Besluitenlijst raadsvergadering Leerdam van 6 oktober uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst raadsvergadering Leerdam van 6 oktober uur."

Transcriptie

1 Besluitenlijst raadsvergadering Leerdam van 6 oktober uur. Aanwezig: V.J.H. Molkenboer (vz), H.C. van Beijnum (SGP), J. van Beuzekom (CU), A. de Bruijn (SGP), N. Gros (Leerdam2000), R.E. den Hartog (PvdA), D.J. van der Hek (CU), M.E.G.A. Horden-Bloemen (VVD), A.W. Keppel (SGP), T. Meijdam (Leerdam2000), R.A. Muller (VVD), C.S. van t Pad (PvdA), Z. Tosun (PvdA), M.G. Visser (CDA), T.H. van Weverwijk (CDA), Wethouders: F.P. de Graaff, E.A.J. Groenenberg-Versluis, P.J. Groeneweg, W. van der Leij; Griffier: B.T. de Winter, commissiegriffier: O. Wevers. Afwezig: B. Boon (PvdA), A. Bruggeman (CDA), B.A. Keskin (Leerdam2000), A.F.A.M. van der Leest (VVD), J.A. van Santen (Leerdam2000). 01. Opening De voorzitter opent om uur de raadsvergadering. 02. Vaststellen agenda De agendapunten 07.1 (Nota Verbonden Partijen gemeente Leerdam 2011) en 07.2 (Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting) gaan als bespreekstukken naar de raadsagenda van 17 november Aldus wordt de agenda gewijzigd vastgesteld. 03. Spreekrecht burgers In de commissie noch in de raad wordt van het spreekrecht gebruik gemaakt. 04. Vragenuur Vragen van de heer Keppel: zie bijlage. Vragen van de heer Meijdam: zie bijlage. 05. Mededelingen en ingekomen stukken (Raad) De heer Meijdam stelt aan de orde de brief van het college aan de raad d.d. 14 september 2011 Verplaatsing weekmarkt van het dr. Reilinghplein naar de binnenstad. De heer Meijdam stelt de gemeente verantwoordelijk voor vertraging in het verplaatsingsproces en slechte communicatie met de marktcommissie. Het college deelt deze opvatting niet. 06. Vaststellen besluitenlijst 30 juni 2011 De besluitenlijst wordt vastgesteld Nota Verbonden Partijen gemeente Leerdam 2011 In het commissieberaad worden onder meer de volgende opmerkingen gemaakt: De VVD haalt drie essentiële elementen aan: financieel voordeel door grotere risico s, de invloed van de raad en de spagaat van bestuurders van de GR en de verantwoording naar hun eigen gemeente. Verder vindt de fractie het van belang om goed te kijken naar de uittredingscondities. De CU vindt dat geen twijfels mogen bestaan t.a.v. de democratische legitimatie van een GR. De nota is duidelijk. De PvdA brengt naar voren dat inzichtelijkheid van de GR en passende invloed van de deelnemers van groot belang zijn. De SGP constateert dat het aannemen van deze nota automatisch toetreding tot de Waardlanden betekent. Er zijn echter ook alternatieven. Samenwerking moet niet te snel als noodzakelijk worden 1

2 beschouwd. Als alleen collegeleden een bestuurlijke rol kunnen spelen in verbonden partijen, dan stelt dat eisen aan de vertrouwensrelatie tussen college en raad. Het CDA is blij met de nota. Als je wilt sturen via de p&c cyclus, dan moeten wel alle deelnemers dat willen. Dat geldt ook voor de aanbeveling om alleen collegeleden een bestuurlijke rol te geven. Heeft het college al nagedacht over voorwaarden waaronder het college mandaat zou kunnen krijgen om zienswijzen in te dienen? Leerdam2000 vindt transparantie van essentieel belang. Als een GR niet naar behoren functioneert dan moet een deelnemer eenzijdig kunnen besluiten er uit te stappen. Bij het al of niet instappen in een samenwerkingsregeling moet ook de vraag wat heeft de burger eraan? aan de orde komen. Het college constateert dat elke fractie zo zijn eigen klemtonen legt bij zaken die in de nota aan de orde komen. Daarbij komen inzichtelijkheid en invloed met meest naar voren. Wat inzichtelijkheid betreft: het is juist het gebrek aan transparantie en grote complexiteit van regelingen die weerstand oproept. Het is absoluut mogelijk om samenwerkingsregelingen transparant te maken en te houden. Als het gaat om invloed, moet je je afvragen wat je rol als raadslid is. De raad bepaalt de kaders en controleert of daarbinnen wordt gewerkt. De vraag is of je als raad dan ook moet sturen of dat je juist dat aan het college moet laten. Het is niet zo dat financiële voordelen worden behaald door grotere risico s te nemen. Voordat je een regeling aangaat is het belangrijk om de ontvlechtingsrisico s in beeld te hebben. Verder is het een goede suggestie om de andere gemeenten in de regio onze nota Verbonden Partijen toe te sturen. De SGP wil het stuk mee terug nemen voor bespreking in de fractie. De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de volgende raad gaat Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting In het commissieberaad worden onder meer de volgende opmerkingen gemaakt: De PvdA vindt het een duidelijke, lichte regeling. De SGP constateert dat niet alle potentiële deelnemers meedoen. De fractie ziet geen voordeel in deze regeling. Wil weten wat de consequenties zijn wanneer het geheel in de markt wordt gezet. Uittreden is een lastige zaak. Leerdam2000 vraagt zich af of de kwaliteit van service en onderhoud voldoende gegarandeerd is. De VVD concludeert dat de raad zijn toestemming alleen kan onthouden wanneer er strijdigheid is met het recht of met het algemeen belang. Uittreden kan alleen als 2/3 van de deelnemers ermee instemt dat is niet gunstig. Het laatste moment voor het vaststellen van de jaarrekening (1 juli) is erg laat. De CU plaatst vraagtekens bij de flexibiliteit van de regeling als het gaat om kwaliteit, onderhoud, energiebeheer, bijstellen van eisen, enzovoort. Het college stelt dat de kwaliteitseisen worden opgenomen in de regeling. Aan uittreding zullen redelijke condities worden verbonden. Als we deze samenwerkingsregeling niet willen, zullen we het zelf moeten gaan doen. Dat wil zeggen: expertise aantrekken, bestekken schrijven en de uitvoering uitbesteden. Omslachtig, onhandig en duur. Leerdam2000 wil het stuk voor verdere bespreking mee terug nemen naar de fractie. De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de volgende raad gaat. 2

3 HAMERSTUKKEN Integraal Veiligheidsbeleid Leerdam Ontwerpbesluit 1. In te stemmen met de doelstellingen voor de 6 speerpunten van het Integraal Veiligheidsbeleid Leerdam , te weten: 1.a. Aanpak (jeugd) overlast: Afname van het aantal overlastmeldingen ten opzichte van 2010 met 16% in vier jaar. 1.b. Tegengaan van handel, vervaardiging en gebruik van drugs: Gedogen van 1 verkooppunt voor softdrugs in Leerdam en tegengaan van de vervaardiging van softdrugs voor handelsdoeleinden, tegengaan van de handel in of vervaardiging van harddrugs. 1.c. Woninginbraken: Het aantal woninginbraken daalt naar 41 per jaar, het niveau van d. Huiselijk geweld: Huiselijk geweld beëindigen door middel van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen en hulpverlening aan pleger en slachtoffer. 1.e. Vandalisme en vernielingen: Het aantal aanhoudingen wegens vernieling / vandalisme is toegenomen, de schade voor de gemeente is met 25% gedaald. 1.f. Toezicht in de openbare ruimte: Tegengaan van overlast en criminaliteit. 2. De benodigde extra middelen voor het veiligheidsbeleid in de behandeling van de begroting 2012 mee te nemen. Besluit Unaniem conform. In het commissieberaad brengen de fracties onder meer het volgende naar voren: De CU stelt dat jeugdoverlast zich in verschillende gradaties voordoet. De jeugd moet wel enige ruimte worden gegund. Straathandel in drugs moet hard worden aangepakt. Vandalisme staat in de top van de publieksergernissen. Wijk West is koploper als het gaat om criminaliteit en overlast en verdient dan ook in de aanpak eerste prioriteit. De fractie pleit voor een algeheel verbod op vuurwerk. Leerdam2000 ziet dat voor de uitvoering extra geld nodig is. Er is echter nog een taakstellende bezuinigingsopdracht. Hoe is dat te rijmen? Er wordt maar heel weinig schade verhaald hoe kan dat? Vindt dat toezichthouders zichtbaarder moeten zijn op straat, vooral in Wijk West. De SGP vindt het vreemd dat we geen drugsgebruik willen en gelijktijdig streven naar de vestiging van een coffeeshop. Een rare tegenstelling die we ook t.a.v. de horeca tegenkomen. Liever een agent dan een BOA. Vergroot de zichtbaarheid van het toezicht. Vraagt om tussentijdse rapportages over de uitvoering van dit beleid. Het college constateert een positieve ontwikkeling. Maar veiligheid is heel relatief: een enkele ernstige zaak kan de situatie volledig kantelen. Naast cijfers speelt ook het gevoel rond veiligheid een heel belangrijke rol. Het veiligheidsbeleid wordt als beleid voor enkele jaren bepaald, maar de uitwerking vindt per jaar plaats. De pakkans van vandalen willen we vergroten door ook het publiek erbij te betrekken. Een uitbreiding van de politie is niet te verwachten. Met een mobiele camera kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen op verschillende locaties binnen de gemeente. Op een opmerking van de heer Meijdam antwoordt het college dat de aangiftebereidheid kan worden vergroot als men weet dat er meer mogelijkheden zijn om aangifte te doen het kan zelfs thuis. De commissie adviseert de raad het stuk als hamerstuk te behandelen. Ontwerpbesluit Besluit Opgavenprofiel bestuurskrachtonderzoek Het opgavenprofiel Leerdam 2011 vast te stellen. Unaniem conform 3

4 Ontwerpbesluit Besluit In het commissieberaad stellen CDA en PvdA het niet eens te zijn met de op pagina 5 cursief gedrukte doelstelling van de operationele samenwerking. Het gaat niet à priori om het behoud van zelfstandigheid maar om behoud en vergroting van kwaliteit. De SGP heeft de indruk dat inmiddels op meer fronten wordt samengewerkt dan waartoe destijds is besloten. De VVD stelt dat ten onrechte geen aandacht wordt geschonken aan het beroepsonderwijs. Vindt verder dat het Glasmuseum zich meer mondiaal moet manifesteren. Leerdam2000 vindt dat het opgavenprofiel de zaak mooier doet lijken dan het is. Het college geeft aan dat het beroepsonderwijs wel degelijk aan de orde komt. Wat de samenwerking betreft: er worden ten behoeve van de beoogde samenwerking intensievere contacten onderhouden dan was voorzien. De commissie adviseert: hamerstuk in de raad Project Buitens van Van Iperen ; toepassen gemeentelijke coördinatieregeling volgens artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening De gemeentelijke coördinatieregeling volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitens van Van Iperen en de omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van 73 woningen en 12 appartementen op het voormalige terrein van het transportbedrijf Hartog en Bikker (ten westen van de kern Leerdam, in aansluiting op de woonbebouwing Laantje van Van Iperen, de Lingedijk en Klein Oosterwijk). Unaniem conform. In het raadsberaad komen de volgende standpunten aan de orde. Leerdam2000 stemt in met het voorstel. De VVD stemt in met de kanttekening dat in het voorstel enerzijds wordt geschreven over het partiële bestemmingsplan en anderzijds over de partiële herziening van het bestemmingsplan. Dat moet wel eenduidig zijn. De CU stelt dat er een besluit genomen is over het aantal woningen en dat daarvan nu zomaar wordt afgeweken. De fractie heeft er moeite mee dat besluiten terzijde worden geschoven. Vraagt zich af of door de extra woningen kwaliteitsverlies wordt geleden. Het CDA neemt aan dat met extra woningen ook extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hoe groot is het hele bouwplan? Is er voldoende water in de openbare ruimte? Komt er een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst? Het college verklaart dat de marktomstandigheden leiden tot een aanpassing van de woningen, waardoor een betere verkoopbaarheid wordt verwacht. Er is ruimte voor de benodigde extra parkeerplaatsen. In het verleden is een anterieure overeenkomst gesloten. Het aantal extra verkeerbewegingen blijft beperkt tot 33. Het blijft tot slot nog maar de vraag of de coördinatieregeling kan worden toegepast. Er moet al heel snel een omgevingsvergunning worden afgegeven als dat niet lukt dan worden de beide procedures afzonderlijk doorlopen. Dat heeft overigens geen invloed op de inrichting van het plan. De commissie adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen. 08. Sluiting Om sluit de voorzitter de vergadering. 4

5 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2011, de griffier, de voorzitter, 5

6 Agendapunt 4 Vragenuur Bijlage 1 Vraag van de heer Keppel: Onze fractie bereiken berichten dat in het pand waar de coffeeshop komt forse verbouwingen plaatsvinden zonder dat sprake is van de benodigde vergunning/vergunningen. We hebben de volgende vragen: Zijn er tijdig vergunningen aangevraagd en verleend en welke verbouwingen worden uitgevoerd? Wie betaalt deze verbouwingen? Hoe is de stand van zaken rond de bezwaarschriften en protesten die tegen de komst van de coffeeshop zijn ingediend? Beantwoording door burgemeester Molkenboer: Er vinden inderdaad werkzaamheden plaats in het pand Hoogstraat 44 en 44a. Die zijn niet vergunningsplichtig. Het kan zijn dat er nog werkzaamheden aan komen die wel vergunningsplichtig zijn, maar dat is tot op heden niet het geval. De kosten van de verbouwingen komen uit de voorziening Groot Onderhoud Gemeentelijke Panden. Om de betreffende panden te kunnen verhuren dienen tenminste gas, water en licht op orde te zijn, moeten de kozijnen en alles wat stuk of lek is te zijn gerepareerd. De huuropbrengst zal ter compensatie voor een deel worden teruggestort in deze voorziening. De marktwaarde van het pand is daarmee weer in orde, zodat het verhuurd dan wel op termijn mogelijk verkocht zou kunnen worden. Gisteren zijn de definitieve beschikkingen voor de coffeeshop te deur uitgegaan, zijn de afwijzingen naar de andere gegadigden gegaan; de zienswijzenbeantwoording heeft ook plaatsgevonden. Aan de omwonenden, ook die geen zienswijze hebben ingediend, is een brief uitgegaan met het verzoek om mee te werken aan handhaving in de omgeving, bijvoorbeeld door mee te doen aan overleg met de exploitant, politie en gemeente wanneer zich iets vervelends zou voordoen. Nu de beschikking uit is kan er eventueel nog bezwaar worden aangetekend. Na de huidige werkzaamheden aan het pand zal Darius voor eigen rekening de inrichting gaan verzorgen. 6

7 Vraag van de heer Meijdam (1): In mei van dit jaar heeft onze fractie vragen gesteld over pasjes van verkeerregelaars die niet meer geldig zouden zijn, en over de evaluatie van verkeersregellaars die wel gehouden was maar waarvan nog geen resultaten van bekent waren. In haar beantwoording gaf het college toen aan dat dit klopte e evaluatie had wat langer geduurd dan voorzien, en men had verzuimd daar van de verkeersregelaars van op de hoogte te stellen, verder beloofde het college dit als nog te gaan doen en bood haar excuses aan voor deze nalatigheid Ook gaf het college aan dat verdere maatregelen getroffen zouden worden zodat vrijwilligers gewoon weer ingezet zouden kunnen worden. Onze verbazing was dan ook groot dat toen wij deze week informeerde bij diverse belanghebbende zij aangaven taal nog teken van de gemeente te hebben gehoord. Sterker een verkeersregelaar is een tijdje geleden berispt door een politieagent omdat hij het verkeer stond te regelen bij een evenement met een hesje met daarop verkeersregelaar aan, de man had in het verleden een pasje gehad. Onze vraag: Wat is er de oorzaak van dat deze vrijwilligers ondanks de belofte van de gemeente nog steeds niets gehoord hebben. Antwoord van het college: De vraag is niet bekend. Het antwoord zal schriftelijk volgen. Vraag van de heer Meijdam (2): In mei van dit jaar is er door de eigenaar van onze watertoren een sloopvergunning aangevraagd, mede door vragen van onze fractie in juni is deze aanvraag opgeschort tot 1 oktober. Het college gaf toe ook aan dat er een gesprek met eigenaar zou plaatsvinden per half augustus. Onze vraag: Wat is de stand van zaken op dit moment? Antwoord van het college: De sloop is tot twee keer toe opgeschort, nu tot 1 december. Zeer binnenkort is er een afspraak om de ingediende plannen aan te horen, waarna de gemeente hierover een standpunt zal gaan innemen. 7