VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010"

Transcriptie

1 VERBINDING BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2010

2 Inhoudsopgave Onze maatschappelijke opdracht 4 Verbinding 6 colofon Familienetwerkberaad 8 Crisis? Team Spoedeisende Hulp 10 Eindredactie Communicatie en PR - Bureau Jeugdzorg Limburg Nieuwe werkwijze voor team AWBZ 12 Oplage Vormgeving en concept fraipont.nl Illustraties fraipont.nl - Gideon Fraipont AMK: Zorgen over risicozwangeren prenatale Zorg-en Adviesteam 14 Wijzigingen en zet fouten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of gedupliceerd tenzij met de toestemming van de redactie en de bronvermelding. Kinder-en Jongerenrechtswinkel actief voor de kinderrechten

3 Onze maatschappelijke opdracht Wij komen op voor jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor ouders en/of opvoeders. Wat is Bureau Jeugdzorg Limburg? Bureau Jeugdzorg Limburg is de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg in Limburg. Wij verzorgen als onafhankelijke instelling de indicatie voor alle vormen van jeugdzorg. Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders kunnen bij ons terecht met (ernstige) problemen bij opvoeden en opgroeien. Wij geven ook informatie en advies. Ook derden kunnen hun zorgen over jeugdigen melden bij Bureau Jeugdzorg. Wij bieden ook hulp en ondersteuning in het gedwongen kader. Dan gaat het om jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vermoedens van kindermishandeling kunnen gemeld worden bij ons Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De Kindertelefoon maakt deel uit van Bureau Jeugdzorg Limburg. Hetzelfde geldt voor de Kinder- en jongerenrechtswinkel (KJRW) in Maastricht. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. Wij werken samen met jeugdzorginstellingen, Centra voor Jeugd en Gezin, het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), scholen, de jeugdgezondheidszorg, kinder-en jeugdpsychiatrie en vele andere organisaties. Onze werkwijze; Team rond de Jeugdige De jeugdige staat centraal. Dit houdt in dat rond iedere cliënt van Bureau Jeugdzorg een team wordt geformeerd bestaande uit een hulpverlener, een teamleider en gedragswetenschapper. Lokale teams Daarnaast zijn de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg werkzaam in lokale teams. Elk team bestaat uit jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders en wordt aangestuurd door een teamleider en een gedragswetenschapper. De teams werken wijkgericht, waardoor er in de buurt vaste aanspreekpunten zijn. Bureau Jeugdzorg Limburg is onderverdeeld in vijf regio s, met aan het hoofd een regiomanager en een bestuurscentrum. Vanuit dit hoofdkantoor (Centraal Bureau) wordt ondersteuning geboden aan de regio s. Aan het hoofd van Bureau Jeugdzorg Limburg staat de Raad van Bestuur. 4 5

4 Verbinding Voor u ligt het Jaarbericht 2010 van Bureau Jeugdzorg Limburg. Een bewogen jaar waarin weer veel gebeurd is. Het centrale thema in dit jaarbericht is VERBINDING. Het afgelopen jaar stond in het teken van verbindingen zoeken. Verbinding met jeugdigen, verbinding tussen medewerkers onderling, verbinding met onze ketenpartners. Daarom in dit jaarbericht veel aandacht voor een aantal van die samenwerkingsvormen. Verhalen uit de praktijk die een goed beeld geven van wat Bureau Jeugdzorg allemaal doet in overleg en in goede samenwerking met collega s, onze cliënten en onze ketenpartners. Lokaal werken Onze werkwijze, werken in lokale teams, heeft meer vorm gekregen in Doel van onze werkwijze is dat onze samenwerkingspartners weten wie wij zijn en wij weten wie onze samenwerkingspartners zijn. We streven naar een werkwijze die beter aansluit bij plekken waar jeugdigen wonen, werken, naar school gaan en hun vrije tijd doorbrengen. De lijnen in de hulpverlening zijn daarom kort en zo kunnen we eerder de juiste hulp bewerkstelligen. Met onze werkwijze spelen wij in op de aangekondigde herziening van het jeugdzorgstelsel waarbij gekozen werd voor een overdracht van de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Daarbij is werken in lokale teams en bekendheid bij lokale ketenpartners van essentieel belang. Het Nieuwe Werken Beter bereikbaar en meer betrokken Al in 2009 werd een eerste belangrijke stap gezet richting het introduceren van het nieuwe werken bij Bureau Jeugdzorg Limburg. Medewerkers zijn uitgerust met een mobiele telefoon en een laptop, zodat ze niet alleen flexibeler kunnen zijn, maar vooral beter bereikbaar en beter hulp kunnen verlenen. Een manier van werken en samenwerken waarbij technologie een belangrijke ondersteunende rol speelt. Mensen en organisaties gaan flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Werk kan gedaan worden op de plek en de tijd die het beste uitkomt. De filosofie is dat mensen zich hierdoor prettiger voelen, beter bereikbaar zijn voor cliënten en dat de organisatie productiever wordt. Tijdens een landelijke conferentie over Aanpak Regeldruk en In een daaropvolgende nieuwsbrief van de overheid werd in 2010 aandacht besteedt aan het nieuwe werken van Bureau Jeugdzorg Limburg. Aan het woord waren een gezinsvoogd en haar cliënt en duidelijk werd dat het nieuwe werken ook voor onze clienten voordelen oplevert. Medewerkers zijn beter bereikbaar doordat ze rechtstreeks bereikbaar zijn of binnen een afgesproken tijd terugbellen. Door het werken met de laptop hebben medewerkers meer vrijheid om hun werkzaamheden uit te voeren op verschillende plekken. Ze zijn niet meer per se gebonden aan kantoor en kantoortijden, want ze hebben altijd toegang tot alle relevante informatie. Bezuinigingen Het jaar 2010 stond helaas ook in het teken van bezuinigingen. Door een substantiële krimp in de beschikbare middelen voor onze werkzaamheden in het kader van de vrijwillige hulpverlening moesten we afgelopen jaar onze personele formatie met 18fte inkrimpen. Dit had geen gedwongen ontslagen tot gevolg. Wel was het gevolg dat niet alle cliënten konden rekenen op een casemanager; een hulpverlener die de zaak van begin tot eind volgt in de vrijwillige hulpverlening. Daarvoor werd een lichtere variant bedacht. Ook voor 2011, 2012 en 2013 zijn verdere bezuinigingen in de vrijwillige hulpverlening aangekondigd. Om daarop in te spelen, zal er onder meer een herinrichting van de Toegang plaatsvinden halverwege Personeelszaken In 2010 werd opnieuw (de eerste in 2007) een groot medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Ondanks de onzekerheid van bezuinigingen bleek de tevredenheid onder het personeel sterk verbeterd. In lijn met deze positieve ontwikkeling daalde het ziekteverzuim dan ook van 6,9% in 2009 naar 5,49% in Verbinden In dit Jaarbericht gaan we dieper in op de bijdrage van onze medewerkers in het lokale veld. Bureau Jeugdzorg is actief in onder meer de Zorg- en Adviesteams op scholen, de Veiligheidshuizen, de CJG s, naast een groot aantal andere samenwerkingsverbanden. In dit jaarbericht zoomen we in op bijvoorbeeld het inzetten van het Familienetwerkberaad, deelname van het AMK in het prenatale ZAT (Zorg-en Adviesteam voor risicozwangeren en/of ouders), de samenwerking tussen ons team Spoedeisende Hulp (SEH) en onze medewerkers en externen. De verhalen illustreren volgens ons dat onze medewerkers, door het leggen van verbindingen, voor onze opdrachtgevers (de jeugdigen) het verschil weten te maken. Veel leesplezier! De Raad van Bestuur drs. Nico Plitscher (voorzitter), dr. Joke van Harten (lid) 6 7

5 Familienetwerkberaad Korte uitleg FNB - Familienetwerkberaad Binnen ieder gezin zijn weleens problemen. Meestal kunnen deze problemen worden opgelost, maar soms lukt dat niet. Familie, vrienden en andere betrokkenen in het netwerk kunnen in een dergelijke moeilijke periode veel betekenen. Een Familienetwerkberaad kan dan een goed middel zijn om afspraken te maken over de manier waarop familie en vrienden kunnen helpen. Tijdens het Familienetwerkberaad maakt de familie een plan en beslissen zij zelf hoe de hulp eruit gaat zien. De hulpverlener kan hierbij ondersteunen door uitleg te geven, door voor informatie te zorgen en om vragen te beantwoorden voor en na het beraad. Audrey Wolters, jeugdbeschermer en Daniela Verhees, jeugdhulpverlener van Bureau Jeugdzorg locatie Roermond hebben training gehad in het inzetten van familienetwerkberaden. Voordat er sprake kan zijn van het inzetten van een hulpmiddel als het Familienetwerkberaad, is er natuurlijk sprake van een hulpvraag. Tijdens de gesprekken in de TRJ s (besprekingen van het team rond de jeugdige) wordt het FNB genoemd als een mogelijk hulpmiddel. Als hiertoe wordt besloten dan gaat de hulpverlener hiermee aan de slag als onderdeel van de sociale netwerkstrategie. Het uitgangspunt is om te voorkomen dat een indicatie voor zorg door Bureau Jeugdzorg nodig is. Het inzetten van het Familienetwerkberaad roept enthousiasme op bij de twee collega s. Audrey Wolters is er zelfs van overtuigd dat het in sommige gevallen een ondertoezichtstelling kan voorkomen. En dat is ook het doel van het inzetten van het Familienetwerkberaad: voorkomen dat er zwaardere, geïndiceerde zorg nodig is. Maar hoe werkt het dan in de praktijk? Audrey en Daniela leggen het uit aan de hand van een voorbeeldcasus: Een vrouw van allochtone afkomst woont sinds een tijdje met haar echtgenoot in Limburg. Ze is net moeder geworden van een 3 maanden oude dochter. Ze kent hier nog niet zoveel mensen. Wel heeft ze goed contact met haar buurvrouw. Het nieuwe moederschap maakt haar erg onzeker. Op advies van het consultatiebureau zoekt de jonge moeder contact met Bureau Jeugdzorg. Na gesprekken wordt duidelijk dat zij meer hulp nodig heeft dan alleen ondersteuning in de opvoeding (waarvoor een indicatie tot zorg nodig zou zijn). Het zou fijn voor de moeder zijn als ze kan rekenen/terugvallen op een netwerk van vrienden en familie om haar uit te helpen als ze dat nodig heeft. Daarmee gaan de hulpverleners van Bureau Jeugdzorg dus aan de slag. Eerst vindt er een uitgebreid gesprek plaats tussen de hulpverlener en de cliënt. In dit geval vindt dat gesprek plaats met de moeder. Audrey en Daniela: Het begint met een vraaggesprek. We stellen dan vragen als Wat zou uw man over u zeggen? en Wat zou uw kind over u zeggen?. Het doel is om bewustwording te creëren bij de jonge moeder. Het zijn vragen die gericht zijn op de huidige situatie, op de doelen die gesteld gaan worden en op vragen die gericht zijn op de aanpak; hoe ga je een en ander regelen en aanpakken? In sommige gevallen kan het een ondertoezichtstelling zelfs voorkomen! Daniela en Audrey vervolgen: In dit specifieke gesprek werd voor de jonge moeder duidelijk dat ze eigenlijk nog aan niemand hulp had gevraagd. Zelfs niet aan haar echtgenoot. Ze ging ervan uit dat ze als moeder de zorg zelf voor haar rekening moest nemen, omdat haar echtgenoot een fulltime baan heeft. Vervolgens werd een genogram (= schematische weergave van familiebanden) gemaakt. Hieruit blijkt heel vaak dat je veel meer mensen om je heen hebt dan je zou beseffen. Zo ook in de situatie van de jonge moeder. Er werd een familienetwerkberaad opgezet door de twee hulpverleners waarbij ouders, vrienden, zussen en buren werden uitgenodigd. Mensen met wie concrete afspraken moesten worden gemaakt om de jonge moeder te helpen. De hulpverleners van Bureau Jeugdzorg zijn zelf niet aanwezig tijdens een dergelijk beraad, omdat ze het aan de mensen zelf willen overlaten. Wel zijn ze bereikbaar. Op het moment dat het beraad is afgelopen en de afspraken zijn gemaakt komt de hulpverlener weer terug. Audrey en Daniela: in deze situatie is geregeld dat er opvang is voor de baby als de moeder gaat werken voor de duur van een half jaar. In geval van ik weet even niet wat ik met mijn dochtertje aan moet, kan de moeder haar moeder bellen en zij komt dan meteen langs of kan haar van advies voorzien. En omdat er hier sprake is van een taalbarrière, is afgesproken dat de zus van de vrouw voortaan meegaat naar het consultatiebureau. Voordat Bureau Jeugdzorg Limburg de zaak afsluit komt er nog een vervolggesprek om te zien of iedereen zich aan de afspraken houdt en of het ook zo werkt. Deze zaak van de jonge moeder is inmiddels door Bureau Jeugdzorg afgesloten. Een mooi resultaat, want de oplossingen zijn gezocht in het netwerk rondom de jonge moeder, zonder dat er geïndiceerde zorg aan te pas moet komen. 8 9

6 Crisis? Team Spoedeisende Hulp Als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin dan schakelt bijvoorbeeld de hulpverlener de hulp in van een van de collega s van de SEH. Sinds enkele jaren kent Bureau Jeugdzorg de SEH, een team Spoedeisende Hulp. Tijdens en vooral buiten kantoortijden staat deze kleine groep medewerkers klaar om ingezet te worden als er een crisis plaatsvindt. Dit gaat in nauwe samenwerking en overleg met de eigen collega s van Bureau Jeugdzorg. Een servicegerichte groep enthousiaste mensen. Als iemand van onze collega s van mening is dat er sprake is van een crisissituatie dan gaan we samen met de betreffende hulpverlener op pad om een inschatting te maken. Let wel, wij worden niet zomaar ingeschakeld door onze collega s. Dan is er ook echt wel degelijk sprake van een ernstige situatie. Wij stellen dan ook niet de vraag: is het wel nodig? Als onze hulp gevraagd wordt, dan zijn we ook echt nodig, vertelt teamleider SEH, Willem Dorresteijn. De medewerkers van de SEH zijn ook de enigen die een jeugdige kunnen plaatsen in een crisisopvang. Zo is dat in Limburg geregeld met de zorgaanbieders. Voordeel hiervan is dat het duidelijk is voor alle partijen en dat als de SEH belt dat er dan ook meteen een plek beschikbaar is. Wij worden ingeschakeld voor de nu situatie. Daarna dragen wij de zaak weer zo snel mogelijk over aan de betrokken hulpverlener van dat gezin, zo vertellen Jan Duijf en Willy van der Laan. Behalve deze crisisplaatsingen in het eigen netwerk of bij de zorgaanbieders, kunnen wij ook via de zorgaanbieders acute ambulante hulp inzetten. Dit is een intensieve vorm van thuisbegeleiding voor de periode van maximaal een maand. Het is bovendien mogelijk dat wij betrokken worden bij het voeren van meerdere gesprekken rondom een kind. Dat kan zijn om de problemen en mogelijkheden beter in kaart te brengen, om betrokkenen voor hulp te motiveren, om oplossingen binnen het eigen netwerk (familie, vrienden bijvoorbeeld) te zoeken of om snelwerkende pedagogische tips en adviezen te geven. Natuurlijk gebeurt dit altijd in goed overleg met de betrokken hulpverlener (de casemanager). Op het moment dat er iets gebeurt, moeten wij in actie komen. Zonder een moment te twijfelen De werkwijze van de SEH kan wellicht vergeleken worden met de werkwijze van de brandweer. Als er niks is, prima, maar op het moment dat er iets gebeurt, dan moeten we meteen in actie komen. Zonder een moment te twijfelen. Het is een zwaar beroep, ook fysiek, en soms is het moeilijk voor ons om iets af te sluiten. Wij werken voornamelijk alleen. Wel hebben we altijd even telefonisch contact met een van onze SEH collega s. Dat is belangrijk, je moet toch even je verhaal kwijt. Het zijn niet alleen maar lastige situaties waar we mee te maken krijgen, maar het gaat in elke zaak wel om belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Het draait om relatief zware beslissingen. Acute uithuisplaatsingen bijvoorbeeld. Het voordeel voor de jeugdbeschermer is dan wel dat wij vaak fungeren als een buffer, of beter gezegd, als een bliksemafleider. De jeugdbeschermer hoeft in dergelijke crisissituaties geen slechte boodschap over te brengen, maar kan dat overlaten aan ons, de SEH er. Dat kan beter zijn voor de jeugdbeschermer om niet als de boeman gezien te worden. Zeker omdat deze daarna met het gezin weer verder moet met de hulpverlening. Het is niet alleen een intensieve samenwerking met de eigen collega s, maar ook met partijen als de politie en Sensoor Telehulpverlening waar de crisistelefoontjes buiten kantoortijden binnenkomen. Een goede samenwerking, zeker! 10 11

7 Nieuwe werkwijze voor team AWBZ Algemene informatie AWBZ Met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2005 is Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk geworden voor de toegang tot de jeugdzorg. Op grond van deze wet heeft Bureau Jeugdzorg onder andere de taak om indicaties te stellen voor de jeugd GGZ op grond van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Een indicatie voor de AWBZ kan worden afgegeven in de vorm van een PGB of Zorg in Natura. PGB is een voorziening waarbij de ouders een budget krijgen (zakje met geld) als tegemoetkoming in de kosten die ze maken om een jeugdige met psychiatrische problemen te helpen. Zorg in Natura wil zeggen dat het budget naar de zorgverlener gaat die de hulp aan de jongere levert. De afdeling AWBZ is binnen enkele jaren enorm gegroeid. Zes jaar geleden bestond de afdeling nog uit drie parttime-medewerkers. Inmiddels zijn er achttien 18 medewerkers (= 12,9 FTE) werkzaam die gemiddeld 3000 (her)aanvragen per jaar behandelen. En dat aantal groeit nog steeds. De medewerkers van de afdeling hebben het jaar 2010 benut om samen te kijken hoe de klantvriendelijkheid met zo n grote stroom aan (her) aanvragen gewaarborgd kan blijven. Teamleider Michelle Vrancken en indicatiesteller Lucienne Heijnen: Samen met onze collega s van de afdeling Beleid en ICT zijn we intensief bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze. De werkwijze moest passen binnen de structuur, protocollen, visie en registratiesysteem van onze organisatie en moest afgestemd worden op onder andere de weten regelgeving AWBZ en Wet op de Jeugdzorg. Daarnaast was afstemming op landelijk niveau van belang. En we kunnen zeggen dat het ons als team gelukt is om voor het einde van het jaar een passend systeem te ontwikkelen dat, in onze ogen, de cliënten voorop blijft stellen. De meerwaarde van deze nieuwe werkwijze is het persoonlijk contact met de hulpvragers Wat is er dan concreet veranderd? Vanaf 1 januari 2011 zijn we in kleine teams op alle locaties van Bureau Jeugdzorg Limburg vertegenwoordigd. Bij elke aanvraag van een cliënt vindt er voortaan een persoonlijk gesprek plaats met de ouder(s)/ verzorger(s) van het kind op de locatie van Bureau Jeugdzorg in de regio waar het kind woont. De meerwaarde van deze gesprekken is het persoonlijk contact dat ook door de ouder(s)/verzorger(s) als prettig wordt ervaren. Natuurlijk is het verzamelen van waardevolle informatie gemakkelijker en meer betrouwbaar in een persoonlijk gesprek, waarvan een inschatting maken rondom de veiligheid van het kind een onderdeel is. In zaken waarbij JHV, JB of JR betrokken is, wordt afgestemd met collega s en vindt er al dan niet een TRJ (= overleg van Team rond de Jeugdige bestaande uit een hulpverlener, teamleider en gedragswetenschapper) plaats. Het afgelopen jaar is ook geïnvesteerd in het contact leggen met de ketenpartners waar we zaken mee doen, zodat er meer zicht komt op het aanbod van de verschillende zorgaanbieders. Dit zorgt ervoor dat we zaken beter op elkaar kunnen afstemmen. In het komende jaar zullen we onze ketenpartners ook gaan bezoeken om met eigen ogen te zien wat er allemaal gebeurd. Dat is uiteindelijk in het voordeel van onze cliënten. We gaan er van uit dat de nieuwe werkwijze in 2011 een verbetering zal zijn voor zowel cliënten als voor Bureau Jeugdzorg. Het budget wordt niet door Bureau Jeugdzorg betaald, maar het geld is afkomstig van het zorgkantoor. Het zorgkantoor betaalt en controleert

8 AMK: Zorgen over risicozwangeren prenatale Zorg-en Adviesteam Sinds eind 2010 is het AMK Noord van Bureau Jeugdzorg Limburg actief in het prenatale Zorg- en Adviesteam. Een initiatief van de jeugdgezondheidszorg in de gemeenten Venlo en Beesel. Het gaat om een pilotproject dat twee doelen dient. De besprekingen gaan over aanstaande ouders over wie de zorg bestaat dat ze mogelijk onvoldoende in staat zijn om voor hun nieuwe kind te kunnen zorgen. Het gaat om een brede inventarisatie in een vroeg stadium van risico- en/of zorgsignalen en het opgang brengen van de nodige hulp en steun. Na de geboorte wordt nog kortdurend gevolgd of de ingezette hulp bij gezinnen goed verloopt en ook of het de juiste hulp is. Een hele belangrijke ontwikkeling. Vertrouwensarts José Valks-Smits van het AMK Noord Limburg hierover: We bespreken aanstaande ouders in principe alleen indien we toestemming hiervoor hebben gekregen van de ouders om wie het gaat. Het grote voordeel hiervan is dat we alle informatie die er al is bij de verschillende partijen open op tafel krijgen en een zo goed mogelijk beeld krijgen van het aanstaande gezin. Als we deze toestemming niet krijgen en de zorgen zijn te- groot dan kunnen zaken volledig anoniem besproken worden, dus zonder dat andere deelnemers aan het overleg weten over wie het gaat. Dit heeft dan meer het karakter van advies vragen aan de overige betrokkenen bij het overleg. Het prenatale ZAT bestaat uit een kernteam van twee voorzorgverpleegkundigen, 3 verloskundigen, 1 gynaecoloog, iemand van het Algemeen Maatschappelijk Werk, iemand van de GGZ preventie en iemand van het AMK. Per bijeenkomst, die gemiddeld een keer per 2 maanden plaatsvindt, kunnen nog andere deskundigen/betrokkenen worden uitgenodigd. Afhankelijk van de casussen die besproken worden. Het prenatale ZAT wordt voorgezeten door de coördinator van het CJG Venlo/Beesel. Jose Valks-Smits, vertrouwensarts: Het gaat veelal om multi-problemgezinnnen. Dus gezinnen waar veel aan de hand is, zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek gecombineerd met financiële problemen of zwakbegaafdheid. Let wel, veel van deze casussen die besproken worden zijn al bij ons AMK in beeld. Maar het grote voordeel van dit overleg We kunnen nu proberen om te voorkomen dat zwaardere hulpverlening ingezet moet worden is dat we nu kunnen proberen om zaken in het voorliggende veld op te pakken. Door in een eerder stadium in actie te komen, kunnen we wellicht voorkomen dat er een zwaarder hulpverleningstraject moet worden ingezet via het AMK, met eventueel doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening of zelfs de jeugdbescherming. De lijnen zijn nu veel korter en dat is wel zo prettig voor alle betrokkenen. Door het betrekken van het AMK bij het prenatale ZAT wordt er op nog een terrein winst behaald. Het AMK kan namelijk bevraagd worden over hoe gesprekken met ouders aangepakt moeten worden. Praten over (mogelijke) kindermishandeling is niet gemakkelijk. De AMK-medewerkers worden dan ook vaak door verloskundigen of gynaecologen gevraagd om tips. Jose Valks-Smits : Wij hebben dus ook een coachende rol in het ZAT. Wij zijn gewend om zorgen die er bestaan over een toekomstige opvoedsituatie open en duidelijk met de toekomstige ouders te bespreken. Als ouders niet mee willen werken aan de verbetering van hun situatie en daarmee aan verbetering van de toekomstige opvoedsituatie mogen de overige hulpverleners een AMK-melding als stok achter de deur gebruiken. Al met al is de vertrouwensarts erg tevreden over de werking van het prenatale ZAT. In de loop van 2011 wordt het project geëvalueerd, maar als het aan de vertrouwensarts ligt dan wordt hier dus gewoon mee doorgegaan. Door het ZAT komen risicozwangeren vaker en vroeger in beeld. Dat is alleen maar goed. De situatie moet namelijk veilig zijn als het kindje wordt geboren. Bij het AMK komt een melding soms pas binnen als iemand al bijna uitgerekend is, en dan is het natuurlijk een stuk lastiger om de juiste hulp nog op tijd in te zetten

9 Coördinator Esther Pessers: In het kader hiervan heeft de KJRW samen met andere partners een fiets-estafette tegen kindermishandeling georganiseerd. Hierbij is een groep fietsers, waaronder leerlingen van een middelbare school in Belgisch Eijsden van Maasmechelen naar Sittard gefietst. Daar werd op de Markt een kinderrechtenmonument onthuld tijdens een speciaal opgezette kinderrechtenmarkt. En in december werd nog een internationaal congres georganiseerd over kindermishandeling in de stadsschouwburg van Sittard-Geleen. In 2011 zullen nog veel meer activiteiten georganiseerd worden. Ondertussen heeft de KRJW ook haar eigen organisatie voor het voetlicht gebracht. Het jaar 2010 stond in het teken van voorlichtingen geven op scholen. Hierbij hebben we verschillende scholen bezocht waar we verschillende keren voorlichtingen hebben gegeven aan met name scholieren van de onderbouw van de middelbare school. We hebben ongeveer 1500 Limburgse scholieren op deze manier voorgelicht. Op 2 november organiseerde de KJRW Limburg naar oude traditie een Kinder-en Jongerenrechtswinkel actief voor de kinderrechten Aandacht voor kindermishandeling In 2010 is er veel aandacht geweest voor de aanpak en het voorkomen van kindermishandeling. Ook de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (= KJRW) heeft hier haar bijdrage aan geleverd. Samen met de nieuw opgezette projectgroep Kinderrechten Limburg heeft de KJRW het onderwerp kindermishandeling vorig jaar en ook aankomend jaar hoog op de agenda gezet. Op 8 maart 2010 was het namelijk precies 15 jaar geleden dat in Nederland het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van kracht werd. Kinderrechten vragen om permanente aandacht en om die reden hebben een aantal instellingen in Belgisch en Nederlands Limburg de projectgroep opgericht. De projectgroep streeft naar bewustwording en verdere professionalisering binnen onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, politie en allen die op enige wijze met kinderen en jeugdigen werkzaam zijn. symposium voor professionals met als titel Gezag en omgang, internationale kinderontvoering. Het werd een groot succes dat door alle deelnemers met enthousiasme ontvangen werd. De KJRW bestaat in jaar en dat moet gevierd worden natuurlijk. We willen een estafette door Limburg houden waarbij we in verschillende Limburgse gemeenten scholen zullen bezoeken. Het startschot zal gegeven worden op 26 september in Maastricht. En in november zullen we weer een symposium organiseren. Tijdens de reguliere spreekuren bij Icarus/JJI Het Keerpunt in Cadier en Keer zijn er 96 zaken voorgelegd aan de KJRW door jongeren in Icarus en vanuit het Keerpunt hebben 51 jongeren vragen gesteld

10 Tabellen en cijfers 2010 Jeugdigen in Begeleiding Jeugdreclassering Verschil Verschil in% Jeugdhulpverlening (inclusief PGB) ,1 % Jeugdbescherming OTS ,2% Jeugdbescherming Voogdij ,2% Jeugdreclassering ,9% Verschil Verschil in% Aanvang ,3% Bij ,9% Af ,9% Eind ,3% ,1% AMK Jeugdhulpverlening Verschil Verschil in% Verschil Verschil in% Aanmeldingen ,3% Zorgmeldingen ,7% AWBZ-aanvragen ,5% Adviezen ,9% Consulten ,4% Onderzoeken ,3% Totaal ,2% Jeugdbescherming OTS (ondertoezichtstellingen) Verschil Verschil in% Aanvang ,8% Bij ,0% Af ,2% Eind ,3% Voogdij Verschil Verschil in% Aanvang ,5% Bij , 4% Af ,6% Eind ,5% Personeel en Organisatie Aantal medewerkers 1/1/10 1/1/ Dienstverband Parttime Fulltime 63% 37% Verzuimpercentage ,90% 5,49% KJRW Beantwoorden vragen/zaken Verschil

11 Waar kunt u ons vinden Centraal Bureau Slachthuisstraat CB Roermond T E Bureau Jeugdzorg regio Maastricht-Heuvelland Locatie Maastricht Locatie Heuvelland De Bosquetplein 1 Adelbert van Scharnlaan KJ Maastricht 6224 JX Maastricht T T E E Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Regio Zuid-Limburg T Regio Noord-en Midden Limburg T E E Bureau Jeugdzorg regio Parkstad Limburg Locatie Heerlen Locatie Kerkrade Kloosterweg 26 Kosterbeemden CN Heerlen 6461 EA Kerkrade T T E E Kinder-en Jongerenrechtswinkel (KJRW) De Bosquetplein KJ Maastricht T Bureau Jeugdzorg regio Westelijke Mijnstreek Locatie Sittard Bergerweg KD Sittard T E Bureau Jeugdzorg Midden-Limburg Locatie Roermond Locatie Weert Mariagardestraat 64 Roermondseweg HM Roermond 6004 AS Weert T T E E Bureau Jeugdzorg Noord-Limburg Locatie Venlo Locatie Venray Prinsenstraat 4 Noorderhof ST Venlo 5804 BV Venray T T E E

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009

Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Team rond de Jeugdige BUREAU JEUGDZORG LIMBURG JAARBERICHT 2009 Inhoudsopgave Team rondom de Jeugdige 4 Het jaar 2009 voor Bureau Jeugdzorg Limburg 5 colofon TOEGANG (Jeugdhulpverlening) 6 Jeugdbescherming

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg Onze werkwijze De taken van Bureau Jeugdzorg Limburg AMK -Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Regelingen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Sociale kaart Limburg

Sociale kaart Limburg Sociale kaart Limburg Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent dat? U

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren Roermond, 3 september Mevr. N. Coebergh, vertrouwensarts AMK Limburg Dhr. H. Haanstra, kinderarts Maasziekenhuis

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 2 De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders/verzorgers

Algemene informatie voor ouders/verzorgers Algemene informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 23

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Beter samenwerken Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Ruimte voor de professional. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg

Ruimte voor de professional. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Ruimte voor de professional Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Wat doet Bureau Jeugdzorg Flevoland? Een jongen

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien Opvoeden en opgroeien Samen met De Jeugd- & Gezinsbeschermers 2 Hulp bij opvoeden Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. In alle

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 Centrum voor Jeugd en gezin Amersfoort Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 In deze nieuwsbrief Integrale Vroeghulp Utrecht Integrale Vroeghulp Utrecht Ouders worden betrokken bij het plan voor hun

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering Een inleiding Adri van Montfoort Bureau Van Montfoort VNG Regioconferenties, mei 2011 avm@vanmontfoort.nl Inhoud presentatie Geschiedenis Huidige situatie Nieuw stelsel:

Nadere informatie

De kerntaak en samenwerking met partners. Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel?

De kerntaak en samenwerking met partners. Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel? De kerntaak en samenwerking met partners Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel? Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel? Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Surhuisterveen, 14 januari 2011 1 Rapportage Opvoed en Hulpvragen CJG 2010 Inleiding Het Centrum voor Jeugd en gezin ( CJG) Achtkarspelen te Surhuisterveen is

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie