Informatie Memorandum WinCap Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Memorandum WinCap Fund"

Transcriptie

1 Informatie Memorandum WinCap Fund

2 INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart

3 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op grond van artikel 2:66a Wft niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig en valt niet onder toezicht van de AFM of DNB op grond van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Desalniettemin onderschrijft WinCap de inhoud van de Wft en haar doelstellingen van harte. Er wordt dan ook zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft. (Potentiële) beleggers in Participaties in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd om dit Informatiememorandum, waarvan de Voorwaarden van Beheer en Bewaring deel uitmaken, zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. In aanvulling hierop dienen (potentiële) beleggers onder andere de meest recente beschikbare financiële gegevens van het Fonds te beoordelen, indien wordt besloten om Participaties te verwerven. De in dit Informatiememorandum opgenomen gegevens zijn, voorzover de Beheerder redelijkerwijs bekend, in overeenstemming met de werkelijkheid. De Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in dit Informatiememorandum opgenomen gegevens. Het verstrekken van dit Informatiememorandum en de uitgifte, of inkoop van Participaties houdt onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Informatiememorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Informatiememorandum nog juist is. De Beheerder zal de gegevens in dit Informatiememorandum actualiseren, zodra daartoe aanleiding bestaat. Het is alleen de Beheerder toegestaan om informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met dit Informatiememorandum. Indien een ander dergelijke informatie verstrekt, of dergelijke verklaringen aflegt, dient daarop niet te worden vertrouwd als ware het informatie of verklaringen die geautoriseerd is/zijn door of namens het Fonds. Dit Informatiememorandum bevat geen aanbod tot verwerving of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verwerving van enig ander effect dan de in dit Informatiememorandum beschreven Participaties. De uitgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum en het aanbieden en uitgeven van Participaties kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Dit Informatiememorandum is geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan, of aan een persoon aan wie het niet is toegestaan een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen. De Beheerder verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Informatiememorandum kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van deze beperkingen, ongeacht of het een potentiële verkrijger van Participaties betreft of niet. Dit Informatiememorandum wordt beheerst door Nederlands recht en wordt uitsluitend in de Nederlandse taal beschikbaar gesteld. Beleggen in het Fonds gaat gepaard met risico s. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Alvorens Participaties te verwerven dienen beleggers zich ter zake van het Fonds fiscaal en juridisch te laten adviseren. 2

4 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES ALGEMENE INFORMATIE Structuur Beheerder Bewaarder Administrateur Prime Brokers Adressen BELEGGINGSBELEID Doelstelling Instrumenten Beleggingsfilosofie Proces Value investing (long) Short investing Event en Institutional trading Uitlenen van effecten Risicolimieten Hefboomfinanciering Stembeleid RISICOFACTOREN EN RISICOBEHEER Algemeen Algemeen risicobeheer Dagelijkse risicobeheersingsmaatregelen Algemene risico s Specifieke risico s Liquiditeitsrisico Rendementsrisico Marktrisico Kredietrisico..20 Shortposities Leenrisico Tegenpartijrisico Derivatenrisico Valutarisico Wet en regelgeving

5 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 Transactiekosten Operationeel risico Risico van belastingheffing Landenrisico Uitlenen van effecten Concentratie Inflatierisico Inflexibiliteitrisico Geen afgescheiden vermogen Herkwalificatie Geopolitieke risico Vertrouwen op de manager en andere onmisbare individuen FONDSVERMOGEN EN PARTICIPATIES TRANSACTIES IN PARTICIPATIES Algemeen Uitgifte Inkoop Kosten bij uitgifte en inkoop van participaties Procedure Gedwongen inkoop Conversie Voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme Beperkingen t.a.v. de mogelijkheid tot inkoop BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE EN WAARDERING Berekening Intrinsieke Waarde Opschorting van de waardering VERGOEDINGEN EN KOSTEN Algemeen Vergoedingen Management fee Performance fee Operationele fondskosten Kosten bewaarder Kosten administrateur Kosten Accountant Transactie gerelateerde kosten Rentekosten Overige kosten

6 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart DIVIDENDBELEID FISCALE ASPECTEN Fiscale aspecten voor het Fonds Vennootschapsbelasting Dividendbelasting Fiscale aspecten voor de Participanten (binnenlands belastingplichtigen) Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Dividendbelasting Fiscale aspecten voor de Participanten (buitenlands belastingplichtigen) Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting Dividendbelasting OVERIGE INFORMATIE Overige gegevens betreffende het fonds, de beheerder en de bewaarder (half)jaarrapporten Maandberichten Belangenverstrengeling Periodieke rapportage aan participanten Participantenvergadering Wijziging van de fondsvoorwaarden Klachtenprocedure Opheffing van het fonds BIJLAGE I VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING BIJLAGE II FORMULIER BIJLAGE III STATUTEN WINCAP IM B.V BIJLAGE IV STATUTEN STICHTING BEWAARDER WINCAP FUND

7 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart DEFINITIES Accountant: Administrateur: AFM: Beheerder: Bewaarder: Bijlage: de in artikel 14, lid 5 van de Voorwaarden bedoelde registeraccountant of andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek, aan wie de opdracht is gegeven de Jaarrekening te onderzoeken; de administrateur van het Fonds, zoals vermeld in het Informatiememorandum, of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien belast wordt met de administratie van het Fonds; Stichting Autoriteit Financiële Markten; degene die belast is met het Beheer, te weten: WinCap IM B.V. of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien belast wordt met het Beheer; degene die onafhankelijk van de Beheerder belast is met de Bewaring van het vermogen van het Fonds, te weten: Stichting Bewaarder WinCap Fund of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien belast wordt met de Bewaring van het vermogen van het Fonds; een bijlage bij het Informatiememorandum; Broker: tussenpersoon in een aandelen- en of derivatentransactie; CFD: DNB: Fonds: Formulier: Handelsdag: Contract For Difference, een overeenkomst ter verrekening van koersverschillen; De Nederlandsche Bank N.V.; het vermogen onder de naam WinCap Fund waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen; het formulier, zoals aangehecht als Bijlage II, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld; de eerste Werkdag van iedere maand dan wel een door de Beheerder en Bewaarder vastgestelde dag waarop tevens Participaties kunnen worden uitgegeven en/of worden ingekocht; 6

8 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 High Watermark: Information Memorandum: Intrinsieke Waarde: de hoogste van (i) de uitgifteprijs waartegen een Participant de betreffende Serie Participaties heeft verkregen, of (ii) de Intrinsieke Waarde van de betreffende Serie Participaties op de laatste Waarderingsdag in de meest recente maand waarover de Beheerder een Performance Fee heeft ontvangen voor de betreffende Serie Participaties; het onderhavige Informatiememorandum van het Fonds zoals dat te eniger tijd zal luiden, inclusief de te eniger tijd te publiceren supplementen; de Intrinsieke Waarde ( Net Asset Value of NAV ) van een Klasse Participaties respectievelijk Serie Participaties, die op een Waarderingsdag na sluiting van de beurs wordt bepaald tegen de slotkoersen van die dag, waarbij de aan de betreffende Klasse Participaties of Serie Participaties toe te rekenen beleggingen en andere activa worden verminderd met de aan de Klasse Participaties of Serie Participaties toe te rekenen verplichtingen, waaronder begrepen: a) eventuele belastingen; b) naar tijdsevenredigheid, de kosten van de Bewaarder, de Performance Fee, de Management Fee, de administratiekosten en de overige kosten die ten laste van de betreffende Klasse Participaties of Serie Participaties komen; en c) eventueel getroffen voorzieningen, en die wordt gedeeld door het aantal uitstaande Klasse Participaties respectievelijk Serie Participaties, afgerond tot vier cijfers achter de komma; Klasse Participaties: Management Fee een gedeelte van het Fonds waartoe de houders van de betreffende Klasse Participaties als bedoeld in artikel 3.5 van de Voorwaarden, conform hetgeen is opgenomen in deze Voorwaarden, gerechtigd zijn, met voor elke Klasse Participaties een eigen vergoedingenstructuur; de Management Fee als bedoeld in artikel 5.6 van de Voorwaarden; 7

9 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 DVP: Participant: Participaties: delivery versus payment; de gerechtigde tot een of meer Participaties; de evenredige aanspraken van de Participanten ten aanzien van het Fonds, afgerond tot vier cijfers achter de komma; Performance: de stijging van de Intrinsieke Waarde van een Serie Participaties gedurende een maand boven de High Watermark; Performance Fee: Prime Broker: Riskmanager: de Performance Fee als bedoeld in artikel 5.8 van de Voorwaarden; Eén van de prime brokers van het Fonds zoals vermeld in dit Informatiememorandum, of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien aangewezen wordt als prime broker van het Fonds; De riskmanager van het Fonds; Serie Participaties: een gedeelte van een Klasse Participaties uitgegeven aan een Participant met voor elke serie een eigen Intrinsieke Waarde en Performance Fee; Voorwaarden: Waarderingsdag: Werkdag: Wft: de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, zoals aangehecht als Bijlage I; de laatste Werkdag van een maand dan wel de Werkdag direct voorafgaand aan een door de Beheerder en de Bewaarder (additioneel) vastgestelde Handelsdag; een dag van de week waarop de in Nederland gevestigde banken of de Prime Broker geopend is en de Beheerder transacties voor het Fonds kan verrichten; de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld), inclusief de op de Wft gebaseerde lagere regelgeving. 8

10 2. ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Structuur Het Fonds is een op 17 januari 2014 opgericht fonds voor gemene rekening. Mitsdien bestaat een contractuele verbintenis tussen de Beheerder, de Bewaarder en een Participant, waarbij de rechten en plichten van eenieder zijn vastgelegd in de Voorwaarden. Als een (potentiële) Participant Participaties verwerft, verklaart hij door ondertekening van het Formulier dat hij kennis heeft genomen van de Voorwaarden en stemt hij ermee in dat hij aan deze Voorwaarden gebonden is. De Bewaarder is juridisch eigenaar van of juridisch gerechtigd tot alle goederen die tot het Fonds behoren en houdt deze voor rekening en risico van de Participanten. De Bewaarder heeft aan de Beheerder een volmacht verstrekt tot beheer van het Fonds in overeenstemming met de Voorwaarden. De Bewaarder houdt tevens toezicht op de Beheerder die zal handelen overeenkomstig het bepaalde in de Voorwaarden. Het Fonds is vanuit juridisch oogpunt een open-end beleggingsfonds. Het Fonds zal, onder de voorwaarden als beschreven in de Voorwaarden, op verzoek Participaties uitgeven en inkopen. Vanuit een fiscaal perspectief is het Fonds een besloten fonds voor gemene rekening en niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting (fiscaal transparant). Alle reguliere inkomsten en vermogenswinsten die ten gunste komen van het Fonds, worden voor fiscale doeleinden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten naar rato van de omvang van hun Participatie en bij hen in de belastingheffing betrokken. 2.2 Beheerder WinCap IM B.V. is de beheerder van het Fonds en is als zodanig verantwoordelijk voor de invulling van het beleggingsbeleid in overeenstemming met dit Informatiememorandum. WinCap IM is op 27 juli 2012 opgericht met statutaire zetel in Voorschoten en onder nummer ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel Den Haag. Het Fonds is een beleggingsinstelling in zin van de Wft. Ingevolge de Wft dient een beheerder van een beleggingsinstelling een vergunning te hebben van de AFM. De Beheerder is echter voor het aanbieden van deze Participaties niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, aangezien Participaties uitsluitend kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR per Participant en/of een nominale waarde per Participatie hebben van ten minste EUR De Beheerder noch het Fonds staan daarmee, voor zover het gaat om het aanbieden van Participaties in of het beheer van het Fonds, niet onder toezicht van de AFM of DNB. Dit Informatiememorandum derhalve is niet aan de goedkeuring van de AFM onderworpen. Gelet op het feit dat de totale door WinCap IM beheerde activa thans niet groter is dan EUR heeft WinCap IM zich ex artikel 2:66a lid 3 Wft laten registreren bij de AFM onder nummer BHN582. 9

11 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 De aandelen in WinCap IM (voorzover belang groter dan 25%) worden gehouden (ieder via een personal holding) door Iwan Vink en Joost Veenendaal. Het beleid van het Fonds wordt bepaald door de directie van de Beheerder, gevormd door Iwan Vink en Joost Veenendaal. Iwan Vink (Nederlands, 1975) is algemeen directeur van WinCap IM B.V. Na het afronden van zijn studie Econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 1998 startte hij bij Edu Traders B.V. Bij Edu Traders B.V. was hij verantwoordelijk voor de quantitative research en het dagelijkse (risk) management van de traders. Een jaar later begon hij als hoofd risk management bij Mees Pierson Clearing Services (MPCS)/Fortis Clearing. In 2001 begon hij bij AOT N.V. als hoofd Arbitrage Trading. Gedurende zijn periode bij AOT N.V. was hij, naast de handel ook verantwoordelijk voor risk management en het ontwikkelen van verschillende strategieën. Drie jaar later (2004) begon hij bij Fortis Bank (Nederland) N.V. als Senior Trader Equity Finance. Vijf jaar later (2009) richtte hij Percival Trading Partners B.V./ Winchester Capital B.V. op. In 2012 richtte hij WinCap IM B.V. op. Joost Veenendaal (Nederlands, 1978) is directeur trading van WinCap IM B.V. Na het afronden van zijn studie Financial Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2002 startte hij bij AOT N.V. als junior arbitrage trader. Hij was ondermeer verantwoordelijk voor pairs trading strategieën en dual listings. Verder was Joost nauw betrokken bij de uitbouw van de U.S. Handelsdesk voor AOT N.V. In 2004 richtte hij JV Trading B.V. op om bij Marketwizards te Amsterdam voor eigen rekening en risico iedere dag handelsposities in te nemen, binnen een zelfontwikkeld risicomanagementbeleid. Na zes succesvolle jaren ging JV Trading een joint venture aan met Winchester Capital. Hier was hij ondermeer verantwoordelijk voor het statistical arbitrage project. In 2012 richtte hij, samen met Iwan Vink, WinCap IM B.V. op. 2.3 Bewaarder De Bewaarder van het Fonds is Stichting Bewaarder WinCap Fund. De stichting voert geen andere activiteiten uit dan het optreden als bewaarder voor het Fonds. De stichting is op 16 december 2013 opgericht met statutaire zetel in Voorschoten en onder nummer ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel Den Haag. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door WinCap IM B.V.. De Bewaarder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven goederen geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. 10

12 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart Administrateur De Administrateur verricht ten behoeve van de Beheerder de volgende activiteiten: De berekening van de Intrinsieke Waarde van een Klasse Participatie; De berekening van de aan de Beheerder verschuldigde Performance Fee; Het bijhouden van het register van Participanten; Het faciliteren van de uitgifte en inkoop van Participaties; Het screenen van nieuwe Participanten; Het informeren van Participanten over waardeontwikkelingen; Het periodiek toetsen van risicolimieten. De Administrateur beschikt over een vergunning als trustkantoor en staat uit dien hoofde onder toezicht van DNB. 2.5 Prime Brokers Als Prime Brokers van het Fonds zijn aangesteld ABN AMRO Clearing Bank N.V. en Interactive Brokers Ltd.. ABN AMRO Clearing Bank N.V. is gereguleerd door zowel de AFM als DNB en Interactive Brokers Ltd. is gereguleerd door de Engelse toezichthouder FCA. In hun hoedanigheid als Prime Brokers zullen ABN AMRO Clearing Bank N.V. respectievelijk Interactive Brokers Ltd. orders uitvoeren voor het Fonds en zorg dragen voor clearing en settlement van deze orders alsmede voor die orders die uitgevoerd worden via andere brokers. De Prime Brokers voorzien het Fonds van kredietlijnen en stellen het Fonds in staat om aandelen in te lenen. Zij verlenen voorts bewaardiensten met betrekking tot door het Fonds aangehouden financiële instrumenten. 2.6 Adressen FONDS WinCap Fund Zuid Hollandlaan AL, Den Haag BEHEERDER WinCap IM B.V. Zuid Hollandlaan AL, Den Haag BEWAARDER Stichting Bewaarder WinCap Fund Zuid Hollandlaan AL, Den Haag 11

13 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 ADMINISTRATEUR TMF FundAdministrators B.V. Westblaak KG Rotterdam Cyril Koelewijn ACCOUNTANT Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ, Den Haag Remco Bleijs PRIME BROKERS ABN Amro Clearing Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP, Amsterdam Dion Temmink Interactive Brokers Ltd. 1 Careylane, 5th floor London EC2 V8AE United Kingdom BANK Deutsche Bank AG, Filiaal Amsterdam De Entree HE AMSTERDAM FISCAAL ADVISEUR VAN DE BEHEERDER PwC Belastingadviseurs B.V. Thomas R. Malthusstraat JR, Amsterdam Remco van der Linden JURIDISCH ADVISEUR VAN DE BEHEERDER Heussen Advocaten en Notarissen De Oval Tower, 10 e verdieping De Entree HE Amsterdam Martin Eleveld

14 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart BELEGGINGSBELEID 3.1 Doelstelling Het Fonds is een beleggingsfonds dat als doelstelling heeft het behalen van een absoluut positief rendement in zowel een stijgende als een dalende beurs. Het doelrendement van het Fonds ligt tussen de 5% en 20% op jaarbasis. Het Fonds streeft ernaar om het marktrisico zoveel als mogelijk af te dekken. Het is desondanks goed mogelijk dat er wel marktrisico gelopen wordt. Iedere Werkdag zal een inschatting worden gemaakt van het marktrisico van de posities in het Fonds en wordt besloten welke maatregelen noodzakelijk zijn om het marktrisico te verkleinen. Het marktneutrale karakter van het Fonds maakt het Fonds een versterking van iedere beleggingsportefeuille. Enerzijds kan het risico op verlies in een dalende aandelenmarkt worden beperkt, anderzijds kan het rendement worden verhoogd. 3.2 Instrumenten Het Fonds kent geen beperkingen ten aanzien van het kunnen toepassen van enig type financieel instrument, maar zal voornamelijk beleggen in long en shortposities in beursgenoteerde (certificaten van) aandelen. Deze (certificaten van) aandelen kunnen ook worden verkregen uit emissie dan wel conversie van door het Fonds aangehouden converteerbare obligatieleningen. Het Fonds kan zo ook beleggen in beleggingsinstellingen of andere financiële producten welke worden beheerd door financiële instellingen, waaronder instellingen die zijn gelieerd aan de Beheerder. Daarnaast kunnen kasgelden worden aanhouden en kan worden belegd in kasgeldequivalenten en vastrentende waarden. Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement kan het Fonds voorts gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten zoals CFD s, (index)futures, (currency)forwards en opties. Indien in de toekomst andere technieken, instrumenten en/of structuren in de financiële markten beschikbaar komen, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling van het Fonds, dan zal de Beheerder ten behoeve van het Fonds mede van dergelijke technieken, instrumenten en/ of structuren gebruik kunnen maken. Verhandeling van alle typen financiële instrumenten vindt plaats op gereglementeerde markten en/of in de vorm van DVP-transacties die worden aangegaan met financiële intermediairs zoals banken en brokers. De betreffende gereglementeerde markten kunnen zich zowel binnen als buiten de Europese Unie en de Noord Amerikaanse regio bevinden. Met het oog op het bereiken van de rendementsdoelstelling beschikt het Fonds over een kredietfaciliteit (leverage) bij de Prime Brokers waardoor er met een hefboomfinanciering belegd kan worden. Deze kredietfaciliteit kan ook worden aangewend om effecten in te lenen (securities borrowing). Voorts kan het Fonds effecten uitlenen (securities lending). Het Fonds maakt gebruik van vrijwel alle beleggingsinstrumenten om het rendement van het Fonds te verhogen en/of de risico s te verlagen. Daaronder vallen onder andere aandelen, preferente aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, notes, grondstoffen, valuta, edelmetalen en alle aan beurzen genoteerde afgeleide derivaten daarop (waaronder opties, CFD s, Exchange Traded Funds ( ETF s ), index-, aandelen en dividendfutures, warrants, scripts, stockdividenden, rights op aandelen). Het fonds belegt niet in direct vastgoed of onderhandse leningen. 13

15 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 Ter verduidelijking, transacties in CFD s (Contracts for Difference) die plaatsvinden buiten een gereglementeerde beurs om worden aangegaan via de Prime Broker van het Fonds. Een voorwaarde voor het gebruik van enig beleggingsinstrument is de liquiditeit, ofwel de mate waarin terstond en tegen een faire prijs afscheid genomen kan worden van posities. Dit betekent dat onder normale omstandigheden alle posities gedurende een werkweek binnen 48 uur liquide gemaakt kunnen worden, indien de positie groter is dan 1% van de assets under management. 3.3 Beleggingsfilosofie De beleggingsfilosofie van het Fonds is gebaseerd op Value Investing of het waardebeleggen. Bij Value Investing wordt er gezocht naar aandelen die ondergewaardeerd zijn op basis van fundamentele waarden zoals de cash flow, het eigen vermogen of de winst per aandeel. Deze manier van investeren wordt ook gedaan door Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Michael Price en Seth Klarman. Het Fonds onderscheidt zich van deze gerenommeerde beleggers door: het marktrisico af te dekken door tegelijkertijd short te gaan in aandelen die overgewaardeerd zijn en/of een niet houdbaar businessmodel hebben; actief gebruik te maken van derivaten om het risico te verkleinen en/of het rendement te vergroten. Deze strategie bevindt zich tussen de traditionele Value Investors en de reguliere hedge funds. Via deze methodiek creëert het Fonds een beleggingsportefeuille van aandelen die ondergewaardeerd zijn en waarvan het marktrisico is afgedekt door een shortpositie in aandelen die zijn overgewaardeerd. Deze beleggingsportefeuille heeft een dynamisch karakter waarbij actief wordt gezocht naar nieuwe investeringsmogelijkheden. Zo wordt niet halsstarrig vastgehouden aan een bepaald aandeel (bijvoorbeeld aandeel A). Mocht er een vergelijkbaar aandeel B goedkoper worden dan aandeel A dan wordt het aandeel A verkocht en het goedkopere aandeel B toegevoegd aan de portefeuille. Om extra rendement te genereren bovenop de lange termijn strategie van Value Investing wordt gebruik gemaakt van twee additionele strategieën: Short term trading; Korte termijnhandel gebaseerd op fundamentele relaties tussen verschillende financiële producten, en Event and Institutional Trading, waarbij actief wordt gehandeld in derivaten en rondom corporate actions, zoals overnames en dividenden, zie paragraaf 3.4. De te verwachten rendementen van deze bovengenoemde strategieën kennen geen correlatie met elkaar, waardoor het rendement van het Fonds stabieler is dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van slechts één strategie. 14

16 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart Proces De investeringsstrategieën hebben totaal verschillende beleggingsprocessen. In het kort komen de processen neer op onderstaande beschrijvingen. Value Investing (long) Het Fonds neemt long positie in significant ondergewaardeerde aandelen die minimaal 50% goedkoper zijn dan de beurs of hun branchegenoten. Short Investing Het Fonds neemt positie in overgewaardeerde, verliesgevende en/of frauduleuze bedrijven om te profiteren van dalende aandelenkoersen van deze bedrijven. Event & Institutional Trading WinCap IM heeft een internationaal netwerk van financiële instellingen en vermogensbeheerders, waarvan grote derivatenposities goedkoop worden ingekocht om vervolgens te profiteren van kleine prijsverschillen tussen de verschillende (optie)beurzen en het institutionele netwerk. Externe vermogensbeheerders zouden extra rendement op hun beleggingsportefeuille kunnen genereren tijdens corporate actions. Geregeld zijn corporate actions echter te complex of te weinig substantieel voor hen. Door posities over te dragen aan het WinCap Fund kan WinCap IM, op basis van haar kennis en ervaring, door het sluiten van een derivatentransactie het marktrisico zoveel mogelijk afdekken en er een winstgevende transactie van maken. Daarnaast benut het Fonds prijsverschillen tussen de verschillende optiebeurzen in de Europese Unie en Noord-Amerika, voor dezelfde opties door arbitrage. Deze prijsverschillen, die WinCap IM doorlopend in de gaten houdt, doen zich onregelmatig voor. Het is voor het Fonds zaak bij constatering van een aantrekkelijk verschil de opties, zonder zelf volledig ongedekte posities in te nemen, op de ene beurs te kopen en tegelijk op een andere beurs te verkopen. WinCap IM heeft, via de Prime Brokers, de daarvoor benodigde toegang tot de internationale optiebeurzen. Voor het Fonds kunnen deze handelsmogelijkheden extra rendement bieden. 3.5 Uitlenen van effecten Het Fonds kan met andere financiële instellingen direct of indirect transacties aangaan met betrekking tot het uitlenen van effecten ( Securities Borrow & Lending ). Over het algemeen zal de Prime Broker deze activiteit voor zijn rekening nemen ter financiering van het handelskrediet dat zij het Fonds biedt. De Prime Broker kan hiervoor de gehele longpositie van het Fonds gebruiken. De Prime Broker zal deze transacties overigens voornamelijk aangaan met gerenommeerde financiële partijen en vrijwel uitsluitend op basis van standaardcontracten (waaronder GMSLA, ISDA) zoals die gebruikelijk zijn in de financiële wereld. 15

17 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart Risicolimieten Er is binnen het Fonds een geïntegreerd actief en dagelijks gecontroleerd risicobeleid op de acht onderstaande limieten. Alle risicofactoren worden uitgebreid aan de orde gesteld in hoofdstuk vier. Marktrisico: Liquiditeitsrisico: Rendementsrisico: Landenrisico: Sectorrisico: Aandelenrisico: Valutarisico: Long/short hedging met long/short posities, maximaal exposure 40% van het fondsvermogen. liquidatie van de gehele positie moet mogelijk zijn binnen maximaal 48 uur, als de positie groter is dan 1% van de assets under management. (deel van) posities sluiten bij 6% verlies in één maand. maximaal 40% exposure per land. maximaal 40% exposure per sector. maximaal 20% exposure per aandeel. maximaal 40% exposure per vreemde valuta buiten de Euro. maximaal 250% belegde assets. Bovengenoemde richtlijnen gelden op het moment dat een transactie wordt aangegaan. De beheerder heeft de bevoegdheid om van deze richtlijnen af te wijken indien door omstandigheden die buiten zijn macht liggen, een richtlijn wordt doorbroken. 3.7 Hefboomfinanciering Het Fonds kan door het gebruik van derivaten, maar ook door gebruik te maken van de ter beschikking gestelde kredietfaciliteiten van de Prime Broker, haar posities vergroten tot 250% van het vermogen onder beheer. Het doel is om extra rendement te genereren voor de Participanten, maar dit kan ook leiden tot grotere schommelingen in de Intrinsieke Waarde van een Klasse Participatie (ook negatief). Het Fonds kan wanneer het een delta neutrale positie betreft (een aandeel met een derivatenconstructie, waarbij de risico s op een daling en een stijging van het onderliggende aandeel zijn afgedekt) wel van meer krediet gebruik maken dan de eerder vermelde 250%. 3.8 Stembeleid De aandelen, die het Fonds in positie heeft, geven recht op stemrecht op de betreffende aandeelhoudersvergaderingen. Het Fonds is vooralsnog niet van plan om actief gebruik te maken van het stemrecht, maar zou dat op termijn wel kunnen doen. 16

18 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart RISICOFACTOREN EN RISICOBEHEER 4.1 Algemeen Algemeen risicobeheer Vooruitlopend op een toekomstige AIFMD-vergunning die de Beheerder te zijner tijd zal aanvragen zodra het belegd vermogen dat de Beheerder beheert meer dan EUR 100 miljoen bedraagt, heeft de Beheerder besloten het risicobeheer al zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in te richten met inachtneming van de voorwaarden die de AIFMD daaraan stelt. Hoewel de Beheerder reeds risicoprocedures en risicobeheerssystemen toepast die gezien de aard, schaal en complexiteit van het Fonds effectief en adequaat zijn, onderkent de Beheerder het belang van een helder en duidelijk risicobeheerssysteem dat de Participanten inzicht geeft in de relevante risico s en beheersmaatregelen en waarop zij kunnen vertrouwen. De Beheerder zal de komende periode het risicobeheerssysteem in de komende periode stap voor stap verder documenteren, en waar nodig uitbreiden met inachtneming van de richtlijnen die de AIFMD daaraan stelt. Op dit moment zijn reeds de volgende risicobeheersingmaatregelen, systemen en procedures feitelijk aanwezig: Een risicomanagementbeleid; Een risicomanagementfunctie; Risicobeheersing in het beleggingsproces; Minimaal eigen vermogenseis van de Beheerder; Monitoring en rapportage. Eén van de personeelsleden van de Beheerder is door de directie aangesteld als Riskmanager. Deze Riskmanager handelt niet namens het Fonds en is functioneel zoveel mogelijk gescheiden van de uitvoerende activiteiten. De gedragsregels, taken, bevoegdheden van de Riskmanager en de frequentie en mate van rapporteren zijn gedocumenteerd. In de huidige organisatie zijn de lijnen kort en zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Riskmanager schriftelijk vastgelegd. Met het oog op verdere professionalisering en met het oog op een toekomstige AIFMD vergunningsaanvraag, zullen de onafhankelijke positie, taken en bevoegdheden van de Riskmanager herzien en gedocumenteerd worden. Daarnaast zal de Beheerder gedurende de looptijd van het Fonds een eigen vermogen aanhouden van minimaal 1,5 keer het jaarlijkse kostenniveau, rekening houdend met de inkomsten uit de Management Fee. Dagelijkse risicobeheersingsmaatregelen Iedere dag worden door de prime brokers de posities van het Fonds aangeleverd. Deze posities worden gereconcilieerd door de individuele handelaren van het Fonds, voor hun deel van de totale portefeuille en worden beoordeeld door de handelaar op individueel niveau. Iedere handelaar zorgt voor verantwoording van verschillen en communiceert deze verschillen (bijvoorbeeld koersverschillen, verschillen in positie veroorzaakt door corporate actions) met de Riskmanager. De Riskmanager beoordeelt in hoeverre de verschillen goed worden gemonitord en of de (voor)genomen acties afdoende zijn om de dagelijkse reconciliatie te accepteren. Naast de individuele reconciliaties wordt iedere dag een riskprocedure gevolgd die de risico s inzichtelijk maakt en alle posities vergelijkt met de in het Fonds geldende positielimieten. Hierbij wordt als input de Clif file van ABN Amro Clearing Bank en de Activity Statements van Interactive Brokers 17

19 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 gebruikt. Deze posities worden vergeleken met de positielimieten. De uitkomsten (en daarbij behorende argumentatie bij afwijkingen) daarvan worden ter beschikking gesteld aan het management. De Riskmanager controleert de afwijkingen van de positielimieten en beoordeelt de argumentatie en de acties die genomen zijn om de afwijkingen te neutraliseren. Als laatste wordt iedere dag door iedere handelaar een profit/loss (P/L) bedrag doorgegeven aan de Riskmanager. De Riskmanager totaliseert dat bedrag voor alle handelaren en controleert aan de hand van de reconciliatie met de prime brokers of de totale toename, dan wel afname van de waarde van het Fund, overeenstemt met de opgegeven P/L bedragen van de handelaren. Algemene risico s Het Fonds beoogt het behalen van positieve beleggingsrendementen onafhankelijk van de marktbewegingen. Het behalen van bepaalde rendementsniveaus wordt niet gegarandeerd en mag ook na een eventuele reeks van goede resultaten niet worden verondersteld. Beleggers in het Fonds kunnen significante verliezen realiseren en hun geïnvesteerde vermogen ten dele of zelfs geheel verliezen. Het Fonds is daardoor alleen bestemd voor beleggers die een dergelijk groot risico kunnen accepteren. Potentiële beleggers wordt daarom onder meer aangeraden om kennis te nemen van de onderstaande specifieke risico s. Onderstaande lijst is niet uitputtend; ook andere risico s kunnen zich voordoen, waarvan niet valt uit te sluiten dat deze een grotere invloed kunnen hebben op het behalen van rendement dan de hier genoemde risico s. Derhalve wordt potentiële beleggers ook aangeraden om dit Informatiememorandum volledig te lezen en adviseurs te raadplegen. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Een belegging in het Fonds moet daarom worden gezien als een lange termijn belegging en dient onderdeel te zijn van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële beleggers in het Fonds dienen de financiële mogelijkheden te hebben en bereid te zijn om aan het Fonds inherente risico s te aanvaarden. 4.2 Specifieke risico s Liquiditeitsrisico Om het liquiditeitsrisico te beperken handelt het Fonds met name in liquide, aan gereglementeerde markten genoteerde effecten die in beginsel binnen twee dagen liquide gemaakt moeten kunnen worden. De Beheerder heeft daarnaast een liquiditeitsbeheersysteem en procedures die voorzien in een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico, waarbij rekening wordt gehouden met de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel en het terugbetalingsbeleid van het Fonds. Het Fonds kan weigeren om bij aanbod van meer dan 20% van de uitstaande Participaties in te kopen. Daarnaast is het uitsluitend maandelijks mogelijk om Participaties in te laten kopen. Het liquiditeitsbeheersysteem en de procedures waarborgen dat: 1. de Beheerder een liquiditeitsniveau in het Fonds aanhoudt dat evenredig is aan de onderliggende verplichtingen en dat op een inschatting van de relatieve liquiditeit van de activa van het Fonds op de markt is gebaseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de voor 18

20 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 de liquidatie benodigde tijd en de prijs of waarde waartegen deze activa kunnen worden geliquideerd, alsook met de gevoeligheid ervan voor andere marktrisico s of -factoren; 2. de Beheerder het liquiditeitsprofiel van de activa van het Fonds monitort, waarbij hij let op de marginale bijdrage van afzonderlijke activa die een wezenlijke invloed op de liquiditeit kunnen uitoefenen, alsook op de wezenlijke voorwaardelijke of andere verplichtingen die het Fonds in verband met haar onderliggende verplichtingen kan hebben. De Beheerder houdt daartoe rekening met het profiel van de Participanten, de relatieve omvang van de beleggingen en de terugbetalingsvoorwaarden van het Fonds. Wanneer limieten worden overschreden of waarschijnlijk zullen worden overschreden, bepaalt de Beheerder welk optreden noodzakelijk is; 3. ingeval het Fonds in andere instellingen voor collectieve belegging belegt, tenzij er sprake is van verhandeling op een gereglementeerde markt, monitort de Beheerder de door de beheerders van deze andere instellingen voor collectieve belegging gevolgde aanpak van het liquiditeitsbeheer, onder meer door middel van periodieke evaluaties om na te gaan of er sprake is van wijzigingen in de terugbetalingsvoorwaarden van de onderliggende instelling voor collectieve belegging waarin het Fonds belegt; 4. de Beheerder past regelingen en procedures toe voor de meting van de liquiditeit om de kwantitatieve en kwalitatieve risico s te beoordelen die verbonden zijn aan posities en voorgenomen beleggingen die wezenlijke gevolgen hebben voor het liquiditeitsprofiel van de portefeuille van het Fonds. Hierdoor kunnen de gevolgen daarvan voor het totale liquiditeitsprofiel worden gemeten. De gehanteerde procedures garanderen dat de Beheerder voldoende kennis en begrip heeft van de liquiditeit van de instrumenten waarin het Fonds heeft belegd of voornemens is te beleggen, met inbegrip van het handelsvolume en de gevoeligheid van de prijzen of de spreads van afzonderlijke instrumenten onder normale of uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden; 5. de Beheerder heeft bovenvermelde gedragslijnen en procedures op het gebied van het liquiditeitsbeheer gedocumenteerd en onderwerpt deze ten minste jaarlijks aan een evaluatie en actualiseert hen in het licht van eventuele wijzigingen of nieuwe regelingen; 6. de Beheerder voert regelmatig, onder zowel normale als uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden stresstests uit, die haar in staat stellen het liquiditeitsrisico van het Fonds te beoordelen. De stresstests: worden uitgevoerd op basis van betrouwbare en actuele informatie in kwantitatieve vorm of, ingeval zulks niet passend is, in kwalitatieve vorm; simuleren, waar zulks passend is, een onvoldoende liquiditeit van de Fonds activa en atypische terugbetalingsverzoeken; hebben betrekking op marktrisico s en alle daaruit voortvloeiende gevolgen, onder meer voor margin calls, zekerheidsvereisten en/of kredietlijnen; houden rekening met de gevoeligheid van waarderingen in stressomstandigheden; vinden plaats met een, gezien de aard van het Fonds, passende frequentie, rekening houdend met de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel, de soort belegger en het terugbetalingsbeleid van het Fonds, maar ten minste èènmaal per jaar. 19

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie