Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Leiderdorp, gehouden op dinsdag 18 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Leiderdorp, gehouden op dinsdag 18 januari 2011"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Leiderdorp, gehouden op dinsdag 18 januari 2011 Aanwezig: voorzitter: griffier: wethouders: (plv) leden: Verslag: C. Teensma 1. Opening E. Grootaarts mevrouw J.C. Zantingh H. Zilverentant L. maat C.W.J.M. Wassenaar mevrouw A.M. Beekhuizen J.T.O. Bresters mevrouw M.A.J. van Diepen J.F. M. Gardeniers A. van Gurp mevrouw F. Joester W.N.A. Joosten H.K.Langenberg B.Y. Reidsma mevrouw E.J. Meijer R. Schmidt A.J.E. Staal J.B.P.M. Suijkerbuijk J. de Waard De voorzitter opent de vergadering om 20.00h en heet een ieder welkom. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Vragenronde De fractie van de VVDheeft vragen ingediend over de kruising Engelendaal/ N445. De VVD opteert voor oplossing 4. Door het aanbrengen van een barrière zullen de zwakke verkeerdeelnemers worden beschermd. Ook 3, het plaatsen van flitspalen, lijkt een goede aanvullende oplossing. Daarmee wordt echter niet voorkomen dat auto's uit de bocht vliegen. De fractie van BBL wil snel actie ondernemen om ongelukken te voorkomen. Haarvoorkeur gaat uit naar het plaatsen van een barrière, bij voorkeur van beton. Het lijkt haar ook verstandig te investeren in flitspalen. Dat geldt wordt terugverdiend. De fractie van GL twijfelt of flitspalen of een barrière het probleem in zijn geheel oplossen. Flitspalen zijn kostbaar, daarom heeft GL voorkeur voor een betonen barrière. Zij is verbaasd over de opmerking in de samenvatting van het onderzoek dat de reconstructie van het kruispunt pas aan de orde komt bij de realisatie van de Ringweg-Oost over een aantal jaar. De fractie van D66 denkt dat de reconstructie van het kruispunt de beste oplossing is. Daarvoor is echter geen geld. D66 steunt daarom de keuze van de VVD voor oplossing 4. De fractie van het CDAsluit zich aan bij de keuze voor een barrière. Zij denkt daarbij echter niet aan beton, maar aan een vangrail. Laatste houdt auto's beter tegen. Ook de fractie van de PvdA kiest voor een barrière. Wethouder Wassenaar kan goed leven met de keuze voor oplossing 4. Een barrière is iets anders dan een vangrail. In de bebouwde komwordt doorgaans geen gebruik gemaakt van een vangrail. Hij denkt aan een constructie van beton, maar de technische uitvoering zal nog onderzocht worden. Het onderzoek is wat breder dan de vragen van de VVD, omdat ook de politie heeft aangegeven dat er op dit kruispunt vaak te hard gereden wordt. Een flitspaal is kostbaar, maar kan daarvoor een oplossing bieden. De opbrengst in de vorm van boetes is echter niet voor de gemeente, maar voor het rijk. De opmerking over de Ringweg-Oost is veronderstellender wijs bedoeld. Hij stelt voor om voorlopig alleen een barrière aan te brengen met daarop een richtingaanduiding en de situatie na verloop van tijd te bezien. De fractie van de VVD vraagt of er een voorstel volgt. Wethouder Wassenaar antwoordt dat er voor dit onderwerp geen geld is begroot. Er volgt zo snel mogelijk een kredietvoorstel. 4. Ingekomen stukken Geen opmerkingen. 5. Mededelingen Geen opmerkingen. 6. Buitenruimte Brede School Oude Dorp De fractie van het CDAkiest voor model 2. Ook de stuurgroep en klankbordgroep hebben daarover een positief advies uitgebracht. Model 1 en 3 hebben te weinig draagvlak. Mbt de modellen 4 en 4a merkt zij op dat er al goede schooltuinvoorzieningen zijn in de Bloemerd. Ook de leerlingen van de Kastanjelaanschool maken daar gebruik van. Daarnaast zijn de schooltuinen bij een school tijdens de vakanties gesloten. Het voorstel vraagt weer om grote bedragen. Deze zijn in de jaren al flink opgelopen en zij hoopt dat het nu voldoende is. Het CDA meent dat de beslispunten in de verkeerde volgorde staan. Men moet eerst kopen om te ontwerpen er moet eerst geld zijn om dat te kunnen overhevelen naar de reserve. De volgorde moet zijn: 2,1, 3, 5, 4. Het CDA steunt het voorstel. Daarmee wordt met veel geld een compromis bereikt. Zij wil doorpakken voor deze brede school. De fractie van D66 steunt het voorstel. Er werd in 1998 al gesproken over nieuwbouw voor de school.

2 Het bedrag daarvoor is in die jaren flink gestegen tot ca. 9 miljoen. Zij verwijst naar het programma van eisen van de bewonersgroep. Het huidige college heeft op goede wijze gecommuniceerd met alle betrokkenen. Ondanks dat lijkt het alsof sommige bewoners zaken niet willen begrijpen. De verkeerstromen zullen niet veranderen; verkeersmaatregelenzijn niet aan de orde. D66 vraagt een toelichting op de duur van de afschrijving van de gevraagde ,-. Er is nog geen budget voor de verkeersschermen, maar dat zal niet om enorme bedragen gaan. De fractie van GL is blij met dit voorstel. Enige jaren geleden heeft zij gevraagd de twee woningen bij het project te betrekken. Zij is ook blij met de goede communicatie naar de bewoners en met de goed samenwerking tussen gemeente, stuurgroep en klankbordgroep. GL stemt in met ontwerp 2. De verkeerssituatie wordt daarin niet gewijzigd, de buitenruimte wordt groter en bruikbaarder en het aanzien van het complex wordt rustiger. GL betreurt het dat ontwerp 4 niet binnen de begroting realiseerbaar is. GL vraagt een toelichting op het verkeersrapport om duidelijk te maken wat het label schoolzone betekent. Het is ook nuttig om uit te leggen wat parkeerbegeleiding wordt verstaan. Zij informeert naar het plan inzake de geluidsschermen. GL beschouwt deze als een gebaar naar de omwonenden. De plaatsing is geen wettelijke verplichting. Ook GL stelt vast dat de kosten van de nieuwbouw steeds hoger zijn geworden door het moeizame traject. Het vertrouwen tussen gemeente en bewoners herstelt zich langzaam en zij roept de bewonersgroep nadrukkelijk op aan te schuiven bij de officiële overlegorganen. De fractie van BBL stelt dat het tijd is om knopen door te hakken. De school verdient een nieuw gebouw. BBL stemt in met het voorstel mede omdat dat ook veel omwonenden model 2 een goed plan vinden. Model 4 lijkt minder haalbaar. Zij stemt ook in met de inrichting van de schoolzone en met de evaluatie van de verkeerssituatie na een half jaar. BBL heeft echter moeite met de afschrijvingstermijn van 25 jaar. Waarom is daar voor gekozen? De kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen en zij hoopt dat het maximum nu is bereikt. De communicatie is door het college goed opgepakt en zij gaat ervan uit dat deze goed zal blijven. De fractie van de VVDstelt dat het college hard gewerkt heeft om conform het collegeakkoord een oplossing te vinden voor de buitenruimte. Dit voorstel was voor het vorige college ondenkbaar geweest. Het draagt bij aan een snelle realisatie, acceptatie en optimalisatie van de school en ook de stuurgroep, de klankbordgroep en een groot deel van de omwonenden kunnen zich hierin vinden. Door in gesprek te blijven met betrokkenen heeft ook de VVD een positieve bijdrage geleverd. Men is nu dichter bij een goede oplossing dan ooit. Echter, juist met het eind in zicht dient men kritisch te blijven. De klankborgroep adviseert al eerste de modellen 4 en 4a met als goede tweede model 2. De ruim m2 van de modellen 4 en 4a overschrijden het gevraagde aantal. Daarnaast hebben deze als nadeel dat het betrekken van de moestuinen leidt tot onnodige extra overlast voor de bewoners van de huizen grenzend aan de Lindelaan. Ook de extra kosten vormen voor de VVD een struikelblok. In model 2 wordt de gevraagde m2 niet gehaald, maar de ruimte is wel functioneler dan in model 1. In model 2 wordt ook het plantsoen niet aangetast en het laat zich aanzien dat de verkeerssituatie ongewijzigd blijft. De VVD heeft voorkeur voor model 2. De onderbouwing van de conclusie dat de huidige parkeergelegenheid volstaat is echter onvoldoende. Er is behoefte aan het inzichtelijk maken van de totale parkeerbehoefte en de voorzieningen binnen het totale plangebied. De VVD vraagt het college om een plankaart, waarop de huidige en toekomstige situatie duidelijk zijn aangegeven. De VVD ondersteunt het advies van de klankbordgroep de huidige verkeerssituatie niet te wijzigen. Het college stelt dat de klankbordgroep en de stuurgroep voorstellen de situatie na een half jaar te evalueren op basis van vooraf bepaalde criteria. Zijn deze criteria al door de klankbordgroep vastgesteld? Wat is de mening van de klankbordgroep mbt de inrichting van de schoolzone?wat is de rol van de raad mbt de definitieve vaststelling van de verkeerssituatie en de mogelijke aanpassingen na de evaluatie? De participatie is een belangrijk onderwerp. Is het mogelijk de klankbordgroep aan te vullen met nieuwe belanghebbenden, waaronder de bewoners van de Kastanjelaan? Zij hebben zich de afgelopen maanden kritisch, maar ook betrokken getoond. Deze aanvulling kan bijdragen aan een verdere verbreding van het draagvlak voor het definitieve ontwerp van de buitenruimte. Wanneer en waarover adviseert de klankbordgroep na het raadsbesluit van 31 januari? De VVD heeft een aantal technische vragen gesteld over de financiën en is tevreden over de beantwoording. Zij spreekt haar waardering uit voor de school, SKL, de klankbordgroep, coalitiegenoten, bewonersgroep, ambtenaren en het college die samen hebben bijgedragen aan het herstel van vertrouwen een aan het voorliggende voorstel. de VVD vertrouwt erop dat het project op de zelfde wijze kan worden afgerond. De fractie van de PvdA stelt vast dat de kosten fors zijn opgelopen en zij vraagt zich af of het resultaat deze prijs waard is. Zijn er door dit traject geen fundamentele bezwaren meer te verwachten van betrokkenen? De PvdA vraagt aandacht voor de volgorde van de stappen in het traject ten behoeve van de aanschaf van de twee woningen. Het pand op nummer 2 is aangeschaft, terwijl twee jaar geleden het verkennen daarvan als alternatief niet was toegestaan. Voor 2

3 deze aankoop gold de goedkeuring van de raad niet als voorbehoud. De fractie van BBL wijst op de aankoopacte. Daarin staat dat voorbehoud wel degelijk vermeld.de raad heeft enige tijd geleden in beslotenheid gesproken over dit onderwerp. De fractie van de PvdA antwoordt dat het pand op nummer 2 toen al was aangeschaft. De PvdA stemt in met het voorstel en pleit voor een snelle afronding van het gehele project. Wethouder Wassenaardankt voor de woorden van waardering. Het gaat inderdaadom veel geld, maar er is geen aanleiding om aan te nemen dat er nog meer nodig zal zijn. Over de volgorde van de beslispunten kan men van mening verschillen. Hij vindt deze echter niet van groot belang. De wethouder deelt de observaties van D66. Hij heeft de bewoners meerdere malen uitgenodigd toe te treden tot de klankbordgroep. Dat versterkt het proces. Er is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 25 jaar, omdat het oorspronkelijke voorstel ook van deze termijn uitging. De geluidsschermen zijn nog niet in het budget opgenomen. De plaatsing moet nog als mogelijkheid besproken wordenvoor het definitief ontwerp en tijdens het traject daarover met de klankbordgroep. De kosten zijn afhankelijk van het model. Volgens een voorlopige raming betreffen deze maximaal ,-. Voor een voorbeeld van een schoolzone verwijst de wethouder naar de Hoogmadese weg. Het is een zone waar maximaal 30 km gereden mag worden en waar attentieverhogende objecten zijn geplaatst. Dit punt moet nog verder worden uitgewerkt. Verkeersbegeleiding kan worden uitgevoerd door vrijwilligers die wijzen naar plekken voor kort parkeren of door aanduidingen op de weg. Ook dit aspect moet nog uitgewerkt worden. Er zal ook in de toekomst aandacht zijn voor een goede communicatie als onderdeel van het participatieproces. Tijdens de bewonersbijeenkomst was het door het ontbreken van cijfers niet mogelijk een goede toelichting te geven op het parkeren. Aan het eind van de avond is met de bewoners afgesproken dat het als basis dienende normatieve kader voor 31 januari visueel aangegeven zal worden op een kaart met parkeerplaatsen. De verkeerscirculatie is duidelijk. Model 2 maakt geen specifieke verkeersmaatregelen nodig. Met de klankbordgroep is afgesproken dat er bij het definitief ontwerpzorgvuldig gekeken zal worden naar het verkeersaspect. De inbreng en het advies van de klankbordgroep betreffen de vormgeving van het gebouw, de inrichting van de buitenruimte en de verkeerssituatie. Slechts met zeer zwaarwegende argumenten magvan het advies afgeweken worden. Mogelijk volgt er na de vaststelling van het definitief ontwerp in de uitwerkingsfasenog een participatieproces. De aard daarvan moet nog worden besproken. Tijdens het overleg over het definitief ontwerp wordt ook gesproken over de criteria voor de monitoring. Deze moeten nog verfijnd worden. Verkeersmaatregelen zijn een bevoegdheid van het college. Het staat de raad echter vrij om daar over te spreken. Hij stelt voor dat te doen aan de hand van het advies van de klankbordgroep en het definitieve ontwerp. De bewoners van de Kastanjelaan waren inderdaad kritisch, maar hebben positief bijgedragen aan de discussie over de alternatieven. De wethouder rekent erop dat zij toetreden tot de klankbordgroep. Het college is van mening dat het traject de prijs waard is. Er is een goed compromis tot stand gekomen. Het is echter niet zo dat de procedure niet zal leiden tot bezwaren. De aankoop van de woningen spoort inderdaad niet met de scope van 2009, maar daarover is al in de raad van gedachten gewisseld. Omdat er snel gehandeld moest worden heeft het college de vrijheid genomen het pand op nummer 2 aan te kopen. Ook omdat dat weer verkocht zou kunnen worden. Bij de aankoop van de andere woning is wel een voorbehoud gemaakt. Tweede termijn De fractie van de VVDstelt dat het college bij de aankoop van de woningen binnen het afgesproken bedrag is gebleven. Zij begrijpt de verwondering van de fractie van de PvdA niet. De fractie van de PvdA antwoordt dat zij tijdens de besloten vergadering in september/ oktober haar bedenkingen heeft geuit. De fractie van de VVD stelt dat alle betrokkenen hun best hebben gedaan om de gronden voor mogelijke bezwaren weg te nemen. Zij wacht het resultaat daarvan met spanning af. De voorzitter schorst de vergadering voor een pauze. 7. Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten De fractie van het CDA stelt vast dat het college een zelfde voorstel voorlegt als een maand geleden. Het CDA blijft van mening dat ,- te weinig is, gezien de financiering van de onrendabele top. Deze zou met de woningcorporatie op een fiftyfiftybasisgedeeld moeten worden. De fractie van D66stelt dat een vast afkoopbedrag in het kader van de transparantie voordelen heeft. Enige differentiatie is echter noodzakelijk, omdat het voor een burger niet te begrijpen is dat een eengezinswoning evenveel oplevert als een grote villa. Nav de brief van 3 december constateert D66 dat het college zich tijdens onderhandelingen in de hoek laat drukken door ontwikkelaars Het college noemt als argument: "Geen extra regels 3

4 voor de burgers, maar duidelijkheid in beleid."het een percentage. gaat hier echter niet over burgers, maar over projectontwikkelaarsrentiatie te ingewikkeld is, gaat niet op. Het gaat om Het argument in de brief van 3 december dat diffe- D66 is niet gelukkig met het voorstel. De raad geeft een eenvoudig rekenmodel. daarmee alle directe controle uit handen. In de brief van 3 december stelt het college ook: "Geen differentiatie omdat de methode dan te ingewikkeld wordt." D66 heeft tot nu toe weinig argumenten gehoord die zo losjes in elkaar zaten en stelt een systeem met 3 klassen voor uitgaande van de planprijs: goedkope woningen, woningen met een gemiddelde prijs en dure woningen. Ook dat is duidelijk. Waarom die angst? Zijn er al afspraken met ontwikkelaars gemaakt? De fractie van GLmerkt op dat dit voorstel een herziening van een raadsbreed ingestelde regeling is. Deze regeling is bedoeld om te kunnen sturen op de woningvoorraad. Dat roept de vraag op of er wel afgekocht moet worden. Gaat het nu niet om een tegemoetkoming aan een bepaalde groep projectontwikkelaars? GL denkt dat het wel mogelijk is sociale woningen te realiseren als onderdeel van een klein project. De volgende vraag is wat er met het geld van de afkoop gebeurt. Moet daarmee grond voor sociale woningbouw worden aangeschaft of moeten daarmee hele woningen gebouwd worden. Dat is bepalend voor de hoogte van de afkoopsom. GL wil de afkoopsom relateren aan de waarde van de woning. Een vaste afkoopsom maakt het bouwen van dure woningen op grote kavels aantrekkelijker, terwijl er in Leiderdorp juist behoefte is aan goedkope woningen. Zij verwijst naar de berekening die GL enige tijd geleden heeft toegestuurd aan de andere fracties. Aan de hand van de WOZ-waarde kan de waarde van een woning berekend worden. In de overeenkomst met de ontwikkelaar kan men uitgaan van de exploitatiewaarde, zoals deze wordt aangegeven bij een bestemmingsplanwijziging. De uiteindelijke verrekening gebeurt op basis van de WOZwaarde. In het voorstel is mbt de procedure een mogelijke delegatie van besluitbevoegdheid van raad naar college opgenomen waar het gaat om het starten van een procedure voor de wijziging van een bestemmingsplan. GL vraagt de wethouder uit te zoeken of men hier te maken heeft met een verkapte mandatering van bevoegdheid. De voorgestelde beleidsregel voorziet niet in de bouw van één woning voor eigen behoefte. De fractie van BBL sluit zich grotendeels aan bij de woorden van GL. Er is wel degelijk druk door ontwikkelaars. Zij wijst op het grote aantal leegstaande kantoorgebouwen en de druk om er nog meer bij te bouwen. Leiderdorp heeft nog maar één grote bouwlocatie. De afkoop zal betrekking hebben op kleine inbreidingslocaties. Met dit voorstel krijgen de ontwikkelaars een vrijbrief om slechts dure woningente bouwen, terwijl er juist behoefte is aan betaalbare (huur)woningen. Het voorgestelde afkoopbedrag is schandalig laag. BBL steunt de berekening van GL en wil uitgaan van De fractie van de VVD was tijdens de vorige vergadering ook een voorstander van differentiatie. Zij heeft dat standpunt verlaten, omdat dat systeem niet werkt. Het zal slechts zelden voorkomen dat ieder huis een in een project een zelfde verkoopprijs heeft. Daarnaast staat de verkoopprijs pas vast wanneer het huis verkocht wordt, terwijl de afkoopsom aan het begin van het project afgerekend moet worden. Een vaste afkoopprijs is eenvoudiger en beter te controleren en voorkomt maakt sjoemelen met de verkoopprijs. Wanneer de afkoopprijs te hoog is, wordt er niet gebouwd.de VVD vreest niet dat daardoor slechts grote woningen gebouwd zullen worden, omdat college en omwonenden invloed hebben op wat er gebouwd wordt. Het gaat om inbreilocaties, waarbij rekening gehouden moet worden met de omgeving. De VVD is niet tegen sociale woningbouw, maar deze kan niet door financiële regelgeving worden afgedwongen. In dat licht is afkoop en het storten van de opbrengst in een sociaal fondseen goed plan. De VVD begrijpt dat ,- weinig lijkt. Of dat echt zo is, is niet duidelijk. Zij stelt het college daarom voor in het voorstel de mogelijkheid op te nemen dat bedrag te herzien na een bepaalde periode. Wanneer er na bijvoorbeeld twee jaar niet is gebouwd, is het bedrag blijkbaar te hoog en wanneer ontwikkelaarsde deur plat lopen is deze blijkbaar te laag. Duidelijk is dat er nu niet gebouwd wordt. De fractie van GL merkt op dat er in Belgiëstandaard ,- wordt afgedragen per niet gerealiseerde sociale woning. Ook in Nederland worden bedragen tussen ,- en ,- gehanteerd. Zij vraagt waarvoor hetafkoopbedrag naar de mening van de VVD bestemd is. De fractie van de VVD antwoordt dat een sociale woning de gemeenschap en de ontwikkelaar geld kost, omdat bouwgrond duur is. Het geld kan gebruikt worden voor eenbepaalde kwaliteit en uitstraling van deze woningen. Het standpunt van de PvdA komt grotendeels overeen met dat van het CDA. Sturen op de woningvoorraad vraagt om een gedifferentieerd hoger afkoopbedrag. Wethouder Zilverentant antwoordt dat het college hetzelfde voorstel heeft ingediend, omdat de meningen van de fracties tijdens de vorige vergadering uiteen liepen. Dit is een goed voorstel. Het is een stimuleringsmaatregel voor sociale woningbouw en geen sturingsmaatregel. De regeling betreft projecten tot 10 woningen, waarin het niet mogelijk is kwalitatief goede sociale woningen te realiseren. In die gevallen wordt van de ontwikkelaar een bedrag per woning gevraagd, dat in een fonds wordt gestortom elders sociale woningbouw te stimuleren ,- 4

5 is inderdaad een arbitrair bedrag, maar dat is elk Bij het project aan de Hoofdstraat was het wellicht ander bedrag ook. Het college is niet bang voor mogelijk geweest 2 sociale woningen te realiseren. ontwikkelaars; het gaat om de economische realiteit. De evaluatie van een vast afkoopbedrag na twee Wanneer het bedrag te hoog is, wordt er niet gebouwd. jaar draagt niet bij aan de duidelijkheid; projecten Het college wil duidelijke, transparante re- worden twee jaar vooruit gepland. gels en wil er voor zorgen dat er gebouwd wordt in Door Europese regelgeving komt een groep personen het dorp.de mogelijkheid om het bedrag na twee in de knel. Zij verdienen te veel om te huren, jaar te zien zal worden opgenomen in het voorstel. maarteweinig om te kopen. Voor die groep zal waarschijnlijk meer gebouwd moeten worden. De fractie van GL vraagt op welke wijze de sociale woningbouw met het geld uit het fonds gestimuleerd wordt. Wethouder Zilverentant antwoordt dat al in de brief van 3 december staat dat vanuit deze reserve een bijdrage aan de onrendabele top geleverd kan worden wanneer een ontwikkelaar of corporatie sociale woningen realiseert of een bijdrage aan een extra investering in de woonomgeving.dus: zorgen dat sociale woningbouw gestimuleerd wordt. De onrendabele top is op dit moment , ,- is iets meer dan de helft. Tweede termijn De fractie van het CDA merkt op dat de onrendabele top als gevolg van Europese regelgeving boven de ,- komt. Het gaat wel degelijk om een sturingsmaatregel. Men wenst immers dat er 30% sociale woningen wordt gebouwd. Wanneer de WOZ-waarde als uitgangspunt wordt gekozen, kan er niet gesjoemeld worden met de verkoopprijs. Zij heeft sympathie voor het voorstel van GL, maar ook voor het voorstel van D66 om eenduidigheid aan te brengen middels een methode met 3 klassen. De fractie van D66 blijft van mening dat differentiatie met twee of drie vaste bedragen het beste is. Zij steunt het voorstel om de bedragen na twee jaar te evalueren. De fractie van GLheeft geen antwoord gekregen op haar vragen over een mogelijk verkapte mandatering en over de gang van zaken bij de realisatie van één woning voor eigen behoefte. Zij vraagt de andere fracties nog eens na te denken over het feit dat de regeling was bedoeld als sturingsmiddel om het aantal sociale woningen op peil te houden. GL vraagt of het college bij de behandeling van kleine bouwaanvragen niet ook zover kan gaan dat het aantal sociale woningen dat wordt toegevoegd niet onder de 30% komt. Op deze manier komt men eerder in de beurt van de gewenste woningbouwresultaten. Een gedifferentieerde, maar vaste afkoopsom zal leiden tot gesteggel en manipuleren, wanneer men net boven of net onder een bepaalde grens komt. GL vindt het rechtvaardiger om met een percentage te werken. Bijvoorbeeld een percentage van de WOZwaarde x 30% sociale woningbouw x 25% of 30% of 35%. Dat is uitgewerkt het door GL verspreide spreadsheet. De fractie van BBL merkt op dat zij niet overtuigd is door de woorden van de wethouder. College en raad hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wanneer het gaat om een stimuleringsmaatregel voor sociale woningbouw moet er ook over andere aspecten gesproken worden. Er zijn een aantal voorbeelden in het dorp waarbij de normen voor de toewijzing van sociale woningen niet meer in eigen hand liggen. De fractie van de VVD beschouwt het voorstel wel als een stimuleringsmaatregel. Ook de VVD is ervan overtuigd dat er behoefte is aan kleine woningen, maar de woningen van het project Heerlijk Recht zijn ook snel verkocht. Bovendien laten een aantal kopers daarvan kleinere woningen achter, wat de doorstroming bevordert. De VVD wil dat er gebouwd wordt. Dat gaat het snelst wanneer een project geen weerstand oproept. Wanneer er dan ook nog een sociaal fonds gespekt wordt, is iedereen winnaar. De fractie van de PvdA stelt vast dat de fracties politiek van mening verschillen. Zij is van mening dat het element sturing niet mag ontbreken. Wethouder Zilverentant antwoordt dat er inderdaad sprake is van een ideologisch debat. Echter, iedereen wenst dat er gebouwd wordt en met dit voorstel kunnen bepaalde locaties ontwikkeld worden en wordt het sociale fonds gespekt. Hij zal het voorstel van GL voor de raadsvergadering nader bekijken. Hij zal ook uitzoeken of er sprake is van een verkapte mandatering. De bouw van één woning voor eigen behoefte valt natuurlijk niet onder deze regeling. 8. Bestemming uitkering besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS-geleden) 2005 t/m 2009 De fractie van de VVDdankt voor de beantwoording van haar technische vragen. Men kan zich afvragen wat de effectiviteit is van 1.500,- per woning. Aan de andere kant is elke euro er één. Voorgesteld wordt een behoorlijk bedrag te reserveren voor het woonbehoefteonderzoek en het opstellen van een lokale woonvisie. De VVD vraagt zich af of daarvoor wel zoveel geld nodig is. Een woonbehoefteonderzoek moet antwoord geven op de vraag aan welke latente vraag nu en in de nabije toekomst niet kan worden voldaangesplitst naar drie specifieke groepen: starters, ouderen en de groep met een inkomen tussen ,- en ,-. Voor het antwoord op deze vraag moet er gesproken worden 5

6 met bewoners. Het is van belang dat de burgers in raad. een zo vroeg mogelijk stadium bij het onderzoek Het CDA sluit zich aan bij de opmerkingen over het worden betrokken. Het IBO-protocol is hierbij niet het uit te voeren woonbehoefteonderzoek. juiste instrument, omdat dat betrekking heeft op een bepaalde groep. Hier gaat het om alle inwoners. De VVD informeert naar de financiële bijdrage van Rijnhart Wonen. Misschien zijn er nog andere partijen die baat hebben bij het onderzoek. De VVD vraagt het college te komen met een concreter plan inzake hetwoonbehoeftonderzoek en de daarop aansluitende woonvisie. Zij denkt dat voor beide minder nodig is dan ,-. De fractie van BBL stelt dat dit voorstel afwijkt van het beleid. Het is jammer dat hiermee geen rekening is gehouden tijdens de coalitieonderhandelingen. Ook BBL heeft moeite met het voorgestelde bedrag van ,-. Dat bedrag is natte vingerwerk en het college is nog in gesprek met Rijnhart Wonen over medefinanciering. BBL is van mening dat ook de regio bij dit onderwerp betrokken moet worden. Deze bepaalt uiteindelijk de woonruimteverdeling. Duidelijk is dat jongeren behoefte hebben aan betaalbare woningen. BBL vraagt om een concretisering van het onderzoek en informeertnaar definanciëlebijdrage van Rijnhart Wonen. Betekent het vrijvallen van het restant bedrag dat dat terecht komt in de algemene reserve? Kan dat vervolgens gebruikt woorden voor andere onderwerpen of blijft dat gelieerd aan volkshuisvesting? Wethouder Zilverentant antwoordt dat het inderdaad om een financieel voorstel gaat. De gemeente heeft ruim ,- teruggekregen. Dat bedrag zou volgens het coalitieakkoord terugvloeien in de algemene reserve.het college wil echter een globaalbedrag reserveren voor het woningbehoefteonderzoek en de woonvisie. De raad krijgt nog alle gelegenheid te reageren op de aard en inhoud van beide. Daarover volgen voorstellen, die aan de raad worden voorgelegd.uit het woonbehoefteonderzoek moet blijken aan welke woningen er behoefte is. Tweede termijn De fractie van BBL wacht de voorstellen mbt de beide onderzoeken af. De fractie van GL merkt op dat het handig was geweest als de opmerkingen van de wethouder verwerkt zouden zijn in het voorstel. 9. Lijst van toezeggingen en samenvattand verslag van de commissie Ruimte van 30 november 2010 De fractie van GL heeft een aantal opmerkingen gemaakt, die zijn verwerkt in het verslag. De fractie van GLmerkt op dat uit dit voorstel blijkt dat de gemeente een sturende rol wil vervullen. De ontvangen gelden maken het mogelijk dat er nu een stimulerende bijdrage geleverd kan worden aan te realiseren sociale woningen ,- per woning is echter nauwelijks een stimulans. GL wil als resultaat van het woningbehoefteonderzoek ook graag zien aan hoeveel van welk soort woningen er in de toekomst behoefte is. Het is jammer dat de kaders voor het onderzoek nog niet gesteld zijn. Dan had de commissie beter kunnen inschatten wat men krijgt voor het gevraagde geld ,- voor een woonbehoefteonderzoek lijkt veel. Zij is het met BBL eens dat het IBO-protocol voor dat onderzoek niet het juiste middel is. Voor de woonvisie is het wel goed te werken met een adviserende groep. Maar ook daarvoor zijn nog geen kaders gesteld. De fractie van D66beschouwt het voorstel als een financieel voorstel om het tekort van de jaarrekening 2010 te wijzigen in een overschot. Zij begrijpt dat de in het besluit genoemde bedragen slechts indicaties zijn. In de uitgebreide notie staat dat er nog voorstellen volgen. D66 kan zich vinden in het voorstel. De fractie van het CDA kan leven met het voorstel. De bedragen voor het woonbehoefteonderzoek en het opstellen voor de woonvisie zijn inderdaad te hoog. Deze bedragen worden echter gestort in de reserve sociale woningbouw en daarover beslist de Met deze aantekening worden de lijst van toezeggingen en het verslag vastgesteld. 10. Rondvraag Wethouder Wassenaar deelt mee dat het college formeel nog een besluit moet nemen over de verkeersmaatregelen voor de Ericalaan. Dat is van plan om de versmalling van de rijbaan op te lossen met een verkeerslichtinstallatie. Er is geen andere oplossing. Er is veel aandacht voor het voorkomen van files. De Ericalaan wordt aan de kant van de Alexanderlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat voorkomt sluipverkeer en draagt bij aan een betere doorstroming op de Alexanderlaan. Voetgangers en fietsers worden aan één zijde door containers over het werk heen geleid.de politie gaat akkoord met de maatregelen en het verkeersbesluit is in voorbereiding. In februari wordt ook de Hoofdstraat voor alle verkeer afgesloten. Er komt een omleidingsroute, waarbij extra aandacht is voor fietsers en de bereikbaarheid van de Willem de Zwijgerschool. De lijst met voorwaarden inzake de Ringweg-Oost is verzonden. De wethouder verwacht een eerste reactie in de vergadering van de stuurgroep op 26 januari. Inmiddels zijn alle woningen in het Mauritskwartier verkocht. Ook de laatste kavels en de modelwoning. Op 2 februari is er een afsluitende bewonersbijeenkomst over de kleine zandput. Er worden twee modellen gepresenteerd, waarover een besluit genomen moet worden. 6

7 Het college heeft op 10 januari de opdracht gegeven te starten met de kap van de populieren langs de dwarswatering in de Munnikkenpolder. Dat heeft te maken met het inrichtingsplan en de plaatsing van de molens. De kapvergunningen zijn verleend. De fractie van VVD vraagt of zij goed begrijpt dat er voor fietsers en voetgangers op de Ericalaan meer ruimte en een afscherming worden gecreëerd. Zij vraagt extra aandacht te besteden aan de verlichting en de verkeersregelaars. Wethouder Wassenaar antwoordt dat er een bredere doorgang en een betere afscherming wordt gecreëerd voor fietsers en voetgangers. Hij zal de verlichting en de verkeersregelaars specifiek onder de aandacht brengen. De voorzitter sluit het de vergadering om h. Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Ruimte op 1 maart 2011, de Voorzitter, de Griffier, E. Grootaarts J.C. Zantingh 7

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 20 november 2014 Nummer Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014

OPLEGGER * * Datum 20 november 2014 Nummer Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014 Datum 20 november 2014 Nummer 2014-13- Datum commissievergadering 2 december 2014 Datum raadvergadering 16 december 2014 OPLEGGER Registratienummer 2014-34515 / 14Z.007861 Onderwerp Financiële bijdrage

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

12 tijdelijke huurwoningen in het centrum van Surhuisterveen Initiatief draagt bij aan doelen van de Woonvisie nvt

12 tijdelijke huurwoningen in het centrum van Surhuisterveen Initiatief draagt bij aan doelen van de Woonvisie nvt A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Dossiernummer Z2015-10471 Datum 1 december 2015 naam redacteur J. Urban/W.F. van der Lugt afdeling portefeuillehouder M. van der Veen

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518 Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr. 126203/127518 Raadsvergadering van 15 maart 2016 Agendanummer 10 Onderwerp Vervolg aanpak Lodderlandsedijk Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit 1. In

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 14 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : M. Schipper Productiedatum

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp : Mogelijkheden om de aankoop / nieuwbouw van woningen. voor starters aantrekkelijker te maken.

Onderwerp : Mogelijkheden om de aankoop / nieuwbouw van woningen. voor starters aantrekkelijker te maken. Raadsvergadering : 21 maart 2005 Agendapunt : 11 Onderwerp : Mogelijkheden om de aankoop / nieuwbouw van woningen voor starters aantrekkelijker te maken Samenvatting voorstel Tijdens de raadsvergadering

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Verslag van de oordeelvormende vergadering op 25 september 2014, 21.00 uur in het raadhuis te Ede

Verslag van de oordeelvormende vergadering op 25 september 2014, 21.00 uur in het raadhuis te Ede Gemeenteraad Verslag van de oordeelvormende vergadering op 25 september 2014, 21.00 uur in het raadhuis te Ede Aanwezig : Raadsleden/fractievolgers Voorzitter : De heer J. Boot Secretaris : Mevrouw C.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst voor de Torteltuin.. Een nieuwe toekomst voor de Torteltuin.. over speelruimte, woonruimte en groene ruimte in Den Dolder

Een nieuwe toekomst voor de Torteltuin.. Een nieuwe toekomst voor de Torteltuin.. over speelruimte, woonruimte en groene ruimte in Den Dolder Agenda bewonersavond Den Dolder Zuid planproces / klankbordgroep 20:00 opening 20:05 planproces / klankbordgroep 20:15 gebiedsanalyse en opgave 20:45 pauze 21:00 vragenronde 21:45 afsluiting met drankje

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst opiniërende vergadering van de raad d.d. 22 november 2016, aanvang 19.30 uur Gemeente Woudrichem Voorzitter: Griffier: de heer A. de Graaf mevrouw P. Paulides Aanwezig: CDA: mevrouw N.G.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 525 Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Van L. Lurvink Kamer 1.A.05 Telefoon 24 maart Commissie EM. Memo. Betreft: Burgerinitiatief Dr. Cuyperslaan. Geachte heer, mevrouw,

Van L. Lurvink Kamer 1.A.05 Telefoon 24 maart Commissie EM. Memo. Betreft: Burgerinitiatief Dr. Cuyperslaan. Geachte heer, mevrouw, Commissie EM Van L. Lurvink Kamer 1.A.05 Telefoon 24 maart 2015 Memo Betreft: Burgerinitiatief Dr. Cuyperslaan Geachte heer, mevrouw, Conform de toezegging aan u in de memo van 26 november 2014 geef ik

Nadere informatie

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik In de huidige maatschappij is het voor starters op de woningmarkt niet gemakkelijk om een huis te kopen. Laat staan een eigen huis bouwen. De

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen)

Plan van Aanpak. Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen) Plan van Aanpak Project Nieuwbouw Rijnegom (herstructureringsproject Rijnhart Wonen) datum 3 april 0 opsteller Koos Vennik datum vaststelling 3 mei 0 3 9 6 39 8 43 5 3 9 55 8 0 3 3 80 7 8 5 6 57 INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, 8 november 2011 Onderwerp: Brede School West Aan de raad.

Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, 8 november 2011 Onderwerp: Brede School West Aan de raad. Pagina 1 van 9 Versie Versienummer Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, 8 november 2011 Onderwerp: Brede School West Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het fasebeslisdocument Definitiefase

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding. 2. Voorstel aan de raad. 3. Beoogd resultaat. 4. Argumenten en kaders

Raadsstuk. 1. Inleiding. 2. Voorstel aan de raad. 3. Beoogd resultaat. 4. Argumenten en kaders Raadsstuk Onderwerp: Instrumenten voor een projectoverstijgende aanpak van de stedelijke wateropgave Reg.nummer: 2009/211207 1. Inleiding De afgelopen vijftig jaar is Haarlem enorm gegroeid. Weilanden

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Financiële bijdrage archeologisch onderzoek Arkelstein, Bathmen. Raadsvergadering : 24 maart 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouders Berkelder /

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2. Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO

Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2. Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO INITIATIEFVOORSTEL Vergadering d.d.: 12 februari 2009 Agendanummer: B2 Onderwerp: Voorstel tot verbetering voetbalaccommodaties WVV 67 en RKVV METO Initiatiefnemer: fracties CDA, ABZ, PvdA en VVD Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001

COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 COMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN 13 JUNI 2001 Statenstuk 853, Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. Voorjaarsnota 2001) De heer VAN DER SCHOOT

Nadere informatie

20 januari 2016. Bewonersbijeenkomst Noordelijk Niertje (Oost)

20 januari 2016. Bewonersbijeenkomst Noordelijk Niertje (Oost) 20 januari 2016 Bewonersbijeenkomst Noordelijk Niertje (Oost) Opening Peter Schuiten: voorzitter Aangedragen agendapunten 1. Wat voor woningbouw wil de gemeente precies 2. Burgerinitiatief 3. Aantal woningen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders;

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; Raadsgriffie De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 1 3 0 A G H fddor P 2 De gemeentesecretaris; _.... Bezoekadres: De directie; Raadhuisplein 1 De clustermanagers;

Nadere informatie

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015 Aan: Wethouder Financiën Utrecht Hr. J. Kreykamp Van: Adjunct Directeur BghU Mr J. Vonk Utrecht, 11 maart 2015 EVALUATIE PILOT MIJN WOZ LUNETTEN/HOOGRAVEN 2014 Aanleiding Op 18 september 2013 zijn in de

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groenlinks over verkeerssituatie rondom nieuwe school Brakkenstein Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe.

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Huis der Gemeente kost geen 29 miljoen Wat kost het Huis der Gemeente? Met de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-2-2014 Nummer voorstel: 2014/25 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Duurzaam Bouwen 13 december 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider mevrouw W.A.J. Kosterman

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Raadsvsorstel2012.0020078 Poriefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen l J. J. Nobel Steiler J. Vijfhuizen Collegevergadering 15 mei 2012 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Bij de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009

Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009 Notitie Aan: raadsleden Van: college Betreft: toezegging verhelderende notitie t.b.v. SCC Datum: 2 maart 2009 Notitie dekking exploitatie Sociaal Cultureel Centrum Samenvatting Het exploitatiebudget voor

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie