Raadsvergadering van 27 oktober 2009 Agendapunt 12. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2010 Schiermonnikoog, 15 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering van 27 oktober 2009 Agendapunt 12. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2010 Schiermonnikoog, 15 oktober 2009"

Transcriptie

1 Raadsvergadering van 27 oktober 2009 Agendapunt 12 Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2010 Schiermonnikoog, 15 oktober 2009 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2010 komen de volgende onderdelen c.q. onderwerpen in dit raadsvoorstel aan de orde: 1. Tariefsverhogingen en lokale lasten; 2. Onroerende zaakbelastingen; 3. Afvalstoffenheffing; 4. Rioolheffing; 5. Woonlasten 2010; 6. Toeristenbelasting 7. Forensenbelasting; 8. Liggelden; 9. Lijkbezorgingsrechten; 10. Leges; 11. Kostendekkingspercentages; 12. Betaaltermijnen; 13. Verordeningen. 1. Tariefsverhogingen en lokale lasten. Op 27 oktober 2009 heeft uw gemeenteraad de Notitie Financieel Kader behandeld. Conform uw meerjarig besluit van 18 mei 2005, heeft u besloten dat de belastingen, heffingen en rechten, met uitzondering van de onroerende zaakbelastingen, voor het jaar 2010 dienen te worden verhoogd met 2%. Voor de onroerende zaakbelastingen geldt een tariefsverhoging van 1,5%. Voor de afvalstoffenheffing, leges bouwvergunningen (excl. kosten bouwcontrole) en lijkbezorgingsrechten wordt met ingang van 2009 een kostendekking aangehouden van respectievelijk 100%, 100% en 50%. Voor de komende 5 jaren heeft u voor de werkzaamheden aan het riool in de raadsvergadering van 15 mei 2007 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Besloten is de tarieven van de rioolheffing in de jaren 2008 tot en met 2014, naast de jaarlijkse indexering, jaarlijks te verhogen met 3,8%. Totaal derhalve 5,8%. De doelstelling om een kostendekkingspercentage van 100% te bereiken is hiermee komen te vervallen. In de raadsvergadering van 22 oktober 2007 is bij de behandeling van het belastingvoorstel voor het jaar 2008 besloten de leges auto ontheffingen jaarlijks met ingang van het jaar 2008 gefaseerd te verhogen totdat in het jaar 2011 een kostendekkingspercentage wordt verkregen van 100%. De volgende fasering is hiertoe vastgesteld. Jaar Leges auto ontheffingen In dit voorstel zal onder andere nader worden ingegaan op de tariefsverhogingen van de belastingen, heffingen en rechten.

2 Lokale lasten. Woonlasten-COELO-atlas. Uit het door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen gehouden onderzoek blijkt onder andere dat in de gemiddelde gemeente de gemeentelijke woonlasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten/rioolheffing en reinigingsheffing) voor een meerpersoonshuishouden in 2009 zijn gestegen met 2,9% (in 2008, 2,4%). De gemiddelde woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen in het jaar ,00 (in ,00). De gemeentelijke woonlasten zijn in de gemeente Zevenaar het laagst en in de gemeente Blaricum het hoogst. De woonlasten bedragen in de gemeente Zevenaar voor een woning met gemiddelde waarde 458,00 en in de gemeente Blaricum 1.150,00. Het gemiddeld in Nederland geheven tarief bedraagt in het jaar 2009 voor de belastingsoorten: onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar) % 0,0936 (percentage van de waarde van de woning) onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar en gebruiker) % 0,3214 (percentage van de waarde van de niet-woning) reinigingsheffingen (meerpersoonshuishouden) 268,00 rioolrechten/rioolheffing 161,00 De tarieven in het jaar 2009 bedragen in onze gemeente voor de belastingsoorten: onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar) % 0,0748 (percentage van de waarde van de woning) onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar en gebruiker) % 0,2277 (percentage van de waarde van de niet-woning) reinigingsheffingen (meerpersoonshuishouden) 302,64 rioolheffing 192,12 (bij een waterverbruik van 150 m3) Uit tabel 6 op de bladzijden 98 en 99 van de COELO-atlas blijkt dat de gemeente Schiermonnikoog van de 457 (deel)gemeenten op rangnummer 352 staat (in ), waarin nummer 1 de laagste woonlasten heeft en nummer 457 de hoogste. De gemiddelde woonlasten in onze gemeente bedragen 721,00 (in ,00). Van de 31 Friese gemeenten neemt onze gemeente op de ranglijst van laag naar hoog de 29e plaats in. In 2008 nam onze gemeente op laatstgenoemde lijst de 30 e plaats in. Indien wordt uitgegaan van een éénpersoonshuishouding dan neemt onze gemeente provinciaal de 7 e plaats in (in e ). De COELO-atlas is bij de stukken ter inzage gelegd. Vaste lasten bedrijven. Volgens de Kamer van Koophandel Noord-Nederland neemt de laatste jaren de financiële/fiscale druk op bedrijven toe. Om de ontwikkeling van de lokale lasten goed te volgen hebben de Kamers van Koophandel de Monitor Lokale Lasten 2008 laten ontwikkelen. De monitor is ontwikkeld door ABF Research uit Delft. In deze rapportage komen de onroerende zaakbelasting, rioolrechten, toeristenbelasting, bouwleges, waterschapslasten (verontreinigingsheffing en omslag bedrijfsgebouwd) en een berekening van de totale lasten van een achttal voorbeeldbedrijven voor alle gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe aan de orde. De meeste ondernemers betalen jaarlijks onroerende zaakbelasting en rioolrechten. Volgens de Kamer van Koophandel geeft een optelling van deze twee heffingen een goede indruk van de vaste lasten die bedrijven jaarlijks aan gemeenten betalen. Voor de Monitor zijn profielen ontwikkeld voor acht voorbeeldbedrijven. Bij de ontwikkeling van deze profielen is gekozen voor een zo groot mogelijke variëteit, zowel in bedrijfsomvang als in activiteit. Er zijn voorbeeldbedrijven samengesteld voor industrie, detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening.

3 De kenmerken van de geselecteerde voorbeeldbedrijven zijn: Bedrijf WOZ-waarde (x euro) Waterverbruik in m3 Aantal toiletten Klein industrieel bedrijf Groot metaalbedrijf Bouwbedrijf Garage Middelgrote winkel Café Camping Middelgroot kantoor Uit het onderzoek blijkt dat de belastingdruk in de gemeente Schiermonnikoog zowel provinciaal als in vergelijking met de gemeenten gelegen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe gezamenlijk, voor de geselecteerde voorbeeldbedrijven kleine industrieel bedrijf, bouwbedrijf, garage, middelgrote winkel en middelgroot kantoor onder het gemiddelde ligt en voor café en camping boven het gemiddelde. Het geselecteerde voorbeeldbedrijf groot metaalbedrijf is hierbij buitenbeschouwing gelaten, omdat in onze gemeente geen groot metaalbedrijf is gevestigd. Uit de tabel op bladzijde 15 van de Monitor kan het volgende overzicht worden opgesteld: Kleine industrieel bedrijf Bouwbedrijf Garage Middel grotewinkel Café Camping Middelgroot kantoor Schiermonnikoog Gemiddelde in Friesland Gemiddelde Noord- Nederland Schiermonnikoog in % van gemiddelde in Friesland Schiermonnikoog in % van gemiddelde in Noord Nederland De Monitor Lokale Lasten 2008 is bij de stukken ter inzage gelegd. De verwachting is dat binnenkort de rapportage over het jaar 2009 wordt gepubliceerd. 2. Onroerende zaakbelastingen. De heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Samen met de WOZ-waarde vormt het tarief het element voor de berekening van de belastingaanslag. De onroerende zaakbelastingen (OZB) wordt geheven naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Het huidige percentage voor de eigenarenbelasting voor woningen bedraagt 0,0748% en de percentages voor de eigenaren- en gebruikersbelasting voor niet-woningen 0,1262% en 0,1015%. De WOZ-waarde van de onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De hertaxaties worden uitgevoerd door Taxatiegroep Noord-Nederland B.V. uit Drachten. Uit de thans bekende taxatiegegevens, c.q. prognoses voor het jaar 2010 blijkt dat de gemiddelde waarde van de woningen

4 tussen de peildata 1 januari 2008 en 1 januari 2009 in de gemeente Schiermonnikoog met 1% is gedaald en dat de gemiddelde waarde van de niet woningen gelijk is gebleven. Het percentage voor het jaar 2010 bedraagt dan voor de eigenarenbelasting voor woningen, rekening houdend met de tariefsstijging van 1,5% en de verwachte gemiddelde waardedaling van 1%, 0,0767% (0,0748% x 101,5 : 99) en de percentages voor de eigenaren- en de gebruikersbelasting voor nietwoningen, respectievelijk 0,1281% (0,1262% x 101,5 : 100) en 0,1030% (0,1015% x 101,5 : 100). Uitgangspunt. De WOZ-waarde van de onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld op basis van verkooptransacties. De waardebepaling voor 2010 vindt plaats naar waardepeildatum 1 januari Jaarlijks vinden er in onze gemeente ongeveer 40 verkooptransacties plaats. De huidige kredietcrisis heeft echter een duidelijke invloed op het aantal verkopen. In het eerste halfjaar van 2008 bedroeg het aantal verkooptransacties nog 12. Het eerste halfjaar van dit jaar bedraagt het aantal verkooptransacties 5. Een afname derhalve van 41,7%. Het zal duidelijk zijn dat door de afname van het aantal verkopen de marktontwikkeling lastig is te volgen. Dit omdat rond de waardepeildatum 1 januari 2009 van bepaalde categorieën onroerende zaken geen verkopen hebben plaatsgevonden. De taxaties worden in de tweede helft van dit jaar afgerond. Mocht uit de controles blijken dat het noodzakelijk is, dat de tarieven dienen te worden bijgesteld dan zullen wij u in de raadsvergadering van 17 november of 15 december a.s. daartoe een voorstel doen toekomen. Macronorm OZB De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft (Stb. 2007, 570). Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is 4,3%. Dit betekent dat de opbrengststijging voor alle gemeenten in 2010 ten opzichte van 2009 maximaal 4,3% mag bedragen. 3. Afvalstoffenheffing. Voor de afvalstoffenheffing wordt een kostendekking aangehouden van 100%. De geraamde baten bedragen ,00 en de geraamde lasten ,00. Voor de overname van het overslagstation / begeleiding biovergistinginstallatie is voor 2010 een eenmalig bedrag van aangevraagd (zie Notitie Financieel Kader 2009, voorstel nr. 17). De lasten die kunnen worden toegerekend bedragen derhalve ,00 ( ,00 -/ ,00). Om een kostendekking te krijgen van 100% dienen de huidige tarieven voor het jaar 2010 te worden verhoogd met 2,3%. Wij stellen u voor hiertoe te besluiten. Door de tarieven te verhogen met 2,3% bedraagt het tarief voor percelen, die gebruikt worden door alleenwonenden en niet aan toeristen worden verhuurd 217,32 en voor percelen, die worden gebruikt door twee of meer personen 309,60. De meeropbrengst ten bedrage van 7.099,00 is in de begroting voor het jaar 2010 meegenomen. 4. Rioolheffing. Voor de werkzaamheden aan het riool voor de komende 5 jaren heeft u in de raadsvergadering van 15 mei 2007 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld en is besloten de tarieven van de rioolheffing in de jaren 2008 tot en met 2014, naast de jaarlijkse indexering van 2%, jaarlijks te verhogen met 3,8%. De rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag en een variabel bedrag, waarvan de bedragen afhankelijk zijn van het aantal volle kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Indien de tarieven met 5,8% worden verhoogd, bedragen de rioolheffing vaste bedragen voor het jaar 2010: 27,12 per eenheid van 0 tot en met 50 m3; 54,12 per eenheid van 51 tot en met 250 m3; 135,60 per eenheid boven 250 m3, en het variabele bedrag per volle kubieke meter afvalwater 0,99.

5 De geraamde baten bedragen op basis van de voorgestelde tarieven ,00 en de geraamde lasten ,00. Voor de berekening van de kostendekkendheid wordt de BTW-component van de uitgaven meegenomen. De BTW-component bedraagt ,00. Door ,00 te onttrekken uit de reserve riolering wordt een kostendekking verkregen van 86%. De meeropbrengst ten bedrage van 9.686,00 is in de begroting voor het jaar 2010 meegenomen. 5. Woonlasten In onderstaand overzicht is weergegeven het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de gemeente Schiermonnikoog in de jaren 2003 tot en met 2009 en op basis van de voorgestelde tarieven voor het jaar 2010 betaalt aan onroerende zaakbelastingen, rioolrechten/rioolheffing en afvalstoffenheffing. Geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde woonlasten voor het jaar 2010 ten opzichte van het jaar 2009 met 2,8% stijgen. Woonlasten en 2004 gem.woningwaarde , en 2006 gem.woningwaarde , gem.woningwaarde , gem.woningwaarde , gem.woningwaarde , gem.woningwaarde ,00 rioolheffing gebaseerd op waterverbruik van 150 m3 Onroerende zaakbelastingen gebruiker 150,75 156,11 161,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Onroerende zaakbelastingen eigenaar 187,60 194,30 200,97 204,30 213,11 219,96 229,63 232,40 afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 227,88 235,92 256,20 286,68 292,44 302,64 302,64 309,60 Rioolrechten/Rioolheffing 170,82 177,12 181,44 171,72 171,72 181,86 192,12 202,62 Zalmsnip in mindering 45,38 45,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totaal 691,67 718,07 799,98 662,70 677,27 704,46 724,39 744,62 Stijgingspercentage t.o.v. vorig jaar 3,5 11,4-17,2 2,2 4,0 2,8 2,8 6. Toeristenbelasting. Voor het houden van verblijf, al dan niet gevolgd door overnachtingen, binnen de gemeente in hotels, pensions, onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, op vaste standplaatsen en op vaartuigen tegen vergoeding, in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting geheven. De belasting bedraagt bij verblijf van één dag of een gedeelte daarvan 1,32 per persoon. Bij een daaropvolgend langer verblijf bedraagt de belasting 1,16 per persoon per overnachting. Door de tarieven te verhogen met 2% bedraagt het tarief bij verblijf van één dag of een gedeelte daarvan 1,34 per persoon. Bij een daaropvolgend langer verblijf bedraagt de belasting 1,18 per persoon per overnachting. De meeropbrengst ten bedrage van ,00 is in de begroting meegenomen. De geraamde opbrengst voor het jaar 2010 bedraagt ,00. Op 7 juli 2003 heeft de gemeenteraad door middel van een motie aangegeven, dat de tarieven van de toeristenbelasting zodanig dienen te worden vastgesteld, dat het verschil tussen het tarief verschuldigd bij verblijf van één dag en het tarief verschuldigd bij een daaropvolgend langer verblijf minimaal 0,15 dient te bedragen. Met het vaststellen van voornoemde tarieven voor het jaar 2010 wordt aan het bepaalde in de motie voldaan.

6 7. Forensenbelasting. De forensenbelasting wordt geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is de WOZ-waarde van de woning. De forensenbelasting wordt geheven naar een percentage van de waarde van de woning. Voor het jaar 2009 bedraagt dit percentage 0,1699%. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Op basis van de thans bekende taxatiegegevens blijkt dat de waarde van de (recreatie)woningen welke in de forensenbelasting worden betrokken gemiddeld gelijk is gebleven. Het percentage voor het jaar 2010 bedraagt indien het percentage met 2% wordt verhoogd, 0,1733% (0,1699% x 102 : 100). Wij stellen u voor hiertoe te besluiten. De meeropbrengst ten bedrage van 2.577,00 is in de begroting meegenomen. Uitgangspunt. Het percentage is aan de hand van de thans bekende taxatiegegevens berekend. De taxaties worden in de tweede helft van dit jaar afgerond. Mocht uit de controles blijken dat het noodzakelijk is, dat het percentage dient te worden bijgesteld dan zullen wij u in de raadsvergadering van 17 november of 15 december a.s. een voorstel doen toekomen. 8. Liggelden. Onder de naam van liggeld wordt door de gemeente een recht geheven voor vaartuigen, die een ligplaats innemen in de gemeentelijke jachthaven. Het huidige tarief voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de havenkom bedraagt per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief elektra, 0,53 per m2 en het tarief voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop dam jachthaven 0,23 per m2. Indien het tarief met 2% wordt verhoogd bedraagt het tarief voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de havenkom per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief elektra, 0,54 per m2 en het tarief voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop dam jachthaven 0,24 per m2. 9. Lijkbezorgingsrechten. In de raadsvergadering van 25 oktober 2005 is besloten dat met ingang van 2009 voor de lijkbezorgingsrechten een kostendekking wordt aangehouden van 50%. Om een kostendekking te realiseren van 50% zijn de lijkbezorgingsrechten voor het jaar 2009 verhoogd met 57,8%. De geraamde lasten bedragen voor het jaar ,00. In dit bedrag zit 8.000,00 aan eenmalige lasten (zie programmabegroting thema 2C/3). Deze eenmalige lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Resteert een bedrag van ,00. Om een kostendekking te verkrijgen van 50% dient een opbrengst te worden gegenereerd van ,00. Op basis van de gemiddelde aantallen verleende rechten, begrafenissen en plaatsingen van monumenten over de jaren 2007, 2008 en 2009 en de huidige tarieven bedraagt de verwachte opbrengst ,00. Met deze opbrengst als basis dienen de tarieven om een kostendekking te verkrijgen van 50% te worden verhoogd met 18,5%. Gelet op de forse tariefsstijging voor het jaar 2009 met 57,8% vinden wij de noodzakelijke tariefsstijging met 18,5% om voor 2010 een kostendekking te verkrijgen van 50% te hoog. Wij stellen om deze reden voor de tarieven wederom gefaseerd te verhogen totdat in het jaar 2012 weer een kostendekkingspercentage wordt verkregen van 50%. De volgende fasering wordt hiertoe voorgesteld: Jaar Dekkingspercentages lijkbezorgingsrechten

7 Om een kostendekking te verkrijgen van 46% dienen de tarieven te worden verhoogd met 9%. Door de tarieven met 9% te verhogen bedragen de rechten voor: a. het verlenen van het recht tot het begraven in een grafruimte of voor het plaatsen van een urn in de daarvoor aangebrachte muur op de begraafplaats voor een periode van 20 jaar 870,70 (was 798,80) b. verlenging van het recht op grafruimte of urnennis voor een periode van 10 jaar 645,60 (was 592,30) c. het begraven van een lijk van een persoon 528,70 (was 485,00) d. het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in sub c verhoogd met 397,70 (was 364,85) Onder buitengewone uren wordt verstaan: uren voor 9.00 uur en na uur op werkdagen, op zater- en zondagen en op algemeen christelijke feestdagen e. de aanleg van: een enkele grafkelder 889,70 (was 816,20) een dubbele grafkelder 1.308,90 (was 1.200,80) f. het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen of opstallen op graven 86,30 (was 79,20) g. het inschrijven en overboeken van graven of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven 19,00 (was 17,45) In onderstaande tabel worden de huidige en voorgestelde tarieven vergeleken met de huidige tarieven van de waddengemeenten. Omschrijving Schiermonnikoog Schiermonnikoog Texel Vlieland Ameland Terschelling Voorgesteld Tarief 2009 Tarief 2009 Tarief 2009 Tarief 2009 Tarief 2009 tarief 2010 Begraafrechten - 20 jaar 870,70 798, ,48 349,05 151, ,25-10 jaar 645,60 592,30 731,12 220,35 73,00 788,15 - plaatsen van monumenten 86,30 79,20 85,92 nvt 87,00-347,00 96,55 - inschrijven register 19,00 17,45 nvt 3,25 51,00 21,00 In de begroting is rekening gehouden met een tariefsstijging van 18,5%. Een tariefsstijging met 9% levert een minderopbrengst op van 1.853,00. Via een wijziging op de begroting 2010 zal deze minderopbrengst worden gedekt uit de algemene reserve. 10. Leges Naar verwachting treedt de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 januari 2010 in werking. De (verwachte) inwerkingtreding van de Wabo heeft tot gevolg dat de legesverordening moet worden aangepast. Zoveel mogelijk zal hierbij aansluiting worden gezocht bij de modelverordening van de VNG. Deze modelverordening is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal de definitieve modelverordening eind september/begin oktober gereed zijn. Om deze reden zal de legesverordening

8 voor het jaar 2010 ter behandeling en vaststelling in de raadsvergadering van 17 november of 15 december aan u worden aangeboden. 11. Kostendekkingspercentages. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en rechten mogen niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Dit betekent dat de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en rechten maximaal volledig kostendekkend mogen zijn. Op basis van de voorgestelde tarieven kunnen voor het jaar 2010 de volgende dekkingspercentages worden opgesteld. Ter vergelijking zijn tevens de dekkingspercentages over de jaren 2001 tot en met 2009 weergegeven. Jaar Afvalstoffenheffing Leges Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Betaaltermijnen. De aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting worden gecombineerd op één aanslagbiljet opgelegd. De aanslagen moeten worden betaald in vijf gelijke termijnbedragen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnbedragen telkens twee maanden later. Jaarlijks worden de aanslagen met dagtekening 28 februari opgelegd. De laatste vervaldag is 30 november. De termijnbedragen worden in 9 gelijke maandelijkse termijnen van de bankrekening van de belastingplichtige afgeschreven indien de belastingplichtige de gemeente heeft gemachtigd voor automatische incasso. De laatste vervaldag is ook 30 november en dus gelijk aan de laatste vervaldag indien de belastingplichtige zelf de betalingen verricht. Van de belastingplichtigen hebben 513 belastingplichtigen de gemeente Schiermonnikoog gemachtigd voor automatische incasso. Voor de gemeente liggen de voordelen van automatische incasso vooral in de naar verhouding lage inningskosten en in het efficiëntere liquiditeitenbeheer. Voor de belastingplichtige heeft de automatische incasso het voordeel dat de betalingsverplichtingen (bij voldoende saldo) stipt op tijd worden uitgevoerd met behoud van het recht de afgeschreven bedragen binnen een bepaalde termijn van de gemeente terug te vorderen (stornering) zonder opgave van redenen. Gelet op genoemde voordelen willen wij het gebruik van automatische incasso stimuleren. Dit willen wij bereiken door bij betalingen door de belastingplichtige zelf het aantal termijnbedragen van vijf terug te brengen naar 3. De laatste vervaldag wordt dan vervoegd naar 31 juli. Deze laatste vervaldag sluit aan bij de laatste vervaldag die de gemeente Dongeradeel hanteert. De 9 gelijke maandelijkse termijnbedragen bij automatische incasso blijft gehandhaafd. Bij automatische incasso blijft de laatste vervaldag derhalve 30 november. 13. Verordeningen. Wij stellen u voor bijgevoegde verordeningen vast te stellen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester, S. Stamhuis L.K. Swart.

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6 Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2012

Nadere informatie

Raadsvergadering van 24 oktober 2006 Agendapunt 8. Onderwerp: gemeentelijk belastingbeleid 2007 Schiermonnikoog, 24 oktober 2006

Raadsvergadering van 24 oktober 2006 Agendapunt 8. Onderwerp: gemeentelijk belastingbeleid 2007 Schiermonnikoog, 24 oktober 2006 Raadsvergadering van 24 oktober 2006 Agendapunt 8 Onderwerp: gemeentelijk belastingbeleid 2007 Schiermonnikoog, 24 oktober 2006 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2007

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Gemeente Boxmeer Onderwerp: voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2011 Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Vaststelling belastingverordeningen 2011

Vaststelling belastingverordeningen 2011 Raadsvergadering d.d. : 23 november 2010 Agendapunt: 6 Portefeuillehouder: Onderwerp: dhr. L. Smook Vaststelling belastingverordeningen 2011 Leens, 9 november 2010 Aan de raad. Voorstel: Vaststelling van

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2014. Nummer: 6h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00145* GR16.00145 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 8 Opsteller

Nadere informatie

: De belastingverordeningen 2012 vast te stellen

: De belastingverordeningen 2012 vast te stellen Raadsvoorstel gemeente Coevorden PMC : 1 november 2011 Agendapunt : Kamer 1, punt 4.1 Rv.nr. : Portefeuillehouder: Wethouder R. Wilting Onderwerp : Vaststelling belastingverordeningen 2012 Voorstel : De

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Onderwerp: Wij vragen uw Raad om de bijgevoegde belastingverordeningen 2015 vast te stellen. Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De opgestelde belastingverordeningen

Nadere informatie

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 Nr.:.. Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen.

Korte samenvatting Jaarlijks worden voorstellen gedaan betreffende gemeentelijke belastingen. Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen en tarieventabellen. Nr.: 20131210 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 19 november 2013 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 12 november 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: vaststelling belastingverordeningen 2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk:

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76 Voor raadsvergadering d.d.: 09-12-2014 Agendapunt: 13 Onderwerp:

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 MEI2011 Datum Ons kenmerk Uw brief van

VERZONDEN 2 6 MEI2011 Datum Ons kenmerk Uw brief van Retouradres : Publiekszaken, Postbus 78, 2600 ME Delft De leden van de commissie Middelen en Economie VERZONDEN 2 6 MEI2011 Datum 17-05-20101 Ons kenmerk 1155650 Uw brief van Onderwerp Verzoek tot versneld

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min iiiiin in min BM1401971 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel Belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2013 vaststellen.

Gemeenteblad. Voorstel Belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2013 vaststellen. Gemeenteblad Onderwerp: Belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2013 Jaar/Nummer: 2012 / 90 In behandeling bij: Sector Middelen / ASR Voorstel Belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2013

Nadere informatie

Raadsbesluit. Besluit: Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting De raad van de gemeente Terschelling;

Raadsbesluit. Besluit: Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting De raad van de gemeente Terschelling; Raadsbesluit Onderwerp: Verordening Toeristenbelasting 2017 Jaar/nummer: De raad van de gemeente Terschelling; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016; gelet

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

aanpassing tarieven OZB, RWBR en forensenbelasting 2013 en vaststelling besluit tarieven milieustraat Kooilaan c.s.

aanpassing tarieven OZB, RWBR en forensenbelasting 2013 en vaststelling besluit tarieven milieustraat Kooilaan c.s. Agendapunt: 7. No. 111/'12 Dokkum, 4 december 2012 ONDERWERP: aanpassing tarieven OZB, RWBR en forensenbelasting 2013 en vaststelling besluit tarieven milieustraat Kooilaan c.s. Aan de gemeenteraad, Onroerende

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend. E-mail behandelend

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend. E-mail behandelend gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel 111 li 1111 "i 11111 li II 111 IJ li ii 11 in Voorstel no: Agendapunt: 141211/9 9 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: A.A.L.M. Spekschoor D.J. Klein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015 Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 14RMD0057 Inzake Begroting 2015 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Onroerende-zaakbelastingen 2012 en vaststellen verordening Onroerendezaakbelastingen

Onderwerp Intrekken verordening Onroerende-zaakbelastingen 2012 en vaststellen verordening Onroerendezaakbelastingen Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28554 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: 14 december Belastingverordeningen

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: 14 december Belastingverordeningen RAADSVOORSTEL Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Belastingverordeningen 2011-7 - 14 december 2010 Agendanummer: p.h.: 10.12.14 WII de raad van de gemeente Asten Samenvatting Jaarlijks worden belastingverordeningen

Nadere informatie

AANGEPAST VOORSTEL. Raadsvoorstel gemeente Coevorden

AANGEPAST VOORSTEL. Raadsvoorstel gemeente Coevorden AANGEPAST VOORSTEL Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvergadering : 4 november 2008 Agendapunt : 3b Rv.nr. : 570 Portefeuillehouder : Wethouder Financiën en Sport, mevrouw H.A. Remmelts-van Royen Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A.

Raadsvoorstel OP.16. Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. Raadsvoorstel OP.16 Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : A. van Loon Onderwerp : belasting- en legesvoorstellen 2017 Aan de raad,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017 Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 16RAAD0028 Inzake Begroting 2017 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2014 Datum : 25 november 2014 B&W datum : 2 december 2014 Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstellen tarieven OZB 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gennep. Nr. 125771 23 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep De raad van de gemeente Gennep; gelezen

Nadere informatie

1. De verordening op de heffing en invordering van leges 2015, met daarbij behorende tarieventabel 2015

1. De verordening op de heffing en invordering van leges 2015, met daarbij behorende tarieventabel 2015 Zaaknummer Documentnummer Z-14-12907 INT/008827 Raadsvergadering : 11 december 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de verordening op de heffing en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 176026 14 december 2016 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 119346 15 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 De Raad van

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 MID13/007 WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 Geachte raad, Inleiding In de verordening rioolrechten (gebruikersdeel) is enkele jaren geleden een waterstaffel toegevoegd om invulling te geven

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004 Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Programma / Programmanummer Gemeentelijke heffingen / 8210 Portefeuillehouder P.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 72013 10 december Officiële uitgave van gemeente Almelo. 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 De Raad van

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014-1 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 16 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing 1Raadsbesluit Raadscommissie 28-10-2015 Nummer 090 G Afvalstoffenheffing Gemeenteraad 10-11-2015 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 30 november 2010. Begrotingsprogramma divers en -thema divers Betreft vaststellen van deverordeningen 2011voor

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016.

Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016. INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel 224

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Afdeling. Belastingen

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Afdeling. Belastingen Zaaknummer 37195 Afdeling Belastingen Ede, 12-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel "Belastingverordeningen 2016" van burgemeester en wethouders d.d. 13-10-, met zaaknummer 37195; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2007, nr...;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2007, nr...; Agendapunt.. 2007 BESLUITEN Nr. (1) De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2007, nr...; gezien het advies van commissie 1 van 1

Nadere informatie

Gemeentel Hellendoorn

Gemeentel Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 13INT04104 111 Mill Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Gemeentel Hellendoorn 0 DEC 2013 Onderwerp: Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

tarieven 2005 voor de OZB en de afvalstoffenheffing

tarieven 2005 voor de OZB en de afvalstoffenheffing Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller F.D. den Hartog Collegevergadering 30 november 2004 Raadsvergadering 23 december 2004 Samenvatting Door middel van dit voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging; De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 182/2015 Datum : 26 november 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstelling tarieven OZB 2016 Aanleiding Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr Portefeuillehouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr Portefeuillehouder R. Bergsma Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr. 2012-073 Portefeuillehouder R. Bergsma Ambtenaar Natascha Baardman Afdeling Bedrijfsvoering Datum voorstel Opiniërende raad 27 november 2012 Agendapunt 10 Besluitvormende

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

*ZEA18E71503* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA18E71503* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA18E71503* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-35587/DV.15-530, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Verordening onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 13 dec 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 13 dec 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 13 dec 2016 NR.: RI-16-00193 Onderwerp: 1. Belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2017 2. Paragraaf Lokale Heffingen begroting 2017 Voorstel: Agendapunt

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie