RAFFLES' Ms. No. 18 DOOR. Dr. M. G. EMEIS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAFFLES' Ms. No. 18 DOOR. Dr. M. G. EMEIS."

Transcriptie

1 RAFFLES' Ms. No. 18 DOOR Dr. M. G. EMEIS. In deel XVI en XVIII van het J.M.B.R.A.S. publiceerde Dr R. O. Winstedt in Latijns karakter Raffles' ms. N 18 van de Library R.A.S. Londen getiteld: Tjeritera Asal Radja-radja en wijdde beschouwingen aan aard en plaats van dit ms., vooral door vergelijking met de editie van de Sedjarah Melaju in Latijns karakter van W. G. Shellabear, In navolging van Dr Winstedt zullen we verder spreken van de Blagden recensie (ms.n 18) en de Shellabear recensie. Dr Winstedt constateert o.a.: 1. Deze Blagden tekst is beëindigd vóór Hij is blijkbaar geschreven door iemand, die na de val van Malaka (1511) daar is gebleven, een man van ontwikkeling, waarschijnlijk van gemengd bloed. 3. Historisch staat de Blagden tekst boven de Shellabear tekst, hij draagt in vele opzichten de kenmerken geschreven te zijn door iemand, die de feiten meemaakte, of er althans niet zo ver van af stond, terwijl de Shellabear tekst corrupt is geworden door grotere tijdsafstand en allerlei tendensen, o.a. het streven tot ophemeling van het in Djohor heersende bendaharageslacht. 4. De stijl van de Blagden recensie is levendig, tegenover het monotone proza van de stukken, die in de Shellabear tekst zijn bijgevoegd. Bovendien is de auteur van de Shellabear tekst van mindere eruditie, blijkens zijn gebrek aan kennis van vreemde talen. Dr W. komt tot de conclusie, dat we in ms. N 18 waarschijnlijk voor ons hebben de authentieke tekst van de hikajat jang dibawa orang dari Goa". De moeilijkheid, dat in de inleiding van de Blagden tekst toch ook voorkomt de opdracht aan de bendahara van Djohor, Dl

2 462 RAFFLES' MB. NO. 18. een opdracht gedateerd 1612, lost Dr W. op, door te veronderstellen, dat de auteur van de Shellabear tekst eerst een copie maakte van het Goa ms. en zijn opdracht vóór in die copie plaatste. Naar aanleiding van deze interessante publicatie wil ik hier alsnog enige opmerkingen maken, die het lezen van de beide teksten mij ingaf. Ik beschikte niet over de Shellabear editie van 1909, wel over de Shellabear uitgave in Arabisch karakter van Van historische beschouwingen zal ik me onthouden, daar ik me daartoe niet bevoegd acht. Allereerst cte o/>drar^. In de Shellabear tekst vinden we die het meest verzorgd en maakt ze de meest geïnformeerde indruk. Ik volg hier de wijze van samenvatting van Dr Hooykaas in zijn Over Maleische Literatuur" en krijg dan: 1. Op een bijeenkomst zat ik, auteur, te schertsen met notabelen. Onder hen was er één, die van hoger rang was dan de anderen. 2. Deze zei tegen mij, auteur: Ik heb gehoord, dat er een hikajat is door lui uit Goa hierheen gebracht, laten we hem bijwerken met de isti'adat. 3. Ik, auteur, Tun Muhammad, bendahara, zoon van enz. enz. schrok. 4. Zo sprak hij (nl. die hooggeplaatste): Op die en die datum, ten tijde dat Z.M. (Ala'u'ddin) nog resideerde in Pasir (Pasai is natuurlijk een verschijving, ms van de Leidse Bibliotheek geeft Pasir), kwam Dewi Sajjid bij mij, Seri Narawangsa, om een opdracht over te brengen van Jang Dipertuan di Hilir. 5. Aldus luidde de opdracht van ZEd.: Ik verzoek aan de bendahara een hikajat te maken over wederwarigheden en regeringsdaden (peraturan, mogelijk is door de copiïsten peraturan en peturunan door elkaar gehaald) van de Maleise vorsten, compleet met de isti'adat. 6. Ik, auteur, schrok hiervan, ik stelde deze hikajat samen en noemde hem Sulalatu 'ssalatina. We hebben hier een inleiding, die de aanleiding tot het schrijven van de hikajat geeft en de datering. Dat alles wordt op een voor ons wat naïeve manier gewrongen in het verslag van een gesprek. Dr Hooykaas (Over Maleise Literatuur, blz. 200) splitst deze inleiding in tweeën, de opdracht en een herinnering aan die opdracht

3 RAFFLES* MS. NO en scheidt daartoe, wat m.i. ontegenzeggelijk bij elkaar hoort: Tatkala hidjrat an Nabi " en Sedang Baginda bernegeri di Pasai..." In de Blagden tekst, die dezelfde twee tijdsaanduidingen geeft, is er geen sprake van scheidingsmogelijkheid. Juist acht ik te lezen: Demikian katanja (nl. die hooggeplaatste): Tatkala hidjrat an Nabi , sedang baginda bernegeri di Pasai, diwasa itulah datang enz. Hierdoor wordt het verhaal van de aanleiding één geheel en is het duidelijk, dat de orang besar (jang) terlebih mulianja dan terlebih besar martabatnja dari pada jang lain", Seri Narawangsa, anak Seri Akar, radja Patani is. Dr Hooykaas geeft deze aanduiding weer met de hoogste in den lande" en komt zo tot de radja bongsu (was die op dat moment de hoogste in den lande?), maar er staat alleen: de orang besar, die aanzienlijker was dan de andere (aanwezige orang besar). Dr Winstedt begint in zijn vertaling van de inleiding van Shellabear (blz. 35) de bewuste passage op de juiste wijze: So he remarked. It was in the 1021 year of the Prophet enz. Daarna echter splitst ook hij sedang baginda bernegeri di Pasai" af. Er is in de Shellabear inleiding nog iets, waar Dr Hooykaas en Dr Winstedt geen voldoende licht op hebben laten vallen, nl. de passage : Barang kita perbaiki kiranja dengan isti'adatnja". De hikajat jang dibawa orang dari Goa" is hier het verzwegen object. Dr W. vertaalt: Could we not improve it" en laat dengan isti'adat" er buiten. M.i. staat hier duidelijk: Laten we het bijwerken, verfraaien met de iti'adat". Ik kom hierop straks terug. De Blagden tekst geeft het verhaal van de opdracht in vereenvoudigde vorm. Het spreekt niet over de bijeenkomst en de hikajat van Goa en laat Seri Narawangsa in de derde persoon spreken. Daardoor is het geheel minder gewrongen. Op die en die tijd, toen Z.M. in Pasir Radja resideerde, bracht Seri Narawangsa, Tun Bambang geheten enz. een opdracht over van Jang Dipertuan di Hilir. Aldus luidde die opdracht: Bahwa hamba minta hikajat pada Bendahara". De tekst van Shellabear geeft: Bahwa bèta minta hikajat pada Bendahara". Een kleine afwijking. Waarschijnlijk wordt hetzelfde bedoeld, maar de bedoeling in de Blagden tekst kan ook zijn:

4 464 RAFFLES* Ma. No. 18. We verzoeken de Bendahara dat een hikajat wordt samengesteld", dus niet, dat de bendahara het zelf doet. De beide teksten weerspreken elkaar niet, in beide is het Seri Narawangsa die de opdracht overbrengt. Ook de opdracht zelf is gelijk, alleen spreekt de Shellabear tekst van een hikajat peri peristiwa dan peraturan segala radja-radja Melaju dengan isti'adatnja je/v'a/i", terwijl de Blagden tekst minder nadrukkelijk zegt: dengan isti'adatnja". Thans de kwestie van het: Laten we hetfo)tt>er en,z/<?r/raatvn de irfr'waf". Inderdaad, dit is geschied. In de Shellabear tekst vinden we in het midden van hoofdstuk XI: Maka sultan Muhammadpun mengatur tahta keradjaan baginda", gevolgd door een uiteenzetting van de isti'adat. In de Blagden tekst vinden we dit op blz. 84 van de aflevering. Achtereenvolgens worden in beide teksten dezelfde onderwerpen besproken, alleen is de Shellabear tekst verzorgder, heeft hier en daar andere functionarissen, ustensiliën enz., correcties dus in de goede of slechte zin. In beide teksten is die invoeging als het ware gesigneerd. In de Shellabear tekst lezen we bijna aan het eind van hoofdstuk XI: Inilah isti'adat radja-radja Melaju dahulu kala, barang penengaran sanda, itulah sanda tjeriterakan dan djikalau ada salahnja, hendaklah diperbaiki oléh barang siapa ingat akan tjeriteranja, djangan kiranja sanda dikendjikkan (? waarschijnlijk het Minangkabause kandji, mopperen, lastig zijn, of het is een nasalering van dikedjikan). Terwijl de Blagden tekst op blz. 88 geeft: Inilah isti'adat bagi diperbenar, djikalau barang djahatnja, harus diperbaiki barang siapa ada ingat akan tjeriteranja, djangan kiranja fakir diperkedjikan". M.i. is hiermede aangetoond, dat in beide teksten dit gedeelte ingevoegd is en dat dus, in tegenstelling met de veronderstelling van Dr Winstedt, zowel de Blagden tekst als de Shellabear tekst een revisie is van het Goa handschrift. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat de Blagden tekst minder gereviseerd kan zijn en dichter staat bij de tekst van Goa, maar men zij op zijn hoede. Tenslotte de kwestie van /;<?f.r<:/!n)"/tofcw. Dr W. acht de levendige stijl van de oude kern van de Sedjarah Melaju gunstig afsteken bij het monotone Maleis van de door de bewerker van de Shellabear tekst bijgevoegde gedeelten. Ik acht hier enige reserve wel gewenst, want als ms. 18 werkelijk de oorspronkelijke Goa versie geeft, dan zijn de

5 RAFFLES' MS. NO owereemfronwf»<7<? gedeelten in de Shellabear recensie qua taal superieur aan de Blagdcn tekst, ook in levendigheid. Ik wil dit door een tekstvergelijking aantonen. Om de schijn te vermijden, dat we een speciaal gedeelte uitgezocht hebben, nemen we daarvoor het begin van de eigenlijke hikajat. Voor gemakkelijker vergelijking heb ik ook de Blagden tekst in de Indonesische spelling gegeven. Blagden recensie. Shellabear recensie. Demikian mula perkataan hika- I'lam, ketahuï oléhmu, kepada jat ini tjeriterakan oléh jang zaman dahulu kala dan pada empunja tjeritera. Tatkala pada masa, jang telah lalu, kata jang zaman Radja Iskandar Dzu '1 empunja tjeritera, pada suatu Karnain. anak radja Darab, Rum masa bahwa radja Iskandar, anak bangsanja, Makaduniah namanja radja Darab, Rum bangsanja, negerinja berdjalan hendak meli- Makdunia nama negerinja, Dzu '1 hat matahari terbit. Karnain gelarannja, sekali peristiwa baginda berdjalan hendak melihat matahari terbit. De Blagden zin loopt" niet. Tatkala pada zaman Radja Iskandar berdjalan hendak melihat matahari terbit" is incompleet, de Shellabear zin is verzorgder en ook levendiger. Smetten zijn verder: tjeriterakan" en namanja negerinja". Maka baginda sampai pada sar-had negeri Hindi. Maka baginda sampai pada sérokan negeri Hindia. Het onnodig gebruik van het Perzische sar-had voor grens" wijst in de richting van een niet-maleier. De weergave met sérokan" berust waarschijnlijk op enige uiterlijke gelijkheid en het zich voorstellen der negeri Hindia als een Maleis rivier staat je. Maka ada seorang radja dita- nah Hindia terlalu besar kera- djaannja, setengah negeri Hindia itu dalam tangannja, namanja radja Kida Hindia. Maka ada seorang radja terlalu amat besar keradjaannja, setengah negeri Hindi didalam tangannja, Radja Kida Hindi namanja. Commentaar overbodig, de verschillen zijn gering.

6 466 RAFFLES' MS. NO. 18. Setelah ia menengar chabar Setelah ia menengarkan radja Radja Iskandar datang, maka Iskandar datang, maka radja Radja Kida Hindi menjuruhkan Kida Hindiapun menjuruhkan perdana menteri menghimpunkan perdana menteri menghimpunkan segala ra'iat dan radja-radja, segala ra'iat dan radja-radja, jang ta'luk kepadanja. jang ta'luk kepadanja. Na een inleidende setelah-zin komt in het klassiek Maleis practisch zonder uitzondering een pun-lah of inversie-lah constructie. De Shellabear tekst houdt zich hier aan, de Blagden tekst niet. Setelah kampung, maka dike- Setelah sudah berkampung seluarinja oléh Radja Kida Hindi muanja, maka dikeluarinjalah akan Radja Iskandar. oléh radja Kida Hindia akan radja Iskandar. Het onidiomatische kampung" tegenover berkampung" en dikeluarinja" tegenover het levendiger dikeluarinjalah". Maka bertemulah kedua ra'iat, Maka setelah bertemulah anlalu berperanglah, seperti dalam tara kedua pihak itu, maka segala Hikajat Iskandar itu. ra'iat-ra'iat lalu berperanglah terlalu ramai, seperti jang didalam Hikajat Iskandar itu. Het foutieve kedua ra'iat" is bij Shellabear kedua pihak", terwijl segala ra'iat-ra'iat" nog eens het grote aantal accentueert. Maka alah Radja Kida Hindi Maka alahlah radja Kida Hinitu oléh Radja Iskandar dengan dia itu oléh radja Iskandar, hidupnja.maka disuruhkan Radja ditangkap baginda dengan hidup- Iskandar Radja Kida Hindi itu ja, maka disuruhnja membawa membawa imanlah djadi Islam imanlah djadi islam didalam agadidalam agama Nabi Ibrahim, ma nabi Ibrahim, chalilu 'llah, chalilu 'llah, 'alajhi 'ssalam. 'alajhi 'ssalam. Ook hier blijkt uit verschillende trekjes de superioriteit van de Shellabear tekst. Maka alahlah radja K.H. itu", de zuivere inversielah constructie. Het vreemde: alah dengan hidupnja" is bij Shellabear: alah, ditangkap baginda dengan hidup". Disuruhkan"

7 RAFFLES' MS. NO disuruhnja". Maka radja Kida Hindiapun membawa inianlah", een goed geplaatste en volledige pun-lah constructie, die na setelah sudah" in de Blagden tekst zeker ook te verwachten was geweest. Maka dipersalini Radja Iskandar akan Radja Kida Hindi seperti pakaian dirinja; maka dititahkan Radja Iskandar ia kembali kenegerinja. Maka dipersalini oléh radja Iskandar akan radja Kida Hindia seperti pakaian dirinja, maka dititahkanlah oléh radja Iskandar kembali kenegerinja. Weinig verschil, de Shellabear tekst is een ietsje vlotter. Adapun akan Radja Kida Hindi itu ada beranak seorang perempuan, ja'ni seorang itu berbuat (? W. geeft het in Arabisch karakter, weet er klaarblijkelijk geen raad mee) terlalu amat baik parasnja, tiada ada berbagai pada masa itu, tjahaja mukanja gilanggemilang seperti tjahaja matahari dan terlalu amat bidjaksana budinja puteri itu, Sjahru '1 Bariah namanja. Maka adapun akan radja Kida Hindia itu ada beranak seorang perempuan terlalu baik parasnja, tiada berbagai lagi dan tiada taranja pada masa itu. Tjahaja mukanja gilang-gemilang seperti tjahaja matahari dan bulan dan amat bidjaksana budi pekertinja. Puteri itu namanja Sjahru '1 Bariah. Ook ik weet met berbuat" geen raad, of het zou een passief ber" moeten zijn en berbuat = dibuat in de zin van geschapen". Grote verschillen zijn er niet, maar de Shellabear tekst wint het weer aan melodie". Zo gaat het door. Ik wil de lezer niet te zeer vermoeien met deze tekst-critiek, noteer van blz. 43 alleen nog: Maka sembah perdana menteri: Sahadja sebenarnja pekerdjaannjalah jang seperti tuanhamba itu" (verkeerd geplaatst Maka sembah perdana menteri: Sahadja sebenarnjalah pekerdjaan jang seperti titah duli tuanku itu. Adapun setelah ia sampai ke- Adapun setelah sampai men-

8 468 RAFFLES' MS. NO. 18. pada Nabi Chidir, maka ia memberi salam (geen pun-lah na een inleidende setelah-zin). teri kepada nabi Chidir, maka iapun memberi salam. Ketahttï oléh tuanhamba, bahwa radja hamba terlalu sekali amat kasihnja akan Radja Iskandar, tiada dapat hamba sifatkan dan ada ia beranak seorang perempunan, dapatlah dikatakan tiada lagi sebagainja anak radja-radja dimasjrik lagi magrib pada masa ini daripada rupanja dan budinja dan pekertinja, tiada ada taranja. Lagi kehendak radja hamba bepersembahkan dia akan isteri Radja Iskandar. Ketahuï oléh tuanhamba, ja, nabi Allah, bahwa radja hamba terlalu amat sekali kasihnja akan radja Iskandar, tiada dapat hamba sifatkan. Dan ada ia beranak seorang perempuan, tiada dapat dikatakan dan tiada ada bagainja anak radja-radja dalam alam ini dari masj rik lalu kemagrib pada zaman ini daripada rupanja dan budi pekertinja. Tiada ada taranja pada masa ini. Adalah kehendak radja hamba mempersembahkan dia akan djadi isteri radja Iskandar. Soms geeft de Blagden tekst de blijkbare bedoeling van de auteur niet eens weer. Zo op blz. 44, waar radja Kida Hindia zijn onderdanigheid aan radja Iskandar betuigt: Bahwa ketahuï tuanku, ja, nabi Allah dan segala tuan-tuan jang ada hadir, bahwa hamba ini dengan sesungguhnja (hamba Sh.) pada radja Iskandar dan anak hamba sekalianpun hamba kebawah duli, rfio". Shellabear heeft hier: Bahwa ketahuï oleh tuanku, ja, nabi Allah dan segala tuan-tuan jang ada hadir, bahwa hamba ini dengan sesungguhnja hamba kepada radja Iskandar dan anak hamba sekalianpun hamba djuga kebawah duli baginda itu, j0/>er j.ja/ia/a, ;'a«<7 mcmpmf/a&att dia,r<?oran<7,rfwaora«<7 I7M (zoals de paar dienaren, die hem bedienen, nl. zijn lij f bedienden)". Ziet men verder naar het aantal malen, dat Dr W. zinnen heeft moeten aanvullen met gedeelten van de Shellabear tekst om ze ver-

9 RAFFLES' MS. NO staanbaar te maken (de hierboven aangehaalde zin is er een voorbeeld van), dan kan men wel van een slordig handschrift spreken. Hiermede meen ik voldoende de bewering gestaafd te hebben, dat de Blagden tekst minder goed verzorgd en slordig is en dat uit een oogpunt van taaihantering de bewerker van de Shellabear tekst de meerdere is van die van de Blagden tekst. Hoe moeten we ons nu af? wr/iomrfr«<7 /imenfreidetea^/endenken? Sommen we het bij dit tekstonderzoek gevondene op, dan krijgen we: 1. De Blagden tekst is, even goed als de Shellabear tekst, een Djohorse revisie van de hikajat van Goa. 2. In de beide zeker in Djohor toegevoegde gedeelten, de inleiding en de isti'adat, is de Shellabear tekst verzorgder, completer en gecorrigeerd. 3. De Shellabear tekst wint het qua taal van de overeenkomstige gedeelten van de Blagden tekst. 4. De Blagden tekst is slordig. Voegen we daarbij, wat Dr Winstedt vond: a. de Blagden tekst geeft geen gebeurtenissen na 1536, b. de Blagden tekst is historisch juister, dan zouden we hieruit kunnen concluderen, dat de Blagden tekst mogelijk een slordige copie is van de eerste, misschien wat haastige uitvoering van het oorspronkelijk voornemen: de hikajat van Goa uit te breiden met de isti'adat. De Shellabear tekst zou dan een nadere revisie kunnen zijn, maar niet van dezelfde auteur. Maar waarom zwijgt dan de Blagden tekst over de hikajat van Goa? De Shellabear tekst maakt hier een veel geïnformeerder indruk. Is de tweede revisie wel door een ander, maar in samenwerking met, onder toezicht van de bendahara geschied? En dan luidt de eigenlijke opdracht van Jang Dipertuan di Hilir in beide teksten: het samenstellen van een geschiedenis van de Maleise vorsten, het maken van iets nieuws dus. Heeft men zich bij de eerste uitvoering, de Blagden tekst dan, werkelijk beperkt tot de toevoeging van inleiding en isti'adat, of is er meer gebeurd?

10 470 RAFFLES' MB. NO. 18. Het antwoord op deze en soortgelijke vragen zal wel nooit geheel gevonden worden, maar het bovenstaande kan in elk geval de plaats van ms. N 18 nader belichten, naast de waardevolle aantekeningen van Dr Winstedt. Verder historisch en taal-critisch onderzoek van deze en andere versies van de Sedjarah Melaju zal meer licht kunnen brengen.

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 126

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 126 23 (1954) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1954 No. 126 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië, inzake overdracht door Indonesië

Nadere informatie

Ibadah: Ahad Tanggal 3 juli 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 107: 1

Ibadah: Ahad Tanggal 3 juli 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 107: 1 Ibadah: Ahad Tanggal 3 juli 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 107: 1 Slamat datang, hari perhentian, fadjar sabtu jang kekal, pagi hari kebangkitan Tuhan, subuh siang jang kemal! Penebus! Sentosa

Nadere informatie

Ibadah Muda-Mudi Jeugddienst

Ibadah Muda-Mudi Jeugddienst Ibadah Muda-Mudi Jeugddienst Gennep, 9 maart 2014 o.l.v. Catechisanten Gennep, Venray Dominee, kerkenraad en de catechisanten komen de kerkzaal binnen. Introitus: BNG 176: 1 Jesus lihatlah djemaat Jang

Nadere informatie

Thema: Vindt rust bij God Datum: 14 augustus 2016 GIM Assen. Introitus (Intochtslied) - Mazmur 138: 1

Thema: Vindt rust bij God Datum: 14 augustus 2016 GIM Assen. Introitus (Intochtslied) - Mazmur 138: 1 Thema: Vindt rust bij God Datum: 14 augustus 2016 GIM Assen Introitus (Intochtslied) - Mazmur 138: 1 Segnap hatiku njanjilah, ja El-A -la, menggah bagimu; di madjlis orang jang besar ku bergemar sebab

Nadere informatie

SURAT r SURAT AHTAr A KESULTAMAP RS AU DENGAK IPEMERINTAHAN2 V.3.C. DAN HINDIA-BELANDA

SURAT r SURAT AHTAr A KESULTAMAP RS AU DENGAK IPEMERINTAHAN2 V.3.C. DAN HINDIA-BELANDA SURAT r SURAT AHTAr A KESULTAMAP RS AU DENGAK IPEMERINTAHAN2 V.3.C. DAN HINDIA-BELANDA 1784-1909 Ditcrbitkan oleh : Arsip Nasional Republik Indonesia u SURAT-' P E R D JA N D JIA N A N T A R A KESULTANAN

Nadere informatie

Perajaan Natal ini kami Bestir PABAN bersama Kelompok Kerdja Perajaan Natal pakai tema LAIN LIHAT LAIN

Perajaan Natal ini kami Bestir PABAN bersama Kelompok Kerdja Perajaan Natal pakai tema LAIN LIHAT LAIN Secretariaat: Vrijhof 4, 5301 ZL Zaltbommel secretariaat@paban.nl www.paban.nl No : Paban/161018/012/EVP Pokok : Perajaan Natal Beilohy Amalatu Zaltbommel, 18 Oktober 2016 Kepada jang terhormat orang tua-tua,

Nadere informatie

BOOS, waarom? Lezing voor Bina Da wah, januari 2004

BOOS, waarom? Lezing voor Bina Da wah, januari 2004 BOOS, waarom? Lezing voor Bina Da wah, januari 2004 BOOSHEID Onze Profeet (vzmh) heeft gezegd: Heh Mu awiyah, pas op voor boosheid; omdat boosheid maakt je geloof (imaan) kapot zoals schimmel (jadam) honing

Nadere informatie

1-19 Mualang teksten en aantekeningen 1 Commentaar (en aantekeningen) over Kana sera I, vers 584-1015. Schrijfblok, 68 blz. in schrijfblok.

1-19 Mualang teksten en aantekeningen 1 Commentaar (en aantekeningen) over Kana sera I, vers 584-1015. Schrijfblok, 68 blz. in schrijfblok. KITLV-inventaris 73 Or. 531 Collectie Johannes Dunselman, 1901-1984, Petrus Donatus, OFM Cap., missionaris op Borneo, leraar op Sumatra en rektor van de Zusters Franciskanessen te Eckenhagen. 2 dozen.

Nadere informatie

Ibadah: Ahad Tgl. 28 augustus 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 401: 1

Ibadah: Ahad Tgl. 28 augustus 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 401: 1 Ibadah: Ahad Tgl. 28 augustus 2016 Djemaat: Introitus (Intochtslied) - BNG 401: 1 Didapan arsjmu bertelut segala anggotamu, menjanji, berdoa, sudjud mengaku perintahmu! Baik jang tertinggi, terbesar, ja

Nadere informatie

b. _. «L Nieuwe "Badan"

b. _. «L Nieuwe Badan Bada Uman t) Zo nodig andere rubricering aangeven. Dist r.: AU) tjaü:ni CO 1719377 2 7 FEB. b. _. «L Bijlage(n): Afschr.: BO: 2 O

Nadere informatie

TATA IBADAH PEMBUKAAN TAHUN PEKERDJAAN 2017

TATA IBADAH PEMBUKAAN TAHUN PEKERDJAAN 2017 TATA IBADAH PEMBUKAAN TAHUN PEKERDJAAN 2017 21 Januari 2017 Huizen 00 Sepatah kata penjambutan / Welkomstwoord 01 Njanjian Persiapan / Voorbereidingslied Mazmur 138: 1, 2 (berdiri) 1) Segnap hatiku njanjilah,

Nadere informatie

Datum: 25 september 2016 GIM Assen 09:00 uur - da. R. Halussy Muzikale begeleiding: Fadjar

Datum: 25 september 2016 GIM Assen 09:00 uur - da. R. Halussy Muzikale begeleiding: Fadjar Datum: 25 september 2016 GIM Assen 09:00 uur - da. R. Halussy Muzikale begeleiding: Fadjar A. Kerkelijke mededelingen Zondagsschool - Vanmiddag om 13:00 uur. Catechisatie - Vanmiddag om 16:00 uur, lessen

Nadere informatie

EEN MALEISCHE AFSCHEIDSBRIEF VAN RAFFLES IN TEKST EN VERTALING MEDEGEDEELD

EEN MALEISCHE AFSCHEIDSBRIEF VAN RAFFLES IN TEKST EN VERTALING MEDEGEDEELD EEN MALEISCHE AFSCHEIDSBRIEF VAN RAFFLES IN TEKST EN VERTALING MEDEGEDEELD DOOR Dr. PH. S. VAN RONKEL. Zooals in onzen supplement-catalogus der Maleische handschriften,, in het bezit van het Kon. Instituut

Nadere informatie

PERDJANDJIAN ANT ARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN BELGIA TENTANG PENJERAHAN TEPUNG-TERIGU RANGKA BANTUAN PANGAN OVEREENKOMST

PERDJANDJIAN ANT ARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN BELGIA TENTANG PENJERAHAN TEPUNG-TERIGU RANGKA BANTUAN PANGAN OVEREENKOMST -, - PERDJANDJIAN ANT ARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN BELGIA TENTANG PENJERAHAN TEPUNG-TERIGU DALAM RANGKA BANTUAN PANGAN OVEREENKOMST TUSSEN REPUBLIEK DE INDONESIE EN HET KONINKRIJK BELGIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Let s Be Joyful! J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0

Let s Be Joyful! J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0 J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 1 J A N U A R I 2 0 1 0 Let s Be Joyful! In memoriam: dr. Rudy Budiman 3 Kersttoespraak: Let s Be Joyful! 19 Gedicht: Ondoorgrondelijke wegen 22 Dagboek DB: Het wel en wee

Nadere informatie

Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen. op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht

Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen. op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht Liturgie voor de dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk van Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht Aanvang: 14.15 uur Voorgangers: ds. L.

Nadere informatie

DE MALEISCHE VERTELLING VAN DEN DIEF- SCHRIFTGELEERDE EN HAAR ARABISCH ORIGINEEL.

DE MALEISCHE VERTELLING VAN DEN DIEF- SCHRIFTGELEERDE EN HAAR ARABISCH ORIGINEEL. DE MALEISCHE VERTELLING VAN DEN DIEF- SCHRIFTGELEERDE EN HAAR ARABISCH ORIGINEEL. DOOR Dr. PH. S. VAN RONKEL. De tijd waarin men aannam dat Maleische verhalen van Mohammedaansch karakter, en spelende in

Nadere informatie

DE MALEISCHE VERSIE VAN DEN ARABISCHEN POPULAIREN ROMAN VAN DEN HELD SAIF IBN DZÏL-JAZAN.

DE MALEISCHE VERSIE VAN DEN ARABISCHEN POPULAIREN ROMAN VAN DEN HELD SAIF IBN DZÏL-JAZAN. DE MALEISCHE VERSIE VAN DEN ARABISCHEN POPULAIREN ROMAN VAN DEN HELD SAIF IBN DZÏL-JAZAN. DOOR Dr. Pu. S. VAN RONKEL. De zgn.,,fabulae Milesiae", romantische verhalen, 1001-Nachtachtige vertellingen, populaire

Nadere informatie

Suratman Markasan, Puisi Luka dan Puisi Duka (Puisi-Puisi Pilihan ) (Pustaka Nasional: Singapore, 2004), pp

Suratman Markasan, Puisi Luka dan Puisi Duka (Puisi-Puisi Pilihan ) (Pustaka Nasional: Singapore, 2004), pp Appendices Appendix 1 Suratman Markasan, Puisi Luka dan Puisi Duka (Puisi-Puisi Pilihan 1979 2002) (Pustaka Nasional: Singapore, 2004), pp. 96-8. Mencari Raja Ali Haji Mataku bergerak dalam baris kata

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH.INDIE 1931/No.509 LOODWIT Tegengaan van het gebruik van droog loodwit, ("Loodwitordonnantie"). IN NAAM DER KONINGIN

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH.INDIE 1931/No.509 LOODWIT Tegengaan van het gebruik van droog loodwit, (Loodwitordonnantie). IN NAAM DER KONINGIN STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH.INDIE 1931/No.509 LOODWIT Tegengaan van het gebruik van droog loodwit, ("Loodwitordonnantie"). IN NAAM DER KONINGIN DE GOWERNEUR.GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE Allen, die deze

Nadere informatie

GKIN Actief! Tilburg: Dagje uit naar de Ark van Noah Parabel van de Pinksterbloem

GKIN Actief! Tilburg: Dagje uit naar de Ark van Noah Parabel van de Pinksterbloem JAARGANG 30 NUMMER 3 JULI 2014 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen (1 Timoteüs 2 : 1) Estafette in Gods Koninkrijk Van generatie op generatie

Nadere informatie

24JAN.1979. d-d- 2 * JA;; M. Stuurgroep R.M.S, Op 13 november 19?8 werd volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^".

24JAN.1979. d-d- 2 * JA;; M. Stuurgroep R.M.S, Op 13 november 19?8 werd volgende vernomen, omtrent de Stuurgroep R.M.S^. 19 Stuurgroep RMS ACD datum 24JAN.1979 CO b d. C( Aan Betreft Bijl.: )nr.: : CFB Stuurgroep R.M.S, d-d- 2 * JA;; M Op 13 november 19?8 werd het volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^". Volgens

Nadere informatie

Colofon. Madjalah Rehoboth. Uitgever GIM Assen. Redactieadres

Colofon. Madjalah Rehoboth. Uitgever GIM Assen. Redactieadres Perkembangan / zomer 2016 In dit nummer: Van de Redactie Boodschap/Pesan Van Ver gekomen/dari Djauh datang Terugblikken om weer verder te gaan met interviews Kom je ook naar de Doe & Spelweek? Kerktijden

Nadere informatie

V an D orps Publikasi tentang Pacijak Indonesia V a n D orps Indonesische B elasting Publicaties

V an D orps Publikasi tentang Pacijak Indonesia V a n D orps Indonesische B elasting Publicaties V an D orps Publikasi tentang Pacijak Indonesia V a n D orps Indonesische B elasting Publicaties Peraturan-Peraturan Hukum tentang Pendaftaran dan Balik Nama dari Harta tetap^ dan Kapal (d i le n g k a

Nadere informatie

All I Want for Christmas is You! (Lucas 2: 8-20) JAARGANG 31 NUMMER 1 JANUARI 2015

All I Want for Christmas is You! (Lucas 2: 8-20) JAARGANG 31 NUMMER 1 JANUARI 2015 JAARGANG 31 NUMMER 1 JANUARI 2015 All I Want for Christmas is You! (Lucas 2: 8-20) Kerstwensen Arnhem-Nijmegen 15 Gedicht: Het Vergeten Kind 16 Kerstwensen Tilburg 20 Kersttoespraak 21 Kerstwensen Rotterdam-Dordrecht

Nadere informatie

Ga naar

Ga naar Uitleg visumaanvraag Indonesië. Ga naar http://visa4indonesia.nl/apply-for-visa/applynow/ En druk op APPLY NOW Kies vervolgens uw taal Selecteer uw nationaliteit en soort visum Vul uw gegevens in Druk

Nadere informatie

Ga naar

Ga naar Uitleg visumaanvraag Indonesië. Ga naar http://visa4indonesia.nl/apply-for-visa/applynow/ En druk op APPLY NOW Kies vervolgens uw taal Selecteer uw nationaliteit en soort visum Vul uw gegevens in Druk

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 113

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 113 16 (1954) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1954 No. 113 A. TITEL Protocol, met daarbij behorende briefwisseling, ter regeling van de onderlinge verhouding van het Koninkrijk

Nadere informatie

JAARGANG 32 NUMMER 3 JULI 2016

JAARGANG 32 NUMMER 3 JULI 2016 JAARGANG 32 NUMMER 3 JULI 2016 Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: 4 Preekserie: Het gebed in de eredienst: Wat is hier de betekennis van? Doa di dalam ibadah: Apa maknanya? 14 Dagboek van de Voorzitter:

Nadere informatie

HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999. Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730

HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999. Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730 HERHAALDE UITGAVE, AUGUSTUS 1999 Stichting Masohi Kon. Julianastraat 89 7415 GK Deventer tel. 0570-629713 kantoor: 625376 Fax: 0570-676730 Kabar baru, nieuwsbrief is een herhaalde uitgave van het bestuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier toetreding tot de Islam Formulir permohonan masuk Islam

Aanvraagformulier toetreding tot de Islam Formulir permohonan masuk Islam Aanvraagformulier toetreding tot de Islam Formulir permohonan masuk Islam A. Gegevens aanstaande moslim (moslima ) / data calon muallaf: Naam Nama Woonadres Alamat tinggal Woonplaats Kota tinggal Telefoon,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: Google Maps vs Geloof. 4 Vanuit het dagelijks Bestuur: Happy Family in Christ Focus on Talent

Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: Google Maps vs Geloof. 4 Vanuit het dagelijks Bestuur: Happy Family in Christ Focus on Talent Inhoudsopgave: 3 Van de Redactie: Google Maps vs Geloof 4 Vanuit het dagelijks Bestuur: Happy Family in Christ Focus on Talent 19 Overdenking: Werken met de Genade 22-54 Congratulations! GKIN in Verleden,

Nadere informatie

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft (Efeziërs 4: 3)

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft (Efeziërs 4: 3) J A A R G A N G 2 6 N U M M E R 3 J U L I 2 0 1 0 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft (Efeziërs 4: 3) Toerusting: Preek ds. S. Tjahjadi Leken

Nadere informatie

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5)

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5) J A A R G A N G 2 5 N U M M E R 4 O K T O B E R 2 0 0 9...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (1 Petrus 2: 5) Gedicht: Zonder woorden 13 Toerusting:

Nadere informatie

Kleurrijk Religieus Leven 2010

Kleurrijk Religieus Leven 2010 Kleurrijk Religieus Leven 2010 De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichte laaie van God. Maar enkel die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt

Nadere informatie

AANTEEKENINGEN OVER HET LANDBOUWRITUEEL IN HET RIJK RAKAWATOE OP MIDDEN-SOEMBA,

AANTEEKENINGEN OVER HET LANDBOUWRITUEEL IN HET RIJK RAKAWATOE OP MIDDEN-SOEMBA, AANTEEKENINGEN OVER HET LANDBOUWRITUEEL IN HET RIJK RAKAWATOE OP MIDDEN-SOEMBA, van de hand van den volksonderwijzer B. IAHA te Palahona, Rakawatoe, bewerkt en van aantcekcningen voorzien door ür. C. Nooteboom.

Nadere informatie

i LOCALE BELANGEN! j ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN. Opstellen van Staats- en Gemeenterecht

i LOCALE BELANGEN! j ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN. Opstellen van Staats- en Gemeenterecht 19de Jaargang 16 Augustus 1932 Aflevering 16 S i LOCALE BELANGEN! j ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN. S Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. S Opneming van een stuk beteekent niet,

Nadere informatie

november/december 2017

november/december 2017 november/december 2017 Madjalah okt-nov 2017.indd 1 16-11-17 00:25 Laatste uitgave MADJALAH November/december 2017. Vanaf januari 2018 komt GIM Assen met een Zondagsbrief dat tweewekelijks uitkomt met

Nadere informatie

Jaargang 28 Nummer 2 APRIL 2012

Jaargang 28 Nummer 2 APRIL 2012 Jaargang 28 Nummer 2 APRIL 2012 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. (I Petrus 2:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1973 Nr. 15

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1973 Nr. 15 84 (1970) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1973 Nr. 15 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de Nederlandse Oorlogsgraven

Nadere informatie

Jaargang 28 Nummer 3 JULI 2012

Jaargang 28 Nummer 3 JULI 2012 Jaargang 28 Nummer 3 JULI 2012 Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets

Nadere informatie

Jaargang 32 nummer 4 oktober 2016

Jaargang 32 nummer 4 oktober 2016 GKIN N EUWS Lady s Day GKIN RW-DH Benar, tapi syukur kepada Tuhan, saya boleh memilih warnanya. PREKEN IN DE EREDIENST: HOORDER OF DADER? KHOTBAH DI DALAM IBADAH: PENDENGAR ATAU PELAKU? JACOBUS 1:19-27

Nadere informatie

Jaargang 33 editie 4 oktober 2017

Jaargang 33 editie 4 oktober 2017 GKIN N EUWS Jaargang 33 editie 4 oktober 2017 METAMORFOSE! VERANDEREN DOOR UW GEZINDHEID TE VERNIEUWEN. METAMORFOSIS! BERUBAHLAH OLEH PEMBAHARUAN BUDIMU. ROMEINEN/ROMA 12:1-8 2 INHOUDSOPGAVE 04 VAN DE

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst per les Nederlands - Indonesisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Nadere informatie

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest.

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest. Jaargang 26 Nummer 4 oktober 2010 Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen zegt de HEER van de hemelse machten maar met de hulp van mijn geest. (Zacharia 4: 6) Uitgever Gereja Kristen Indonesia Nederland

Nadere informatie

17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11.

17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11. 17e Jaargang. 1 Juni 1930. Afl. 11. Locale Belangen Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. De Vereeniging is opgericht in 1913 en als rechtspersoon

Nadere informatie

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven (1 Johannes 4:9).

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven (1 Johannes 4:9). Jaargang 29 Nummer 1 JANUARI 2013 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft Zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven (1 Johannes 4:9). Gedicht: Kerstengel in de kerstboom

Nadere informatie

Kersteditie! effen in de wildernis een pad voor onze God (Jesaja 40: 3) JAARGANG 28 NUMMER 1 JANUARI 2012

Kersteditie! effen in de wildernis een pad voor onze God (Jesaja 40: 3) JAARGANG 28 NUMMER 1 JANUARI 2012 JAARGANG 28 NUMMER 1 JANUARI 2012 Kersteditie! Hoor, een stem roept: Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God (Jesaja 40: 3) Kersttoespraak: Op naar 2012...

Nadere informatie

ÜBKDTJHIKDITIRO HIDUP DAN PERDJUANGANNJA. PENERBIT <x>ßaeöa DJAKARTA

ÜBKDTJHIKDITIRO HIDUP DAN PERDJUANGANNJA. PENERBIT <x>ßaeöa DJAKARTA ÜBKDTJHIKDITIRO HIDUP DAN PERDJUANGANNJA PENERBIT ßaeöa DJAKARTA BIBLIOTHEEK KITLV J f 0196 1711 Sn^ty^Sz TENGKU TJHIK DI TIRO Dapat Bell Padat Fa. S. ALI ALAYDRUS" Dj. Raja Krama* 38 D/akarta 'US*»tfjaffia.

Nadere informatie

70 jaar Asmat houtsnijkunst 70 tahun seni pahat Asmat 70 years of Asmat woodcarving

70 jaar Asmat houtsnijkunst 70 tahun seni pahat Asmat 70 years of Asmat woodcarving Rijksmuseum voor Volkenkunde, Afd. Breda Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling 70 jaar Asmat houtsnijkunst 70 tahun seni pahat Asmat 70 years of Asmat woodcarving in het Volkenkundig Museum

Nadere informatie

29 BPRMS Hoofdbestuur

29 BPRMS Hoofdbestuur 29 BRMS Hoofdbestuur "Bsdan erwakilan Ra*} < *- Maloekoe Selatan" "Volksvertegenwoordiging van de Zuids'Molukken").,o: 3/B Bijlagen: Een Onderwerp:Aanbieding Communiq.ué. 's-g-ravenhage, 26 Februari 1952

Nadere informatie

M. Sitanala, 11 juli 00. Bron: Salahutu, November 2000, nr 0

M. Sitanala, 11 juli 00. Bron: Salahutu, November 2000, nr 0 Waai I. - Aan de oostelijke kust van Ambon, aan de zee Teluk Waai, omgeven door 4 dorpen van islamitische afkomst nl. Liang, Tulehu, Tial, Tengah Tengah en één christelijk dorp Suli, ligt Waai aan de voet

Nadere informatie

10 Ambonese woonoorden Vaassen

10 Ambonese woonoorden Vaassen 10 Ambonese woonoorden Vaassen pjt»»«p apttawoai «p F p* t** va pnoo3j»^t{o««p do uauapa«t *vu»dva WBA pf»qsfa» SioA af ap 8ou.,x***u9'F* OH AURORA k. Molukkers» SC do*t enkele mededelingen m*b*t* de komende

Nadere informatie

RAPPORT VAN C. NR. : BETR.: Toespraak hoofd KPK

RAPPORT VAN C. NR. : BETR.: Toespraak hoofd KPK 36 BPRMS Ordedienst RAPPORT VAN C AAN : CFO NR. : 16.851 BETR.: Toespraak hoofd KPK 22.9.1972 toespraak van het hoofd van de KPK, door hem uitgesproken tijdens het congres, van de 3P op 22.7.71 In deze

Nadere informatie

556 AANVILLING MALEISCHE EN MIN'AN'GKABAUSCHK HANDSCHRIFTEN'.

556 AANVILLING MALEISCHE EN MIN'AN'GKABAUSCHK HANDSCHRIFTEN'. 556 AANVILLING MALEISCHE EN MIN'AN'GKABAUSCHK HANDSCHRIFTEN'. Hikajat Nabi Mi'radj. II. III. Geschiedenis. Hikajat Bandjar dan Kotaringin. Kroniek van Koetai (Fototypie). De invoering van den Islam in

Nadere informatie

Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt (Lucas 24: 6a)

Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt (Lucas 24: 6a) JAARGANG 30 NUMMER 2 APRIL 2014 Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt (Lucas 24: 6a) Bekende liederen en hun verhalen: De dag door Uwe gunst ontvangen 22 In the midst of suffering, Hope 24 Nationale

Nadere informatie

JAARGANG 29 NUMMER 3 JULI 2013

JAARGANG 29 NUMMER 3 JULI 2013 JAARGANG 29 NUMMER 3 JULI 2013 Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel. (Psalmen 103: 22) Gedicht: Het cadeau 19 Bekende liederen en hun verhaal: Een

Nadere informatie

Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Kemalangan Armada VOC di Pulau Kabaena, Mac-Mei 1650

Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Kemalangan Armada VOC di Pulau Kabaena, Mac-Mei 1650 Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Sari 25 Kemalangan (2007) 51-83Armada VOC 51 Sebuah Manuskrip Belanda Mengenai Kemalangan Armada VOC di Pulau Kabaena, Mac-Mei 1650 HORST H. LIEBNER ABSTRAK Banyak buku

Nadere informatie

BAB DUA KONSEP MAHAR DAN HANTARAN MENURUT ISLAM. Seperti yang telah diketahui, amalan perkahwinan selalunya berhubungkait

BAB DUA KONSEP MAHAR DAN HANTARAN MENURUT ISLAM. Seperti yang telah diketahui, amalan perkahwinan selalunya berhubungkait BAB DUA KONSEP MAHAR DAN HANTARAN MENURUT ISLAM 2.1. Pendahuluan Seperti yang telah diketahui, amalan perkahwinan selalunya berhubungkait dengan mahar, ini kerana amalan tersebut merupakan suatu unsur

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (I Korintiërs 13: 13) Jaargang 27 Nummer 2 APRIL 2011

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (I Korintiërs 13: 13) Jaargang 27 Nummer 2 APRIL 2011 Jaargang 27 Nummer 2 APRIL 2011 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (I Korintiërs 13: 13) Gedicht: Paaskaarsje 6 Bekende liederen: Jezus, ga ons voor 12

Nadere informatie

Jaargang 33 editie 2 april 2017

Jaargang 33 editie 2 april 2017 GKIN N EUWS Jaargang 33 editie 2 april 2017 ZIJN OPSTANDING HERSTELT ONS LEVEN. KEBANGKITAN-NYA MEMULIHKAN KEHIDUPAN KITA. FILIPPENZEN 3:10-11 INHOUDSOPGAVE 03 VAN DE REDACTIE VOLGENDE EDITIE Volgende

Nadere informatie

l.l2jfc-6ms 2 9 M. H73 W---i ACD CO NOTITIE. VAN : CFO/A. NUMMER : BETREFT : "PEMÏÏDA MAS J ARARAT". jauidaolukse jongerenorganisatie

l.l2jfc-6ms 2 9 M. H73 W---i ACD CO NOTITIE. VAN : CFO/A. NUMMER : BETREFT : PEMÏÏDA MAS J ARARAT. jauidaolukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat ACD W---i l.l2jfc-6ms 2 9 M. H73 CO NOTITIE. b. VAN : CFO/A. NUMMER : BETREFT : "PEMÏÏDA MAS J ARARAT". r» jauidaolukse jongerenorganisatie Zoals bekend is werd op zaterdag 20 januari

Nadere informatie

Jaargang 33 editie 3 juli 2017

Jaargang 33 editie 3 juli 2017 GKIN N EUWS Jaargang 33 editie 3 juli 2017 VACATURE: GEZOCHT DISCIPELEN VOOR JEZUS. LOWONGAN: DICARI MURID-MURID UNTUK YESUS. MARCUS/MARKUS 2:13-17 INHOUDSOPGAVE 03 VAN DE REDACTIE VOLGENDE EDITIE Volgende

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie

4 United Nations Treaty Series 1950

4 United Nations Treaty Series 1950 4 United Nations Treaty Series 1950 DUTCH TEXT TEXTE N ERLANDAIS No.894.RESULTATENVANDERONDETAFELCONFERENTIE ZOALS AANVAARD TIJDENS DE TWEEDE ALGEMENE VERGADERING WELKE OP 2 NOVEMBER 1949 WERD GEHOUDEN

Nadere informatie

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen

11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen 11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen --K. - r-; ;&. "s^foftl. "f/f*/.-.", :. " ) t "*~ CO RAPPORT VAN C( 13 juli 1972, AAN : CFO NR. : 16.^ BETR.: Kampraadsleden Capelle a/d IJseel

Nadere informatie

Kersteditie! JAARGANG 27 NUMMER 1 JANUARI 2011

Kersteditie! JAARGANG 27 NUMMER 1 JANUARI 2011 JAARGANG 27 NUMMER 1 JANUARI 2011 Kersteditie! Gedicht: Wondere Liefde 9 Bekende liederen en hun verhaal: De kerk van alle tijden 14 Wat is belijdenis? 16 Kersttoespraak Dagelijks Bestuur: Vrede voor alle

Nadere informatie

De herziene wegverkeerswetgeving en de lagere wetgevers

De herziene wegverkeerswetgeving en de lagere wetgevers 22e Jaargang 1 FEBRUARI 1935 Aflevering 3. 33 De herziene wegverkeerswetgeving en de lagere wetgevers door Mr. Dr. F. J. W. H. SANDBERGEN. De laatste herziening van de wegverkeerswetgeving bij de regeeringsverordening

Nadere informatie

EEN MALEISCH GETUIGENIS OVER DEN WEG DES ISLAMS IN SUMATRA.

EEN MALEISCH GETUIGENIS OVER DEN WEG DES ISLAMS IN SUMATRA. EEN MALEISCH GETUIGENIS OVER DEN WEG DES ISLAMS IN SUMATRA. DR. PH. S. VAN RONKEL. Meer dan eens is geklaagd over het ontbreken van biografische data van Maleische auteurs, met name schrijvers van werken

Nadere informatie

"Hakim harus mampu menyelesaikan suatu perkara. tanpa menimbulkan perkara baru"

Hakim harus mampu menyelesaikan suatu perkara. tanpa menimbulkan perkara baru Pengantar Penulis "Hakim harus mampu menyelesaikan suatu perkara tanpa menimbulkan perkara baru" Hukum acara sejatinya merupakan tatanan hukum yang menjadi kompas bagi seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-12.00 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

(21 (3) STMTSBI-AD NOMOR : 37/ TAHUN 1949 ORDONANSI TANGGAL TENTANG BAHAN-BAHAN BERBAHAYA. Pasal I (1)

(21 (3) STMTSBI-AD NOMOR : 37/ TAHUN 1949 ORDONANSI TANGGAL TENTANG BAHAN-BAHAN BERBAHAYA. Pasal I (1) STMTSBI-AD NOMOR : 37/ TAHUN 1949 ORDONANSI TANGGAL 9.12.1949 TENTANG BAHAN-BAHAN BERBAHAYA Pasal I Dengan surat Keputusan Pemerintah dapat ditetapkan obat-obat disinfeksi, obatobaipernbersihan atau obat-obat

Nadere informatie

aa: 2 3 SER 1970 Verbinding 109.. 24 september 1970 582/70 ID Datum Nummer Evaluatie Organisatie Zuid-Molukkers, Onderwerp

aa: 2 3 SER 1970 Verbinding 109.. 24 september 1970 582/70 ID Datum Nummer Evaluatie Organisatie Zuid-Molukkers, Onderwerp APRMS Organisatie Verbinding 109.. Datum Nummer Evaluatie Onderwerp 24 september 1970 582/70 ID Organisatie Zuid-Molukkers, aa: 2 3 SER 1970 De groep Tamaela is een afgescheiden groep van de beweging van

Nadere informatie

Naklanken van het congres.

Naklanken van het congres. 15e Jaargang. 16 Mei 1928. Afl. 10. Locale Belangen Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. De Vereeniging is opgericht in 1913 en als rechtspersoon

Nadere informatie

Jaargang 27 Nummer 4 OKTOBER 2011

Jaargang 27 Nummer 4 OKTOBER 2011 Jaargang 27 Nummer 4 OKTOBER 2011 Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan (Matteüs 25: 40b)

Nadere informatie

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. (Klaagliederen 3:25,26)

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. (Klaagliederen 3:25,26) JAARGANG 31 NUMMER 4 OKTOBER 2014 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. (Klaagliederen 3:25,26) Raad van Kerken in Nederland

Nadere informatie

KEMEROSOTAN KASUS NAHUAN DALAM BAHASA BELANDA:

KEMEROSOTAN KASUS NAHUAN DALAM BAHASA BELANDA: SOUTHEAST ASIA: A Multidisciplinary Journal, vol. 9, 2009. FASS, UBD KEMEROSOTAN KASUS NAHUAN DALAM BAHASA BELANDA: PENANDA ARKAIK DALAM UNGKAPAN van ganser harte Sato Hirobumi @ Rahmat ABSTRAK Bahasa

Nadere informatie

KILTV-inventaris Twee teksten:

KILTV-inventaris Twee teksten: KILTV-inventaris 276 Or. 774 Verzameling fotokopieën van Javaanse handschriften, met enige transcripties, door Boelo Johannes Bijleveld (1919-). 6 dozen. Aankoop veiling, circa 2005. 1. Hikayat Pandawa

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

AANVULLING. Dr. PH. S. VAN RONKEL; *) Sommige nummers zijn onderverdeeld in kleinere afdeelingen. DOOR

AANVULLING. Dr. PH. S. VAN RONKEL; *) Sommige nummers zijn onderverdeeld in kleinere afdeelingen. DOOR AANVULLING der beschrijving van de Maleische en Minangkabausche handschriften, benevens een Atjèhsch handschrift, in het bezit van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-lndië

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Beberapa Catatan Tentang Kaba Cindua Mato: Satu Contoh Sastera Tradisional Minangkabau

Beberapa Catatan Tentang Kaba Cindua Mato: Satu Contoh Sastera Tradisional Minangkabau Beberapa Catatan Jurnal Terjemahan Tentang Kaba Alam Cindua & Tamadun Mato Melayu 1 (2009) 117-137 117 Beberapa Catatan Tentang Kaba Cindua Mato: Satu Contoh Sastera Tradisional Minangkabau TAUFIK ABDULLAH

Nadere informatie

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen (1 Timoteüs 1:12)

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen (1 Timoteüs 1:12) Jaargang 29 Nummer 4 OKTOBER 2013 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen (1 Timoteüs 1:12) Gedicht: Kerk 7 Bekende liederen en hun

Nadere informatie

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken

Kies [paginas]: Een lijst met alle paginas verschijnt. Muis-over en er verchijnen opties per pagina: Bewerken prullenbak bekijken Wordpress handleiding: Algemeen: -Hosting 200Mb webruimte en 2Gb verkeer per maand voor 3 euro per maand. Bij overschrijding volgt automatisch een verdubbeling naar de ruimte/verkeer naar 400Mb/4Gb/6 euro

Nadere informatie

J. Swellengrebel Verkorte weergave van Prof. Dr. A. A. Censes ontwerp-beschrijving van zes Maleise handschriften in de Bibliotheca Vaticana

J. Swellengrebel Verkorte weergave van Prof. Dr. A. A. Censes ontwerp-beschrijving van zes Maleise handschriften in de Bibliotheca Vaticana J. Swellengrebel Verkorte weergave van Prof. Dr. A. A. Censes ontwerp-beschrijving van zes Maleise handschriften in de Bibliotheca Vaticana In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 135 (1979),

Nadere informatie

BAB III PERKAHWINAN BERBEZA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

BAB III PERKAHWINAN BERBEZA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA BAB III PERKAHWINAN BERBEZA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahawa landasan hukum yang paling utama dalam melaksanakan sebuah perkahwinan

Nadere informatie

Van. Dl.*: 2 4 DEC BAPPORT VAN C. : CFO AAN. dd. 2^,12.71 Betr.: De vrouwenorganisatie "KIRMAS". werd. het navolgende vernomen.

Van. Dl.*: 2 4 DEC BAPPORT VAN C. : CFO AAN. dd. 2^,12.71 Betr.: De vrouwenorganisatie KIRMAS. werd. het navolgende vernomen. APRMS Financiën Dl.*: 2 4 DEC. 1371 BAPPORT VAN C. AAN : CFO dd. 2^,12.71 Betr.: De vrouwenorganisatie "KIRMAS". Van het navolgende vernomen. werd Op de dd. 20-11-1971 gehouden bijeenkomst van de Zuid-Molukse

Nadere informatie

KATA P E N GAN TAR "Hakim harus mampu menyelesaikan suatu perkara tanpa menimbulkan perkara Baru." ' Hukum acara adalah merupakan aturan-aturan hukum yang akan menjadi pedoman bagi seorang hakim untuk

Nadere informatie

ORANG DAN BAD ANY ANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

ORANG DAN BAD ANY ANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAB REPUBLIK SURINAME TENT ANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHANPENGELAKANPAJAKATASPENGHASDAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Nadere informatie

Staf Missie Muiter republiek Maluku Selatan (SMM)

Staf Missie Muiter republiek Maluku Selatan (SMM) Staf Missie Muiter republiek Maluku Selatan (SMM) datum 30MEI19/ A b. d. C ( CFO) nr. Aan : Betreft 75/1167 CFO "Missieraad" d.d. 29.5.75. Van Tolgende vernomen. werd op 7-4-1975 het Tijdens de bijeenkomst

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

ORGAAN VAN DE VEREENiGING VOOR LOCALE BELANGEN. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand.

ORGAAN VAN DE VEREENiGING VOOR LOCALE BELANGEN. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. i9de Jaargang 1 Januari 1932 abbashtlbhbbebbbib B Aflevering 1 S ORGAAN VAN DE VEREENiGING VOOR LOCALE BELANGEN. Verschijnt den Isten en 16den van elke maand. Dc Vcreenigiiip; is opgericht in 1912 en als

Nadere informatie

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven (Johannes 20:29b)

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven (Johannes 20:29b) JAARGANG 31 NUMMER 2 APRIL 2015 Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven (Johannes 20:29b) Gedicht: Open Handen 18 Lustrumviering 27 GKIN Actief! Amstelveen: 29 Gezinsdag GKIN Actief! Amstelveen:

Nadere informatie

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, selanjutnya disebut "Para Pihak";

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, selanjutnya disebut Para Pihak; NASKAH PERNYATAAN KEINGINAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAII REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA MENG EN AI KERJASAMA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan

Nadere informatie

De bedoeling van een recensie is om anderen een indruk te geven van het boek dat je gelezen hebt.

De bedoeling van een recensie is om anderen een indruk te geven van het boek dat je gelezen hebt. Het recensieboekje. De bedoeling van een recensie is om anderen een indruk te geven van het boek dat je gelezen hebt. Door het lezen van een recensie kan een ander kind besluiten het boek ook te gaan lezen.

Nadere informatie

Inspraakorgaan Zuid-Molukkers

Inspraakorgaan Zuid-Molukkers Inspraakorgaan Zuid-Molukkers ACDX /* datum 1CAÜG.1976 CO b. d. C (CFO )nr.: Aan : Betreft : Inspraakorgaan d.d. 1 O AU6.1976 Bijl.: Van werd op 19-7-76 vernomen dat de Keiese gemeenschap minder gelukkig

Nadere informatie

DE TAALPOLITIEK VAN DE BALAI POESTAKA. Doris Jedamski* HOOFDSTUK 6

DE TAALPOLITIEK VAN DE BALAI POESTAKA. Doris Jedamski* HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK 6 DE TAALPOLITIEK VAN DE BALAI POESTAKA Doris Jedamski* Inleiding Taal en taalpolitiek', vooral in een koloniale context, spelen een beslissende rol in de heersende conflicten tussen en in de

Nadere informatie

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten

APRM5 Landelijke Bijeenkomsten APRM5 Landelijke Bijeenkomsten , ^>atum: 1 1 DEC, 1970 Bijl.: RAPPORT VAN C 10 december 1970. AAN: CFO HE. : 10.7^8 25.11.1970 BETR. ;Bijeenkomst A.P.R.M.S. in Assen. Van vernomen: werd op 6.11.'70 het

Nadere informatie

LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN

LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN LOCALE TECHNIEK TECHNISCH ORGAAN VAN DE VEREENIGING VOOR LOCALE BELANGEN 2c JAARGANG No. 4 OCTOBER 1933 Adres voor alle brieven en stukken betreffende Redactie en Administratie : Limburgiastraat 6, Bandoeng.

Nadere informatie

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:19) J A A R G A N G 2 5 N U M M E R 3 J U L I

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:19) J A A R G A N G 2 5 N U M M E R 3 J U L I J A A R G A N G 2 5 N U M M E R 3 J U L I 2 0 0 9 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Matteüs 28:19) Toerusting: Samenkomst van het opdragen van Naomi Tan 12 Dagboek DB: Het wel en wee

Nadere informatie