in de bijlage. Servicemodcllen I erì 2 zijn naar de rnening ran de AFM nict toekomstbestendig. ln model 1 is sprake van e n retourprovisie. De depotbank spre kl met dc zclîstandig vermogensbeheerder afdat een deel van de tansactiekosten voor de depo(bank aan de zelfstandig vermogensbeheerder wordt betaald. De zelfstandig vermogensbehccrder verdient hiermee per transactie. ln model 2 maakt de zelfstandig vermogensbeheerder een marge door een tranactiegerclateerde fee jn rekenìng te brengen bij d klant. Met dezemarge op transactics blijft de prikkel voor nielpassende transacties gehandhaafcl, omdal transacties worden geiiitieerd ofgeadvìseerd cn legclijk rtijd aan transacties wordt verdiend. Ilierdoor bcstaat nog st eds dezelfde verkeerde prikkcl als bíj cen klassieke retourprovisie. De AFM is daaro,n geen voorstander van rnodel 2. De AFM geeft de voorkeur aan mod llen I en 4. ln deze modellen wordt de zelfstandig vermogensbeheerder alleen door dc klant betaald. Er rnag hierbij g en spîake zijn van een transactiegerelareerde marg voor de zelfstandig vemogmsbcheerder. Hierdoor is geen sprake van de genoemde prikkel tot niet-passende transacties. Het klantbelang is daamee naar het oordeel vaî de AFM in opzet gewaarborgd. U behoort rot de 717o van de zelfstandig vermogensbeheerde$ dìe al werkr met de voorkcursmodellen van ale AFM. Afsluiting De verwachting van de AFM js dat dc markt per l januari 2013 is overgestapt naar provisieloze servicemodellen waarin het klantbelang gewaarborgd is. lbn aanzien van leîourprcvisies wordt van u g en aclje vclwacht, Mocht u \.ragen hebben naar aanleiding van deze trîìef, dan kunt u conlact opnemen ùet het Ondememersloket vafl de AFM via ondememersloket(4alìn.nl ofvia telefoonnummer: (5 uocent per mrnuut). lloogachtend, mr. drs. T. Mofelmans Hoofìl Toezichtgroepen Financiéle Ondememingen mw. drs. E. Geerdink Serìior Toezichthouder Toezichtgroepcn Financiéle Ondememingen

3 5 jtrti 2or2 TGFO-MSI- I van6 Bijlrge: Toelichting servicemodel n Model I B ursvergoeding m' î uitvoeren order I Transactiekosten broler Vermose.sbeheerfe / Toelichting: In model I (klassieke retourprovisie) betaalt de cliènt transactiekosten aan d broker/depotbanl De retourprovisie betreft een afspéak die de broker/depotbank en de zelfstandig vermogensbehe rder (ZvB) zijn aaryegaan over de gedeeltelike doorbetaling var deze transactiekosten aan de zellìtandig vermog nsbeh eder. De zelfstandig v nnogensbeheerder verdient per transaclie. Hierdoor bestaat er een prikkel voor te veel of te dìue bansacties, Van dit model is de AFM eeen voontander.

4 5juli 2012 TGFO-MSl van6 Model2 Beur$vergoeding Transaotievergoeding Z\B Verftrogensbeheerfed Adviesf e l l l & J un*-*-ohtrtxj*--_l IXr I Dooryevenorder I I SKr r Trnnîacliekoslen bmker + transactievergoeding ZVB Toelichting: In model2 (transactievergoedirg zelfstandig vermogensbeheerder) b taalt de cliènt traísactiekosten aan de bmker/depolbank. Dc zellstandig vemogensbeheerder spreekr mer de clitrnt en aanvull nde transactievergoeding af, die vervoìgens door de broker/depotbank wordt gei'ncasseerd voor de zelfstandig vermogensbeheerder cn aan de zelfstatrdig lemogembeheerder wordt doorgeger n. De zelfstandig lemogensbehe rder verdient per transactie. Hierdoor b staat er eeii pîikkel voor te veel of te dure Fansacti s Var dit model is de AFM gge!

5 ::;2- -;=....AFlr[/4 5 juli 2012 TGEO-MSI vàtr6 Model3 Beursvergoeding Transactiekosten broter Vernognsbeheerfee/ Toelichling: In model 3 betaalt de client de broker/depotbank voor het uitvoercn van transacties en de zelfstandig vermogensbeheerder voor vermogensbeheer/advies. De zelfst6ndig vermogensbeheerder veldient qi9l! aan

6 5 juli 2012 TGFO-MSl-r van6 Model4 II Beúrsvergoeding J uiro"*, oa., Transacliekosten broker All-in fe Toelichting: ln model 4 betaalt de cliènt eeí all-in fee aan de zelfstandig v rmogensbeheerd r. De zelfstandig vemogensbeheerder betaalt de broker voor h t uitvoeren van transacties. De zelfstandig vermogensbeheerder verdient 4!91! per transactie. Een varianl van mod l 4 is het 'brokefmodel', waarbij de zelfstandig vermogensbeheerder in bovenstaande figuur telcns eer B-vergutrning heeft en verantwoordelijk is voor het uituoeren van ordcrs. hdien de zelfstandig vermogensbeleerder (met of zondcr B-vergùnning) wel verdient per tîansactie bestadt nog ste ds een pîikìel voor te veel ofte dure transacties, zoals bù model I en 2. Van deze vaîiaît is de A!'M ge!!

Retourprovisies en Total Cost of Ownership

Retourprovisies en Total Cost of Ownership Retourprovisies en Total Cost of Ownership Mirjam Slokker Casper Hoekstra Tim Mortelmans VVenC Ledenbijeenkomst Pagina 1 AGENDA 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Provisies: Distributievergoedingen en

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

uw hypotheek in 6 stappen

uw hypotheek in 6 stappen uw hypotheek in 6 stappen Van offerte tot aankoop van uw woning 2 3 Na het adviesgesprek besluit u om een offerte aan te vragen. Wat zijn de volgende stappen? uw hypotheek in 6 stappen Stap 1: offerte

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze overeenkomst leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie