Vierdag met alle heiligen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierdag met alle heiligen"

Transcriptie

1 Vierdag met alle heiligen Nieuwe Kerk Groningen 29 oktober 2017 VOORBEREIDING - Orgelspel

2 - Welkom - Stilte - De ouderling van dienst ontsteekt de tafelkaarsen - Lied van binnenkomst (staande): Lb 217: Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader. 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld. - Bemoediging en drempelgebed o: Onze hulp is in de naam van de Heer g: die hemel en aarde gemaakt heeft o: die trouw blijft tot in eeuwigheid

3 g: en niet loslaat het werk van zijn handen o: door Jezus Christus onze Heer g: Amen (allen gaan zitten) - Kyrie en Gloria v: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid heeft geen einde

4

5 DIENST ROND HET WOORD - Groet v: De Eeuwige zal bij u zijn g: Ook u zal God bewaren - Gebed van de zondag v: door Jezus Christus onze Heer g: Amen - verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied

6 - Lezing uit het Oude Testament: Daniël 12, In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. 2 Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. 3 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. - Schriftlied: Lb 763: 1, 2, 4 en 5

7 2 Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aam water dat vloeit uit het hart der woestijn 4 De hemel roept uit halleluja, de aarde brengt leven tot stand de bergen bezwijken van vreugde, de wereld wordt vaderland. 5 Ten dage der grote genade als God de gebeden beloont, dan zullen de volkeren weten dat Hij bij de mensen woont. - Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7: Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: 3 Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. 4 Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. 5 Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, twaalfduizend uit de stam

8 Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, 6 twaalfduizend uit de stam Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, 7 twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, 8 twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin die het zegel droegen. 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam! 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. - Gezongen Evangelie: Matteüs 5: 1 12 Gelukkig de mens / die droefheid ontmoet en door zijn blijmoedigheid / wonderen doet. Gelukkig de mens / die, zuiver van hart, gewapend met eerlijkheid / eigenwaan tart. Gelukkig de mens / die niet eerder zwicht tot hij in gerechtigheid / vrede hier sticht. Gelukkig de mens / die dit heeft volbracht en ons in de duisternis / licht heeft gebracht.

9 Gelukkig de mens / die hem kan verstaan die ons in die mens lijkheid / voor is gegaan. Tekst Henk Jongerius / Melodie Joop Essing Overweging Orgelspel GELOOFSBELIJDENIS - Zingen: Lied 342 (staande) 2 En in de Geest, die ons geleidt, geloven wij: dat er altijd een Trooster is, zacht als de wind, een sterke moeder bij haar kind. 3 Lof zij de Vader, die ons schiep En licht uit nacht tevoorschijn riep, Lof zij de Zoon, die onze nood, Ons kruis verdroeg en onze dood 4 Die onderging en overwon

10 en als de zon ten hemel klom, die aan de dag treedt op zijn tijd en eenmaal recht van onrecht scheidt. 5 Lof zij de Geest die wereldwijd ons kerk maakt: Christus toegewijd tot wij, van alle kwaad bevrijd, God zien in alle eeuwigheid. - de oudste kinderen keren terug GEDACHTENIS De ouderling leest onder orgelmuziek de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarna worden ook de namen genoemd, die zijn aangedragen uit het midden van de gemeente. Tijdens het noemen van de namen en onder orgelmuziek mag iedereen die dat wil naar voren komen om een waxinelicht aan te steken, om op deze wijze een overleden geliefde te gedenken. U hoeft niet te wachten tot de naam van uw dierbare genoemd wordt. En ook als u geen naam hebt aangedragen om hardop genoemd te worden, bent u van harte welkom om toch naar voren te komen om een waxinelicht aan te steken. Op twee punten, vóór de dooptuin, staan ambtsdragers met een brandend wakekaarsje. Langs twee zijden van twee gereedstaande tafels kunnen mensen lopen om een waxinelicht aan te steken. Mensen keren vervolgens terug naar hun plaats. o.: Laten de namen genoemd blijven van wie gestorven zijn, door God verzameld in zijn eeuwig licht. Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap.

11 Zij deelden met ons de dagen en de nachten. Wij gedenken hen voor Gods aangezicht: Janna Lena Roggeband 91 jaar 6 mei 2016 Wiea Elizabeth Apotheker Beenes 86 jaar 26 juni 216 Peter de Grijs 65 jaar 14 oktober 2016 Barteldina Bouwman Heemstra 90 jaar 9 november 2016 Iefke Vogelzang Ploegh 88 jaar 15 november 2016 Romkje Kraai 90 jaar 12 januari 2017 Johan van Winsum 61 jaar 24 januari 2017 Hil Oosterbeek 87 jaar 15 februari 2017 Trijntje van Wijk Eilander 78 jaar 17 februari 2017 Jan van der Ploeg 84 jaar 6 maart 2017 Petronella Margaretha Westerhoek Roerdink 89 jaar 9 maart 2017 Roelf Bierling 77 jaar 21 maart 2017 Rosa Rood 88 jaar 4 april 2017 Jelte Albert Hartsuiker 77 jaar 14 april 2017 Catriena Flikkema Mulder 90 jaar 5 mei 2017 Albert Bleker 37 jaar 11 juni 2017 Ida Benjamins Adams 85 jaar 24 juni 2017 Jan Venekamp 84 jaar 29 juni 2017 Dian Hindriks 54 jaar 3 juli 2017 Cornelis van Dongen 83 jaar 14 juli 2017 Johanna Carla (Hanneke) Oosterveld 68 jaar 19 juli 2017 Jeltje Grietje Veenstra 84 jaar 29 juli 2017 Ybeltje de Haan Blom 90 jaar 31 juli 2017 Annie Wilhelmina Smallenbroek 90 jaar 11 augustus 2017 Roelfien Koops 90 jaar 21 augustus 2017 Nicolaas de Niet 88 jaar 4 september 2017 Sietske Zwart Jasper 60 jaar 19 oktober 2017 Als iedereen is teruggekeerd naar haar/zijn plaats:

12 - Zingen: Lb Heer, herinner u hun luisterend wakker liggen in de nacht en hun roepen in het duister, de armzaligheid van hun kracht, en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit. 3 Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis, laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs. Heer, herinner u hun namen, oordeel hen en spreek hen

13 vrij, en bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij. GEBEDEN EN GAVEN - Diaconale mededelingen - Inzameling van gaven - Gebed over de gaven - Voorbeden Na de woorden: Tot U bidden wij : Lied 368f - Stil gebed - De jongste kinderen keren terug

14 AVONDMAALSVIERING

15 - Onze Vader g: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. - delen van brood en wijn

16 TENSLOTTE - Zingen: Lied O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan, grote koor in t zoete licht van zijn gezicht zingt ons nu voor

17 3 Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem hoezeer uw hart verlangt naar t nieuw Jeruzalem. Hef dan het hoofd en leef voorgoed haar tegemoet. God zij geloofd. 4 Ook ik zing voluit mee de glorie van de naam; met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan! Dat tot het eind mijn leven lang vol van gezang om Hem mag zijn! - Zending en zegen - Orgelspel Aan deze dienst werkten mee: Coos Engelsma, 1 e ouderling Erwin Landman, 1 e diaken Tjitske Rutgers, 2 e ouderling Barbara Bakker, lector Hanna Veldman, kinderdienst (jongsten) Joanneke Smeenk, kinderdienst (oudsten) Stef Tuinstra, orgel ds. Evert Jan Veldman, voorganger U bent na afloop van de dienst van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.