22. GD PO-VO/ schooladvies d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22. GD PO-VO/ schooladvies d.d"

Transcriptie

1 22. GD PO-VO/ schooladvies d.d INLEIDING Vanaf 2015 maakt elke leerling in groep 8 een eindtoets. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. De eindtoets is landelijk en objectief. Dit zegt de wet: Ten behoeve van iedere leerling in het achtste schooljaar stelt het bevoegd gezag voor 1 maart een schooladvies vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets of andere eindtoets, bedoeld in artikel 9b, beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het schooladvies berust, heroverweegt het bevoegd gezag het schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de centrale eindtoets of andere eindtoets, wordt dit gemotiveerd. Eindtoets De overheid biedt basisscholen een centrale eindtoets aan. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt daarvoor verantwoordelijk. In opdracht van dit college maakt de Stichting Cito de centrale eindtoets. Scholen kunnen er ook voor kiezen een andere eindtoets te gebruiken. Deze toets moet dan wel voldoen aan landelijke kwaliteitseisen. Basisscholen nemen vanaf 2015 ieder jaar rond half april een eindtoets af. Uit onderzoek blijkt dat de aandacht voor taal en rekenen na de eindtoets wegzakt. Daarom vindt de toets pas in april plaats. Scholen kunnen dan: De onderwijstijd zo goed mogelijk benutten; Het onderwijs aan het eind van het schooljaar goed laten aansluiten op het niveau van de school voor voortgezet onderwijs; Het schooladvies het zwaarst laten wegen. De school is verplicht bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets af te nemen. BS St. Pieter verkiest vooralsnog voor de Cito eindtoets Voorkomen te laag schooladvies Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. De eindtoets meet of het schooladvies overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaar basisschool kennen. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies eventueel aanpassen. Een school voor voortgezet onderwijs mag niet eisen dat een leerling nog extra toetsen moet maken. De school moet zich baseren op het schooladvies. Centrale toets voor wereldoriëntatie De eindtoets meet wat leerlingen geleerd hebben op het gebied van taal en rekenen. Scholen die dat willen, kunnen ook een toets voor wereldoriëntatie afnemen. Dyslexie of visuele handicap Voor dyslectische en visueel gehandicapte leerlingen zijn aangepaste toetsen beschikbaar. Er is een gesproken versie voor dyslectische leerlingen. Voor slechtziende leerlingen is er een versie met grotere letters en voor blinde leerlingen een brailleversie. De Eindtoets Niveau Scholen die de centrale eindtoets van de overheid aanbieden, kunnen tot 2018 voor bepaalde leerlingen gebruikmaken van de Eindtoets Niveau. Het gaat dan om leerlingen waarvan de school

2 denkt dat zij het beste op hun plaats zijn in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Na 2018 nemen leerlingen deel aan een adaptieve toets. Dat is een toets waarvan de inhoud van de opgaven zich automatisch aanpast aan wat de leerling beheerst. Zo kunnen alle leerlingen deelnemen aan dezelfde toets. Eindtoets helpt bij bepalen kwaliteit school De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om te bepalen of de basiskwaliteit van het onderwijs op een school voldoende is. In groep 8 geeft de basisschool advies over het type voortgezet onderwijs dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de gehele basisschoolperiode. Vanaf 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit komt doordat basisscholen de verplichte eindtoets vanaf het schooljaar afnemen. Basisscholen hebben dan al een schooladvies gegeven. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies eventueel aanpassen. SCHOOLADVIES Schooladvies verplicht Basisscholen moeten voor 1 maart een schriftelijk schooladvies geven. De ouders/verzorgers krijgen een papieren exemplaar van het advies. De ouder(s)/verzorger(s) of de basisschool stuurt het advies door naar de school voor voortgezet onderwijs die het kind en de ouders/verzorgers hebben uitgekozen. Vaak krijgt u van de basisschool een toelichting op het advies. Schooladvies niet bindend Het schooladvies is niet bindend. De ouders/verzorgers hoeven het advies dus niet op te volgen. De ouders/verzorgers kunnen het kind aanmelden bij een ander schooltype dan in het advies staat. Maar een school voor voortgezet onderwijs beslist over de toelating van het kind. De school kijkt daarbij naar het schooladvies en naar de uitkomsten van een eindtoets. Schooladvies aanpassen na eindtoets Vanaf het schooljaar nemen alle basisscholen half april een eindtoets af bij alle leerlingen in groep 8. Soms maakt een leerling de eindtoets beter dan verwacht. De basisschool kijkt dan nogmaals naar het schooladvies. Eventueel past de basisschool het schooladvies aan. Soms is het resultaat van de eindtoets juist minder goed dan verwacht. In dat geval past de basisschool het schooladvies niet aan. Schooladvies op de basisschool Het advies wordt voorbereid in een commissie* op schoolniveau, gebruik makend van: 1. de bevindingen die verzameld zijn in het leerlingvolgsysteem dat gedurende een langere periode is opgebouwd rond een leerling. 2. SCOL lijsten en leerling kenmerken die behoren bij de verschillende onderwijsprofielen van het VO 3. de beoordeling van de leerkracht van groep 6, groep 7 en de recente bevindingen van de leerkracht van groep de bevindingen van de intern begeleider, directie en andere zorgverleners binnen de school *De (advies)commissie wordt gevormd door: leerkracht(en) groep 6,7 en 8, IB en schoolleider. De school voor PO moet het advies tenminste onderbouwen met het Cito LVS, het OWKR en andere relevante gegevens/informatie. Het gegeven advies is bindend en kan, na vaststelling door de basisschool, niet worden aangepast behalve als er een hogere score wordt behaald op de eindtoets dan het niveau in het advies. De commissie op schoolniveau zal de leerlingen, die een hogere score laten zien dan het gegeven

3 schooladvies, nogmaals bekijken om het advies te heroverwegen. Na heroverweging kan de basisschool het advies aanpassen maar hoeft dit niet. De ouders/verzorgers krijgen het schooladvies op papier. Veel scholen geven een toelichting op het advies en geven ook voorlichting over scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De school voor voortgezet onderwijs beslist of het kind wordt toegelaten en kijkt daarbij naar het schooladvies. EN DAN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Informatie inwinnen over middelbare scholen Om aan informatie over een school voor voortgezet onderwijs te komen, kunnen ouders/verzorgers: Informatie vragen op de basisschool; Samen met het kind naar de open dag van een school gaan; Een school vragen naar de schoolgids of het schoolplan; De kwaliteit van een school bekijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in de Onderwijsgids voortgezet onderwijs, voor ouders, verzorgers en leerlingen een vragenlijst opgenomen die de ouders/verzorgers kan helpen samen met uw kind een schoolkeuze te maken. De gids geeft de ouders/verzorgers verder praktische informatie over het voortgezet onderwijs. Schoolgidsen voortgezet onderwijs Elke school brengt ieder jaar een schoolgids uit met informatie over de lesmethode en organisatie van het onderwijs. Daarnaast staat er praktische informatie in over zaken als lestijden, vakantierooster en schoolkosten. Ook de speciale programma s van een school, bijvoorbeeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben of kinderen die hoogbegaafd zijn, staan in de schoolgids. Open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs De meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari of februari een open dag. De ouders/verzorgers en het kind kunnen dan kennismaken met de school en spreken met docenten en leerlingen. Aanmelding bij school voor voortgezet onderwijs Aanmelden kan alleen binnen een bepaalde tijdsperiode. De ouders/verzorgers en het kind kunnen in principe maar bij één school aanmelden. In een aantal gemeenten kan dit anders geregeld zijn. Vraag hiernaar bij de gemeente. Het is verstandig dat ouders/verzorgers bij de schoolkeuze op meerdere scholen oriënteren. Bepaalde scholen krijgen meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Ouders/verzorgers moeten dan misschien kiezen voor een andere school. Toelating en inschrijving voortgezet onderwijs Scholen beslissen zelf of zij een leerling toelaten of niet. Dat doen zij op basis van het advies van de basisschool, de score van de Cito-toets of een eigen toelatingstest. Een school voor voortgezet onderwijs mag een kind weigeren, bijvoorbeeld als er geen plaats meer is op de school. Het schoolbestuur beslist hierover. De school moet goede redenen hebben om het kind niet toe te laten. Ouders of verzorgers die hun kind willen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs, moeten de gegevens van hun kind aan de school doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld met gegevens uit een paspoort of identiteitsbewijs. Redenen voor weigering op school voor voortgezet onderwijs (vo) Een reden voor een middelbare school om het kind te weigeren, is bijvoorbeeld dat de school vol is. Sommige ouders weigeren te verklaren dat zij het eens zijn met de grondslag van het onderwijs. In dat geval kan de bijzonder school het kind ook weigeren. Ligt er binnen redelijke afstand van het

4 woonadres van de ouders/verzorgers geen openbare school, dan moet een bijzondere school het kind toch toelaten. Als men de aanvullende ouderbijdrage niet betaalt, mag dat geen reden zijn om het kind te weigeren. Bezwaar maken als de school uw kind weigert Als een school het kind weigert, is het schoolbestuur verplicht schriftelijk de reden hiervoor aan de ouders/verzorgers uit te leggen. Ouders/verzorgers kunnen dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Daarop moet het schoolbestuur weer binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen. Als het bezwaar niet gegrond wordt verklaard, kan men tot slot naar de rechter stappen. Bron: Procedure advisering PO VO/ Advies voortgezet onderwijs BS St. Pieter Groep 6 Oktober/november School - ouders Infoavond ouders/verzorgers groep 6 over POVO beleid school (v.a ) Mei School Afname van M en E meting Cito LOVS resultaten. Juni School ouders kind lkr. - IB - Uitslag toetsen M en E gr. 6 Groep 7 Mei School Afname van de M en E meting Cito LOVS resultaten Juni/juli Ouder(s) kind school IB - lkr Groep 8 Uitslag toetsen M en E gr. 7 Bespreking van de resultaten binnen de commissie. Gesprek met ouders en kind waarbij een (voorlopig) preadvies wordt gegeven, gebaseerd op de resultaten M/E metingen gr 6 + 7, de sociaal-emotionele ontwikkeling, observaties van de leerkracht(en) groep 6, 7, Cito leerlingvolgsysteem groep 6,7 en verder, motivatie, werkhouding en studievaardigheden. Er wordt besproken wat het kind goed gemaakt heeft en waar aan gewerkt kan worden in groep e enkelvoudig (pre)advies opgesteld door de (advies)commissie voor alle leerlingen. Eind augustus - begin november School - lkr Tijdens klassenavond, informatieavond: Mondelinge informatie over de eindtoets, opbouw van het Voortgezet Onderwijs en de nabij gelegen scholen. Overleg leerkracht groep 7 en 8, Ib-er en directie over voorlopige schooladvies. Voorlopige schooladvies gesprekken leerkracht groep 8 en directie met ouders en leerlingen. Eventueel aanvraag/aanmelding LWOO en praktijkonderwijs

5 Eind jan begin februari School lkr - VO Afname Cito LVS M8 toetsen Open dagen VO-scholen Februari School IB - lkr Enkelvoudig schooladvies wordt opgesteld door de (advies)commissie voor alle leerlingen. Schooladviesgesprekken met ouders en leerling groep 8 Februari - maart School - ouders Open dagen van het Voortgezet Onderwijs. Verspreiding van voorlichtingsmateriaal van de scholen voor VO. Voor 1 maart Ouder(s) school - lkr Gesprek groepsleerkracht + ouders + leerling over het schooladvies/onderwijskundig rapport (OKR). Maart Ouder(s) Ouders melden hun kind aan bij de VO-school van hun keuze. Hiertoe nemen zij het schriftelijk schooladvies en het onderwijskundig rapport mee. Maart/april Ouder(s) Mogelijkheid tot (individueel) bezoek aan scholen voor VO April Cito school - lkr Afname Cito eindtoets. Kinderen die in aanmerking komen voor een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg binnen het VMBO kunnen de Cito Niveautoets maken. Mei Cito school lkr Uitslag Eindtoets wordt (advies)commissie besproken en wanneer het resultaat op de eindtoets leidt tot een hoger advies dan bij het schooladvies, dan zal dit met de ouders van deze leerling worden besproken (zgn heroverweging) Mei School IB lkr ouder(s) - kind Opmaken van de onderwijskundige rapporten De uitslag van de Cito eindtoets gaat samen met het OWKR in een gesloten envelop mee met het kind aan de ouders, in tweevoud, in een envelop mee naar huis gegeven; één voor de ouders en één voor de middelbare school. Wanneer de Cito uitslag hoger is dan het schooladvies vindt overleg plaats tussen de groepsleerkracht en IB-er. Daarna vindt overleg plaats tussen ouders en leerkracht. Mei/juni/juli VO school - lkr Warme overdracht: in een gesprek tussen de VO-school en de groepsleerkracht worden de aangemelde kinderen besproken. M.a.w. Overdrachtgesprekken PO/VO. Mei/juni/juli VO-school De VO-scholen informeren het eerste leerjaar de basisschool over de vorderingen. Daarna gebeurt dit schriftelijk. Noten; 1. Naam Begrijpend lezen M7 / E7 / B8 Rekenen M7 / E7 Technisch lezen DMT M7 E7 Spelling spelling ww M7 / E7 Pre/advisering groep 7 (vlgs Cito) / leerkracht Preadvies groep 8 (zie verder bij 2 e.v.) 2. Het overleg over de adviezen zal plaats vinden in het clusteroverleg en niet daarbuiten om de werkdruk te reguleren; 3. Vanaf groep 4,5,6 voorzichtig en duidelijk zijn indien er een uitspraak gedaan wordt richting advisering. Leerkrachten in de bovenbouw (m.n. groep 8) worden vaak geconfronteerd met hoge verwachtingen die eerder wellicht zijn uitgesproken. Raadzaam is deze verwachtingen

6 met enige omzichtigheid te benaderen en liefst geen hoge verwachtingen scheppend te zijn. Dit geldt ook voor rapportpunten/rapportages die getemperd zouden moeten worden (niet meer van toepassing indien leerlingenportfolio wordt gehanteerd). 4. Het format -met de verschillende vakgebieden (DMT/ begrijpend lezen, spelling, rekenen; zie ook bij punt 1) en behaalde CITO scores (dat vanaf groep 6 telkens wordt ingevuld) - is bedoeld om efficiënt te werk te kunnen gaan en zo moet dit ook gezien worden. Daar waar alles duidelijk is, kan dit benaderd worden als een hamerstuk. Bij vragen kan het team samen kijken naar het best passend advies, waarbij de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de IB-er en directeur aanwezig zijn. Doel is zo efficiënt mogelijk te komen tot een passend advies per leerling en het uitbrengen van een schooladvies dat door het team (school) gedragen wordt. 5. Het format wordt in orde bevonden waarbij bovenstaand gerespecteerd dient te worden. 6. Format invoeren vanaf groep 6 tot en met groep 8 (doorgaande lijn). Iedere leerkracht vult per jaargroep alle gegevens in voor de betreffende leerling. In groep 7 hoort daar zowel de score van de M en E toetsen als het eerste schooladvies bij. (Met plakken en knippen kan dit daarna per leerling in Esis worden weggezet.) 7. Ingevuld format wordt naar de IB-er doorgestuurd waarna dit door de IB-er wordt overgedragen aan de volgende leerkracht. Daardoor heeft de IB-er er niet alleen zicht op, maar kan tevens aanvullen met informatie waar nodig. Profielkaart LVO Maastricht Procedure/ verwijzing: zie plaatsingswijzer VO Toelichting bij de plaatsingswijzer: Bij het hanteren van de plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (lvs) vanaf groep 6 centraal, waarbij de nadruk ligt op de scores M8. Advisering en plaatsing op grond van deze gegevens kan plaatsvinden op grond van redelijk harmonische profielen met stabiele scores op de niveaus I-V. Of op grond van licht afwijkende/ niet-harmonische profielen over de periode vanaf groep Het Basisprofiel geeft de vereiste (vaardigheids)scores en leerlingkenmerken aan die horen bij het geadviseerde onderwijsniveau. Als een leerling voldoet aan deze criteria wordt de leerling zonder meer geplaatst op het geadviseerde niveau. Bespreking in de toelatingscommissie of plaatsingscommissie is niet nodig tenzij er sprake is van een bijzondere ondersteuningsbehoefte. De warme overdracht vindt plaats ná de toelating. 2. Het Bespreekprofiel is het profiel voor leerlingen die niet (helemaal) voldoen aan de criteria voor het beoogde basisschooladvies, terwijl de basisschool meent toch goede gronden te hebben om dat advies wel te moeten geven. Als de leerling minimaal voldoet aan de criteria van het bespreekprofiel van dat niveau, kan de basisschool het beoogde advies geven. Dan wordt wel een schriftelijke onderbouwing verwacht waarin de basisschool aangeeft op grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch geplaatst moeten worden op het geadviseerde niveau. De plaatsingscommissie beslist dan over de plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. Het basisschooladvies blijft ongewijzigd. De Criteria in het bespreekprofiel van ieder onderwijsniveau geven dus de ondergrens aan voor een advies op dat niveau. Toch kan het zo zijn dat een leerling zelfs niet aan (al) die criteria voldoet omdat er sprake is van een disharmonisch profiel. Er moet dan sprake zijn van een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. PDD- NOS). Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert. Een leerling kan ook in het bespreekprofiel terechtkomen als hij of zij juist wat extra s in huis heeft. We spreken dan over het kansprofiel. Als de basisschool een leerling plaatst in het kansprofiel van een bepaald niveau (b.v. havo), dan geeft de basisschool daarmee aan te vinden dat de leerling een kans kan worden geboden op een hoger niveau dan het basisschooladvies aangeeft (b.v. vwo).

7 De scores van de leerling moeten in dat geval voldoen aan de criteria die horen bij het bespreekprofiel Begrijpend lezen en Rekenen/wiskunde van het hoger gelegen niveau en de daarbij horende leerling kenmerken. De plaatsingscommissie geeft dan een bindend advies over de plaatsing in het VO. Het basisschooladvies blijft ongewijzigd (in dit voorbeeld havo), ongeacht de beslissing van de plaatsingscommissie. Leerlingprofielen: In deze profielen staan typeringen van leerlingen weergegeven. De indeling van de profielen is gerelateerd aan de diverse opleidingen in het voortgezet onderwijs. De profielen geven de criteria aan waaraan een leerling moet voldoen om op het bijbehorende niveau te kunnen functioneren. Geen enkele leerling voldoet echter aan al deze criteria. De profielen moeten met enige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Leerlingenprofiel Praktijkonderwijs: Leerlingenprofiel Vmbo KADER (KBL) Kenmerken (kern) -De leerling is in staat het geleerde te reproduceren (kennisniveau), te reproduceren in een soortgelijke situatie (inzichtniveau) en toe te passen in een soortgelijke situatie (toepassingsniveau) -De leerling presteert op kenn -De leerling beschikt over praktische intelligentie, presteert praktisch op toepassingsniveau

8

9 Leerlingenprofiel Vmbo Theoretische/gemengde leerweg (TL/GL) Kenmerken (kern) -Leerling is in staat het geleerde te reproduceren (kennisniveau) en toe te passen in een soortgelijke situatie (inzichtniveau) en in een eenvoudige nieuwe situatie (toepassingsniveau).

10 Leerlingenprofiel HAVO: Kenmerken (kern) -De leerling is leergierig en nieuwsgierig -De leerling kan het geleerde in logische samenhang reproduceren en verbanden leggen -De leerling kan het geleerde in een (eenvoudige) nieuwe context toepassen -De leerling denkt in praktische toepassingen

11 Leerlingenprofiel VWO Kenmerken (kern) -De leerling is leergierig, nieuwsgierig en heeft een brede interesse -De leerling kan leerstof zelfstandig vergaren, verwerken, reproduceren en toepassen in nieuwe situaties -De leerling zoekt diepgang en uitdaging en heeft een kritische grondhouding -De leerling is prestatiegericht, kan grote hoeveelheden lesstof aan en heeft een voorkeur voor abstraheren -De leerling heeft overzicht over feiten, gegevens en de te nemen stappen -De leerling trekt duidelijke conclusies uit eigen onderzoek -De leerling is in staat om samenwerkend te leren.

12 Leerlingprofiel VWO+ (gymnasium of tto) Kenmerken (kern) -De leerling is leergierig, nieuwsgierig en heeft een brede interesse. -De leerling kan leerstof zelfstandig vergaren, verwerken, reproduceren en toepassen in nieuwe situaties -De leerling zoekt diepgang en uitdaging en heeft een kritische grondhouding -De leerling is prestatiegericht, kan grote hoeveelheden lesstof aan en heeft een voorkeur voor abstraheren -De leerling heeft overzicht over feiten, gegevens en de te nemen stappen -De leerling trekt duidelijke conclusies uit eigen onderzoek -De leerling is in staat om samenwerkend te leren binnen een internationale context (uitwisselingen, buitenlandse stages, Engels leren op hoog niveau) Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau l, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Plaatsingswijzer Maastricht/Heuvelland 2015-2016 (vastgesteld in het Provo overleg op 25-11-2014)

Plaatsingswijzer Maastricht/Heuvelland 2015-2016 (vastgesteld in het Provo overleg op 25-11-2014) Basisscholen in de regio Maastricht en Heuvelland Plaatsingswijzer Maastricht/Heuvelland 2015-2016 (vastgesteld in het Provo overleg op 25-11-2014) Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Maastricht

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs P.O. V.O. Protocol advisering Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Versie 15-01-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Voortgezet Onderwijs 4 Scholen voor voortgezet onderwijs 4 Informatie over de scholen

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Versie september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg 4.4 Vmbo-kadergerichte

Nadere informatie

Een beschrijving van de werkwijze rondom Procedure PO-VO BS Munstergeleen. Procedure (voorlopig) schooladvies

Een beschrijving van de werkwijze rondom Procedure PO-VO BS Munstergeleen. Procedure (voorlopig) schooladvies Een beschrijving van de werkwijze rondom Procedure PO-VO BS Munstergeleen Procedure (voorlopig) schooladvies Mei 2015 0 Procedure POVO (voorlopig) Schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure:

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO)

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) 1 Doel van de avond Uitleg over de route richting het advies vanaf groep 7 tot inschrijving op de middelbare school Toelichting op de NIO en de

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Plaatsingswijzer LVO Maastricht

Plaatsingswijzer LVO Maastricht Plaatsingswijzer LVO Maastricht 2016-2017 Inleiding In de aanloop naar het schooljaar 2015-2016 is voor het eerst gewerkt met de plaatsingswijzer PO-VO die bestond uit de zogenaamde profielkaarten, lijsten

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015

Schoolkeuze groep 8. Dossier, factoren die meegewogen worden bij het advies, process, tweede advies en stroomschema schooljaar 2014-2015 Schoolkeuze groep 8 Dossier, factoren die meegewogen worden bij het, process, tweede en stroomschema schooljaar 2014-2015 Dossier Hieronder het overzicht van de gegevens die relevant zijn voor de onderbouwing

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Programma van deze avond

Programma van deze avond Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over de scholen - Gelegenheid tot

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets Woensdag 15 januari 2014 Informatieavond VO & Cito Eindtoets Na de basisschool Opening Chris Roes Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Jennifer van Duurling Situatie in Maastricht e.o. Ruud Moers Cito-eindtoets

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Schooladvies Protocol schooladvies groep 8 (bron: college voor toetsen en examens) Tamim geeft vóór 1 maart een schriftelijk en ondertekend schooladvies. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing

Nadere informatie

Protocol schoolkeuze VO

Protocol schoolkeuze VO OBS De Viermaster Papendrecht 2015-2016 Inleiding Als Viermaster vinden we het van groot belang dat iedere leerling in het Voortgezet Onderwijs op een plek terecht komt waar hij of zij het beste past,

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Document: procedure schooladvies schoolverlaters Datum: 3 december 2015 Versie: definitieve versie

Document: procedure schooladvies schoolverlaters Datum: 3 december 2015 Versie: definitieve versie Document: procedure schooladvies schoolverlaters Datum: 3 december 2015 Versie: definitieve versie Inleiding De overheid heeft bepaald dat alle leerlingen een eindtoets moeten maken ( Toetsbesluit PO,

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Handreiking schooladvies

Handreiking schooladvies Handreiking schooladvies Deze handreiking bevat aanbevelingen die basisscholen kunnen gebruiken bij het opstellen en evalueren van het schooladvies. De handreiking is gebaseerd op literatuur- en praktijkonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 DE centrale EINDtoets PO in 2015 informatie voor scholen DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs als tweede taal De eindtoets bepaalt niet mijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

overgang po-vo

overgang po-vo overgang po-vo PROGRAMMA 13.30-14.45 uur Inleiding door het ministerie van OCW over de wetswijzigingen 14.45-15.00 uur Pauze 15.00-15.30 uur Inleiding op de handreiking 15.30-16.30 uur Uitwisselingstafels

Nadere informatie