! "5"! perspective.!communication(research,(19,!52 90.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! "5"! perspective.!communication(research,(19,!52 90.!"

Transcriptie

1 Kerkhof, P. (2010). Merken en social media. In: S. van den Boom, E. Smit, & S. de Bakker (Eds.), Nachtmerrie of droom: de ROI van customer media, p Heemstede (NL): Customer Media Council. Merkenensocialmedia PeterKerkhof VrijeUniversiteitAmsterdam Merkengaanmeerenzichtbaarderdanooitoverdetong.BinnensocialmediaalsTwitter, FacebookenYouTube,ophetNederlandsHyvesenintallozeweblogsassociërenmensen zichmetmerkenenpratenzeovermerken.onlineword"of"mouth,ofewom,isalnietmeer nieuwtenoemen.sitesalsamazon.comhebbenalsindslangonlinereviewsvanproducten diedoorconsumentenzelfgeschrevenwordenenookindesitesvoorreizigerszijnallang hotelbeoordelingentevinden.nieuwisweldatconsumentensteedsmeerbinnende eigen onlinesocialenetwerksites(bv.twitteroffacebook)overmerkenpraten.zopraten mensenoptwitterhonderduitovermerken:uiteenanalyse 1 vanmeerdan tweets bleekdateenofdevijftweetseenmerkbevat.vanaldezemerkgerelateerdetweets bevatte20%eenoordeeloverhetmerk,vaakpositief(55%),vaakookkritisch/negatief (33%)overhetmerk.Nieuwisookdatsteedsmeermerkenhetpratenoverhetmerkgaan faciliteren(bv.dooreeneigenfacebookcommunityoptezetten)enactiefmeegaanpraten wanneerhetmerktersprakekomt(bv.viaeentwitteraccount).indithoofdstukgaathet overdeverschillendewijzenwaaropmerkenzichinsocialmediamanifesteren,overde manierwaaropmerkenmetconsumenteningesprektreden,enoveronderzoeknaardeze ontwikkelingen. HeteffectvaneWOM Deproductervaringendieconsumentenonlinemetelkaardelenbeïnvloedende keuzesdieconsumentenmaken.verschillendeonderzoekenlatenziendatonline consumentenreviewseffecthebbenopverkoopcijfersenmerkreputatie.zozijndereviews enderatingsdiewordengegevendoorconsumentenvoorspellendvoordeticketverkoop vanfilms 2.Diteffecttreedtopzelfswanneergecontroleerdwordtvoorhetmarketingbudget voordefilm,voorhoecriticidefilmbeoordelen,eninhoeveelbioscopendefilmdraait.een analysevantweetsoverfilmsdooronderzoekersbijhewlettpackard 3 weesindezelfde richting:hoeveelheidentoonvandetweetsisvoorspellendvoorboxofficesucces. HeteffectvaneWOMisookaangetoondinmeergecontroleerdonderzoekwaarin verschillendegroepenmensenverschillendeversiesvaneenconsumentenreviewtelezen krijgen.zowordenhotelsminderpositiefbeoordeeldnahetlezenvaneennegatievereview, maaralleenwanneerhethotelnietbekendis 4.Daartegenoverstaatookwinst:minder bekendehotelswordenbekenderdooronlinereviews,losvanhetoordeelindereviews. Consumentengaandaardoorhetminderbekendehotelvakeroverwegenwanneerze moetenkiezentussenverschillendehotels. Hoemanifesterenmerkenzichinsocialmedia? Merkengaannietalleenoverdetonginsocialmedia,zetredenzelfooksteedsvakeractief op.optalvanmanierenmanifesterenmerkenzichinmiddelsinsocialmedia.datdoenzij vanuitverschillendedoelstellingenenbedrijfsfuncties: "1"

2 Steedsmeermerkenziensocialmediaalseenmarketingkanaal.Deelsgaatdatopde klassiekemanierdoorteadverterenbinnensocialmedia.socialenetwerksitesals HyvesenFacebookbiedenmogelijkhedenomzeergerichtteadverterendoordat profielenvaakzeernuttigeinformatiebevatten(bv.merkvoorkeur,hobbies).steeds vakervindtmarketingbinnensocialmediaplaatszonderteadverteren.zowerd Windows7inNederlandgeheelbinnensocialmediagelanceerd,erkwamgeen klassieke advertentieaantepas.kernvandezecampagnesisveelalhetbenaderen vanbeïnvloedersbinnensocialmedia(bv.invloedrijkebloggers)doorhente informerenovereennieuwproductendoorditproductvaakookterbeschikkingte stellen.zelfswanneerhetgaatomeenauto:fordstelderecentbijamerikaanse introductievandefordfiesta100fiesta sterbeschikkingaanamerikaanse consumentenenvroeghenhunervaringonlinetedelenviatwitter,facebook,en anderesocialmedia.deervaringenvandefiestagebruikerswerdendoor8miljoen mensenbekeken. Contentmarketingiseropgerichtrelatiesmet(mogelijke)klantenoptebouwen doorhetbiedenvanrelevanteinformatie,ditintegenstellingtotinformatiedie alleenmaardeeigenproductenpromoot.ditgebeurtsteedsvakeronlineensteeds vakermetfunctiesdiehetmogelijkmakenvoorgebruikersomcontenttedelente anderenenommetelkaar(ofmethetmerk)teinteracteren.zoishetbinnende onlineversievanallerhande(allerhande.ah.nl)mogelijkomeenkookschriftmet receptentedelenmetanderebezoekers.combinatiesvanadverterenencontent marketingwerkenvaakgoed:advertentiesdieopcontentsitesgeplaatstwordenzijn relatiefeffectief 5. Veelmerkenhebbeninmiddelseenonlinebrandcommunity.YunomivanUnileveris eenbekendvoorbeeldvaneencommunitydiedooreenbedrijfisopgestart.de FacebooksitevanCocaColawerddooreenfanopgerichtenkentinmiddelsmeer dan5.5miljoenleden.bedrijvenkunnendecommunitiesonderanderegebruikenom productenmeetehelpenontwikkelen.bekendevoorbeeldenvanonlinecocreatie zijnlegoendell,diebeidencommunitiesonderhoudendiemeehelpenbij productontwikkeling,metalsresultaatbv.eendellpcdieoplinuxdraait.deelname aaneenbrandcommunityheeftinhetalgemeenpositieveeffectenopmerktrouw. Ledenvanbrandcommunitieskopenvakernieuweproductenvanhetmerkwaarde communityrondgevormdis,enmindervaakproductenvanconcurrerendemerken 6. Onlinecommunitieskunnenechterookeengemakkelijkeprooizijnvooractivisten. EenrecentvoorbeeldisdeFacebookpaginavanNestlé.Op17maart2010werd NestléineenYouTubevideovanGreenpeaceverwetenpalmolieaftenemenvan producentendiehetregenwoudinborneo,dehabitatvanorangoetangs, vernietigen.nestléreageerdedooryoutubetesommerenhetfilmpjeteverwijderen metalsgevolgdatgreenpeacehetfilmpjeplaatsteopvideositevimeo.vanuit Vimeowerdhetverspreidnaartalvanandereplaatsen.OokdeFacebookpaginavan Nestléwerdgereageerd,o.a.doorhetKitKatlogo(eenNestlémerk)teveranderenin eenkillerlogo.denestléfacebookmoderatorreageerdedreigend( It sourpage, wesettherules ),metalsresultaateenstortvloedaannegatievereacties.enkele maandenlaterheeftnestlébakzeilmoetenhalen.indetussentijdisnestléde Facebookpaginadefactokwijtgeweest. Steedsmeerbedrijvenonderhoudennaasthunwebsiteookeencorporateweblog. Weblogszijninhetalgemeeninformeler,opener,enbiedenmogelijkheidtot "2"

3 interactie.eenrecentonderzoek 7 lietziendathetlezenvancorporateweblogs,in vergelijkingmethetbezoekenvandewebsite,samenhangtmethetalsmenselijker zienvandeorganisatie.bovendienwordenbedrijvendoorweblogbezoekersgezien alsmeerbegaanmetdeklanten.hetlezenvaneencorporatewebloghadook positievegevolgenineenonderzoeknaarcrisispr 8 :respondentendieeencorporate webloglazenvaneenbedrijfineenprcrisiszagendeorganisatiealsmenselijkeren namendecrisiswaaralsminderernstig. Hetreagerenopklachten(ofopanderenegatievegeluidenmetbetrekkingtothet merk)enhetonlinehelpenvanconsumentenmetvragenwordtinnederland webcaregenoemd.talvanmerken(bv.klm,ing,ns,t"mobile)hebbeninmiddels webcareteamsdieactiefzijnbinnensocialmedia.voorloperinnederlandis kabelbedrijfupcdatin2006metwebcarebegon.recentdeedhetbedrijfeen onderzoekonderdetwitteraarsdiehetupctwitteraccountvolgden 9.Uithet onderzoekbleekdatdriekwartvanderespondentendiealeensdoorupcwebcare optwitterwarengeholpentevredentotzeertevredenwarenoverdeafhandeling. BijnadehelftvandeUPCvolgersgafaandatderelatiemetUPCpositieftotzeer positiefveranderdisdoorhetoptredenvanupcinsocialmedia. Merkenpratenterug Merkeninsocialmediazijnsteedsmindereigendomvandehetbedrijf.Zezijnwatonline consumenten(ensomsactivisten)ervanmaken.datisnietaltijdwathetbedrijfmethet merkvoorogenhad.debehoeftevanmerkenommeeteprateninsocialmediawordt daaromsteedsgroter,vooralwanneerhetmerknegatiefoverdetonggaat.devraagiswat effectievemanierenzijnommeetepraten.dealoudecorporatetoonlijktdaarsteeds minderintevolstaan,demensenachterhetmerk(webcaremedewerker,community moderatoren)wordenbelangrijker.diemensenkunnenverstoptzijnachtereenlogoofeen merknaam,ofzekunnenzichdaadwerkelijkalsmensenmanifesteren.erzijnaanwijzingen dathetlaatsteeffectieveris. Onderzoeknaarderolvanmoderatoreninonlinegroepsgesprekkenoverfinanciële productenlaatziendatdetoonwaarmeedemoderatoreencommunitytegemoettreedtde aardvanhetgesprekbeïnvloedt.zozorgteentaakgerichtemaniervancommuniceren ervoordatdecommunitymeerbelanggaathechtenaandetechnischeaspectenvande onlinechat(controle,snelheid),terwijleenmeersociaalgerichtemaniervanmodereren ertoebijdraagtdatgebruikersmeerhechtenaanofhetonlinegesprekleukwas 10.De moderatorzetdusdetoon.denestlé"greenpeacecaselaatzienhoewaardatisenhoe grootdegevolgenkunnenzijnvaneenverkeerdetoonindecommunicatiebinnensocial media. Ookinhetgevalvanwebcareisdetoonbelangrijk.Recenthebikmetcollega sonderzocht watdeeffectenzijnvanverschillendemanierenvanmeepratenindevormvanwebcare.in datonderzoekginghetnietzozeeromdeeffectenopdegenenopwiewerdgereageerd doorwebcareteams(deklagers),maaromdeeffectenopmedeconsumenten:hetpubliek datdeblogs,tweetsofforumsleestendaarwordtgeconfronteerdmetonlineklachten,en, intoenemendemate,metreactiesvanbedrijven.dedeelnemersaanaldezeonderzoeken kregeneenonlineklachttelezendiealdannietwerdgevolgddooreenreactievanhetmerk inkwestie.daarwaarwerdgereageerdbetrofdatindehelftvandegevalleneen "3"

4 persoonlijkereactienamenshetbedrijf(ondertekendmeteennaam,geschrevenindeik" vorm),enindehelftvandegevalleneenonpersoonlijkereactie(ondertekendmetde merknaam,geschrevenindewij"vorm). Nadatdedeelnemersdeklacht,aldannietgevolgddooreenreactie,haddengelezen, vroegenwijhentenoterenwatinerinhenopkwambijhetlezen.deantwoordenwerden gecodeerdvoordematewaarinzepositievegedachtesbevattenoverhetmerkwaarover geklaagdwerd(inditgevaleentelecombedrijf).deresultatenlatenziendatdaarwaarwerd gereageerdmeerpositievegedachteswerdengerapporteerddanwanneernietwerd gereageerddooreenwebcareteam.ditwasvooralhetgevalwanneeropeenpersoonlijke manierwerdgereageerd.eenpersoonlijkereactieleiddetoteenhogereervaren betrokkenheidbijdeklantendetoonvancommunicerenwerdalsmenselijkerervaren. Beidefactorenhangensamenmetvertrouweninhetbedrijf. Waaromwerktpersoonlijkbeterinsocialmedia?Deverklaringvandezeeffecteniser mogelijkingelegendatdeinteractiviteitalshogerwordtervarenwanneerhetmerkinde vormvaneenpersoonopereert.verschillendeonderzoekenhebbenlatenziendat interactiviteitalspositiefwordtervareninonlinecommunicatie 11.Eenandereverklaringis datanoniem(achtereenlogo)operereninsocialmedianietvoldoetaandeverwachtingen vangebruikersvansocialmedia,waarhetimmersominteractietussenmensengaat.zelfsin kortetekstberichtenzoalswedieoptwitterzienlettenmensenopinformatiedieheniets zegtoverderelatiemetdeander 12.Wehebbenookaanwijzingendatpersoonlijkreageren ervoorzorgtdatconsumentenhetonlinegesprektussenklantenbedrijfmindergaanzien alseenstrijdtussenhetgrotemachtigebedrijfendekleineconsument.deverhoudingen lijkenevenwichtigerineengesprekvanmenstotmens. Totslot Insocialmediagaatoverhetdelenvanervaringen.Datzijnervaringenmetproductenen dienstendieconsumentenafnemen,maarsteedsmeerookervaringenmetonline interactiesmetmerken.consumentendelenzowelpositievealsnegatieveervaringenmet dergelijkeinteracties.deverschillendeonderzoekenwaaroverindithoofdstukisgesproken latenziendatmerkenzichnietalleenmoetenrichtenoppositieveervaringenmetde dienstenofproductendiezijproduceren,maarookopdeinteractiesdiezijonlineaangaan metconsumenten. "4"

5 Referenties 1 Jansen,B.J.,Zhang,M.,Sobel,L.,&Chowdury,A.(2009)Twitterpower:Tweetsaselectronicwordofmouth. Journal(of(the(American(Society(for(Information(Science(and(Technology,(60(11),2169" Dellarocas,C.,Zhang,X.Q.,&Awad,N.F.(2007).Exploringthevalueofonlineproductreviewsinforecasting sales:thecaseofmotionpictures.journal(of(interactive(marketing,(21(4),23"45. 3 Asur,S.&Huberman,B.A.(2010).Predictingthefuturewithsocialmedia. 4 Vermeulen,I.E.,&Seegers,D.(2009).Triedandtested:Theimpactofonlinehotelreviewsonconsumer consideration.tourismmanagement,30(1),123"127 5 OnlinePublishingAssociation(2010).Improving(Ad(Performance(Online:(The(Impact(of(Advertising(on(Content( Sites.(Wave(IV.(Downloadedfromhttp:// 1162_W_ImprovingAdEffectivenessOnline_OPA_042010final.pdf. 6 Thompson,S.A.&Sinha,R.K.(2008).BrandCommunitiesandnewproductadoption:Theinfluenceandlimits ofoppositionalloyalty.journal(of(marketing,(72((november), Kelleher,T.(2009).Conversationalvoice,communicatedcommitment,andpublicrelationsoutcomesin interactiveonlinecommunication.journal(of(communication,(59,172"188;kelleher,t.,&miller,b.m.(2006). Organizationalblogsandthehumanvoice:Relationalstrategiesandrelationaloutcomes.Journal(of(ComputerM Mediated(Communication,(11(2), Sweetser,K.D.&Metzgar,E.(2007).Communicatingduringcrisis:Useofblogsasarelationshipmanagement tool.(public(relations(review,(33(3),340" Dolen,W.M.van,Dabholkar,P.A.,&Ruyter,J.de(2007).Satisfactionwithonlinecommercialgroupchat:The influenceofperceivedtechnologyattributes,chatgroupcharacteristics,andadvisorcommunicationstyle, Journal(of(Retailing,83,(3),339" McMillan,S.J.,Hwang,J.,&Lee,G.(2003).Effectsofstructuralandperceptualfactorsonattitudestoward thewebsite.journal(of(advertising(research,43,400" Walther,J.B.(1992).Interpersonaleffectsincomputer"mediatedinteraction:Arelational perspective.communication(research,(19, "5"

LEREN MAAK ER WERK VAN. Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid LEREN

LEREN MAAK ER WERK VAN. Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid LEREN Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie

JONGEREN ZETTEN JONGEREN AAN TOT DUURZAMER IT GEBRUIK!

JONGEREN ZETTEN JONGEREN AAN TOT DUURZAMER IT GEBRUIK! JONGEREN ZETTEN JONGEREN AAN TOT DUURZAMER IT GEBRUIK! Sylvia Breukers Jennifer Dahmen, Els Rommes, Timmy de Vos, Ron Broeders useitsmartly: Environmental peer-to-peer education for youths with focus on

Nadere informatie

Motieven van patiënten en zorgverleners voor het gebruik van sociale media

Motieven van patiënten en zorgverleners voor het gebruik van sociale media Samenvatting resultaten Motieven van patiënten en zorgverleners voor het gebruik van sociale media Scriptieonderzoek van Drs. Nannet Vermeer Tilburg University (UvT) Departement Communicatie- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

INTERVIEW WILLE STRAATHOF (ATHENEUM COLLEGE HAGEVELD) OVER DIFFERENTIATIE HET ONDERWIJS IS AAN REVISIE TOE

INTERVIEW WILLE STRAATHOF (ATHENEUM COLLEGE HAGEVELD) OVER DIFFERENTIATIE HET ONDERWIJS IS AAN REVISIE TOE INTERVIEW WILLE STRAATHOF (ATHENEUM COLLEGE HAGEVELD) OVER DIFFERENTIATIE HET ONDERWIJS IS AAN REVISIE TOE 8 VO-magazine 4 / februari 2015 Atheneum College Hageveld is één van de scholen waar de VO2020

Nadere informatie

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS...

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... Word 2 WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... 10 KIEZEN VAN 1 WOORD... 10 KIEZEN VAN 1 ZIN... 10 KIEZEN VAN

Nadere informatie

Service concepten bij Schiphol. Maryan Brouwer en Claudia Alflen

Service concepten bij Schiphol. Maryan Brouwer en Claudia Alflen Service concepten bij Schiphol Maryan Brouwer en Claudia Alflen INTRODUCTIE Maryan Brouwer Integrale Gebieds-en Conceptontwikkeling Schiphol vb. Airport Park, Holland Boulevard, Airport Library, Airport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Onderzoeksverantwoording. 3. Managementsamenvatting. 4. Resultaten

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Onderzoeksverantwoording. 3. Managementsamenvatting. 4. Resultaten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Managementsamenvatting 4. Resultaten 1. Inleiding Om meer inzicht te krijgen in de rol en betekenis van Social Media voor Interne Communicatie

Nadere informatie

Ook de franchise-organisaties zullen de consument centraal moeten stellen in hun denken en doen.

Ook de franchise-organisaties zullen de consument centraal moeten stellen in hun denken en doen. Ook de franchise-organisaties zullen de consument centraal moeten stellen in hun denken en doen. Was het bewust dat de CEO van Albert Heijn, Dick Boer, deze zomer in de pers een ballontje op liet over

Nadere informatie

04. Tablets kun je niet meer negeren

04. Tablets kun je niet meer negeren WHITEPAPER IN 5 MINUTEN J U L I 2 0 1 2 04. Tablets kun je niet meer negeren Inleiding Tablets zijn als medium niet meer weg te denken. Maar nog te weinig bedrijven beseffen dit. Vroeger kwam het gebruik

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Trustbox De tijd begint te dringen!

Trustbox De tijd begint te dringen! Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: 12-13-14!) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

V.U. Carl Michiels, Hoogstraat 147, 1000 Brussel - Foto cover : BTC / Tim Dirven FaiR TRaDe in een notendop

V.U. Carl Michiels, Hoogstraat 147, 1000 Brussel - Foto cover : BTC / Tim Dirven FaiR TRaDe in een notendop Fair trade in een notendop BTC / Dieter Telemans Wat is Fair trade? Fair trade (eerlijke handel) is een handelssysteem dat benadeelde producenten, voornamelijk uit het Zuiden, de kans geeft op duurzame

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Van Beek noemde drie bijzondere kenmerken van Movares:

Van Beek noemde drie bijzondere kenmerken van Movares: Verslag tweede bijeenkomst georganiseerd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Leernetwerk Anders Werken over Anders (re)organiseren 12 april 2012, bij Movares te Utrecht Op 12 april j.l. verzamelden ruim 20 smaakmakers

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht

Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht PERSMEDEDELING DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE Dinsdag 28 april 2015 Aanbod verschillende types groen in kaart gebracht In Vlaanderen beschikt elke burger gemiddeld over een aanbod van ruim drie

Nadere informatie

Creëer een cultuur waarin medewerkers voelen dat alles besproken kan en mag worden. Dat het veilig is je te uiten en dat het gewaardeerd wordt.

Creëer een cultuur waarin medewerkers voelen dat alles besproken kan en mag worden. Dat het veilig is je te uiten en dat het gewaardeerd wordt. Goed Werkgeverschap Met dit manifest roepen wij Nederland op tot goed werkgeverschap. Het is van wezenlijk belang dat organisaties investeren in vertrouwensvolle relaties met medewerkers. Waarom? Goed

Nadere informatie

Samenwerking zoals het bedoeld is. Andre Salomonson ResetManagement

Samenwerking zoals het bedoeld is. Andre Salomonson ResetManagement Samenwerking zoals het bedoeld is Andre Salomonson ResetManagement Samenwerken zoals het is bedoeld Hoe organiseer je een omgeving waar integraliteit en samenhang de norm is. André Salomonson Managing

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Bijlage 1 bij Reglement Raad van Commissarissen PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. De Raad van Commissarissen heeft op 23 februari 2005 een profielschets (de Profielschets ) voor de

Nadere informatie

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Een zorg- en adviesteam: een goede zet voor school, gezin én kind. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl SAVE THE CHILDREN Save the Children is s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier

Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier Beau Oldenburg en Rozemarijn van der Ploeg Vakgroep sociologie, Rijksuniversiteit Groningen Het Finse antipestprogramma KiVa is

Nadere informatie

Heeft het buurtinitiatief toekomst?

Heeft het buurtinitiatief toekomst? Heeft het buurtinitiatief toekomst? Linda Commandeur Meer en meer buurtinitiatieven steken de kop op. Bewoners die gezamenlijk het groen in hun wijk onderhouden, hele straten die samenwerken om leegstand

Nadere informatie

Handleiding activeren My Trainer Club account voor spelers jonger dan 14 jaar

Handleiding activeren My Trainer Club account voor spelers jonger dan 14 jaar Handleiding activeren My Trainer Club account voor spelers jonger dan 14 jaar Als je nog geen geactiveerd My Trainer Club account hebt op www.pokemon.com dan zal één van je ouders de volgende handelingen

Nadere informatie

Inspelen op internet

Inspelen op internet TEKST: G.J. DE JONG FOTO S: SAMUEL OTTE Winkelen we in 2020 gezellig online? Inspelen op internet Technologische vernieuwingen en de komst van het internet brachten talloze veranderingen teweeg. Dat is

Nadere informatie