Informatie Memorandum WinCap Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Memorandum WinCap Fund"

Transcriptie

1 Informatie Memorandum WinCap Fund

2 INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart

3 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op grond van artikel 2:66a Wft niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig en valt niet onder toezicht van de AFM of DNB op grond van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Desalniettemin onderschrijft WinCap de inhoud van de Wft en haar doelstellingen van harte. Er wordt dan ook zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft. (Potentiële) beleggers in Participaties in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Hen wordt nadrukkelijk geadviseerd om dit Informatiememorandum, waarvan de Voorwaarden van Beheer en Bewaring deel uitmaken, zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. In aanvulling hierop dienen (potentiële) beleggers onder andere de meest recente beschikbare financiële gegevens van het Fonds te beoordelen, indien wordt besloten om Participaties te verwerven. De in dit Informatiememorandum opgenomen gegevens zijn, voorzover de Beheerder redelijkerwijs bekend, in overeenstemming met de werkelijkheid. De Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in dit Informatiememorandum opgenomen gegevens. Het verstrekken van dit Informatiememorandum en de uitgifte, of inkoop van Participaties houdt onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Informatiememorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Informatiememorandum nog juist is. De Beheerder zal de gegevens in dit Informatiememorandum actualiseren, zodra daartoe aanleiding bestaat. Het is alleen de Beheerder toegestaan om informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met dit Informatiememorandum. Indien een ander dergelijke informatie verstrekt, of dergelijke verklaringen aflegt, dient daarop niet te worden vertrouwd als ware het informatie of verklaringen die geautoriseerd is/zijn door of namens het Fonds. Dit Informatiememorandum bevat geen aanbod tot verwerving of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verwerving van enig ander effect dan de in dit Informatiememorandum beschreven Participaties. De uitgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum en het aanbieden en uitgeven van Participaties kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Dit Informatiememorandum is geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan, of aan een persoon aan wie het niet is toegestaan een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen. De Beheerder verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Informatiememorandum kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van deze beperkingen, ongeacht of het een potentiële verkrijger van Participaties betreft of niet. Dit Informatiememorandum wordt beheerst door Nederlands recht en wordt uitsluitend in de Nederlandse taal beschikbaar gesteld. Beleggen in het Fonds gaat gepaard met risico s. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Alvorens Participaties te verwerven dienen beleggers zich ter zake van het Fonds fiscaal en juridisch te laten adviseren. 2

4 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES ALGEMENE INFORMATIE Structuur Beheerder Bewaarder Administrateur Prime Brokers Adressen BELEGGINGSBELEID Doelstelling Instrumenten Beleggingsfilosofie Proces Value investing (long) Short investing Event en Institutional trading Uitlenen van effecten Risicolimieten Hefboomfinanciering Stembeleid RISICOFACTOREN EN RISICOBEHEER Algemeen Algemeen risicobeheer Dagelijkse risicobeheersingsmaatregelen Algemene risico s Specifieke risico s Liquiditeitsrisico Rendementsrisico Marktrisico Kredietrisico..20 Shortposities Leenrisico Tegenpartijrisico Derivatenrisico Valutarisico Wet en regelgeving

5 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 Transactiekosten Operationeel risico Risico van belastingheffing Landenrisico Uitlenen van effecten Concentratie Inflatierisico Inflexibiliteitrisico Geen afgescheiden vermogen Herkwalificatie Geopolitieke risico Vertrouwen op de manager en andere onmisbare individuen FONDSVERMOGEN EN PARTICIPATIES TRANSACTIES IN PARTICIPATIES Algemeen Uitgifte Inkoop Kosten bij uitgifte en inkoop van participaties Procedure Gedwongen inkoop Conversie Voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme Beperkingen t.a.v. de mogelijkheid tot inkoop BEREKENING INTRINSIEKE WAARDE EN WAARDERING Berekening Intrinsieke Waarde Opschorting van de waardering VERGOEDINGEN EN KOSTEN Algemeen Vergoedingen Management fee Performance fee Operationele fondskosten Kosten bewaarder Kosten administrateur Kosten Accountant Transactie gerelateerde kosten Rentekosten Overige kosten

6 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart DIVIDENDBELEID FISCALE ASPECTEN Fiscale aspecten voor het Fonds Vennootschapsbelasting Dividendbelasting Fiscale aspecten voor de Participanten (binnenlands belastingplichtigen) Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Dividendbelasting Fiscale aspecten voor de Participanten (buitenlands belastingplichtigen) Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting Dividendbelasting OVERIGE INFORMATIE Overige gegevens betreffende het fonds, de beheerder en de bewaarder (half)jaarrapporten Maandberichten Belangenverstrengeling Periodieke rapportage aan participanten Participantenvergadering Wijziging van de fondsvoorwaarden Klachtenprocedure Opheffing van het fonds BIJLAGE I VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING BIJLAGE II FORMULIER BIJLAGE III STATUTEN WINCAP IM B.V BIJLAGE IV STATUTEN STICHTING BEWAARDER WINCAP FUND

7 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart DEFINITIES Accountant: Administrateur: AFM: Beheerder: Bewaarder: Bijlage: de in artikel 14, lid 5 van de Voorwaarden bedoelde registeraccountant of andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek, aan wie de opdracht is gegeven de Jaarrekening te onderzoeken; de administrateur van het Fonds, zoals vermeld in het Informatiememorandum, of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien belast wordt met de administratie van het Fonds; Stichting Autoriteit Financiële Markten; degene die belast is met het Beheer, te weten: WinCap IM B.V. of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien belast wordt met het Beheer; degene die onafhankelijk van de Beheerder belast is met de Bewaring van het vermogen van het Fonds, te weten: Stichting Bewaarder WinCap Fund of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien belast wordt met de Bewaring van het vermogen van het Fonds; een bijlage bij het Informatiememorandum; Broker: tussenpersoon in een aandelen- en of derivatentransactie; CFD: DNB: Fonds: Formulier: Handelsdag: Contract For Difference, een overeenkomst ter verrekening van koersverschillen; De Nederlandsche Bank N.V.; het vermogen onder de naam WinCap Fund waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen; het formulier, zoals aangehecht als Bijlage II, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld; de eerste Werkdag van iedere maand dan wel een door de Beheerder en Bewaarder vastgestelde dag waarop tevens Participaties kunnen worden uitgegeven en/of worden ingekocht; 6

8 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 High Watermark: Information Memorandum: Intrinsieke Waarde: de hoogste van (i) de uitgifteprijs waartegen een Participant de betreffende Serie Participaties heeft verkregen, of (ii) de Intrinsieke Waarde van de betreffende Serie Participaties op de laatste Waarderingsdag in de meest recente maand waarover de Beheerder een Performance Fee heeft ontvangen voor de betreffende Serie Participaties; het onderhavige Informatiememorandum van het Fonds zoals dat te eniger tijd zal luiden, inclusief de te eniger tijd te publiceren supplementen; de Intrinsieke Waarde ( Net Asset Value of NAV ) van een Klasse Participaties respectievelijk Serie Participaties, die op een Waarderingsdag na sluiting van de beurs wordt bepaald tegen de slotkoersen van die dag, waarbij de aan de betreffende Klasse Participaties of Serie Participaties toe te rekenen beleggingen en andere activa worden verminderd met de aan de Klasse Participaties of Serie Participaties toe te rekenen verplichtingen, waaronder begrepen: a) eventuele belastingen; b) naar tijdsevenredigheid, de kosten van de Bewaarder, de Performance Fee, de Management Fee, de administratiekosten en de overige kosten die ten laste van de betreffende Klasse Participaties of Serie Participaties komen; en c) eventueel getroffen voorzieningen, en die wordt gedeeld door het aantal uitstaande Klasse Participaties respectievelijk Serie Participaties, afgerond tot vier cijfers achter de komma; Klasse Participaties: Management Fee een gedeelte van het Fonds waartoe de houders van de betreffende Klasse Participaties als bedoeld in artikel 3.5 van de Voorwaarden, conform hetgeen is opgenomen in deze Voorwaarden, gerechtigd zijn, met voor elke Klasse Participaties een eigen vergoedingenstructuur; de Management Fee als bedoeld in artikel 5.6 van de Voorwaarden; 7

9 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 DVP: Participant: Participaties: delivery versus payment; de gerechtigde tot een of meer Participaties; de evenredige aanspraken van de Participanten ten aanzien van het Fonds, afgerond tot vier cijfers achter de komma; Performance: de stijging van de Intrinsieke Waarde van een Serie Participaties gedurende een maand boven de High Watermark; Performance Fee: Prime Broker: Riskmanager: de Performance Fee als bedoeld in artikel 5.8 van de Voorwaarden; Eén van de prime brokers van het Fonds zoals vermeld in dit Informatiememorandum, of diens rechtsopvolger, alsmede elke entiteit die nadien aangewezen wordt als prime broker van het Fonds; De riskmanager van het Fonds; Serie Participaties: een gedeelte van een Klasse Participaties uitgegeven aan een Participant met voor elke serie een eigen Intrinsieke Waarde en Performance Fee; Voorwaarden: Waarderingsdag: Werkdag: Wft: de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, zoals aangehecht als Bijlage I; de laatste Werkdag van een maand dan wel de Werkdag direct voorafgaand aan een door de Beheerder en de Bewaarder (additioneel) vastgestelde Handelsdag; een dag van de week waarop de in Nederland gevestigde banken of de Prime Broker geopend is en de Beheerder transacties voor het Fonds kan verrichten; de Wet op het financieel toezicht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld), inclusief de op de Wft gebaseerde lagere regelgeving. 8

10 2. ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Structuur Het Fonds is een op 17 januari 2014 opgericht fonds voor gemene rekening. Mitsdien bestaat een contractuele verbintenis tussen de Beheerder, de Bewaarder en een Participant, waarbij de rechten en plichten van eenieder zijn vastgelegd in de Voorwaarden. Als een (potentiële) Participant Participaties verwerft, verklaart hij door ondertekening van het Formulier dat hij kennis heeft genomen van de Voorwaarden en stemt hij ermee in dat hij aan deze Voorwaarden gebonden is. De Bewaarder is juridisch eigenaar van of juridisch gerechtigd tot alle goederen die tot het Fonds behoren en houdt deze voor rekening en risico van de Participanten. De Bewaarder heeft aan de Beheerder een volmacht verstrekt tot beheer van het Fonds in overeenstemming met de Voorwaarden. De Bewaarder houdt tevens toezicht op de Beheerder die zal handelen overeenkomstig het bepaalde in de Voorwaarden. Het Fonds is vanuit juridisch oogpunt een open-end beleggingsfonds. Het Fonds zal, onder de voorwaarden als beschreven in de Voorwaarden, op verzoek Participaties uitgeven en inkopen. Vanuit een fiscaal perspectief is het Fonds een besloten fonds voor gemene rekening en niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting (fiscaal transparant). Alle reguliere inkomsten en vermogenswinsten die ten gunste komen van het Fonds, worden voor fiscale doeleinden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten naar rato van de omvang van hun Participatie en bij hen in de belastingheffing betrokken. 2.2 Beheerder WinCap IM B.V. is de beheerder van het Fonds en is als zodanig verantwoordelijk voor de invulling van het beleggingsbeleid in overeenstemming met dit Informatiememorandum. WinCap IM is op 27 juli 2012 opgericht met statutaire zetel in Voorschoten en onder nummer ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel Den Haag. Het Fonds is een beleggingsinstelling in zin van de Wft. Ingevolge de Wft dient een beheerder van een beleggingsinstelling een vergunning te hebben van de AFM. De Beheerder is echter voor het aanbieden van deze Participaties niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, aangezien Participaties uitsluitend kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR per Participant en/of een nominale waarde per Participatie hebben van ten minste EUR De Beheerder noch het Fonds staan daarmee, voor zover het gaat om het aanbieden van Participaties in of het beheer van het Fonds, niet onder toezicht van de AFM of DNB. Dit Informatiememorandum derhalve is niet aan de goedkeuring van de AFM onderworpen. Gelet op het feit dat de totale door WinCap IM beheerde activa thans niet groter is dan EUR heeft WinCap IM zich ex artikel 2:66a lid 3 Wft laten registreren bij de AFM onder nummer BHN582. 9

11 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 De aandelen in WinCap IM (voorzover belang groter dan 25%) worden gehouden (ieder via een personal holding) door Iwan Vink en Joost Veenendaal. Het beleid van het Fonds wordt bepaald door de directie van de Beheerder, gevormd door Iwan Vink en Joost Veenendaal. Iwan Vink (Nederlands, 1975) is algemeen directeur van WinCap IM B.V. Na het afronden van zijn studie Econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 1998 startte hij bij Edu Traders B.V. Bij Edu Traders B.V. was hij verantwoordelijk voor de quantitative research en het dagelijkse (risk) management van de traders. Een jaar later begon hij als hoofd risk management bij Mees Pierson Clearing Services (MPCS)/Fortis Clearing. In 2001 begon hij bij AOT N.V. als hoofd Arbitrage Trading. Gedurende zijn periode bij AOT N.V. was hij, naast de handel ook verantwoordelijk voor risk management en het ontwikkelen van verschillende strategieën. Drie jaar later (2004) begon hij bij Fortis Bank (Nederland) N.V. als Senior Trader Equity Finance. Vijf jaar later (2009) richtte hij Percival Trading Partners B.V./ Winchester Capital B.V. op. In 2012 richtte hij WinCap IM B.V. op. Joost Veenendaal (Nederlands, 1978) is directeur trading van WinCap IM B.V. Na het afronden van zijn studie Financial Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2002 startte hij bij AOT N.V. als junior arbitrage trader. Hij was ondermeer verantwoordelijk voor pairs trading strategieën en dual listings. Verder was Joost nauw betrokken bij de uitbouw van de U.S. Handelsdesk voor AOT N.V. In 2004 richtte hij JV Trading B.V. op om bij Marketwizards te Amsterdam voor eigen rekening en risico iedere dag handelsposities in te nemen, binnen een zelfontwikkeld risicomanagementbeleid. Na zes succesvolle jaren ging JV Trading een joint venture aan met Winchester Capital. Hier was hij ondermeer verantwoordelijk voor het statistical arbitrage project. In 2012 richtte hij, samen met Iwan Vink, WinCap IM B.V. op. 2.3 Bewaarder De Bewaarder van het Fonds is Stichting Bewaarder WinCap Fund. De stichting voert geen andere activiteiten uit dan het optreden als bewaarder voor het Fonds. De stichting is op 16 december 2013 opgericht met statutaire zetel in Voorschoten en onder nummer ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel Den Haag. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door WinCap IM B.V.. De Bewaarder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven goederen geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. 10

12 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart Administrateur De Administrateur verricht ten behoeve van de Beheerder de volgende activiteiten: De berekening van de Intrinsieke Waarde van een Klasse Participatie; De berekening van de aan de Beheerder verschuldigde Performance Fee; Het bijhouden van het register van Participanten; Het faciliteren van de uitgifte en inkoop van Participaties; Het screenen van nieuwe Participanten; Het informeren van Participanten over waardeontwikkelingen; Het periodiek toetsen van risicolimieten. De Administrateur beschikt over een vergunning als trustkantoor en staat uit dien hoofde onder toezicht van DNB. 2.5 Prime Brokers Als Prime Brokers van het Fonds zijn aangesteld ABN AMRO Clearing Bank N.V. en Interactive Brokers Ltd.. ABN AMRO Clearing Bank N.V. is gereguleerd door zowel de AFM als DNB en Interactive Brokers Ltd. is gereguleerd door de Engelse toezichthouder FCA. In hun hoedanigheid als Prime Brokers zullen ABN AMRO Clearing Bank N.V. respectievelijk Interactive Brokers Ltd. orders uitvoeren voor het Fonds en zorg dragen voor clearing en settlement van deze orders alsmede voor die orders die uitgevoerd worden via andere brokers. De Prime Brokers voorzien het Fonds van kredietlijnen en stellen het Fonds in staat om aandelen in te lenen. Zij verlenen voorts bewaardiensten met betrekking tot door het Fonds aangehouden financiële instrumenten. 2.6 Adressen FONDS WinCap Fund Zuid Hollandlaan AL, Den Haag BEHEERDER WinCap IM B.V. Zuid Hollandlaan AL, Den Haag BEWAARDER Stichting Bewaarder WinCap Fund Zuid Hollandlaan AL, Den Haag 11

13 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 ADMINISTRATEUR TMF FundAdministrators B.V. Westblaak KG Rotterdam Cyril Koelewijn ACCOUNTANT Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ, Den Haag Remco Bleijs PRIME BROKERS ABN Amro Clearing Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP, Amsterdam Dion Temmink Interactive Brokers Ltd. 1 Careylane, 5th floor London EC2 V8AE United Kingdom BANK Deutsche Bank AG, Filiaal Amsterdam De Entree HE AMSTERDAM FISCAAL ADVISEUR VAN DE BEHEERDER PwC Belastingadviseurs B.V. Thomas R. Malthusstraat JR, Amsterdam Remco van der Linden JURIDISCH ADVISEUR VAN DE BEHEERDER Heussen Advocaten en Notarissen De Oval Tower, 10 e verdieping De Entree HE Amsterdam Martin Eleveld

14 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart BELEGGINGSBELEID 3.1 Doelstelling Het Fonds is een beleggingsfonds dat als doelstelling heeft het behalen van een absoluut positief rendement in zowel een stijgende als een dalende beurs. Het doelrendement van het Fonds ligt tussen de 5% en 20% op jaarbasis. Het Fonds streeft ernaar om het marktrisico zoveel als mogelijk af te dekken. Het is desondanks goed mogelijk dat er wel marktrisico gelopen wordt. Iedere Werkdag zal een inschatting worden gemaakt van het marktrisico van de posities in het Fonds en wordt besloten welke maatregelen noodzakelijk zijn om het marktrisico te verkleinen. Het marktneutrale karakter van het Fonds maakt het Fonds een versterking van iedere beleggingsportefeuille. Enerzijds kan het risico op verlies in een dalende aandelenmarkt worden beperkt, anderzijds kan het rendement worden verhoogd. 3.2 Instrumenten Het Fonds kent geen beperkingen ten aanzien van het kunnen toepassen van enig type financieel instrument, maar zal voornamelijk beleggen in long en shortposities in beursgenoteerde (certificaten van) aandelen. Deze (certificaten van) aandelen kunnen ook worden verkregen uit emissie dan wel conversie van door het Fonds aangehouden converteerbare obligatieleningen. Het Fonds kan zo ook beleggen in beleggingsinstellingen of andere financiële producten welke worden beheerd door financiële instellingen, waaronder instellingen die zijn gelieerd aan de Beheerder. Daarnaast kunnen kasgelden worden aanhouden en kan worden belegd in kasgeldequivalenten en vastrentende waarden. Zowel uit het oogpunt van risicobeheersing als potentieel ter verhoging van het rendement kan het Fonds voorts gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten zoals CFD s, (index)futures, (currency)forwards en opties. Indien in de toekomst andere technieken, instrumenten en/of structuren in de financiële markten beschikbaar komen, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling van het Fonds, dan zal de Beheerder ten behoeve van het Fonds mede van dergelijke technieken, instrumenten en/ of structuren gebruik kunnen maken. Verhandeling van alle typen financiële instrumenten vindt plaats op gereglementeerde markten en/of in de vorm van DVP-transacties die worden aangegaan met financiële intermediairs zoals banken en brokers. De betreffende gereglementeerde markten kunnen zich zowel binnen als buiten de Europese Unie en de Noord Amerikaanse regio bevinden. Met het oog op het bereiken van de rendementsdoelstelling beschikt het Fonds over een kredietfaciliteit (leverage) bij de Prime Brokers waardoor er met een hefboomfinanciering belegd kan worden. Deze kredietfaciliteit kan ook worden aangewend om effecten in te lenen (securities borrowing). Voorts kan het Fonds effecten uitlenen (securities lending). Het Fonds maakt gebruik van vrijwel alle beleggingsinstrumenten om het rendement van het Fonds te verhogen en/of de risico s te verlagen. Daaronder vallen onder andere aandelen, preferente aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, notes, grondstoffen, valuta, edelmetalen en alle aan beurzen genoteerde afgeleide derivaten daarop (waaronder opties, CFD s, Exchange Traded Funds ( ETF s ), index-, aandelen en dividendfutures, warrants, scripts, stockdividenden, rights op aandelen). Het fonds belegt niet in direct vastgoed of onderhandse leningen. 13

15 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 Ter verduidelijking, transacties in CFD s (Contracts for Difference) die plaatsvinden buiten een gereglementeerde beurs om worden aangegaan via de Prime Broker van het Fonds. Een voorwaarde voor het gebruik van enig beleggingsinstrument is de liquiditeit, ofwel de mate waarin terstond en tegen een faire prijs afscheid genomen kan worden van posities. Dit betekent dat onder normale omstandigheden alle posities gedurende een werkweek binnen 48 uur liquide gemaakt kunnen worden, indien de positie groter is dan 1% van de assets under management. 3.3 Beleggingsfilosofie De beleggingsfilosofie van het Fonds is gebaseerd op Value Investing of het waardebeleggen. Bij Value Investing wordt er gezocht naar aandelen die ondergewaardeerd zijn op basis van fundamentele waarden zoals de cash flow, het eigen vermogen of de winst per aandeel. Deze manier van investeren wordt ook gedaan door Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Michael Price en Seth Klarman. Het Fonds onderscheidt zich van deze gerenommeerde beleggers door: het marktrisico af te dekken door tegelijkertijd short te gaan in aandelen die overgewaardeerd zijn en/of een niet houdbaar businessmodel hebben; actief gebruik te maken van derivaten om het risico te verkleinen en/of het rendement te vergroten. Deze strategie bevindt zich tussen de traditionele Value Investors en de reguliere hedge funds. Via deze methodiek creëert het Fonds een beleggingsportefeuille van aandelen die ondergewaardeerd zijn en waarvan het marktrisico is afgedekt door een shortpositie in aandelen die zijn overgewaardeerd. Deze beleggingsportefeuille heeft een dynamisch karakter waarbij actief wordt gezocht naar nieuwe investeringsmogelijkheden. Zo wordt niet halsstarrig vastgehouden aan een bepaald aandeel (bijvoorbeeld aandeel A). Mocht er een vergelijkbaar aandeel B goedkoper worden dan aandeel A dan wordt het aandeel A verkocht en het goedkopere aandeel B toegevoegd aan de portefeuille. Om extra rendement te genereren bovenop de lange termijn strategie van Value Investing wordt gebruik gemaakt van twee additionele strategieën: Short term trading; Korte termijnhandel gebaseerd op fundamentele relaties tussen verschillende financiële producten, en Event and Institutional Trading, waarbij actief wordt gehandeld in derivaten en rondom corporate actions, zoals overnames en dividenden, zie paragraaf 3.4. De te verwachten rendementen van deze bovengenoemde strategieën kennen geen correlatie met elkaar, waardoor het rendement van het Fonds stabieler is dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van slechts één strategie. 14

16 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart Proces De investeringsstrategieën hebben totaal verschillende beleggingsprocessen. In het kort komen de processen neer op onderstaande beschrijvingen. Value Investing (long) Het Fonds neemt long positie in significant ondergewaardeerde aandelen die minimaal 50% goedkoper zijn dan de beurs of hun branchegenoten. Short Investing Het Fonds neemt positie in overgewaardeerde, verliesgevende en/of frauduleuze bedrijven om te profiteren van dalende aandelenkoersen van deze bedrijven. Event & Institutional Trading WinCap IM heeft een internationaal netwerk van financiële instellingen en vermogensbeheerders, waarvan grote derivatenposities goedkoop worden ingekocht om vervolgens te profiteren van kleine prijsverschillen tussen de verschillende (optie)beurzen en het institutionele netwerk. Externe vermogensbeheerders zouden extra rendement op hun beleggingsportefeuille kunnen genereren tijdens corporate actions. Geregeld zijn corporate actions echter te complex of te weinig substantieel voor hen. Door posities over te dragen aan het WinCap Fund kan WinCap IM, op basis van haar kennis en ervaring, door het sluiten van een derivatentransactie het marktrisico zoveel mogelijk afdekken en er een winstgevende transactie van maken. Daarnaast benut het Fonds prijsverschillen tussen de verschillende optiebeurzen in de Europese Unie en Noord-Amerika, voor dezelfde opties door arbitrage. Deze prijsverschillen, die WinCap IM doorlopend in de gaten houdt, doen zich onregelmatig voor. Het is voor het Fonds zaak bij constatering van een aantrekkelijk verschil de opties, zonder zelf volledig ongedekte posities in te nemen, op de ene beurs te kopen en tegelijk op een andere beurs te verkopen. WinCap IM heeft, via de Prime Brokers, de daarvoor benodigde toegang tot de internationale optiebeurzen. Voor het Fonds kunnen deze handelsmogelijkheden extra rendement bieden. 3.5 Uitlenen van effecten Het Fonds kan met andere financiële instellingen direct of indirect transacties aangaan met betrekking tot het uitlenen van effecten ( Securities Borrow & Lending ). Over het algemeen zal de Prime Broker deze activiteit voor zijn rekening nemen ter financiering van het handelskrediet dat zij het Fonds biedt. De Prime Broker kan hiervoor de gehele longpositie van het Fonds gebruiken. De Prime Broker zal deze transacties overigens voornamelijk aangaan met gerenommeerde financiële partijen en vrijwel uitsluitend op basis van standaardcontracten (waaronder GMSLA, ISDA) zoals die gebruikelijk zijn in de financiële wereld. 15

17 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart Risicolimieten Er is binnen het Fonds een geïntegreerd actief en dagelijks gecontroleerd risicobeleid op de acht onderstaande limieten. Alle risicofactoren worden uitgebreid aan de orde gesteld in hoofdstuk vier. Marktrisico: Liquiditeitsrisico: Rendementsrisico: Landenrisico: Sectorrisico: Aandelenrisico: Valutarisico: Long/short hedging met long/short posities, maximaal exposure 40% van het fondsvermogen. liquidatie van de gehele positie moet mogelijk zijn binnen maximaal 48 uur, als de positie groter is dan 1% van de assets under management. (deel van) posities sluiten bij 6% verlies in één maand. maximaal 40% exposure per land. maximaal 40% exposure per sector. maximaal 20% exposure per aandeel. maximaal 40% exposure per vreemde valuta buiten de Euro. maximaal 250% belegde assets. Bovengenoemde richtlijnen gelden op het moment dat een transactie wordt aangegaan. De beheerder heeft de bevoegdheid om van deze richtlijnen af te wijken indien door omstandigheden die buiten zijn macht liggen, een richtlijn wordt doorbroken. 3.7 Hefboomfinanciering Het Fonds kan door het gebruik van derivaten, maar ook door gebruik te maken van de ter beschikking gestelde kredietfaciliteiten van de Prime Broker, haar posities vergroten tot 250% van het vermogen onder beheer. Het doel is om extra rendement te genereren voor de Participanten, maar dit kan ook leiden tot grotere schommelingen in de Intrinsieke Waarde van een Klasse Participatie (ook negatief). Het Fonds kan wanneer het een delta neutrale positie betreft (een aandeel met een derivatenconstructie, waarbij de risico s op een daling en een stijging van het onderliggende aandeel zijn afgedekt) wel van meer krediet gebruik maken dan de eerder vermelde 250%. 3.8 Stembeleid De aandelen, die het Fonds in positie heeft, geven recht op stemrecht op de betreffende aandeelhoudersvergaderingen. Het Fonds is vooralsnog niet van plan om actief gebruik te maken van het stemrecht, maar zou dat op termijn wel kunnen doen. 16

18 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart RISICOFACTOREN EN RISICOBEHEER 4.1 Algemeen Algemeen risicobeheer Vooruitlopend op een toekomstige AIFMD-vergunning die de Beheerder te zijner tijd zal aanvragen zodra het belegd vermogen dat de Beheerder beheert meer dan EUR 100 miljoen bedraagt, heeft de Beheerder besloten het risicobeheer al zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in te richten met inachtneming van de voorwaarden die de AIFMD daaraan stelt. Hoewel de Beheerder reeds risicoprocedures en risicobeheerssystemen toepast die gezien de aard, schaal en complexiteit van het Fonds effectief en adequaat zijn, onderkent de Beheerder het belang van een helder en duidelijk risicobeheerssysteem dat de Participanten inzicht geeft in de relevante risico s en beheersmaatregelen en waarop zij kunnen vertrouwen. De Beheerder zal de komende periode het risicobeheerssysteem in de komende periode stap voor stap verder documenteren, en waar nodig uitbreiden met inachtneming van de richtlijnen die de AIFMD daaraan stelt. Op dit moment zijn reeds de volgende risicobeheersingmaatregelen, systemen en procedures feitelijk aanwezig: Een risicomanagementbeleid; Een risicomanagementfunctie; Risicobeheersing in het beleggingsproces; Minimaal eigen vermogenseis van de Beheerder; Monitoring en rapportage. Eén van de personeelsleden van de Beheerder is door de directie aangesteld als Riskmanager. Deze Riskmanager handelt niet namens het Fonds en is functioneel zoveel mogelijk gescheiden van de uitvoerende activiteiten. De gedragsregels, taken, bevoegdheden van de Riskmanager en de frequentie en mate van rapporteren zijn gedocumenteerd. In de huidige organisatie zijn de lijnen kort en zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Riskmanager schriftelijk vastgelegd. Met het oog op verdere professionalisering en met het oog op een toekomstige AIFMD vergunningsaanvraag, zullen de onafhankelijke positie, taken en bevoegdheden van de Riskmanager herzien en gedocumenteerd worden. Daarnaast zal de Beheerder gedurende de looptijd van het Fonds een eigen vermogen aanhouden van minimaal 1,5 keer het jaarlijkse kostenniveau, rekening houdend met de inkomsten uit de Management Fee. Dagelijkse risicobeheersingsmaatregelen Iedere dag worden door de prime brokers de posities van het Fonds aangeleverd. Deze posities worden gereconcilieerd door de individuele handelaren van het Fonds, voor hun deel van de totale portefeuille en worden beoordeeld door de handelaar op individueel niveau. Iedere handelaar zorgt voor verantwoording van verschillen en communiceert deze verschillen (bijvoorbeeld koersverschillen, verschillen in positie veroorzaakt door corporate actions) met de Riskmanager. De Riskmanager beoordeelt in hoeverre de verschillen goed worden gemonitord en of de (voor)genomen acties afdoende zijn om de dagelijkse reconciliatie te accepteren. Naast de individuele reconciliaties wordt iedere dag een riskprocedure gevolgd die de risico s inzichtelijk maakt en alle posities vergelijkt met de in het Fonds geldende positielimieten. Hierbij wordt als input de Clif file van ABN Amro Clearing Bank en de Activity Statements van Interactive Brokers 17

19 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 gebruikt. Deze posities worden vergeleken met de positielimieten. De uitkomsten (en daarbij behorende argumentatie bij afwijkingen) daarvan worden ter beschikking gesteld aan het management. De Riskmanager controleert de afwijkingen van de positielimieten en beoordeelt de argumentatie en de acties die genomen zijn om de afwijkingen te neutraliseren. Als laatste wordt iedere dag door iedere handelaar een profit/loss (P/L) bedrag doorgegeven aan de Riskmanager. De Riskmanager totaliseert dat bedrag voor alle handelaren en controleert aan de hand van de reconciliatie met de prime brokers of de totale toename, dan wel afname van de waarde van het Fund, overeenstemt met de opgegeven P/L bedragen van de handelaren. Algemene risico s Het Fonds beoogt het behalen van positieve beleggingsrendementen onafhankelijk van de marktbewegingen. Het behalen van bepaalde rendementsniveaus wordt niet gegarandeerd en mag ook na een eventuele reeks van goede resultaten niet worden verondersteld. Beleggers in het Fonds kunnen significante verliezen realiseren en hun geïnvesteerde vermogen ten dele of zelfs geheel verliezen. Het Fonds is daardoor alleen bestemd voor beleggers die een dergelijk groot risico kunnen accepteren. Potentiële beleggers wordt daarom onder meer aangeraden om kennis te nemen van de onderstaande specifieke risico s. Onderstaande lijst is niet uitputtend; ook andere risico s kunnen zich voordoen, waarvan niet valt uit te sluiten dat deze een grotere invloed kunnen hebben op het behalen van rendement dan de hier genoemde risico s. Derhalve wordt potentiële beleggers ook aangeraden om dit Informatiememorandum volledig te lezen en adviseurs te raadplegen. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Een belegging in het Fonds moet daarom worden gezien als een lange termijn belegging en dient onderdeel te zijn van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële beleggers in het Fonds dienen de financiële mogelijkheden te hebben en bereid te zijn om aan het Fonds inherente risico s te aanvaarden. 4.2 Specifieke risico s Liquiditeitsrisico Om het liquiditeitsrisico te beperken handelt het Fonds met name in liquide, aan gereglementeerde markten genoteerde effecten die in beginsel binnen twee dagen liquide gemaakt moeten kunnen worden. De Beheerder heeft daarnaast een liquiditeitsbeheersysteem en procedures die voorzien in een adequate beheersing van het liquiditeitsrisico, waarbij rekening wordt gehouden met de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel en het terugbetalingsbeleid van het Fonds. Het Fonds kan weigeren om bij aanbod van meer dan 20% van de uitstaande Participaties in te kopen. Daarnaast is het uitsluitend maandelijks mogelijk om Participaties in te laten kopen. Het liquiditeitsbeheersysteem en de procedures waarborgen dat: 1. de Beheerder een liquiditeitsniveau in het Fonds aanhoudt dat evenredig is aan de onderliggende verplichtingen en dat op een inschatting van de relatieve liquiditeit van de activa van het Fonds op de markt is gebaseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de voor 18

20 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 de liquidatie benodigde tijd en de prijs of waarde waartegen deze activa kunnen worden geliquideerd, alsook met de gevoeligheid ervan voor andere marktrisico s of -factoren; 2. de Beheerder het liquiditeitsprofiel van de activa van het Fonds monitort, waarbij hij let op de marginale bijdrage van afzonderlijke activa die een wezenlijke invloed op de liquiditeit kunnen uitoefenen, alsook op de wezenlijke voorwaardelijke of andere verplichtingen die het Fonds in verband met haar onderliggende verplichtingen kan hebben. De Beheerder houdt daartoe rekening met het profiel van de Participanten, de relatieve omvang van de beleggingen en de terugbetalingsvoorwaarden van het Fonds. Wanneer limieten worden overschreden of waarschijnlijk zullen worden overschreden, bepaalt de Beheerder welk optreden noodzakelijk is; 3. ingeval het Fonds in andere instellingen voor collectieve belegging belegt, tenzij er sprake is van verhandeling op een gereglementeerde markt, monitort de Beheerder de door de beheerders van deze andere instellingen voor collectieve belegging gevolgde aanpak van het liquiditeitsbeheer, onder meer door middel van periodieke evaluaties om na te gaan of er sprake is van wijzigingen in de terugbetalingsvoorwaarden van de onderliggende instelling voor collectieve belegging waarin het Fonds belegt; 4. de Beheerder past regelingen en procedures toe voor de meting van de liquiditeit om de kwantitatieve en kwalitatieve risico s te beoordelen die verbonden zijn aan posities en voorgenomen beleggingen die wezenlijke gevolgen hebben voor het liquiditeitsprofiel van de portefeuille van het Fonds. Hierdoor kunnen de gevolgen daarvan voor het totale liquiditeitsprofiel worden gemeten. De gehanteerde procedures garanderen dat de Beheerder voldoende kennis en begrip heeft van de liquiditeit van de instrumenten waarin het Fonds heeft belegd of voornemens is te beleggen, met inbegrip van het handelsvolume en de gevoeligheid van de prijzen of de spreads van afzonderlijke instrumenten onder normale of uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden; 5. de Beheerder heeft bovenvermelde gedragslijnen en procedures op het gebied van het liquiditeitsbeheer gedocumenteerd en onderwerpt deze ten minste jaarlijks aan een evaluatie en actualiseert hen in het licht van eventuele wijzigingen of nieuwe regelingen; 6. de Beheerder voert regelmatig, onder zowel normale als uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden stresstests uit, die haar in staat stellen het liquiditeitsrisico van het Fonds te beoordelen. De stresstests: worden uitgevoerd op basis van betrouwbare en actuele informatie in kwantitatieve vorm of, ingeval zulks niet passend is, in kwalitatieve vorm; simuleren, waar zulks passend is, een onvoldoende liquiditeit van de Fonds activa en atypische terugbetalingsverzoeken; hebben betrekking op marktrisico s en alle daaruit voortvloeiende gevolgen, onder meer voor margin calls, zekerheidsvereisten en/of kredietlijnen; houden rekening met de gevoeligheid van waarderingen in stressomstandigheden; vinden plaats met een, gezien de aard van het Fonds, passende frequentie, rekening houdend met de beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel, de soort belegger en het terugbetalingsbeleid van het Fonds, maar ten minste èènmaal per jaar. 19

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Investeren in beweging WinCap Fund > Marktneutraal beleggen

Investeren in beweging WinCap Fund > Marktneutraal beleggen Investeren in beweging WinCap Fund > Marktneutraal beleggen Investeren in beweging Wind is een motor voor vooruitgang en beweging. Zeilers profiteren al eeuwen lang van de wind met de inzet van steeds

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND

INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND INFORMATIEDOCUMENT INFORMATIEDOCUMENT VAN HET FROG FUND Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Frog Fund (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN-Novib Microkredietfonds d.d. 15 oktober 2015 en is onlosmakelijk verbonden met het

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

TKPI Fund Governance Code

TKPI Fund Governance Code TKPI Fund Governance Code I Oversight entity TKP Investments BV (TKPI) heeft de Compliance Officer van TKPI aangewezen als toezichthoudende entiteit (oversight entity) die toezicht zal houden op de naleving

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie