De Auto van de Toekomst Gaat Rijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Auto van de Toekomst Gaat Rijden"

Transcriptie

1 De Auto van de Toekomst Gaat Rijden SBIR oproep sluitingsdatum: 16 oktober 2009 om uur In opdracht van: SBIR Auto van de Toekomst

2 1 AANKONDIGING Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat nodigt bedrijven uit om voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van innovaties voor personenwagens en bestelauto s of vrachtwagens die de uitstoot van CO 2 fors terug kunnen brengen. De Minister wil de meest veelbelovende projecten opdracht geven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). Achtergrond Het Rijk wil met het innovatieprogramma De Auto van de Toekomst Gaat Rijden Nederland ontwikkelen tot een internationale proeftuin voor duurzame automobiliteit. Het voortouw van dit interdepartementale programma ligt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het programma wordt uitgevoerd door SenterNovem. Als nieuw onderdeel van het programma wordt deze SBIR (Small Business Innovation Research)-aanbesteding Auto van de Toekomst uitgevoerd om innovaties voor stille, schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit versneld in Nederland op de markt krijgen en zo er voor te zorgen dat Nederland duurzaam in beweging kan blijven. Tevens is het doel om als vliegwiel de ontwikkeling naar duurzame automobiliteit in Europa te versnellen. Het thema van de SBIR-aanbesteding Het ministerie daagt u als ondernemer uit om energiezuinige systemen of componenten voor personenwagens en bestelauto s of vrachtwagens, en/of systemen of componenten die de toepassing van hernieuwbare energie in wegvoertuigen kunnen vergroten, te ontwikkelen. Met de SBIR aanbesteding Auto van de Toekomst, wil de overheid nieuwe ideeën die tot dusver niet zijn toegepast, een kans geven. Voorstellen die op korte termijn grote effecten teweegbrengen, worden hoog gewaardeerd. Kansen en uitdagingen Slechts zo n 15% van de energie uit de brandstof die in de tank gaat wordt benut om het voertuig voort te bewegen of de accessoires aan te drijven, zoals airconditioning. De rest van de energie gaat verloren als warmte via de motor en aandrijflijn en bij stationair draaien. Er is dus een groot potentieel om energiebesparing te bereiken met innovaties aan: carrosserie (gewicht, luchtweerstand) motor transmissie en aandrijflijn remmen banden accessoires. Ook zal er toenemend behoefte zijn aan alternatieve brandstoffen en energiedragers zoals (vloeibare en gasvormige) biobrandstoffen, elektriciteit en waterstof. Hiervoor dienen voertuigen te worden voorzien van nieuwe energieopslagsystemen en/of brandstoftanks. Overschakeling op nieuwe concepten zoals elektrische aandrijving kan tegelijk energie besparen en het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen. SBIR Dit is een methode om innovaties van producten, processen en/of diensten in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling aan te besteden. Voor meer informatie over dit programma, dat inmiddels door verschillende Ministeries is ingezet, zie hoofdstuk 2 en SBIR Auto van de Toekomst 2/9

3 2 FASERING EN CRITERIA Met het Small Business Innovation & Research (SBIR) programma wil de Nederlandse overheid het bedrijfsleven meer bij maatschappelijke innovaties betrekken. De SBIR aanpak is afgestemd op kleinere bedrijven en biedt daardoor kansen voor kleinere bedrijven om nieuwe kennis om te zetten in commerciële toepassingen en op deze wijze een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Een SBIR Aanbesteding kent een drie fasen aanpak: 1 haalbaarheidsfase 2 onderzoeks- en ontwikkelfase 3 marktrijp maken, in productie nemen en vermarkten De SBIR aanbesteding staat open voor alle bedrijven. De werkwijze van SBIR is afgestemd op kleinere bedrijven. De minister van V&W roept daarom nadrukkelijk ook kleine ondernemers op te reageren. Inzendingen dienen plaats te vinden in de Nederlandse taal. Fase 1 U dient een projectvoorstel voor een haalbaarheidsonderzoek inclusief alle vereiste bijlagen (zie SBIR Handleiding op de website) in bij SenterNovem voor 16 oktober :00 uur. Alle voorstellen die aan de SBIR voorwaarden zoals beschreven in de handleiding voldoen worden beoordeeld en gerangschikt door de beoordelingscommissie. De maximaal 12 voorstellen die het meest bijdragen aan de beoordelingscriteria én boven de drempelwaarde van 35 punten eindigen, komen in aanmerking voor een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. Per voorstel voor de eerste fase (haalbaarheidsonderzoek) is maximaal beschikbaar. De minister van V&W beslist of, en zo ja aan welke bedrijven de opdracht voor fase 1 zal worden verleend. Deze fase moet binnen 6 maanden na de opdrachtverlening zijn afgerond. Uit dit haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk worden of ontwikkeling en productie haalbaar zijn, of er een marktvraag is en, zo ja, welke partijen nodig zijn om de innovatie te realiseren. Daarnaast geeft het haalbaarheidsonderzoek inzicht in de te verwachten maatschappelijke effecten. Na een succesvolle afronding van het haalbaarheidsonderzoek ontvangt u een offerteverzoek voor het ontwikkelen van uw product of dienst (fase 2). Fase 2 De maximaal 8 voorstellen die het meest bijdragen aan de beoordelingscriteria én boven de drempelwaarde van 35 punten eindigen, komen in aanmerking voor een opdracht voor een ontwikkelingstraject. De minister van V&W beslist of, en zo ja aan welke bedrijven de opdracht voor fase 2 zal worden verleend. Hierbij dient u tevens aan te geven hoe u fase 3, het marktrijp maken van uw product, wilt financieren. Fase 3 Als het resultaat van fase 2 voldoet aan de specificaties is de opdracht succesvol afgerond. U dient zelf de innovatie marktrijp te maken, in productie te nemen en te vermarkten. Dit programma financiert deze fase (3) niet. SBIR Auto van de Toekomst 3/9

4 3 BEOORDELINGSCRITERIA VOOR SBIR AUTO VAN DE TOEKOMST De ingediende voorstellen worden beoordeeld aan de hand van vier criteria. Per criterium kunnen 10 punten verdiend worden, behalve het eerste criterium, waarmee 20 punten verdiend kunnen worden. De voorstellen kunnen zo maximaal 50 punten scoren. Om een opdracht te krijgen moet het voorstel minstens 35 punten scoren. De criteria zijn de volgende: 1. Bijdrage aan de doelstelling van deze aanbesteding en ondernemerschap (0-20 punten) Het gaat hier om de bijdrage aan de doelstelling van deze SBIR-aanbesteding, die in het verlengde ligt van de doelstellingen van het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig en het innovatieprogramma De Auto van de Toekomst Gaat Rijden. De doelstelling van deze aanbesteding is energiezuinige systemen voor personenwagens en bestelauto s of vrachtwagens en/of systemen die de toepassing van hernieuwbare energie in personenwagens en bestelauto s of vrachtauto s kunnen vergroten, te ontwikkelen. Geef duidelijk aan hoe uw project bijdraagt aan het efficiënter gebruik van energie in deze voertuigen of hoe uw project bijdraagt aan het doorbreken van belemmeringen die de toepassing van hernieuwbare brandstoffen tegenhouden. U dient de bijdrage van uw project aan de besparing van CO 2 -emissie of de besparing op het gebruik van fossiele brandstof kwantitatief te onderbouwen. Over het algemeen zijn de wereld van lichte voertuigen (personenauto s en bestelwagens) en die van vrachtwagens gescheiden werelden. Geef daarom ook duidelijk aan of uw voorstel betrekking heeft op personenauto s en bestelwagens of op vrachtauto s. Ook kunt u zeer aannemelijk maken dat uw voorstel voor beiden geschikt is. Vindingen die perspectief bieden op een veilige en snelle toepassing en daarbij een groot effect sorteren scoren hoger dan oplossingen die slechts op beperkte schaal, onder zeer specifieke condities of die voor een beperkt aantal voertuigen toepasbaar zijn. Bij dit criterium wordt daarnaast ook uw ondernemerschap beoordeeld. U dient overtuigend aan te tonen dat de onderneming de ambitie, kennis en kunde heeft om het project technisch en commercieel tot een succes te maken. En dat het bedrijf de voorgestelde werkzaamheden met succes uit kan voeren en op efficiënte wijze zal omgaan met middelen, organisatie en eventuele partners. Ook dit is belangrijk om in te kunnen schatten hoe groot uw bijdrage zal zijn aan het realiseren van de vraagstelling. 2. (Technologische) Kwaliteit en mate van innovatie (0-10 punten) De internationale stand der techniek/kennis is bij de beoordeling van de projecten de maatstaf. Een project dat een (technologische) doorbraak veroorzaakt scoort daarbij hoger dan een marginale (technische) verbetering. Ook wezenlijke vernieuwingen of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaande technologie/kennis kunnen worden aangemerkt als (technologische) innovatie. Bijkomende aspecten bij de beoordeling van de innovatie zijn zaken als complexiteit van de op te lossen problematiek, originaliteit van de aanpak, de diepgang en de breedte van het project. Bij dit criterium dient u duidelijk te maken op welke (technische) aspecten het project innovatief is, waarom het nieuw is voor Nederland en nieuw voor de sector waarin u SBIR Auto van de Toekomst 4/9

5 werkzaam bent. U kunt hier bijvoorbeeld een (technologische) vergelijking maken tussen het nieuwe proces en de huidige stand der techniek of de bestaande aanpak. 3. Economisch perspectief (0-10 punten) Bij de beoordeling van het economisch perspectief wordt vanuit ondernemersperspectief naar het project gekeken. Past het project binnen de strategie van het bedrijf en eventuele partners? Daarnaast is de mate waarin de projectresultaten economische waarde voor het bedrijf zullen creëren, een belangrijk aspect bij de beoordeling. De toekomstige opbrengsten van het projectresultaat worden hierbij afgezet tegen de verwachte kosten van onderzoek en ontwikkeling en daaropvolgende investeringen. Hier dient u de terugverdientijd te berekenen, op basis van het geheel aan investeringen voor introductie op de markt en de verwachte inkomsten na introductie. De beoordelingscommissie houdt hierbij rekening met het feit dat de specifieke situatie van uw bedrijf in uw branche nergens zo goed bekend is als bij u. In de beschrijving van het economisch perspectief moet u daarom inzicht geven in uw marktsituatie. De berekeningen dienen zoveel mogelijk te worden onderbouwd met marktfeiten en gegevens of aannames over marktomvang, omzetprognose, gangbare verkoopprijs van een alternatief, concurrentiepositie, waarde van verbeteringen, kostprijs, investeringen in productiemiddelen, marktintroductie en bijkomende verkoopkosten. Ook de toegang tot de beoogde markt speelt hierbij een rol. Voorstellen die betrekking hebben op conversie van bestaande voertuigen, krijgen een hogere waardering, indien kan worden aangetoond dat leveranciers van de voertuigen deze conversie toestaan. Bij voorstellen voor systemen die door de voertuigproducenten of hun toeleveranciers kunnen worden geïntegreerd in hun productielijnen, levert aantoonbare belangstelling van deze partijen extra punten op. 4. Toegevoegde waarde voor de samenleving en welzijn (0-10 punten) De samenleving is gebaat bij economische ontwikkelingen die niet alleen bijdragen aan de welvaart maar ook aan het welzijn. Dit criterium duurzaamheid wordt beoordeeld op twee niveaus: de gevolgen voor het bedrijf of de bedrijven die in het project betrokken zijn én eventuele gevolgen voor de samenleving voor de aspecten: mensen (people), bedrijven (profit) en milieu (planet) - naast het hoofddoel energie- en/of CO 2 -besparing. Het gaat om relevante positieve en negatieve aspecten. Gedacht kan worden aan aspecten als werkgelegenheid, gezondheids- en milieu aspecten van het productieproces (inclusief de afvalstroom en uitstoot), andere aspecten van de voorgestelde innovatie zoals land en/of watergebruik, hier of elders, ondervoeding in derde wereld landen, mogelijke continuïteit van productie of afhankelijkheid van toeleveranciers/internationale ontwikkelingen. Bij de beoordeling van projecten houdt de commissie rekening met de onderbouwing, aannemelijkheid en volledigheid van de relevante sociale en ecologische aspecten. Beoordelingscriteria voor fase 2 (toegepast onderzoek en ontwikkeling prototype en/of dienst) Voor fase 2 gelden dezelfde beoordelingscriteria als voor fase 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een fase 2 opdracht is het vereist dat de SBIR fase 1 opdracht succesvol is afgerond. Projecten met een commitment van een externe financier, launching customer of eerste klant(en) voor (mede-) financiering van fase 3 krijgen 2 extra punten bij de beoordeling. SBIR Auto van de Toekomst 5/9

6 Procedure bij gelijke score Indien uw project gelijk scoort met een project van een andere indiener, wordt gekeken naar de verhouding tussen de kosten van uw project en de baten die van uw project zijn te verwachten. Het project dat hier een betere verhouding laat zien scoort hoger. Eisen aan indiener of indienende bedrijf Het is belangrijk dat u, als indiener zorgt dat er voldoende expertise beschikbaar is om de voorgestelde haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hebt u wel een goed idee, maar vraagt u zich af of u in staat bent de haalbaarheidsstudie uit te voeren, overweeg dan om aanvullende expertise op te nemen in de samenstelling van uw projectteam. Publiciteit en intellectueel eigendom De opdrachtgever mag de resultaten uit fase 2 (prototypen) gebruiken en demonstreren voor publicitaire doeleinden. De intellectuele eigendomsrechten blijven bij de opdrachtnemer. Het is de bedoeling dat de opdrachtnemer na het succesvol afronden van fase 2 begint met de derde fase, de marktfase. Wanneer de derde fase niet wordt opgestart kan de opdrachtgever besluiten om de rechten over te dragen aan een andere partij. De precieze bepalingen hierover zijn opgenomen in de handleiding SBIR en de modelcontracten, die u kunt vinden op de website Meer informatie over SBIR, de beoordelingscriteria en bepalingen over intellectuele eigendomsrechten vindt u in de SBIR handleiding op onder het kopje downloads. Hier staan ook voorbeeldcontracten voor fase 1 en fase 2 opdrachten. Beoordelingscommissie. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt een onafhankelijke commissie samen met experts op het gebied van voertuigtechniek, voertuigmarketing, innovatie en financieeleconomische zaken voor de beoordeling van de binnengekomen voorstellen op basis van de beoordelingscriteria. De commissie behandelt alle door u verstrekte informatie persoonlijk en strikt vertrouwelijk. De commissie bepaalt de score van de voorstellen wat resulteert in een rangschikking van de voorstellen van hoog naar laag. Ieder voorstel moet minstens 35 punten scoren om voor een opdracht in aanmerking te kunnen komen. SenterNovem neemt namens de minister van Verkeer en Waterstaat op basis van deze rangschikking de beslissing welke voorstellen gehonoreerd worden. Beschikbaar budget Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt in totaal maximaal , - ter beschikking voor het uitvoeren van de projectvoorstellen die worden ingediend in het kader van de SBIR Auto van de Toekomst. Fase 1 Haalbaarheidsonderzoek Fase 2 Onderzoek en ontwikkeling Het verwezenlijken van een werkend prototype of een demonstratieproject. Fase 3 Marktrijp maken, in productie nemen en vermarkten Maximaal , - te verdelen over maximaal 12 projecten Het resterende budget wordt verdeeld over maximaal 8 projecten Geen financiële ondersteuning in het kader van SBIR Auto van de Toekomst SBIR Auto van de Toekomst 6/9

7 4 HOE KUNT U DEELNEMEN? 1. U dient uiterlijk 16 oktober 2009 om uur een projectvoorstel (offerte) in voor een haalbaarheidsonderzoek met bijlagen (zie SBIR Handleiding) bij SenterNovem. 2. Alle voorstellen die voldoen aan de SBIR voorwaarden worden beoordeeld en gerangschikt door de beoordelingscommissie. 3. De beste voorstellen krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. (SBIR fase 1). 4. Dit haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal 6 maanden. 5. Na succesvolle afronding van het haalbaarheidsonderzoek ontvangt u een offerteverzoek voor het verder ontwikkelen van uw innovatie. 6. De beoordelingscommissie beoordeelt uw offerte voor fase 2. Hierbij dient u aan te geven hoe u fase 3, het marktrijp maken van uw product, wilt financieren. 7. De beste voorstellen krijgen een opdracht voor het ontwikkelen van een werkend prototype of demonstratieproject (SBIR fase 2). Als het resultaat van fase 2 voldoet aan de specificaties is de opdracht afgerond. U dient hiervan zelf een vermarktbaar product te maken. SBIR Auto van de Toekomst 7/9

8 5 HET INDIENINGSTRAJECT (TIJDPAD) Datum / Periode Activiteit Wat wordt er van u verwacht? Wat doet SenterNovem namens VenW? Start Aankondiging 1 oktober 2009 Informatiebijeenkomst bereidt vragen voor organiseert bijeenkomst en geeft presentatie over thema en SBIR procedure 16 oktober 2009, voor uur circa 1 november 2009 Indienen van offertes/ voorstellen voor haalbaarheidsonderzoek SBIR fase 1 Beoordeling en selectie 16 november 2009 Opdrachtverstrekking haalbaarheidsonderzoek (Fase 1) maximaal 6 maanden Uitvoering haalbaarheidsonderzoek 1 juni 2010 Indienen van voorstellen voor SBIR fase 2 schrijft projectvoorstel en betrekt eventuele projectpartners u beantwoordt schriftelijk eventuele aanvullende vragen over uw voorstel onderzoekt de haalbaarheid van uw idee en schrijft uw bevindingen in een rapport. stelt offerte/ projectvoorstel op. zoekt commitment derden en/of financieringsplan zomer 2010 Beoordeling en selectie u geeft een toelichting tijdens de bijeenkomst van de beoordelingscommissie zomer 2010 maximaal 2 jaar Opdrachtverstrekking fase 2 Uitvoering onderzoeks- en ontwikkelingsproject (fase 2) Uitvoering fase 3 U voert het voorgestelde project uit Wijzigingen in het project geeft u altijd door aan SenterNovem Het projectresultaat marktrijp maken beantwoordt eventuele vragen over de indiening van offertes begeleidt proces waarbij een onafhankelijke en deskundige beoordelingscommissie alle voorstellen beoordeelt informeert u over de beoordeling onderhoudt contact met u over de voortgang en signaleert eventuele knelpunten beoordeelt kwaliteit haalbaarheidsonderzoek en stuurt offerteverzoek voor fase 2 begeleidt proces waarbij een onafhankelijke en deskundige beoordelingscommissie alle voorstellen beoordeelt informeert u over de beoordeling onderhoudt contact met u over de voortgang en signaleert eventuele knelpunten NB. Het Ministerie van VenW kan de resultaten van fase 2 gebruiken voor promotie en demonstratie SBIR Auto van de Toekomst 8/9

9 Informatie Voor meer informatie over deze oproep of het maken van een afspraak voor een adviesgesprek kunt u contact opnemen met: SenterNovem Secretariaat Mobiliteit en Klimaat SBIR Auto van de Toekomst Postadres Bezoekadres Postbus 8242 Catharijnesingel RE Utrecht 3511 GG Utrecht Telefoon Mail: Website: Indienen Het indienen van uw projectvoorstel kan per post aan bovenstaand adres. Digitaal indienen is voor deze oproep niet mogelijk. Wel kunt u het voorstel persoonlijk komen afleveren, vraag in dat geval om een ontvangstbewijs. Een volledige voorstel bestaat uit: Eén exemplaar van het complete voorstel (het SBIR-formulier, projectplan, begroting, bijlagen) losbladig in een mapje Eén elektronisch exemplaar van het complete voorstel op CD-rom, USB stick of per e- mail aan Het projectplan moet daarbij als apart PDF of Word bestand worden aangeleverd. Zes exemplaren van het projectplan (ingebonden of in aparte snelhechtmappen). Informatiebijeenkomst Op 1 oktober 2009 is er van tot uur een informatiebijeenkomst bij SenterNovem in Utrecht. U kunt zich aanmelden bij het hierboven vermelde secretariaat. SBIR Auto van de Toekomst 9/9

Voorlichtingsbijeenkomst SBIR s terugdringen ammoniak uitstoot

Voorlichtingsbijeenkomst SBIR s terugdringen ammoniak uitstoot Voorlichtingsbijeenkomst SBIR s terugdringen ammoniak uitstoot innovatieve oplossingen gezocht vanuit het MKB Mark Hoogbergen Projectleider SBIR Agentschap NL Informatiebijeenkomst SBIR terugdringing ammoniak

Nadere informatie

Minder ammoniak door innovatief voer en management

Minder ammoniak door innovatief voer en management SBIR Oproep Minder ammoniak door innovatief voer en management Openingsdatum: 20 augustus 2014 Sluitingsdatum: 1 oktober 2014 om 17:00 uur Budget: 2,25 mln. De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ)

Nadere informatie

Plantaardige eiwitten op het bord. Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei Budget : ,- (fase 1) en

Plantaardige eiwitten op het bord. Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei Budget : ,- (fase 1) en SBIR 1 Oproep, 26 januari 2017 Plantaardige eiwitten op het bord Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei 2017 Budget : 400.000,- (fase 1) en 1.400.000,- (fase 2) De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Eerste Call voor Experimenten/SBIR PREVENTIE DOOR SECTOROVERSTIJGENDE INITIATIEVEN

Eerste Call voor Experimenten/SBIR PREVENTIE DOOR SECTOROVERSTIJGENDE INITIATIEVEN Eerste Call voor Experimenten/SBIR PREVENTIE DOOR SECTOROVERSTIJGENDE INITIATIEVEN Sluitingsdatum: woensdag 14 april 2010 om 17:00 uur Budget: 6,7 miljoen euro Het Zorginnovatieplatform (ZIP) is op zoek

Nadere informatie

SBIR. Blockchain Energie Rotterdam 14 juli 2017

SBIR. Blockchain Energie Rotterdam 14 juli 2017 SBIR Blockchain Energie Rotterdam 14 juli 2017 Inhoud Presentatie I Wat is Small Business Innovation Research (SBIR)? II SBIR Doelstelling III SBIR Methode Budget Tijdspad Kansen vergroten Informatie Wat

Nadere informatie

Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voeren managementmaatregelen in de veehouderij

Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voeren managementmaatregelen in de veehouderij SBIR Oproep Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voeren managementmaatregelen in de veehouderij Openingsdatum: 1 juli 2013 Sluitingsdatum: 11 september 2013 om 17:00 uur Budget: 2,2 mln.

Nadere informatie

Bescherming tegen onbemande, mobiele systemen

Bescherming tegen onbemande, mobiele systemen Bescherming tegen onbemande, mobiele systemen SBIR oproep Budget: 1.750.000,- Sluitingsdatum: 12 augustus 2014 17:00 uur Uitdaging Onbemande systemen zijn tegenwoordig relatief goedkoop en eenvoudig te

Nadere informatie

SBIR handleiding voor ondernemers

SBIR handleiding voor ondernemers SBIR handleiding voor ondernemers Deze handleiding is opgesteld door het SBIR programmabureau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), te bereiken op sbir@rvo.nl. Publicatiedatum: 6 juni

Nadere informatie

SBIR 1 Oproep, 20 juni Gegevenslandschap. Openingsdatum: dinsdag 20 juni 2017 Sluitingsdatum: maandag 31 augustus 2017

SBIR 1 Oproep, 20 juni Gegevenslandschap. Openingsdatum: dinsdag 20 juni 2017 Sluitingsdatum: maandag 31 augustus 2017 SBIR 1 Oproep, 20 juni 2017 Gegevenslandschap Openingsdatum: dinsdag 20 juni 2017 Sluitingsdatum: maandag 31 augustus 2017 Budget : 250.000,- (fase 1) het budget voor fase 2 is nog niet bekend. 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede call voor offertes voor projecten

Tweede call voor offertes voor projecten Tweede call voor offertes voor projecten Thema : kleur- geur- en smaakstoffen uit planten Inleiding Het Kenniscentrum heeft tot doel om doorbraken te bewerkstelligen voor de valorisatie van werkzame stoffen

Nadere informatie

SBIR handleiding voor ondernemers

SBIR handleiding voor ondernemers SBIR handleiding voor ondernemers Deze handleiding is opgesteld door het SBIR programmabureau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), te bereiken op sbir@rvo.nl. Publicatiedatum: juli 2015.

Nadere informatie

SBIR handleiding voor ondernemers

SBIR handleiding voor ondernemers SBIR handleiding voor ondernemers Deze handleiding is opgesteld door: SBIR programmabureau van Agentschap NL. Versienummer: 2011-1 Publicatiedatum: 7 juli 2011 Inleiding Het SBIR 1 programma daagt ondernemers

Nadere informatie

SBIR Oproep. Satellietdata gebruik bij de dagelijkse schatting van landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen

SBIR Oproep. Satellietdata gebruik bij de dagelijkse schatting van landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen SBIR Oproep Satellietdata gebruik bij de dagelijkse schatting van landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen Openingsdatum: 24 oktober 2016 Sluitingsdatum: 18 november 2016, 17:00 uur Budget:

Nadere informatie

Oproep SBIR cyber security tender III Sluitingsdatum: 31 januari 2017, 17:00 uur

Oproep SBIR cyber security tender III Sluitingsdatum: 31 januari 2017, 17:00 uur Oproep SBIR cyber security tender III Sluitingsdatum: 31 januari 2017, 17:00 uur De innoverende kracht die uitgaat van verdere digitalisering in Nederland is een belangrijke stimulans voor maatschappelijke

Nadere informatie

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ontwikkelfases en instrumenten subsidies leningen garanties en borgstellingen 1. subsidies 2. leningen 3.

Nadere informatie

Programma. SBIR Ruimtevaart (Mark Loos, NSO) Toelichting SBIR-proces (Mark Hoogbergen, RVO) De vraag vanuit RWS (Charlotte Schmidt, RWS)

Programma. SBIR Ruimtevaart (Mark Loos, NSO) Toelichting SBIR-proces (Mark Hoogbergen, RVO) De vraag vanuit RWS (Charlotte Schmidt, RWS) Programma 14:00u: 14:05u: 14:20u: 14:45u: 15:15u: 15:45u: Opening SBIR Ruimtevaart (Mark Loos, NSO) Toelichting SBIR-proces (Mark Hoogbergen, RVO) De vraag vanuit RWS (Charlotte Schmidt, RWS) Afsluitende

Nadere informatie

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Valorisation Grant Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Versie: augustus 2012 Pagina 1 / 7 Inhoud Indienen van projectvoorstellen... 2 Doel

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

SBIR Oproep. Veilig landoptreden

SBIR Oproep. Veilig landoptreden SBIR Oproep Veilig landoptreden Openingsdatum: 23 augustus 2011 Sluitingsdatum: 20 oktober 2011, 17:00 uur Budget: 1,9 Mln. euro De Minister van Defensie daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

De uitdaging. 1 van 6

De uitdaging. 1 van 6 Oproep Small Business Innovation Research (SBIR) Versterking Bestuurlijke Informatiepositie Sluitingsdatum: 22 april 2016, 17:00 uur. Budget: 420.000,- Inleiding Van respons naar preventie; om dat te bereiken

Nadere informatie

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven

Nadere informatie

*PDOC01/249535* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/249535* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 3786868

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

STARTDOCUMENT. 1. De kracht van samenwerking. 2. Waarom een NWP

STARTDOCUMENT. 1. De kracht van samenwerking. 2. Waarom een NWP STARTDOCUMENT 1. De kracht van samenwerking Deltalinqs Energy Forum, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Eemsmond, Energy Valley, Stichting Zero Emissie Busvervoer, RAI Platform

Nadere informatie

SBIR tenders Reductie in de stal van ammoniakemissie+ (ammoniak +) en Minder ammoniak door innovatief voer en management.

SBIR tenders Reductie in de stal van ammoniakemissie+ (ammoniak +) en Minder ammoniak door innovatief voer en management. Den Haag, RVO.nl, SBIR, 25 september 2014, Nota van Inlichtingen, behorende bij de SBIR tenders Reductie in de stal van ammoniakemissie+ (ammoniak +) en Minder ammoniak door innovatief voer en management.

Nadere informatie

Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur

Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur Het digitale domein is essentieel geworden voor het functioneren van de Nederlandse samenleving, zowel voor het economische verkeer

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

SBIR Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing

SBIR Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing Nota van Inlichtingen SBIR Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing Algemene vragen SBIR Ruimtevaart 1. Waar vind ik de meest recente informatie over de SBIR? 2. Waar vind ik meer informatie over

Nadere informatie

SBIR-oproep Functionele Barrière (FunBar) Budget: Sluitingsdatum: 18 mei 2016, 17:00 uur

SBIR-oproep Functionele Barrière (FunBar) Budget: Sluitingsdatum: 18 mei 2016, 17:00 uur SBIR-oproep Functionele Barrière (FunBar) Budget: 400.000 Sluitingsdatum: 18 mei 2016, 17:00 uur Uitdaging Bouwprojecten (nieuwbouw, renovatie en beheer/onderhoud) horen bij leefbare en economisch sterke

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. SBIR Satellietdatagebruik bij inspecties. Versie 12 juni Inhoudelijke en specifieke vragen

Nota van Inlichtingen. SBIR Satellietdatagebruik bij inspecties. Versie 12 juni Inhoudelijke en specifieke vragen Nota van Inlichtingen SBIR Satellietdatagebruik bij inspecties Versie 12 juni 2015 Inhoudelijke en specifieke vragen 1. Waar vind ik meer informatie over het satellietdataportaal? 2. Verwachten jullie

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Small Business Innovation Research (SBIR) Oproep dd. 17 mei Blockchaintoepassingen met een publiek belang in de praktijk gebracht in Groningen

Small Business Innovation Research (SBIR) Oproep dd. 17 mei Blockchaintoepassingen met een publiek belang in de praktijk gebracht in Groningen Small Business Innovation Research (SBIR) Oproep dd. 17 mei 2017 Blockchaintoepassingen met een publiek belang in de praktijk gebracht in Groningen 1. Inleiding Openingsdatum: 19 mei 2017 om 12.00 uur

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Post. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Post. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Post 1. Scope/afbakening De productgroep Post omvat de uitbesteding van postdiensten voor verspreiding van drukwerk (schriftelijk berichtenverkeer)

Nadere informatie

Algemene presentatie. Informatiebijeenkomst Adviseurs Openbaar Vervoer Rotterdam, 13 maart 2011

Algemene presentatie. Informatiebijeenkomst Adviseurs Openbaar Vervoer Rotterdam, 13 maart 2011 Informatiebijeenkomst Adviseurs Openbaar Vervoer Rotterdam, 13 maart 2011 Algemene presentatie Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij de Stichting Zero Emissie

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek

Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek Formulier voor aanvragen Innovatiefonds Rabobank Bollenstreek Gedeeltelijke financiering van een innovatief, duurzaam project dat bijdraagt aan de sociaal economische ontwikkeling van de Bollenstreek 1.

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Corina den Besten Arnold Monshouwer

Corina den Besten Arnold Monshouwer Corina den Besten Arnold Monshouwer Wie zijn wij? Wie zijn wij? 1. Beter, eerder & sneller innoveren 2. Onafhankelijk klankbord voor MKB-ondernemers 3. Specialist in vernieuwing in alle bedrijfsaspecten

Nadere informatie

SBIR Oproep. Geïntegreerde satelliet value adding diensten voor de sector Agro & Voedselzekerheid

SBIR Oproep. Geïntegreerde satelliet value adding diensten voor de sector Agro & Voedselzekerheid SBIR Oproep Geïntegreerde satelliet value adding diensten voor de sector Agro & Voedselzekerheid Openingsdatum: 29 maart 2016 Sluitingsdatum: 2 juni 2016, 17:00 uur Budget: 220.000 1 Euro Deze SBIR is

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Toelichting format projectplan

Toelichting format projectplan Toelichting format projectplan Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de projecten rangschikken op basis van een aantal beoordelingscriteria.

Nadere informatie

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 15.30 uur: ontvangst 15.45-16.45 uur: Presentatie regelingen OP 2016 16.45-17.30 uur: Presentatie Businesscases 17.30-18.00 uur: drankje en snack

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Gas 1. Scope/afbakening De productgroep Gas omvat alle gas die van het openbare gasnet en via transport over de weg betrokken wordt door

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Hoe krijgen innovaties een kans?...

Hoe krijgen innovaties een kans?... Hoe krijgen innovaties een kans?... Inkoop Innovatie Urgent Meer doen met minder geld. De prestatiedruk van de Nederlandse overheid is groot en de verwachtingen zijn hoog. Het kabinet spant zich in om

Nadere informatie

Innovatief renoveren met PVT

Innovatief renoveren met PVT Resultaten en bevindingen van project Innovatief renoveren met PVT Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 1000 innovatieve onderzoeks- en

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl Instrumenten TNO voor MKB-Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Challenge Technologisch consult in samenwerking

Nadere informatie

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1, 3.D.2, 5.C.1 & 5.C.2 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen

Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen Reglement Prijsvraag Bedrijvig Groen 1. Inleiding In het Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige werklocaties 2017-2019 (UTW) zet de provincie Noord-Holland in op het verbeteren van de kwaliteit van werklocaties

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Overleg CO2 normering voertuigen

Overleg CO2 normering voertuigen VERSLAG Overleg CO2 normering voertuigen In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg CO2 normering voertuigen. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep 60 Slimme dijken Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling

Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015. Joep Hoveling Voorlichtingsbijeenkomst OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Joep Hoveling Inhoud presentatie OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Budget en doel van de Tender Valorisatie 2015 Subsidiebedragen en percentages

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

DEMO Resultaten en bevindingen van project. Datum 2008 Status Definitief. Nuon Warmte in opdracht van Agentschap NL

DEMO Resultaten en bevindingen van project. Datum 2008 Status Definitief. Nuon Warmte in opdracht van Agentschap NL Resultaten en bevindingen van project Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 800 innovatieve onderzoeksprojecten subsidie. Ze delen hun resultaten

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Selectiecriteria, weging en selectie LEADER Zuidoost-Drenthe

Selectiecriteria, weging en selectie LEADER Zuidoost-Drenthe Selectiecriteria, weging en selectie LEADER Zuidoost-Drenthe De LAG beoordeelt projecten aan de hand van vastgestelde criteria. In paragraaf 2.2.1 van de LOS zijn deze criteria opgenomen. Ook moeten de

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Visie en toepassing in Zuid Limburg Waarom e-car sharing in Zuid-Limburg? Waarom dit e-car sharing project? o Doorbraak van e-mobility in minder dicht bevolkte gebieden

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Vinci Rapport: Analyse van Deelname Nederlandse MKB bedrijven in Horizon2020 SME Instrument

Vinci Rapport: Analyse van Deelname Nederlandse MKB bedrijven in Horizon2020 SME Instrument Vinci Rapport: Analyse van Deelname Nederlandse MKB bedrijven in Horizon2020 SME Instrument Prof. Dr. Dries Faems, Rijksuniversiteit Groningen, d.l.m.faems@rug.nl Prof. Dr. Alberto Di Minin, Scuola Superiore

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen

Innovatiegericht Inkopen WORKSHOP 7 Innovatiegericht Inkopen Marieke van Putten, PIANOo Andrea Wijnants, Ministerie I&M 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Inhoud Wat is innovatiegericht inkopen bij de overheid? Wat doet

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017

Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Factsheet POP 3 Gelderland Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek 2017 Achtergrond Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is het derde programma voor de ontwikkeling van het platteland in Nederland,

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties

Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties Waarom deze toelichting? Deze toelichting hoort bij het digitale aanvraagformulier 'Subsidie voor Marktintroductie energie-innovaties 2010'.

Nadere informatie

Wagenparkscan. Schoon op Weg. Bewust rijden met groene energie. bouwen aan samenhang

Wagenparkscan. Schoon op Weg. Bewust rijden met groene energie. bouwen aan samenhang Wagenparkscan Schoon op Weg Bewust rijden met groene energie bouwen aan samenhang Schoon op Weg > Vrijblijvende wagenparkscan Stadsregio Rotterdam werkt onder de noemer Schoon op Weg aan een betere luchtkwaliteit

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij per openstelling voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidies. Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014. Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl

Subsidies. Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014. Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl Subsidies Energiebesparing Industrie TKI ISPT 2014 Maurits Clement maurits.clement@rvo.nl Overzicht regelingen Industrie Joint Industry Projects (JIP) - 5.200.000 Eur Early Adopter projects (EAP) - 500.000

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie