Raadhuisplein 1 Fractie van het SGP 4251 Postbus VZ16 t.a.v. de heer Th. A. Meijboom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadhuisplein 1 Fractie van het SGP 4251 Postbus VZ16 t.a.v. de heer Th. A. Meijboom"

Transcriptie

1 keeen~m Raadhuisplein 1 Fractie van het SGP 4251 Postbus VZ16 Werkendam t.a.v. de heer Th. A. Meijboom 4250 DA Werkendam Biezengors 56 Telefoon: (0183) DK WERKENDAM Fax: (0183) onderwerp datum verzonden autorally 21DEC Geachte heer Meijboom, ons kenmerk U heeft schriftelijk vragen gesteld (artikel 35) over ons voornemen om in 3888 beginsel toestemming te verlenen voor de autorally in Met deze brief gaan wij daar nader op in waarbij deze vragen herhaald ~HJiage(n) worden (cursief) met aansluitend ons antwoord uw brief (datum / kenmerk) ingekomen 3 december Wij verzoeken u (zoveel mogelijk gespecificeerd) aan te geven Ton behandeld van Eijk door welke kosten de gemeente Werkendam heeft gemaakt ten behoeve van het evenement wat op 13 oktoberjh heeft unit plaatsgevonden (zoals personele inzet van huipdiensten en/of Servicecentrum gemeentepersoneel, advisering, bebording, dranghekken, schade/slijtage aan wegen etc etc). Voorts vragen wij aan te geven ~fo~onnummer hoeveel manuren door de politie zijn ingezet voor het in goede banen leiden van dit evenement. e-mali Er bestaat bij de gemeente geen overzicht van gemaakte kosten. Onze ambtelijke inzet maakt deel uit van het reguliere werk zodat gemaakte uren ten behoeve van de autorally niet apart zijn bijgehouden. Deze werkwijze wordt ook bij andere grootschalige evenementen gehanteerd zoals de Open Havendag. Om een aantal redenen is ervoor gekozen nauw contact met de Organisatie te hebben omdat: wij in het geheel geen ervaring hebben met een dergelijk omvangrijk project. het havengebied in Werkendam ingericht was als servicepunt en in deze gemeente de langste klassementsproef werd gehouden. Nu ervaring is opgedaan met deze rally en dan met name het randgebeuren in en om het havengebied wordt verwacht dat bij een volgende keer met minder ambtelijke inzet toegekomen kan worden. Alle overige kosten zoals die van bijvoorbeeld dranghekken, hulpdiensten e.d. zijn volledig gedragen door de Organisatie. Zo ook werkendam. ni

2 Pagina 2 van 3 alle schade aan bermen e.d. zijn terstond hersteld voor rekening van de Organisatie. Vanwege de goede organisatie, welke door de politie werd beloond met een 9, kon hun inzet op de wedstrijddag tot een minimum worden beperkt. Extra manschappen waren vanwege een grote handhavingactie in Wijk en Aalburg achter de hand maar hoefden niet ingezet te worden. 2. Zijn (de) gemaakte kosten in rekening gebracht bij de Organisatie van het evenement en zo ja voor welk bedrag. Er zijn geen kosten in rekening gebracht analoog aan andere grootschalige evenementen in deze gemeente. Buiten dat attenderen wij op een afspraak welke met de gemeenteraad is gemaakt en het volgende omvat. Zolang er geen evenementenbeleid is vastgesteld (verwachting zomer 2013) zullen voor de evenementenvergunningen zowel ten behoeve van grote dan wel kleine activiteiten géén leges worden geheven, In november 2013 zal bij de behandeling van de legesverordening 2014 de gemeenteraad hieromtrent naar verwachting een besluit nemen. 3. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen gemeente, hulpdiensten en Organisatie. a. is een Organisatie zoals Altenatuur ook bij de evaluatie betrokken in verband met natuur- en milleuaspecten, indien niet waarom niet b. wilt u het evaluatierapport beschikbaar stellen aan de gemeenteraad. Altenatuur is niet specifiek betrokken geweest bij de evaluatie. Die evaluatie betrof met name de Organisatie van het evenement en alles wat daarmee samenhangt. Het standpunt van Altenatuur is ons bekend, zodat die inbreng voor deze evaluatie van deze rally niet nodig is. Toekomstgericht is het wel zaak Altenatuur te betrekken bij een mogelijk nieuw evenement. De uitgewerkte evaluatie treft u als bijlage hierbij aan. Deze heeft als onderlegger gediend voor het regionale overleg op 13 december Waarom heeft u in beginsel toegestemd om in 2013 wederom een (aangepaste) autorally te laten verrjden terwijl in onze buurgemeenten de evaluatie nog niet is afgerond. In verband met het opstellen van de wedstrijdkalender 2013 wilde de heer Biesheuvel zo snel mogelijk weten of de rally in 2013 weer georganiseerd mag worden. Wij hebben gemeend hem hierin behulpzaam te zijn door alvast ons standpunt, een positieve grondhouding, mee te delen. Nadrukkelijk is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van onze buurgemeenten. Zonder hun medewerking kan geen volwaardige rally gehouden worden. Inmiddels is op 13 decemberjl in het lokale Driehoek Overleg het gezamenlijke evaluatierapport besproken. 5. Bent u met ons van mening dat er een verkeerd signaal uit kan gaan naar onze buurgemeenten van het feit dat er nog onderlinge afstemming moet plaatsvinden en u in beginsel toestemming heeft verleend? Vanwaar die haast Voor hetgeen u aanstipt zijn wij niet zo bevreesd. Wij zien er geen enkel bezwaar in om alvast ons standpunt kenbaar te maken. Juist door expliciet een voorbehoud te maken geven wij nadrukkelijk aan, dat op dit moment de rally in 2013 nog geen gelopen race is. De buurgemeenten moeten eerst zelfstandig hun principe standpunt bepalen zonder welke druk dan ook. Na gezamenlijk overleg wordt een definitief standpunt bepaald wat vervolgens met één mond wordt gecommuniceerd. Hiermee doen wij recht aan een ieder (collega-bestuurders en de heer Biesheuvel) in dit evaluatieproces.

3 Pagina 3 van 3 Wij vertrouwen uw vragen met deze brief naar behoren beantwoord te hebben. Met vriendelijke groet burgemeester en wethoud - Werkendam, ~ ~ rs. C.G.J. Breuer

4 EVALUAT 1 EVERS LAG.. / c BIESH~U\IEL AUTOSPcW~T 1 t~l~ ~ Opbrengst uit de entreegelden gaan naar: Verenigingsleven & Voedselbank, Land van Altena 11W Officiële start : Zaterdag 1 3 oktober uur Finish uur - entertainment (vanaf uur) VeKa Group - Biesboschhavenzuicjioii Werkendam. ~~p~j_4~,~ p~-iug Group Bekijk de proeven vanuit de lucht, boek een helicoptervlucht. AUTO ALTENA~ ~ESHETIÇ~[~ z~r~ E I4WA ITEIT DICHTBIJ www. It1nor IIg.nI

5 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Algemene terugblik 4 Voorbereiding 4 Vooroverleg 4 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 4 Altenatuur 4 Grondeigenaren 4 Aanwonenden 4 Operationele diensten Gemeenten De Veka - Eurol - Auto Altena Rally 2012 Land van Heusden en Altena 6 Communicatie 6 Schade Algemene conclusies & aanbevelingen 7 Algemeen 7 Aanbevelingen 8 Eindconclusie 8 s EvaLuatierapport AutoraLLy 13 oktober 2012

6 INLEIDING Op 13 oktober 2012 heeft de Stichting Autosport Promotie Nederland met toestemming van de drie burgemeesters in het Land van Heusden en Altena een autorally mogen laten verrijden bestaande uit vier klassementsproeven, gelegen in de drie gemeenten. In de gemeenten Werkendam en Woudrichem werd één klassementsproef verreden en in de gemeente Aalburg twee klassementsproeven. Alle klassementsproeven werden driemaal verreden, zodat het publiek de gehele dag kennis kon maken met de autosport zonder van locatie te moeten veranderen. De aanloop naar deze autorally is niet zonder slag of stoot verlopen en met meerdere organisaties is uitvoerig overleg gevoerd om uiteindelijk groen licht te kunnen geven voor het laten doorgaan van de autorally. Omdat de Organisatie heeft aangegeven ook in de toekomst een autorally te willen laten verrjden in het Land van Heusden en Altena, is het goed om op basis van de ervaringen van de nu verreden rally bestuurlijk een standpunt in te nemen over het voortbestaan van de autorally in dit gebied. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

7 ALGEMENE TERUGBLIK Voorbereiding Nadat een verzoek om de autorally te mogen verrjden in 2010 was gestrand om reden van inbreuk op het broedseizoen van de weidevogels in dit gebied heeft de organisator, de heer Nico Biesheuvel, in november 2011 een nieuw verzoek ingediend voor het verrjden van een autorally in dit gebied, maar dan buiten het broedseizoen. De rally wordt juridisch gezien als één wedstrijd, bestaande uit vier klassementsproeven, te verrijden in drie gemeenten. Dit betekende dat de ontheffing van de Wegenverkeerswet in handen lag van de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten ieder voor de in haar gemeente verreden klassementsproef een evenementenvergunning dienden te verlenen krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voorwaarde van de provincie om de gevraagde ontheffing Wegenverkeerswet te verlenen was dat alle drie de gemeenten een evenementenvergunning zouden afgeven en er afstemming zou plaatsvinden met het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Vooroverleg Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Al snel bleek dat de klassementsproef in de gemeente Werkendam een deel van het stiltegebied van het Nationaal Park De Biesbosch zou doorkruisen. Omdat de provincie op voorhand had aangekondigd uitsluitend de benodigde ontheffing Wegenverkeerswet te willen verlenen indien de gemeenten zouden komen tot het verlenen van de benodigde evenementenvergunning voor de betreffende klassementsproeven, is intensief overleg gevoerd met het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Na rijp beraad heeft het parkschap ingestemd met een eenmalige doorkruising van het stiltegebied. Het niet meer op zo korte termijn kunnen aanpassen van de klassemenstproef, de inmiddels gewekte interesse van autosport minnend Nederland en de inbreng van lokale rijders, hebben bij het parkschap de doorslag gegeven voor het eenmalig toestaan van de minimale doorkruising van het stiltegebied. Attenatuur De Organisatie heeft na de bedenkingen van Altenatuur bij de eerste aanvraag tegen het samenvallen van de rally met het broedseizoen van de weidevogels uitvoerig met hen gesproken. Enerzijds heeft de organisator het tijdstip aangepast en anderzijds benadrukt dat ook de rallysport openstaat voor ontwikkelingen van groene energie en aandacht voor het milieu. De vele gesprekken en de nadere uitleg over deelname van rallyauto s rijdend op bio-brandstof heeft het bestuur van Altenatuur uiteindelijk doen besluiten geen bedenkingen in te zullen brengen tegen de gevraagde autorally. Grondeigenaren De organisator heeft alle grondeigenaren van de gronden gelegen aan de klassementsproeven vooraf benaderd en hen verzocht om medewerking. Omdat de rally nu deels samenviel met het beginnend oogstseizoen en de grondeigenaren op de wedstrijddag niet bij de gronden zouden kunnen komen, is vooraf constructief overleg gevoerd met hen. In goed overleg heeft de organisator alle bedenkingen bij de grondeigenaren kunnen wegnemen, zodat ook zij niet zouden ageren tegen het verzoek om vergunning. Aanwonenden Evenals de grondeigenaren heeft de organisator ook alle aanwonenden aan de klassementsproeven bezocht en uitleg gegeven over de gevolgen van de rally en de geïsoleerdheid van hen tijdens het evenement. Met name de afspraken over het toch kunnen verlaten van het eigen erf in dringende Evaluatierapport Autoraity 13 oktober 2012

8 omstandigheden en het volledig meewerken aan het bedenken van oplossingen heeft ervoor gezorgd dat ook de aanwonenden het ongemak van die dag hebben geaccepteerd. Operationele diensten Gelet op de aard van het evenement en de betrokkenheid van drie gemeenten, politie, brandweer, GHOR is gekozen voor een gezamenlijke aanpak met een coördinerende rol voor de gemeente Woudrichem. Daarnaast heeft de gemeente Werkendam nog apart overleg gevoerd met de organisator in verband met het Parc Fermé zoals dat werd ingericht nabij het haventerrein van de gemeente Werkendam en het hebben van een vertrekplaats voor rondvluchten met een helikopter vanaf een ponton in de haven. Met name politie en brandweer waren van meet af aan zeer tevreden met de wijze waarop de Organisatie van het evenement verliep. Overduidelijk was dat de organisator wist waarmee hij bezig was en hoe de inzet van met name de operationele diensten beperkt kon worden tot het minimum, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van zowel deelnemer als toeschouwer. Enerzijds werd dit bereikt door de inzet van eigen mensen en middelen als het gaat om veiligheid en toezicht voorafgaand en tijdens het evenement en anderzijds door de ruime kennis die de organisator in de loop van de jaren heeft opgebouwd met het organiseren van dit soort grootschalige evenementen. De inzet van verkeersregelaars, toezichthouders bij afgesloten gedeelten van de start en serviceplaats, het behulpzaam zijn bij individuele problemen van aanwonenden, het plaatsen van verwijsborden etc. heeft een zeer positieve indruk achtergelaten bij de operationele diensten. Met name het beschikken over een zeer uitgebreid veiligheidspian van de Organisatie, de goede afspraken over eventuele interventie van operationele diensten in geval van 112-alarmeringen en het garanderen van een optimale bereikbaarheid voor onmiddellijke tijdelijke stopzetting van het evenement hebben hiertoe bijgedragen. Omdat de organisatie ervoor had gezorgd dat bij elke klassementsproef een ambulance en verplegend personeel met dokter aanwezig was, die ook in geval van medische problemen bij aanwonenden of toeschouwers de eerste medische zorg zouden verzorgen, zijn er uitsluitend afspraken gemaakt over eventuele overdracht van patiënten aan het reguliere ambulancevervoer in deze regio voor verder transport. Op deze wijze werd voorkomen dat tijdens het verrjden van de rally een extra belasting zou kunnen ontstaan voor de regionale ambulancevoorziening. Resultaat van al deze afspraken was dat van de operationele diensten geen extra inzet van personeel of materieel werd gevraagd voor het evenement. Gemeenten Met alle drie de gemeenten is zeer uitvoerig en constructief overleg gevoerd. Afspraken werden nagekomen en de stappen van de Organisatie werden continu doorgegeven aan de coördinerende gemeente. Het hebben van directe lijnen en één aanspreekpunt voor de algemene vraagstellingen is buitengewoon positief ervaren. Daar waar maatwerk werd vereist was direct contact met de behandelend ambtenaar mogelijk. Onderling hebben de gemeenten afstemming gedaan over het zoveel mogelijk gelijktijdig afgeven en publiceren van de evenementenvergunning en de berichtgeving vanuit de coördinerende gemeente laten verlopen. Ten aanzien van het herstellen van eventuele schade aan wegen en bermen en daarin geplaatst straatmeubilair zijn vooraf goede afspraken gemaakt. Alle trajecten zijn voorafgaand aan cie rally op beeld vastgelegd om na afloop van de rally te kunnen bepalen waar herstel noodzakelijk is. Dit vastleggen op beeld is zowel voor als na het evenement gedaan in het bijzijn van de betreffende gemeentefunctionaris wegbeheer. EvaLuatierapport Autorally 13 oktober 2012

9 DE VEKA - EUROL - AUTO ALTENA RALLY 2012 LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Als het weer van 13 oktober 2012 buiten beschouwing wordt gelaten, kunnen we kort zijn over het verloop van de autorally met de mooie titel als hiervoor gemeld. Was de voorbereiding en aanloop al een indicatie over de wijze waarop werd gewerkt, de rally was het bewijs ervan. Het gehele evenement is zowel organisatorisch als ook sportief perfect verlopen. De Organisatie en de heer Biesheuvel in het bijzonder, kan terugkijken op een zondermeer geslaagd evenement in de gehele regio. De politie omschreef het evenement als volgt: Wij geven de organisatie een 9 ~ Ook van de zijde van bandweer en GHOR niets dan lof. Alle afspraken zijn nagekomen en overal was voldoende toezicht, goede afzetting en behulpzame vrijwilligers om mensen de juiste weg te wijzen naar publieksplaatsen etc. In sportief opzicht is nog vermeldenswaardig, dat uitgerekend in deze rally het eindklassement in het kampioenschap van NederLand definitief kon worden opgemaakt. De kampioenen vierden dat met een groots feest waarbij het sluitingsuur zoals vermeld in de evenementenvergunning (24 uur) in het feestgedruis van dat team even aan de aandacht ontsnapte. Klachten zijn er overigens niet ontvangen. COMMUNICATIE De gehele communicatie rondom de rally is in goede harmonie en overleg uitgevoerd door de drie gemeenten. Omdat iedere gemeente zijn eigen identiteit heeft, is besloten voor afstemming en niet voor een gezamenlijk bulletin. Daarbij speelde ook dat iedere gemeente afzonderlijk een evenementenvergunning diende te verlenen en vervolgens te publiceren. Algemene vraagstellingen van pers of inwoners is wel opgepakt door de coördinerende gemeente. Naast de schrijvende pers heeft ook de televisie extra aandacht besteed aan het evenement. De televisiezender RTL-7 heeft in een special uitvoerig aandacht besteed aan de rally en het kampioenschap van Nederland, waardoor de regio op een positieve manier landelijke aandacht verwierf. SCHADE Bij een rally is niet te ontkomen aan schade aan de bermen. Deze zijn op de maandag erna gezamenlijk met de wegbeheerders geïnspecteerd en terstond is gestart met het herstellen van de schade op kosten van de Organisatie. Na afloop van de herstelwerkzaamheden heeft een eindinspectie plaatsgevonden en één van de gehoorde opmerkingen was: de wegen en bermen zien er beter uit dat voor de rally Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

10 ALGEMENE CONCLUSIES & MNBEVELINGEN Algemeen De heer Biesheuvel heeft in de aanloop naar het evenement altijd gezegd de rally graag eenmaal in dit gebied te Laten verrijden. Echter, naarmate de doorgang van de rally steeds duidelijker werd, is bij de heer Biesheuvet ook het idee gaan leven om de rally niet eenmalig, maar vaker (en het liefst met een regelmaat) te laten organiseren in het Land van Heusden en Altena. Wel heeft hij daarbij aangegeven het stokje te willen overdragen aan anderen wat betreft het organiseren van het evenement, maar op de achtergrond wel betrokken te willen blijven. Gelet op het succes van deze rally heeft de heer Biesheuvel al wel voorzichtig het signaal afgegeven in 2013 opnieuw een rally te willen laten verrijden in het gebied. Het is dus niet ondenkbaar dat de verreden rally een opmaat wordt naar een jaarlijks terugkerende wedstrijd. InmiddeLs is duidelijk geworden, dat de Natuurbeschermingsvereniging ALtenanatuur van mening is, dat deze rally slechts eenmalig verreden mag worden. Bij een volgend maal zullen zij bezwaren indienen vanuit natuuren milieuoverwegingen. Dat signaal moet wel in een eindafweging meegenomen worden. Vermeld kan worden, dat het zogenaamde Groene Rijden door de organisator van de rally wordt gepromoot. Veel teams rijden al met Biobrandstof, wat milieuvriendelijker is dan traditionele brandstof. Qua beeldvorming staan rally enerzijds en milieu/natuur anderzijds uiteraard haaks op elkaar. Of en zo ja in welke mate één enkele dag autosport schade toebrengt aan de natuur in onze regio is moeilijk te beantwoorden, maar moet niet worden genegeerd bij de afwegingen voor het voortbestaan van een rally. Ook het Parkschap gaat er van uit, dat deze rally eenmalig was, althans voor wat betreft het doorsnijden van het stiltegebied. Dat zou ertoe kunnen Leiden dat de klassementsproef op Werkendams grondgebied moet worden aangepast ter hoogte van de polder jannezand (en dan specifiek het stukje Jeppegatweg richting WestkiLweg). Dat houdt in dat de start en de route van de proef moet worden verlegd en dat niet meer door een boerenschuur heen gescheurd wordt. Los van dit alles blijft de vraag of in 2013 de rally kan worden herhaald lastig te beantwoorden. De vraag is namelijk de volgende. Op welke objectieve gronden hebben we in 2012 medewerking verleend en waarom zouden we dit in 2013 wel/of niet meer kunnen? Er gelden namelijk geen geluidsnormen welke als toetsingscriteria zouden kunnen dienen. Was dat namelijk wel het geval, dan had objectief vastgesteld kunnen worden of herhaling van deze rally te rechtvaardigen is of niet. De medewerking van het Parkschap was zéér zeker nobel maar werd wel nadrukkelijk verleend met een bestuurlijke bril op (we zeggen één keer ja en daarna nooit meer).je kunt je natuurlijk dan ook terecht afvragen of in 2012 een gevaarlijk precedent geschapen is. In juridische zin hoeft het Parkschap overigens géén toestemming te verlenen. Zij zijn géén partij in deze. Dat neemt niet weg, dat zij wel tegen de provinciale toestemming op grond van de wegenverkeerswet bezwaar cq beroep hadden kunnen indienen. Dat had een juridische strijd kunnen opleveren wat ons nu bespaard is gebleven. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

11 Hun eenmalige instemming, dat dus mogelijk een precedent schept, mag het Parkschap nu niet tegengeworpen worden. Dat leidt ertoe, dat op het aspect stiltegebied in bestuurlijke zin- nu een zwaarder accent gelegd moet worden. Om die reden kan een eventuele rally in 2013 alleen doorgaan vinden na aanpassing van het parcours. Aanbevelingen Ondanks het positief verloop van de rally zijn er toch enkele aandachtspunten die nadere aandacht verdienen indien de rally een vervolg gaat krijgen. Deze punten zijn: 1. aangeven omleidingsroutes 2. parkeren 3. kopieergedrag toeschouwers 1. aangeven omleidingsroutes De Organisatie had ruim van te voren aankondigingsborden geplaatst betreffende afsluiting van bepaalde weggedeelten. Verzuimd is echter om op diverse plaatsen in het gebied zorg te dragen voor adequate verwijzing van omleidingsroutes. 2. parkeren Bij enkele parkeerlocaties ontstonden problemen door slechte begeleiding van de daar aanwezige verkeersregelaars. Er moeten duidelijke en gelijkluidende instructies daarvoor worden meegegeven aan de in te zetten verkeersregelaars. 3. kopieergedrag toeschouwers Geconstateerd is dat, evenals bij andere grote motorsportevenementen, er sprake is van kopieergedrag door toeschouwers. De dag na de rally is er op enkele plaatsen sprake geweest van bestuurders die de rally (met de daarbij behorende rijsnelheid) hebben willen naspelen. Uiteraard is dit gedrag nooit toelaatbaar, maar na een evenement als de rally is het enigszins voorspelbaar en daarom goed om bij de planning van toezicht en handhaving door politie daar adequaat op te reageren door extra controles in te plannen. EindconcLusje Ondanks alle positieve signalen kleven er wel wat minpunten aan het evenement welke hoofdzakelijk worden ingegeven door de begrijpelijke standpunten van Het Parkschap en Altenatuur. Eerstgenoemde kan tegemoet gekomen worden door de klassementsproef volledig buiten het stittegebied te houden. Of er dan een wedstrijdwaardige proef overblijft is een zaak voor de Organisatie. Wat betreft Altenatuur, die voor de milieu/natuurbelangen van de gehele regio opkomt, ligt het wat gecompliceerder. Het verdient aanbeveling om de overwegingen van Altenatuur op bestuurlijk niveau af te stemmen en gezamenlijk een eenduidig standpunt in te nemen. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

12 Het vorenstaande in acht nemende is de eindconclusie dat de rally 2012 goed is verlopen, de regio goed op de kaart is gezet en vanuit die optiek bezien herhaling van het autosportevenement is te rechtvaardigen, mits er vooraf goede afstemming heeft plaatsgevonden met alle belanghebbenden. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012