Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap - Juli 2009 (11 e jaargang)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap - Juli 2009 (11 e jaargang)"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap - Juli 2009 (11 e jaargang) Inhoud 1. Van de voorzitter 2. Van de secretaris 3. Van de penningmeester 4. Uit de vakgroep 5. Commissie Wetenschap & Onderwijs 6. Forensische opleidingen 7. Agenda 1. Van de voorzitter Registers. In de herziene Wet op de Lijkbezorging, die op 9 juni 2009 door de Eerste Kamer is aangenomen, is in artikel 5 bepaald dat uitsluitend artsen die als forensisch arts zijn ingeschreven in een daartoe gehouden register worden benoemd als gemeentelijk lijkschouwer. In de wet of de toelichting op de wet wordt niet aangegeven om welk register het gaat. Wel is duidelijk dat deze bepaling pas over drie jaar van kracht wordt. Er is dus een overgangstermijn van drie jaar om alsnog geregistreerd te geraken mocht dat nodig zijn. In een eerdere versie van het wijzigingsvoorstel was overigens nog te lezen: onder een forensisch arts wordt verstaan: een arts die beschikt over bij ministeriële regeling in of op grond van de Wet BIG vast te stellen kennis en vaardigheden op het gebied van de forensische geneeskunde en als blijk daarvan een bij die ministeriële regeling vastgesteld certificaat heeft ontvangen. Dat zou duidelijk geweest zijn, maar kennelijk wilden de ministeries niet zo ver gaan of geen enkel ministerie wilde deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit voorstel is dus niet in de wet terecht gekomen. Welk register wordt bedoeld met een daartoe gehouden register is dus niet duidelijk. Op dit moment zijn er maar liefst vijf registers die voor forensisch artsen van belang zijn: 1. Het FMG-register 2. Het SGRC-register 3. Het Nederlands Register Deskundigen in Strafzaken (NRGD) 4. Het Landelijk Deskundigen Register 5. Het register van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de Politieacademie Het FMG-register is het register van onze vereniging dat ongeveer 10 jaar geleden in het leven werd geroepen. Het leidde jaren een slapend bestaan maar het werd weer actueel toen de nieuwe bepaling in de WLB bekend werd. Alle artsen die via de overgangsregeling van de SGRC en via het FMG-bestuur, dat een advies over de registratie aan het SGRC gaf, zijn geregistreerd zijn daarbij ook in het FMG-register opgenomen. Voorwaarden voor inschrijving in het FMG-register zijn: certificaat opleiding Forensische Geneeskunde en voldoende werkzaam als forensisch arts. Van de diverse registers die de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) bijhoudt zijn er voor forensisch artsen twee van belang. Namelijk 1) het Register Arts Maatschappij & Gezondheid, eerst fase, profiel forensisch arts, kort gezegd de profielregistratie als forensisch arts en 2) het register voor Artsen Maatschappij & Gezondheid (Arts M&G). Om geregistreerd te worden als Arts M&G moet men een vierjarige opleiding volgen. Artsen die ooit de oude opleiding AGZ of JGZ hebben gevolgd zijn enkele jaren geleden automatisch geregistreerd als arts M&G. De huidige vierjarige opleiding Arts M&G bestaat uit een eerste fase van twee jaar en een tweede fase van ook weer twee jaar. In de eerste fase volgt men beroepsgericht profielonderwijs (40 dagen) plus onderwijs gericht op sociaal-geneeskundige begrippen en principes (ook 40 dagen). Eén van de profielen is het profiel forensisch arts. Als men nu als Arts Maatschappij & Gezondheid, eerst fase, profiel forensisch arts

2 geregistreerd wil worden, dan moet men dus de eerste fase (80 dagen) van de opleiding arts M&G volgen. Artsen die zich vorig jaar voor de overgangsregeling hebben aangemeld en aan de voorwaarden voldeden zijn geregistreerd als Arts Maatschappij & Gezondheid, eerst fase, profiel forensisch arts. De overgangsregeling bestaat niet meer. Artsen M&G die ook de opleiding forensische geneeskunde gevolgd hebben, kunnen een aantekening profiel forensisch arts krijgen. Alle geregistreerde artsen M&G zijn daarover onlangs door de SGRC benaderd. Het Nederlands Register Deskundigen in Strafzaken (NRGD) vloeit voort uit de Wet Deskundigen in Strafzaken, die dit jaar is aangenomen. Een College beoordeelt of deskundigen die zich aanmelden voldoende deskundig zijn om in het register opgenomen te worden. Men moet onder meer aantonen regelmatig als gerechtelijk deskundige te hebben opgetreden (en dus ook expertiserapporten gemaakt te hebben). Het Landelijk Deskundigen Register is een (vrijblijvend) register waarin deskundigen die een korte opleiding, waarin ondermeer juridische basisbegrippen aan de orde komen, gevolgd hebben opgenomen kunnen worden. Het gaat hier ook om civiele zaken. Het register van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Politieacademie is vooral bedoeld voor de politie. Een Assessment Panel beoordeelt de (vermeende) deskundigheid en er vindt ook een antecedentenonderzoek plaats. De grote vraag is uiteraard: in welk register moet een forensisch arts opgenomen zijn? Er bereiken ons al geluiden dat Officieren van Justitie van mening zijn dat voor het gewone werk zoals lijkschouwingen, letselverklaringen en zedenonderzoek, alleen forensisch artsen die in het NRGD geregistreerd staan ingezet mogen worden. Dan gaan we het erg rustig krijgen! Volgens het FMG-bestuur is registratie als Arts Maatschappij & Gezondheid, eerst fase, profiel forensisch arts voldoende. Arts M&G (tweede fase) met aantekening profiel voor een eerstelijns forensisch arts is meer dan voldoende. De drie deskundigenregisters (kan daar niet één register van gemaakt worden?) zijn vooral bedoeld voor deskundigen die in strafzaken (ter terechtzitting) een rol spelen. Het is denkbaar dat een gewone forensisch arts niet meer gevraagd wordt een deskundigenrapport op te maken. De rechter is overigens niet verplicht een geregistreerde deskundige in te schakelen. Een deskundige (dat moet dan wel aangetoond worden) die niet geregistreerd is, mag ook als zodanig optreden. Er is nog een probleem. Het grootste deel van de forensisch artsen dat ooit de opleiding forensische geneeskunde gevolgd heeft, is nu geregistreerd in het SGRC-register maar hoe zit dat over vijf jaar? Veel forensisch artsen gaan de komende jaren met pensioen of stoppen als forensisch arts. Voor nieuwe artsen is het erg moeilijk (en vooral erg duur) om in het SGRCregister terecht te komen. Het aantal aanmeldingen voor de profielopleiding is bedroevend laag. Het FMG-bestuur heeft zichzelf uitgenodigd om met het College voor Sociale Geneeskunde te gaan praten over een oplossing van dit probleem. KAMG, KNMG, SGRC en NSPOH zijn aandachtige toeschouwers. We houden u op de hoogte. Kees Das, voorzitter 2. Van de secretaris Stelling. In Het uitvaartwezen van mei 2009 (vakblad voor uitvaartprofessionals) staat de stelling: In de wet zou een termijn moeten worden vastgesteld waarbinnen geschouwd moet worden. Ik heb als reactie gegeven: Hoe eerder een lijkschouw plaatsvindt des te sneller is er zekerheid over de doodsoorzaak. In geval van een natuurlijk overlijden is er snel zekerheid voor de nabestaanden. In geval van een niet-natuurlijk overlijden is de kans op waarheidsvinding sterk afhankelijk van de

3 tijdsduur die is verstreken na het intreden van de dood. De Wet op de lijkbezorging verplicht de behandelend arts bij twijfel aan een natuurlijke dood van de patiënt onverwijld de gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. Indien de gemeentelijk lijkschouwer meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, brengt hij door invulling van een formulier onverwijld verslag uit aan de officier van justitie en waarschuwt hij onverwijld de ambtenaar van de burgerlijke stand. De term onverwijld suggereert dat de wetgever geen uitstel van handelen verantwoord acht. Opmerkelijk is dat in de wet niets wordt vermeld over de termijn waarbinnen de schouwarts ter plekke moet zijn of de schouw moet doen, maar aangezien meer dan eens de term onverwijld wordt gebruikt, mag men aannemen dat ook de lijkschouw vlug moet worden uitgevoerd. In Het uitvaartwezen van mei 2009 staan nog drie reacties op de bovengenoemde stelling. Hans Heikoop, algemeen directeur Zorg Diensten Groep vraagt zich af of het wel handig is een termijn waarbinnen geschouwd moet worden in een wet vast te leggen. Hoe controleer je zo n wetsbepaling en welke sanctie leg je op bij het niet navolgen ervan? Volgens hem begrijpt elke arts het belang van een zorgvuldige en spoedige lijkschouw en het direct invullen van de betreffende documenten. Volgens Johan Hoekman, woordvoerder van de Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU), doen er zich geen problemen voor rond de lijkschouw. Mireille Beentjes, persvoorlichter van het ministerie van Binnenlandse zaken, verklaart dat een exacte termijn waarbinnen lijkschouw moet plaatsvinden niet is te handhaven. Het kabinet is van mening dat de beroepsgroep zelf goed in staat is de wekwijze rondom lijkschouw in te vullen. Het is aardig op deze wijze de mening over de termijn waarbinnen zou moeten worden geschouwd vanuit het veld te horen. Hoewel de kwaliteit van de lijkschouw al langere tijd de nodige aandacht krijgt (wijziging Wet op de lijkbezorging, Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw, NODOprocedure, KNMG handreiking lijkschouw voor artsen) blijft de termijn waarbinnen geschouwd zou moeten worden sterk onderbelicht en een verantwoordelijkheid van de beroepsgroep zonder wettelijk kader. De handreiking van de KNMG geeft onder punt 7 wanneer moet de lijkschouwing plaatsvinden? aan: Zo spoedig mogelijk na overlijden. In uitzonderingsgevallen en in overleg met verzorgers of nabestaanden kan eventueel worden gewacht tot de volgende ochtend. Is op voorhand duidelijk dat sprake is van een niet-natuurlijke dood, dan hoeft de behandelend arts niet eerst zelf te schouwen. Beter is dan direct de gemeentelijke lijkschouwer in te schakelen. Het stoffelijk overschot moet dan volledig met rust worden gelaten tot er geschouwd is. De handreiking kent, nog afgezien van de zwakke formulering van de tekst, onduidelijkheden ten aanzien van de procedure voor het vaststellen van de oorzaak van het overlijden, waaronder de tijdigheid van de schouw. De richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw pretendeert de wijze van handelen te beschrijven die een garantie biedt voor een optimale uitvoering van een uitwendige lijkschouw en daarmee aan waarheidsvinding bij te dragen. Volgens de checklist onderzoek en verslaglegging lijkschouw bij deze richtlijn moeten de datum, het tijdstip van de schouw en de aard van de melding worden aangegeven. Het tijdstip van de schouw en de mogelijke gevolgen van een (te) laat verrichte schouw komt in de richtlijn als aandachtspunt niet aan de orde. De handreiking van het KNMG en de richtlijn van het FMG sluiten niet op elkaar aan. Er is in de huidige situatie dus geen garantie voor een optimale uitvoering van een uitwendige lijkschouw. Het FMG is in 2007 niet betrokken geweest bij het tot stand komen van de handreiking van de KNMG. Nu het FMG via de koepelvereniging federatielid is van de KNMG en betrokken is bij de opzet van een samenwerkingrichtlijn is er de mogelijkheid de handreiking van de KNMG ter discussie te stellen en te laten herzien. Bij een herziening van de KNMG handreiking lijkschouw voor artsen moet het FMG sowieso betrokken worden. De richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw van het FMG, in de huidige versie geldig tot april 2009, is ook aan evaluatie en herziening toe. Dat een duidelijke wettelijke bepaling ontbreekt voor de termijn waarbinnen een overledene zou moeten worden geschouwd blijft desalniettemin opmerkelijk.

4 Evaluatie symposium Toxicologie - waar forensische geneeskunde en strafrecht elkaar ontmoeten. Het eerste symposium dat door de commissie W&O was georganiseerd trok 150 bezoekers. Een maximaal aantal deelnemers en dus een mooie start voor de commissie! Toxicologie was nog niet eerder onderwerp van een FMG-symposium en het onderwerp voorzag duidelijk in een behoefte. De voordrachten waren boeiend en lokten discussie uit. De onderwerpen Toxicologie, forensisch medische invalshoek van de heer prof. dr. De Wolff, Interpretatie van toxicologische gegevens in het strafrechtelijk onderzoek van mevrouw dr. mr. W. Duijst Interpretatie van toxicologische gegevens en van mevrouw dr. I. Bosman werden hoog gewaardeerd, maar ook de andere onderwerpen werden goed ontvangen. Natuurlijk stonden er ook kritische opmerkingen op het evaluatieformulier. Discussie en communicatie over en weer met de toehoorders kwam onvoldoende van de grond. De opzet van de afsluitende discussie heeft hieraan nog niet kunnen bijdragen. De voordrachten werden door sommigen nog teveel als éénrichtingsverkeer ervaren. Ook is er behoefte aan meer variatie in werkvorm tijdens het symposium. Opmerkingen op het evaluatieformulier van bezoekers worden altijd meegenomen bij de organisatie van een volgend symposium. De symposiumruimte was voor het bezoekersaantal te klein en te benauwd. Presentaties die niet met PowerPoint of op een andere wijze aanschouwelijk werden gemaakt waren lastig te volgen. Het beschikbaar stellen van de hand-outs voorafgaand aan de voordrachten lukte ook dit keer niet volledig. Op de vraag welk onderwerp tijdens een volgend symposium aan bod zou kunnen komen kwamen weer mooie suggesties. Jaap Tiessen, secretaris 3. Van de penningmeester Het afgelopen symposium is druk bezocht. Iedere deelnemer heeft een bevestiging van inschrijving en een factuur gekregen met het verzoek indien hij niet zelf betaalt de factuur te bezorgen bij degene die voor betaling zou zorgdragen. Van de penningmeester worden extra administratieve handelingen vereist als niet tijdig wordt betaald. Op 18 mei, 4 weken na het symposium, zijn de eerste herinneringen verstuurd. In week 26 wordt de tweede herinneringen aan nog 8 deelnemers waarvoor nog geen betaling is ontvangen verstuurd. Ik zal binnen het bestuur het voorstel doen om indien vier weken na het symposium nog geen betaling is ontvangen de factuur met een X bedrag te verhogen in de hoop dat dan tijdig betaald wordt en de extra administratieve handelingen achterwege kunnen blijven. De contributie inning verloopt ook traag. Op 30 april heeft ieder lid zijn factuur ontvangen voor het betalen van de contributie met het verzoek de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Tot en met week 25 hebben 263 leden aan hun betalingsverplichting voldaan; van 88 leden moet de contributie nog ontvangen worden. Als binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur nog niet is betaald krijgen ook deze leden een herinnering toegestuurd voor het betalen van de contributie. De ledenadministratie is niet volledig. Het blijkt regelmatig dat leden verhuizen of een andere werkgever krijgen zonder dat de ledenadministratie van deze mutaties in kennis wordt gesteld. Ook zijn er veel wijzigingen in de adressen die niet doorgegeven worden. Ik merk dit op het moment dat ik een bericht stuur naar de leden en bericht terugkrijg dat het bericht niet afgeleverd kan worden op het opgegeven adres. Misschien is het handig om op de website een wijzigingsformulier te plaatsen zodat wijzigingen makkelijk doorgegeven kunnen worden, alhoewel een mailtje naar de penningmeester voldoende is om de wijzigingen aan te brengen. Dit adres kunt uvinden op de toegezonden factuur. Ik ga ervan uit dat de leden er gewoon niet bij stil staan om de persoonlijke wijzigingen aan de ledenadministratie door te geven, maar ik wil wel aangeven dat dit wel eens lastig kan zijn. Piet Wels penningmeester (tevens ledenadministratie)

5 4. Uit de vakgroep Ook de afgelopen maanden heeft de vakgroep niet stilgezeten. Dat is gelet op de vele ontwikkelingen die binnen ons vakgebied spelen ook niet zo vreemd. In maart jl. is de eerste serie FMG-Richtlijnen geëvalueerd wat heeft geleid tot de verandering van de titel van de Richtlijn Letselverklaring in Richtlijn Letselrapportage en de afspraak dat de checklist behorend bij de Richtlijn Lijkschouw zal worden ingekort waarbij de lijst van de Regio Ijsselland als voorbeeld zal worden gebruikt. Dit laatste zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Verder is afgesproken dat de Richtlijn Intoxicaties zal worden aangepast, dat een aparte Richtlijn voor Verslavingen anders dan aan opiaten zal worden gemaakt en dat de Richtlijn Sporenonderzoek/DNA nu ook gestalte zal gaan krijgen. Ook is de Werkgroep Aanbestedingen tot een eerste advies inzake een (centrale) tariefstelling voor forensische werkzaamheden van de GGD-en in den lande gekomen. Op één punt zal ik wat nader ingaan, nl. de implementatie van de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doods Oorzaken tot 18 jaar). Met de aanname van de Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (WLB) is ook de NODO-procedure een feit geworden. In principe bestaat voor deze procedure geen overgangstermijn van 3 jaar zoals bij de registratie van de forensisch artsen (zie de bijdrage van Kees Das), maar voordat er daadwerkelijk volgens NODO gehandeld kan worden zal er toch nog het één ander moeten gebeuren. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de KNMG de 'Projectgroep Implementatie NODO-procedure' in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de relevante beroepsgroepen, wetenschappelijke verenigingen, brancheorganisaties en belangengroeperingen. Deze Projectgroep, waarin GGD Nederland vertegenwoordigd is door Erik van Luipen en ondergetekende is sinds haar eerste vergadering op 15 april jl. al druk aan de gang. Zo heeft GGD Nederland de opdracht gekregen om in GGD-land te inventariseren in hoeverre wij zorg kunnen dragen voor een landelijke dekking met NODOforensisch artsen (NODO-f.a.). Gelet op het geringe aantal potentiële NODO-gevallen per jaar is het niet zinvol dat élke GGD een aantal NODO-f.a. opleidt. Er zal dus op grotere schaal moeten worden samengewerkt tussen diverse GGD'en. Het idee is om ook voor de NODO de reeds bestaande 6 samenwerkingsregio's Infectieziektebestrijding te volgen, zijnde 1) Groningen, Friesland, Drenthe; 2), Overijssel, Gelderland; 3) Utrecht, Noord Holland, Flevoland; 4) Zuid Holland; 5) Brabant, Zeeland; en 6) Limburg. Het plan is om per samenwerkingsregio 5 NODO-f.a. op te leiden: deze moeten dus worden aangewezen door of met instemming van hun 'bazen'. Daarbij moet tevens duidelijk zijn hoe het met de betaling van deze inzet wordt geregeld: het probleem daarbij is niet zozeer de schouw op zich (deze zal immers niet veel langer duren dan een willekeurige andere schouw), maar vooral de inzet als regievoerder etc. van de procedure zelf: dit kan immers een behoorlijke tijdsinvestering vergen. Dat laatste moet nog nader uitkristalliseren. In de juni-vergadering van de vakgroep heeft de secretaris van de Projectgroep met de vakgroepleden van gedachten gewisseld over de mogelijk gevolgen van de implementatie van het NODO-protocol voor de forensisch artsen (FA) in Nederland. Hierbij is aan de orde gekomen: aantal, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaling, informeren werkveld, samenwerkingsafspraken (behandelend arts, FA, NODO-FA, kinderarts) zoals verplichte telefonische consultatie, rol waarnemend arts, informatieverstrekking, samenwerking kinderarts en patholoog, NODO-dossier. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van dit project, en van de andere lopende zaken! Tatjana Naujocks, voorzitter Vakgroep Forensische Geneeskunde GGD Nederland

6 5. Commissie Wetenschap en Onderwijs De Commissie Wetenschap en Onderwijs heeft met het voorjaarssymposium op 17 april 2009 haar eerste grote activiteit afgerond (zie boven voor een terugblik) en zal ook voor het najaar zorgdragen voor een interessant programma (zie de Agenda). Verder zal de Commissie zich de komende tijd uiteraard ook bezig houden met NODO en zich verder richten op een actualisering van het Beroepsprofiel van de forensisch arts uit 2000 en met het inventariseren en waar mogelijk stimuleren van forensisch onderzoek in ons land. Tatjana Naujocks, namens de Commisse W&O 6. Forensische opleidingen Forensisch onderzoek is in! CSI trekt vele kijkers en scholieren weten vaak al vroeg: dat wil ik later gaan studeren. Hieronder in vogelvlucht een overzicht van de verschillende opleidingen in het forensische landschap. Vanaf 2005 zijn er diverse brede forensische opleidingen op HBO/universitair niveau in Nederland ontstaan. In Amsterdam startte aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de (door de NVAO geaccrediteerde) 4-jarige bacheloropleiding Forensisch Onderzoek in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut. In de zomer 2009 studeert de eerste lichting hiervan af. De opleiding besteedt aandacht aan een groot scala aan forensische methoden en technieken op biologisch, chemisch, fysisch en biomedisch gebied, ondersteund door basiskennis van die natuurwetenschappelijke terreinen. Colleges forensische pathologie en geneeskunde, evenals strafrecht, maken (een klein) deel uit van de opleiding. In Enschede heeft Saxion Hogeschool een Studieroute Crime Science ingericht in de scheikundeopleiding. Eenzelfde constructie hanteren Avans Hogeschool in Breda in de biomedische laboratoriumopleiding en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in samenwerking met Van Hall Larenstein in Leeuwarden in de life science opleiding. De studenten van deze drie HBO s noemen het opleidingen Forensisch Onderzoek, maar het gaat om studieroutes cq. majors in bestaande laboratoriumopleidingen. De vier bovengenoemde opleidingen laten de studenten zowel in het derde als vierde leerjaar een stage lopen van 5 maanden. Aan de Universiteit van Amsterdam is in 2005 een eenjarige pilot gestart van de masteropleiding Forensic Science in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut. Vanaf 2006 is deze opleiding tweejarig en is deze gericht op wetenschappelijke ontwikkeling van forensisch onderzoek. De opleiding is Engelstalig en is internationaal georiënteerd. Gedurende het laatste halfjaar van de opleiding voeren de studenten een researchproject uit bij een onderzoeksinstelling. De instroom bestaat uit studenten met allerhande beta-bachelors maar de hoofdmoot wordt wel gevormd door biomedische studenten. De master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht is gericht op juristen. De komst van vele forensisch geïnteresseerde studenten op de stagemarkt heeft geleid tot een enorme toename aan onderzoeksprojecten, voornamelijk bij de forensische opsporing maar ook bij aanverwante diensten en instellingen. Henk Leijenhorst, opleidingsadviseur NFI Academy, in samenwerking met Remy Smitshuijzen, Bestuurslid FMG 7. Agenda

7 Op vrijdag 13 november 2009 wordt het voorjaarssymposium gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht over Medische missers. Noteer deze datum vast in de agenda! Voor nadere informatie: zie de website. Colofon De nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het FMG en verschijnt tweemaal per jaar. De eindredactie van dit nummer ligt bij Huub Nijs. Secretariaat van het FMG p/a GGD Amsterdam, Secretariaat Forensische Geneeskunde Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam Tel: ; Fax: Website FMG: Girorekening: ; bankrekening: ABN-Amro Boxtel Bij overmakingen gaarne lidnummer of debiteurennummer vermelden

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bijlage 1: Checklist/Stroomdiagram

Bijlage 1: Checklist/Stroomdiagram Inleiding Op 1 januari 2010 zal de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging, op een enkel artikel na, in werking treden. Vanaf dat moment dient een ieder zich dan ook aan deze wet te houden. De in de nieuwe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw

Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw Inhoudsopgave 1. Onderwerp en reikwijdte 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 3 4. Uitgangspunt 3 5. Toestemming 3 6. Werkwijze 3 6.1 Algemeen 3 6.2 Het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Genoeg is niet genoeg!

Genoeg is niet genoeg! Genoeg is niet genoeg! Indeling Aanleiding onderzoek Capaciteitsorgaan Werkwijze Capaciteitsorgaan Eerste resultaten onderzoek Voorzichtige observaties 5 e Barend A.J. Cohen lezing 3 januari 2 Victor Slenter,

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw

Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw Inhoudsopgave 1. Onderwerp en reikwijdte 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Bevoegdheid 3 6. Werkwijze 3 6.1 Algemeen 6.2 Het vaststellen

Nadere informatie

de rol van de forensisch arts

de rol van de forensisch arts de rol van de forensisch arts 16-02-2012 Arts en Strafrecht Peter Paul Bender forensisch arts KNMG Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond bender@farr.nl programma: - de forensisch arts - arts en strafrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1321 Vragen van het lid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4646 26 maart 2010 Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood Categorie: Opsporing Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 564 Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENER

Nadere informatie

Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident.

Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident. Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident. GGD-arts versus arts bij de GGD In plaats van GGD-arts wordt ook wel gezegd: de dienstdoende arts van de GGD de piketarts GGD de politie-arts

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Datum 27 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen Arib (PvdA) over het vaak niet melden van de dood van een minderjarige

Datum 27 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen Arib (PvdA) over het vaak niet melden van de dood van een minderjarige 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Zevende jaargang nummer 2, december 2005, verschijnt tweemaal per jaar.

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Zevende jaargang nummer 2, december 2005, verschijnt tweemaal per jaar. Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Zevende jaargang nummer 2, december 2005, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud 1: Van het bestuur. Overlijden collega drs. J.P.A. Meijer. 2: Van de secretaris.

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

Datum 6 februari 2014 Reactie op Gezondheidsraadsadvies Forensische geneeskunde ontleed

Datum 6 februari 2014 Reactie op Gezondheidsraadsadvies Forensische geneeskunde ontleed >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Lbr. 15/018 - Schema kostenverdeling na aantreffen stoffelijk overschot

Lbr. 15/018 - Schema kostenverdeling na aantreffen stoffelijk overschot Lbr. 15/018 - Schema kostenverdeling na treff... - Info Gemeente Mo... https://outlook.office365.com/owa/info@gemeentemolenwaard.nl/proje... 1 van 3 26-3-2015 10:16 Lbr. 15/018 - Schema kostenverdeling

Nadere informatie

obductie informatie voor nabestaanden patiënteninformatie

obductie informatie voor nabestaanden patiënteninformatie patiënteninformatie obductie informatie voor nabestaanden U heeft deze folder gekregen omdat uw echtgenoot, familielid of dierbare is overleden. De behandelend arts heeft u gevraagd of obductie verricht

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 15/018

ECSD/U Lbr. 15/018 Brief de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schema kostenverdeling na treffen stoffelijk overschot uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500414 Lbr. 15/018 bijlage(n)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 390 Besluit van 28 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de hoogte van de vergoedingen 0 Wij

Nadere informatie

NOTA WET EN GEDRAGSREGELS ROND PERINATALE STERFTE. Versie 2.0

NOTA WET EN GEDRAGSREGELS ROND PERINATALE STERFTE. Versie 2.0 NOTA WET EN GEDRAGSREGELS ROND PERINATALE STERFTE Versie 2.0 Datum Goedkeuring 31-05-2013 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Inhoudsopgave Inleiding...1 Aangifte

Nadere informatie

Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek is nodig voor waarheidsvinding.

Nadere informatie

2: Van de voorzitter.

2: Van de voorzitter. Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Negende jaargang nummer 2, december 2007, verschijnt tweemaal per jaar. (Verschenen in januari 2008) Inhoud. 1: Van het bestuur. 2: Van de voorzitter.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De zesde. Barend A.J. Cohen - lezing. Den Haag, woensdag 12 januari 2011. Abstracts van de bijdragen

De zesde. Barend A.J. Cohen - lezing. Den Haag, woensdag 12 januari 2011. Abstracts van de bijdragen De zesde Barend A.J. Cohen - lezing Den Haag, woensdag 12 januari 2011 Abstracts van de bijdragen De Barend A.J. Cohenlezing is een initiatief van de Rob Monterie Stichting in samenwerking met het Forensisch

Nadere informatie

De Staten na de verkiezingen van 2015

De Staten na de verkiezingen van 2015 Ing. 12 oktober 2015 PS2015-629 2015-013520 PS 16 dec De Staten na de verkiezingen van 2015 Stichting Decentraalbestuur.nl 12 oktober 2015 Colofon Onderzoeker Dr. P. Castenmiller (Stichting DecentraalBestuur.nl)

Nadere informatie

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! (voorheen Van der Hoeven Stichting) Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek

Nadere informatie

Klachten over uw zorg?

Klachten over uw zorg? Klachten over uw zorg? Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen

Letseldiagnostiek bij kinderen Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Dit gebeurt

Nadere informatie

NODO-procedure De praktische uitwerking

NODO-procedure De praktische uitwerking NODO-procedure De praktische uitwerking 1. Inleiding De NODO-procedure bestaat uit drie onderdelen, te weten - de wettelijke verplichting tot overleg over het overlijden van een minderjarige met de forensisch

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Vierde jaargang nummer 1, juni 2002, verschijnt tweemaal per jaar.

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Vierde jaargang nummer 1, juni 2002, verschijnt tweemaal per jaar. Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Vierde jaargang nummer 1, juni 2002, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud. 1. Inleiding voorzitter en vice-voorzitter. 2. Boerhaave Cursus. 3. Actualiteiten

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Het Belgische recht vanuit Nederlands perspectief

Het Belgische recht vanuit Nederlands perspectief 1 Studiedag - Nationaal register van gerechtsdeskundigen, en dat van vertalers en tolken Het Belgische recht vanuit Nederlands perspectief Mr. Rolf Hoving Rijksuniversiteit Groningen r.a.hoving@rug.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12110 22 juni 2012 Regeling van 19 juni 2012, nr. 2012-0000333818, de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert

Rouwprotocol Widdonckschool Weert Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van ouder(s) / verzorger(s) In dit protocol wordt beschreven hoe Widdonckschool Weert kan handelen bij het overlijden van een ouder(s) / verzorger(s) van (een

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Overlijden van een dierbare

Overlijden van een dierbare Overlijden van een dierbare Informatie voor de nabestaanden Een dierbare van u is overleden. Omdat het u nu moeilijk zal vallen uw aandacht te richten op formaliteiten, ontvangt u deze brochure. Hierin

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 april 2008 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

De voorzitter: Ik verzoek de leden, in de geest van de heropening van de beraadslaging de spreektijden kort te houden.

De voorzitter: Ik verzoek de leden, in de geest van de heropening van de beraadslaging de spreektijden kort te houden. Uit: Tweede Kamer debat 23 september 2008. (Handelingen 4:219-226 FOMAT Forensisch Medische Associatie Twente Over de NODO-procedure: Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37809

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Informatie voor. nabestaanden. bij niet natuurlijk overlijden

Informatie voor. nabestaanden. bij niet natuurlijk overlijden Informatie voor nabestaanden bij niet natuurlijk overlijden 1 Deze informatiebrochure is aan u overhandigd omdat een familielid of naaste van u plotseling en/of ten gevolge van een niet natuurlijke oorzaak

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie; Besluit van, houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren in verband met de herziening van de geweldsmelding Op de voordracht van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Obductie Informatie voor nabestaanden

Obductie Informatie voor nabestaanden 00 Obductie Informatie voor nabestaanden 1 Inleiding U heeft deze folder gekregen omdat uw echtgenoot, familielid of dierbare is overleden. De behandelend arts heeft u gevraagd of obductie gedaan mag worden.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG.

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Rapport Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Bestuursorgaan: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Oordeel: Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Specialisatieopleiding. Deskundige in strafzaken

Specialisatieopleiding. Deskundige in strafzaken Specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken Specialisatieopleiding De opleiding Deskundige in Strafzaken van Deskundige in strafzaken de samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid van de Universiteit

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Obductie onderzoek van een overledene

Obductie onderzoek van een overledene Obductie onderzoek van een overledene Stichting Laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM) Naar aanleiding van het overlijden van één van uw dierbare naasten heeft de behandelend

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden over de verzorging van de overledene in CWZ

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden over de verzorging van de overledene in CWZ Zorg na overlijden Informatie voor nabestaanden over de verzorging van de overledene in CWZ Omdat een naaste uit uw familie- of kennissenkring is overleden en het u moeilijk zal vallen nu uw aandacht te

Nadere informatie

Zorg rondom overlijden

Zorg rondom overlijden Algemene informatie Zorg rondom overlijden Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Overlijden in een ziekenhuis Het verzorgen

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman mevrouw XXX Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Blok,

De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman mevrouw XXX Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Blok, De minister van Veiligheid en Justitie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman mevrouw XXX Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Blok, Op 7 september 2016 liet ik uw voorganger weten een verkennend

Nadere informatie

Gang van zaken in het ziekenhuis

Gang van zaken in het ziekenhuis Na een overlijden Een familielid, vriend, vriendin of bekende van u is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en uw naasten onze deelneming betuigen. Er begint nu een periode van afscheid nemen. Juist

Nadere informatie

Algemeen. Obductie.

Algemeen. Obductie. Algemeen Obductie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG038 / Obductie / 14-08-2013 2 Obductie Naar aanleiding van het overlijden van één van

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD 2-Daagse Masterclass Huisartsgeneeskunde Donderdag 9 april en vrijdag 10 april 2015 Collegezaal Broederplein Masterclass huisartsengeneeskunde PROGRAMMA

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

ZA6783. Flash Eurobarometer 442 (Insolvency) Country Questionnaire Netherlands

ZA6783. Flash Eurobarometer 442 (Insolvency) Country Questionnaire Netherlands ZA78 Flash Eurobarometer (Insolvency) Country Questionnaire Netherlands FL Insolvency - NL D In welke provincie bevindt zich het hoofdkantoor van uw bedrijf? (LEES VOOR INDIEN NODIG - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

In het trouwboekje mag de geboorte door de mensen zelf worden bijgeschreven, dit is geen formeel document.

In het trouwboekje mag de geboorte door de mensen zelf worden bijgeschreven, dit is geen formeel document. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 CONCEPT NVOG NOTA: Perinatale sterfte: Wet en gedragsregels

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG).

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Wie zijn wij? Het LOSGIO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, signaleert problemen en komt op

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis overleden. In de eerste plaats gaat onze deelneming uit naar u en de overige nabestaanden.

Nadere informatie

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016

Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Jeugdzorg Plus instroomgegevens 2016 Wat is Jeugdzorg Plus Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van

Nadere informatie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie Afstemmingsprotocol De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Inleiding Indien naar een voorval zowel een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie