Raadhuisplein 1 Fractie van het SGP 4251 Postbus VZ16 t.a.v. de heer Th. A. Meijboom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadhuisplein 1 Fractie van het SGP 4251 Postbus VZ16 t.a.v. de heer Th. A. Meijboom"

Transcriptie

1 keeen~m Raadhuisplein 1 Fractie van het SGP 4251 Postbus VZ16 Werkendam t.a.v. de heer Th. A. Meijboom 4250 DA Werkendam Biezengors 56 Telefoon: (0183) DK WERKENDAM Fax: (0183) onderwerp datum verzonden autorally 21DEC Geachte heer Meijboom, ons kenmerk U heeft schriftelijk vragen gesteld (artikel 35) over ons voornemen om in 3888 beginsel toestemming te verlenen voor de autorally in Met deze brief gaan wij daar nader op in waarbij deze vragen herhaald ~HJiage(n) worden (cursief) met aansluitend ons antwoord uw brief (datum / kenmerk) ingekomen 3 december Wij verzoeken u (zoveel mogelijk gespecificeerd) aan te geven Ton behandeld van Eijk door welke kosten de gemeente Werkendam heeft gemaakt ten behoeve van het evenement wat op 13 oktoberjh heeft unit plaatsgevonden (zoals personele inzet van huipdiensten en/of Servicecentrum gemeentepersoneel, advisering, bebording, dranghekken, schade/slijtage aan wegen etc etc). Voorts vragen wij aan te geven ~fo~onnummer hoeveel manuren door de politie zijn ingezet voor het in goede banen leiden van dit evenement. e-mali Er bestaat bij de gemeente geen overzicht van gemaakte kosten. Onze ambtelijke inzet maakt deel uit van het reguliere werk zodat gemaakte uren ten behoeve van de autorally niet apart zijn bijgehouden. Deze werkwijze wordt ook bij andere grootschalige evenementen gehanteerd zoals de Open Havendag. Om een aantal redenen is ervoor gekozen nauw contact met de Organisatie te hebben omdat: wij in het geheel geen ervaring hebben met een dergelijk omvangrijk project. het havengebied in Werkendam ingericht was als servicepunt en in deze gemeente de langste klassementsproef werd gehouden. Nu ervaring is opgedaan met deze rally en dan met name het randgebeuren in en om het havengebied wordt verwacht dat bij een volgende keer met minder ambtelijke inzet toegekomen kan worden. Alle overige kosten zoals die van bijvoorbeeld dranghekken, hulpdiensten e.d. zijn volledig gedragen door de Organisatie. Zo ook werkendam. ni

2 Pagina 2 van 3 alle schade aan bermen e.d. zijn terstond hersteld voor rekening van de Organisatie. Vanwege de goede organisatie, welke door de politie werd beloond met een 9, kon hun inzet op de wedstrijddag tot een minimum worden beperkt. Extra manschappen waren vanwege een grote handhavingactie in Wijk en Aalburg achter de hand maar hoefden niet ingezet te worden. 2. Zijn (de) gemaakte kosten in rekening gebracht bij de Organisatie van het evenement en zo ja voor welk bedrag. Er zijn geen kosten in rekening gebracht analoog aan andere grootschalige evenementen in deze gemeente. Buiten dat attenderen wij op een afspraak welke met de gemeenteraad is gemaakt en het volgende omvat. Zolang er geen evenementenbeleid is vastgesteld (verwachting zomer 2013) zullen voor de evenementenvergunningen zowel ten behoeve van grote dan wel kleine activiteiten géén leges worden geheven, In november 2013 zal bij de behandeling van de legesverordening 2014 de gemeenteraad hieromtrent naar verwachting een besluit nemen. 3. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen gemeente, hulpdiensten en Organisatie. a. is een Organisatie zoals Altenatuur ook bij de evaluatie betrokken in verband met natuur- en milleuaspecten, indien niet waarom niet b. wilt u het evaluatierapport beschikbaar stellen aan de gemeenteraad. Altenatuur is niet specifiek betrokken geweest bij de evaluatie. Die evaluatie betrof met name de Organisatie van het evenement en alles wat daarmee samenhangt. Het standpunt van Altenatuur is ons bekend, zodat die inbreng voor deze evaluatie van deze rally niet nodig is. Toekomstgericht is het wel zaak Altenatuur te betrekken bij een mogelijk nieuw evenement. De uitgewerkte evaluatie treft u als bijlage hierbij aan. Deze heeft als onderlegger gediend voor het regionale overleg op 13 december Waarom heeft u in beginsel toegestemd om in 2013 wederom een (aangepaste) autorally te laten verrjden terwijl in onze buurgemeenten de evaluatie nog niet is afgerond. In verband met het opstellen van de wedstrijdkalender 2013 wilde de heer Biesheuvel zo snel mogelijk weten of de rally in 2013 weer georganiseerd mag worden. Wij hebben gemeend hem hierin behulpzaam te zijn door alvast ons standpunt, een positieve grondhouding, mee te delen. Nadrukkelijk is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van onze buurgemeenten. Zonder hun medewerking kan geen volwaardige rally gehouden worden. Inmiddels is op 13 decemberjl in het lokale Driehoek Overleg het gezamenlijke evaluatierapport besproken. 5. Bent u met ons van mening dat er een verkeerd signaal uit kan gaan naar onze buurgemeenten van het feit dat er nog onderlinge afstemming moet plaatsvinden en u in beginsel toestemming heeft verleend? Vanwaar die haast Voor hetgeen u aanstipt zijn wij niet zo bevreesd. Wij zien er geen enkel bezwaar in om alvast ons standpunt kenbaar te maken. Juist door expliciet een voorbehoud te maken geven wij nadrukkelijk aan, dat op dit moment de rally in 2013 nog geen gelopen race is. De buurgemeenten moeten eerst zelfstandig hun principe standpunt bepalen zonder welke druk dan ook. Na gezamenlijk overleg wordt een definitief standpunt bepaald wat vervolgens met één mond wordt gecommuniceerd. Hiermee doen wij recht aan een ieder (collega-bestuurders en de heer Biesheuvel) in dit evaluatieproces.

3 Pagina 3 van 3 Wij vertrouwen uw vragen met deze brief naar behoren beantwoord te hebben. Met vriendelijke groet burgemeester en wethoud - Werkendam, ~ ~ rs. C.G.J. Breuer

4 EVALUAT 1 EVERS LAG.. / c BIESH~U\IEL AUTOSPcW~T 1 t~l~ ~ Opbrengst uit de entreegelden gaan naar: Verenigingsleven & Voedselbank, Land van Altena 11W Officiële start : Zaterdag 1 3 oktober uur Finish uur - entertainment (vanaf uur) VeKa Group - Biesboschhavenzuicjioii Werkendam. ~~p~j_4~,~ p~-iug Group Bekijk de proeven vanuit de lucht, boek een helicoptervlucht. AUTO ALTENA~ ~ESHETIÇ~[~ z~r~ E I4WA ITEIT DICHTBIJ www. It1nor IIg.nI

5 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Algemene terugblik 4 Voorbereiding 4 Vooroverleg 4 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 4 Altenatuur 4 Grondeigenaren 4 Aanwonenden 4 Operationele diensten Gemeenten De Veka - Eurol - Auto Altena Rally 2012 Land van Heusden en Altena 6 Communicatie 6 Schade Algemene conclusies & aanbevelingen 7 Algemeen 7 Aanbevelingen 8 Eindconclusie 8 s EvaLuatierapport AutoraLLy 13 oktober 2012

6 INLEIDING Op 13 oktober 2012 heeft de Stichting Autosport Promotie Nederland met toestemming van de drie burgemeesters in het Land van Heusden en Altena een autorally mogen laten verrijden bestaande uit vier klassementsproeven, gelegen in de drie gemeenten. In de gemeenten Werkendam en Woudrichem werd één klassementsproef verreden en in de gemeente Aalburg twee klassementsproeven. Alle klassementsproeven werden driemaal verreden, zodat het publiek de gehele dag kennis kon maken met de autosport zonder van locatie te moeten veranderen. De aanloop naar deze autorally is niet zonder slag of stoot verlopen en met meerdere organisaties is uitvoerig overleg gevoerd om uiteindelijk groen licht te kunnen geven voor het laten doorgaan van de autorally. Omdat de Organisatie heeft aangegeven ook in de toekomst een autorally te willen laten verrjden in het Land van Heusden en Altena, is het goed om op basis van de ervaringen van de nu verreden rally bestuurlijk een standpunt in te nemen over het voortbestaan van de autorally in dit gebied. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

7 ALGEMENE TERUGBLIK Voorbereiding Nadat een verzoek om de autorally te mogen verrjden in 2010 was gestrand om reden van inbreuk op het broedseizoen van de weidevogels in dit gebied heeft de organisator, de heer Nico Biesheuvel, in november 2011 een nieuw verzoek ingediend voor het verrjden van een autorally in dit gebied, maar dan buiten het broedseizoen. De rally wordt juridisch gezien als één wedstrijd, bestaande uit vier klassementsproeven, te verrijden in drie gemeenten. Dit betekende dat de ontheffing van de Wegenverkeerswet in handen lag van de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten ieder voor de in haar gemeente verreden klassementsproef een evenementenvergunning dienden te verlenen krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voorwaarde van de provincie om de gevraagde ontheffing Wegenverkeerswet te verlenen was dat alle drie de gemeenten een evenementenvergunning zouden afgeven en er afstemming zou plaatsvinden met het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Vooroverleg Parkschap Nationaal Park de Biesbosch Al snel bleek dat de klassementsproef in de gemeente Werkendam een deel van het stiltegebied van het Nationaal Park De Biesbosch zou doorkruisen. Omdat de provincie op voorhand had aangekondigd uitsluitend de benodigde ontheffing Wegenverkeerswet te willen verlenen indien de gemeenten zouden komen tot het verlenen van de benodigde evenementenvergunning voor de betreffende klassementsproeven, is intensief overleg gevoerd met het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Na rijp beraad heeft het parkschap ingestemd met een eenmalige doorkruising van het stiltegebied. Het niet meer op zo korte termijn kunnen aanpassen van de klassemenstproef, de inmiddels gewekte interesse van autosport minnend Nederland en de inbreng van lokale rijders, hebben bij het parkschap de doorslag gegeven voor het eenmalig toestaan van de minimale doorkruising van het stiltegebied. Attenatuur De Organisatie heeft na de bedenkingen van Altenatuur bij de eerste aanvraag tegen het samenvallen van de rally met het broedseizoen van de weidevogels uitvoerig met hen gesproken. Enerzijds heeft de organisator het tijdstip aangepast en anderzijds benadrukt dat ook de rallysport openstaat voor ontwikkelingen van groene energie en aandacht voor het milieu. De vele gesprekken en de nadere uitleg over deelname van rallyauto s rijdend op bio-brandstof heeft het bestuur van Altenatuur uiteindelijk doen besluiten geen bedenkingen in te zullen brengen tegen de gevraagde autorally. Grondeigenaren De organisator heeft alle grondeigenaren van de gronden gelegen aan de klassementsproeven vooraf benaderd en hen verzocht om medewerking. Omdat de rally nu deels samenviel met het beginnend oogstseizoen en de grondeigenaren op de wedstrijddag niet bij de gronden zouden kunnen komen, is vooraf constructief overleg gevoerd met hen. In goed overleg heeft de organisator alle bedenkingen bij de grondeigenaren kunnen wegnemen, zodat ook zij niet zouden ageren tegen het verzoek om vergunning. Aanwonenden Evenals de grondeigenaren heeft de organisator ook alle aanwonenden aan de klassementsproeven bezocht en uitleg gegeven over de gevolgen van de rally en de geïsoleerdheid van hen tijdens het evenement. Met name de afspraken over het toch kunnen verlaten van het eigen erf in dringende Evaluatierapport Autoraity 13 oktober 2012

8 omstandigheden en het volledig meewerken aan het bedenken van oplossingen heeft ervoor gezorgd dat ook de aanwonenden het ongemak van die dag hebben geaccepteerd. Operationele diensten Gelet op de aard van het evenement en de betrokkenheid van drie gemeenten, politie, brandweer, GHOR is gekozen voor een gezamenlijke aanpak met een coördinerende rol voor de gemeente Woudrichem. Daarnaast heeft de gemeente Werkendam nog apart overleg gevoerd met de organisator in verband met het Parc Fermé zoals dat werd ingericht nabij het haventerrein van de gemeente Werkendam en het hebben van een vertrekplaats voor rondvluchten met een helikopter vanaf een ponton in de haven. Met name politie en brandweer waren van meet af aan zeer tevreden met de wijze waarop de Organisatie van het evenement verliep. Overduidelijk was dat de organisator wist waarmee hij bezig was en hoe de inzet van met name de operationele diensten beperkt kon worden tot het minimum, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van zowel deelnemer als toeschouwer. Enerzijds werd dit bereikt door de inzet van eigen mensen en middelen als het gaat om veiligheid en toezicht voorafgaand en tijdens het evenement en anderzijds door de ruime kennis die de organisator in de loop van de jaren heeft opgebouwd met het organiseren van dit soort grootschalige evenementen. De inzet van verkeersregelaars, toezichthouders bij afgesloten gedeelten van de start en serviceplaats, het behulpzaam zijn bij individuele problemen van aanwonenden, het plaatsen van verwijsborden etc. heeft een zeer positieve indruk achtergelaten bij de operationele diensten. Met name het beschikken over een zeer uitgebreid veiligheidspian van de Organisatie, de goede afspraken over eventuele interventie van operationele diensten in geval van 112-alarmeringen en het garanderen van een optimale bereikbaarheid voor onmiddellijke tijdelijke stopzetting van het evenement hebben hiertoe bijgedragen. Omdat de organisatie ervoor had gezorgd dat bij elke klassementsproef een ambulance en verplegend personeel met dokter aanwezig was, die ook in geval van medische problemen bij aanwonenden of toeschouwers de eerste medische zorg zouden verzorgen, zijn er uitsluitend afspraken gemaakt over eventuele overdracht van patiënten aan het reguliere ambulancevervoer in deze regio voor verder transport. Op deze wijze werd voorkomen dat tijdens het verrjden van de rally een extra belasting zou kunnen ontstaan voor de regionale ambulancevoorziening. Resultaat van al deze afspraken was dat van de operationele diensten geen extra inzet van personeel of materieel werd gevraagd voor het evenement. Gemeenten Met alle drie de gemeenten is zeer uitvoerig en constructief overleg gevoerd. Afspraken werden nagekomen en de stappen van de Organisatie werden continu doorgegeven aan de coördinerende gemeente. Het hebben van directe lijnen en één aanspreekpunt voor de algemene vraagstellingen is buitengewoon positief ervaren. Daar waar maatwerk werd vereist was direct contact met de behandelend ambtenaar mogelijk. Onderling hebben de gemeenten afstemming gedaan over het zoveel mogelijk gelijktijdig afgeven en publiceren van de evenementenvergunning en de berichtgeving vanuit de coördinerende gemeente laten verlopen. Ten aanzien van het herstellen van eventuele schade aan wegen en bermen en daarin geplaatst straatmeubilair zijn vooraf goede afspraken gemaakt. Alle trajecten zijn voorafgaand aan cie rally op beeld vastgelegd om na afloop van de rally te kunnen bepalen waar herstel noodzakelijk is. Dit vastleggen op beeld is zowel voor als na het evenement gedaan in het bijzijn van de betreffende gemeentefunctionaris wegbeheer. EvaLuatierapport Autorally 13 oktober 2012

9 DE VEKA - EUROL - AUTO ALTENA RALLY 2012 LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Als het weer van 13 oktober 2012 buiten beschouwing wordt gelaten, kunnen we kort zijn over het verloop van de autorally met de mooie titel als hiervoor gemeld. Was de voorbereiding en aanloop al een indicatie over de wijze waarop werd gewerkt, de rally was het bewijs ervan. Het gehele evenement is zowel organisatorisch als ook sportief perfect verlopen. De Organisatie en de heer Biesheuvel in het bijzonder, kan terugkijken op een zondermeer geslaagd evenement in de gehele regio. De politie omschreef het evenement als volgt: Wij geven de organisatie een 9 ~ Ook van de zijde van bandweer en GHOR niets dan lof. Alle afspraken zijn nagekomen en overal was voldoende toezicht, goede afzetting en behulpzame vrijwilligers om mensen de juiste weg te wijzen naar publieksplaatsen etc. In sportief opzicht is nog vermeldenswaardig, dat uitgerekend in deze rally het eindklassement in het kampioenschap van NederLand definitief kon worden opgemaakt. De kampioenen vierden dat met een groots feest waarbij het sluitingsuur zoals vermeld in de evenementenvergunning (24 uur) in het feestgedruis van dat team even aan de aandacht ontsnapte. Klachten zijn er overigens niet ontvangen. COMMUNICATIE De gehele communicatie rondom de rally is in goede harmonie en overleg uitgevoerd door de drie gemeenten. Omdat iedere gemeente zijn eigen identiteit heeft, is besloten voor afstemming en niet voor een gezamenlijk bulletin. Daarbij speelde ook dat iedere gemeente afzonderlijk een evenementenvergunning diende te verlenen en vervolgens te publiceren. Algemene vraagstellingen van pers of inwoners is wel opgepakt door de coördinerende gemeente. Naast de schrijvende pers heeft ook de televisie extra aandacht besteed aan het evenement. De televisiezender RTL-7 heeft in een special uitvoerig aandacht besteed aan de rally en het kampioenschap van Nederland, waardoor de regio op een positieve manier landelijke aandacht verwierf. SCHADE Bij een rally is niet te ontkomen aan schade aan de bermen. Deze zijn op de maandag erna gezamenlijk met de wegbeheerders geïnspecteerd en terstond is gestart met het herstellen van de schade op kosten van de Organisatie. Na afloop van de herstelwerkzaamheden heeft een eindinspectie plaatsgevonden en één van de gehoorde opmerkingen was: de wegen en bermen zien er beter uit dat voor de rally Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

10 ALGEMENE CONCLUSIES & MNBEVELINGEN Algemeen De heer Biesheuvel heeft in de aanloop naar het evenement altijd gezegd de rally graag eenmaal in dit gebied te Laten verrijden. Echter, naarmate de doorgang van de rally steeds duidelijker werd, is bij de heer Biesheuvet ook het idee gaan leven om de rally niet eenmalig, maar vaker (en het liefst met een regelmaat) te laten organiseren in het Land van Heusden en Altena. Wel heeft hij daarbij aangegeven het stokje te willen overdragen aan anderen wat betreft het organiseren van het evenement, maar op de achtergrond wel betrokken te willen blijven. Gelet op het succes van deze rally heeft de heer Biesheuvel al wel voorzichtig het signaal afgegeven in 2013 opnieuw een rally te willen laten verrijden in het gebied. Het is dus niet ondenkbaar dat de verreden rally een opmaat wordt naar een jaarlijks terugkerende wedstrijd. InmiddeLs is duidelijk geworden, dat de Natuurbeschermingsvereniging ALtenanatuur van mening is, dat deze rally slechts eenmalig verreden mag worden. Bij een volgend maal zullen zij bezwaren indienen vanuit natuuren milieuoverwegingen. Dat signaal moet wel in een eindafweging meegenomen worden. Vermeld kan worden, dat het zogenaamde Groene Rijden door de organisator van de rally wordt gepromoot. Veel teams rijden al met Biobrandstof, wat milieuvriendelijker is dan traditionele brandstof. Qua beeldvorming staan rally enerzijds en milieu/natuur anderzijds uiteraard haaks op elkaar. Of en zo ja in welke mate één enkele dag autosport schade toebrengt aan de natuur in onze regio is moeilijk te beantwoorden, maar moet niet worden genegeerd bij de afwegingen voor het voortbestaan van een rally. Ook het Parkschap gaat er van uit, dat deze rally eenmalig was, althans voor wat betreft het doorsnijden van het stiltegebied. Dat zou ertoe kunnen Leiden dat de klassementsproef op Werkendams grondgebied moet worden aangepast ter hoogte van de polder jannezand (en dan specifiek het stukje Jeppegatweg richting WestkiLweg). Dat houdt in dat de start en de route van de proef moet worden verlegd en dat niet meer door een boerenschuur heen gescheurd wordt. Los van dit alles blijft de vraag of in 2013 de rally kan worden herhaald lastig te beantwoorden. De vraag is namelijk de volgende. Op welke objectieve gronden hebben we in 2012 medewerking verleend en waarom zouden we dit in 2013 wel/of niet meer kunnen? Er gelden namelijk geen geluidsnormen welke als toetsingscriteria zouden kunnen dienen. Was dat namelijk wel het geval, dan had objectief vastgesteld kunnen worden of herhaling van deze rally te rechtvaardigen is of niet. De medewerking van het Parkschap was zéér zeker nobel maar werd wel nadrukkelijk verleend met een bestuurlijke bril op (we zeggen één keer ja en daarna nooit meer).je kunt je natuurlijk dan ook terecht afvragen of in 2012 een gevaarlijk precedent geschapen is. In juridische zin hoeft het Parkschap overigens géén toestemming te verlenen. Zij zijn géén partij in deze. Dat neemt niet weg, dat zij wel tegen de provinciale toestemming op grond van de wegenverkeerswet bezwaar cq beroep hadden kunnen indienen. Dat had een juridische strijd kunnen opleveren wat ons nu bespaard is gebleven. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

11 Hun eenmalige instemming, dat dus mogelijk een precedent schept, mag het Parkschap nu niet tegengeworpen worden. Dat leidt ertoe, dat op het aspect stiltegebied in bestuurlijke zin- nu een zwaarder accent gelegd moet worden. Om die reden kan een eventuele rally in 2013 alleen doorgaan vinden na aanpassing van het parcours. Aanbevelingen Ondanks het positief verloop van de rally zijn er toch enkele aandachtspunten die nadere aandacht verdienen indien de rally een vervolg gaat krijgen. Deze punten zijn: 1. aangeven omleidingsroutes 2. parkeren 3. kopieergedrag toeschouwers 1. aangeven omleidingsroutes De Organisatie had ruim van te voren aankondigingsborden geplaatst betreffende afsluiting van bepaalde weggedeelten. Verzuimd is echter om op diverse plaatsen in het gebied zorg te dragen voor adequate verwijzing van omleidingsroutes. 2. parkeren Bij enkele parkeerlocaties ontstonden problemen door slechte begeleiding van de daar aanwezige verkeersregelaars. Er moeten duidelijke en gelijkluidende instructies daarvoor worden meegegeven aan de in te zetten verkeersregelaars. 3. kopieergedrag toeschouwers Geconstateerd is dat, evenals bij andere grote motorsportevenementen, er sprake is van kopieergedrag door toeschouwers. De dag na de rally is er op enkele plaatsen sprake geweest van bestuurders die de rally (met de daarbij behorende rijsnelheid) hebben willen naspelen. Uiteraard is dit gedrag nooit toelaatbaar, maar na een evenement als de rally is het enigszins voorspelbaar en daarom goed om bij de planning van toezicht en handhaving door politie daar adequaat op te reageren door extra controles in te plannen. EindconcLusje Ondanks alle positieve signalen kleven er wel wat minpunten aan het evenement welke hoofdzakelijk worden ingegeven door de begrijpelijke standpunten van Het Parkschap en Altenatuur. Eerstgenoemde kan tegemoet gekomen worden door de klassementsproef volledig buiten het stittegebied te houden. Of er dan een wedstrijdwaardige proef overblijft is een zaak voor de Organisatie. Wat betreft Altenatuur, die voor de milieu/natuurbelangen van de gehele regio opkomt, ligt het wat gecompliceerder. Het verdient aanbeveling om de overwegingen van Altenatuur op bestuurlijk niveau af te stemmen en gezamenlijk een eenduidig standpunt in te nemen. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

12 Het vorenstaande in acht nemende is de eindconclusie dat de rally 2012 goed is verlopen, de regio goed op de kaart is gezet en vanuit die optiek bezien herhaling van het autosportevenement is te rechtvaardigen, mits er vooraf goede afstemming heeft plaatsgevonden met alle belanghebbenden. Evaluatierapport Autorally 13 oktober 2012

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Doorkomst 2e etappe Tour de France College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 De start van de Tour de France in Nederland Op zaterdag 4 juli 2015 start

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012

gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012 gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 RAADSMEDEDELING Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012 Aan de Raad, Op 26 januari 2012 heeft de Gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement)

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement) GEMEENTELIJKE KOSTEN EVENEMENTEN De grootste factor die van invloed is op de kosten/uren die de gemeente maakt bij de behandeling van evenementenvergunningaanvragen is de openbare orde en veiligheid. Om

Nadere informatie

Uw kenmerk. Wij merken uw verzoek aan als een verzoek om ontheffing voor het houden van een wedstrijd in de zin van de Wvw.

Uw kenmerk. Wij merken uw verzoek aan als een verzoek om ontheffing voor het houden van een wedstrijd in de zin van de Wvw. PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Holland Triathlon B.V. De heer R. Belderok P.J. Oudweg 4 1314 CH ALMERE Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website wwv/.flevoland.nl

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Truckersdag Gehandicapten Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

Wij hebben besloten voor uw verzoek een projectbesluit te nemen. In het hierbij gevoegde besluit kunt u lezen hoe wij hiertoe zijn gekomen.

Wij hebben besloten voor uw verzoek een projectbesluit te nemen. In het hierbij gevoegde besluit kunt u lezen hoe wij hiertoe zijn gekomen. gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving nieuwkoop De heer H.J.M. Groeneveld Korte Meentweg 17A 3652 LH WOERDENSE VERLAAT VERZONDEN - 7 mm?m datum 3 maart 2011 uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A

Vaststellen omgevingsvergunning Patrijsstraat 23 A Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM gemeente Maassluis zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-13-01534 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen Verbeteren evenementenveiligheid Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen 3112015 1. Inleiding Op zondagmiddag 28 september 2014 vond een tragisch

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: BVRC12

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: BVRC12 Zaaknummer: BVRC12 Onderwerp Motorsport evenement Collegevoorstel Inleiding Op 31 augustus 2010 heeft de Stichting Motorsport Brabant een aanvraag ingediend voor het organiseren van een tweedaags motorsport

Nadere informatie

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 Groengebied Amstelland AB 29-11-2012 Agendapunt 3c mededeling evaluatie evenement Amsterdam Open Air BIJLAGE 1 Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 1. Inleiding Op 26 en 27 mei 2012 heeft bij de

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, M van den Bosch Kokkelbank 15 2317 MA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Amsterdam, 18 mei 2016 De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Betreft: bezwaar tegen de op 21 april 2016 verleende evenementenvergunning

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Verkeersbesluit afsluiten diverse wegen en fietspaden en overige tijdelijke maatregelen in Leiderdorp op zondag 17 mei 20125 t.b.v.

Verkeersbesluit afsluiten diverse wegen en fietspaden en overige tijdelijke maatregelen in Leiderdorp op zondag 17 mei 20125 t.b.v. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12835 7 mei 2015 Verkeersbesluit afsluiten diverse wegen en fietspaden en overige tijdelijke maatregelen in Leiderdorp

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015 Toerclub Wageningen 1979 De heer Frank Fiselier p/a Julianastraat 76 6707 DH WAGENINGEN uw kenmerk uw aanvraag van registratienummer behandeld door doorkiesnummer E-mail 26-12-2014 23959 Bertine Bruijn,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012 Rapportnummer: 2012/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

De heer van Delft is beheerder van Wiljo Rondvaart te Heusden. Het betreft een zogenaamde alternatieve trouwlocatie.

De heer van Delft is beheerder van Wiljo Rondvaart te Heusden. Het betreft een zogenaamde alternatieve trouwlocatie. Zaaknummer: AVGMB09 Onderwerp aanwijzing trouwlocatie Collegevoorstel Inleiding De heer W.M.M.J. van Delft heeft gevraagd zijn horecagelegenheid schip Zeearend van Rondvaart WiljoHeusden aan te wijzen

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 12 december 2015 Datum beschikking : 19 oktober 2015 : Katan Vuurwerk :

Nadere informatie

De Jan Janssen Classic vindt plaats op 20 juni U verwacht ongeveer 6000 deelnemers.

De Jan Janssen Classic vindt plaats op 20 juni U verwacht ongeveer 6000 deelnemers. Generaal Urquhartlaan 4 6861 GG Oosterbeek Postbus 9100 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) 33 48 111 Fax (026) 33 48 310 Internet www.renkum.nl IBAN NL02BNGH0285007076 KvK 09215649 Toerclub Wageningen De

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming /HZ_ONTBR Wagenvoort Vuurwerk 27 mei 2017 IJsselmeer nabij Urk

Ontbrandingstoestemming /HZ_ONTBR Wagenvoort Vuurwerk 27 mei 2017 IJsselmeer nabij Urk Ontbrandingstoestemming 182836/HZ_ONTBR-53617 Wagenvoort Vuurwerk 27 mei 2017 Aanvraagnummer: Vuurwerk_aanvragen_evenement_47281217 2705910_Schietlijst(1) 2705912_tekening 2705911_Certificaathouders Locatie:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Wij ontvingen signalen van met name binnenstadswinkeliers die zich over de illegale verkoop van onder andere CD's en kleding beklaagden.

Wij ontvingen signalen van met name binnenstadswinkeliers die zich over de illegale verkoop van onder andere CD's en kleding beklaagden. Lís RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R. 00585 Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tėl.nr. 8856 E-mailadres : college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Ook gaan wij in op de bevoorschotting en betaling van de subsidiebedragen en op de afwikkeling van de subsidie over 2006.

Ook gaan wij in op de bevoorschotting en betaling van de subsidiebedragen en op de afwikkeling van de subsidie over 2006. Stichting Muziekonderwijs Land van Heusden en Altena t.a.v. het Bestuur Postbus 6 4286 ZG ALMKERK Woudrichem, 13 maart 2007 Inzake: subsidie 2006 en 2007; evaluatie financiële situatie De Muziekschool

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 0 4 DEC 2014 OMGEVINGSDIENST INHOUDSOPGAVE 1 ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT 2 PROCEDURE 2 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 2 3 INGEKOMEN VVGB 2 4 OVERWEGINGEN 2 Afwijkingen en aanvullingen

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend. De Grave-Antverpia Mevrouw S. Tychon Bld. Zénobe Gramme 33 B-4040 HERSTAL België Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 12 december

Nadere informatie

Onderwerp Beslissingen op bezwaar betreffende vermaakcentrum zonder muziek op Koningsplein tijdens vierdaagsefeesten 2012

Onderwerp Beslissingen op bezwaar betreffende vermaakcentrum zonder muziek op Koningsplein tijdens vierdaagsefeesten 2012 Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar betreffende vermaakcentrum zonder muziek op Koningsplein tijdens vierdaagsefeesten 2012 Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer D12.201677 Portefeuillehouder

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland De verkeersregelaar bij evenementen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Deze brochure geeft informatie op hoofdlijnen voor een ieder die met verkeersregelaars werkt

Nadere informatie

*Z00B9741EA3* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 6 november Algemene Zaken

*Z00B9741EA3* Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM. Conform besloten B en W d.d. 6 november Algemene Zaken Advies B en W (openbaar) 1500 Afdeling ROVM zaaknummer Z-12-02915 registratienummer ADV-12-01088 opsteller advies mevrouw M.J.M. van Tilburg doorkiesnummer 010-5931815 directielid datum advies 7 september

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Vraagt vergunning voor de gemeente (aankruisen wat van toepassing is) Blaricum Eemnes Laren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN De datum van het evenement dient vòòr 1 december, in het jaar voorafgaand aan het

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Raadsinformatiebrief Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Inleiding Op 18 juni 2013 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld. Tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Vraag ex artikel 61 van Groen Links inzake loods, Scheepswerf 1 in Heusden

Vraag ex artikel 61 van Groen Links inzake loods, Scheepswerf 1 in Heusden College Onderwerp: V200701213 Vraag ex artikel 61 van Groen Links inzake loods, Scheepswerf 1 in Heusden Collegevoorstel Inleiding: Door Groen Links worden in bijgaande brief ex artikel 61 Reglement van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders van Teylingen hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: aanvrager : Gemeente Teylingen adres : Wilhelminalaan 25 plaats : 2171 CS Sassenheim

Nadere informatie

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 0 4 DEC 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT 2 PROCEDURE 2 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 2 3 INGEKOMEN VVGB 2 4 OVERWEGINGEN 2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne College Onderwerp: V200900925 Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding: De fractie Heusden Eén

Nadere informatie

Raadsvergadering, 25 juni 2013. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 25 juni 2013. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 25 juni 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20130625 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 21 mei 2013 Onderwerp: Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) gemeente Wijk bij Duurstede (en

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie