Nationaal openbare aanbesteding Gastvrije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal openbare aanbesteding Gastvrije"

Transcriptie

1 pagina 1 van 46 Nationaal openbare aanbesteding Gastvrije. 18/05/2015 Versie 1.0 Datum woensdag 13 mei 2015 Referentie TdH Auteur TdH

2 pagina 2 van 46 Inhoudsopgave Begrippenlijst aanbesteding... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding Algemeen Korte beschrijving van de Opdrachtgever Contactgegevens Doel van de aanbesteding Inhoud en omvang van de Opdracht Aanbestedingsprocedure... 8 Hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure Planning Het stellen van vragen of klachten indienen over het Het stellen van vragen Een klacht indienen Wijze van aanbieden Inschrijvingen Voorwaarden Inschrijver en Inschrijving Overige voorwaarden Hoofdstuk 3 Beoordelingssystematiek Methodiek Uitsluiting Gunningscriterium en wijze van beoordelen Verificatie Gunningsbeslissing Hoofdstuk 4 Vaststellen geschiktheid Inschrijver Uniforme Eigen Verklaring Indien Inschrijver onderdeel is van een holding Indien Inschrijver als Combinatie wil inschrijven Indien Inschrijver als hoofdaannemer met Onderaanneming wil inschrijven Uitsluitingsgronden Verklaring omtrent rechtmatigheid Geschiktheidseisen Financiële en economische draagkracht Verzekeringen Technische bekwaamheid: kerncompetenties Beroepsbevoegdheid Social Return Geheimhoudingsverklaring Hoofdstuk 5 Omschrijving en programma van eisen Eisen... 21

3 pagina 3 van 46 Hoofdstuk 6 Gunningcriteria Gunningcriteria Gunningcriterium Kwaliteit Gunningcriteria prijs Bijlage 1. Checklist in te leveren documenten Bijlage 2. Uniforme Eigen Verklaring Bijlage 3. Holdingverklaring Bijlage 4. Verklaring referentie Bijlage 5. Verklaring omtrent rechtmatigheid Bijlage 6. Gunningscriterium Prijs Bijlage 7. Gunningscriterium Kwaliteit Bijlage 8. Concept Raamovereenkomst Bijlage 9. Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Zwolle Bijlage 10. Formulier Nota van inlichtingen Bijlage 11 Akkoord programma van eisen Bijlage 12 Akkoord raamovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden Bijlage 13 Geheimhoudingsovereenkomst Opdrachtnemer Bijlage 14 Geheimhoudingsovereenkomst individueel Bijlage 15 Social return bouwblokkenmethode... 46

4 pagina 4 van 46 Begrippenlijst aanbesteding In dit worden begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. Begrippen worden in het met een hoofdletter geschreven. Daar waar in dit en/of de bijlagen product- of merknamen, typen, octrooien, abonnementsvormen, bepaalde productiemethoden of een bepaalde oorsprong of productie zijn genoemd, dient telkens als toevoeging te worden gelezen of gelijkwaardig. Algemene Inkoopvoorwaarden Aanbestedingswet Combinatie GVA Gunningsbeslissing Inschrijver Inschrijving Nota van inlichtingen Opdrachtgever De Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Zwolle, zoals opgenomen in de bijlage van dit. Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012). Per 1april 2013 van toepassing. Het document Nationaal openbare aanbesteding Gastvrije waarin de Opdrachtgever zijn eisen, wensen en voorwaarden heeft verwoord en waarop de Inschrijver zijn Inschrijving dient te baseren. Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen waarbij de leden zich zowel gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk stellen. Gedragsverklaring aanbesteden, als bedoeld in artikel 2.89 lid 2 Aanbestedingswet. Het beoordelingsresultaat van de Inschrijvingen die aan alle Inschrijvers bekend wordt gemaakt met een inhoudelijk gemotiveerde reden indien sprake is van een afwijzing. De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving heeft gedaan. Het geheel van aanbiedingsbrief en alle gevraagde informatie zoals door de Opdrachtgever in dit is gevraagd. Document waarin antwoorden op de geanonimiseerde vragen van Inschrijvers worden gegeven zoals beschreven in het. Gemeente Zwolle, hierna te noemen opdrachtgever. Opdrachtnemer De Inschrijver aan wie de Opdracht in het kader van deze aanbesteding wordt gegund.

5 pagina 5 van 46 Openbare procedure Raamovereenkomst De aanbestedingsprocedure waarbij alle belangstellende leveranciers, aannemers of dienstverleners mogen inschrijven. Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de voorwaarden waarop de samenwerking plaats vindt.

6 pagina 6 van 46 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit is geschreven voor de voor de Gemeente Zwolle, hierna te noemen opdrachtgever. Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving in te dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in dit, inclusief de bijlagen, zijn geformuleerd. 1.2 Korte beschrijving van de Opdrachtgever De opdrachtgever van dit inkooptraject is de gemeente Zwolle. Momenteel telt de stad Zwolle ± inwoners. Gemeente Zwolle heeft als knooppunt een belangrijke positie in het noordoosten van Nederland. Zwolle is zowel op economisch als op maatschappelijk gebied enorm in beweging en ontwikkeling. Afgelopen jaren is er veel gebouwd aan de infrastructuur van Zwolle. De komende jaren zal dat ook nog het geval zijn. De Eenheid Expertisecentrum is de opdrachtgever van deze opdracht. Het Expertisecentrum levert binnen de gemeente Zwolle specialistische kennis en vaardigheid van planontwerp en planuitvoering op vooral fysiek gebied aan de stad en aan de regio zodat kwalitatieve groei van Zwolle als leef- werken winkelstad én regionaal centrum mogelijk is. Meer informatie over de Gemeente Zwolle is te vinden op Contactgegevens De aanbesteding wordt begeleid door de heer T.C.M. de Heer Contactgegevens: Gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle Bezoekadres: Grote Kerkplein 15 Zwolle Contactpersoon: Dhr. T.C.M. de Heer Alle correspondentie dient per te geschieden. In dit kader hebben mondelinge toezeggingen geen enkele rechtsgeldigheid en worden telefonische vragen en vragen aan andere personen dan de contactpersoon, niet in behandeling genomen.

7 pagina 7 van 46 Het is zonder toestemming van de contactpersoon niet toegestaan andere functionarissen dan de contactpersoon van de Opdrachtgever in het kader van deze offerteaanvraag te benaderen. Bij constatering hiervan behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan deze offerteprocedure. 1.4 Doel van de aanbesteding Doel van de aanbesteding is het op een transparante wijze afsluiten van een raamovereenkomst met een kwalitatief goede organisatie ten behoeve van Gastvrije, inclusief begeleiding en opleiding. Onder kwaliteit wordt onder andere verstaan: innovatief vermogen, duurzaam, meedenken in oplossingen, zekerheid in beschikbaarheid, korte responstijden en concurrerende prijzen en condities. Naast een transparante aanbestedingsprocedure streeft de aanbestedende dienst naar een transparante en eenduidige procedure voor het inhuren van gastvrije. De aanbesteding heeft als doel dat er een pool van gastvrije ontstaat die het verkeer kan regelen zoals de doorstroming van bussen bij het NS-station, het in- en wegrijden bij parkeeraccommodaties, het begeleiden van verkeersstromen bij wegreconstructies en asfaltvervanging, reparaties aan VRI s, (terugkerende) evenementen en incidenten. De pool wordt in eerste instantie vooral ingezet bij het station in de ochtend- en middagspits om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te bevorderen. De worden ingezet bij de uitritten van het stad- en streekbusstation, de voetgangersoversteekplaats en de rotonde bij het station. De pool wordt verder ingezet voor opdrachtgever en eventueel voor partner-organisaties die binnen Zwolle gastvrije nodig hebben voor bijvoorbeeld evenementen. Het moet voor collega-overheden en partnerorganisaties, zoals evenementorganisaties (IJsselhallen, PEC-Zwolle, Bevrijdingsfestival, etc.) mogelijk zijn om op basis van dezelfde afspraken uit deze pool in te zetten. De pool van vervult een functie in de gastvrijheidsbeleving van Zwolle en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return on Investment, SROI). De gemeente acht dit contract uitermate geschikt voor een hoge SROI en gaat ervan uit dat minimaal 25% van de opdrachtwaarde, wordt ingezet voor Social Return. De dragen er toe bij dat Zwolle in 2020 bestendig in de top staat van meest gastvrije binnensteden. Daartoe is vereist dat ieder contact met bezoekers aan de stad (inwoners en toeristen) bijdraagt aan het gevoel van gastvrijheid. Daarom hebben de naast de verkeersregelende taak ook een taak op het gebied van het gastheerschap. Het doel is regie op en de feitelijke inzet van een pool van, die tegelijk gastvrij zijn voor bezoekers van Zwolle. Dat dient bereikt te worden door: Het bevorderen van de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid door verkeersmanagement in Zwolle in de vorm van: - Structureel verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij het NS-station en Maagjesbolwerk); - Incidenteel verkeersmanagement op piekmomenten, bijvoorbeeld bij acute drukte rondom een parkeeraccommodatie; - Bij evenementen, zoals Bevrijdingsfestival, voetbalwedstrijden PEC Zwolle

8 pagina 8 van 46 - Werk in uitvoering; - Overige uitzonderlijke verkeerssituaties waarin snel handelen geboden is. Belangrijk is dat van de wordt verwacht dat zij tevens gastheer / gastvrouw van Zwolle zijn. Het profiel van gastheer/gastvrouw moet door de aanbieder worden ingevuld. Wij denken hiervoor nodig is dat men: - Een gastvrije instelling heeft en - Kennis van de stad Zwolle over o.a. routes naar en de bijbehorende parkeervoorzieningen van de belangrijkste economische en toeristische trekpleisters (winkels, schouwburg, bioscoop, toeristische trekpleisters, historische gebouwen, musea) en naar evenementen (Bevrijdingsfestival, Blauwe Vingerdagen etc). Hiervoor is kennis van de parkeermogelijkheden, de parkeerrouteinformatiesystemen en van de parkeertarieven en de parkeeracccomodaties van Zwolle nodig. 1.5 Inhoud en omvang van de Opdracht De opdracht bestaat uit 40 weken met een inzet van ca. 100 uur per week. Per jaar totaal ca uur. Inzet in de schoolvakanties is waarschijnlijk niet nodig. Aantal uur is een indicatie en hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. (De ca. 100 uur is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 2 jaar, uitgaande van inzet in de ochtend en avondspits, tussen ongeveer uur en uur, bij een inzet van 4 personen). Op deze overeenkomst(en) zijn de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Zwolle van toepassing (zie bijlage 9). De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van éénmaal 1 jaar. Ingangsdata van de raamovereenkomst is Jaarlijks zal een evaluatie van de geleverde diensten plaatsvinden. Mocht hieruit blijken dat de leverancier onvoldoende presteert dan behoudt opdrachtgever zich het recht voor om zonder verplichtingen de overeenkomst na 1 jaar tussentijds te beëindigen. 1.6 Aanbestedingsprocedure Onderhavige aanbesteding valt onder de werking van de Aanbestedingswet. Het betreft hier een zgn. IIB dienst zoals bedoeld in bijlage IIB van richtlijn 2004/18/EG. Artikel 2.38 en 2.39 AW 2012 zijn daarom van toepassing. Er is gekozen om de opdracht Nationaal aan te besteden. De aanbesteding is gepubliceerd op

9 pagina 9 van 46 Hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure 2.1 Planning De onderstaande planning geeft enig inzicht hoe de Opdrachtgever het tijdpad van deze aanbesteding heeft uitgezet en welke fasen daarvan deel uit maken. Deze planning is indicatief er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Activiteit Data Publicatie ( Sluitingsdatum indienen vragen NvI , uur Publicatie Nota van inlichtingen NvI 1 ( Sluitingsdatum indienen Inschrijving , uur Opening Inschrijvingen , uur Voorlopige gunning Definitieve gunning Ondertekening Raamovereenkomst Eind juli / begin augustus Ingang Raamovereenkomst Het stellen van vragen of klachten indienen over het Beschrijvend document Het stellen van vragen De houders van het hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze dienen altijd schriftelijk ingediend te worden. Daarvoor stuurt u het Worddocument Nota van inlichtingen, zoals opgenomen in de bijlage 10, naar eerder genoemd adres. Vermeld daarbij het onderwerp van de aanbesteding en de naam van de Opdrachtgever. De vragen en opmerkingen dienen uiterlijk op de datum als genoemd in de planning in het bezit te zijn van de gemeente Zwolle. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie wordt door of namens Opdrachtgever een geanonimiseerde Nota van inlichtingen opgemaakt, die integraal deel uit zal gaan maken van dit aanbestedingsdocument. Deze Nota van inlichtingen zal volgens planning gepubliceerd worden op de website De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van deze Nota van inlichtingen. Tijdens het stellen van vragen kunt u ook opmerkingen maken op de concept Raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden. Deze worden tevens verwerkt in de Nota van inlichtingen. Daarbij zal worden aangegeven of dit leidt tot een wijziging van de concept Raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden. Bij vaststelling van de Nota van inlichtingen wordt de concept Raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden definitief gemaakt. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. De definitieve Raamovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn bindend voor de Inschrijver. Na afloop van deze informatieronde kunnen Inschrijvers geen vragen meer stellen en/of opmerkingen maken.

10 pagina 10 van 46 Middels de Nota van inlichtingen kan de Opdrachtgever tevens kleine punten in het Beschrijvend document of de overige stukken wijzingen. Indien er sprake is van een wezenlijke wijziging zal Opdrachtgever conform jurisprudentie de onderhavige procedure rectificeren of afbreken. Door of namens de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen na verzending van het zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd in de Nota van inlichtingen. Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Alle vragen en opmerkingen die later worden aangeleverd of die niet worden aangeleverd op de voorgeschreven manier, worden niet in behandeling genomen Een klacht indienen Indien u klachten heeft over het verloop van dit specifieke inkooptraject kunt u deze richten aan onder vermelding van naam van deze aanbesteding. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de klager wordt daarover geïnformeerd. Het indienen van een klacht zet de procedure niet stil. 2.3 Wijze van aanbieden Inschrijvingen 1. Met nadruk wijzen wij de Inschrijvers erop dat de Inschrijving overzichtelijk dient te zijn. Inschrijver dient voor de beantwoording van de bijlagen de lay-out te gebruiken van de bijlagen zelf. De bijlagen zijn als Worddocument verstrekt tegelijk met dit. 2. In de Inschrijving dient de volgorde van de bijlagen aangehouden te worden. Elke aparte bijlage dient gescheiden te worden door genummerde tabbladen. Elk tabbladnummer dient te corresponderen met het nummer van de bijlage. 3. De Inschrijving en alle eventuele bijbehorende documenten en bijlagen dienen rechtsgeldig ondertekend te zijn en in éénvoud te worden ingezonden. Tevens dient een USB-stick meegeleverd te worden met daarop alle tekst van de Inschrijving in pdf-formaat, overzichtelijk ingedeeld en de prijsbijlage moet in Word-formaat. De schriftelijke versie is leidend. De prijsopgave dient in een aparte, gesloten, enveloppe bij de inschrijving gevoegd te zijn en als aparte file op de USB stick te zijn geplaatst!!!!!!!!!!! 4. De Inschrijving dient in een gesloten enveloppe dan wel in een gesloten pakket te worden aangeboden, met daarop de tekst:. NIET OPENEN VOOR UUR. Deze enveloppe of dit pakket dient te worden aangeboden op het adres als genoemd bij de contactgegevens. Indien de Inschrijver de Inschrijving zelf wenst te bezorgen, kan dat uitsluitend op werkdagen tussen 9.00 uur en uur op eerder genoemd bezorgadres. Bij persoonlijke bezorging kan Inschrijver een ontvangst- en afgiftebewijs opvragen en mede laten ondertekenen door een medewerker van de gemeente Zwolle. 5. Inschrijvingen die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het risico van niet-bezorging of vertraging in de bezorging komt voor

11 pagina 11 van 46 rekening van de Inschrijver. Per of per telefax ingediende Inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 6. Op zeer korte termijn na opening wordt het proces verbaal van opening gepubliceerd op de website Voorwaarden Inschrijver en Inschrijving 1. Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd. Van de Inschrijver wordt een proactieve houding verwacht. Hij dient de Opdrachtgever tijdig (d.w.z. uiterlijk op de laatste dag van de termijn voor het stellen van vragen) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten of de aanbestedingsprocedure. Indien de Inschrijver dit tijdens de vragenronde nalaat, verwerkt hij zijn rechten om daar later tegen op te komen. Na de laatste Nota van inlichtingen wordt verondersteld dat alle documenten helder en eenduidig zijn. 2. De Inschrijver mag de gegevens die de Opdrachtgever hem in verband met dit Beschrijvend document ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De Inschrijver dient vertrouwelijk om te gaan met de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever zal de door de Inschrijver verstrekte informatie eveneens vertrouwelijk behandelen. 3. De Inschrijver zal zich onthouden van gedragingen die de mededinging tussen de Inschrijvers beperken, zoals bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Inschrijving uitwisselen met andere Inschrijvers of met derden. 4. De Inschrijving dient volledig en consistent te zijn. Mocht blijken dat er informatie wordt gemist of dat de verstrekte informatie niet consistent is met de corresponderende documentatie en/of bijlagen, dan wel afwijkt van nadere informatie die ingewonnen wordt bij de Inschrijver of van algemeen bekende marktinformatie, dan kan de Inschrijver worden uitgesloten van de procedure. 5. De persoon die de gevraagde bijlagen en eventuele andere documenten ondertekent, dient bevoegd te zijn de Inschrijver te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te binden. Deze bevoegdheid dient te blijken uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel rechtsgeldig ondertekende machtiging. 6. Inschrijvingen die in strijd zijn met dit en bijbehorende documentatie, of gedaan worden onder afwijkende voorwaarden, zijn onrechtmatig en daarmee ongeldig. Het gevolg is dat Inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan de procedure. 7. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een Inschrijving niet in behandeling te nemen als niet alle gevraagde gegevens aangeleverd zijn óf als de wijze van aanbieden afwijkt van hetgeen gesteld in dit hoofdstuk. 8. Voor de Opdracht komen alleen Inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van de inschrijving als op de dag van voorgenomen gunning voldoen aan de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten, tenzij anders vermeld.

12 pagina 12 van De Opdrachtgever onderhandelt niet over prijzen. De Inschrijver krijgt slechts éénmaal de gelegenheid een Inschrijving uit te brengen, tot uiterlijk datum en tijdstip zoals genoemd in de planning. 10. Wanneer een Inschrijving is gedaan die in verhouding tot de te verrichten Opdracht abnormaal laag lijkt qua prijs, heeft Opdrachtgever het recht schriftelijk te verzoeken om de door hem nodig geachte verduidelijkingen. 11. In de uitgebrachte Inschrijving zijn alle kosten opgenomen. Inschrijver kan zich na het uitbrengen van de Inschrijving en gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst niet beroepen op nog niet berekende kosten of extra kosten. 12. De Inschrijving dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 90 dagen na sluitingsdatum. Gedurende deze periode is de Inschrijving onvoorwaardelijk en bindend. De Inschrijving is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek; prijzen en condities kunnen gedurende deze periode niet worden gewijzigd. Indien in het kader van de onderhavige aanbesteding een kort geding aanhangig is, eindigt de termijn van gestanddoening twintig (20) kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist. De Opdrachtgever zal de Inschrijver hiervan per omgaande berichten. 13. De Inschrijving en alle overige correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. 14. Dit met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, gelieve dan de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk per van op de hoogte te stellen op eerder vermeld adres. U kunt zich in uw Inschrijving of na het indienen van de Inschrijving, noch na het verstrijken van de sluitingsdatum, niet beroepen op niet gemelde tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden. 15. Varianten zijn niet toegestaan. 2.5 Overige voorwaarden 1. Tijdens de periode van beoordeling zal de Opdrachtgever geen enkele informatie geven aan Inschrijvers over de stand van zaken. 2. Indien zich een gelijke eindscore voordoet die belangrijk is voor gunning zal hoogst scorende op prijs als de winnende Inschrijving worden aangemerkt. Indien offertes ook op prijs gelijk scoren, zal middels loting worden bepaald welke offerte als economisch meest voordelige inschrijving zal gelden. 3. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op hun juistheid te controleren. Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat kan de Opdrachtgever verzoeken om een nadere toelichting op de Inschrijving. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan tot uitsluiting leiden. Inschrijvers dienen onder meer de door hen in het kader van de gunning overlegde getuigschriften en documenten op verzoek van de Opdrachtgever toe te lichten. 4. De Gunningsbeslissing zal schriftelijk en gelijktijdig aan alle Inschrijvers bekend worden gemaakt met een inhoudelijk gemotiveerde reden indien sprake is van afwijzing. De Gunningsbeslissing is geen aanvaarding van het aanbod als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

13 pagina 13 van De Opdrachtgever is niet verplicht interne (aanbestedings-) documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning, aan de Inschrijvers bekend te maken. 6. Indien om enige reden met de beoogde Opdrachtnemer geen Raamovereenkomst wordt gesloten, zal herbeoordeling van de ontvangen Inschrijvingen plaatsvinden. 7. Er zal na bekendmaking van de Gunningsbeslissing een stand-still periode van twintig (20) kalenderdagen in acht worden genomen om afgewezen Inschrijvers de gelegenheid te geven nadere informatie te verkrijgen dan wel om kenbaar te maken dat zij rechtsmiddelen willen inzetten tegen de Gunningsbeslissing. Deze stand-still periode gaat in op de dag na datum van verzending van de Gunningsbeslissing. 8. Iedere Inschrijver die het niet met de voorgenomen Gunningsbeslissing eens is, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de mededeling van de Gunningsbeslissing een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de voorzieningenrechter van het arrondissement Oost Nederland. De Opdrachtgever dient hiervan gelijktijdig in kennis te worden gesteld door toezending van een kopie van de dagvaarding. Indien niet binnen twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de mededeling van de Gunningsbeslissing een kort geding dan wel een voorlopige voorziening aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. Opdrachtgever is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Indien een kortgeding aanhangig is gemaakt, zal niet worden overgegaan tot gunning, tenzij onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt. 9. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbestedingsprocedure stop te zetten zonder opgaaf van reden. 10. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan. 11. Indien in het kader van deze aanbestedingsprocedure geen geschikte Inschrijvingen zijn ingediend, is de Opdrachtgever gerechtigd om de procedure te beëindigen en eventueel over te schakelen op de procedure van gunning via onderhandelingen, afhankelijk van de omstandigheden, al dan niet met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht. 12. Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst met de Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat de Gunningsbeslissing onrechtmatig is, of dat de Raamovereenkomst ongeldig is, of dat om welke reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed. Aan dergelijke besluiten, alsmede aan een verzoek tot aanvulling van de Inschrijving of aan andere mededelingen of gedragingen van de Opdrachtgever voorafgaand aan de gunningsbeslissing, kunnen door Inschrijvers geen aanspraken op de opdracht of op vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade jegens Opdrachtgever worden ontleend. 13. Door de Opdrachtgever worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen van de Inschrijving.

14 pagina 14 van Correspondentie en ontvangen Inschrijvingen zullen na afloop niet aan de Inschrijver worden geretourneerd en worden eigendom van de Opdrachtgever. 15. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 16. Op deze aanbesteding is het Nederlandse recht van toepassing.

15 pagina 15 van 46 Hoofdstuk 3 Beoordelingssystematiek 3.1 Methodiek De beoordelingsprocedure start na opening van de Inschrijvingen. Een beoordelingsteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, verricht de beoordelingen van de Inschrijvingen als volgt: Stap 1: volledigheid Inschrijving Er wordt bekeken of de Inschrijving volgens de procedure is aangeleverd en of alle gevraagde informatie is bijgevoegd. Stap 2: vaststellen geschiktheid Inschrijver Aan de hand van de gevraagde bijlagen wordt beoordeeld of de gestelde uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn en of de Inschrijver voldoet aan alle geschiktheidseisen. Een Inschrijver die niet aan alle gestelde criteria voldoet, wordt uitgesloten. Ook wanneer de in de bijlagen genoemde bij te voegen documenten niet kunnen worden overlegd, kan de Inschrijving terzijde worden gelegd. Stap 3: verklaring omtrent rechtmatigheid Voordat wordt overgegaan tot het beoordelen van eisen en wensen wordt vastgesteld of de verklaring omtrent rechtmatigheid is toegevoegd en ondertekend. Een Inschrijver die niet aan alle gestelde criteria voldoet, wordt uitgesloten. Stap 4: beoordeling van het Programma van Eisen In deze fase wordt aan de hand van het Programma van Eisen beoordeeld of de Inschrijver onvoorwaardelijk aan alle eisen voldoet. Een Inschrijver die niet (onvoorwaardelijk) aan alle gestelde eisen voldoet, wordt uitgesloten. Stap 5: beoordeling van de gunningscriteria Vervolgens worden eerst de kwalitatieve gunningscriteria van de verschillende Inschrijvers ten opzichte van elkaar beoordeeld. Na de kwalitatieve beoordeling zal de prijsbeoordeling plaatsvinden. 3.2 Uitsluiting Inschrijvers, die niet voldoen aan alle gestelde eisen (genoemd in stap 1 tot en met 4), worden uitgesloten voor de verdere beoordeling van de Inschrijving op de gunningscriteria. 3.3 Gunningscriterium en wijze van beoordelen Beoordeling zal plaatsvinden op basis van de vanuit het oogpunt van Opdrachtgever de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op onderstaande gunningscriteria: Kwaliteit 60 punten Prijs 40 punten Ten aanzien van het gunningcriterium EMVI kan de inschrijver in totaal maximaal 100 punten verdienen. De inschrijver die het hoogste aantal punten scoort, heeft vanuit het oogpunt van de opdrachtgever de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) gedaan en komt in aanmerking voor gunning.

16 pagina 16 van Verificatie De inschrijver met de hoogste score wordt uitgenodigd voor een gesprek/presentatie over de inschrijving, verificatie van de formele gegevens en bespreking van de te sluiten raamovereenkomst. In deze fase kan een aanbieder nog afvallen, indien bijvoorbeeld uit de verificatie blijkt dat een inschrijver zijn inschrijving niet waar kan maken. De aanbestedende dienst kan in deze fase om aanvullende bewijsmiddelen vragen. Na positief verlopen verificatie wordt overgegaan tot voorlopige gunning. Mocht naar aanleiding van de verificatie de aanbieder afvallen, dan wordt de ranking opnieuw bepaald conform de gunningssystematiek. Vervolgens wordt de nieuwe nummer 1 uitgenodigd voor een verificatiegesprek. 3.5 Gunningsbeslissing Uitvoering van de aanbesteding, voorgenomen en definitieve gunning en contractering vindt plaats binnen de kaders, die zijn vermeld in het hoofdstuk Aanbestedingsprocedure.

17 pagina 17 van 46 Hoofdstuk 4 Vaststellen geschiktheid Inschrijver Aan de hand van de onderstaande gegevens wordt de geschiktheid van de Inschrijver vastgesteld. Indien blijkt dat Inschrijver niet voldoet aan de gevraagde criteria, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Inschrijving ter zijde te leggen en niet inhoudelijk te beoordelen. 4.1 Uniforme Eigen Verklaring De Inschrijver dient middels de Uniforme Eigen Verklaring (zie bijlage 2) zijn bedrijfsgegevens aan te leveren en aan te geven of hij in samenwerking met andere ondernemingen inschrijft. De verklaring dient rechtsgeldig te zijn ondertekend Indien Inschrijver onderdeel is van een holding Indien de Inschrijver een dochter- of werkmaatschappij is en gebruik maakt van de middelen van haar holding of moedermaatschappij, voegt de Inschrijver bij zijn inschrijving de Holdingverklaring bij. Middels deze verklaring stelt de holding of moedermaatschappij zich bij gunning volledig en onvoorwaardelijk garant voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten contract(en) voortvloeien. De verklaring dient door een daartoe bevoegd persoon te zijn ondertekend Indien Inschrijver als Combinatie wil inschrijven Indien als Combinatie wordt ingeschreven, wordt dit in onderdeel 1.5 van de Uniforme Eigen Verklaring vermeld. Elke deelnemer van de Combinatie dient tevens bekend te worden gemaakt door het afzonderlijk invullen van de Uniforme Eigen Verklaring. Iedere combinant dient afzonderlijk te voldoen aan alle gestelde criteria in de Eigen Verklaring. Elke deelnemer van de Combinatie dient afzonderlijk te voldoen aan de gestelde eisen ten behoeve van de Economische draagkracht (bewijs van verzekering voor bedrijfs en of beroepaansprakelijkheid). De combinatie dient gezamenlijk te voldoen aan de gestelde eisen ten behoeve van de Financiële draagkracht (omzeteisen). Het is toegestaan dat de relevante omzet en referenties van de verschillende partijen van de Combinatie bij elkaar worden opgeteld. Alle combinanten aanvaarden zowel gezamenlijke als hoofdelijke aansprakelijkheid voor de inschrijving als voor de nakoming en uitvoering van alle uit de Raamovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Er dient één aanspreekpunt (penvoerder) te zijn, dit dient ingevuld te worden in onderdeel 1.6 van de Uniforme Eigen Verklaring. Indien op één van de combinanten een uitsluitingsgrond van toepassing is, volgt uitsluiting van alle combinanten en is het niet toegestaan een andere Combinatie aan te gaan. Indien de Combinatie wordt ontbonden dient de Opdrachtnemer dit onverwijld aan de Opdrachtgever te melden. Partijen gaan vervolgens in gesprek of de Raamovereenkomst kan worden voortgezet. De continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening is hierbij uitgangspunt. Indien de Opdracht aan een combinatie wordt gegund, kan van de combinatie worden verlangd een bepaalde rechtsvorm aan te nemen, indien dit voor de goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is.

18 pagina 18 van Indien Inschrijver als hoofdaannemer met Onderaanneming wil inschrijven In deze constructie is de hoofdaannemer de Inschrijver. Indien de hoofdaannemer gebruik maakt van Onderaanneming, dient de hoofdaannemer dit bekend te maken onder aangeving van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden. Inschrijver vult onderdeel 8.1 en 8.2 van de Uniforme Eigen Verklaring in. Hoofdaannemer stelt zich middels het ondertekenen van de volledige Inschrijving hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de gehele Opdracht. Aan Inschrijving dient de ondertekende verklaring Hoofd-/Onderaanneming te worden toegevoegd, waarin wordt verklaard dat onderaannemer haar middelen volledig ter beschikking zal stellen aan Inschrijver, zodat Inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de aan te besteden Opdracht noodzakelijke middelen van de onderaannemer. Het is toegestaan dat de relevante omzet en referenties van de hoofd ofwel onderaanneming bij elkaar worden opgeteld. De Inschrijver geeft in zijn Inschrijving aan welk deel van de Opdracht bij gunning door onderaannemer wordt uitgevoerd. De Inschrijver is volledig aansprakelijk voor een juiste en complete afhandeling van de door hem aanvaarde Opdracht en alle uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen. Het is voor de Opdrachtgever belangrijk dat de kwaliteit van het geleverde product en de bijbehorende dienstverlening gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst constant blijft. De Opdrachtnemer mag tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst niet zonder toestemming van de Opdrachtgever van onderaannemer wisselen Uitsluitingsgronden In de Uniforme Eigen verklaring zijn in onderdeel 2 de verplichte uitsluitingsgronden opgenomen. Inschrijver verklaart door het ondertekenen van de Uniforme Eigen Verklaring dat deze uitsluitinggronden niet op hem van toepassing zijn. Daarnaast verklaart de Inschrijver dat de facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in onderdeel 3 van de Uniforme Eigen Verklaring niet op de Inschrijver van toepassing zijn. De Opdrachtgever kan aan de winnende Inschrijver(s) een bewijsstuk ten aanzien van integriteit vragen, de zogenaamde Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). 4.2 Verklaring omtrent rechtmatigheid De Inschrijver geeft met deze verklaring aan dat zijn Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Nationaal mededingingsrecht. 4.3 Geschiktheidseisen Er wordt getoetst of de Inschrijver geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van de volgende eisen: Financiële en economische draagkracht De Inschrijver dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende financiële en economische draagkracht. De financiële draagkracht en stabiliteit van de inschrijver moet zodanig zijn dat bij de opdrachtverlening redelijkerwijs verwacht mag worden dat die toereikend is om de opdracht tot een goed einde te brengen en dat opdrachtnemer niet geheel afhankelijk wordt qua omzet van opdrachtgever:

19 pagina 19 van 46 aan bovenstaande worden geen nadere eisen gesteld. De inschrijver verklaart wel bij deze geen bezwaar te hebben tegen, en de volle medewerking te verlenen aan, een nader onderzoek door de opdrachtgever naar inschrijvers financiële economische draagkracht, vakkundigheid, efficiency, betrouwbaarheid en technische uitrusting Verzekeringen De inschrijver dient ter dekking van wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming ten behoeve van zijn werknemers een verzekering beschikbaar te hebben van ,- per gebeurtenis. Indien Inschrijver hieraan voldoet, dient hij dit aan te geven door ondertekening van de Uniforme Eigen Verklaring Technische bekwaamheid: kerncompetenties Inschrijver moet voldoende beroepsbekwaam zijn om de continuïteit gedurende de contractperiode, inclusief eventueel optiejaar, te waarborgen. Ter staving van de technische bekwaamheid van de inschrijver, dient deze onderstaande informatie aan te leveren om aan de criteria te kunnen voldoen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de referent ter verificatie te benaderen. De kerncompetentie is: Inschrijver dient aan te tonen dat hij tenminste één opdracht heeft uitgevoerd (mag ook lopende opdracht zijn) in de afgelopen drie jaren (te rekenen vanaf datum publicatie aanbesteding), waaruit blijkt dat hij zorg heeft gedragen voor de inzet van gastvrije (voor de omschrijving van gastvrij, wordt verwezen naar paragraaf 1.4). De facultatieve geschiktheidseisen onder nummer 5 van de Eigen Verklaring zijn van toepassing voor zover aangevinkt. Indien er een vinkje is geplaatst volgt hieronder de nadere uitleg hierover. Eisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (5.2) De in te zetten moeten enerzijds voldoen aan alle wettelijke eisen (zoals opleidings-, aanstellings- en uitrustingseisen) die worden gesteld aan een verkeersregelaar met verkeersregelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep. De wettelijke regels rond de verkeersregelaar zijn verankerd in de WVW 1994 (Wegenverkeerswet). Artikel 12 geeft aan dat weggebruikers verplicht gevolg moeten geven aan de aanwijzingen van. Artikel 82 van het RVV 1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) omschrijft die verplichtingen nader. De opleidings- en exameneisen zijn te vinden in het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) waar in hoofdstuk V de aanstellings- en opleidingseisen kort worden toegelicht. De meeste praktische informatie is te vinden in de Regeling 2009 (een ministerieel besluit ), zoals de definities (bijvoorbeeld wat is een evenement ), de concrete eisen die aan gesteld worden, de kenmerken van de uitrusting (het hesje ) en dergelijke. De in te zetten moeten anderzijds voldoen aan het profiel van een gastheer/gastvrouw. Dit profiel moet door de aanbieder worden ingevuld. Hiervoor is nodig dat men: 1. een gastvrije instelling heeft en 2. kennis van de stad Zwolle over o.a. de routes naar en de bijbehorende parkeervoorzieningen van de belangrijkste economische en toeristische trekpleisters (winkels, schouwburg, bioscoop,

20 pagina 20 van 46 toeristische trekpleisters, historische gebouwen, musea) en naar evenementen (Bevrijdingsfestival, Blauwe Vingerdagen, etc.). Hiervoor is kennis van de parkeermogelijkheden, de parkeerrouteinformatiesystemen en van de parkeertarieven en de parkeeraccommodaties van Zwolle nodig. Naast het voldoen aan de wet- en regelgeving, dient inschrijver over de volgende certificaten te beschikken: - ISO VCA - NEN Beroepsbevoegdheid Inschrijver dient een bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister met vermelding van plaats en onder welk nummer, met daarbij een organogram van de organisatie, te overleggen. Als sprake is van een concern, dient de inschrijver tevens hiervan een organogram bij te sluiten. Tevens dienen de adressen van holding- of moedermaatschappij en dochterondernemingen te worden vermeld. Bewijs dient bij de inschrijving gevoegd te zijn (bij bijlage 2 Uniforme Eigen Verklaring) Social Return Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, in ieder geval minimaal 25% van de totaalwaarde van de Opdracht (excl. BTW) aan te wenden voor Social Return. De concrete invulling wordt na gunning in prestatieafspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nader overeengekomen. Opdrachtgever maakt hierbij gebruik van de zogenaamde blokkenmethode, zie bijlage 15. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer Geheimhoudingsverklaring Voor het uitvoeren van deze Opdracht zal Opdrachtnemer, zijn medewerkers en/of door hem in te schakelen derden mogelijk kennis nemen van vertrouwelijke informatie. Om te waarborgen dat hiermee zorgvuldig omgegaan wordt eist Opdrachtgever dat hiertoe een geheimhoudingsovereenkomst getekend wordt. Inschrijver verplicht zich om bij inschrijving van de opdracht de geheimhoudingsovereenkomst opdrachtnemer, zoals opgenomen in Bijlage 13 door een rechtsgeldige vertegenwoordiger te laten ondertekenen. Tevens verplicht Inschrijver/Aanbieder zich de geheimhoudingsverplichtingen door te leggen aan zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden. Deze zullen indien Opdrachtgever hier om verzoekt, hetgeen in ieder geval bij uitreiking van de toegangspas zal geschieden, de geheimhoudingsovereenkomst individueel als opgenomen in Bijlage 14 te tekenen dan wel een kopie van een soortgelijke verklaring van werknemer, gedaan bij Inschrijver/Aanbieder te overleggen.

21 pagina 21 van 46 Hoofdstuk 5 Omschrijving en programma van eisen. Alleen Inschrijvers die voldoen aan alle gestelde geschiktheidscriteria zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de navolgende criteria. 5.1 Eisen U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande eisen te verklaren (bijlage 11) dat u eraan voldoet en geeft de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven weer, aan de hieronder gestelde eisen, die contractueel zullen worden vastgelegd. Indien u niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt uw inschrijving ter zijde gelegd. a) Inzet van personeel: opdrachtnemer zal personeel beschikbaar stellen, personeel moet in dienst zijn van opdrachtnemer. b) Inzet van personeel: in te zetten gastvrije verkeersregelaar dient in bezit te zijn van landelijk aanstellingspas. c) Inzet van personeel: in te zetten gastvrije verkeersregelaar dient cursus BRL9101 met goed gevolg te hebben afgerond. d) De pool van gastvrije dient op 17 augustus 2015 beschikbaar te zijn, omdat dan het nieuwe schooljaar begint en er direct inzet nodig is bij bijvoorbeeld het station. e) Personeel algemeen: indien een werknemer van Opdrachtnemer niet voldoet aan de gestelde kwalificaties of niet geschikt blijkt of niet in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten zal deze worden vervangen. f) Personeel algemeen: van de in te zetten personeel dienen door opdrachtnemer, voor de start van de inwerkperiode, de vereiste (wettelijke) kwalificaties overlegd te worden. g) Personeel algemeen: personeel houdt zich aan de algemeen geldende normen voor fatsoen. h) Personeel algemeen: personeel moet onbelemmerd kunnen horen en zien en moeten vloeiend Nederlands kunnen spreken. Daarnaast moet het personeel kunnen lezen en schrijven in het Nederlands. Het is een pre als in te zetten personeel daarnaast Duits en Engels kan spreken. i) Personeel algemeen: indien de opdrachtnemer in gebreke blijft zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boetebedrag van 500,- per niet ingevulde dienst opleggen. Opdrachtgever zal deze boete zelf in mindering brengen op de eerstvolgende factuur. j) Leidinggegevend personeel: personeel opdrachtnemer dat belast is met toezicht op uitvoering van de dienstverlening dient in voldoende mate kennis en ervaring te hebben betreffende de uit te voeren dienstverlening.

22 pagina 22 van 46 k) Leidinggegevend personeel: personeel opdrachtnemer dat belast is met toezicht op uitvoering van de dienstverlening dient een gegarandeerde bereikbaarheid te hebben gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. l) Opdrachtnemer dient een backoffice beschikbaar te hebben voor ondersteuning en managementrapportages. Ondersteunend personeel dient beschikbaar te zijn voor de werkzaamheden betrekking hebbende op de gevraagde dienstverlening voor zover als een normale bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt. m) Opdrachtnemer moet 24 uur/dag 7 dagen/week bereikbaar zijn i.v.m. mogelijke wijziging in planning, calamiteiten etc.. n) Opdrachtnemer dient over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken en hiertoe haar personeel opleidingsmogelijkheden bieden o) De geschiktheid van medewerkers kan (met opgave van redenen) zonder opzegtermijn door de opdrachtgever worden ingetrokken. p) Bij vermoeden van drank, druggebruik en/of ander onbehoorlijk gedrag zal de medewerker verwijderd worden en niet meer te werk worden gesteld. Ook zal de opdrachtnemer worden geïnformeerd. Vorenstaande geldt ook bij medicijn gebruik, welke van invloed is bij uitoefening van de functie. q) Facturatie: Opdrachtnemer zal per maand een declaratie met urenstaten inleveren, waarop minimaal vermeld staat de naam van de medewerker, de omschrijving van de werkzaamheden, de gewerkte uren per datum en de locatie(s). Facturatie dient digitaal te geschieden. r) Opdrachtnemer heeft ieder kwartaal een operationeel overleg met opdrachtgever. In dit overleg worden de lopende zaken behandeld. s) Opdrachtnemer heeft jaarlijks een strategisch overleg met opdrachtgever. In dit overleg worden beleidskwesties behandeld. t) Opdrachtnemer verzorgt 2 keer per jaar een (digitale) rapportage omtrent de gang van zaken en de bereikte resultaten (kwantitatief en kwalitatief). Inhoud van de rapportage wordt na gunning bepaald. Rapportage is kosteloos voor opdrachtgever. u) Opdrachtnemer wijst een contactpersoon en een vervangend contactpersoon (die op de hoogte is en blijft van hetgeen er speelt) aan, die de contacten over de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst zullen onderhouden. Opdrachtgever dient in te stemmen met de contactpersoon en de vervangend contactpersoon. Indien de (vervangend) contactpersoon naar het oordeel van de opdrachtgever niet voldoet, zal de aanbieder de (vervangend) contactpersoon vervangen. v) Indien personeelslid opdrachtnemer zich om enige reden schuldig maakt aan plichtsverzuim in de terminologie van de rechtspositieregeling van opdrachtgever, is dat reden voor onmiddellijke vervanging van het personeelslid.

23 pagina 23 van 46 w) Tarieven: In het uurtarief dienen alle kosten als, maar niet beperkt tot, loonkosten, premies, verzekeringen, kleding, reiskosten woon- werkverkeer, reisuren, renteverlies, uitvoeringskosten, opleidingskosten en algemene kosten te zijn opgenomen met uitzondering van de geldende B.T.W.. Indexering mag voor het eerst per worden toegepast op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar. Voorstellen tot prijsaanpassing dienen schriftelijk 3 maanden vóór 1 april van het desbetreffende jaar, bij opdrachtgever ingediend worden. Het is aan opdrachtgever om de eventuele prijswijziging te beoordelen en na schriftelijke goedkeuring opdrachtgever, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht. Indexering kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. x) Onregelmatigheidstoeslag dient verdisconteerd te worden in uurtarief. y) Reiskosten: woon-werk voor rekening opdrachtnemer. z) Alleen de uren die personeel werkelijk ter beschikking van opdrachtgever is geweest zijn declarabel. aa) Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inzet van eigen personeel conform het gestelde in de Arbeidstijdenwet. bb) Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van herkenbare kleding en persoonsbeschermende middelen aan in te zetten personeel en vraagt hiervoor geen borg. Kleding dient te voldoen aan de wet- en regelgeving. cc) Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer door (via mail of telefonisch) welke inzet waar geleverd moet worden. Opdrachtnemer bevestigt de aanvraag per mail naar Opdrachtgever en bevestigt de inzet per mail. Vanuit opdrachtgever zal vertegenwoordiging plaatsvinden door een gemeentelijke opdrachtgever en facilitator. De feitelijke inzet van de gastvrije wordt geregisseerd en aangestuurd door de opdrachtnemer. Bij calamiteiten/spoed (aanvragen binnen 24 uur) zal de eerste gastvrije verkeersregelaar die nodig is, binnen anderhalf uur aanwezig zijn op de locatie binnen Zwolle. dd) Opdrachtgever heeft haar eigen huisstijl. Het kan hierbij gaan om documenten maar ook om andere communicatie uitingen, zoals bijvoorbeeld informatieborden bij bouwwerken. Als er door opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van communicatie over deze dienst, dient dit in nauw overleg met opdrachtgever plaats te vinden. ee) Opdracht moet ruimte aan andere opdrachtgevers (andere overheden, organisatoren van evenementen in Zwolle en de regio, Zwolle-Kampen netwerkstad, ondernemersverenigingen, etc.) bieden om van de afspraken uit deze opdracht gebruik te maken. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op deze pool van medewerkers binnen dezelfde voorwaarden, voor hetzelfde tarief. De betreffende opdrachtgever en Opdrachtnemer organiseren zelf de contractering.

24 pagina 24 van 46 Hoofdstuk 6 Gunningcriteria Bij de gunning is het van cruciaal belang, dat er een logisch verband zit tussen de diverse gunningcriteria. De opdrachtgever zal gedurende de contractperiode actief monitoren of datgene door inschrijver gesteld bij de beantwoording op de onderstaande criteria ook daadwerkelijk op deze wijze door opdrachtnemer wordt uitgevoerd. 6.1 Gunningcriteria Er wordt een overeenkomst aangegaan met de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, gelet op: a) Kwaliteit 60 punten b) Prijs 40 punten Gunningcriterium Kwaliteit De kwaliteit van de dienstverlening zal worden beoordeeld op basis van de schriftelijke stukken die ingediend worden bij de beantwoording van de hieronder genoemde onderwerpen, welke als volgt meewegen: Subgunningcriteria kwaliteit Maximaal aantal punten Plan van Aanpak* (waarbij minimaal aandacht voor onderstaande 60 aspecten): - Op 17 augustus 2015 moet de pool draaien omdat dan het nieuwe schooljaar begint en er direct inzet nodig is bij bijvoorbeeld het station. Hoe gaat de aanbieder hier invulling aan geven (15 pnt)? - Hoe krijgen de gastvrije kennis van de stad Zwolle (10 pnt)? - Hoe wordt de combinatie van gastvrije verkeersregelaar en gastvrouw/gastheer gemaakt (10 pnt)? - Hoe is de opzet van de pool van gastvrije en hoe wordt de gastvrijheid ingevuld (10 pnt)? - Hoe wordt kennis en ervaring geborgd (wet- en regelgeving en kennis van de stad bij de gastvrije (5 pnt))? - Hoe flexibel is de inzet vanuit de pool, ook voor wat betreft uitbreidbaarheid en snelheid van inzet (5 pnt)? - De gemeente zou graag zien dat meer aanbieders van bijvoorbeeld evenementen van deze pool gastvrije gebruik maken. Hoe wordt de mogelijkheid geboden om binnen de gemeente dan wel door andere partners van de gemeente gebruik te kunnen maken van deze pool gastvrije (5 pnt)? Waarbij laagdrempeligheid beter scoort. Uurtarief all-in 40 Totaal 100 *Plan van Aanpak: U plan van aanpak dient een heldere en kernachtige presentatie te bevatten waaruit blijkt hoe u na eventuele gunning invulling aan de opdracht gaat geven (zowel kwalitatief als

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle (NL). Contactpunt(en): dhr. T.C.M. de

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst Contractnummer:

Concept Raamovereenkomst Contractnummer: Concept Raamovereenkomst Contractnummer: 201600265.015.001 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het ministerie van

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe Aanbestedingsdocument Gemeente Midden-Drenthe Onderwerp: Aanbesteding onkruidbeheer op verharding gemeente Midden-Drenthe 2016-2017 Aanbestedingsnummer: 613732 Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord

Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in TenderNed of de (raam)overeenkomst,

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER Bijlage IX Concept Raamovereenkomst Aan onderstaande concept Raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER TUSSEN ZONNEPANELEN

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Spelregels digitale inhuurdesk ZuidoostBrabantHuurtin.nl

Spelregels digitale inhuurdesk ZuidoostBrabantHuurtin.nl Spelregels digitale inhuurdesk ZuidoostBrabantHuurtin.nl De digitale inhuurdesk van ZuidoostBrabantHuurtin.nl is een middel voor de deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zwolle 401747134 Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Theo de Heer Telefoon: +31 384989111,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Europese aanbesteding levering van brandstof (diesel) in bulk

Europese aanbesteding levering van brandstof (diesel) in bulk (diesel) in bulk Versie 1.0 Datum 23 oktober 2013 Referentie 00567 Copyright psi 2013 Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362 324 Vestiging Rotterdam Mathenesserdijk

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen:

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen: Partijen: De Rijksuniversiteit Groningen, gevestigd aan de Broerstraat 5, 9712 CP te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. S. Poppema,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie