Met pensioen als vrijwilliger?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met pensioen als vrijwilliger?"

Transcriptie

1 Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers Jolanda Elferink (MOVISIE) Cecil Scholten (Vilans) November 2009 MOVISIE en Vilans

2 Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers COLOFON Auteurs: Jolanda Elferink (MOVISIE) en Cecil Scholten (Vilans) Met medewerking van: Saskia Daru, Marieke Ploegmakers, Bard Briels (MOVISIE) en Marijn Kuiper (Vilans) Datum: november 2009 MOVISIE en Vilans Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaande toestemming. Bestellen: en Dit onderzoek is gefinancierd door het RCOAK Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksopzet Leeswijzer De organisaties, de vrijwilligers en de ervaringen Vragen uit het veld Kenmerken geinterviewde organisaties Kenmerken vrijwilligers Vrijwilligersactiviteiten Motivatie van de vrijwilligers Knelpunten Kansen Voorkomen van problemen Stellingen en reacties Conclusie Relevante onderzoeksresultaten Aantal ouderen en oudere vrijwilligers Actief in zorg en welzijn Verschillen tussen generaties Stoppen met vrijwilligerswerk Visie op ouder worden en op vrijwilligerswerk Stimulans vanuit de overheid Conclusies In de media Slotervaart ziekenhuis Deventer ziekenhuis Conclusies Aanbevelingen Praktisch Leeftijdsgrenzen Onderzoek Debat en visie Positie vrijwilligers versterken Literatuur Bijlage: vragenlijst...46 Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek Vrijwilligerswerk is een groot goed in de Nederlandse samenleving. 42% van de bevolking van 18 jaar en ouder verrichtte vrijwilligerswerk in 2008 (Van Herten, 2009). Volgens de toekomstverkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Dekker et al., SCP 2007) zal ongeveer hetzelfde percentage dat ook doen in Een grote en mogelijk groeiende groep binnen het vrijwilligerswerk is die van 55 jaar en ouder. Deze ouderen nemen nu al een groot deel van het werk voor hun rekening en dat deel zal naar verwachting alleen maar groeien. Zoals Dekker van het SCP stelt: Als de babyboomers de arbeidsmarkt gaan verlaten, resulteert dit in eerste instantie in de aanwas van een aanzienlijk reservoir van vitale en goed opgeleide ouderen waaruit voor allerlei vormen van vrijwillige inzet gerekruteerd kan worden (Dekker et al., SCP 2007, pagina 92). Op hogere leeftijd zullen deze ouderen echter massaal afhaken aldus Dekker. Het stimuleren van jongeren richting vrijwilligerswerk komt aan bod in de plannen van het kabinet voor de maatschappelijke stages. Ook de stimulans van jongere ouderen richting vrijwilligerswerk is onderwerp van beleid. Waar tot nu toe echter niet of nauwelijks aandacht voor is, is het moeten gaan afhaken van ouderen als vrijwilliger. Moet een vrijwilliger die al jarenlang actief is in de organisatie en daar heel sterk persoonlijk bij betrokken is, inderdaad met pensioen en waarom? Zijn er manieren te bedenken om ouderen ook op hoge leeftijd en wellicht met beperkingen te betrekken bij de samenleving in het algemeen en de organisatie waarvoor ze actief waren in het bijzonder? Het uitgangspunt is immers ook van dit kabinet om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en te laten deelnemen aan de samenleving. Wat maakt dat zij niet meer geschikt zijn als vrijwilliger en wie bepaalt dat? Voor MOVISIE en Vilans is dit de aanleiding om nader te onderzoeken welke (voor)oordelen en belemmeringen zich voordoen rond vrijwilligerswerk door ouderen. Dit is gebeurd middels een quickscan. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in deze rapportage. 1.2 Onderzoeksopzet Inhoudelijke probleemschets en vraagstelling MOVISIE en Vilans ontvangen vele vragen uit het veld over de oudere vrijwilligers. Het gaat dan voornamelijk om vrijwilligers vanaf een jaar of zeventig/vijfenzeventig, die te maken krijgen met fysieke en/of psychische beperkingen. Begeleiders van vrijwilligers zijn op zoek naar handvatten om met deze groep(en) om te gaan. Ze zien dat oudere vrijwilligers hun hele leven hebben ingericht rond het vrijwilligerswerk. Het biedt hun houvast, ze ontlenen er sociale contacten aan en het geeft hun een doel in het leven. Dat willen ze de vrijwilligers niet zomaar afnemen. Tegelijkertijd bemerken ze dat het moeizamer wordt om bepaalde taken uit te voeren. Hoe spreek je iemand daar op aan en wanneer zeg je kunt u uw huidige vrijwilligerstaken nog wel uitvoeren? Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

5 Als oplossing komen wel ideeën naar voren over blijvende binding met de organisatie, maar weinig concrete activiteiten voor een andere inzet van de vrijwilliger(s) binnen de eigen organisatie. Is er wel ruimte voor dit soort activiteiten? Dienstverlenend vrijwilligerswerk moet en wil aan bepaalde eisen voldoen en die eisen lijken alleen maar toe te nemen. Dat staat op gespannen voet met de doelstelling om mensen van diverse pluimage, dus ook met (leeftijds)beperkingen, te laten participeren in het vrijwilligerswerk. Zij zijn niet (altijd) in staat om aan deze eisen te voldoen. Dat brengt het probleem ook op het niveau van het management en de directie van de organisatie: met welk doel schakelen zij vrijwilligers in? Zijn vrijwilligers vooral bedoeld om een onmisbare bijdrage te leveren aan de (kwaliteit van de) dienstverlening of zien zij voor hun organisatie ook een maatschappelijke taak weggelegd om mensen met diverse talenten en mogelijkheden te laten participeren als vrijwilliger? En om de cirkel weer rond te maken: mochten zij voor beide opties kiezen, hoe krijgt dit dan gestalte in de praktijk? Centrale vraagstelling: Welke omstandigheden leiden ertoe dat oudere vrijwilligers die te maken hebben met beperkingen, goed en prettig kunnen blijven functioneren op een zodanige manier dat het werk betekenis heeft voor henzelf en voor de organisatie (waarbij de organisatie ook staat voor dienstverlening aan de cliëntgroepen waar de organisatie zich voor inzet)? Doelstelling en doelgroep MOVISIE en Vilans stellen zich in dit project ten doel: de (voor)oordelen, belemmeringen en kansen voor oudere vrijwilligers die hun oorspronkelijke vrijwilligerstaken niet meer kunnen uitvoeren in kaart te brengen middels een kort veldonderzoek (quickscan) en verdere literatuurstudie. De quickscan is uitgevoerd in verzorgings- en verpleeghuizen en organisaties in het welzijnswerk (voor ouderen), aangezien daar veel oudere vrijwilligers actief zijn. De quickscan richt zich op de intermediairs, coördinatoren vrijwilligerswerk en begeleiders op de werkvloer en op het management en niet in de laatste plaats op de vrijwilligers zelf. Zij vormen de belangrijkste profijtgroep van het project Werkwijze en respons Het onderzoek in de vorm van een quickscan bestaat uit twee delen: a) digitale enquête b) verdiepend literatuuronderzoek Ad a) Digitale enquête De digitale enquête (zie bijlage) is bedoeld om op een efficiënte wijze het probleem rondom oudere vrijwilligers, die te maken hebben met beperkingen, kwantitatief in kaart te brengen. In de digitale enquête gaat het om vragen als in hoeverre de organisaties te maken hebben met deze groep oudere vrijwilligers. Belemmeringen en voorwaarden komen aan bod, evenals voorbeelden van (voor)oordelen, waarmee deelnemers aan de enquête al dan niet kunnen instemmen. De resultaten van de interviews zijn ter illustratie op diverse plekken in dit rapport opgenomen. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

6 De digitale enquête is geplaatst op de websites van MOVISIE en Vilans. De oproep om deel te nemen aan de digitale enquête vond plaats via de websites van MOVISIE en Vilans. Ad b) Verdiepend onderzoek Het tweede deel bestaat uit een verdiepende literatuurstudie naar relevante onderzoeken. We zijn op zoek gegaan naar meer achtergrondinformatie over 70-plussers in het algemeen en hun bijdrage als vrijwilliger in het bijzonder. Hierbij zijn ook artikelen uit de media over berichtgeving rond het ontslag van oudere vrijwilligers meegenomen. De eerste ronde van de digitale enquête vond plaats in mei Er is een aan 428 zorg- en welzijnsorganisatieorganisaties gestuurd. Daarnaast was de enquête in te vullen via de websites en (inmiddels In deze eerste ronde van de digitale enquête hebben 157 organisaties gereageerd. Om een beter beeld te krijgen van de situatie binnen welzijnsorganisaties voor ouderen, is besloten de enquête in september 2008 ook nog uit te zetten onder 157 welzijnsorganisaties die nog niet waren bereikt, met name in de sector welzijn ouderen. Hierop hebben 33 organisaties gereageerd. De vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage Leeswijzer In dit eerste hoofdstuk is een overzicht gegeven van de aanleiding en werkwijze van deze quickscan. In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de daadwerkelijke ervaringen van de zorg- en welzijnsorganisaties met oudere vrijwilligers met beperkingen. Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van relevante onderzoeken. Hoofdstuk 4 gaat in op artikelen in de media over de achtergrond van het (dreigende) ontslag van oudere vrijwilligers. In hoofdstuk 5 komen we met enkele aanbevelingen. De bijlagen waar in dit rapport naar verwezen wordt, vindt u achter in dit rapport. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

7 2 De organisaties, de vrijwilligers en de ervaringen 2.1 Vragen uit het veld Precieze cijfers over de leeftijdsopbouw van het vrijwilligersbestand in de verschillende sectoren zijn niet voorhanden. Vaak wordt niet bijgehouden wat de leeftijd is van de vrijwilliger bij binnenkomst en vertrek. Uit de contacten van MOVISIE en Vilans blijkt dat in ieder geval zorg- en welzijnsorganisaties veel te maken hebben met oudere (70+) vrijwilligers. In 2007 hebben we een eerste oproep geplaatst op onze websites, waarin we vroegen naar ervaringen met deze doelgroep. We ontvingen diverse s waarin de coördinatoren van de organisaties aangaven dat ze te maken hadden met dilemma s als hoe breng ik ter sprake dat een oudere vrijwilliger door zijn beperkingen de oude werkzaamheden niet hier kan uitvoeren? of wat is de positie van deze vrijwilligers ten opzichte van de andere vrijwilligers?. Dit was een reden voor MOVISIE en Vilans om verder onderzoek te doen naar in hoeverre de organisaties te maken hebben met oudere vrijwilligers met beperkingen en wat de dilemma s zijn. Een greep uit de reacties op de oproep naar de ervaringen met oudere vrijwilligers met beperkingen: In ons wijkzorgcentrum begeleidt de oudere vrijwilliger de inloopuren van het internetcafé. Hij heeft een samenwerkingsovereenkomst, net als alle overige vrijwilligers. Qua constructie is er niet veel mis mee, wel het feit dat het hier gaat om een bewoner met een zeer kwetsbare gezondheid en er dus kans is op weinig continuïteit. Ik werk in een verpleeghuis en het is gebeurd dat een vrijwilliger cliënt is geworden op een PG-afdeling. De vrijwilliger heeft vele jaren de begeleiders geholpen bij de uitvoering van activiteiten. Nu komt hij er als cliënt. Hij schiet echter direct in z`n rol als vrijwilliger, zodra hij de ruimte binnen komt. De activiteitenbegeleiders laten hem zoveel mogelijk in die rol. Dit vinden de activiteitenbegeleiders zelf ook prettig omdat het ook voor hen moeilijk is om het proces van dementie bij een vertrouwde vrijwilliger te zien ontwikkelen. De oudere vrijwilliger vind het fijn, dat zie je aan z`n beleving. Bij ons werkt een oudere dame die zich niet altijd aan de afspraken houdt. Zo is het de bedoeling om de zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen. Zij helpt ze echter overal mee onder het motto ach, die arme oude mensen willen toch gewoon een kopje koffie. Vaak verwijst ze ook naar het feit dat we het vroeger ook zo deden. Dat is niet meer de bedoeling. Maar ach, het blijft een lief mensje en die zet je ook niet zomaar op straat. Ze doet dit werk al zo n 15 jaar. 2.2 Kenmerken geinterviewde organisaties Sectoren zorg en welzijn (ouderen) De enquête (zie bijlage voor inhoud van vragenlijst) is in de eerste ronde aan 428 zorg- en welzijnsorganisatieorganisaties gestuurd. In deze eerste ronde van de digitale enquête hebben 157 organisaties gereageerd (37%), met name zoals zorgcentra, verpleeghuizen, thuis en een aantal organisaties voor de gehandicaptenzorg. Om een beter beeld te krijgen van de situatie binnen welzijnsorganisaties voor ouderen, is besloten de enquête in een tweede ronde ook nog uit te zetten onder 157 welzijnsorganisa- Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

8 ties die nog niet waren bereikt, met name in de sector welzijn ouderen. Hierop hebben 33 organisaties gereageerd (21%), hierbij gaat het vooral om stichtingen welzijn ouderen Functies respondenten De respondenten zijn met name coördinatoren vrijwiligerswerk, maar in een aantal gevallen ook activiteitenbegeleiders, communicatiemedewerkers, managers, begeleiders, ouderenwerkers, projectleiders of directeuren. 2.3 Kenmerken vrijwilligers Aantal vrijwilligers Bij verreweg de meeste organisaties, ruim 29 % in ronde 1 en ruim 28 % in ronde 2, zijn in totaal 100 tot 200 vrijwilligers werkzaam. Dit is een gebruikelijk aantal bij grote zorg- en welzijnsorganisaties. Overzicht Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers % van de respondenten in de 1e ronde (met name ) % van de respondenten in de 2e ronde (organisaties voor welzijn/ouderen) minder dan ,4 25,0 100 tot ,1 28,1 200 tot ,1 21,9 300 tot 400 7,6 12,5 400 tot 500 6,3 0,0 meer dan ,5 12, Verhouding man/vrouw Zowel in de organisaties in de zorgsector als in welzijn ouderen, werken vooral vrouwelijke vrijwilligers. Ruim 68% van de geeft aan dat het vrijwilligersbestand uit meer dan 75% vrouwen bestaat. In de sector welzijn ouderen zijn meer mannelijke vrijwilligers werkzaam. Bijna 69% van deze organisaties geeft aan dat een kwart tot de helft van de vrijwilligers mannen zijn. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

9 Overzicht Verhouding man/vrouw Percentage vrouwen en mannen 100% 80% % 60% 40% 20% 0% welzijn ouderen welzijn ouderen vrouw en mannen minder dan 25% 25 tot 50% 50 tot 75% 75 tot 100% Leeftijdsverdeling Bij bijna 20% van de respondenten van de en ruim 43% van de organisaties welzijn ouderen is een kwart tot de helft van de vrijwilligers tussen de 70 en 80 jaar oud is. Bijna 99% van de en 97% van de organisaties in de sector welzijn ouderen geeft aan minder dan een kwart vrijwilligers jonger dan 30 jaar in hun vrijwilligersbestand te hebben. Ook zijn er bij al deze organisaties bijna geen vrijwilligers die ouder zijn dan 80 jaar. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

10 Overzicht Vrijwilligers naar leeftijd Vrijwilligers naar leeftijd 100% 80% % 60% 40% 20% 75 tot 100% 50 tot 75% 25 tot 50% minder dan 25% 0% welzijn ouderen welzijn ouderen welzijn ouderen welzijn ouderen welzijn ouderen jonger dan 30 tussen 30 en 50 tussen 50 en 70 tussen 70 en 80 ouder dan Aantal 70+ vrijwilligers die te kampen hebben met beperkingen De benaderde organisaties hebben (nog) niet in grote mate te maken met 70+ vrijwilligers met beperkingen. De meeste organisaties geven aan dat het hierbij gaat om minder dan 25% van het totaal aantal vrijwilligers. Toch gaat het bij ruim 14% van de om een kwart tot de helft van hun vrijwilligers, bij bijna 6% van de om de helft tot driekwart van het totaal aantal vrijwilligers en bij bijna 3% van de om driekwart tot het hele bestand van vrijwilligers. Bij welzijn ouderen gaat het bij ruim 12% van de organisaties om een kwart tot de helft van hun vrijwilligers, bij bijna 22% om de helft tot driekwart van het totaal aantal vrijwilligers en bij ruim 9% om driekwart tot het hele bestand van vrijwilligers. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

11 Overzicht Percentage 70-plus vrijwilligers met beperkingen Percentage 70-plus met beperkingen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 75 tot 100% 50 tot 75% 25 tot 50% minder dan 25% 20% 10% 0% w elzijn ouderen 2.4 Vrijwilligersactiviteiten Activiteiten de 70+ vrijwilligers verrichten Bij de verrichten de 70+ vrijwilligers vooral activiteiten als bezoek brengen, gezelschap houden, activiteiten of soos begeleiden en zijn de vrijwilligers gastvrouw of gastheer. Dit komt aardig overeen met de activiteiten die de 70+ vrijwilligers binnen welzijn ouderen verrichten, de meeste 70+ vrijwilligers zijn binnen deze sector gastvrouw of heer. Daarnaast brengen zij ook bezoeken, houden gezelschap, brengen zij maaltijden rond, begeleiden zij activiteiten en bieden zij vervoer. Voor een volledig overzicht van de activiteiten, zie de tabellen hieronder. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

12 Overzicht Vrijwilligersactiviteiten van 70-plussers Welke activiteiten verrichten oudere vrijwilligers (70-plus) binnen uw organisatie Vervoer bieden Training en scholing bieden Telefonisch(e) contact Persoonlijke/lichamelijke verzorging Persoonlijke raadgeving Oppassen Meegaan bij evenementen, excursies, dagtochten Maaltijdvoorziening, maaltijden rondbrengen Klussen in en om het huis Kantoorw erk, administratie Informatie en advies geven Gastvrouw /heer w elzijn ouderen Fondsen w erven, collecteren Boodschappen doen Bezoeken brengen en gezelschap houden Bestuurlijke taken Belangen behartigen en campagne voeren Activiteiten en soos begeleiden Anders % 2.5 Motivatie van de vrijwilligers Redenen dat vrijwilligers op oudere leeftijd nog actief blijven De belangrijkste redenen dat vrijwilligers op oudere leeftijd nog actief willen blijven, zijn volgens alle respondenten dat zij graag iets voor een ander willen betekenen en dat zij daarmee invulling geven aan hun dagelijks leven. Daarnaast blijven volgens de respondenten de vrijwilligers op oudere leeftijd nog actief omdat zij zo betrokken blijven bij de maatschappij en ook andere vrijwilligers ontmoeten met wie zij bevriend zijn geraakt. In kleinere mate spelen andere motieven een rol: bang zijn dat als ze stoppen ze in een isolement terecht komen, actief en fit willen blijven, hun kwaliteiten willen blijven inzetten, omdat ze de cliënten door en door kennen en hen niet in de steek willen laten, zien dat ze de buitenwereld binnen brengen voor cliënten, ze denken dat niemand het werk zo goed kan doen als zij en beroepskrachten willen ontlasten. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

13 Overzicht Motivatie van oudere vrijwilligers Wat is volgens u de reden dat uw vrijwilligers nog op oudere leeftijd actief blijven? zien dat ze de buitenw ereld binnen brengen voor cliënten 9 16 ze denken dat niemand het w erk zo goed kan doen als zij ze de cliënten door en door kennen en hen niet in de steek w illen laten hun kw aliteiten w illen blijven inzetten graag iets voor een ander w illen betekenen daarmee invulling geven aan hun dagelijks leven w elzijn ouderen betrokken zijn en blijven bij de maatschappij beroepskrachten w illen ontlasten 6 9 bang zijn dat als ze stoppen ze in een isolement terecht komen andere vrijw illigers ontmoeten w aar ze mee bevriend zijn (geraakt) actief en fit w illen blijven Anders % Het voorkomen van eenzaamheid of minder contacten bij vrijwilligers moet niet het doel zijn van onze zorginstelling. Als het zo wordt dat wij een opvangplek van de vrijwilliger worden, dan moet je kunnen afbreken. Dan moet je zeggen: het was goed. U heeft vreselijk uw best gedaan, maar nu lukt het gewoon niet meer. Maar zo lang het voor beide partijen nog waardevol en acceptabel is, moet je zoeken naar oplossingen. Het is immers geweldig als wij iets voor hen kunnen betekenen, en zij iets voor ons. Dan is er sprake van wederkerigheid. Lies Nettinga, vrijwilligerscoördinator en activiteitenbegeleidster, Paletgroep. 2.6 Knelpunten Problemen bij de inzet van oudere vrijwilligers (70+) met beperkingen De voornaamste problemen in de uitvoering van activiteiten door oudere vrijwilligers met beperkingen die de respondenten van de organisaties ervaren, is dat deze vrijwilligers fysiek niet meer in staat zijn de activiteiten uit te voeren. 52% van de respondenten van de Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

14 en 33% van de organisaties in de sector welzijn ouderen geeft dit aan. 33% van de respondenten van welzijn ouderen geeft ook aan dat deze groep vrijwilligers niet meer in staat is mee te gaan met veranderingen in de organisatie. Ook ervaart een groot deel van de organisaties geen problemen, namelijk 21% van de en 36% van de organisaties in de sector welzijn ouderen. Er is een aantal vrijwilligers (in de groep ouder dan 80) waarvan ik denk dat daar binnenkort wel eens problemen kunnen gaan ontstaan vanwege de ouderdom. Er zijn nu al wat mensen waarbij het toch wat minder gaat. Ik krijg signalen van andere vrijwilligers. Die zeggen bijvoorbeeld: als ik met die-endie werk, dan moet ik toch wel een stapje harder lopen. Louise van Dam, vrijwilligerscoördinator, SHDH. Overzicht Knelpunten Welke problemen ervaart u in de uitvoering van activiteiten door oudere vrijwilligers met beperkingen fysiek niet meer toe in staat de activiteiten uit te voeren Ik ervaar geen problemen niet aanspreekbaar op het feit dat ze er niet meer toe in staat zijn de activiteiten uit te voeren 9 11 niet bereid te stoppen met activiteiten 6 18 w elzijn ouderen niet in staat mee te gaan met veranderingen in de organisatie 3 33 niet bereid andere activiteiten uit te voeren 3 3 Anders % Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

15 Het is soms wel moeilijk om mensen die vele jaren vrijwilligerswerk doen erop aan te spreken dat het niet meer zo goed gaat. Mensen vinden dat moeilijk om te accepteren. Het komt wel eens voor dat mensen het niet direct accepteren. Als de veiligheid van de cliënten ( en vrijwilliger zelf) in het geding komen dan moeten we daarin uiteindelijk een keuze maken en ze verplichten om te stoppen. Dan moet je ze vertellen om welke redenen ze bepaalde werkzaamheden niet meer mogen doen. En dan moet je flink in gesprek blijven. Dan hebben we bijna wekelijks een gesprek. Dan dringt het pas echt goed door. Meestal zien ze uiteindelijk zelf ook dat het niet meer gaat. Het is hierbij ook belangrijk om te benadrukken wat ze allemaal wél gedaan hebben. Martie van Brongeest, hoofd activiteiten, recreatie & ontspanning, inclusief vrijwilligerscoördinatie, Topaz. Bij één vrijwilliger denk ik die moet echt niet meer de afdeling op. Ze is oud en slecht ter been. Ze gebruikt de koffiekar als rollator. Dat is wel een probleem. Ik vind dat het niet te doen is om zo iemand nog op de afdeling rond te laten lopen, maar ik krijg haar niet weg. Daarnaast komt er nog bij dat ze zich niet houdt aan afspraken die gemaakt zijn. Toen ik hier kwam werken, heb ik wat dingen veranderd. Mensen moeten bijvoorbeeld tekenen als ze een sleutel bij de receptie afhalen. Deze mevrouw doet dat niet, omdat ze dat nooit heeft hoeven doen. Ze heeft de opdracht om koffie te schenken aan mensen die niet meer van hun kamer afkomen. Maar daarnaast heeft ze haar eigen rondje van mensen die ze zo aardig vindt, dus daar schenkt ze ook koffie. Soms zijn er problemen met de voedingsassistenten, omdat ze koffie schenkt aan mensen die dat niet mogen hebben. De voedingsassistente zegt dan: die meneer mag geen koffie en die vrijwilligster zegt dan van mij wel. Daar moet ik wel eens tussen springen. Waar doe ik goed aan? Als ik haar bedank voor alle goede zorgen en inspanning, ik geef haar een bos bloemen en ik zet haar op non-actief Ik heb geen zin in die artikelen zoals van de ziekenhuizen in Deventer en Amsterdam. Ik moet er niet aan denken. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers binnen te krijgen. Negatieve publiciteit kunnen we dus niet gebruiken. Dat risico wil ik niet lopen. Nel Kok, vrijwilligerscoördinator en activiteitenbegeleidster, Careyn. 2.7 Kansen Mogelijkheden voor oudere vrijwilligers om actief te blijven binnen of buiten de organisatie Op de vraag welke (on)mogelijkheden de respondenten zien voor oudere vrijwilligers met beperkingen om actief te blijven binnen of buiten de organisatie (en waarin zij maximaal de drie meest aansprekende antwoorden kunnen aankruisen), geven de respondenten van zowel de als de organisaties uit welzijn vooral de volgende drie antwoorden: de oudere vrijwilligers beschikken over vele talenten die we als organisatie graag willen benutten, de oudere vrijwilligers zijn bereid activiteiten uit te voeren die volgens de organisatie passen bij hun vaardigheden en de oudere vrijwilligers kunnen nog prima functioneren op diverse plekken binnen onze organisatie. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

16 Overzicht Kansen voor inzet van oudere vrijwilligers Welke (on)mogelijkheden ziet u voor oudere vrijwilligers met beperkingen om actief te blijven binnen of buiten uw organisatie zijn slechts voor beperkte activiteiten en taken inzetbaar zijn moeilijk te verzekeren 3 4 nog niet of nauw elijks te maken hebben met fysieke beperkingen kunnen vele activiteiten niet meer uitvoeren volgens de kw aliteitsnormen van de organisatie 3 6 kunnen vele activiteiten niet meer op efficiënte w ijze uitvoeren 13 kunnen nog prima functioneren op diverse plekken BUITEN onze organisatie 6 4 kunnen nog prima functioneren op diverse plekken BINNEN onze organisatie Kunnen niet meer voldoende aansluiten bij de veranderende w erkw ijze van de organisatie w elzijn ouderen Kunnen activiteiten niet meer op efficiënte w ijze uitvoeren en volgens de kw aliteitsnormen van de organisatie 3 8 beschikken over vele talenten die w e als organisatie graag w illen benutten beschikken over veel tijd en aandacht en daar is altijd behoefte aan in zorg en w elzijn bereid zijn mee te gaan met veranderingen in de organisatie bereid zijn activiteiten uit te voeren die volgens de organisatie passen bij hun vaardigheden Anders % Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

17 Mensen die lichamelijk niet zo goed meer zijn, die schenken vaak koffie op de zaal. Die gaan niet meer de afdelingen op. Ze schenken ook op een dag dat het zeer rustig is. Ik heb een paar hoogbejaarde dames op de zaterdagochtend werken die dan koffie schenken. Dan zitten er hooguit 20 mensen. Het is voor die dames ook meer de gezelligheid. Ze schuiven gewoon aan bij de cliënten. Ze hebben dezelfde leeftijd. Het zijn eigenlijk gewoon cliënten. Ik denk dat je de expertise van 75 plussers ook kunt gebruiken om nieuwe vrijwilligers in te werken. En ze doen rustiger werk. Bijvoorbeeld maatje of buddy zijn van nieuwe bewoners. Of ze vervullen een rol bij afscheidsdienst van bewoners die overleden zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld iets zeggen over die bewoner die ze goed gekend hebben. Er zijn genoeg mogelijkheden, maar bij sommige taken moet je zeggen genoeg is genoeg. Nel Kok, vrijwilligerscoördinator en activiteitenbegeleidster, Careyn. Sommige oudere vrijwilligers doen ook al werk dat niet leeftijdsafhankelijk is. Er kwam hier lange tijd een oude mevrouw, die zelf met een rollator liep. Dat maakte helemaal niets uit, want die las de krant voor bij iemand. Dan maakt het niet uit of je wel of niet goed kan lopen. Dus dat was een geslaagde combinatie. Louise van Dam, vrijwilligerscoördinator, SHDH Activiteiten die de oudere vrijwilligers binnen de organisatie zouden kunnen uitvoeren Bezoekjes brengen en gezelschap houden zijn volgens alle respondenten van zowel de als de organisaties uit de welzijn/ouderen sector de voornaamste activiteiten die de oudere vrijwilligers met beperkingen kunnen uitvoeren binnen de organisatie. 67% van de respondenten uit de zorgsector geeft ook aan dat zij gastvrouw of -heer zouden kunnen zijn en 58% van hen geeft aan dat de oudere vrijwilligers activiteiten en een soos zouden kunnen begeleiden binnen de organisatie. 58% van de respondenten uit de sector welzijn ouderen geeft ook aan dat de vrijwilligers telefonisch contact zouden kunnen uitvoeren of gastvrouw of -heer zouden kunnen zijn. Daarnaast vindt 55% hen geschikt om activiteiten en soos te begeleiden en 45% om hen binnen de organisatie voor kantoorwerk of administratie in te zetten of om de vrijwilligers informatie en advies te laten geven. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

18 Overzicht Mogelijke vrijwilligersactiviteiten binnen de eigen organisatie Welke activiteiten ZOUDEN oudere vrijwiligers met beperkingen kunnen doen BINNEN uw organisatie Vervoer bieden Training en scholing bieden Telefonisch(e) contact Persoonlijke/lichamelijke verzorging Persoonlijke raadgeving Oppassen Meegaan bij evenementen, excursies, dagtochten Maaltijdvoorziening, maaltijden rondbrengen Klussen in en om het huis Kantoorw erk, administratie Informatie en advies geven Gastvrouw /heer Fondsen w erven, collecteren Boodschappen doen Bezoeken brengen en gezelschap houden Bestuurlijke taken Belangen behartigen en campagne voeren Activiteiten en soos begeleiden Anders w elzijn ouderen % Activiteiten die de oudere vrijwilligers buiten de organisatie kunnen uitvoeren De activiteiten die de oudere vrijwilligers buiten de organisatie zouden kunnen uitvoeren, geven ook weer de meeste respondenten (77% van de zorgsector en 73% van welzijn ouderen) aan dat het om bezoeken brengen en gezelschap houden kan gaan. Daarnaast zijn ook weer telefonisch contact, gastvrouw/heer en activiteiten of soos begeleiden, veelgenoemde activiteiten. Ook noemt een groot aantal de activiteiten bestuurlijke taken, oppassen en persoonlijke raadgeving. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

19 Overzicht Mogelijke vrijwilligersactiviteiten buiten de eigen organisatie Welke activiteiten zouden oudere vrijwilligers met beperkingen BUITEN uw organisatie kunnen uitvoeren Bezoeken brengen en gezelschap houden Telefonisch(e) contact Gastvrouw /heer Activiteiten en soos begeleiden Persoonlijke raadgeving Boodschappen doen Informatie en advies geven Meegaan bij evenementen, excursies, dagtochten Oppassen Bestuurlijke taken Fondsen w erven, collecteren w elzijn ouderen Maaltijdvoorziening, maaltijden rondbrengen Kantoorw erk, administratie Belangen behartigen en campagne voeren Vervoer bieden Training en scholing bieden Klussen in en om het huis Persoonlijke/lichamelijke verzorging Anders % 2.8 Voorkomen van problemen Hoe de organisatie kan voorkomen dat de inzet van oudere vrijwilligers problemen oplevert De meeste respondenten geven aan dat de organisatie kan voorkomen dat de inzet van oudere vrijwilligers problemen oplevert, door op informele wijze gesprekken te voeren en zo nodig problemen ter sprake brengen met de vrijwilligers van 70 jaar en ouder. Ook vindt een groot aantal van de respondenten (53% van de zorgsector en 39% van de sector welzijn ouderen) het een goede manier om een vrijwilliger die te kampen heeft met fysieke problemen, uit te nodigen voor een gesprek. Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

20 Overzicht Hoe problemen rond de inzet van oudere vrijwilligers te voorkomen Op welke manier kan de organisatie voorkomen dat de inzet van oudere vrijwilligers met beperkingen problemen oplevert Op informele w ijze gesprekken voeren met vrijw illigers en zonodig problemen ter sprake brengen Een vrijw illigers die met fysieke problemen te kampen heeft, uitnodigen voor een gesprek Elk jaar een formeel gesprek voeren met alle vrijw illigers, w aaronder de oudere vrijw illigers Op verzoek van de vrijw illiger een gesprek voeren w elzijn ouderen Elk jaar een formeel gesprek voeren met vrijw illigers van 70 jaar en ouder 6 12 Leeftijdsgrens instellen tot w anneer een vrijw illiger actief mag blijven, namelijk tot.. jaar 5 Geen enkele manier 3 1 Anders % Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek november

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Cecil Scholten, Vilans Jolanda Elferink, Movisie Femke de Slegte, Visio Inhoud 1. Cijfers 2. Diverse groepen

Nadere informatie

Hoe een koe een haas vangt

Hoe een koe een haas vangt Ledenwerving anno nu Hoe een koe een haas vangt Zonder leden geen PCOB. Een waarheid als een koe. Nieuwe leden zijn hard nodig wil de PCOB belangen van huidige en toekomstige generaties senioren kunnen

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 2012 Klanttevredenheid Vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Onderzoek tevredenheid vrijwilligers SWOS 2012 Dit

Nadere informatie

Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers

Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014 Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns,

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

participatiesamenleving

participatiesamenleving Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving De feiten en fabels over informele zorg Prof. dr. Kim Putters Mezzo, 14 mei 2014 Inhoud 1. SCP en Mezzo 2. De Sociale Staatt van Nederland d 2013 3. De

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Waarover gaat M/Powerbook #1?

Waarover gaat M/Powerbook #1? Waarover gaat M/Powerbook #1? Jongeren Crisis Arbeidsmarkt Vervolg op conclusie uit De Grenzeloze Generatie: Bijna onafhankelijk van de economische ontwikkelingen neemt de krapte op de arbeidsmarkt de

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Samenwerken: eerste suggesties

Samenwerken: eerste suggesties is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Samenwerken: eerste suggesties We bieden een eerste overzicht van diverse suggesties en ideeën om de samenwerking tussen vrijwilligers

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Vitale en kwetsbare ouderen, in een leeftijd vriendelijke gemeente

Vitale en kwetsbare ouderen, in een leeftijd vriendelijke gemeente Vitale en kwetsbare ouderen, in een leeftijd vriendelijke gemeente Bijeenkomst vrijwilligers Stichting Vughterstede 12 september 2013 Prof. dr. M.J.M. Kardol 1. De ontwikkeling van de levensverwachting

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Actieve ouderen: feiten, mogelijkheden en belemmeringen

Actieve ouderen: feiten, mogelijkheden en belemmeringen Actieve ouderen: feiten, mogelijkheden en belemmeringen Symposium: Senioren in actie!? 11 oktober 2012 Prof. dr. M.J.M. Kardol Leerstoelhouder Active Ageing Vrije Universiteit Brussel 1. Waarom is het

Nadere informatie

Ouderen horen erbij en doen mee! Position paper dagbesteding ouderen

Ouderen horen erbij en doen mee! Position paper dagbesteding ouderen Ouderen horen erbij en doen mee! Position paper dagbesteding ouderen Ouderen horen erbij en doen mee! 1 Ouderen horen erbij en doen mee! Ouderen horen erbij en doen mee! Ouderen willen blijven meedoen

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Mei 2016 Wout Neutel Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Aanleiding. Op 21 mei 2015 hield Verus-voorzitter Wim Kuiper tijdens de landelijke

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Ruim baan voor informele zorg

Ruim baan voor informele zorg Ruim baan voor informele zorg Henk Nies Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg, Utrecht - Zonnehuis Leerstoel Organisatie en beleid van zorg Vrije Universiteit Amsterdam 17 e Regionale Zorgconferentie

Nadere informatie

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Cretien van Campen m.m.v. Maaike

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2012

Vrijwilligersbeleid 2012 Rapportage Flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid 2012 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum 6 december 2012 Pag. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Lezing Reumafonds, 18 november Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Lezing Reumafonds, 18 november Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Dames en heren, goedemiddag! Ik wil graag beginnen met mijn dank uit te spreken aan de organisatie voor de eervolle uitnodiging om deze jubileumbijeenkomst

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM TOT SLOT Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Samenvatting rapport Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case, OBI, juni 2016

Samenvatting rapport Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case, OBI, juni 2016 Samenvatting rapport Opbrengsten en kosten van de tegenprestatie: de wijk Bloemhof als case, OBI, juni 2016 Inleiding In de periode maart-oktober 2015 heeft dit onderzoek plaatsgevonden naar de tegenprestatie

Nadere informatie

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers oe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en

Nadere informatie

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening.

Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Ouderenzorg - zorgen voor later? Beste mensen, Mijn naam is Popko Hooiveld. Ik werk als leidinggevende bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Heel kort iets over de stichting. De Stichting Welzijn

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie