Thema: Ooststellingwerf biedt ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Ooststellingwerf biedt ruimte"

Transcriptie

1 Coalitieakkoord Gemeente Ooststellingwerf Thema: Inleiding Dit coalitieakkoord omschrijft de belangrijkste beleidskaders voor de burgers en bedrijven van onze gemeente in de periode , zoals overeengekomen door CDA, OoststellingwerfsBelang en VVD Ooststellingwerf. De leden van de raad en het college respecteren de principiële uitgangspunten van de verschillende partijen. Raad en college streven goede collegiale verhoudingen na, zowel in de raad als met en in het college. Aan de hand van dit coalitieakkoord zal het nieuwe college een werkprogramma voor het realiseren van de verschillende doelstellingen moeten opstellen. Coalitieakkoord Gemeente Ooststellingwerf De gemeente Ooststellingwerf staat aan de vooravond van grote veranderingen. Er moeten in deze raadsperiode antwoorden worden gevonden op tenminste 2 grote vraagstukken: Financieel : de komende (rijks-)bezuinigingen Demografisch : de veranderende bevolkingssamenstelling Deze vraagstukken liggen deels in elkaars verlengde. Niet alleen de bezuinigingen, maar ook de krimp of de groei van de bevolking hebben financiële gevolgen. Dat vindt zijn oorzaak o.a. in de verbondenheid daarvan met de uitkering uit het Gemeentefonds en omdat een zich wijzigende bevolking om andere voorzieningen vraagt. Dit vertaalt zich in een concrete bezuinigingsdoelstelling van 3,5 miljoen in Voorop staat de leefbaarheid van de (kleine) kernen. Dorpsbelangen en wijkraden worden meer betrokken bij het reilen en zeilen in hun gebied en fungeren daardoor ook meer dan in het verleden als het luisterend oor van het gemeentebestuur. Onze ambitie We zijn trots op de unieke eigenschappen en kwaliteiten van onze gemeente. Dit is echter geen reden om achterover te leunen. Integendeel, er liggen veel grote opgaven in onze gemeente. Dat geldt voor alle terreinen die we als gemeente behartigen. We zullen ons inzetten voor duurzaamheid enerzijds en vernieuwing anderzijds. Dat doen we samen met onze inwoners en bedrijven aan de ene kant en met een gestaag terugtrekkende overheid aan de andere kant. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 1

2 Onze bestuursstijl De nieuwe coalitie staat een college voor dat dicht bij onze burgers staat. Het is belangrijk een beleid in te zetten en organisatievormen te zoeken die de burgers van onze gemeente de gelegenheid biedt vroegtijdig invloed te kunnen laten uitoefenen op het gemeentelijk handelen. Onze bestuursstijl ziet er als volgt uit: We houden actief de regie in de grote projecten. De gemeentelijke dienstverlening is publieksvriendelijk en gemakkelijk benaderbaar. Inwoners worden actiever betrokken bij de voorbereiding van onze plannen in wijken en dorpskernen. We organiseren overleg met representatieve maatschappelijke organisaties bij de beleidsvoorbereiding. We zijn aanspreekbaar op concrete resultaten. We vormen een collegiaal bestuur, dat waarde hecht aan integriteit en integraal werkt. We werken aan een positieve uitstraling van onze gemeente. We discussiëren op een open en constructieve wijze met alle partijen maar gaan moeilijke beslissingen niet uit de weg. We vormen een bestuur dat modern en slagvaardig is en dat de dynamiek die de gemeente Ooststellingwerf bezit ten volle benut. O.a. door het verminderen van regeldruk en door de mogelijkheden voor het particulier initiatief verder te stimuleren. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 2

3 1. Werkgelegenheid In onze gemeente is een aantal sterke kenmerken te onderscheiden, die een basis kunnen vormen voor een goed en stevig werkgelegenheidsbeleid. A. Het bestaande bedrijfsleven Het bestaande bedrijfsleven verdient een goede samenwerking met de lokale overheid. De afgelopen jaren is daarvoor een basis gelegd, maar deze moet worden uitgebouwd. In de visie van de ondernemers is een bedrijvenfonds noodzakelijk. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het instellen van een Bedrijven Investering Zone (BIZ). Medewerking als lokale overheid is hiervoor een voorwaarde en die moeten we dan ook invullen. Door de juiste zorg te besteden aan het bestaande bedrijfsleven, is er ook de juiste aandacht voor het bestaande arbeidsaanbod. B. Acquisitie Het aantrekken van nieuwe bedrijven is niet zozeer het inzetten op doorlopende acquisitie, waarbij een medewerker bedrijven benadert, maar meer het gebruiken van de netwerken die er zijn. Attent reageren op signalen bij bedrijven en vooral ook samen met het bestaande bedrijfsleven zorgen dat de bedrijvigheid levendig blijft in onze gemeente. Initiatieven worden vanuit een positieve ingang benaderd en de overheid ondersteunt de initiatieven. C. Inzetgebieden Er is een aantal initiatieven die een goede kans maken om door te ontwikkelen. Die initiatieven willen we graag ondersteunen en stimuleren. In de eerste plaats gaat het om de werkgelegenheid in de recreatie en toerisme sector. De gemeente biedt vanuit zijn natuurlijke omgeving alle ingrediënten om e.e.a. sterk door te ontwikkelen. Door als gemeente de regie op dit terrein nadrukkelijk te nemen, moet het mogelijk zijn om de zo gewenste voortgang te bewerkstelligen. Een tweede inzetgebied is research en development. Initiatieven zoals een Ecomunitypark zijn hiervoor de basis. Hiermee bied je ook ruimte aan hoogwaardige arbeid met een duurzaam karakter in je gemeente. Het derde inzetgebied ligt op het terrein van de zorg. De mogelijkheden om in onze gemeente zorgcentra op maat te realiseren moet mogelijk zijn in samenwerking met het particulier initiatief. Het vierde inzetgebied is gericht op de detailhandel, een niet onbelangrijke schakel in de werkgelegenheid in onze gemeente. De onderzoeken die er de afgelopen jaren zijn geweest geven aan dat er met name in het centrum van Oosterwolde e.e.a. moet ontwikkelen. Het reeds bekende Centrumplan vervult daarin een belangrijke rol. D. Wet en regelgeving Het rapport Ooststellingwerf Ontregeld moet voortvarend worden uitgevoerd. Op 31 december 2010 moet duidelijk zijn dat het ook is uitgevoerd. De resultaten willen we na een jaar evalueren. Wel moet er bij voortduring oog zijn voor nut en noodzaak van regels. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 3

4 2. Zorg en welzijn A. WMO Op het terrein van zorg en welzijn blijft de WMO een belangrijke rol spelen. In het kader van de WMO zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid thema s die overal in terugkomen. Maar we zijn van mening dat dit niet ten koste mag gaan van een humaan en sociaal maatschappelijk beleid. Eén van de belangrijke zaken die burgers direct aangaan is de verstrekking van zorg en hulpmiddelen. Wij streven te komen tot een snelle en directe afhandeling van WMO aanvragen. Klaar terwijl u wacht, is in principe uitgangspunt, in situaties waar dat niet kan zullen concrete afspraken worden gemaakt. Alle voorzieningen kosten geld. Tot 2012 is het geld als doeluitkering opgenomen in de algemene uitkering. Daarna wordt het als algemene uitkering aangemerkt. De middelen die voor de WMO voorzieningen binnenkomen moeten ook daarvoor worden ingezet. Dit zou ook in de jaren na 2012 op hetzelfde niveau moeten worden benoemd in de begroting. B. Adviesraden Belangrijk is om vast te stellen dat er diverse adviesraden zijn in onze gemeente. Deze raden kunnen adviseren (gevraagd en ongevraagd) over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de beleidsontwikkelingen. Van de adviesmogelijkheden moeten we volop gebruik maken om zo goed afgewogen beslissingen te kunnen nemen. C. Gezondheid Gezondheid is een belangrijk thema. O.a. is het overgewicht bij jonge kinderen in onze gemeente een zorg. Door jonge kinderen te stimuleren te gaan sporten, kan er een bijdrage worden geleverd (in positieve zin) aan de problematiek. Echter de problematiek is breder en die zal nadrukkelijk aandacht moeten krijgen in het vormen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. D. Fairtrade Zorg en welzijn stopt niet bij de gemeentegrens. We willen dan ook in vervolg op het Millennium Gemeente gaan voor een Fairtrade Gemeente, dit met het oog op duurzame ontwikkeling, waarbij producenten ook een eerlijke prijs krijgen. In het kader van duurzaamheid willen we tevens pleiten voor elektrische oplaadpunten langs de N381 t.h.v. Oosterwolde. De gemeente moet zelf, daar waar het kan, bij vervanging van dienstvoertuigen overstappen op elektrische voertuigen. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 4

5 3. Onderwijs, vorming en jeugd A. Centrum voor Jeugd en Gezin In de eerste plaats willen we komen tot de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit moet voortvarend z n plaats krijgen. Met name de samenwerking die er moet komen tussen de diverse instanties die werkzaam zijn in onze gemeente is van groot belang. Niet alleen met het oog op de brede problematiek die we tegenkomen, maar meer nog in het kader van preventief werken. Het motto is voorkomen is beter dan genezen. B. Onderwijs In de tweede plaats willen we proberen in elk dorp goed en kwalitatief onderwijs te behouden. Wat uiteraard ook financieel haalbaar moet zijn. Op de korte termijn zijn er behoudens een enkele school geen problemen, maar er moet gekeken worden naar de toekomst die wat verder weg ligt. De demografische ontwikkelingen zijn dusdanig dat er vernieuwend en innovatief gedacht moet worden om vanuit het onderwijs een goede bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van een dorp. Daarvoor is samenwerking een belangrijk item. Een korte startnotitie, gebaseerd op het Zweedse model, kan zorgen voor het inslaan van een weg die uiteindelijk resulteert in een optimale bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen. 4. Ruimtelijke ordening A. Infrastructuur Voor de jaren zal er een nieuw meerjaren onderhoud plan (mop) voor de wegen moeten komen. Afhankelijk van het gewenste kwaliteitsniveau worden hiervoor de noodzakelijke middelen beschikbaar gesteld. Daarbij worden ook alternatieve onderhoudstrategieën in beeld gebracht om de keuzes te bepalen. Voor wat betreft de belijning op de wegen, gaan we studenten van een Hogeschool of Universiteit vragen om beeldend te maken waarom er in het shared space buitengebied niet of nauwelijks ongelukken gebeuren terwijl mensen zich toch onveilig voelen op de wegen, b.v. door het ontbreken van belijning. In onze gemeente kennen we een weloverwogen strooibeleid. Echter het is de burger niet altijd geheel duidelijk hoe het strooibeleid in elkaar steekt en waarom het zo in elkaar steekt. Het is dus noodzakelijk dat hierover duidelijk wordt gecommuniceerd. Bij gevaarlijke verkeerssituaties moet er aandacht zijn voor oplossingen, echter verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers moet ook worden benoemd. Partijen zijn van mening dat een goede ontsluiting d.m.v. uiteindelijk een 2 x 2 N381 tot Oosterwolde Zuid, in belangrijke mate bijdraagt aan de veiligheid van de N381. In de tweede plaats betekent het ook voor de economische ontwikkelingen van de gemeente een positieve bijdrage. In de eerste instantie gaan we met de provincie praten over 2 x 2 N381 tot Donkerbroek, maar we willen ook de mogelijkheden van 2 x 2 tot Oosterwolde Zuid nadrukkelijk in die besprekingen aan de orde stellen. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 5

6 B. Venekoten Noord De oorspronkelijke opzet om met rijksmiddelen( 5mio) de corporaties, de provincie en de gemeente een transformatie te verwezenlijken, is flink doorkruist door het afhaken van de corporaties en het is momenteel nog niet duidelijk wat de provincie gaat doen. Helder is wel dat de rijksmiddelen beschikbaar zijn als er daarnaast door andere overheden eenzelfde bedrag beschikbaar komt. Het is wellicht nog net een stap te vroeg om bindende afspraken te maken. Daarvoor is het nodig te weten hoe de portemonnee gevuld kan worden en hoe b.v. het afhaken van de corporaties kan worden gecompenseerd. Er is echter wel een directe lijn naar een combinatie met het Centrumplan. In dezelfde ruimtelijke omgeving staan nu min of meer losstaande plannen op stapel, terwijl samenhang in de plannen gewenst is. Een integrale aanpak van het plan Venekoten Noord en het Centrumplan is gewenst. Onderzocht dient te worden wat mogelijke consequenties hiervan zijn op financieel, juridisch en economisch gebied. Het streven is er op gericht om eind 2010 een geïntegreerd alternatief plan voor te kunnen leggen. C. Centrumplan De al eerder genoemde onderzoeken tonen de nut en noodzaak aan van het Centrumplan. Bovendien concluderen we dat er een verbinding kan zijn met de plannen rondom Venekoten Noord. Ook in het Centrumplan zullen ondernemers een belangrijke rol moeten spelen. De noodzaak om ook hier op redelijk korte termijn zicht te krijgen op de daadwerkelijke mogelijkheden is dringend aanwezig en moet dan ook voorrang krijgen. 5. Veiligheid Veiligheid heeft veel met gevoel te maken. Daar kom je niet aan tegemoet door ontkenning met harde feiten en cijfers, maar zal het zichtbaar moeten zijn dat er de juiste aandacht aan de problematiek wordt besteed. A. Coffeeshopbeleid Wij staan de vestiging van een coffeeshop in onze gemeente niet toe. Voortschrijdend inzicht leert dat met de vestiging van een coffeeshop de drempel voor acceptatie van softdrugs bij jongeren verder zal worden verlaagd. Daarom zal er primair ingezet worden op preventiebeleid en voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast wordt ingezet op bestrijding van de illegale verspreiding van softdrugs binnen onze gemeente. B. Toezichthouders In een aantal gevallen is het goed dat de burger geattendeerd wordt op houding en gedrag. Dat kan gebeuren als een hondenbezitter z n hond uitlaat op een speelveldje of als een automobilist door een verkeersregelaar naar een andere route gedirigeerd wordt. In al deze gevallen spreken we over handhaving. Toezichthouders kunnen breed worden ingezet. Niet om in eerste instantie klakkeloos te beboeten, maar om het gedrag te corrigeren. Met behulp van re-integratie middelen en een externe partij moet het mogelijk zijn hier invulling aan te geven. De duurzaamheid dient wel in het oog gehouden te worden bij het definitief uitwerken van de plannen. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 6

7 6. Wonen, huisvesting en doelgroepen A. Woningbouw Wat betreft de woningbouw, willen we, met inachtneming van provinciale regelgeving en gemaakte afspraken, aan de slag met een aantal zaken; zo zijn we van mening dat in het nieuwe woonplan ruimte moet zijn voor actieve inbreiding in de dorpen. Dit moet ook daadwerkelijk benut worden. Hiervoor is dan ook duidelijk ruimte voor het particuliere initiatief. Ook willen we als proef een aantal locaties aanwijzen om welstandsvrij te gaan bouwen. Het woonplan op zich moet worden beoordeeld op grond van de demografische ontwikkelingen en zaken zoals b.v. woonbehoefte onderzoek. Ook de structuurvisie geeft richting, dus een woonplan staat in verband met andere plannen. Daarom willen we ook het grondbeleid evalueren, om een duidelijke visie te formuleren hoe je met je grondbeleid om moet gaan in de toekomst. Het woonplan moet in de loop van 2010 klaar zijn en de evaluatie van het grondbeleid moet uiterlijk medio 2011 zijn afgerond. B. Agrarische sector De agrarische sector is nog steeds van groot belang voor onze gemeente. Bovendien is de sector van groot belang voor de leefbaarheid op het platteland. We zijn voorstander van verandering van bestemming van agrarische objecten, maar dat mag nooit als gevolg hebben dat de sector belemmeringen ondervindt in de toekomst. C. Aandachtsgebieden Door Provinciale Staten is een initiatief voorstel ( Benedictus) aangenomen. Hierin is aangegeven dat er niet alleen prachtwijk situaties zijn in de steden, maar dat er ook op het platteland aandacht moet zijn b.v. dorpen of wijken die ondersteuning nodig kunnen hebben. We willen dit voorstel steunen en ook voor de Gemeente Ooststellingwerf de nodige samenwerking met de provincie op dit terrein bewerkstelligen. Uitgangspunt is dat er niet alleen in situaties waar een brede problematiek aanwezig is wordt gewerkt aan verbetering van omstandigheden, maar ook dat er preventief wordt gewerkt. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 7

8 7. Sociale zekerheid In een tijd, waar arbeidsonzekerheid heerst en we nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de economische crisis, is het hebben van een passend vangnet voor onze burgers van belang. A. Minimabeleid Het minimabeleid willen we minimaal handhaven op het huidige niveau. Op deze wijze kun je verdere achterstand van mensen tot de maatschappij voorkomen. Maar ook als gemeente heb je daar voordeel bij. Als je een goede voorziening aanbiedt, zoals deelname aan een goede ziektekostenverzekering, dan bespaar je op de ziektekosten in de bijzondere bijstand. En wanneer burgers over voldoende middelen beschikken om de kinderen mee te laten doen aan sport, snijdt het mes aan twee kanten; participatie en gezondheid. ( Hoofdstuk 2 punt C) Op deze wijze willen we iedereen blijven betrekken bij de samenleving. B. Re-integratie De gemeente kent een goed werkend re-integratiebeleid. Dit staat en valt met de mogelijkheden om snel te reageren op de marktontwikkelingen. Zo is er nu een sterke toename van de jeugdwerkloosheid. Om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zijn we van mening dat er de komende tijd specifiek aandacht moet zijn voor de re-integratie mogelijkheden voor jongeren. 8. Inrichting woonomgeving Leefbaarheid in de dorpen wordt in feite bepaald door de bewoners zelf. Immers zij hebben heel direct invloed op hoe zij samen het dorp leefbaar houden. Maar ook als overheid heb je invloed op de leefbaarheid in de dorpen. Wij willen samen met de vertegenwoordigers van de dorpen bespreken wat er mogelijk is om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Zo willen we van gedachten wisselen over zelfredzaamheid met een eigen budget, maar ook dienen de o.a. onder hoofdstuk 3 B genoemde innovatieve ideeën m.b.t. het onderwijs daarbij aan de orde te komen. Een derde punt dat we willen bespreken is hoe je als overheid en bevolking samen kunt vaststellen (schouwen) wat er nodig is in een dorp, maar ook wat je dan als dorp daar zelf aan kunt doen. Dit zou niet alleen op stenen gericht moeten zijn, maar ook op sociaal maatschappelijk terrein. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 8

9 9. Dienstverlening De gemeente heeft een dienstverlenende taak naar zijn burgers en bedrijven. Daarom is open naar buiten treden (gastvrij zijn) een eerste vereiste. Het moet voor burgers en bedrijven duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en of complimenten. En medewerkers moeten in staat worden gesteld excellent te kunnen opereren. A. Klant Contact Centrum (KCC) In 2015 dient de lokale overheid de toegangspoort te zijn voor alle vragen aan de overheid. In Ooststellingwerf is dienstverlening als centraal thema benoemd. De eerste stappen zijn gezet naar een KCC, maar er zijn nog vele stappen te gaan. Met het uitgangspunt dat we de Klant als Koning willen zien, zullen we moeten doorpakken op dit thema. B. Dienstverleners Een belangrijke dienst die je als overheid verleent, is het verstrekken van de juiste informatie. Het is daarom van belang dat de medewerkers zo geschoold zijn c.q. bijgeschoold worden, dat bij veranderende wetgeving daarover aan het bedrijfsleven vroegtijdig geadviseerd kan worden. Ondernemers zijn dan in staat daar zelf vroegtijdig op te anticiperen. C. Intergemeentelijke samenwerking Om efficiënt om te kunnen blijven gaan met de beschikbare financiële middelen gaan we ook verder inzetten op intergemeentelijke samenwerking en het mogelijk afstoten van gemeentelijke taken. De reeds vastgestelde menukaart is hiervoor de basis. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 9

10 10. Financieel Al eerder in dit akkoord is op hoofdlijnen weergegeven dat er zwaar financieel weer op komst is. Daarom willen wij hieraan juist in een akkoord aandacht schenken. Het gemeentelijke geld is geld van ons allemaal. Maar als er moet worden bespaard gaan we dat ook allemaal merken. A. Onroerende Zaak Belasting In de komende 4 jaar wordt de OZB trendmatig verhoogd. OZB zal niet als middel ingezet worden om de begroting sluitend te krijgen. Projecten en voorzieningen, ten dienste van onze burgers en bedrijven, zullen van een passende financiering worden voorzien. B. Bezuinigingen In de eerste instantie willen we een algemeen breed beeld schetsen, waarna we aansluitend grove richting geven aan de mogelijkheden waar besparingen gerealiseerd kunnen/moeten worden. De bruto omzet van de begroting 2010 is ca. 56 miljoen. Zaken als b.v. kapitaallasten, bijstandsuitkeringen, doorbetaling SW gelden aan Caparis en kostendekkende activiteiten rioolafval, zijn niet of weinig beïnvloedbaar. Brengen we die in mindering, dan resteert een bedrag van ongeveer 35 miljoen. Dit is inclusief de personele en organisatorische lasten. De focus is in eerste instantie gericht op een structurele bezuiniging van 3,5 miljoen, gespreid over 4 á 5 jaar, zo mogelijk al ingezet in Dat is begrotingsbreed ongeveer 10%. Van deze bezuiniging zal er ongeveer 2,5 miljoen nodig zijn om de Rijksbezuinigingen op te vangen. De andere 1 miljoen kan worden aangewend om nieuw beleid in te zetten. Maar daar kan ook onder vallen dat we b.v. een vaste jaarlijkse aflossing doen van onze fixe leningen. B.v. 6 ton is voor nieuw beleid en 4 ton voor een aflossingsreserve fixe leningen De exacte bedragen zullen uiteindelijk worden bepaald als alle voorstellen daaromtrent zijn beoordeeld. Echter een indicatie vinden wij hier op zijn plaats. Richtinggevende bedragen voor besparingen per programma: Programma (taken): Besparingsbedrag indicatief gerealiseerd in 2014: 1. Werkgelegenheid 100k 2. Zorg en welzijn 400k 3. Onderwijs, vorming en jeugd 400k 4. Ruimtelijke ordening 100k 5. Veiligheid 100k 6. Wonen, huisvesting en doelgroepen 100k 7. Sociale zekerheid 50k 8. Inrichting leefomgeving 550k 9. Dienstverlening 100k 10. Financiële paragraaf 715k Totaal 2615k Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 10

11 Uitgaande van een verhouding tussen de taken en de personele inzet zou kunnen worden gedacht aan een ombuiging van 3,5 miljoen waarvan ongeveer 2,5 miljoen in taken gezocht wordt en 1 miljoen in de daarmee gemoeide personele/organisatorische lasten. Ook kan als uitgangspunt gelden dat Gemeenschappelijke regelingen voor eenzelfde percentage bezuiniging mee doen als wat de gemeenten op zich moeten realiseren. Daarnaast kan een vast gegeven zijn dat we beleid wat door de Rijksoverheid naar de gemeente wordt overgeheveld, uitvoeren tot op het niveau van het budget wat daarvoor ook wordt overgeheveld. Nogmaals moet gesteld worden dat de genoemde bedragen globaal zijn en definitieve voorstellen zullen bepalen hoe e.e.a. er in detail uit gaat zien. Ook kan de Rijksoverheid nog veranderingen aanbrengen in haar definitieve bezuinigingsmodel, hetgeen weer invloed kan hebben op dat wat de gemeenten moeten besparen. Opgesteld door OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD 11

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Harlingen, 8 augustus 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting Expeditie Tiel Organisatie - Cultuur - Huisvesting Informatie bijeenkomst Welkom en opening Expeditie Tiel het Hoe en Waarom! Huisvesting als instrument bij veranderingen Projectaanpak, uitgangspunten

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten!

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Begroting 2013 Meerjarenbegroting 2014-2016 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Waar staan we nu als gemeente? Economisch herstel gaat erg langzaam. Financieel hebben

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken.

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Versie: definitief/18-05-2017 Aanleiding De rijksoverheid heeft een landelijk verbod voor alle asbestdaken aangekondigd. Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Gemeentelijke inventarisatie mbt VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

Gemeentelijke inventarisatie mbt VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking Onderwerp Gemeentelijke inventarisatie mbt VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking Steller J.F.K.D. Martini De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon Bijlage(n)

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie