Orderuitvoeringsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orderuitvoeringsbeleid"

Transcriptie

1 Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt hoe zij omgaat met best execution, en moet zij haar cliënten hierover informeren. Best execution houdt in dat BNG Vermogensbeheer alle redelijke maatregelen dient te nemen om bij het uitvoeren van orders in financiële instrumenten het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten. Daarbij kunnen twee situaties worden onderscheiden: I) BNG Vermogensbeheer voert orders in financiële instrumenten zelf uit zonder tussenkomst van derde partijen. BNG Vermogensbeheer zal in dit geval redelijkerwijs alle stappen nemen om met de haar beschikbare middelen voor haar cliënten het best mogelijke uitvoeringsresultaat te behalen. Deze wijze van best execution wordt hierna aangeduid als: optimale uitvoering van orders ; en II) BNG Vermogensbeheer maakt bij de uitvoering van orders in financiële instrumenten gebruik van gekwalificeerde en professionele derde partijen die rechtstreeks toegang hebben tot de desbetreffende markten ( brokers ). BNG Vermogensbeheer zal in dit geval redelijkerwijs alle stappen nemen om tot de best mogelijke keuze van brokers te komen. Deze wijze van best execution wordt hierna aangeduid als: brokerselectie en monitoring. Orders ter zake van tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ( MTF ) toegelaten financiële instrumenten ( genoteerde financiële instrumenten ) worden in principe uitsluitend uitgevoerd op de desbetreffende gereglementeerde markt of MTF (hierna tezamen aangeduid als: handelsplaats ). BNG Vermogensbeheer maakt bij de uitvoering van deze orders gebruik van brokers. Orders ter zake van niet-genoteerde financiële instrumenten en orders die rechtstreeks bij een (beheerder van een) niet-genoteerde beleggingsinstelling worden geplaatst zal BNG Vermogensbeheer zelf dan wel via een broker uitvoeren door middel van een OTC-transactie. BNG Vermogensbeheer handelt niet voor eigen rekening en heeft geen trading desk met een winstoogmerk. Alle transacties gebeuren met het doel best execution te bewerkstelligen voor de cliënt. De in dit document gehanteerde begrippen zijn toegelicht in bijlage 1. Het orderuitvoeringsbeleid is gepubliceerd op en te downloaden van de website van BNG Vermogensbeheer (www.bngvermogensbeheer.nl > over BNG Vermogensbeheer > downloads). Wanneer is het orderuitvoeringsbeleid van toepassing? BNG Vermogensbeheer treedt op als beheerder van beleggingsfondsen ( BNG Fondsen ) en beschikt daartoe over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van artikel 2:65 Wft. Het is BNG Vermogensbeheer toegestaan om onder haar vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Bij het verlenen van beleggingsdiensten treedt BNG Vermogensbeheer op als beleggingsonderneming. Zij biedt de volgende beleggingsdiensten aan aan cliënten: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. Het orderuitvoeringsbeleid is van toepassing op orders in financiële instrumenten die BNG Vermogensbeheer uitvoert in het kader van zowel het beheer over BNG Fondsen als de door BNG Vermogensbeheer aangeboden beleggingsdienstverlening. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-professionele cliënten en professionele cliënten. Het orderuitvoeringsbeleid is niet van toepassing op zogenoemde in aanmerking komende tegenpartijen. Verder is het orderuitvoeringsbeleid niet van toepassing in het geval BNG 1/6

2 Vermogensbeheer in het kader van haar beleggingsdienstverlening op verzoek van een cliënt een prijs afgeeft en daarbij niet tevens een order uitvoert of ter uitvoering doorgeeft aan een derde partij. Financiële instrumenten Het orderuitvoeringsbeleid heeft betrekking op de volgende categorieën financiële instrumenten : - Vastrentende waarden - Derivaten - Aandelen - Rechten van deelneming in BNG Fondsen - Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen van derden - Gestructureerde producten - Geldmarktinstrumenten Evaluatie en herziening BNG Vermogensbeheer zal ten minste eenmaal per jaar haar orderuitvoeringsbeleid evalueren en dit zonodig herzien. Daarbij besteedt zij aandacht aan zowel de factoren voor optimale uitvoering van orders als de brokerselectiecriteria. BNG Vermogensbeheer informeert haar cliënten schriftelijk over materiële wijzigingen in het orderuitvoeringsbeleid. Instemming / toestemming De cliënt stemt in met het orderuitvoeringsbeleid van BNG Vermogensbeheer en verleent uitdrukkelijk toestemming voor het uitvoeren van orders anders dan op een handelsplaats. Onverminderd andere wijzen waarop instemming c.q. toestemming door de cliënt kan worden verleend, wordt deze geacht in ieder geval te zijn verleend indien de cliënt een order inlegt nadat de cliënt over het orderuitvoeringsbeleid van BNG Vermogensbeheer is geïnformeerd. Indien de cliënt op redelijke gronden meent dat zijn order niet overeenkomstig dit orderuitvoeringsbeleid is uitgevoerd, kan de cliënt BNG Vermogensbeheer verzoeken aan te tonen dat BNG Vermogensbeheer voor hem de order heeft uitgevoerd in overeenstemming met dit beleid, tenzij de order of een deelaspect van de order is uitgevoerd volgens een specifieke instructie van de cliënt. De administratie van BNG Vermogensbeheer strekt tot volledig bewijs en is bindend voor de cliënt, behoudens door de cliënt geleverd tegenbewijs. I) Optimale uitvoering van orders I.1) Toepassingsgebied BNG Vermogensbeheer kan uitsluitend in het kader van het beheer over BNG Fondsen en de beleggingsdienst individueel vermogensbeheer orders in financiële instrumenten zelf uitvoeren zonder tussenkomst van derde partijen. I.2) Factoren voor optimale uitvoering van orders Voor het behalen van een optimale uitvoering van orders houdt BNG Vermogensbeheer rekening met de volgende combinatie van factoren: - prijs; - uitvoeringskosten; - snelheid van uitvoering; - waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling; - omvang van de order; - aard van de order; - de eventuele invloed die de order op de marktprijs kan hebben; - liquiditeit; - eventuele andere overwegingen die van belang zijn voor de uitvoering van de order. BNG Vermogensbeheer zal een evenwicht zoeken tussen de bovenvermelde factoren. Hierbij zal BNG Vermogensbeheer haar professionele ervaring en beoordeling aanwenden en rekening houden met: - de kenmerken van de cliënt respectievelijk het betreffende BNG Fonds; - de kenmerken van de order; - de kenmerken van de financiële instrumenten waarop de order betrekking heeft; Deze lijst is niet limitatief en heeft een informatieve strekking. 2/6

3 - de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar deze order geplaatst kan worden. Doorgaans zal BNG Vermogensbeheer bij het bereiken van een optimaal uitvoeringsresultaat het grootste belang hechten aan prijs en uitvoeringskosten. Op de tweede plaats houdt BNG Vermogensbeheer rekening met snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering/afwikkeling en omvang van de order. Onder bepaalde omstandigheden kan BNG Vermogensbeheer echter besluiten dat andere uitvoeringsfactoren net zo belangrijk zijn als of belangrijker zijn dan de prijs en uitvoeringskosten, bijvoorbeeld in het geval BNG Vermogensbeheer in het kader van haar beleggingsdienstverlening (een) specifieke instructie(s) van haar cliënt ontvangt of onder bepaalde marktomstandigheden. I.3) Specifieke instructie Indien de cliënt een specifieke instructie geeft, voert BNG Vermogensbeheer de order uit conform deze instructie, tenzij dit voor BNG Vermogensbeheer redelijkerwijs niet mogelijk is. Uitvoering van de order conform de instructie van de cliënt kan tot gevolg hebben dat wordt afgeweken van de factoren voor optimale uitvoering van orders en de brokerselectiecriteria zoals omschreven in dit orderuitvoeringsbeleid. Uitvoering van een specifieke instructie impliceert optimale uitvoering. I.4) Marktomstandigheden De markttypische werking bij sommige financiële instrumenten kan aanleiding geven tot zwaardere weging van uitvoeringsfactoren anders dan alleen prijs en uitvoeringskosten. Hieronder volgen enkele voorbeelden van omstandigheden waarbij uitvoeringsfactoren anders dan alleen prijs en uitvoeringskosten belangrijk zijn: - Bij obligaties geldt dat een groot gedeelte van de handel vaak buiten een handelsplaats om plaatsvindt en alleen tussen professionele partijen. Per order wordt bepaald of de beste prijs gerealiseerd kan worden op een handelsplaats of via een geselecteerde professionele tegenpartij. Omdat BNG Vermogensbeheer in beginsel gebruik maakt van brokers, zal de keuze van handelsplaats of professionele tegenpartij bij de broker liggen. Onder sommige marktomstandigheden kan de liquiditeit van obligaties zeer laag zijn en kan de nadruk liggen op waarschijnlijkheid van uitvoering/afwikkeling. - Voor niet-gestandaardiseerde contracten (OTC s) handelt BNG Vermogensbeheer met financiële ondernemingen en is het leidende criterium de prijs. Andere criteria zijn soliditeit van de tegenpartij, waarschijnlijkheid van uitvoering en snelheid van uitvoering. - Bij gestructureerde producten, waaronder hoofdsomgarantieproducten, geldt dat een groot gedeelte van de handel vaak buiten een handelsplaats om plaatsvindt en alleen tussen professionele partijen. De beleggingsvoorwaarden van deze producten zijn vaak zeer specifiek en moeilijk vergelijkbaar met soortgelijke producten die door de verschillende partijen worden aangeboden. Per order wordt bepaald of de beste beleggingsvoorwaarden gerealiseerd kunnen worden op een handelsplaats of via een geselecteerde professionele tegenpartij. Onder sommige marktomstandigheden kan de liquiditeit van gestructureerde producten zeer laag zijn en kan de nadruk liggen op andere overwegingen die van belang zijn bij de uitvoering van de order, zoals kwaliteit van de tegenpartij, kwaliteit van de voorgestelde voorwaarden en waarschijnlijkheid en kwaliteit van uitvoering. Een andere overweging die een rol kan spelen is de informatievoorziening, zoals het regelmatig publiceren van betrouwbare prijzen. II) Brokerselectie en monitoring II.1) Toepassingsgebied BNG Vermogensbeheer maakt bij de uitvoering van orders ter zake van genoteerde financiële instrumenten voor zowel het beheer over BNG Fondsen als haar beleggingsdienstverlening in beginsel gebruik van brokers. Bij de uitvoering van orders ter zake van niet-genoteerde financiële instrumenten kan BNG Vermogensbeheer ervoor kiezen om, afhankelijk van het type financieel instrument en het te bereiken uitvoeringsresultaat, gebruik te maken van een broker dan wel de order zonder tussenkomst van een broker zelf uit te voeren. II.2) Brokerselectiecriteria BNG Vermogensbeheer selecteert de brokers op basis van de volgende criteria: - orderuitvoeringsbeleid van de broker; - uitvoeringsprijs; - geleverde liquiditeit voor de verschillende financiële instrumenten; 3/6

4 - kosten (commissie, verschil tussen bied- en laatkoers); - kwaliteit van de afwikkeling; - marktkennis; - research en saleskwaliteit; - ideeën voor nieuwe beleggingen; - informatievoorziening (publiceren van betrouwbare prijzen). BNG Vermogensbeheer neemt de geselecteerde brokers op in een brokerlijst, die ten minste één keer per jaar wordt geëvalueerd en zo nodig herzien. BNG Vermogensbeheer publiceert de geactualiseerde brokerlist op haar website en brengt iedere mandaats-, bemiddelings- en /of adviesklant van deze wijze van publicatie op de hoogte. In beginsel zal alleen met de brokers die zijn opgenomen in de brokerlijst worden gehandeld. Juist om een zo goed mogelijk uitvoeringsresultaat voor de cliënt te behalen kan in voorkomende gevallen afgeweken worden van de vigerende brokerlijst. In de praktijk zal voornamelijk om redenen van liquiditeit (combinatie van volume en prijs) worden afgeweken van de brokerlijst. De broker bepaalt in beginsel zelf, conform zijn eigen orderuitvoeringsbeleid, op welke handelsplaats of ander handelsplatform gehandeld wordt om het best mogelijke uitvoeringsresultaat te behalen. II.3) Orderverwerking: bestensorders, limietorders en samengevoegde orders BNG Vermogensbeheer maakt bij haar selectie voor een broker onderscheid tussen bestensorders en limietorders en kijkt op het moment van het plaatsen van de order wat de beste prijs is bij de brokers waarmee zij mag handelen. In het geval van een bestensorder wordt bij een order tot aankoop gezocht naar de laagste prijs waartegen de broker wil verkopen en bij een order tot verkoop naar de hoogst geboden prijs. Wanneer niet alle stukken kunnen worden gekocht tegen de laagste prijs c.q. verkocht tegen de hoogste prijs, wordt voor de overige stukken de op één na beste prijs genomen, en zo voort, totdat de order helemaal is uitgevoerd. Bij sterke koersschommelingen en bij illiquide financiële instrumenten is een bestensorder niet zonder risico, omdat het gevolg kan zijn dat veel meer betaald of minder ontvangen wordt dan verwacht. In het geval van een limietorder wordt bij een order tot aankoop een maximale prijs opgegeven en bij een order tot verkoop een minimale prijs. De limietorder blijft in het orderboek totdat de order expireert of de limietprijs wordt bereikt en de order gedeeltelijk of geheel tegen die prijs kan worden verwezenlijkt vóórdat de order expireert. Indien van toepassing kan BNG Vermogensbeheer orders samenvoegen met die van andere cliënten. Deze samenvoeging doet BNG Vermogensbeheer alleen als het niet waarschijnlijk is dat hierdoor enige cliënt, wiens order wordt samengevoegd, hiervan nadelige gevolgen ondervindt. Indien orders van meerdere cliënten worden samengevoegd en die samengevoegde order kan niet geheel worden uitgevoerd, dan is de toewijzing in principe pro rata, tenzij de directie anders beslist. Deze publicatie is met zorg samengesteld door BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer), gevestigd te Den Haag, Handelsregister K.v.K. Den Haag, nr BNG Vermogensbeheer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 Wft. Het is BNG Vermogensbeheer toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. BNG Vermogensbeheer is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De informatie in deze publicatie is gebaseerd op de situatie van 10 maart Deze publicatie is geen aanbod of beleggingsadvies. 4/6

5 Begrippenlijst Bijlage 1 Bestensorder : een order die tegen de prijs van het moment wordt uitgevoerd; Bgfo : het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen, zoals geldend op de datum van dit orderuitvoeringsbeleid, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen; Broker : een tussenpersoon (commissionair) die is aangesloten als lid bij een gereglementeerde markt en die in die hoedanigheid bemiddelt bij de uitvoering van transacties in financiële instrumenten; Financiële instrumenten : financiële instrumenten als bedoeld in art. 1:1 Wft, waaronder doch niet uitsluitend begrepen, verhandelbare effecten (aandelen, obligaties of daarmee gelijk te stellen waardebewijzen), rechten van deelneming in beleggingsinstellingen, geldmarktinstrumenten en bepaalde derivatencontracten (opties, futures, swaps, rentetermijncontracten); Gereglementeerde markt : het huidige begrip voor de voorheen officieel erkende effectenbeurs; gereglementeerde markten in Nederland waarvan de marktexploitanten een vergunning hebben gekregen van de minister van Financiën zijn: Euronext Amsterdam Cash Market (Euronext Amsterdam), Euronext Amsterdam Derivatives Market, MTS Amsterdam, ENDEX; Handelsplaats : gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ( MTF ); Limietorder : een order waarbij een limiet aan de prijs bij de broker wordt opgegeven; Multilaterale handelsfaciliteit ( MTF ) : een door een beleggingsonderneming geëxploiteerd of beheerd multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zodanige wijze dat daar een overeenkomst uit voortvloeit; een voorbeeld van een MTF in Nederland is Alternext Amsterdam; Net Asset Value : de netto contante waarde of de netto intrinsieke waarde; OTC / OTC-transacties : over-the-counter transacties; dit zijn financiële transacties die niet via een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit ( MTF ) of een ander handelsplatform verlopen, maar die direct tussen twee partijen afgesloten worden; 5/6

6 Wft : de Wet op het financieel toezicht van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop, zoals geldend op de datum van dit orderuitvoeringsbesluit, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen. 6/6

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie