Challenge: doorstroming bij verkeerslichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Challenge: doorstroming bij verkeerslichten"

Transcriptie

1 Challenge: doorstroming bij verkeerslichten OPENBARE PROCEDUREVOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Perceel 1: Roeselare (V009606): R32 / N36 x N32 Meensesteenweg Perceel 2: Nazareth (V011429): N60 (Nieuwe Steenweg) met N452 (Stationsttraat/Grenadierslaan) Perceel 3: Diepenbeek (V016583): N76 (Nieuwstraat) x N702 (Boudewijnlaan) aanbestedende overheid: besteknummer: dossiernummer Afd. Expertise Verkeer en Telematica 1M3D8N/17/09 MDN/81 uiterste tijdstip voor ontvangst offertes: 18 oktober 2017om uur Vlaams Administratief Centrum Gent Virginie Lovelinggebouw 18de verdieping Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus Gent verplicht gebruik te maken van e-tendering verplicht gebruik te maken van e-invoicing 1

2 Opdrachtgever en autoriteit voor toezicht en leiding over de opdracht: het Vlaams Gewest Aanbestedende overheid: De Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer Expertise Verkeer en Telematica Koning Albert II-Laan 20 bus Brussel Projectingenieur: ir. Veerle Delcourt T.a.v.: ir. Veerle Delcourt Alle vragen om toelichting of bijkomende informatie omtrent dit bestek dienen schriftelijk gesteld te worden. Mondelinge vragen zullen niet beantwoord worden. Alle vragen moeten ingediend zijn ten laatste tien (10) kalenderdagen voor de datum voor het indienen van de inschrijvingen. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. Alle andere correspondentie met betrekking tot deze opdracht wordt geadresseerd aan de voormelde administratieve entiteit. Door het indienen van een inschrijving aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de inschrijvingen bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. De teksten van dit bestek vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van: 1. de overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke regelgeving, 2. het Standaardbestek 270, waarbij hoofdstuk 1 van het Standaardbestek 270 vervangen wordt door de versie van hoofdstuk 1 in bijlage toegevoegd bij dit bestek. Uitvoeringstermijn: Vaste schijf: 60 werkdagen Voorwaaardelijke schijf: 150 werdagen Verbintenistermijn van de inschrijvingen: 180 kalenderdagen Bepalingen van de algemene uitvoeringsregels (AUR) van de overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (koninklijk besluit van , zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van ) waarvan afgeweken wordt: Art. 44 Art. 55 Art Art. 84 Art. 95 Belangrijk bericht: indien de opdrachtnemer wenst in te schrijven voor meerder percelen, heeft hij de verplichting voor elk perceel een volledig dossier in te dienen. 2

3 INHOUDSTAFEL I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN Algemeenheden Voorwerp van de opdracht Situering van de opdracht Omvang van de opdracht Projectorganisatie Veiligheidsvoorschriften voor personeel dat werkt aan of in de omgeving van elektrische installaties Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten Samenwerking met andere partijen Overlegmomenten / vergaderingen Standaarden Meldingsplicht Meldingsplicht aan de aanbestedende overheid Meldingsplicht aan het Vlaams Verkeerscentrum en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum Verwerking persoonsgegevens ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (BS ) Art. 14 Regels betreffende de communicatiemiddelen Art. 35 Keuze van de procedure Art. 53 Technische specificaties Art. 56 Varianten en opties Art. 57 Vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausule Art. 58 Percelen Art Uitsluitingsgronden Art. 78. Beroep op de draagkracht van andere entiteiten Art. 81. Gunningscriteria ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (BS ) Art Prijsvaststelling Art Intellectuele eigendomsrechten Art. 31 Keurings- en opleveringskosten Art Elementen die in de prijzen begrepen zijn Art. 50. Prijskortingen/verbeteringsvoorstellen bij percelen Art. 58. Verbintenistermijn voor de inschrijvers Art. 68 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Art. 78. Inhoud van de offerte Art. 79. Samenvattende opmeting en inventaris Art. 84 Elektronische indiening offertes ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN, ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN (BS 27 JUNI 2017) Art. 9, 4. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels Art. 12. Onderaannemers Art. 19 Gebruik van de resultaten Art. 25, 2 Draagwijdte en bedrag van de borgtocht Art. 27 Borgstelling en bewijs van borgstelling Art. 38 Herzieningsclausule Art. 38/7 Prijsherziening

4 Art. 45, 1 Bijzondere straffen Art. 50, 3 Teruggave vertragingsboetes en straffen Art. 64 Opleveringen en waarborgen Art. 66 Betalingen Specifieke bepalingen voor aannemingen van diensten Art Uitvoeringstermijnen II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN A. BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT ALGEMEEN AANGELEVERDE INFORMATIE ALS BIJLAGE BIJ DIT BESTEK INHOUD VAN DE OFFERTE INHOUD VAN DE OPDRACHT Deelopdracht 1: Voorstudie Verkeerskundig luik Technisch luik Deelopdracht 2: Uitvoering en implementatie op het terrein Deelopdracht 3: Stabiele werkingsperiode Deelopdracht 4: Evaluatie RANDVOORWAARDEN B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET STANDAARDBESTEK HOOFDSTUK 48A TELETECHNIEK POLICY ROND HET GEBRUIK VAN WEBAPPLICATIES Inleiding Opbouw webapplicaties Veiligheid Policy: het N-tier Model Besluit POLICY ROND VERKEER OP HET TELEMATICA NETWERK Achtergrond Toelichting HOOFDSTUK 48D TELEMATICASECURITY BESCHRIJVING VAN DE INTEGRATIE VAN HET PROJECT MET HET TELEMATICA NETWERK NAAMCONVENTIE TELEMATICA APPARATUUR BEVEILIGINGSVEREISTEN VOOR BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS Inleiding Beveiligingsvereisten

5 I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN 1. ALGEMEEN 1.1 Algemeenheden Voorwerp van de opdracht Deze opdracht is een opdracht van diensten en heeft als voorwerp: Het opmaken en implementeren op het terrein van een optimale verkeerslichtenregeling, voor een welbepaald kruispunt, ter optimalisatie van de doorstroming op dat kruispunt. Deze opdracht omvat tevens het leveren en installeren van alle hiertoe noodzakelijke onderdelen en componenten. Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op : verkeerslichten : Elektrotechnische installatiewerken : diensten voor elektronische gegevensuitwisseling : ondersteunende diensten voor de overheid; : uitvoeren van studies Situering van de opdracht Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de mogelijkheden van de markt voor het optimaliseren van verkeerslichtenregelingen van nabij te volgen. Om de inzetbaarheid van nieuwe of verbeterde regeltechnieken of technologieën in het Vlaamse verkeerslichtenpatrimonium af te toetsen, wordt deze opdracht gelanceerd. De aanbestedende overheid formuleert een gerichte uitdaging om de doorstroming op een aantal welbepaalde, geïsoleerde kruispunten te optimaliseren door een gepaste lichtenregeling te ontwerpen voor het betreffende kruispunt. De inschrijver die de doorstroming op het betreffende kruispunt het best optimaliseert, krijgt de titel van doorstromingskampioen. De uitvoering van de voornoemde opdracht wordt uitgesplitst in 3 percelen. Elk perceel maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke opdracht en heeft betrekking op een specifiek kruispunt in Vlaanderen: Perceel 1: Roeselare (V009606): R32 / N36 x N32 Meensesteenweg Perceel 2: Nazareth (V011429): N60 (Nieuwe Steenweg) met N452 (Stationsstraat/Grenadierslaan) Perceel 3: Diepenbeek (V016583): N76 (Nieuwstraat) x N702 (Boudewijnlaan) Elke inschrijver kan voor elk perceel inschrijven. Om de aanbestedende overheid toe te laten ervaring op te doen met verschillende types regelingen/regeltechnieken van verschillende marktspelers, zal 1 inschrijver slechts 1 perceel toegewezen krijgen Omvang van de opdracht Voor elk perceel is de omvang van de opdracht opgesplitst in 4 delen: - Deelopdracht 1: voorstudie. Deze deelopdracht omvat het uitvoeren van de voorstudie van de verkeerslichtenregeling voor wat betreft alle aspecten (technisch én verkeerskundig) die uitgewerkt, gepland en gecoördineerd moeten worden om een implementatie van de voorgestelde verkeerslichtenregeling te realiseren op het terrein; - Deelopdracht 2: uitvoering en implementatie op het terrein. Deze deelopdracht omvat alle leveringen en prestaties die noodzakelijk zijn om de voorgestelde en uitgewerkte verkeerslichtenregeling operationeel in dienst te stellen op het terrein; 5

6 - Deelopdracht 3: stabiele werkingsperiode. Deze deelopdracht omvat het stabiel in stand houden van de verkeerslichtenregeling gedurende een periode van 6 maand. - Deelopdracht 4: evaluatie. Deze deelopdracht omvat een grondige evaluatie van de werking van de in dienst genomen verkeerslichtenregeling en een actualisatie van de bij inschrijving ingediende documenten. De opdracht is per perceel opgesplitst in een vast en een voorwaardelijk gedeelte. De eerste deelopdracht vormt telkens het vast gedeelte. De deelopdrachten 2, 3 en 4 maken deel uit van het voorwaardelijk gedeelte. 1.2 Projectorganisatie De inschrijver moet een beschrijving maken van de projectorganisatie. Is de opdrachtnemer een tijdelijke vereniging dan dient een totaalbeeld van de projectorganisatie gegeven te worden. De projectleider, de kwaliteitsverantwoordelijke en de projectuitvoerders moeten zowel naar kwalificatie als naar aantal worden aangeduid op één of meerdere organigrammen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende projectleden moeten in detail omschreven worden. De aanbestedende overheid eist dat de kwaliteitsverantwoordelijke, aangesteld door de opdrachtnemer, voldoende bevoegdheid heeft om: de werken stil te leggen; andere werkwijzen voor te stellen; voorstellen ter verbetering voor te leggen en te laten uitvoeren; audits over de toepassing van het kwaliteitsborgingssysteem te laten uitvoeren. De kwaliteitsverantwoordelijke moet rechtstreeks aan de gemandateerde van de opdrachtnemer of van de tijdelijke vereniging kunnen rapporteren over de vordering van de werken. 1.3 Veiligheidsvoorschriften voor personeel dat werkt aan of in de omgeving van elektrische installaties Alle personeelsleden van hoofd- en onderaannemers die ingezet worden voor uitvoering van werken aan EM-installatie van het Agentschap Wegen en Verkeer, moeten minstens in het bezit zijn van een BA4-attest (volgens AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Dit houdt in dat ze een opleiding volgden over de risico s verbonden aan werken aan elektrische installaties. Ze staan permanent onder toezicht van een vakbekwaam persoon met een BA5-attest. Alle personeelsleden van hoofd- en onderaannemers die als elektricien daadwerkelijk moeten werken aan kunstwerken, moeten in het bezit zijn van een BA5-attest. Deze personen kunnen zelf de gevaren verbonden aan werken aan elektrische installaties inschatten en de nodige maatregelen bepalen. Naast het BA5-attest bezitten de elektriciens een getuigschrift dat zij met succes een specifieke opleiding voor schakelen in HS-cabines en/of LS-cabines volgden bij een erkend keuringsorganisme. Verder beschikken ze over een technisch diploma A2 of gegradueerde in de elektronica, elektriciteit of elektromechanica. De bekwaamheid van deze personeelsleden wordt bepaald door hun werkgever, die hen eveneens het BA4- of BA5-attest verstrekt. In het BA4- en BA5-attest staat duidelijk beschreven voor welke specifieke taken en soorten installatie het attest geldt. Mogelijke opdrachten zijn : het plaatsen, herstellen of wijzigen van: de aansluiting op LS- of HS-installaties; verkeerslichten, wegverlichting, andere signalisatie; veranderlijke signalisatie. De elektricien heeft de bekwaamheid om elektrische schema's te lezen en te interpreteren, zelfstandig herstellingen en aanpassingswerken aan elektrische installaties uit te voeren en allerhande schakelingen op HS- en LS-uitrusting te doen. Conform AREI art. 266: Werken aan elektrische installaties, staat de elektrische installatie onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke, en worden de werkzaamheden uitgevoerd onder leiding van een werkverantwoordelijke. Zij treffen in gemeenschappelijk akkoord schikkingen voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden. De werkverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn. 6

7 Het is aan de opdrachtnemer om te controleren of alle personeel dat aan of vlakbij een elektrische installatie werkt, voldoende bekwaam is en de nodige opleiding en instructies heeft gekregen. De opdrachtnemer moet tijdens de werken, ter plaatse, steeds een lijst kunnen voorleggen met de aanwezige personeelsleden en hun attesten. Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van elektrische installaties, zijn eveneens de bepalingen van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk IV, Afdeling 1: Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf, van toepassing. Hierin worden zowel de verplichtingen van het opdrachtgevend Bestuur, als van de contractuele aannemers vastgelegd m.b.t. de coördinatie van de werkzaamheden, opdat deze in veilige omstandigheden zouden kunnen worden uitgevoerd. Het opdrachtgevend Bestuur is er toe gehouden aannemers te weren die de bepalingen van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, met het oog op de bescherming van de werknemers, niet naleven. Het opdrachtgevend Bestuur maakt de risico s kenbaar via het veiligheids- en gezondheidsplan bijgevoegd bij het bestek. 1.4 Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten Samenwerking met andere partijen Met het oog op een vlot verloop van de opdracht, is een nauwe en constructieve samenwerking met verschillende partners noodzakelijk. Volgende partners zijn betrokken in het uitvoeringsproces van de opdracht: - Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) afdeling Expertise Verkeer en Telematica: voor de algemene leiding (leidend ambtenaar) en opvolging van de verkeerskundige aspecten van de opdracht; - Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) betrokken Territoriale Wegenafdeling (TAW) cel EW (= verantwoordelijken voor de installaties op het terrein): voor opvolging van de technische aspecten van de opdracht, en de aansturing van de opdrachtnemers voor het installeren en onderhouden van verkeerregelaars en detectieapparatuur; - Opdrachtnemer voor het installeren en onderhoud van de verkeersregelaar op het betreffende kruispunt; - Opdrachtnemer voor het installeren en onderhoud van de door de opdrachtnemer bepaalde in te zetten detectieapparatuur De opdrachtnemer verbindt er zich toe om alle noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen van alle betrokken partijen om een goede implementatie van de verkeerslichtenregeling op het terrein te kunnen realiseren. De opdrachtgever kan vragen om deze informatie in een sjabloon aan te leveren. In dat geval zal de opdrachtgever deze bij aanvang van de opdracht (Deelopdracht 1) ter beschikking stellen. Tijdens de startvergadering of in de loop van de opdracht kunnen er bijkomende afspraken gemaakt worden tussen de opdrachtnemer en de betrokken partijen. De opdrachtnemer zal alle in het kader van de opdracht gemaakte afspraken nakomen en respecteren. De opdrachtnemer zal op bepaalde momenten in het uitvoeringsproces worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij prestaties die geleverd worden door één van de bovengenoemde leveranciers. In het geval van implementatie van de verkeerslichtenregeling op het terrein, is de aanwezigheid van de opdrachtnemer verplicht. In andere gevallen is dit in principe vrijblijvend, tenzij zijn aanwezigheid expliciet wordt gevraagd bij de uitnodiging. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestaties vaststelt dat bepaalde zaken die uitgevoerd zijn in het kader van een andere aanneming niet is uitgevoerd conform zijn bepalingen zoals uitgewerkt in zijn technisch dossier, dient hij de leidend ambtenaar onmiddellijk telefonisch te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen Overlegmomenten / vergaderingen Gelet op de samenwerking met andere partijen, zoals hierboven aangehaald, is een goede en open communicatie wenselijk en vereist. Volgende overlegmomenten worden minstens voorzien: Deelopdracht 1: Na de startvergadering, zal er om de twee weken een overleg plaatsvinden. 7

8 Bij de startvergadering worden ook betrokken de partijen uitgenodigd. De opdrachtnemer verzorgt een presentatie en zal zijn offerte toelichten en de betrokken partijen informeren over de voorgestelde oplossing. Volgende aspecten komen zeker aan bod: toegepaste regelprincipes, eerste voorstel voor detectieconfiguratie, voorstel waarop de verkeerslichtenregeling aan de leverancier van de verkeersregelaar zal worden afgeleverd, eventueel verwachte input die de opdrachtnemer nodig heeft van de betrokken partijen. Minstens 10 dagen voor de startvergadering stuurt de opdrachtnemer het ontwerp van zijn presentatie/toelichting door naar de leidend ambtenaar voor eventuele opmerkingen. Deelopdracht 2: De opdrachtnemer is verplicht aanwezig bij de indienstname op het terrein. Deelopdracht 3: er zal maandelijks een overleg georganiseerd worden waarop de resultaten van het maandelijks rapport zoals beschreven in het deel beschrijving van de opdracht, zullen toegelicht worden. Deelopdracht 4: Er zal minstens 1 overleg voorzien worden waarop de opdrachtnemer de resultaten van de evaluatie zal toelichten en presenteren. Minstens 10 dagen voor het overleg stuurt de opdrachtnemer het ontwerp van zijn presentatie/toelichting door naar de leidend ambtenaar voor eventuele opmerkingen. Bijkomende overlegmomenten kunnen worden gevraagd, in functie van de noodzaak voor de voortgang van het project, maar worden niet afzonderlijk vergoed. Overleg gaat in principe door in de kantoren van de opdrachtgever in Brussel, maar kan eventueel ook plaatsvinden in een lokaal van de betrokken TAW of bij een andere betrokken partij of op het terrein, wanneer de omstandigheden hierom vragen.. De opdrachtnemer zal telkens de vergadering voorbereiden, 1 week op voorhand een voorstel van agenda doorsturen en nadien het ontwerpverslag van de vergadering opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de leidend ambtenaar die na goedkeuring zal instaan voor verspreiding. Dit ontwerpverslag dient ten laatste 1 week na de vergadering doorgestuurd te worden aan de leidend ambtenaar. Alle activiteiten in het kader van deze overlegvergaderingen worden niet apart vergoed en dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen Standaarden Bij de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtnemer zich steeds op de hoogte houden van de vigerende procedures en standaarden die bij de aanbestedende overheid van toepassing zijn inzake systeemarchitecturen, netwerken en domeinen, naamgeving en groepering van systemen en gebruikers, filestructuren, beveiligingsvoorziening, procedures betreffende installatie, backup en restore van software en gegevens, versiebeheer, enz... en deze strikt in acht nemen. 1.5 Meldingsplicht Meldingsplicht aan de aanbestedende overheid De opdrachtnemer is verplicht om voor elke tussenkomst op het terrein, of elke wijziging aan de verkeerslichtenregeling die gebeurt na de eerste indienstname, de leidend ambtenaar op de hoogte te brengen, uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande tussenkomst of wijziging. De opdrachtnemer meldt: de aard van de tussenkomst of wijziging; de reden van de tussenkomst of wijziging het aanvangstijdstip tussenkomst of wijziging; het verwachte tijdstip van het beëindigen van de tussenkomst of wijziging; het telefoonnummer en waarop de contactpersoon kan worden bereikt, die met de uitvoering van de tussenkomst of wijziging belast is Elke wijziging wordt door de opdrachtnemer onmiddellijk en voorafgaand aan de tussenkomst of wijziging aan de leidend ambtenaar meegedeeld. 8

9 In het geval er een tussenkomst noodzakelijk is van een andere betrokken partij, dan wordt de uiterlijke termijn voor melding verhoogd naar 15 werkdagen, tenzij de datum vooraf in onderling overleg met die andere betrokken partij(en) werd overeengekomen Meldingsplicht aan het Vlaams Verkeerscentrum en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum Naast de vereiste meldingen beschreven onder hoofdstuk Beschrijving van de opdracht, is de opdrachtnemer bijkomend verplicht het het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) van het Agentschap Wegen en Verkeer telefonisch in te lichten over geplande tussenkomsten en interventies : - 10 min.voor aanvang van de werken ter plaatse - na het beëindigen van de werken ter plaatse Contactgegevens van het VTC Telefoon: 03/ Fax: 03/ Verwerking persoonsgegevens Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) verzekert een permanente dienstverlening door op te treden als meldkamer voor alle storingen en defecten aan de technische apparatuur die opgesteld staat op of langs gewest- en autosnelwegen en in een aantal gevallen ook langs waterwegen in Vlaanderen. Alle oproepen naar en vanuit het VTC worden geregistreerd en opgenomen om de werking te optimaliseren en een vlotte afhandeling van alle oproepen te garanderen. De oproepen kunnen persoonsgegevens bevatten, daarom werden deze audio opnames geregistreerd bij de Privacycommissie met referentie VT

10 2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (BS ) Art. 14 Regels betreffende de communicatiemiddelen In dit bestek wordt de indiening van bepaalde gegevens gevraagd die mogelijks niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt. Bepaalde gegevens kunnen bijvoorbeeld enkel via een externe drager of dongle aangeleverd worden. Deze stukken/gegevens/ kunnen, ondanks de verplichten elektronische indiening van de offertes, rechtstreeks aan de aanbestedende overheid bezorgen. Deze stukken dienen vóór het uiterste tijdstip van de indiening van de offerte bij de aanbestedende overheid toe te komen, met een duidelijke verwijzing naar de betrokken overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden ingediend. Art. 35 Keuze van de procedure De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een openbare procedure. Art. 53 Technische specificaties 1. Technische specificaties De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat, naast onderhavige bestektekst en naast de wettelijke en reglementaire voorschriften tevens de volgende documenten op deze opdracht van toepassing zijn: 1. De technische hoofdstukken (hoofdstuk 40 tem 53) van het Standaardbestek 270 versie 3.0 Deel I van het Standaardbestek 270 (Administratieve bepalingen) wordt integraal vervangen door het Deel I dat als bijlage bij dit bestek wordt gevoegd. 2. De reglementen van de verdeler van elektrische energie; 3. Omzendbrieven, dienstorders en dienstnota s: MOW/2006/1 Wijzigingen + CMK dienstorder MOW/AWV/2010/5 Beperking van verkeershinder van ; dienstorder MOW/AWV/2013/21 Uitvoeren van kortstondige interventies op de pechstrook van een autosnelweg of een niet-autosnelweg met een snelheidsregime hoger dan 90 km/u 6 van ; dienstorder MOW/MIN/2015/1 Bijzondere besteksposten van ; De aandacht van de inschrijver wordt specifiek gevestigd op de wettelijke bepalingen betreffende driekleurige signalisatie, zoals: Het Koninklijk Besluit betreffende het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer (KB 01/12/75 / BS 09/12/75) of m.a.w. de wegcode Het Ministerieel Besluit waarin de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (MB 11/10/76/ BS 14/10/76 en aangepast op 15/11/2001) of beter gekend als het Reglement van de wegbeheerder. Hiërarchie van de documenten Ingeval van tegenstrijdigheden tussen het bestek, de standaardbestekken en de andere hierboven vermelde documenten, heeft het bestek steeds voorrang. 1 Op te vragen bij de aanbestedende overheid. 10

11 2. Plannen Voor elk perceel is het overeenkomstige grondplan, toegevoegd in bijlage van dit bestek, van toepassing. Art. 56 Varianten en opties 1 Vrije varianten Vrije varianten zijn niet toegelaten. Art. 57 Vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausule Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten De opdracht wordt onderverdeeld in een vast en voorwaardelijk gedeelte: Vast gedeelte: Deelopdracht 1 Voorstudie Voorwaardelijk gedeelte: o Deelopdracht 2: Uitvoering/implementatie op het terrein o Deelopdracht 3: Stabiele werkingsperiode o Deelopdracht 4: Evaluatie De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht al dan niet te bestellen. De inschrijver heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding indien het voorwaardelijk gedeelte niet besteld wordt. De aanbestedende overheid zal de bestelling van het voorwaardelijk gedeelte notificeren aan de opdrachtnemer door middel van een dienstbevel. Het voorwaardelijk gedeelte zal uiterlijk 12 maanden na de voorlopige oplevering van de vaste schijf worden gelicht. Art. 58 Percelen De opdracht wordt gesplitst in de volgende percelen: Perceel 1: Roeselare (V009606): R32 / N36 x N32 Meensesteenweg Perceel 2: Nazareth (V011429): N60 (Nieuwe Steenweg) met N452 (Stationsstraat/Grenadierslaan) Perceel 3: Diepenbeek (V016583): N76 (Nieuwstraat) x N702 (Boudewijnlaan) De bepalingen van dit bestek zijn van toepassing op elk perceel afzonderlijk, tenzij er een specifieke verwijzing is naar de percelen waarop het betreffende artikel van toepassing is. Een inschrijver kan voor meerdere percelen inschrijven. Om de aanbestedende overheid toe te laten ervaring op te doen met verschillende types regelingen/regeltechnieken van verschillende marktspelers, zal aan één enkele inschrijver maximaal 1 perceel toegewezen worden. Wanneer een inschrijver in aanmerking komt om meerdere percelen binnen te halen, wordt hem het perceel toegewezen waarvoor hij de hoogste globale score heeft behaald. In geval van ex aequo tussen meerdere inschrijvers voor eenzelfde perceel is de score op gunningscriterium 2 doorslaggevend Art Uitsluitingsgronden Alle inschrijvers worden gevraagd een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en art. 61 van het KB Plaatsing van 18 april 2017 steeds toe te voegen aan de offerte. De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers zijn niet ouder dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het lang van herkomst. 11

12 Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: - voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; - en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers : - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, 2 KB Plaatsing; - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). De attesten zijn niet ouder dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art. 78. Beroep op de draagkracht van andere entiteiten De entiteiten waarop de inschrijver zich beroept voor het vervullen van de economische en financiële draagkracht zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.de inschrijver dient hiertoe het nodige schriftelijke bewijs bij zijn offerte te voegen. Gelet op het feit dat het hoofdbestanddeel van deze opdracht het verkeerskundig aspect betreft, eist de aanbestedende overheid dat aan de vereisten van de technische bekwaamheid, zoals bepaald in artikel 68, dient voldaan te worden door de hoofdaannemer. Hiervoor kan geen beroep gedaan worden op de draagkracht van eventuele onderaannemers. Art. 81. Gunningscriteria De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding. Voor de aanwijzing van de economisch meest voordelige regelmatige offerte wordt rekening gehouden met navermelde gunningscriteria: Criterium 1: het rangschikkingsbedrag: (maximum 50 punten) De rangschikking van de inschrijvingen gebeurt op basis van een bedrag dat bekomen wordt door volgende bedragen samen te tellen: het totaal inschrijvingsbedrag van de offerte (vaste en voorwaardelijke schijf) exclusief BTW; de kostprijs van de detectorconfiguratie (excl. BTW) (zie beschrijving van de opdracht par. II.A.3); het bedrag van de BTW. Inschrijvings- zowel als rangschikkingsbedrag worden door de inschrijver ingevuld op zijn offerteformulier. De inschrijvingsbedragen worden berekend door de eenheidsprijzen aangeduid door de inschrijver voor de verschillende posten van de inventaris te vermenigvuldigen met de overeenstemmende hoeveelheden bepaald door de aanbestedende overheid en de BTW toe te voegen. De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule: P i = waarbij : P i : puntenaantal voor offerte i M : maximum aantal punten X i : rangschikkingsbedrag offerte i X min : laagste rangschikkingsbedrag X M. min X i 12

13 Criterium 2: De totale gewogen verliestijd over een volledige dag (maximum 25 punten) Voor de verschillende modi zal door het simulatiemodel gegenereerd worden hoeveel verliestijd zij in de gesimuleerde dag oplopen (=tijd dat weggebruiker niet hun gewenste snelheid halen omwille van wachten voor rood, voorrang verlenen ). De verschillende modi krijgen elk een gewicht toegekend op basis van het stop-principe (zo weegt een bus meer door dan een wagen en wegen ook zwakke weggebruikers meer door dan een wagen). De sommering van deze gewogen waarden van de verliestijd van alle weggebruikers vormen het tweede gunningscriterium. Het gunningscriterium wordt berekend volgens de bepalingen in bijlage 5 van het bestek en de resultaten worden ingevuld in het aangeleverde sjabloon (zie bijlage 6 van het bestek). De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule: P i = X M. min X i waarbij : P i : puntenaantal voor offerte i M : maximum aantal punten X i : totale gewogen verliestijd over een volledige dag offerte i X min : laagste totale gewogen verliestijd over een volledige dag Criterium 3: Som van gemiddelde verliestijden per beweging (maximum 25 punten) De gemiddelde reistijden over een bepaald traject worden voor de verschillende bewegingen op het kruispunt (links, rechtdoor en rechtsaf gaan per tak + fiets- en voetgangersoversteken) in de simulatie bijgehouden. Deze waarden worden verlaagd met de theoretisch mogelijke reistijd voor de verschillende bewegingen. Op deze manier komt per beweging naar voor hoeveel tijd een weggebruiker gemiddeld zijn gewenste snelheid niet haalt (omwille van file, wachten voor rood, voorrang verlenen...).de som van deze waarden (maximaal 20 indien voetgangers- en fietsoversteken aanwezig zijn) vormen het derde gunningscriterium. Dit gunningscriterium is zo gekozen om tegen te gaan dat een minder drukke beweging (vb. fietsoversteek over een drukke kruispunttak) te sterk benadeeld wordt in de ontworpen regeling t.o.v. een drukke beweging. Het gunningscriterium wordt berekend volgens de bepalingen in bijlage 5 van het bestek en de resultaten worden ingevuld in het aangeleverde sjabloon (zie bijlage 7 van het bestek). De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule: P i = X M. min X i waarbij : P i : puntenaantal voor offerte i M : maximum aantal punten X i : som van gemiddelde verliestijden per beweging offerte i X min : laagste som van gemiddelde verliestijden per beweging 13

14 3. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (BS ) Art Prijsvaststelling Deze opdracht is een gemengde opdracht. Art Intellectuele eigendomsrechten Op deze opdracht zijn de volgende intellectuele eigendomsrechten of gebruikslicenties van toepassing: Vissim De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. Tevens voor die intellectuele eigendomsrechten waarvan de inschrijver niet de eigendomsrechten heeft, maar die in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruikt zullen moeten worden, zal de inschrijver de aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor gebruikslicenties verdelen over de geboden prijzen. Art. 31 Keurings- en opleveringskosten De verplaatsings- en de verblijfskosten van het personeel van de aanbestedende overheid verbonden aan keuringen die in de Europese Unie moeten uitgevoerd worden, worden door de aanbestedende overheid gedragen. De opdrachtnemer komt op geen enkele wijze in deze kosten tussen. Art Elementen die in de prijzen begrepen zijn Onverminderd hetgeen bepaald is in het standaardbestek 270 versie 3.0 dienen de hierna volgende elementen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht te zijn inbegrepen: De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de intellectuele eigendomsrechten waarvan de opdrachtnemer niet de eigendomsrechten heeft (artikel 30 1 van het KB Plaatsing van 18 april 2017); de coördinatie en overleg met alle betrokken partijen vóór en tijdens de werken; de kilometerheffing Viapass voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton; alle kosten die verband houden met het opmaken van de nodige rapporten en documentatie zoals gevraagd in de beschrijving van de opdracht; alle kosten verbonden aan projectleiding; alle kosten die te maken hebben met aanschaf, gebruik, onderhoud, hard- en software, licenties, operating systemen, tools waarover de dienstverlener dient te beschikken voor de uitvoering van deze opdracht en welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever het opmaken van offertes en voorstellen; alle verplaatsingskosten in het kader van deze opdracht; alle kosten die te maken hebben met vervanging van personeel; de kosten verbonden aan het opvragen van informatie aan derden. Ieder stelsel, apparaat en in het algemeen ieder element dat deel uitmaakt van deze opdracht wordt, behalve uitdrukkelijk tegenstrijdige vermelding in het bestek, volledig geleverd en omvat aldus alle organen, toebehoren en aanpassingen die nodig zijn voor zijn montage, zijn volmaakte werking, zijn gebruik en zijn gemakkelijk onderhoud, zelfs indien deze organen, toebehoren en aanpassingen niet expliciet vermeld zijn in dit bestek, op de plannen of in de inventaris die het vergezellen. De posten van de inventarisomvatten, behalve uitdrukkelijk tegenstrijdige vermelding in het bestek, alle aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om dit werk te realiseren, zelfs indien hiervoor in de inventaris geen posten voorzien zijn. De plannen, het bestek en de inventarisvullen elkaar aan. 14

15 Het feit dat zekere elementen of werken als deel uitmakend van de opdracht aangeduid zijn in zekere van deze documenten, maar niet in alle, is geen tegenspraak en vermindert in niets de verplichtingen van de opdrachtnemer in zijn opdracht te voorzien in de voorwaarden vermeld in voorgaande alinea. Art. 50. Prijskortingen/verbeteringsvoorstellen bij percelen Het aanbieden van prijskortingen/verbeteringsvoorstellen op percelen is verboden. Art. 58. Verbintenistermijn voor de inschrijvers In afwijking van het Standaardbestek 270 blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag na het uiterste tijdstip voor de indiening van de offertes. Art. 68 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door: 1) Een lijst van de belangrijkste en relevante diensten die gedurende de afgelopen periode van drie jaar werden verricht met vermeldingvan het bedrag, de datum en van de publiek) of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Uit deze referenties moet de opgebouwde en gehonoreerde expertise op vlak van ontwerp van verkeerslichtenregelingen en/of -technieken blijken. De referenties die in aanmerking komen, betreffen projecten met een individuele uitvoeringskostprijs van minstens ,00 euro (exclusief BTW). Indien de inschrijver de projecten niet als hoofdaannemer heeft uitgevoerd, mag enkel het bedrag van het door hem uitgevoerde deel opgegeven worden. Het bedrag dient in dergelijk geval vergezeld te zijn van een verklaring van de hoofdaannemer. De lijst dient minimaal 3 referenties te bevatten. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: de titel, het jaartal van de uitvoering, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan, door een verklaring van de dienstverlener zelf.; 2) Studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het leidinggevend personeel van de onderneming Hij zal hiertoe een lijst bijvoegen met nominatieve opgave van alle personen die kunnen ingeschakeld worden voor deze opdracht. Deze lijst bestaat uit een tabel met drie kolommen waarin achtereenvolgens 1) de naam, 2) de diploma s en de getuigschriften en 3) de specifieke en relevante ervaring op de verschillende domeinen die aan bod komen in de opdracht, vermeld zijn. De inschrijver dient minstens te beschikken over 2 verkeerskundigen. Deze dienen elk minimum 5 aantal jaar ervaring te hebben met het opmaken van lichtenregelingen. Ter staving hiervan zullen de CV s worden toegevoegd.; De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte. Art. 78. Inhoud van de offerte 1. Samenstelling van de inschrijving Een regelmatige inschrijving omvat een inschrijvingsbiljet, een inventaris en de bijlagen zoals opgesomd onder de paragraaf Onderrichtingen inzake de bijlagen. De inschrijving wordt voorzien van een algemene inhoudstafel waarop de nummers van alle bijlagen worden vermeld. Elke bijlage wordt in de e-tenderingapplicatie opgeladen als afzonderlijk document met uitdrukkelijke vermelding van het volgnummer van de bijlage in de titel (de titel mag enkel bestaan uit de vermelding bijlage en het volgnummer van de bijlage). Eventuele bijkomende bijlagen worden in een afzonderlijk deel opgeladen en doorlopend genummerd. In de inschrijving worden tevens duidelijk de contactgegevens (naam, telefoonnummer en e- mailadres) van de contactpersoon van de inschrijver vermeld. 15

16 De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventarisvan Excel naar pdf is beschikbaar op 2. Onderrichtingen inzake de bijlagen Bijlage 1. Bewijs van bevoegdheid De bijlage betreft het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het inschrijvingsbiljet ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen. Het betreft één van de volgende documenten: a) Uittreksel uit of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad, houdende de benoeming van de bestuurders; b) Volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om de bevoegdheid door te geven aan een ander persoon; c) Voorleggen van benoemingsbesluiten van zaakvoerder; d) Andere documenten ter staving van de bevoegdheid. De aandacht wordt er op gevestigd dat, volgens de rechtspraak, het ondertekenen van offertes nooit een daad van dagelijks bestuur kan zijn. Bijlage 2. Gegevens inzake het toegangsrecht De bijlage omvat de documenten zoals gevraagd in artikel van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Bijlage 3. Gegevens inzake de technische bekwaamheid van de opdrachtnemer De bijlage omvat de bewijsstukken die gevraagd worden in artikel 68 van het KB Plaatsing van 18 april 2017 of zoals nader bepaald in dit bestek, die de technische bekwaamheid van de aannemer aantonen. Bijlage 4. De verbintenis inzake de beschikbaarheid van het personeel Deze bijlage betreft een ondertekende verklaring van de inschrijver waarmee hij er zich toe verbindt om, in geval de opdracht aan hem wordt toegewezen, het nodige en/of het voorgestelde personeel voor de goede en vlotte uitvoering van bestellingen inzake alle deelopdrachten daadwerkelijk en tijdig ter beschikking te stellen. Deze verbintenis heeft, afhankelijk van de deelopdracht, betrekking op personeel dat werkzaam is hetzij in zijn eigen firma, hetzij bij zijn onderaannemers, hetzij bij zijn leveranciers en/of bij de constructeurs van de uitrusting, en houdt rekening met de vereiste bekwaamheidsgraden van de titularissen en de reservisten voor de onderscheiden personeelskwalificaties. Bijlage 5. Eerste beschrijving van de projectorganisatie Deze bijlage omvat een ontwerp van de beschrijving van de projectorganisatie zoals omschreven in deel I Algemeenheden Kwaliteitsborgingssysteem. Bijlage 6. De technische documentatie inzake de meetuitrusting, materialen en producten De bijlage betreft de technische documentatie inzake de meetuitrustingen die de opdrachtnemer zal inzetten bij het uitvoeren van de opdrachten evenals de materialen en producten. De technische documentatie dient duidelijk en volledig maar ook bondig te zijn en voorzien te worden van het postnummer of de reeks postnummers (van... tot...) waarop de documentatie betrekking 16

17 heeft. De technische documentatie dient in de bijlage 6 gerangschikt te worden volgens stijgend postnummer of reeks van postnummers. In de meeste gevallen volstaat een productfolder (2 tot 4 pagina s) waarin de kenmerken in tabelvorm zijn opgenomen. Eventuele wijzigingen die zich m.b.t. de producten hebben voorgedaan sinds de publicatie van de gedrukte productdocumentatie dienen in de inschrijving vermeld te worden in een bijzondere toelichting die bij deze productdocumentatie gevoegd wordt. Bijlage 7. De bijlagen inzake de gunningscriteria Deze bijlagen betreft de bijlagen die opgevraagd worden onder artikel 81 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Deze bijlagen moeten het de aanbestedende overheid mogelijk maken de inschrijvingen te beoordelen op basis van de toepasselijke gunningscriteria. Bijlage 8. Toelichting voorgestelde oplossing Deze bijlage betreft de extra (verplichte) bijlagen die opgevraagd worden onder paragraaf II. A.3: Inhoud van de offerte. Het betreft het programmatiebestand van de regeling en de algemene toelichting bij de voorgestelde oplossing. Art. 79. Samenvattende opmeting en inventaris Regie-uren In de inventaris zijn uurlonen voorzien voor regie-uren. Er zijn uurlonen voorzien voor een verkeerskundige, voor aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling op uitdrukkelijk vezoek van de opdrachtgever, voor wijzigingen nadat de verkeerslichtenregeling werd goedgekeurd, en waarvan de reden tot de aanpassing niet te wijten is aan de opdrachtnemer. De ingevulde hoeveelheden geven de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling, noch over het bedrag dat eventueel besteld wordt. Het is enkel een indicatie van het budget dat voor de regie-uren zal gereserveerd worden.. De aanbestedende overheid beslist over de prestaties die via deze post betaald worden. Art. 84 Elektronische indiening offertes Indien de inschrijver kennis neemt van problemen met de beschikbaarheid van etendering, moet deze de problemen melden bij de Helpdesk etendering. De Helpdesk etendering kan bereikt worden: via het telefoonnummer: 02/ via het adres: 17

18 4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN, ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN (BS 27 JUNI 2017) In hoofdstuk 40 zijn aanvullende bepalingen bij het KB Uitvoering opgenomen. Deze bepalingen dienen samen met de onderstaande bepalingen gelezen te worden. Art. 9, 4. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels zijn vermeld bij de Algemene Informatie vooraan in dit bestek. Art. 12. Onderaannemers De inschrijver geeft in zijn offerte aan welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. De inschrijver vermeldt in zijn offerte eveneens de onderaannemers waarmee hij in het kader van dit bestek zal samenwerken. Per onderaannemer wordt een door hem ondertekende intentieverklaring bijgevoegd met vermelding van de bedrijfsnaam, het adres, een beknopte beschrijving van zijn voornaamste activiteiten en een opgave van de onderdelen van de opdracht waarvoor hij ingeschakeld zal worden. Het inzetten van andere onderaannemers dan deze aangeboden in de offerte, is enkel toegestaan mits voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. Art. 19 Gebruik van de resultaten 1) Algemeen Als gevolg van verwerving van alle intellectuele eigendomsrechten, staat het de overheid vrij om al haar rechten ten aanzien van de in dit bestek vermelde producten uit te oefenen, zoals o.a. de reproductie, de distributie, het doorvoeren van aanpassingen of de mededeling aan derden. De aanbestedende overheid verkrijgt niet de rechten op algemene ideeën, concepten, know-how, methodes, technieken en vaardigheden die ontwikkeld worden bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid ten laatste bij de oplevering mee welke knowhow nodig is voor het gebruik van de resultaten van de opdracht, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van een octrooi/patent of niet. De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich ertoe de algemene ideeën, concepten, know-how, methodes, technieken en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid en alle andere diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende overheid onderscheiden rechtspersoon. Algemene ideeën, concepten, know-how, methodes, technieken en vaardigheden die de opdrachtnemer en zijn aangestelden ontwikkelen, aanleren of opnemen tijdens de uitvoering van de opdracht, kunnen door de aanbestedende overheid worden hergebruikt voor zover dit geen inbreuk vormt op de auteursrechten die beschermd worden door de wettelijke of de contractuele bepalingen in het kader van deze opdracht. Het bestuur en de opdrachtnemer dienen, vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde, elkaar hierover in te lichten en alle mogelijke maatregelen nemen om te vermijden dat de uitvoering van de opdracht op eender welk vlak hinder oploopt door de tussenkomst van de derde. Het bestuur enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds moeten, rekening houdend met de bepalingen inzake vertrouwelijkheid, elkaar wederzijds bijstand verlenen door elkaar bewijselementen mee te delen of nuttige informatie te overhandigen die ze in hun bezit hebben of verkrijgen aangaande eventuele vorderingen door derden, ongeacht de vorm of drager waarop deze bewijselementen of informatie zich bevinden. 18

19 De opdrachtnemer zal het bestuur schadeloos stellen voor alle gevolgen, vrijwaren tegen en op het eerste verzoek van het bestuur vrijwillig tussenkomen in om het even welk geding, waarbij het bestuur betrokken is en dat gebaseerd is op een beweerde inbreuk op een intellectueel of ander eigendomsrecht welke ook die rechten zijn (eigendomsrecht, gebruiksrecht, exclusieve distributierechten, enz.). Bovendien verklaart de opdrachtnemer, door het loutere indienen van zijn offerte, dat in de contracten met zijn werknemers geen enkele clausule is opgenomen die de intellectuele eigendomsrechten aan die werknemers verleent. De opdrachtnemer dient dezelfde verklaring te eisen van zijn onderaannemers en overige entiteiten die in het kader van deze opdracht diensten verlenen in opdracht van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming door het bestuur, de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten aanwenden voor commercieel of ander gebruik. De opdrachtnemer mag geen gegevens uit deze opdracht ter beschikking stellen van derden onder welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid. In geval van toestemming moet in de publicaties minstens worden vermeld dat de inhoud uitsluitend, dan wel voor een deel berust op gegevens verkregen in het kader van een opdracht voor rekening van de aanbestedende overheid en alle andere diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende overheid onderscheiden rechtspersoon. De opdrachtnemer dient eveneens alle maatregelen te treffen om het confidentieel karakter van de gegevens te doen bewaren door hemzelf en door één ieder die er toegang toe heeft. Hij verbindt er zich toe om alle informatie, verkregen naar aanleiding van of bij de uitvoering van deze opdracht, geheim te houden. Hij is tevens gehouden tot strikte geheimhouding van de resultaten en de werkzaamheden. 2) specifiek - Alle studiedocumenten, verkeerslichtenregeling, plannen en alle gegevens (ruwe data en verwerkte gegevens) die tijdens het uitvoeren van de studie van deze opdracht werden opgemaakt of verzameld, worden op de meest volstrekte wijze eigendom van de aanbestedende overheid. Dit eigendomsrecht in de meest ruime zin heeft betrekking op alle resultaten van de uitvoering van de opdracht in al zijn vormen en omvat dus naast de af te leveren documenten onder andere ook: alle aangemaakte of gebruikte digitale bestanden, hun opbouw, structuur alle aangemaakte of gebruikte foto s, films, illustraties, kaarten, prototypes en publicaties. - De opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van alle nodige licenties om de verkeerslichtenregeling in dienst te nemen, te evalueren en na afloop van de opdracht in stand te houden. - De opdrachtnemer verbindt er zich toe om de opdrachtnemer bij elke communicatie die zij plant te voeren met betrekking tot de resultaten van deze opdracht, op voorhand in te lichten over de vorm, de inhoud en het doel van de communicatie die zij plant te voeren. De opdrachtnemer kan deze communicatie slechts in de praktijk brengen wanneer de opdrachtgever als eigenaar van de voornoemde resultaten hier zijn akkoord op heeft gegeven. - De opdrachtnemer verbindt er zich toe om, ingevolge toepassing van de bepalingen van art. 9, vijfde lid van het Decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, in elke communicatie die zij voert met betrekking tot de resultaten van deze opdracht te verwijzen naar de opdrachtgever onder toepassing van de regels uit de huisstijlgidsen van de Vlaamse Overheid. Art. 25, 2 Draagwijdte en bedrag van de borgtocht Voor elk vast en voorwaardelijk gedeelte wordt een borgtocht gesteld ten belope van 5% van het oorspronkelijk bedrag van het betreffende gedeelte, ongeacht het bedrag of de duur van de uitvoeringstermijn van het betreffende gedeelte. De borgtocht wordt gesteld op het moment dat het gedeelte besteld wordt. 19

20 Art. 27 Borgstelling en bewijs van borgstelling Het bewijs van borgstelling moet worden verstuurd aan de aanbestedende overheid. Art. 38 Herzieningsclausule Schorsingen op bevel, onderbrekingen, vertragingen of dergelijke ten gevolge het laattijdig verplaatsen van nutsleidingen, kunnen nooit aanleiding geven tot enigerlei vorm van schadeloosstelling. Art. 38/7 Prijsherziening Specifieke formule In afwijking van de prijsherzieningsformule opgenomen in het Standaardbestek 270 versie 3.0 wordt op de onderhavige opdracht de volgende prijsherzieningsformule toegepast: waarbij: p : de herziene prijs, geldig voor de prestatieperiode P : de oorspronkelijke prijs, geldig op het moment van opening of uiterste indiening van de offerte a1- a2- : de wegingscoëfficiënten Sb : de prijsherzieningsparameter op basis van de Algemene index voor bediendensalarissen, afgerond tot op 2 cijfers na de komma, bron van herkomst: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Excel -tabel: ICL04 Evolutie basis 1997 Bedienden) Referentietermijn: kwartaal voorafgaand aan de aanvangsdatum van de prestatieperiode. Sb : de prijsherzieningsparameter op basis van de Algemene index voor bediendensalarissen, afgerond tot op 2 cijfers na de komma, bron van herkomst: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Excel -tabel: ICL04 Evolutie basis 1997 Bedienden) Referentietermijn van de parameter: kwartaal voorafgaand aan het ogenblik uiterste indiening offerte C : de vaste term, het gedeelte van de prijs dat niet voor prijsherziening in aanmerking komt De coëfficiënten die gebruikt worden in bovenstaande prijsherzieningsformule zijn: Voor alle posten: a1 = 0,70 c = 0,30 Bij de berekening wordt eerst iedere breuk herleid tot een getal met 5 decimalen. Hiertoe wordt de vijfde decimaal vermeerderd met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan 5. Vervolgens wordt ieder aldus berekend getal vermenigvuldigd met de overeenkomstige coëfficiënt. De verkregen producten worden op dezelfde wijze als hierboven beschreven afgerond op de vijfde decimaal. Op posten met als aard VS (Voorbehouden Som) is geen prijsherziening van toepassing. Toepassingsmodaliteiten In afwijking van het Standaardbestek 270 versie 3.0 worden de prestaties per dienstbevel herzien. 20

21 De referentiedatum voor de berekening van de prijsherzieningscoëfficiënten is de eerste dag van de uitvoeringstermijn zoals bepaald in het dienstbevel. De aanvangsdatum van het dienstbevel bepaalt m.a.w. de referentiedatum waarop de referentietermijnen zullen worden toegepast. In geval van een onderbreking waardoor het verschil tussen aanvangsdatum van het oorspronkelijke dienstbevel en de einddatum van het hervatte dienstbevel 35 werkdagen overschrijdt, gebeurt de herzieningsberekening per maand, zoals bij dienstbevelen met een uitvoeringstermijn van meer dan 35 werkdagen. In geval van een verlenging van de uitvoeringstermijn, waardoor de uitvoeringstermijn meer dan 35 werkdagen bedraagt, gebeurt de herzieningsberekening per maand, zoals bij dienstbevelen met een uitvoeringstermijn van meer dan 35 werkdagen Voor prestaties die maandelijks betaald worden gebeurt de prijsherziening per maand. De referentiedatum waarop de referentietermijnen worden toegepast wordt bepaald door de maand waarin de prestaties geleverd worden en is de 1 ste dag van die maand. De herzieningsperiode bedraagt bijgevolg één maand en loopt steeds van de 1 ste tot de laatste dag van de maand (behoudens de eerste herzieningsperiode/betalingsperiode). Prestaties die uitgevoerd werden na de contractuele einddatum van de opdracht of een afzonderlijk dienstbevel (bestelling), worden onderworpen aan de volgende prijsherzieningsberekening, waarbij de voor de aanbestedende overheid meest voordelige herzieningswaarde zal worden toegepast: herzieningsberekening in de maand waarin ze geleverd werden (met als referentiedatum de 1 ste van deze maand) gemiddelde herzieningsberekening na einddatum waarbij het gemiddelde van de prijsherzieningswaarden van de volle maanden* wordt genomen, met als referentiedatum de eerste van de maand. (* volle maand: maand waarvan de startdatum van die maand binnen de aanvangsdatum en contractuele einddatum valt en een maand waarin geen schorsingen voorkomen). De herzieningscoëfficiënt wordt berekend tot op twee decimalen na de komma. Art. 45, 1 Bijzondere straffen De volgende bijzondere straffen worden voorzien: Voor het niet naleven van de in hoofstuk 1 van dit bestek opgelegde meldingsplicht: 150 euro per inbreuk; voor het negeren van bestuurlijke bevelen: 1 per 20 op het inschrijvingsbedrag, met een minimum van 200 euro; voor elke tekortkoming in de naleving van de algemene regels opgenomen in artikel 79 van het KB : 125 euro; voor elke tekortkoming in de telefonische bereikbaarheid van het meldpunt: 500 euro; voor laattijdige uitvoering: 150 euro per begonnen kalenderdag vertraging Deze straf wordt gecumuleerd met de boete wegens laattijdige uitvoering zoal voorzien in het KB van ; voor het niet respecteren van de termijnen opgelegd voor dringende interventies: 250 euro per uur vertraging; voor het laattijdig indienen van de ramingen, vorderingsstaten, facturen, : 250 euro per begonnen maand vertraging. Voor het laattijdig overmaken van de vereiste verzekeringsattesten: 250 euro per begonnen dag vertraging. Art. 50, 3 Teruggave vertragingsboetes en straffen Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekend schrijven worden gericht aan de aanbestedende overheid. De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek. 21

22 Art. 64 Opleveringen en waarborgen Het vaste en voorwaardelijke gedeelte worden elk afzonderlijk voorlopig opgeleverd. In het geval de voorwaardelijke schijf niet wordt gelicht, valt de definitieve oplevering van de vaste schijf samen met de voorlopige oplevering ervan. In het geval de voorwaardelijke schijf wel wordt gelicht, valt de definitieve oplevering van de vaste en voorwaardelijke schijf samen met de voorlopige oplevering van de voorwaardelijke schijf. Art. 66 Betalingen 1. Algemeen In tegenstelling tot het bepaalde in het standaardbestek, betreft dit een opdracht waarin gewerkt wordt met afzonderlijke dienstbevelen met elk een eigen uitvoeringstermijn. Elk dienstbevel wordt Voorlopig opgeleverd. De uitgevoerde prestaties worden betaald: Deelopdracht 1 :na de voorlopige oplevering van het volledige dienstbevel; Deelopdracht 2: na goedkeuring van de prestaties; Deelopdracht 3 : maandelijks voor maandelijkse kosten Deelopdracht 4: na voorlopige oplevering van het dienstbevel. 2. Indienen betalingsaanvragen De dienstbevelen met een uitvoeringstermijn kleiner of gelijk aan 35 werkdagen worden eenmalig betaald, na voorlopige oplevering van het dienstbevel. De opdrachtnemer dient een gedateerde en ondertekende schuldvordering in die steunt op een gedetailleerde staat van diensten (conform het model in deel 1 van het op dit bijzonder bestek toepasselijke standaardbestek 270). De dienstbevelen met een uitvoeringstermijn van meer 35 werkdagen, worden eenmalig betaald na voorlopige oplevering van het dienstbevel. De opdrachtnemer dient een gedateerde en ondertekende schuldvordering in die steunt op een gedetailleerde staat van diensten (conform het model in deel 1 van het op dit bijzonder bestek toepasselijke standaardbestek 270). Deze gedetailleerde staat van prestaties dient uitgesplitst te worden per maand in een excelfile met opname van de prestaties per maand waarin deze daadwerkelijk werden uitgevoerd (maandelijkse prestatieperiode). Bij prestaties die meerdere maanden omvatten, wordt de prestatie ondergebracht in de maand waarin ze beëindigd zijn. De opdrachtnemer dient zijn vorderingsstaat in uiterlijk 3 maanden na de uitvoering van de prestaties waarvoor betaling gevorderd wordt. Bij overschrijding van deze termijn wordt de bijzonder straf voorzien onder artikel 45 AUR toegepast. 3. Verificatietermijn De opdracht voorziet een verificatietermijn van 30 dagen. 4. Adressering van de betalingsbescheiden Tenzij anders bepaald in het dienstbevel is de adressering voor de schuldvordering: De Vlaamse overheid Agentschap Wegen en Verkeer Expertise Verkeer en Telematica Koning Albert II-Laan 20 bus Brussel 22

23 4.1 Specifieke bepalingen voor aannemingen van diensten Art Uitvoeringstermijnen De uitvoeringstermijn bedraagt : - Vaste schijf: 60 werkdagen - Voorwaardelijke schijf: 150 werkdagen De termijn voor goedkeuring van documenten, door de opdrachtgever, dient inbegrepen te zijn in de uitvoeringstermijn. 23

24 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN A. Beschrijving van de opdracht 1 Algemeen Een vlotte verkeersdoorstroming is de wens van elke burger, een doelstelling van de overheid. Met het oog op het toetsen en testen van nieuwe regelstrategieën die streven naar een optimale verkeersdoorstroming op een kruispunt, wordt voorliggende opdracht in de markt gezet. Deze opdracht is opgedeeld in 3 percelen. Het voorwerp van elk perceel is een welbepaald, geïsoleerd kruispunt. Het doel is om voor dit kruispunt een optimale verkeerslichtenregeling op te maken. Perceel 1: Roeselare (V009606): R32 / N36 x N32 Meensesteenweg Perceel 2: Nazareth (V011429): N60 (Nieuwe Steenweg) met N452 (Stationsstraat/Grenadierslaan) Perceel 3: Diepenbeek (V016583): N76 (Nieuwstraat) x N702 (Boudewijnlaan) Elke inschrijver kan voor elk perceel inschrijven maar kan slechts 1 perceel toegewezen krijgen. De inschrijver dient bij inschrijving voor een perceel, zijn meest optimale lichtenregeling in voor het betreffende kruispunt. De inschrijver maakt zijn verkeerslichtenregeling op, rekening houdend met de randvoorwaarden uit par. II.A.5 van dit bestek. Deze bepalen onder andere dat zowel de bouwkundige infrastructuur (wegenis, seingroepen en stopstrepen), als de technisch aanwezige infrastructuur (verkeersregelaar) op het kruispunt behouden blijft. Detectiepunten voor de verschillende modi kunnen worden ingeplant naar behoefte, met uitzondering van detectie voor het openbaar vervoer. Bestaande detectiepunten kunnen worden hergebruikt. Ter informatie wordt het huidige grondplan met de bestaande detectie bij de opdrachtdocumenten gevoegd. Naast bijkomende detectiepunten kan hij eveneens gebruik maken van andere componenten en/of onderdelen (vb. softwaresystemen, bijkomende databronnen.). De kwaliteit van de bij offerte ingediende lichtenregeling wordt beoordeeld in het kader van de gunningscriteria binnen deze opdracht. Bij uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer zijn bij inschrijving ingediende lichtenregeling verder optimaliseren en in detail voorbereiden voor implementatie op het terrein. Zo levert hij o.m. de verkeerslichtenregeling af, zodat deze door de leverancier van de betreffende verkeersregelaar kan worden geprogrammeerd. Hij specifieert voor alle detectiepunten meer in detail welke type meet- of detectieapparatuur hij nodig heeft en op welke locatie, Op basis van de tijdens de voorstudie opgemaakte studiedocumenten zal de opdrachtgever instaan voor zowel de programmatie van de verkeersregelaar als de levering en installatie van de meet- en detectieapparatuur, via de bestaande, lopende contracten. Deze werkzaamheden vinden plaats in de tussenperiode tussen de voorstudie (deelopdracht 1) en de eventuele uitvoering en implementatie op het terrein (deelopdracht 2 die deel uitmaakt van de voorwaardelijke schijf van deze opdracht). Leveringen en prestaties die inherent zijn aan de oplossing die door de opdrachtnemer wordt aangeboden voor deze opdracht, zoals software, externe databronnen, dienen inbegrepen te zijn in de offerte. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na afloop van het proefproject de verkeerslichtenregeling in stand te houden zonder beperking in tijd. De opdrachtgever dient dan geen verdere ondersteuning meer te voorzien. Na afloop van de opdracht, blijven alle leveringen, die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de geïmplementeerde verkeerlichtenregeling eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om diensten, waarop een beroep wordt gedaan voor de werking van de 24

25 verkeerslichtenregeling, na afloop van de opdracht stop te zetten. Tenzij anders overeengekomen zal deze stopzetting automatisch gebeuren, bij het einde van de opdracht. De opdrachtnemer engageert zich om zijn volledige medewerking te leveren tijdens het volledige implementatieproces van de verkeerslichtenregeling en constructief mee te werken wanneer moeilijkheden zouden optreden in de loop van de opdracht. De feitelijke implementatie en indienstname op het terrein zal gebeuren door de leverancier van de verkeersregelaar, in aanwezigheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer garandeert een stabiele werking van de verkeerslichtenregeling (zonder manuele aanpassing van regelalgoritme, parameters,...) gedurende minimaal 6 maanden. De uitvoering van de eigenlijke opdracht bestaat uit 4 deelopdrachten, nl.: Deelopdracht 1: Voorstudie Deelopdracht 2: Uitvoering/implementatie op het terrein Deelopdracht 3: Stabiele werkingsperiode Deelopdracht 4: Evaluatie Deelopdracht 1 vormt de vaste schijf van de opdracht. De deelopdrachten 2, 3 en 4 zijn onderdeel van de voorwaardelijke schijf van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever van oordeel is dat de noodzakelijk te leveren prestaties (vb. voor programmatie van de verkeerslichtenregeling) buiten deze opdracht niet in verhouding staan tot de omvang van voorliggende opdracht, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de voorwaardelijke schijf niet te lichten. 2 Aangeleverde informatie als bijlage bij dit bestek Als bijlage bij het bestek worden voor elk perceel een aantal documenten en bestanden meegeleverd, die de inschrijvers moeten toelaten om hun meest optimale verkeerslichtenregeling op te maken, rekening houdende met de reële omstandigheden. Daartoe wordt volgende informatie aangereikt: 1) Bijlage 1: Grondplan a. Het grondplan van het kruispunt, met daarop vermeld: - de wegmarkeringen: stopstrepen, oversteken en rijstrookindeling - snelheidsregime per tak (max. toegelaten snelheid) - de palen en verkeerslichten/seinen - de aard, inplanting (locatiegegevens) en eventueel de afmetingen van de aanwezige detectieapparatuur - minimum tussengroentijden-matrix - matrix van de deelconflicten - maximale nastartmatrix b. Toelichting bij het grondplan Deze toelichting bevat een verduidelijking bij de gebruikte naamgeving en symbolen op het grondplan en moet toelaten om de waarden in de matrices en tabel correct te interpreteren. 2) Bijlage 2: Recente tellingen uitgevoerd op het terrein Deze bijlage omvat een representatieve set van tellingen, op basis van recent uitgevoerde tellingen op het terrein: a. Kruispunttellingen: Voor iedere tak zijn per kwartier de afslagbewegingen geregistreerd van licht en zwaar vervoer en, in voorkomend geval, de oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers geteld. Het stromendiagram van de kruispunttelling geeft een overzicht van de totale aantallen van voertuigen (licht en zwaar verkeer), van het drukste spitsuur, uitgedrukt in 25

26 personenauto-equivalent en desgevallend aangevuld met de fietsers- en voetgangersoversteken. De kruispunttellingen werden uitgevoerd op een representatieve dag, tijdens volgende meetperiodes: ochtendspits: van 7u tot 9u dal (overdag): van 12u tot 14u (enkel voor de percelen 1 en 2) avondspits: van 16u tot 18u b. Wachtrijmetingen: De wachtrijmetingen werden samen met de kruispunttellingen uitgevoerd. Per tijdsblok van 15 minuten werd iedere kruispunttak 5 minuten lang geobserveerd en werd de maximale wachtrij in meters per rijstrook en/of voorsorteervak genoteerd. c. Doorsnedetellingen: Op de toevoerende takken van het kruispunt werden doorsnedetellingen uitgevoerd, op rijstrookniveau, behalve wanneer dit om meettechnische redenen niet correct meetbaar was. In dat geval omvat de doorsnedetelling van die tak, de resultaten van de beide rijstroken. De doorsnedetellingen werden uitgevoerd gedurende minimaal 7 dagen, omvattende de dag van de kruispunttellingen en wachtrijmetingen. De beschikbare telgegevens worden als bijlage bij dit bestek gevoegd. De variatie van intensiteitsbeelden bij gelijke periodes over verschillende dagen heen of andere dagspecifieke situaties zijn niet opgenomen in het aangeleverde vissimbestand (zie verder). De gekozen oplossing zal echter wel aan deze situaties moeten kunnen voldoen, wanneer deze geïmplementeerd wordt op het terrein. 3) Bijlage 3: Basis simulatienetwerk Vissim Volgende onderdelen worden voorzien: a. Het Vissim-bestand (te openen in vissimversie ) dat het basis-simulatienetwerk van het kruispunt bevat, waarin de inschrijver zijn lichtenregeling en detectieconfiguratie moet inladen, de simulatie zal doorrekenen en de output t.b.v. de gunningscriteria genereren. De inschrijver is verplicht verder te werken op dit basisbestand en moet zijn simulatie uitvoeren (en de resultaten genereren) in dezelfde Vissim-versie als het aangeleverde bestand (vissim ). In het aangeleverde bestand zijn de simulatieparameters reeds vooraf gedefinieerd, om een gepaste evaluatie mogelijk te maken. Deze parameters mogen in geen geval gewijzigd worden. Sommige andere elementen zijn ook ingevuld, maar deze mogen wel aangepast worden. Hierna volgt een oplijsting van de reeds gecreëerde elementen en wordt aangegeven wat wel of niet mag aangepast worden: Elementen die mogen aangepast worden: - De huidige detectieconfiguratie, zoals aangegeven op het bijgeleverde grondplan: Deze is opgenomen in het basis simulatienetwerk, maar mag worden aangepast naar behoefte in overeenstemming met de verkeerslichtenregeling, die wordt opgemaakt door de inschrijver. - In het basis simulatienetwerk is een dummy -lichtenregeling opgenomen. Deze dient vervangen te worden door de verkeerslichtenregeling, opgemaakt door de inschrijver. Alleen de locatie van de stopstrepen mag niet wijzigen. Simulatieparameters die niet mogen aangepast worden: - Bochtsnelheden - Locatie stopstrepen. Exacte locatie zie bijlagen 1a en 3 c - Voorrangsregels - Gewenste rijsnelheden - Voertuiggedrag - Simulatieresolutie 26

27 - Ingevoerde intensiteiten en routekeuze voor de verschillende modi voor de theoretisch samengestelde dag. Zie ook bijlage 3 b - Ingevoerd openbaar vervoer - Klaar gezette outputparameters (voor het invullen van gunningscriteria 2 en 3): totale verliestijd als network performance (opgesplitst per modus) en de voorgedefinieerde trajecten voor reistijd- en verliestijdmeting - De verdeling van de te doorlopen random seeds (random seeds 1 t.e.m. 10) waarmee de simulatie dient doorgerekend te worden. - De locatie vanaf waar de fileconditie gecheckt wordt (queue length counters: om in de voorstudie (zie par. II A 4.1) de evaluatieparameters te genereren) - Tijdsintervallen van gegevensinvoer en outputparameters Andere, hierboven niet expliciet vermelde instellingen of parameters mogen niet gewijzigd worden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid. b. De intensiteiten en routekeuze van de verschillende modi van een theoretisch samengestelde dag zoals deze werden ingegeven in het basis simulatienetwerk. c. Tabellen met de locatie van de stopstrepen en de huidige detectieconfiguratie zoals deze opgenomen zijn in het basis simulatienetwerk. Deze informatie wordt aangereikt opdat deze elementen, na een eventuele onbedoelde verwijdering uit het netwerk, exact kunnen teruggeplaatst worden. De locatie van de stopstrepen mag niet wijzigen, de locatie en configuratie van de ingezette detectiepunten mag wel wijzigen. d. Info met betrekking tot het Openbaar Vervoer (buslijnen, frequentie (-verdeling)). De exacte tijdstippen waarop OV het simulatienetwerk oprijdt, zijn terug te vinden in de simulatiebestanden. 4) Bijlage 4: Technische informatie van de op het terrein geïnstalleerde regelaar. Deze bijlage omvat technische informatie met betrekking tot de op het terrein geïnstalleerde verkeersregelaars: Perceel 1 (Roeselare): C940ES type 2 Perceel 2 (Nazareth): C900V type 2 Perceel 3 (Diepenbeek): C940ES type 2 Indien het geïnstalleerde type qua dimensionering niet volstaat voor de uitvoering van deze opdracht, zal de aanweziger regelaar worden uitgebreid naar een groter type (beperkt tot type 3). De datasheets van bovengenoemde types zijn mee opgenomen in bijlage 4 : a. C940ES b. C900 5) Bijlage 5: Handleiding berekening gunningscriteria De handleiding bevat een toelichting bij de wijze waarop de gunningscriteria 2 en 3 berekend moeten worden en over de manier waarop de parameters die in de berekening voorkomen door de (door de inschrijver opgemaakte) Vissimsimulatie moeten worden gegenereerd. 6) Bijlage 6: Invulformulier gunningscriterium 2 7) Bijlage 7: Invulformulier gunningscriterium 3 8) Bijlage 8: Overzicht van de inzetbare detectiemiddelen 9) Bijlage 9: Attest verzekeringen offerte 10) Bijlage 10: hoofdstuk 1 van het Standaardbestek

28 3 Inhoud van de offerte Op basis van onder meer de aangeleverde telgegevens voor de theoretisch samengestelde dag, de kruispuntgerelateerde informatie en andere gegevens uit de bijlagen van dit bestek, analyseert de inschrijver de verkeerskundige situatie van het kruispunt van het betreffende perceel. Rekening houdende met de randvoorwaarden maakt hij een verkeerslichtenregeling op, met het oog op het maximaliseren van de doorstroming voor alle modi. De huidige configuratie van detectiepunten wordt ter informatie in de bijlage meegegeven. De inschrijver mag hiervan afwijken, wanneer dit de verkeerslichtenregeling die hij voor ogen heeft, ten goede komt. In het basis simulatienetwerk dat als bijlage 3 a van dit bestek wordt aangeleverd, zal hij zijn detectiepunten plaatsen, in overeenstemming met de lichtenregeling die hij oplaadt. Voor de berekening van de gunningscriteria, conform de bepalingen in de administratieve voorwaarden van dit bestek, moet de inschrijver een aantal zaken uitwerken en indienen bij zijn offerte: t.b.v. gunningscriterium 1: In dit gunningscriterium wordt naast de inschrijvingsprijs ook de kostprijs van de detectieconfiguratie meegerekend. Deze wordt als volgt bepaald: Kostprijs per effectief ingezet detectiepunt (exclusief BTW) = Forfaitair bedrag (= 1000 euro per detectiepunt) + kabelkost (= 50 euro per meter) x afstand tot de stopstreep (in meter), horende bij de overeenkomstige seingroep waarvoor de detector wordt ingezet. Kostprijs detectieconfiguratie (exclusief BTW) = De som van de kostprijzen (excl. BTW) van alle effectief ingezette detectiepunten. Onder een effectief ingezet detectiepunt, moet elk detectiepunt worden begrepen dat in de verkeerslichtenregeling wordt ingezet, ongeacht het feit of dit om een nieuw of een reeds bestaand detectiepunt gaat. De hergebruikte bestaande detectiepunten worden eveneens meegerekend in de kostprijs van de detectieconfiguratie. t.b.v. gunningscriteria 2 en 3: De inschrijver dient de simulatie tien keer te doorlopen voor random seeds 1 tot en met 10 in Vissim versie De resultaten die de simulatie zal genereren zullen door de inschrijver volgens de handleiding in bijlage 5 ingevuld worden in de aangeleverde tabellen (bijlagen 6 en 7). De resultaten van de bewerkingen in deze tabellen vormen de waarden voor gunningscriteria 2 en 3. De inschrijver stelt de bijlage 7 van zijn offerte als volgt samen: 1. Het vervolledigde en gesimuleerde Vissim-bestand (incl. evt. (tijdelijke) licenties) 2. Een simulatieverslag De inschrijver licht de resultaten van zijn simulatie toe in een verslag, dat minstens volgende aspecten behandelt: Situatieschets en probleemanalyse Afwegingen en motivatie om bepaalde keuzes te maken en tot de voorgestelde oplossing (verkeerslichtenregeling met bijhorende detectiepunten) te komen. Beschrijving van de voorgestelde oplossing: o Een verklarende nota die de regelprincipes van de voorgestelde verkeerslichtenregeling toelicht 28

29 o o Overzicht van de detectieapparatuur die de inschrijver denkt in te zetten: welk type, op welke locatie en met welk doel. Ter informatie wordt in bijlage 8 van dit bestek een overzicht gegeven van alle detectiemiddelen die op basis van beschikbare raamcontracten kunnen worden aangewend. Een tabel met een duidelijk overzicht van de kostprijsberekening van de detectieconfiguratie, tot op het detailniveau van elk ingezet detectorpunt, met zijn afstand tot de stopstreep. Bespreking van de resultaten van de Vissim-simulatie. Conclusie De opdrachtnemer legt ook de link naar de effectieve situatie op het terrein (theoretisch samengestelde dag versus effectieve tellingen; detectiepunten versus effectieve detectiemiddelen) Hij geeft aan wat mogelijke verbeterpunten of bijsturingen zijn bij de optimalisatie van de verkeerslichtenregeling tijdens de voorstudie, met het oog op een implementatie op het terrein. Daarnaast voegt hij in bijlage 8 van zijn inschrijving nog een aantal verplichte bijlagen toe: 1. Het programmatiebestand van de regeling De inschrijver voegt een voorstel toe van het formaat waarin hij zijn verkeerslichtenregeling zal aanbieden aan de leverancier van de verkeersregelaars voor programmatie. 2. Algemene toelichting bij de voorgestelde oplossing De inschrijver geeft een beschrijving van de door hem voorgestelde oplossing. Hij licht minstens volgende zaken toe: - Wat zijn de functionaliteiten? - Compatibiliteit met andere systemen, waaronder verkeersregelaars,? - Oplijsting van de protocollen die worden ondersteund? - Wat zijn de beschikbare algoritmes, doelfuncties waarop verkeerkeerskundig kan geoptimaliseerd worden? - Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het systeem? - Waar situeert zich het toepassingsgebied van het systeem? - Wat zijn de onderhoudsaspecten van het systeem? Welke elementen moeten op welke wijze worden onderhouden, up-to-date gebracht worden, vernieuwd of aangepast worden? In toepassing van bovenstaande toelichting, schetst de inschrijver ook concreet de mogelijkheden voor een uitrol op grotere schaal in een Vlaamse context en benoemt hij ook de randvoorwaarden. Hij geeft ook aan wat de kostprijs zou zijn voor een uitrol op grotere schaal. Deze kostprijs wordt opgesplitst in 2 hoofdcomponenten, nl. investering en onderhoud/instandhouding, die elk meer detail worden uitgewerkt, met vermelding van de grootste kostprijsbepalende factoren. Voor het luik investering wordt er gedacht aan een detaillering van de algemene kosten en een kostprijs per bijkomende installatie. Voor het luik onderhoud geeft hij een all-in kost op per jaar, met een detail van de verschillende prijscomponenten. 4 Inhoud van de opdracht De uitvoering van de eigenlijke opdracht bestaat uit 4 deelopdrachten, nl.: Deelopdracht 1: Voorstudie 29

30 Deelopdracht 2: Uitvoering/implementatie op het terrein Deelopdracht 3: Stabiele werkingsperiode Deelopdracht 4: Evaluatie Deelopdracht 1 vormt de vaste schijf van de opdracht. De deelopdrachten 2, 3 en 4 zijn onderdeel van de voorwaardelijke schijf van de opdracht. 4.1 Deelopdracht 1: Voorstudie Na aanvang van de opdracht start de opdrachtnemer met het uitvoeren van de voorstudie, rekening houdende met de in dit bestek bepaalde randvoorwaarden (zie par. II.A.5). De voorstudie is opgedeeld in 2 luiken, nl. een verkeerskundig en een technisch luik. Voor elk van deze onderdelen worden de nodige documenten opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd (recente word-versie en PDF-formaat). Deelopdracht 1 kan pas worden opgeleverd nadat alle gevraagde documenten zijn goedgekeurd Verkeerskundig luik Binnen het verkeerskundige luik van de voorstudie optimaliseert de opdrachtnemer de bij offerte ingediende verkeerslichtenregeling verder en bereidt deze voor voor implementatie op het terrein. Hij houdt rekening met alle beschikbare en relevante tellingen om de gepaste regelstrategie te bepalen. Het resultaat van deze verkeerskundige optimalisatie is het afleveren van een verkeerslichtenregeling die door de leverancier van de verkeersregelaar geprogrammeerd kan worden (zie ook II A Technisch luik). In een begeleidende nota bij deze geoptimaliseerde verkeerslichtenregeling, meldt hij welke aanpassingen hij heeft doorgevoerd tov de regeling bij inschrijving en wat daarvoor de reden is. Daarnaast voert hij ook nog een aantal theoretische studies uit: Evaluatieparameters via simulatie De opdrachtnemer voert een nieuwe simulatie uit voor de geoptimaliseerde lichtenregeling. Op basis van het bij het bestek bijgevoegde simulatiemodel worden volgende evaluatieparameters gegenereerd en voorgesteld: 1) Reistijden openbaar vervoer: Per buslijn wordt de gemiddelde reistijd (van 10 runs) doorheen de dag voorgesteld op grafiek. Op deze manier wordt duidelijk of een bepaalde buslijn vb. tijdens de spits meer moeite heeft om zijn gewenste commerciële snelheid te halen. Het tijdsinterval wordt per kwartier gekozen. Op die manier wordt elk busvertrek voorgesteld worden als 1 punt in de grafiek. Omdat voor bussen niet enkel de gemiddelde reistijd van belang is maar ook de uitschieters, dient voor elke buslijn ook de minimale en maximale reistijd over het traject (van de beste en slechtste run) in tabelvorm voorgeteld worden. 2) Verliestijden per beweging: De reistijd over een bepaald traject (1000 m voor gemotoriseerd verkeer, 50 m voor zwakke weggebruikers), wordt per beweging bijgehouden (gemiddelde van 10 runs, tijdsinterval 15 minuten) en verminderd met de theoretisch minimale reistijd. Deze bewerking (= reistijd min theoretisch minimale reistijd) resulteert in verliestijd per beweging. Hierbij dienen dezelfde theoretische reistijden als in gunningscriterium 3 gebruikt te worden. De verliestijden (werkelijke reistijden min theoretische reistijden) worden per beweging voorgesteld in een grafiek met intervallen van 900 seconden. Voor een viertakskruispunt met fiets- en voetgangersoversteken resulteert dit in 20 grafieken. Zonder fietsers en voetgangers in 12 grafieken. 3) Maximale filelengte per rijrichting: Om na te gaan welke richtingen op welke momenten van de dag filegevoelig zijn, wordt de maximale filelengte voor de rijrichtingen van het 30

31 gemotoriseerde verkeer berekend. Voor elke beweging wordt de maximale filelengte vanaf de stopstreep uitgezet op grafiek met een tijdsinterval van 15 minuten voor de gemiddelde waarden van de 10 runs. De queue counters (strepen in het netwerk vanaf waar de simulatie de filelengte bijhoudt) liggen reeds klaar in het aangeleverde simulatienetwerk. 4) Aantal stops per rijrichting: Het aantal stops per rijrichting geeft een indicatie van de vlotheid van het verkeer op de rijrichting. Zo zal een voertuig in file meer stops hebben dan een voertuig dat ongestoord het kruispunt kan oprijden. Het totaal aantal stops per richting (per queue counter) over 24u en over 10 runs zal in een tabel opgenomen worden. 5) Gemiddelde verliestijd per modus (gemiddelde van 10 runs, tijdsinterval 1u): Deze waarden zijn rechtstreeks uit Vissim te halen. De inschrijver moet hiervoor de voor de gunningscriteria voorgedefinieerde tijdsintervallen aanpassen naar tijdsintervallen van 1 uur en de verliestijden per modus voorstellen in tabellen. Hierdoor is een duidelijke evolutie in de tijd merkbaar wanneer het kruispunt vlot afwikkelt en welke modi proportioneel gezien het langst moeten wachten. Meer gedetailleerde afspraken over de invulling van de evaluatieparameters kunnen bij uitvoering van de opdracht concreter worden bepaald. Als resultaat van deze simulatie, actualiseert de inschrijver zijn simulatieverslag, ingediend bij de inschrijving, naar aanleiding van de geoptimaliseerde lichtenregeling. Eventuele gewijzigde keuzes, afwegingen onder andere op vlak van veiligheid en doorstroming, worden expliciet opgenomen. Daarnaast wordt het verslag aangevuld met de resultaten berekend voor de bovengenoemde evaluatieparameters. Per gegenereerde evaluatieparameter zal de opdrachtnemer de resultaten bespreken en verduidelijken aan de hand van de nodige grafieken en gepaste conclusies formuleren. Zo zal hij vb. onder meer aangeven in welke gevallen de lichtenregeling op deze parameters goed of minder goed scoort en waarom. Het geactualiseerde simulatieverslag vormt een onderdeel van de studiedocumenten van deze deelopdracht Sensitiviteitsanalyse De inschrijver onderwerpt de geoptimaliseerde verkeerslichtenregeling eveneens aan een sensitiviteitsanalyse. Dit houdt in dat hij nagaat in welke mate de opgemaakte verkeerslichtenregeling gevoelig is aan schommelingen in het verkeer. In deze analyse worden diezelfde evaluatieparameters berekend voor afwijkingen van de intensiteiten per tak, in de meest kritische situatie (naargelang het geval: zwaarste ochtendspitsuur of zwaarste avondspitsuur). Er worden vier simulaties uitgevoerd. Voor elke tak afzonderlijk wordt er een variante berekend waarbij de intensiteiten (van het zwaarste spitsuur) van die tak worden verhoogd, op volgende wijze: Elke modus op de betreffende tak wordt vermeerderd met 25 eenheden en daarna wordt deze som per modus nog verhoogd met 25% (of m.a.w.: = (x i +25) x 1,25 ). Bij aanvang van de opdracht kunnen nog afspraken worden gemaakt omtrent de uitvoering van deze sensitiviteitsanalyse. Dit betekent dat er nog een aanpassing of bijsturing mogelijk is in percentages, de berekeningswijze van kwaliteitsindicatoren. De omvang van de sensitiviteitsanalyse zal evenwel gelijkaardig blijven. De resultaten van de sensitiviteitsanalyse worden beschreven in een document, dat onder meer toelichting bevat bij de uitgevoerde analyse, grafieken, conclusies,... Dit document is onderdeel van de studiedocumenten van deze deelopdracht. 31

32 Beïnvloeding Openbaar Vervoer Als bijkomend onderdeel van dit verkeerskundig luik van de voorstudie, maakt de opdrachtnemer een studiedocument op waarin de verkeerstechnische regelmogelijkheden worden geschetst voor het beïnvloeden van de verkeerslichten ten voordele van het openbaar vervoer en toch strevende naar een maximale doorstroming voor alle modi. Hij gaat daarbij systematisch na wat de mogelijkheden (huidig - toekomst) zijn om de doorstroming te optimaliseren. Zinvolle koppelingen of linken met andere info- of databronnen, systemen,... die realistisch en haalbaar zijn, worden eveneens in kaart gebracht en gemotiveerd. Hij onderscheidt daarbij 2 soorten info: - met betrekking tot de positie van het OV-voertuig - met betrekking tot de prioriteit van het voertuig Daarnaast kan de info op 2 manieren ter beschikking worden gesteld: - Op 3 verschillende momenten (locaties : Vooraanmelding (VA) - Aanmelding (A) en Afmelding (AF)) zijn volgende gegevens beschikbaar: melding VA - A - AF Lijnnummer Prioriteit ( ) Kruispunttraject Maatschappij - Vanaf een bepaalde afstand tot het kruispunt worden elke seconde volgende gegevens doorgestuurd: Afstand tot stopstreep Afgeleide tijd tot de stopstreep (niet standaard beschikbaar) Lijnnummer Prioriteit ( ) Kruispunttraject Maatschappij Voor elk van deze mogelijkheden schetst de opdrachtnemer hoe hij de ter beschikking gestelde info kan verwerken in zijn verkeerslichtenregeling of hoe hij deze info al dan niet zinvol kan benutten. Hij geeft daarbij aan wat de randvoorwaarden en risico s zijn en maakt onderscheid tussen een vrije bedding of gemengd verkeer. Vanuit zijn expertise doet hij onder meer voorstellen over hoe er moet omgegaan worden met variaties in naderingssnelheid en hoe die ondervangen kunnen worden, wat er wel/niet mogelijk is bij inmelding van conflicterende OV-lijnen met al dan niet gelijke prioriteit, Technisch luik Als onderdeel van het technisch luik, stelt de opdrachtnemer een technisch dossier samen dat moet toelaten om de implementatie op het terrein voor te bereiden door de opdrachtnemers voor installatie en het onderhoud van de verkeersregelaar en de detectieapparatuur. Dit technisch dossier bestaat onder meer uit: Afleverformaat programmatie (zie ook bijlage 4) Detaillering gewenste detectieapparatuur Testprotocol en sjabloon testrapport labo-omgeving Testprotocol en sjabloon testrapport implementatie op het terrein Specificaties alarmbewaking Bovengenoemde lijst kan bij uitvoering worden aangevuld met eventueel noodzakelijke info die nodig is voor een goede implementatie op het terrein. 32

33 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de verkeerslichtenregeling, die hij heeft geoptimaliseerd, afgeleverd wordt in een formaat dat door de leverancier van de verkeersregelaars, verder verwerkt en geprogrammeerd kan worden. Het afleverformaat omvat alle elementen die nodig zijn voor een eenduidig en correct begrip van de verkeerslichtenregeling. Bij zijn inschrijving heeft de inschrijver aangegeven welke detectiepunten hij nodig acht voor de realisatie van zijn verkeerslichtenregeling. In deze fase wordt de bepaling en inplanting van de gewenste detectieapparatuur verder gedetailleerd en afgestemd op de geoptimaliseerde lichtenregeling. Het type, eventuele afmetingen, seingroep waarop deze betrekking heeft, functie... en eisen of specificaties worden beschreven. De (vaste) detectieapparatuur die kan worden ingezet is conform SB270 en moet gekozen worden uit de lijst in bijlage 8. Het testprotocol voor afname van de verkeerslichtenregeling wordt uitgebreid beschreven. Dit testprotocol omvat 2 luiken: één voor het uitvoeren van de testen in labo-omgeving en één voor de indienstname op het terrein. Dit protocol bevat een oplijsting en beschrijving van die testen die moeten uitgevoerd worden in laboomgeving (testlabo van de leverancier van de verkeersregelaar of in een door de overheid ter beschikking gestelde testlocatie) en bij de indienstname op het terrein. Voor het opmaken van het testprotocol in labo-omgeving, zal de opdrachtgever, bij aanvang van de opdracht, een overzicht bezorgen van de terbeschikking zijnde testapparatuur. Deze testprotocols moeten zodanig opgemaakt worden dat een positief testresultaat het akkoord van de opdrachtnemer met de opgemaakte programmatie impliceert. Elke testfase wordt afgesloten met een testrapport, waarvoor het sjabloon in het testprotocol is opgenomen. Na het afsluiten van elke testfase wordt het testrapport ingevuld door de tester en aan de opdrachtgever voorgelegd. Na een positieve testfase in het labo kan de regeling op het terrein worden geïmplementeerd. Dit gebeurt in aanwezigheid van de opdrachtnemer. Tenslotte geeft de opdrachtnemer aan welke elementen cruciaal zijn voor een goede werking van de verkeerslichtenregeling en bijgevolg bewaakt en opgevolgd moeten worden. Een verkeersregelaar stuurt standaard een reeks primaire en secundaire alarmen naar het afstandsbewakingssysteem van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC). Het is mogelijk dat sommige alarmen standaard niet als primair alarm worden doorgestuurd en behandeld, maar door de opdrachtnemer wel als cruciaal worden bestempeld. Omdat deze alarmen voor dit specifieke kruispunt extra aandacht en opvolging vergen, dienen deze specifiek benoemd te worden door de opdrachtnemer. 4.2 Deelopdracht 2: Uitvoering en implementatie op het terrein Wanneer de opdrachtgever beslist tot het lichten van de voorwaardelijke schijf, zal de opdrachtgever een dienstbevel geven voor aanvang van de deelopdrachten 2, 3 en 4. Indien er nog opmerkingen vermeld zijn in het testverslag na uitvoering van de testen in laboomgeving, dienen deze eerst te worden weggewerkt alvorens tot een indienstname op het terrein kan worden overgegaan. De opdrachtgever zal instaan voor het oplossen van die zaken die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Eventuele prestaties die als gevolg van bemerkingen op het testverslag moeten worden geleverd, zijn inbegrepen in de prijs voor deze deelopdracht. Alvorens de verkeerslichtenregeling op het terrein in dienst kan worden genomen, zal de aanbestedende overheid ervoor moeten zorgen dat een aantal zaken gerealiseerd worden: De levering en plaatsing van de gevraagde detectieapparatuur volgens het plan en de technische specificaties opgemaakt door de opdrachtnemer in de technische voorstudie; 33

34 Het inladen van de programmatie van de verkeerslichtenregeling in de verkeersregelaar op het terrein. Dit kan pas na het afleveren van positieve testresultaten, volgens de testprotocols, opgemaakt door de opdrachtnemer in de technische voorstudie. Deze werkzaamheden vinden plaats in de tussenperiode tussen deelopdracht 1 en 2. De aanwezigheid van de opdrachtnemer is vereist bij de indienstname van de nieuwe verkeerslichtenregeling. Hij vergewist zich ervan dat bovenstaande punten volgens zijn bepalingen zijn gebeurd, en laat de nodige testen (volgens het eerder opgemaakte testprotocol) uitvoeren. Pas na zijn uitdrukkelijk akkoord kan tot de indienstname worden overgegaan. Het verslag met de resultaten van de uitgevoerde testen op het terrein en de indienstname, wordt onmiddellijk opgemaakt door de opdrachtnemer en door alle aanwezige partijen ondertekend na afloop van de indienstname en uiterlijk één week na de indienstname afgeleverd aan de leidend ambtenaar. 4.3 Deelopdracht 3: Stabiele werkingsperiode Binnen deze opdracht wordt een stabiele werkingsperiode voorzien van 6 maanden. Deze periode vangt aan daags na de indienstname. Gedurende deze periode is het de opdrachtnemer niet toegelaten om nog aanpassingen door te voeren aan het regelalgoritme, parameters bij te stellen,... Zoniet wordt de periode van stabiele werking kosteloos verlengd, zodat er een netto stabiele werking kan gegarandeerd worden van 6 maand. Enkel deze 6 maanden zullen in een dergelijk geval worden betaald. In het geval de stabiele werkingsperiode wordt verstoord, door toedoen van een derde (vb. defect), dan behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de periode te verlengen. Deze verlenging wordt betaald volgens de overeenstemmende post in de meetstaat. Gedurende de stabiele werkingsperiode dient de opdrachtnemer beschikbaar te blijven voor het uitvoeren van interventies bij eventuele problemen op het terrein, gerelateerd aan de lichtenregeling en/of de door de opdrachtnemer op het terrein geïnstalleerde componenten (softwarepakketten, bijkomende databronnen ). Opdrachten voor interventies kunnen zowel telefonisch als via aangevraagd worden. Hiervoor zal de opdrachtnemer een meldpunt voorzien waar problemen kunnen gemeld worden. Dit meldpunt dient te bestaan uit een telefoonnummer en een adres. Via het telefoonnummer dient steeds iemand van de opdrachtnemer bereikbaar te zijn tussen 8 u en 17 u (enkel op werkdagen). Vragen voor interventies worden steeds aangevraagd door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. Eventuele vragen door derden worden niet vergoed. Bij een vraag tot interventie dient de opdrachtnemer binnen de 24 u alle nodige initiatieven te nemen om het probleem op te lossen. Uiterlijk 48 u na de oproep tot interventie dient een probleemanalyse met voorstel tot oplossing geformuleerd te worden via mail aan de leidend ambtenaar. Bij akkoord van de leidend ambtenaar zal de opdrachtnemer dagelijks de status, de reeds ondernomen acties en de verwachte termijn voor oplossing rapporteren via mail tot wanneer het probleem definitief is opgelost. Na het oplossen van elke interventie, wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt dat de tussenkomst volledig beschrijft: identificatie van de oproep (tijd van oproep, naam van de oproeper, omschrijving probleem), gedetailleerde diagnose, uitgevoerde acties en herstellingen, het tijdstip waarop de herstellingen werden uitgevoerd enz... Daarnaast dient het rapport ook suggesties te bevatten voor het vermijden van dergelijke problemen in de toekomst. De vorm van het rapport zal in samenspraak met de opdrachtgever worden opgemaakt bij aanvang van de opdracht. Dit rapport wordt ten laatste twee dagen na het definitief verhelpen van het gemelde probleem aan de opdrachtgever overgemaakt. Alle kosten met betrekking tot de rapportering van een interventie zijn ten laste van de opdrachtnemer. 34

35 Gedurende de stabiele werkingsperiode zal de opdrachtnemer eveneens de goede verkeerskundige werking van de lichtenregeling op het terrein opvolgen. Hij zal hierbij gebruik maken van Floating Car Data (FCD) voor het betreffende kruispunt en deze vergelijken met de verkeerssituatie in een representatieve maand voorafgaand aan de indienstname op het terrein. Gedurende de stabiele werkingsperiode zal de opdrachtnemer maandelijks een rapport aanleveren aan de opdrachtgever waaronder onder meer volgende elementen zijn opgenomen: Overzicht van de uitgevoerde interventies, oorzaken, en mogelijke suggesties en voorstellen voor het vermijden van dergelijke problemen in de toekomst Verkeerskundige evaluatie van de lichtenregeling gedurende de maand op basis van de FCD. Hierin is onder meer een vergelijking opgenomen van de verkeerskundige situatie vóór en na de indienstname van de lichtenregeling op basis van reistijden, filelengtes... Analyse van de verkeerskundige werking van de lichtenregeling. Eventuele onverwachte effecten dienen opgelijst te worden. Mogelijke voorstellen en suggesties voor optimalisatie van de lichtenregeling. Dit rapport wordt uiterlijk 10 werkdagen na afloop van de geëvalueerde maand in digitale vorm aan de leidend ambtenaar bezorgd (recente word versie en PDF formaat). Aan de hand van dit rapport, eventuele ontvangen klachten en meldingen, bevindingen op het terrein, zal de opdrachtgever de werking van de lichtenregeling beoordelen en beslissen om de lichtenregeling al dan niet in dienst te laten. Wanneer de verkeerslichtenregeling buiten dienst wordt gesteld, stopt de stabiele werkingsperiode. Een niet afgewerkte maand zal pro rata worden vergoed. 4.4 Deelopdracht 4: Evaluatie Na afloop van de stabiele werkingsperiode zal de opdrachtnemer een eindevaluatie maken van de geïmplementeerde lichtenregeling. Tijdens deze evaluatie zal hij volgende documenten opmaken/actualiseren: Bij zijn inschrijving heeft de opdrachtnemer een aantal documenten ingediend als verplichte bijlage (bijlage 8 van de offerte). Tijdens deze fase van de opdracht zal hij deze documenten actualiseren en aanvullen, op basis van zijn ervaringen uit de uitvoering van het project. Naast de punten, zoals gevraagd in paragraaf 3 van dit bestek, verdienen volgende aspecten bijzondere aandacht: o toepassingsgebied (opportuniteiten/beperkingen) o zinvolle ontwikkelingen voor een betere uitrol o bijkomende mogelijkheden die in het kader van deze opdracht niet konden benut worden omwille van de opgelegde randvoorwaarden maar wel een meerwaarde kunnen betekenen o mogelijkheden tot bewaking op afstand en noodzakelijke elementen om te bewaken. Een rapport met de verkeerskundige evaluatie van de geïmplementeerde oplossing. De hierboven beschreven documenten dienen door de opdrachtgever goedgekeurd te worden. De goedgekeurde documenten dienen zowel op papier als in digitale vorm (recente word versie en PDF formaat) aangeleverd te worden. 35

36 5 Randvoorwaarden Zowel bij inschrijving als bij uitvoering van de opdracht moet de inschrijver / opdrachtnemer rekening houden met een aantal randvoorwaarden. Deze voorwaarden moeten strikt worden nageleefd en gerespecteerd. De op het terrein geïnstalleerde regelaar blijft behouden. Het is niet toegelaten deze te vervangen of buiten dienst te stellen. De inschrijver/opdrachtnemer dient rekening te houden met de functionaliteiten zoals beschreven in bijlage 4. Bestaande aanwezige en in gebruik zijnde functionaliteiten van de regelaar dienen behouden te blijven. Hierbij wordt ook gedacht aan de verbinding met de centrale voor afstandsbewaking en - bediening. Volgende types zijn geïnstalleerd op de kruispunten van voorliggende opdracht: o Perceel 1: Roeselare R32 / N36 x N32 Meensesteenweg: C940ES type 2; o Perceel 2: Nazareth N60 (Nieuwe Steenweg) met N452 (Stationsstraat/Grenadierslaan): C900V type 2; o Perceel 3: Diepenbeek N76 (Nieuwstraat) x N702 (Boudewijnlaan): C940ES type 2. Wanneer het aantal aan te sluiten detectiepunten en I/O s het maximum aantal van het geïnstalleerde type overschreidt, is het mogelijk om uit te breiden naar een groter type, waarbij type 3 de maximale configuratie betreft. De aanwezige weginfrastructuur blijft in de bestaande toestand: stopstrepen, markeringen, positie van palen en seinen, mogen niet worden aangepast (zie ook grondplan in bijlage). Detectiepunten voor de verschillende modi, met uitzondering van het openbaar vervoer, kunnen worden ingeplant naar behoefte, met uitzondering van detectie voor het openbaar vervoer. De bestaande detectiepunten kunnen worden hergebruikt. De bijkomende detectieapparatuur dient gekozen te worden uit het beschikbare gamma, zoals beschreven in bijlage 8 van dit bestek. Wanneer de inschrijver bij de keuze van de detectiepunten in de buurt van een stopstreep kiest voor een inductieve lus, dient hij rekening te houden met volgende plaatsingsvoorwaarden: a. Op de grondplannen in bijlage zijn ook de roodlichtcamera (RLC)-lussen opgenomen op de takken waar er roodlichtcamera s aanwezig zijn. Deze lussen zijn lichter getekend dan de andere lussen. De minimale afstand tussen een RLC-lus en een inductieve lus bedraagt 1,00 m. b. De minimale afstand tussen een inductieve lus en het begin van de uitmeldlus van het openbaar vervoer bedraagt 12,00 m. De bestaande detectieapparatuur voor beïnvloeding van openbaar vervoer dient behouden te blijven. De locatie en grootte van de selectieve inmeld-en uitmeldlussen (zie ook grondplan in bijlage) moet exact worden overgenomen. De verschillende matrices, voor zover van toepassing, opgenomen op het grondplan in bijlage, dienen strikt te worden gerespecteerd. Het betreft de minimale tussengroentijdenmatrix, de maximale nastartmatrix en de minimale matrix van de toestane deelconflicten. Er mogen geen bijkomende signaalgroepen worden toegevoegd. De tabel met veiligheidsvoorwaarden per signaalgroep, zoals vermeld op het grondplan in bijlage, is integraal van toepassing. De kostprijs van de door de inschrijver voorgestelde detectorconfiguratie zoals berekend volgens paragraaf 3, is beperkt tot euro (excl. BTW) per perceel. De regelaar kan om de 0,2 seconden of maximaal 5 keer per seconde de verlengvoorwaarden checken en veranderen van stand. De frequentie (controller frequency) waarmee dit gebeurt, mag niet korter zijn in de verkeerslichtenregeling die in het basis simulatienetwerk wordt opgeladen. 36

37 B. Technische voorschriften in toepassing van het Standaardbestek 270 HOOFDSTUK 48A TELETECHNIEK 2 POLICY ROND HET GEBRUIK VAN WEBAPPLICATIES 2.1 Inleiding Dit document behandelt hoofdzakelijk de manier waarop gebruikers toegang worden verleend tot applicaties op het Telematica netwerk. Het toegangsproces moet verlopen op een manier waar misbruik maximaal verhinderd wordt. Vanuit netwerkoogpunt is het essentieel dat hackers via een onveilige applicatie geen schade kunnen berokkenen aan het netwerk of andere applicaties. Het netwerk als dusdanig kan zeker helpen in de beveiliging van applicaties als deze op de juiste manier opgebouwd zijn. Hiervoor is de nodige gespecialiseerde apparatuur (Unified Threat Management UTM ) en gekwalificeerd personeel beschikbaar. Tot slot is een performante DMZ beschikbaar om toepassingen op een vlotte en veilige met de buitenwereld te laten communiceren. 2.2 Opbouw webapplicaties De werking van een webapplicatie kan voorgesteld worden in een systeem met drie lagen, zoals in figuur 1. Iedere laag neemt een eigen taak voor zich: - De interfacelaag: hier wordt de interfacing met de eindgebruiker geïmplementeerd, net als de communicatie met de applicatie zelf, die de inhoud levert. (cf. peilmetingen, verkeerstellingen, beelden, ) - De applicatielaag: deze communiceert met de interface en doet beroep op een database (via SQL-statements) of een filesysteem voor het leveren van content. - De datalaag: is een database of bestandssysteem dat functioneert als gegevensbron voor de toepassing. Hoewel in het meest optimale scenario deze lagen op verschillende toestellen geïmplementeerd moeten worden en allen via een firewall of intrusion detection systeem (IDS) communiceren, kunnen afhankelijk van de toepassing en de oorsprong van de gebruikers (intern, via internet) toch uitzonderingen toegestaan worden. Figuur 1 het drielagen model van een webapplicatie 2.3 Veiligheid De opsplitsing van de taken gebeurt louter om de veiligheid van de server- en netwerkinfrastructuur te garanderen. Aanvallen van buitenaf naar het besturingssysteem zorgen ervoor dat de onderliggende architectuur bloot komt te liggen en er mogelijkheden ontstaan om het systeem onrechtmatig te 37

38 betreden en eventueel modificaties/schade toe te brengen aan zowel de eigen als andere aanwezige apparatuur. Naast mogelijke lekken in het besturingssysteem lopen ook de database en scripts een potentieel risico. Voorbeelden van opstellingen met een groot risico zijn applicaties waar alle lagen zich op 1 toestel bevinden (in de DMZ). Het risico wordt nog groter indien het publiek IP-adres geforward wordt naar een server in het interne netwerk. 2.4 Policy: het N-tier Model Afhankelijk van de aard van de toepassing en de oorsprong van de gebruikers zijn verschillende scenario s mogelijk die een goed (veiligheids)beleid vertegenwoordigen: 1. Een beperkte groep gebruikers bevindt zich op het interne netwerk of melden zich aan via een VPN. Een implementatie van alle lagen is toegestaan op één en hetzelfde fysieke toestel dat zich in het interne netwerk bevindt. 2. Applicaties die gebruik maken van publieke IP-adressen worden best in de DMZ van het netwerk geplaatst worden. Om de veiligheid van de systemen te waarborgen worden in het zogenaamde 3-tier model de lagen op afzonderlijke toestellen gehost. De communicatie van de interfacelaag naar de applicatielaag (en verder naar datalaag) gebeurt in dit model via een firewall of een UTM systeem (Unified Threat Management). De interfacelaag wordt ondergebracht in de DMZ (met een publiek IP-adres), communicatie gebeurt via http of https. De overige 2 lagen worden opgenomen in een intern netwerksegment met uitsluitend een privaat IP. Figuur 2 illustreert de logische opsplitsing van de lagen. Figuur 2 het 3-tier model 38

39 Van dit optimale 3-tier model kan een variant toegepast worden waarbij de applicatie- en datalaag ondergebracht zijn in 1 toestel. Deze keuze moet in functie van de veiligheidsvereisten voor de applicatie door de systeemarchitect geëvalueerd worden. Uiteraard kunnen de individuele lagen geïmplementeerd worden op verschillende toestellen: dit kan nodig zijn voor toepassingen die een grote capaciteit vereisen. Figuur 3 implementatie van het 3-tier model Figuur 3 toont het N-tier model. De toestellen van 1 tot en met 3 stellen respectievelijk de interface-, applicatie- en datalaag voor. Zoals aangehaald kunnen lagen 2 en 3 samengevoegd worden op hetzelfde toestel. De afbeelding toont eveneens 2 firewalls: de controle van de trafiek afkomstig van de gebruiker en tussen de verschillende lagen van 3-tier model kan gecontroleerd worden door 1 toestel. De logische voorstelling in figuur 3 indiceert daarmee het onderscheid in type verkeer. Hoewel hier een firewall geïllustreerd is, kan de controle van lagen 1 naar 2 (2 en 3 eveneens) gecontroleerd worden via een UTM (IDS). 2.5 Besluit Omwille van de verantwoordelijkheid die het netwerk draagt ten opzichte van andere toepassingen en klanten is een goed veiligheidsbeleid een onmisbaar instrument. We dringen er dan ook op aan om uw toepassingen te toetsen aan de veiligheidsvoorschriften in deze tekst. 39

40 3 POLICY ROND VERKEER OP HET TELEMATICA NETWERK 3.1 Achtergrond Dit document behandelt de regels die vooropgesteld worden voor uitgaand verkeer van toepassingen die gebruik maken van het Telematica netwerk. 3.2 Toelichting Alle verkeer van de Vlaamse Overheid, ook op het Telematica netwerk, is onderhevig aan een disclaimer. De regels rond aanvaardbaar gebruik van werden vastgelegd in de omzendbrief ICT/2004/02 van 25 juni Deze is van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van het Telematica netwerk zoals personeel van aannemers en onderaannemers. De betrokken tekst kan terug gevonden worden op: Z_ICT_2004_2.pdf Onderdeel van deze policy, toegepast op het Telematica netwerk, stelt dat verkeer van Telematica toepassingen verloopt via de SMTP server die ter beschikking gesteld wordt door het bestuur. (adres: smtp.belfla.be). Een toepassing en/of gebruiker op/van het Telematica netwerk kan geenszins beschikken over een eigen server voor uitgaand verkeer. Dit om security issues te vermijden en een controle op de trafiek te kunnen waarborgen (cf. spam). De bestaande SMTP server kan op eenvoudig verzoek en mits aanmaak van een account vrij gebruikt worden. Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de leidend ambtenaren van de sectie netwerk en telematica. Daarnaast zijn er een aantal specifieke regels van kracht op het Telematica netwerk: Het telematica systeem staat enkel ten dienste voor berichten die verstuurd dienen te worden gerelateerd aan telematica toepassingen. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor mails die vanaf zijn account worden verstuurd, ook al worden de mails automatisch gegenereerd door een toepassing. De grootte van mails wordt beperkt tot 5MB De volgende disclaimer dient te worden toegevoegd aan elke verzonden mail: "Dit bericht is onderhevig aan volgend disclaimer: Het centrale meldpunt voor vragen en klachten ivm het gebruik van het telematica systeem is de telematica stuurgroep. Deze is via mail bereikbaar: Koen Wardenier: of Jan Bosmans: Technische problemen kunnen best gemeld worden bij de telematica service desk. Controle op het gebruik van gebeurt door de stuurgroep (of zijn afgevaardigde) volgens dezelfde principes als beschreven in de omzendbrief ICT/2004/02. Maatregelen in geval van ongeoorloofd gebruik kunnen genomen worden volgens de regels beschreven in de omzendbrief ICT/2004/02. Daarnaast kan de telematica stuurgroep de e- mail account stopzetten. De aanvraag van een account bekrachtigt formeel de voorgenoemde policy. 40

41 HOOFDSTUK 48D TELEMATICASECURITY 4 BESCHRIJVING VAN DE INTEGRATIE VAN HET PROJECT MET HET TELEMATICA NETWERK Het formulier Conceptbeschrijving van de integratie van het project met het Telematica netwerk is te vinden in III. BIJLAGEN van dit bijzonder bestek en zal het Agentschap Wegen en Verkeer informatie verschaffen over de toepassing op netwerk technisch gebied en schetst de toepassingstopologie in het netwerk. 5 NAAMCONVENTIE TELEMATICA APPARATUUR De naamconventie van eindpunten gebeurt in overleg met de leidend ambtenaar van het bestek. De naamgeving van servers dient uitgevoerd te worden volgens de door de aanbestedende overheid opgelegde naamconventie, die kan gevonden worden via volgende link 6 BEVEILIGINGSVEREISTEN VOOR BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 6.1 Inleiding Indien de opdracht persoonsgegevens verwerkt of opslaat zal de opdrachtnemer de beveiligingsvereisten die in dit hoofdstuk staan beschreven uitvoeren, tenzij uitzonderingen worden goedgekeurd door de leidend ambtenaar van het bestek en de ICT security manager van Agentschap Wegen en Verkeer. 6.2 Beveiligingsvereisten De opdrachtnemer zal enkel de persoonsgegevens verwerken en opslaan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om De verzamelde gegevens aan te wenden voor enig ander doeleinde dan de uitvoering van deze opdracht; De verzamelde gegevens aan derden door te geven; Van de verzamelde gegevens een kopie te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht; De verzamelde gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer garandeert de vertrouwelijkheid van de verzamelde, verwerkte en overgemaakte gegevens. Hij verbindt er zich toe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen. De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door de voorlegging van Ofwel een ICT- en informatiebeveiligingsbeleid zoals beschreven in punt 2.1 van de richtsnoeren van de Privacycommissie 2 ; Ofwel een certificatie in ISO 27001: Raadpleegbaar via: eveiliging_0.pdf 41

42 De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam van zijn eventuele onderaannemers mee. Hij doet dat ten minste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de opdracht. De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens contractueel aan deze onderaannemer werden opgelegd. Daarenboven garandeert de opdrachtnemer dat alle werknemers van de ingeschakelde onderaannemer in kennis zijn gesteld van de verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De in dit bestek bepaalde maatregelen zijn gebaseerd op de richtsnoeren van de Privacycommissie 3. De in dit bestek opgelegde maatregelen vormen een minimum waar elke inschrijving moet aan voldoen. De opdrachtnemer is vrij om bijkomende maatregelen aan te bieden. De opdrachtnemer verklaart hoe de beveiliging van de omgeving die aan de klant aangeboden wordt, gerealiseerd wordt. De opdrachtnemer beschrijft hierbij welke beheersmaatregelen in voege zijn op applicatief en hardware niveau. Daarbij moeten minimaal de volgende maatregelen voorzien worden: De opdrachtnemer is verplicht hardening toe te passen op zijn systemen. De opdrachtnemer biedt een back-up service aan in overeenstemming met de noden van de aanbestedende overheid. Back-up rapporten moeten ten alle tijden ter beschikking gesteld worden aan de aanbestedende overheid. De (web)service die de opdrachtnemer aanbiedt om de verwerkte data beschikbaar te stellen moet minimaal gebruik maken van een two-factor authenticatie mechanisme, https protocol en TLS 1.3. Authenticatie met eid is een pluspunt. De opdrachtnemer stelt een procedure op voor toegangsverlening tot de gegevens. De opdrachtgever kan tijdens de contractduur ten allen tijde de procedure tot toegangsverlening en de lijst met personen met bijhorend toegangsniveau opvragen. De opdrachtnemer dient een logging van de toegang tot de systemen en de gegevens op deze systemen bij te houden en ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid. De omgeving die de opdrachtnemer aanbiedt aan de aanbestedende overheid dient volledig afgesloten te zijn t.o.v. andere klanten. De opdrachtnemer beschrijft een patching-politiek voor servers en eindpunten: een systeem dat niet gepatched is, is kwetsbaar voor aanvallen van binnenuit of van buitenaf. 1. De patching-politiek heeft als doel deze kwetsbaarheden te vermijden en dient minimaal rekening te houden met de volgende vereisten: I. Patchen dient zo snel mogelijk te gebeuren II. Het toepassen van de patch mag geen negatieve effecten hebben op de functionaliteit (test-procedure). Ook zal de patching eerst doorgevoerd worden op het test systeem alvorens de patch toe te passen in productie. De procedure dient hierin te voorzien. 2. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor een vulnerability scan uit te voeren bij wijze van verificatie van de patching-politiek van de opdrachtnemer. Beveiligingsincidenten worden gerapporteerd naar de leidend ambtenaar van het bestek, de veiligheidsconsulent en de ICT security manager van de aanbestedende overheid. 3 Raadpleegbaar via: eveiliging_0.pdf 42

43 Formulier: Conceptbeschrijving van de integratie van het project met het Telematica netwerk Contact Indien er vragen zijn kan u steeds contact opnemen met de leidend ambtenaar van het bestek. Begrippen Om betwistingen omtrent de interpretatie van concepten te vermijden wordt in deze paragraaf een begrip gedefinieerd. Server virtualisatie Server virtualisatie is een recente technologie die het mogelijk maakt om een fysieke server op te delen in virtuele servers. Deze virtuele servers werken op dezelfde hardware infrastructuur. Men maakt gebruik van een platform, genaamd hypervisor, om de virtuele servers aan te maken en de vraag naar fysieke resources vanuit de virtuele servers te monitoren en beheren. Met deze techniek is het mogelijk dat verschillende virtuele servers een ander IP adres toegewezen krijgen, terwijl er maar een fysieke server wordt geplaatst. Indien gebruik wordt gemaakt van virtuele servers dient de fysieke server getoond te worden in het netwerkschema, met daarnaast een aanduiding van de virtuele servers. Netwerkschema Het onderstaande schema toont een vereenvoudigde voorstelling van de netwerkinfrastructuur die het Agentschap Wegen en Verkeer aanbiedt. In het netwerkschema dient de toepassingstopologie geschetst te worden voor een typische remote locatie en centrale omgeving (server- of kantooromgeving) in het intern telematica netwerk, de DMZ omgeving en internet omgeving. De logische verbindingen tussen de apparatuur dienen weergegeven te worden (niet in het zwart). Een voorstelling van de fysische verbindingen is niet noodzakelijk. Indien deze toch verduidelijking kunnen brengen worden deze in het zwart getekend. Indien onderstaand schema niet volstaat om een beschrijving te geven van het project kan een eigen netwerkschema voorgesteld worden met de onderstaande aangeboden netwerkinfrastructuur als referentie. Het onderstaande schema kan, indien gewenst, gedownload worden in Microsoft Visio formaat via volgende link 43

44 44

45 Toepassingsgegevens Tracht onderstaande tabel zo volledig mogelijk in te vullen zodat het concept en de diensten geheel duidelijk worden. Aantal remote locaties Typisch aantal aansluitpoorten op switch [type RJ45 ethernet] per remote locatie (optioneel) Typisch aantal gigabit aansluitingen per remote locatie [Motivatie vereist] Typisch aantal IP adressen per remote locatie Schatting bandbreedte per site: Downstream [waarde] [eenheid] Upstream [waarde] [eenheid] Kan DHCP gebruikt worden? [ja/neen] Network Time Protocol? [vereist / niet vereist] Is de toepassing IPv6 ready? [ja/neen] Wordt server virtualisatie toegepast [ja/neen]? Indien ja, hoeveel virtuele servers worden opgezet? Dient een SSL VPN of IPsec VPN voorzien te worden? [ja/neen] Indien ja: Welke servers dienen bereikt te worden? (naamgeving overeenkomstig met geconstrueerde schema) Wordt serverredundantie gebruikt? [ja/neen] Serverredundantie Indien een opzet voorzien wordt voor serverredundantie kan deze hieronder beschreven worden. Bij geografische redundantie is het tevens belangrijk om te beschrijven hoe de routering tussen de servers dient te gebeuren (Layer 2 of Layer 3 niveau). 45

46 Opmerkingen of aanvullingen 46

47 Voorbeeld Ter illustratie wordt in deze paragraaf een fictieve toepassing uitgewerkt zodat duidelijkheid wordt verschaft over het formulier en de gevraagde gegevens. De logische verbindingen worden in het rood weergegeven. De fysische verbindingen die de duidelijkheid verbeteren in het zwart. 47

48 Toepassingsgegevens Aantal remote locaties 30 Typisch aantal aansluitpoorten op switch [type RJ45 ethernet] per remote locatie 2 (Encoder en flitscamera) (optioneel) Typisch aantal gigabit aansluitingen per remote locatie [Motivatie vereist] Typisch aantal IP adressen per remote locatie n.v.t. 5 Schatting bandbreedte naar site: Downstream 5 kb/s Upstream Kan DHCP gebruikt worden? [ja/neen] 12 (= 4 Mb/s per camera) Ja Mb/s Network Time Protocol? [vereist / niet vereist] Nee Is de toepassing IPv6 ready? [ja/neen] Ja Wordt server virtualisatie toegepast [ja/neen]? Indien ja, hoeveel virtuele servers worden opgezet? Ja, er worden 3 virtual machines opgezet op één fysieke server. Dient een SSL VPN of IPsec VPN voorzien te worden? [ja/neen] Ja, IPsec. Indien ja: Welke servers dienen bereikt te worden? (naamgeving overeenkomstig met geconstrueerde schema) Wordt serverredundantie gebruikt? [ja/neen] Server politie virtuele server rapportering Laptop technieker alle servers Telematicaintern Helpdesk medewerker alle servers Telematica-intern Ja, Video Storage server met Backup Video Storage server. 48

49 OPGEMAAKT Brussel, ir. Veerle Delcourt ingenieur NAGEKEKEN Brussel, ir. Stanny Van Herzeele Directeur-ingenieur van de sectie TER GOEDKEURING VOORGESTELD Brussel, ir. Geert De Rycke Afdelingshoofd GOEDGEKEURD Brussel ir. Tom Roelants Administrateur-Generaal 49

50 Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Dossiernr : MDN/81 Bestek 1M3D8N/17/09 Omschrijving opdracht: Challenge: doorstroming bij verkeerslichtenregelingen Perceel 1: Roeselare Offerteformulier A. Algemene verbintenis OFWEL (1) De ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Adres (straat, nummer, gemeente, land): OFWEL (1) De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) OFWEL (1) (1) doorhalen wat niet van toepassing is 50

51 De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven): combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: verbindt zich op zijn, resp. verbinden zich hoofdelijk op hun, roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, tegen de som van: (in cijfers, inclusief BTW, in euro): (in letters, inclusief BTW, in euro): B. Algemene inlichtingen (1) Ondernemingsnummer: BTW: RSZ-nummer : Erkenning als aannemer van werken : nummer: categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): in geval van voorlopige erkenning, datum van toekenning: Aantal tewerkgestelde werknemers (2) : minder dan 10 tussen 10 en 20 meer dan 20 Gegevens van de opdrachtnemer waarop hij steeds te bereiken is voor informatieverstrekking: Fax: (1) in geval van vereniging zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer (2) aankruisen wat van toepassing is 51

52 C. Erkenning van aannemers van werken Waarschuwing: OFWEL (3) valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen leiden tot toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie. De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte. Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgesteld voor de verkregen erkenningklasse, door de toewijzing van deze opdracht niet worden overschreden. OFWEL (3) De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte. Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningklasse, worden overschreden. De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. OFWEL (3) De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid van die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd. OFWEL (3) De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. D. Onderaannemers Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (1) Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: Zij beschikken over volgende erkenning als aannemer van werken (in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren): E. Personeel Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: JA / NEE (1) Het betreft volgende EU-lidstaat: (3) doorhalen wat niet van toepassing is (1) doorhalen wat niet van toepassing is 52

53 F. Oorsprong van de te leveren producten en de te verwerken materialen OFWEL (1) Voor de uitvoering van deze opdracht zullen enkel producten en materialen worden verwerkt die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie. OFWEL (1) Overeenkomstig de bepalingen van art. 78,5 van het KB Plaatsing van 18 april 2017, gaat hierbij een afzonderlijke gedateerde en ondertekende nota met vermelding van de herkomst van de te verwerken producten en materialen die afkomstig van buiten de Europese Unie: ze vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en materialen in de offerte uitmaken; ze vermeldt enkel de totale prijs van de grondstoffen, wanneer het gaat om producten en materialen die worden afgewerkt of verwerkt op het grondgebied van de Europese Unie. G. Betalingen De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnummer: van de financiële instelling: geopend op naam van: H. RSZ-attest (voor de inschrijver van vreemde nationaliteit) De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3000 euro in de zin van art. 62., 1 van het KB Plaatsing, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaalt voor de ontvangst van de offerte, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. I. Fiscale verplichtingen De Belgische inschrijver die inzake zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 62 1 van het KB Plaatsing van 18 april 2017, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijk bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. J. Bijlagen Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 53

54 de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen; het bewijs dat de offerte werd ondertekend door een gemandateerde van de firma (geldt ook voor het indienen van een elektronische offerte). De ondergetekende verklaart dat: De eventuele algemene verkoopsvoorwaarden vermeld in een document gevoegd bij deze offerte, niet van toepassing zijn. Gedaan te op De inschrijver(s), De inschrijver wordt erop gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende. K. Vak bestemd voor de goedkeuring door de overheid GOEDGEKEURD 54

55 Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Dossiernr : MDN/81 Bestek 1M3D8N/17/09 Omschrijving opdracht: Challenge: doorstroming bij verkeerslichtenregelingen Perceel 2: Nazareth Offerteformulier A. Algemene verbintenis OFWEL (1) De ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Adres (straat, nummer, gemeente, land): OFWEL (1) De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) OFWEL (1) De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven): (1) doorhalen wat niet van toepassing is 55

56 combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: verbindt zich op zijn, resp. verbinden zich hoofdelijk op hun, roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, tegen de som van: (in cijfers, inclusief BTW, in euro): (in letters, inclusief BTW, in euro): B. Algemene inlichtingen (1) Ondernemingsnummer: BTW: RSZ-nummer : Erkenning als aannemer van werken : nummer: categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): in geval van voorlopige erkenning, datum van toekenning: Aantal tewerkgestelde werknemers (2) : minder dan 10 tussen 10 en 20 meer dan 20 Gegevens van de opdrachtnemer waarop hij steeds te bereiken is voor informatieverstrekking: Fax: C. Erkenning van aannemers van werken (1) in geval van vereniging zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer (2) aankruisen wat van toepassing is 56

57 Waarschuwing: OFWEL (3) valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen leiden tot toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie. De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte. Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgesteld voor de verkregen erkenningklasse, door de toewijzing van deze opdracht niet worden overschreden. OFWEL (3) De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte. Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningklasse, worden overschreden. De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. OFWEL (3) De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid van die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd. OFWEL (3) De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. D. Onderaannemers Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (1) Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: Zij beschikken over volgende erkenning als aannemer van werken (in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren): E. Personeel Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: JA / NEE (1) Het betreft volgende EU-lidstaat: F. Oorsprong van de te leveren producten en de te verwerken materialen (3) doorhalen wat niet van toepassing is (1) doorhalen wat niet van toepassing is 57

58 OFWEL (1) Voor de uitvoering van deze opdracht zullen enkel producten en materialen worden verwerkt die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie. OFWEL (1) Overeenkomstig de bepalingen van art. 78,5 van het KB Plaatsing van 18 april 2017, gaat hierbij een afzonderlijke gedateerde en ondertekende nota met vermelding van de herkomst van de te verwerken producten en materialen die afkomstig van buiten de Europese Unie: ze vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en materialen in de offerte uitmaken; ze vermeldt enkel de totale prijs van de grondstoffen, wanneer het gaat om producten en materialen die worden afgewerkt of verwerkt op het grondgebied van de Europese Unie. G. Betalingen De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnummer: van de financiële instelling: geopend op naam van: H. RSZ-attest (voor de inschrijver van vreemde nationaliteit) De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3000 euro in de zin van art. 62, 1 van het KB Plaatsing van 18 april 2017, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaalt voor de ontvangst van de offerte, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. I. Fiscale verplichtingen De Belgische inschrijver die inzake zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van artikel 62 1 van het KB Plaatsing van 18 april 2017, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijk bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. J. Bijlagen Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen; 58

59 het bewijs dat de offerte werd ondertekend door een gemandateerde van de firma (geldt ook voor het indienen van een elektronische offerte). De ondergetekende verklaart dat: De eventuele algemene verkoopsvoorwaarden vermeld in een document gevoegd bij deze offerte, niet van toepassing zijn. Gedaan te op De inschrijver(s), De inschrijver wordt erop gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende. K. Vak bestemd voor de goedkeuring door de overheid GOEDGEKEURD 59

60 Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Dossiernr : MDN/81 Bestek 1M3D8N/17/09 Omschrijving opdracht: Challenge: doorstroming bij verkeerslichtenregelingen Perceel 3: Diepenbeek Offerteformulier A. Algemene verbintenis OFWEL (1) De ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Adres (straat, nummer, gemeente, land): OFWEL (1) De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) OFWEL (1) De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven): (1) doorhalen wat niet van toepassing is 60

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen.

Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen. Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Open aanbesteding voor aanneming van diensten Dossiernummer: 1M3D8N/15/06 Besteknummer: MDN/62 Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen. Opening

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Afdeling Elektromechanica en Telematica

Afdeling Elektromechanica en Telematica Afdeling Elektromechanica en Telematica Open offerteaanvraag voor aanneming van diensten Dossiernummer: TDA.065 Besteknummer: MDM/15A04 Onderhoud en optimalisatie van het afstandsbewakingssysteem ABBA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

377. Uitvoering van de opdracht.

377. Uitvoering van de opdracht. INLEIDING De toepasbare uitvoeringsregels 377. Uitvoering van de opdracht. De sluiting van de opdracht behelst het aangaan van de juridische verbintenis (contractsluiting), na de budgettaire vastlegging

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken,

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, DIENSTORDER MOW/MIN/2010/01 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Contactpersoon: Gert Dewilde Tel. 02 553 03 21 - Fax 02 553 78 05 e-mail: gert.dewilde@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie