statenstukken Provinciale Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "statenstukken Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: I&V behandeling: Poppelaars, A.J.G. Agenda nr: Vergadering GS: 30 maart 2004 Nr: /8 dg Onderwerp: Deelname Stichting Grootschalige BasisKaart Nederland-Zeeland VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Met dit voorstel stellen wij u in de gelegenheid om uw wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken tegen deelname in de stichting Grootschalige BasisKaart Nederland-Zeeland. statenstukken Inleiding De Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) is een topografische basiskaart die onder andere door gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, Kadaster, telecommunicatiebedrijven, architecten, burgers en makelaars wordt gebruikt. Doordat alle partijen uitgaan van dezelfde basiskaart, wordt niet alleen fors bespaard op de kosten, maar sluiten de diverse gegevens ook beter op elkaar aan. Zo kan men bijvoorbeeld de ligging van kabels en leidingen eenvoudig vergelijken met de terreinsituatie, zoals sloten, wegen, gebouwen e.d. Sinds 1996 beschikt de provincie Zeeland voor een deel van haar grondgebied, zijnde de stroken ter plaatse van de provinciale wegen, over een digitaal bestand van de GBKN. Uitgangspunt was dat uiteindelijk het gehele landelijk gebied in Zeeland aangeschaft zou worden. Op dit moment is de digitale beschikking van de provincie, van het landelijk gebied, ongeveer 56%. Deels is dit aangeschaft ten behoeve van projecten en deels door inbreng in natura. Dit laatste zijn landmeetkundige metingen van nieuwe situaties van provinciale wegen welke door de stichting worden gebruikt ter actualisering van de GBKN. Toen de vervaardiging van de GBKN voor heel Nederland gereed was, ontstond de noodzaak om voor de bijhouding en distributie van deze kaart te komen tot een betere samenwerking tussen partijen, ook in Zeeland. De samenwerkingsovereenkomst. Een en ander is tot stand gekomen in het kader van verschillende overeenkomsten, voor het laatst in het kader van een samenwerkingsovereenkomst van 9 januari Deelnemers zijn 13 Zeeuwse gemeenten, de twee waterschappen, het Kadaster, KPN Telecom, N.V. Delta, Zekatel Basisdiensten N.V., de N.V. Waterleiding Maatschappij Brabant Water, de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports en de stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Zeeland. Het regionaal samenwerkingsverband, dat sinds 1996 het vervaardigen en bijhouden van de GBKN regelt, heeft vorig jaar besloten een Stichting in het leven te roepen om de bijhouding in de toekomst te regelen. Deze Stichting is opgericht op 9 januari 2003.

2 Onderwerp: Deelname Stichting Grootschalige BasisKaart Nederland-Zeeland De provincie was afnemer voor een beperkt deel van het provinciale grondgebied en heeft als gebruiker tot nu toe geen vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting. De provincie is wel vertegenwoordigd in een ambtelijk gebruikersplatform, dat adviseert aan het bestuur. Aangezien de provincie, alhoewel indirect en beperkt, formeel deelneemt aan een stichting had hiervoor wellicht toestemming gevraagd moeten worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit is niet gebeurd. Ontwikkelingen In het afgelopen jaar heeft er een landelijke discussie plaats gevonden om tot een andere kostenverdeelsleutel te komen. Op basis van een recent landelijk onderzoek naar de toepassingsgebieden en het nut van de kaart bij de participanten, heeft de landelijke Stichting GBKN in 2003 een nieuwe kostenverdeelsleutel vastgesteld. Daarin wordt de gemeentelijke bijdrage met 50% verhoogd (van 20% naar 30% deelname), ingaande 1 januari Dit was aanleiding voor de stichting GBKN Zeeland om de provincie Zeeland een éénmalige aanbieding te doen om per 1 januari 2004 deelnemer van het GBKN voor het hele provinciale grondgebied te worden. Dit heeft o.a. als voordeel dat op ieder moment de actuele situatie beschikbaar is, inclusief de bebouwde gebieden. Dit is nodig bij b.v. het bepalen van noodzakelijke omleidingen i.v.m. uitvoeringswerken, gebiedsgerichte benaderingen, toetsing van bestemmingsplannen die als basis de GBKN hebben en de ondergrond voor geluidscontouren. Ook voor bebouwde gebieden is volledige beschikbaarheid van belang, dit b.v. in relatie tot ruimtelijke ordening, bodemsaneringen, archeologie e.d. Kortom, wij zijn van mening dat deze volledige deelname noodzakelijk is voor een goede taakuitoefening. Het aanbod houdt in dat de provincie ha landelijk gebied en ha stedelijk gebied in GBKN verband beschikbaar krijgt. De normale aanschafwaarde voor dit areaal bedraagt Daarvoor hoeft de provincie echter geen vergoeding te betalen. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud voor heel het provinciale grondgebied de komende jaren ongeveer zal bedragen. Nu draagt de provincie ongeveer per jaar bij, dit bedrag loopt overigens ieder jaar op, afhankelijk van de jaarlijkse uitbreiding. Een groot gedeelte hiervan zal elk jaar worden voldaan middels levering in natura, zijnde de noodzakelijke landmeetkundige metingen van provinciale wegen. Het afgelopen jaar zijn er zoveel bijdragen in natura (o.a. aansluitende wegen WST) geleverd dat de bijdrage voor 2004 daarmee nu reeds is gerealiseerd. De buffer die hierdoor ontstaat zal met zich meebrengen dat ook de komende jaren slechts een gering bedrag nodig is vanuit de daarvoor gereserveerde budgetten. Wij zijn daarom voornemens om in te gaan op het aanbod van de stichting. Daartoe is een concept allonge opgemaakt waarin is vastgelegd dat de bijzondere positie van de provincie per 1 januari 2004 wordt opgeheven. In dat verband is ook een statutenwijziging van de stichting noodzakelijk. Inmiddels is een concept akte ontvangen. Beide stukken zijn hierbij gevoegd. 2

3 Onderwerp: Deelname Stichting Grootschalige BasisKaart Nederland-Zeeland Vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur Zoal hiervoor is aangegeven was de provincie tot nu toe alleen ambtelijk vertegenwoordigd in het Regionaal Samenwerkings Verband en sinds 9 januari 2003 in het gebruikersplatform, een adviesorgaan voor het stichtingsbestuur. Bij volledige participatie krijgt de provincie dezelfde status als de overige deelnemers en mag een bestuurslid aanwijzen. Het huidige stichtingsbestuur wordt gevormd door: Ir. P. Buijs (Delta N.V.) Ir. R.C.J. Witmer (Kadaster) W.A. Gosselaar (Zeeuwse Waterschapsbond) P.J. Hamelink (Vereniging van Zeeuwse Gemeenten) E.M. Holthuijsen (KPN Telecom) A.A. Noorlander (GBKN) Procedureel Sinds de invoering van de dualisering zijn wij bevoegd om tot deelname in een stichting te besluiten. Een dergelijk besluit mag echter pas genomen worden nadat wij Provinciale Staten in de gelegenheid hebben gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Indien u met het voorstel instemt zullen wij een besluit nemen en dit ter goedkeuring aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voorleggen. Wij zijn voornemens om te besluiten: 1. Per 1 januari 2004 deel te nemen in de stichting, conform de hierbij gevoegde allonge bij de samenwerkingsovereenkomst d.d. 9 januari 2003 en de, eveneens bijgevoegde, concept statutenwijziging stichting GBKN-Zeeland alsmede het GBKN het gebruik uit te breiden tot het gehele provinciale grondgebied, 2. De heer ir. J.W. Stalknecht MBA, directeur van de directie Infrastructuur en Vervoer voor te dragen als bestuurslid van de stichting. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken en te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.. gedeputeerde staten, Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, Mr. Drs. L.J.M. Verdult, secretaris. 3

4 Onderwerp: Deelname Stichting Grootschalige BasisKaart Nederland-Zeeland Bijlagen: 1. Concept allonge samenwerkingsovereenkomst 2. Concept Statutenwijziging stichting Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 maart 2004, nr /8 dg; besluiten: In te stemmen met deelname in de Stichting GBKN-Zeeland per 1 januari

5 Onderwerp: Deelname Stichting Grootschalige BasisKaart Nederland-Zeeland 5

6 Ondergetekende, Naam:... Adres:... Woonplaats:... Directie:... Afdeling:... Functie:... Verkopen verlof: Verzoekt om uitbetaling van.. uur (voltijder maximaal 36 uur) van het algemeen verlof over Kopen verlof: Verzoekt om in uur (voltijder maximaal 72 uur) minder te mogen gaan werken en de hiermee gemoeide salarisvermindering te verrekenen met: het salaris over de maanden van juni t/m december 2004 de eindejaarsuitkering 2004 PC met toebehoren (tevens verklaring zakelijk gebruik invullen en aanschafnota bijvoegen): Verzoekt voor de aanschaf van een PC met toebehoren, ten bedrage van.. (maximaal 1.415):..uur algemeen verlof 2004 in te leveren... in mindering te brengen op de eindejaarsuitkering 2004 Fiets voor het woon-werkverkeer (tevens fietsverklaring invullen en aanschafnota bijvoegen): Verzoekt voor de aanschaf van een fiets voor het woon- werkverkeer, ten bedrage van.. (maximaal 749) en accessoires ten bedrage van (maximaal 250):..uur algemeen verlof 2004 in te leveren... in mindering te brengen op de eindejaarsuitkering OV-kosten: Verzoekt de voor eigen rekening blijvende kosten van de aanschaf van een OV-jaarkaart of van een trajectkaart, die tevens voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt, ten bedrage van.., te verrekenen door:..uur in mindering te brengen op het algemeen verlof in mindering te brengen op de eindejaarsuitkering Ondergetekende verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de IKAP-regelgeving en van de fiscale voorwaarden..,. Datum Handtekening

7 ALLONGE BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GBKN-ZEELAND DIE OP 9 JANUARI 2003 IS ONDERTEKEND De ondergetekenden: 1. De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, te dezen vertegenwoordigd door de heer D.J. van der Zaag, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten; 2. De waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden, te dezen vertegenwoordigd door de heer W.A. Gosselaar van de Zeeuwse Waterschapsbond; 3. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers, rechtspersoonlijkheid bezittend krachtens artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster, gevestigd te Apeldoorn, te dezen vertegenwoordigd krachtens machtiging van de Raad van Bestuur van die dienst de heer ir. R.C.J. Witmer MBA; 4. De besloten vennootschap KPN Telecom B.V, gevestigd te Amersfoort, te dezen vertegenwoordigd door de heer W.J. Lambo; 5. De naamloze vennootschap N.V. DELTA, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir P.J. Buijs; 6. De besloten vennootschap DELTA Kabelcomfort Netten B.V., gevestigd te Middelburg, te dezen vertegenwoordigd door N.V. DELTA, welke vennootschap op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de heer ir P.J. Buijs; 7. De naamloze vennootschap N.V. Waterleiding Maatschappij Brabant Water, gevestigd te Breda, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir P.J. Buijs; 8. De provincie Zeeland, gevestigd te Middelburg, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J.W. Stalknecht MBA;

8 9. De Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports, gevestigd te Terneuzen, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. van der Hart; De ondergetekenden 1 t/m 9 worden in het hierna volgende tezamen genoemd: de Samenwerkende Partijen en afzonderlijk Samenwerkende Partij. 10. De stichting Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Zeeland, gevestigd te Middelburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris de heer ir P.J. Buijs en de heer ir R.C.J. Witmer MBA, hierna: de Stichting. Hebben in aanmerking genomen: a. Partijen zijn op 9 januari 2003 een samenwerkingsovereenkomst (hierna: de Samenwerkingsovereenkomst) aangegaan met als doel het instandhouden, het bijhouden en het exploiteren van de GBKN-Zeeland (een gemeenschappelijk bedrijfsmiddel van de Samenwerkende Partijen) tegen zo laag mogelijke kosten voor de Samenwerkende Partijen en met gebruikmaking van een beheerstichting in de vorm van de Stichting GBKN-Zeeland. b. De ondergetekende onder 8, de provincie Zeeland, heeft in de Samenwerkingsovereenkomst een bijzondere positie ten aanzien van de verplichting tot een bijdrage in het Budget van de Stichting en ten aanzien van de benoeming van bestuursleden van de Stichting. In art. 5.4 (financiële middelen Stichting), derde alinea is bepaald: Met betrekking tot de verplichting van de provincie Zeeland geldt, dat het bedrag van de deelname ieder jaar wordt verhoogd conform de systematiek van bijlage III. 2

9 In art. 6.1 (bestuur), eerste alinea is voorzover hier van belang bepaald: Iedere Samenwerkende Partij met uitzondering van.., de provincie Zeeland.. is gerechtigd en verplicht één bestuurslid te benoemen in het bestuur van de Stichting. In art. 6.2 (besluitvorming), tweede alinea is bepaald: Het gewicht van het stemrecht van het door een Samenwerkende Partij te benoemen bestuurslid wordt bepaald door het bijdragepercentage van iedere Samenwerkende Partij, zoals vermeld in bijlage III. c. Partijen zijn overeengekomen de bijzondere positie van de provincie Zeeland op te heffen en de provincie Zeeland volledig te laten deelnemen in ((benoeming van het bestuur van) de Stichting en in (de bijdrageplicht overeenkomstig de als bijlage I bij de Samenwerkingsovereenkomst behorende staffel) de Samenwerkingsovereenkomst. Partijen wensen hun overeenstemming daaromtrent in het hiernavolgende schriftelijk vast te leggen, waarbij het gestelde in deze considerans volledig deel uitmaakt van deze allonge. Zijn overeengekomen als volgt: 1. De provincie Zeeland gaat per 1 januari 2004 volledig deelnemen in de Samenwerkingsovereenkomst en (dus ook) in de Stichting. 2. In verband daarmee vervalt de derde alinea van art. 5.4 van de Samenwerkingsovereenkomst en zal de provincie Zeeland in het budget van de Stichting bijdragen volgens de op Bijlage A aan deze allonge gehechte staffel( die bijlage I van de Samenwerkingsovereenkomst vervangt). 3

10 3. Art. 6.1 eerste alinea van de Samenwerkingsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling: Iedere Samenwerkende Partij met uitzondering van Brabant Water en Zeeland Seaports is gerechtigd en verplicht één bestuurslid te benoemen in het bestuur van de Stichting. Voor het gewicht van het stemrecht (art. 6.2, tweede alinea van de Samenwerkingsovereenkomst) wordt verwezen naar bijlage B (die bijlage III van de Samenwerkingsoveenkomst vervangt). 4. Ter uitvoering van het hiervoor onder 3 bepaalde zal in het bestuur van de Stichting worden besloten tot een statutenwijziging en wel aldus, dat de statuten per 1 januari 2004 komen te luiden overeenkomstig het concept-statutenwijziging dat als Bijlage C aan deze allonge is gehecht. 5. De provincie Zeeland zal per 1 januari 2004 de heer ir. J.W. Stalknecht MBA als lid van het bestuur van de Stichting benoemen. 6. Voor het overige blijven de rechten en verplichtingen van Partijen uit de Samenwerkingsovereenkomst in stand. Aldus overeengekomen en ondertekend, 1. Vereniging van Zeeuwse gemeenten D.J. van der Zaag Plaats: Datum: 4

11 2. Zeeuwse Waterschapsbond W.A. Gosselaar Plaats: Datum: 3. Dienst voor het Kadaster en de openbare registers R.C.J. Witmer Plaats: Datum: 4. KPN Telecom B.V. W.J. Lambo Plaats: Datum: 5. N.V. DELTA P.J. Buijs Plaats: Datum: 6. DELTA Kabelcomfort Netten B.V. P.J. Buijs Plaats: Datum: 5

12 7. N.V. Waterleiding Maatschappij Brabant Water P.J. Buijs Plaats: Datum: 8. Provincie Zeeland J.W. Stalknecht Plaats: Datum: 9. Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports J. van der Hart Plaats: Datum: 10. Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Zeeland P.J. Buijs R.C.J. Witmer Plaats: Plaats: Datum: Datum: 6

13 7

14 - 1 - Bijlage C Allonge Samenwerkingsovereenkomst GBKN-Zeeland BB statutenwijziging stichting Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr Franciscus Josephus Gerardus Guillaume Prick, notaris gevestigd te Nijmegen: de heer mr Bas Bookelmann, geboren te Nijmegen op zestien september negentienhonderd vijfenzeventig, kantooradres: Van Schaeck Mathonsingel 4, 6512 AN Nijmegen. De verschenen persoon verklaarde dat: (A) De stichting Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Zeeland, met statutaire zetel te Middelburg, kantoorhoudende Vrijlandstraat 31 te 4337 EA Middelburg (de "stichting"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland onder nummer (B) De statuten van de stichting werden vastgesteld bij akte van oprichting verleden op negen januari tweeduizend en drie voor mr L.A.J.M. Wilod Versprille, destijds notaris te Elst. Sedertdien zijn de statuten niet meer gewijzigd. (C) Het bestuur op *** tweeduizend en vier heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting. (D) Hij, verschenen persoon, bij gemeld besluit werd gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt: STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: 1. Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Zeeland, bij afkorting genaamd Stichting GBKN-Zeeland. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Middelburg.

15 - 2 - DOEL Artikel 2. Het doel van de stichting is: - het bijhouden en exploiteren van de Grootschalige Basiskaart Nederland voor Zeeland voor rekening en risico van de Samenwerkende Partijen overeenkomstig de afspraken tussen de Samenwerkende Partijen vastgelegd in voormelde samenwerkingsovereenkomst; de stichting zal daartoe op eigen naam (rechts)handelingen verrichten; - het bevorderen van overleg tussen de Samenwerkende Partijen; - het voeren van overleg met publiek- en privaatrechterlijke instellingen ter uitvoering van de tussen de Samenwerkende Partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst; - het mogelijk aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties waarvan de doelstellingen overeenkomen met het doel van de Stichting GBKN-Zeeland; - Het zoveel mogelijk aansluiten bij en uitvoeren van de door het Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland aangegeven richtlijnen. VERMOGEN Artikel 3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: - een door de Samenwerkende Partijen aan de stichting te betalen bijdrage in de exploitatiekosten van de stichting, zoals door de Samenwerkende Partijen jaarlijks op grond van de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgesteld; - hetgeen de stichting door subsidies, erfstellingen, legaten of schenkingen verkrijgt. - hetgeen de stichting op een andere wijze verkrijgt. SAMENWERKENDE PARTIJEN De stichting kent Samenwerkende Partijen. AANTAL EN BENOEMING BESTUURSLEDEN Artikel De stichting wordt bestuurd door het bestuur, waarvan het aantal leden gelijk is aan het aantal Samenwerkende Partijen aan de samenwerkingsovereenkomst, met dien verstande dat de partijen Brabant Water N.V., en de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports geen bestuurslid leveren en kunnen benoemen. DELTA Kabelcomfort Netten B.V. zal, voor zolang zij in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met Delta N.V. is verbonden, eveneens geen bestuurslid leveren en kunnen benoemen. 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en het bepaalde in

16 - 3 - de volgende zin benoemt iedere Samenwerkende Partij één bestuurder. De bestuurder van de Samenwerkende Partij Gemeenten wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en de bestuurder van de Samenwerkende Partij Waterschappen wordt benoemd door het bestuur van de Zeeuwse Waterschapsbond. 3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zal de Partij die het betreffende bestuurslid had benoemd, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature, een opvolger benoemen. 5. Indien het bestuur uit tenminste drie leden bestaat, benoemd door drie verschillende Samenwerkende Partijen, dan vormen de overblijvende bestuurders, ook indien één of meer leden ontbreken, niettemin een wettig bestuur. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP Artikel 5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: 1. overlijden; 2. verklaring in staat van faillissement, surséance van betaling of schuldsanering; 3. verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; 4. ontslag door de rechtbank; 5. schriftelijke ontslagname door de bestuurder; 6. het niet meer in dienst zijn bij of verbonden zijn aan de Samenwerkende Partij, die de betreffende bestuurder heeft benoemd, casu quo het niet meer in dienst zijn bij of verbonden bij een van de Gemeenten danwel Waterschappen; 7. het beeindigen van de samenwerkingsovereenkomst van degene die een betreffend bestuurslid heeft benoemd; 8. ontslag als bestuurslid door degene die een betreffend bestuurslid benoemd heeft.

17 - 4 - BESTUURSBEVOEGDHEID Artikel 6. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. VERTEGENWOORDIGING Artikel Naast het bestuur is tot vertegenwoordiging bevoegd; - de voorzitter en de secretaris gezamenlijk; - de voorzitter of secretaris tezamen met een andere bestuurder.; - twee andere bestuurders gezamenlijk. 2. De beperking als bedoeld in artikel 6 is ook een beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid, doch kan slechts door de stichting worden ingeroepen. BESTUURSVERGADERINGEN EN DEELNAME AAN VERGADERINGEN Artikel De bestuursvergaderingen worden gehouden in Middelburg, dan wel in een andere gemeente in Nederland. 2. Jaarlijks wordt tenminste één vergadering gehouden. 3. Het bestuur vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter, of degene die hem als zodanig vervangt, dit wenselijk acht, of indien een andere bestuurder daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter tenminste tien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. 5. De oproepingsbrieven vermelden de plaats, het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. 6. Indien en zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen. 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

18 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt door een door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezochte persoon. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in de betreffende vergadering of in zijn eerstvolgende vergadering en ten bewijze daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. 9. Iedere bestuurder heeft het recht bestuursvergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen overeenkomstig het in artikel 9 gewogen stemrecht. 10. In principe is iedere bestuurder zelf aanwezig bij bestuursvergaderingen. Iedere bestuurder is evenwel bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Gevolmachtigden kunnen slechts zijn, personen in dienst van de Samenwerkende Partij die de betreffende bestuurder heeft benoemd casu quo een Gemeente dan wel een Waterschap, dan wel een medebestuurder. De schriftelijk gevolmachtigde heeft dezelfde rechten als de bestuurder die hij vertegenwoordigt. BESTUURSBESLUITEN, GEWOGEN STEMRECHT Artikel 9 1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden, ter vergadering aanwezig is. 2. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van stemmen, met dien verstande dat een besluit alleen dan kan worden genomen, indien minimaal twee bestuursleden, verbonden aan twee verschillende Samenwerkende Partijen voor een dergelijk besluit stemmen. 3. Iedere bestuurder heeft zoveel stemrecht als de betreffende Samenwerkende Partij toekomt overeenkomstig het bepaalde in of bij de Samenwerkingsovereenkomst, waarbij de bijdrage van Brabant Water en de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports buiten beschouwing gelaten wordt. 4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering unaniem besluit om over personen mondeling te stemmen. Schriftelijk stemmen geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 6. Indien stemmen over een voorstel staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

19 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 8. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 7 bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 9. Bestuursbesluiten inhoudende een afwijking van het landelijk beleid kunnen uitsluitend worden genomen met een meerderheid van tweederde van de stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt na de eerste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Voormelde vergadering zal niet later dan één maand na de eerste vergadering worden gehouden. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders met een meerderheid van tweederde van de stemmen over in afwijking van het landelijk beleid worden besloten. BESLUITEN BUITEN VERGADERING Artikel 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telex, per telefax of per hun mening over het besluit te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door een door de voorzitter aan te wijzen persoon een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

20 - 7 - BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN EN VASTLEGGING WERKZAAMHEDEN Artikel Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 4. Het bestuur is verplicht de jaarstukken tien jaar lang te bewaren. 5. Eveneens binnen zes maanden na het einde van ieder boekjaar stelt het bestuur een verslag op van de werkzaamheden van de stichting. 6. De jaarrekening en het verslag van werkzaamheden wordt na vastlegging door het bestuur ter openbare kennisneming gebracht. REGLEMENT Artikel Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen kunnen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten of hetgeen is geregeld in de tussen de Samenwerkende Partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst. 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. STATUTENWIJZIGING Artikel Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt na de eerste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Voormelde vergadering zal niet later dan één maand na de eerste vergadering worden gehouden. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met algemene stemmen over statutenwijziging worden besloten. 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand

21 - 8 - komen. FUSIE Artikel 14. Een besluit tot het aangaan van een fusie kan door het bestuur slechts genomen worden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle Samenwerkende Partijen. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 2. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen op het moment dat alle (overblijvende) Samenwerkende Partijen besluiten de samenwerkingsovereenkomst te beeindigen of indien de samenwerkingsovereenkomst anderszins ten aanzien van alle Samenwerkende Partijen eindigt. 3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur. 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig de daarvoor in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen bepalingen. 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door het bestuur aan te wijzen vereffenaar. 7. Voorzover in deze statuten daarvan niet is afgeweken zijn op de vereffening de artikelen 23a tot en met 24 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk van toepassing. HANDELSREGISTER Artikel 16. De bestuurders zijn verplicht: - tot neerlegging ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft, van de navolgende stukken: - een authentiek afschrift, danwel uittreksel van de akte van oprichting; - een authentiek afschrift, danwel uittreksel van iedere akte van statutenwijziging; - een volledige tekst van gewijzigde statuten. - tot inschrijving ten kantore van voormeld handelsregister, van het

22 - 9 - navolgende: - naam, voornamen en woonplaats van alle bestuurders. De vereffenaars als bedoeld in artikel 15 lid 3 zijn gehouden van de ontbinding inschrijving te doen ten kantore van voormeld handelsregister. De bewaarder van de boeken en bescheiden als bedoeld in artikel 15 lid 6 is gehouden daarvan inschrijving te doen ten kantore van voormeld handelsregister. SLOTBEPALING Artikel 17. In alle gevallen waarin de wet en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. SLOT De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is hij gewezen op de gevolgen die voor hem uit de akte voortvloeien. Hij heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten Fundashion Pebble Squad

Statuten Fundashion Pebble Squad Statuten Fundashion Pebble Squad Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Pebble Squad 2. Zij is gevestigd te Kralendijk 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

26315ae statutenwijziging

26315ae statutenwijziging 1 26315ae statutenwijziging Heden, negen september tweeduizend elf, verscheen voor mij, Meester Abel Elzinga, notaris gevestigd te Hoogezand Sappemeer: de heer Mark Helmerhorst, geboren te Roden op tweeëntwintig

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum Inleidende bepalingen : Waar in deze statuten wordt gesproken van: A. Probusclub : wordt daaronder verstaan de locale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, welke club is erkend

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede Heden, drie en twintig februari negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, Mr. JAN JACOB GAMBON, notaris ter standplaats

Nadere informatie

STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG,

STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG, Statuten ICTWaarborg NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG, ook handelend onder de naam ICTWaarborg. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2 1 28273/jfh STICHTING Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jan Freerk Harmsma, notaris te Joure: 1. mevrouw Anja Rombout, geboren te Rotterdam op elf juli negentienhonderd zevenenzestig,

Nadere informatie

HP/ee/ OPRICHTING STICHTING

HP/ee/ OPRICHTING STICHTING PAULUSMA LOOF NOTARISSEN Bezoekadres : Klaas Timmerstraat 4, Rotterdam Postadres : Postbus 8008, 3009 AA Rotterdam Telefoon : 010-4135186 Fax : 010-4113151 HP/ee/2012.000656.01 OPRICHTING STICHTING Heden,

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 3.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 3. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. GRONDSLAGEN/UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLING/VERWE-

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

STICHTIN Doss. nr: STICHTING

STICHTIN Doss. nr: STICHTING STICHTIN Doss. nr: 2004.000448-1 - STICHTING VAN DISSEL OOSTINGA HAGE NOTARISSEN Heden, @ verscheen voor mij, Mr DICK OOSTINGA, notaris te Goes: @, ten deze handelend als gevolmachtigde van: de heer Anton

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING KIENHIJIS HOVING MJB/WJ0.2004.0005/1 04/05/2004 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Heden, een juni tweeduizendvier, verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma, notaris te Enschede: mevrouw Willemien Jantine Olijdam,

Nadere informatie

STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME

STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME, zoals deze statuten luiden na de akte van statutenwijziging op 3 augustus 2017 voor mr. M.S.M. Bosse, notaris te

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING HE /HS /PO /

OPRICHTING STICHTING HE /HS /PO / OPRICHTING STICHTING Heden, verscheen voor mij, Mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris te --- Amsterdam:---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

/MOK/mb STATUTENWIJZIGING

/MOK/mb STATUTENWIJZIGING 1. 2016.014946.01/MOK/mb STATUTENWIJZIGING Heden, twee februari tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr Monique van 't Hooft-Kniest, notaris te Boxtel: 1. de heer Josephus Henricus Petrus Maria Smits,

Nadere informatie

LN/ Statutenwijziging (Stichting Steunfonds van de Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol)

LN/ Statutenwijziging (Stichting Steunfonds van de Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol) 1 Statutenwijziging (Stichting Steunfonds van de Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol) Op vijftien februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Leendert van der Niet, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING WERKGROEP VOOR MILIEUZORG APELDOORN KVZ/lih

STATUTENWIJZIGING STICHTING WERKGROEP VOOR MILIEUZORG APELDOORN KVZ/lih STATUTENWIJZIGING STICHTING WERKGROEP VOOR MILIEUZORG APELDOORN. 123313 KVZ/lih - 1 - Op achttien september tweeduizend drie verscheen voor mij, mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Bladzijde: 1 MR/1003477. Oprichting Stichting Roofvogelboerderij

Bladzijde: 1 MR/1003477. Oprichting Stichting Roofvogelboerderij Bladzijde: 1 MR/1003477 Oprichting Stichting Roofvogelboerderij Heden, veertien april tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Jutta Wolf, notaris te Zoetermeer: 1. de heer Benny Johannes Minnekes de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Haarlem gevestigde stichting: Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland; per 17 juli 2007.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Haarlem gevestigde stichting: Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland; per 17 juli 2007. NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 2007.002500.01/MH DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Haarlem gevestigde

Nadere informatie

CONCEPT OPRICHTING STICHTING

CONCEPT OPRICHTING STICHTING blad -1- CONCEPT OPRICHTING STICHTING Heden, + tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort: 1. de heer Henri Carl Albert Braakenburg, wonende te 3818 HJ Amersfoort,

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING pagina 1 van 6 /CNO/WRI STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, drieëntwintig februari tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, mr. SEBASTIAN ALBERTS, notaris in de gemeente Heusden kantoorhoudende te Vlijmen:

Nadere informatie

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING 1 Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, tien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Johanna Maria van Eeten, notaris te 's-hertogenbosch: de heer PHILIPPE WILLEM MAURICE

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Naam, Zetel en Duur Artikel De stichting draagt de naam:

Naam, Zetel en Duur Artikel De stichting draagt de naam: ------------------------------------ Naam, Zetel en Duur. ------------------------------------------- Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: STICHTING STOP DARMKANKER NEDERLAND. 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

kern Afschrift AKTE VAN OPRICHTING notarissen inzake Stichting Gezinsfundament Harderwijk Minderbroederslaan DK Harderwijk

kern Afschrift AKTE VAN OPRICHTING notarissen inzake Stichting Gezinsfundament Harderwijk Minderbroederslaan DK Harderwijk kern notarissen Minderbroederslaan 1 3841 DK Harderwijk Postbus 153 3840 AD Harderwijk T: (0341) 417114 F: (0341) 415504 E: info@kernnotarissen.n1 www.kernnotarissen.n1 Afschrift AKTE VAN OPRICHTING inzake

Nadere informatie

blad 1 OPRICHTING LARP STICHTING BOOYAH

blad 1 OPRICHTING LARP STICHTING BOOYAH blad 1 CONCEPT OPRICHTING LARP STICHTING BOOYAH Heden, + tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Utrecht: 1. de heer Arnold Plomp, wonende te 1423 EG Uithoorn,

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

statutenwijziging zaaknr. 31872

statutenwijziging zaaknr. 31872 1 statutenwijziging zaaknr. 31872 Op twee mei tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Hilde Klazes de Boer, notaris te Zwolle: de heer Alexander Victor van Gool, (houder van paspoort nummer NSLHPH0K7),

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING@

OPRICHTING STICHTING@ Dossier 2010.000349.01/ OPRICHTING STICHTING@ Heden, @, is voor mij, mr. Patrick Cyrillus Petrus Clemens de Kerf, notaris, gevestigd te Tilburg, verschenen: @ ----------------------------------------------

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

blad 1 141555 GB 228402 OPRICHTING STICHTING

blad 1 141555 GB 228402 OPRICHTING STICHTING blad 1 OPRICHTING STICHTING Heden, zestien september tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort: mevrouw., werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris,

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

AKTE NOTARIS LAP, 2016 Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: /MK

AKTE NOTARIS LAP, 2016 Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: /MK 1 AKTE NOTARIS LAP, 2016 ontwerp Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: 2016.15139.01/MK OPRICHTING VAN EEN STICHTING (Stichting duurzaam beheer nederland) Aantal bijlagen gehecht

Nadere informatie

- 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING

- 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, acht september tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr Caroline Cornélie Annette Hoevenaars, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR 1: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD

NAAM, ZETEL EN DUUR 1: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD -! 1 - NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1: 1. Naam van de stichting: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD. 2. Zij heeft haar zetel in Wijchen. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL Artikel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Statuten Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen Versie 2012 (Def)

Statuten Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen Versie 2012 (Def) DOORLOPENDE TEKST van de thans geldende statuten van de statutair te Terneuzen gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende stichting: Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, van welke stichting de statuten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING zaaknummer: 33829 PM/IK (IK/pm) STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, zeven december tweeduizend vijftien verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen. 1. mevrouw GERDA VAN DER WAL,

Nadere informatie

blad 1 OPRICHTING STICHTING WESTBROEKSE ONDERNEMERS CLUB

blad 1 OPRICHTING STICHTING WESTBROEKSE ONDERNEMERS CLUB blad 1 OPRICHTING STICHTING WESTBROEKSE ONDERNEMERS CLUB Heden, zes februari tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Willem Samuël Hoorn, (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van mr. Johannes

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING pagina 1 van 6 STATUTENWIJZIGING STICHTING /JPU/ Heden, twee oktober tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS Oomen, notaris met als plaats van vestiging s-hertogenbosch: de heer

Nadere informatie

020834/HST/Statutenwijziging

020834/HST/Statutenwijziging 1 020834/HST/Statutenwijziging Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij mr. Eelko Drewes Smit, notaris te s-gravenhage: de heer mr. Theo Korstiaan DE POUS, wonende te 2585 SC s-gravenhage, Borneostraat

Nadere informatie

WILHELMUS PETRUS ROVERS,

WILHELMUS PETRUS ROVERS, HUIJBREGTS NOTARISSEN kantoor' s- Hertogenbosch 2005.003123.0 I/MOO/CNO' OPRICHTING STICHTING Heden, zestien juni tweeduizendvijf, verscheen voor mij, mr. MAARfEN :PETRUS WILHELMUS MARIA VAN DEN OORD,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET PARKHUYS

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET PARKHUYS STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET PARKHUYS Artikel 1 Naam, zetel en duur De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het Parkhuys. Zij heeft haar zetel in de gemeente Almere. De stichting is

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem.

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. 1 statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. naam, zetel en duur 1.1. De stichting draagt de naam:

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING (Stichting Chapeau Woonkring Heusden)

OPRICHTING STICHTING (Stichting Chapeau Woonkring Heusden) 1 OPRICHTING STICHTING (Stichting Chapeau Woonkring Heusden) Op zeventien april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Erik Jan Walter Maria van Egeraat, notaris te Uden: 1. de heer Leonardus Jozef

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel

DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel 1 DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel Naam, Zetel en Duur------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING 1 HK/MF/67308 HK/030415 AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING Vandaag, zes mei tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Robert Gerardus Petrus Maria van den Eijnden, notaris te Etten-Leur:

Nadere informatie

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden Statuten Ecolonie Artikel 1 Met de huidige statuten is door de betrokkenen een vereniging opgericht volgens de wet van 1 juli 1901 en het dekreet van 16 augustus 1901 onder de titel: ECOLONIE, CENTRE ECOLOGIQUE

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING RECREATIE EN TOERISME (INZAKE EXPLOITATIE TIC RIJNWAARDEN) 1808EK

OPRICHTING STICHTING RECREATIE EN TOERISME (INZAKE EXPLOITATIE TIC RIJNWAARDEN) 1808EK 1 OPRICHTING STICHTING RECREATIE EN TOERISME (INZAKE EXPLOITATIE TIC RIJNWAARDEN) 1808EK Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: Everardus Gerardus Theodorus Booltink, wonende

Nadere informatie

WILLEM ELIZA VAN VOSSEN

WILLEM ELIZA VAN VOSSEN 1 OPRICHTING STICHTING 111202 Heden, *** tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Arie Adriaan Jan Schot, notaris met plaats van vestiging de gemeente Tholen: 1. de heer JACOB VERBRUGGEN, wonende te 4691

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : 2016.000663.01 / JP/ JP/ Oprichting stichting Vergeet me niet OPRICHTING STICHTING Heden, twaalf oktober tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr.

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING. De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

OPRICHTING STICHTING. De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: OPRICHTING STICHTING Heden, negentien december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris te Amsterdam: 1. de heer AEbele Evert Kluwer, geboren te

Nadere informatie

Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo

Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo Bkjdl RW\SW\ 2012.000860.01 OPRICHTING STICHTING Heden, twaalf juli tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Ruud Wilbrink, hierna verder te noemen:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING/12H60387Opr1/AW Heden, *, verscheen voor mij, Mr Joost Boudewijn in t Hout, notaris te Heeze-Leende: Mevrouw Helena Maria

OPRICHTING STICHTING/12H60387Opr1/AW Heden, *, verscheen voor mij, Mr Joost Boudewijn in t Hout, notaris te Heeze-Leende: Mevrouw Helena Maria OPRICHTING STICHTING/12H60387Opr1/AW Heden, *, verscheen voor mij, Mr Joost Boudewijn in t Hout, notaris te Heeze-Leende: Mevrouw Helena Maria Marinus van Vroenhoven, geboren te Eindhoven op zevenentwintig

Nadere informatie

Meewis Notarissen. dd 3 september 2014. Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk

Meewis Notarissen. dd 3 september 2014. Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk - 1 - Meewis Notarissen Concept 15511 Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk tel. 0416-332612 or@meewisnotarissen.nl www.meewisnotarissen.nl dd 3 september 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van: STICHTING DE ARK gevestigd te Hardinxveld-Giessendam

Doorlopende tekst van de statuten van: STICHTING DE ARK gevestigd te Hardinxveld-Giessendam Doorlopende tekst van de statuten van: STICHTING DE ARK gevestigd te Hardinxveld-Giessendam naar aanleiding van de statutenwijziging d.d. 17 april 2003 verleden voor mr. J.L. de Lange notaris te Putten

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE - 1-5800/FWS STICHTING Heden, achttien maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Remus Dovianus, notaris te Dordrecht: 1. de heer ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE, geboren te Dordrecht op twee en twintig

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie