Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles versie

2 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 VM TRANSUMO Intelligent Vehicles Februari 2006 TNO Richard van der Horst, penvoerder Kerry M. Malone De jaarrapportage maakt deel uit van het monitoringstraject van Transumo-projecten. Het Transumo-programma als geheel wordt door BSIK (SenterNovem) gemonitord. In verband met deze externe rapportageverplichting -die voorwaarde is voor subsidieverlening vanuit BSIK- is het niet mogelijk om af te wijken van de termijnen die Transumo voor de projecten hanteert (oplevermomenten voor jaarbegrotingen, kwartaalrapportages, jaarrapportages en accountantsverklaringen). 1

3 1. Projectuitvoering (max. 1 A4) Naar mate het jaar vorderde, vond het project TRANSUMO Intelligent Vehicles (IV) langzaam zijn ritme. Met als start de kick-off meeting in december 2004 is het consortium plenair drie keer bij elkaar geweest. In augustus 2005 hebben we het definitieve contract voor TRANSUMO IV ontvangen. In 2005 heeft het project belangrijke stappen genomen om de doelstellingen te halen. Alle onderdelen van het project hebben een start gemaakt met hun werk. Drie AIO s zijn aangesteld bij twee universiteiten (Leonie Walta, TUDelft TBM; Nina Schaap, UTwente; Lakshmi Dhevi Baskar, TUDelft-OCP). De pilots zijn begonnen met hun werkzaamheden. In één daarvan, de integratie van friction monitoring in een ACC, is de technologische ontwikkeling grotendeels klaar. De samenwerking met de overheid, door bij te dragen aan de Wegen naar de Toekomst pilot Rij-Assistent is ook in gang gezet. Het consortium is uitgebreid in de herfst van 2005 met een nieuwe industriële partner, UTELLUS. Kennisverspreiding door middel van gesprekken, presentaties, journal papers, etc. is in volle gang. Bepaalde resultaten en activiteiten lopen achter grotendeels vanwege omstandigheden buiten de invloedssfeer van het project. De late opdrachtverlening heeft ook geleid tot latere uitvoering van bepaalde activiteiten. De WnT Rij-Assistent pilot is ongeveer 9 maanden later gestart dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor zijn de geplande workshop en modellering activiteiten tot 2006 uitgesteld. De professional pilot loopt ook door een gebrek aan coördinatie van pilot trekker en kennisinstellingen achter. Om deze situatie te verhelpen is een herstart plan in januari 2006 gelanceerd waardoor de pilot weer zal lopen. Omwille van vertraging met opstarten IV-project zijn de opleverdata voor I.9 verschoven (zie activiteitenplan voor 2006). Daardoor zijn er voor 2005 geen deliverables (behalve de conferentie paper I.9.0 (zie hieronder, bij punt 7)) en ook geen milestones. Door de late invulling van de AIO voor het onderdeel I.9 is er van begeleiding vanuit TNO BU Imaging Systems in 2005 nog geen sprake geweest en heeft deze partner in 2005 in tegenstelling tot het plan nog geen financiële middelen voor dit project aangewend. Ook de nieuw verworven partner Utellus heeft in 2005 geen kans meer gezien substantieel tijd te besteden aan het project. Door de vertraging in de uitvoering van de pilots hebben ook partners als TNO BU M&L en de SWOV minder geld besteed dan in tweede instantie gepland bij het indienen van het jaarplan voor Vanuit het project wordt ervan uit gegaan dat het doorschuiven van dit budget naar 2006 mogelijk is teneinde de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 2. Projectconsortium (max. 1 A4) Samenwerking binnen het project, de taakverdeling en de onderlinge communicatie is goed verlopen. Consortium Het consortium bestaat uit 7 partners, zie Tabel I. Tabel I: Partners TRANSUMO IV 2

4 Partner Type Rol DuraVermeer/Trinity Bedrijfsleven Trekker professional pilot ST Software Bedrijfsleven Partner Utellus Bedrijfsleven Partner TNO (Business Units Human Factors, Mobility & Logistics, Kennisinstelling Trekker Consortium, Penvoerder Automotive, Imaging Systems) SWOV Kennisinstelling Partner Delft University of Technology (TBM, OCP) Kennisinstelling Partner University of Twente Kennisinstelling Partner TRANSUMO IV houdt contact met het Ministerie Verkeer & Waterstaat / Rijkswaterstaat. Subprojecten binnen IV worden gecoördineerd uitgevoerd met de Wegen naar de Toekomst pilot Rij-Assistent. Communicatie Het consortium heeft drie plenaire projectbijeenkomsten gehouden. Die hebben plaatsgevonden op 2 december 2004 (kick off) 29 april december 2005 Bij deze bijeenkomsten werden zowel financiële administratieve zaken als inhoudelijke voortgang en zaken gepresenteerd en besproken. Daarnaast vindt binnen de subprojecten communicatie tussen partners plaats. Als voorbeeld, de professional pilot heeft meerdere bijeenkomsten gehouden om aansluiting tussen de pilot en de kennisbehoeftes van de kennisinstellingen in een experimenteel plan (zie deliverable bij II.1.1) onder te brengen. Diverse malen heeft er in het kader van de private pilot overleg plaatsgevonden tussen het project IV en de trekker (RWS-AVV) van het Wegen naar de Toekomst project de Rij-assistent. Binnen het WP I.10 is er enkele malen overleg geweest tussen de betrokken partners over concrete invulling van de plannen voor het modelleren van bestuurdersgedrag op kruispunten in een cooperative road-vehicle system context en het inhoud geven van het AIO-plan. Voor het onderdeel Decentralized traffic control and management with intelligent vehicles (I.9) is er enkele malen overleg geweest met Siemens. Onderlinge Samenwerking Zie boven. Afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan zijn hiervoor aangegeven bij punt Kennisverspreiding en communicatie (max. 1 A4) Kennisverspreiding en communicatie rondom het project hebben het afgelopen jaar vooral in het teken gestaan van het presenteren van diverse onderdelen van het project op het ITS World Congress in San Francisco, het overleg tussen de projectcoördinatoren binnen het cluster Verkeersmanagement en de projectendag van TRANSUMO in september 2005, zie Tabel II. Ook met het TRANSUMO project Gebiedsgericht Integraal Veiliger is overleg gevoerd over het gecombineerd gebruik van bestuurdersmodellen bij micro verkeerssimulatiemodellen om veiligheidseffecten van bepaalde maatregelen te evalueren. 3

5 Tevens is op dit vlak een internationaal overleg gestart met partijen (zowel overheden als kennisinstellingen) uit Nederland, Duitsland en België voor het gebruik van van modellen van bestuurdersgedrag op kruispunten in verkeersveiligheidsmodules met behulp van surrogate safety measures. Tabel II: Kennisverspreiding en communicatie rondom project Intelligent Vehicles Datum Activiteit Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) Januari 2005 Toelichting via de TROS Nieuwsshow plaats op de relevantie voor bestuurdersondersteunende systemen van de vrijgave van de 24 Ghz radar frequentie Presentaties I.8 en II.7 voor de AIDA User group K Presentatie TRANSUMO IV op ITS World Congress, San Francisco, CA, USA K Presentatie Stakeholder preferences of Advanced Driver Assistance Systems (I.11) op ITS K ; ; ; ; ; ; ; ; World Congress, San Francisco, CA, USA Deelname TRANSUMO cluster Verkeersmanagement meetings + bijeenkomsten projectleiders Deelname TRANSUMO projecten dag ; Besprekingen relatie TRANSUMO IV WnT ; Publications related to user needs and promising combinations Driel, C.J.G. van & Arem, B. van (2005). Investigation of user needs for driver assistance: results of an Internet questionnaire, European Journal of Transport and Infrastructure Research, vol. 5, nr 4 (2005), pp Driel, C.J.G. van & Arem, B. van (2005). Integrated driver assistance from the driver s perspective. Results from a user needs survey. CE&M research report 2005R-002.VVR-002, ISSN , University of Twente, Enschede, The Netherlands. Driel, C.J.G. van & Arem, B. van (2005). Integrated driver assistance: results from a user needs survey. In Proceedings 12 th World Congress on ITS, Enabling Choices in Transportation. San Francisco, CA, USA, 6-10 November Houtenbos, M., Hegeman, G. & Driel, C.J.G. van (2005). Determining opportunities for overtaking assistance: combined efforts of a user needs survey and an interaction model. In Proceedings 12 th World Congress on ITS, Enabling Choices in Transportation. San Francisco, CA, USA, 6-10 November Presentaties I.8 en I.10 voor de AIDA User group in Mobilion Utrecht K4 M1 W2, K2 4

6 Deelname aan Brainstorm over: Hi-Grids Foundation vanuit werk in TRANSUMO IV, DECIS, Delft; contact met ICIS M1, M3 We hebben het budget besteed aan kennisverspreiding en communicatie niet precies bijgehouden, maar een eerste schatting is dat circa 10% van het budget hieraan besteed is. 4. Inhoudelijke focus (max. 0,5 A4) Maatschappelijke relevantie In dit project gebruiken we in-car telematica als een baanbrekende technologie om de kwaliteit van reizen en duurzaam wegverkeer te verbeteren en de mogelijkheden in het kader van intelligente coöperatieve voertuig-weg systemen te waarderen in termen van veiligheid, doorstroming, betrouwbaarheid en milieu. Uitgangspunten zijn een volledig partnerschap tussen industrie, overheid en kennisinstellingen, het in de praktijk ervaring opdoen met in-voertuig systemen in interactie met verkeersmonitoring en management systemen, het leren omgaan met transities zoals het mengen van oude en nieuwe technologieën en de confrontatie van allerlei soms tegenstrijdige - belangen van actoren, en het bereiken van synergieën met bestaand (inter)nationale projecten. We richten ons in detail op de rol van de bestuurder en het modelleren ervan in een simulatie-omgeving voor het ontwerpen, voorspellen en evalueren van effecten, op in-voertuig intelligentie (zowel geïntegreerde autonome regelingen als bestuurdersondersteunende systemen) die enerzijds betrekking heeft op de operationele rijtaak en anderzijds op verkeersmanagement en transportefficiëntie en het uitwerken van een voorbeeld business case voor in-voertuig intelligentie. Zowel de vraag naar als de prestatie van het Nederlandse weg-voertuig systeem groeien, maar niet met gelijke tred. Afgezien van een beperkte capaciteit wordt de afnemende betrouwbaarheid steeds meer een belangrijk kwaliteitsprobleem. De afgelopen jaren is de strategie van de Nederlandse overheid verschoven van het bouwen van wegen naar een combinatie van bouwen en benutten (incl. voorlopige ideeën over beprijzen). De focus van investeringen in het verkeers- en vervoersysteem ligt op het bevorderen van economische effecten en het beperken van externe effecten zoals onveiligheid (verkeersdoden zijn afgenomen van in 2000 tot 987 in 2002, om weer te stijgen naar in 2003 en af te nemen naar 881 in 2004) en negatieve gevolgen voor het milieu (broeikasgassen, geluid etc.). Deze investeringen moeten rekening houden met de groeiende verkeersvraag en innovatieve manieren om gestelde doelen te behalen. Wetenschappelijke relevantie In het afgelopen jaar heeft het project voornamelijk op het formuleren van de wetenschappelijke vraagstukken in verband met de pilots. Deze wetenschappelijke vraagstukken hebben met bestuurdersbehoeftes, verkeerseffecten, literatuur review in verband met gedecentraliseerd verkeersmanagement, stakeholder analyse, en transitiemanagement te maken. Concreet geboekte resultaten zijn het aanstellen van drie AIO s voor wetenschappelijke trajecten en het publiceren van een viertal papers op het gebied van user needs van ADA systemen. 5

7 5. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur (max. 0,5 A4) De bijdrage van het project IV aan de vernieuwing van de kennisinfrastructuur voor duurzame mobiliteit bestaat vooral uit het samenbrengen van een aantal op dit gebied gerenommeerde en bilateraal al frequent samenwerkende kennisinstellingen en de overheid met nieuwe partijen uit het bedrijfsleven (DuraVermeer, ST Software, Utellus), zie Tabel III. Tabel III: Bijdrage van het project IV aan vernieuwing van de kennisinfrastructuur Aspect Nieuwe partijen Nieuwe disciplines Nieuwe netwerken Overig, namelijk.. Bijdrage van het project De professionele pilot geeft de mogelijkheid de kennis van de kennisinstellingen te koppelen aan een practische case van het gebruik van actuele verkeersinformatie zowel voor het planningsproces als voor het optimaal uitvoeren van ritten in een distributiebedrijf (Huisman). Gebruik van IV-mogelijkheden om tot een verbeterd verkeersmanagement te komen met wegkant-voertuig en voertuig-voertuig interactie en communicatie Link met Hi-Grids foundation; Koppeling met TNO kennisinvesteringsprogramma SUMMITS en de in 2006 van start gaande grote EU Integrated Projects Safespot en CVIS op het gebied van Co-operative Road Vehicle systems, en de STREP eimpact 6. Bijdrage aan internationalisering (max. 0,5 A4) De partners in het project IV zijn nauw betrokken bij internationale activiteiten die een relatie hebben met het werk dat in IV wordt uitgevoerd, zie Tabel IV. Tabel IV: Bijdrage van het project IV aan de internationalisering van Transumo. Aspect Internationale participanten nemen deel aan het project Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen Bijdrage van het project Binnen DuraVermeer zijn er enkele internationale partijen die bijdragen leveren aan de professionele pilot. Gesprekken hebben plaatsgevonden met internationale partijen: Texas Instruments, Jaguar, NavTech, MobilEye, Siemens VDO. a Deelname aan conferenties en via bijdrage aan de organisatie van conferenties, o.a., 8 th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ISTC'05), Wenen, Oostenrijk, september 2005, waarvoor Bart De Schutter program co-chair, en het 11th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Delft, augustus 2006, waarvoor Bart De Schutter 6

8 Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma Overig, namelijk.. deel uitmaakt van het lokale organisatiecomité. HUMANIST (TNO BU HF + Nina Schaap) International Task Force Vehicle Highway Automation TRANSUMO IV Pilot concepten worden meegenomen in EU projecten eimpact, REACT esafety WG RTD Aansluiting op EU projecten (ADASE2, HASTE, AIDE, In-Safety, PReVENT, CarTALK, AWAKE, GST, REACT, HUMANIST, HYCON, SAFESPOT, CVIS, CityMobil, eimpact) 7. Bijdrage aan output Transumo (max. 0,5 A4) Tabel V geeft een overzicht van de tot nu toe gerealiseerde deliverables. Tabel V: Deliverables van het project IV. Deliverable Opgeleverd Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) O.1/O.2.1 TRANSUMO IV Proposal for Organisation and 2005 Q1 M2 Responsibilities (internal document) O.1/O.2.2 Paper ITS World Congress, San Francisco, CA, USA 2005 Q2 K4 O.1/O.2.3 Notitie proces totstandbrenging project 2005 Q4 M2 I.3.1 Development of ADA-equipped vehicles for private car demonstration: demo 2005 Q4 demo uitgesteld tot 2006 in verband met uitstel W4, M4, M8, M12 I.4.1 I.8.4 Design and specify measurements to be made and framework for TRANSUMO field trial, in collaboration with WnT (zie Research Framework Full Traffic Veldproef Rij-Assistent, Tabel 1, p. 17) Driel, C.J.G. van & Arem, B. van (2005). Investigation of user needs for driver assistance: results of an Internet questionnaire, European Journal of Transport and Infrastructure Research, vol. 5, nr 4 (2005), pp WnT pilot naar Q4 M3 W2, K2 Driel, C.J.G. van & Arem, B. van (2005). Integrated driver assistance from the driver s perspective. Results from a user needs survey. CE&M research report 2005R-002.VVR-002, 7

9 ISSN , University of Twente, Enschede, The Netherlands. Driel, C.J.G. van & Arem, B. van (2005). Integrated driver assistance: results from a user needs survey. In Proceedings 12 th World Congress on ITS, Enabling Choices in Transportation. San Francisco, CA, USA, 6-10 November Houtenbos, M., Hegeman, G. & Driel, C.J.G. van (2005). Determining opportunities for overtaking assistance: combined efforts of a user needs survey and an interaction model. In Proceedings 12 th World Congress on ITS, Enabling Choices in Transportation. San Francisco, CA, USA, 6-10 November I.9.2 M. van den Berg, B. De Schutter, and J. Hellendoorn, "Information providing as a control measure in an integrated traffic control approach," Proceedings of the 8th W2 International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC '05), Vienna, Austria, pp , Sept I.11.1 TRB Paper Stakeholder Analysis of Advanced Driver 2005 Q3 W2, K2 Assistance Systems (ADAS) a State of the Art, to be presented at the TRB 85 th Annual meeting January, 22-26, Washington, D.C.: Transportation Research Board. II.1.1 Project definition: experimental plan 2005 Q4 K2 II.8.6 Papers: R.T. van Katwijk, P. van Koningsbruggen, B. De Schutter, and J. Hellendoorn, "A test bed for multi-agent control systems in road traffic management," Proceedings of the 8th TRAIL Congress A World of Transport, Infrastructure and Logistics - Selected Papers (P.H.L. Bovy, ed.), Rotterdam, The Netherlands, pp , Nov W2, K2 R.T. van Katwijk, P. van Koningsbruggen, B. De Schutter, and J. Hellendoorn, "A test bed for multi-agent control systems in road traffic management," Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, 22 pp., Jan Paper Opmerking: De papers vermeld bij II.8.6 dateren van voor de officiële start van het IV-project, maar ze werden wel binnen het kader van de projectdoelstellingen geproduceerd en vermelden ook expliciet BSIK-TRANSUMO als funding. Daarom worden ze hier toch opgenomen. 8

10 8. Bijdrage aan mijlpalen Transumo (max. 1 A4) Zie hiervoor, plus zie Tabel VI. Tabel VI: Bijdrage project IV aan mijlpalen Transumo. Mijlpalen Bijdrage van het project W1 Promotietrajecten Het doel is dat deelprojecten (I.8/II.7, I.9/II.8, I.10 en I.11/II.9) uitmonden in een promotie. W2 Wetenschappelijke publicaties 1 conferentie publicatie op ITSC'05 (zie punt 7, I.9.2); 1 conferentie publicatie op TRB'05 (zie punt 7, II.8.6) W5 Participatie internationale onderzoekers 1 Indische onderzoekster neemt deel aan het project M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten Projectteam is multi-partiet (TU Delft, TNO, Siemens,...) K4 (Bijdragen) Vaksymposia 1 conferentie publicatie op TRAIL congres (zie punt 7, II.8.6) Overig, namelijk.. 9. Financieel/administratief (max. 0,5 A4) Zoals vermeld in onze notitie proces totstandbrenging project d.d , heeft het tot stand komen van het project uiteindelijk veel meer inspanning en tijd gekost dan oorspronkelijk voorzien. Dit uit zich onder andere in relatief veel extra uren van het project management bij de partners TNO BU HF en BU M&L. Een ander knelpunt betreft het uitsmeren van het oorspronkelijk gedachte budget voor 2005 over de jaren 2005 en 2006, hetgeen met name voor de AIO trajecten voor een extra complicatie en tekort zorgt voor de periode t/m Onze insteek is dat er na toestemming voor het uitvoeren van het hele TRANSUMO programma geld van de periode naar voren gehaald kan worden om de grootste noden te lenigen Ten aanzien van het in oktober 2005 herziene financiële plan 2005 (zie jaarplan 2006) zijn er de volgende afwijkingen te constateren: De TUDelft (zowel OCP en TBM) hebben in 2005 meer besteed dan oorspronkelijk voorzien. Vooralsnog blijft het totale beschikbare budget voor deze partners voor de periode 2005/2006 ongewijzigd totdat er meer duidelijkheid is over de knip. De uiteindelijk te hanteren uurtarieven voor de TNO partners blijken lager uit te vallen dan aanvankelijk voorzien bij het indienen van de jaarplannen, waardoor er meer eigen geld moet worden toegevoegd om een dekkende kostprijs voor TNO intern te realiseren. Mogelijke consequenties voor het jaarplan 2006 moeten nog worden nagegaan. Vooralsnog zal ernaar worden gestreefd de beschikbare BSIK budgetten ook daadwerkelijk te realiseren. TNO BU M&L heeft door de vertraging in de uitvoering van de private pilot (WnT Rij-assistent) in 2005 minder besteed dan begroot. TNO BU IS heeft door de late aanstelling van de AIO in deelproject I.9 geen noemenswaardige bijdrage kunnen leveren in De SWOV heeft door het late afkomen van het contract aanzienlijk minder besteed dan begroot. Utellus is er eind 2005 als nieuwe partner bijgekomen, maar heeft geen kans meer gezien in 2005 een substantiële bijdrage te leveren. 9

11 We gaan er vooralsnog vanuit, zolang er geen duidelijkheid is over de knip in Transumo, dat het totaal beschikbare budget voor 2005 en 2006 ad 879 k (met de aantekening dat voor 2006 voorlopig de helft van het budget is goedgekeurd) beschikbaar is voor het project IV en dat overheveling van het niet bestede deel in 2005 naar 2006 kan worden overgeheveld. Een totaal financieel overzicht van de realisatie van het project Intelligent Vehicles VM is opgenomen als afzonderlijke Bijlage. Financieel overzicht projecten (Realisatie) Projectnaam: Intelligent Vehicles Projectnummer: VM Periode: 1 januari-31 december Loonkosten ,- 2. Opslag voor algemene kosten: ten hoogste 50% van de onder 1 genoemde kosten (voor zover al niet begrepen in 1.) ,- 3. Kosten van machines en apparatuur - uitsluitend voor het project aangeschaft 4.941,- - niet uitsluitend voor het project aangeschaft (op basis van sluitende tijdschrijving) , ,- 4. Kosten voor te verbruiken materialen en hulpmiddelen 4.434,- 5. Kosten voor verspreidingen en overdracht van kennis en Kosten voor verwerving en instandhouding van intellectueel eigendom 4.155,- 6. Kosten van arbeid, anders dan loonkosten (Bijv. in het geval van een zelfstandige ondernemer) ,- Totale projectkosten ,- Voor zover van toepassing worden daarnaast als afzonderlijke inkomstenposten vermeld: a. de eigen inbreng van ieder van de deelnemers aan het kennisconsortium; 10

12 b. de bijdragen in de kosten van het kennisproject, afkomstig van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; c. de bijdragen in de kosten van het kennisproject, afkomstig van Nederlandse bestuursorganen, waarbij in ieder geval wordt aangegeven welk deel daarvan is verstrekt op grond van het besluit, welk deel is verstrekt als basissubsidie en welk deel is verstrekt als doelsubsidie; d. overige inkomsten, zoals inkomsten uit rechten van intellectuele eigendom en rente. Accountantsverklaring Voor de TNO partners is één gezamenlijke accountantsverklaring opgesteld, zie.. Voor de TU-Delft Faculteit TBM, zie TUDelft TBM Accountantsverklaring TRANSUMO IV 2005.pdf Voor de TU-Delft Faculteit OCP, zie TUDelft OCP Accountantsverklaring TRANSUMO IV 2005.pdf Voor de UT, zie UT accountantsverklaring TRANSUMO IV 2005.pdf Voor de SWOV, zie SWOV accountantsverklaring TRANSUMO IV 2005.pdf Voor DuraVermeer en TRINITY zal een gezamenlijke accountantsverklaring worden opgesteld, het accountantsonderzoek is nog hangende en ten tijde van het insturen van deze jaarrapportage was er nog geen terugkoppeling over beschikbaar. Voor de partner ST Software was de bijdrage aan het project in 2005 beperkt (in totaal 104 uur a 37,50 = 3.900,-) en volstaan we met een verwijzing naar onze brief 05-7B die wij op 25 april 2005 naar u hebben gestuurd met de accountantsverklaring ten aanzien van het door ST Software gehanteerde uurtarief. 11

13 9. Ondertekening Ondergetekenden verklaren hierbij dat zij akkoord zijn met weergave van de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar, als omschreven in deze jaarrapportage. Projectleider: Dr.ir. A.R.A. van der Horst Organisatie: TNO D&V BU HF contactpersoon: Postadres organisatie: Postbus 23, 3769 ZG Soesterberg Handtekening Clustermanager: Dr. B. van Arem Organisatie: TNO B&O BU M&L contactpersoon: Postadres organisatie: Postbus 49, 2600 AA Delft Handtekening 12

14 Bijlage 1 Mijlpalen SenterNovem De deliverables van Transumo dienen gecategoriseerd te worden in de outputcategorieën W (Wetenschappelijke output), M (Economische en maatschappelijke output) en K (Innovatietraject en kennistransfer). Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van Transumo wereldkundig gemaakt. W1 Promotietrajecten Aantal afgeronde dissertaties/theses; W2 Wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings); W3 Wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo georganiseerd); W4 Activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. W5 Participatie internationale onderzoekers; W6 Wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties (rapportages waarin aangegeven wordt hoe Transumo resultaten worden toegepast). Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten; M2 Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden). Kennis over duurzame mobiliteit: Transumo genereert ook nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Ontwikkelde concepten (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.); M5 Kennis over technologische vernieuwing en nieuwe toepassingen van bestaande technologieën (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken); M6 Kennis van gebruikers (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften). Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: Transumo wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers); M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren); M8 Praktijkcases (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast); M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin); M10 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven). Concretiseringen: M11 Investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten); M12 Ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools. 13

15 Communicatie-uitingen: Transumo-brede communicatie K1a Website; K1b Factsheets; K1c Leaflets; K1d Jaarverslagen; K1e (Jaar)congressen. Toegepaste publicaties: K2 Onderzoeks(tussen)rapportages (jaarlijks); K3 Vakpublicatie (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.); K4 (Bijdragen) Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia); K5 Lezingen, interviews. Onderwijs: K6 Onderwijscases HBO/WO (door Transumo ontwikkelde en aangeboden onderwijscases); K7 Afstudeerprojecten/stages HBO/WO; K8 Communities/Networks of Practice (mede door Transumo ingesteld). 14

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider

Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider Jaarrapportage 25 Jaar 25 Projectnummer VM.4.32 Projectnaam ATMA-MODeRN Datum 27-2-26 Penvoerder Universiteit Twente Projectleider prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum Doel van de jaarrapportage is om aan het

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Jaarrapportage Intelligent Vehicles

Jaarrapportage Intelligent Vehicles Jaarrapportage Intelligent Vehicles Projectnummer VM 04.033 Projectnaam Intelligent Vehicles Datum 27 april 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider TNO Defensie en Veiligheid Dr.ir. A. Richard A. van

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie Programma 13:00 13:10

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M.

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M. Jaarrapportage Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PT 05-062A TRANSUMO A15- Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging 31 maart

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Format jaarrapportage 2007

Format jaarrapportage 2007 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider VM04.033 Intelligent Vehicles 31 maart 2008 TNO Defensie en Veiligheid Dr.ir. A. Richard A. van der Horst Ir.

Nadere informatie

Format jaarrapportage

Format jaarrapportage Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL05.028 DIPLOMA 23-2-06 Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

PROTECT jaarrapportage

PROTECT jaarrapportage PROTECT Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL04-021 PROTECT Juni 2007 RSM Erasmus University dr Albert Veenstra Prof. Dr. Jos van Hilligersberg Hoofdstuk

Nadere informatie

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1 Transumo Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December 2005 28/4/2006 1 Wat is het project? Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële

Nadere informatie

Jaarrapportage project ATMO

Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider VM04 031 Advanced Traffic Monitoring (ATMO) 30 maart 2007 TU Delft, Faculteit Civiele

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Eindrapportage IV: december 2009

Eindrapportage IV: december 2009 TRANSUMO Intelligent Vehicles Duurzaam autoverkeer met slimme auto s, toekomstmuziek? Eindrapportage IV: december 2009 Auteur: Richard van der Horst Gedien Klunder THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT

Nadere informatie

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006 Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology Progress Report April, 2006 Doelstelling Verbeteren planning en besturing van transport en distributie voor netwerken van bedrijven

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008. Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP.04.053) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Smart Mobility ronde tafel Security

Smart Mobility ronde tafel Security Smart Mobility ronde tafel Security JAARPLAN 2016 GJA DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU JAARPLAN 2016 Smart Mobility ronde tafel Security Doelstelling De landelijke ronde tafel Security heeft als doel om

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

De file omgedraaid beter voorspellen door terug te redeneren

De file omgedraaid beter voorspellen door terug te redeneren De file omgedraaid beter voorspellen door terug te redeneren Dr. Ir. J.W.C. van Lint Universitair docent Verkeerstromen Afdeling Transport & Planning Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen www.transport.citg.tudelft.nl

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Waarom stedelijke netwerken Het zijn concentratiepunten van: Infrastructuur, logistiek, multimodale overstap en verkeersmanagement. Mobiliteitsproblemen:

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Traffic Management The American Blend

Traffic Management The American Blend Traffic Management The American Blend Samenvatting van de ervaringen verkeersmanagement scanning tour naar de VS Ben Immers Het reisgezelschap 18 oktober 2010 2010-13/2 Reizen 18 oktober 2010 2010-13/3

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft Data Hub Functional Modules Your Application

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst STERK door Water

Samenwerkingsovereenkomst STERK door Water Samenwerkingsovereenkomst STERK door Water Partijen: 1. De gemeente Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester van de gemeente Eindhoven de heer, handelend ter uitvoering van

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren voor Valorisatie. Landelijke Commissie Valorisatie Delft, 12 mei 2011 Eppo Bruins Rens Vandeberg Leonie van Drooge

Prestatie-indicatoren voor Valorisatie. Landelijke Commissie Valorisatie Delft, 12 mei 2011 Eppo Bruins Rens Vandeberg Leonie van Drooge Prestatie-indicatoren voor Valorisatie Landelijke Commissie Valorisatie Delft, 12 mei 2011 Eppo Bruins Rens Vandeberg Leonie van Drooge Valorisatie Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Corporate Communicatie, mei 2013 Wageningen UR voert een strikt merkenbeleid. Dat is nodig, want daarmee kan de organisatie bouwen aan een grotere bekendheid

Nadere informatie

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 Aartman en Jansen lezen de krant (1) NAG ALV deelsessie airports 2 Aartman en Jansen

Nadere informatie

X X X X. Voorwaarden. Aan het verlenen van de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

X X X X. Voorwaarden. Aan het verlenen van de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden: Economische Zaken, Cultuur en Arbeid donderdag 2 december 2010 Begroting MEASURES als waarden beinvloedbaar 2010 2011 2012 2013 2014 Cradle to cradle (632020008) 632020008 Cradle to cradle 26272122 Cradle

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 TKI toeslagregeling 2014 Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860),

Nadere informatie

Transumo Intelligent Vehicles. Showcase

Transumo Intelligent Vehicles. Showcase Transumo Intelligent Vehicles Showcase Routekeuze Emissies Automatic Cruise Control Netwerkmanager File-assistent ITS Modeller Verkeersmanagement Showcase Transumo IV Transumo TRANsition SUstainable MObility

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

Jaarrapportage Kilometerverzekeren

Jaarrapportage Kilometerverzekeren Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM.04.012a Kilometerverzekeren 4 april 2007 STOK Dr D.H. van Egeraat Dr D.H. van Egeraat Hoofdstuk 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie

HIGH EFFICIENCY MOTOREN IN PRAKTIJK

HIGH EFFICIENCY MOTOREN IN PRAKTIJK HIGH EFFICIENCY MOTOREN IN PRAKTIJK Energie besparen met motoren Seminar MCP (3) 24-06-2010 Ing. P. v. Moerkerken SG/A/ASM/TRE/AOA KIVI NIRIA Regio Leiden Programma Seminar MCP (3) 14:30 u. Ontvangst met

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Project Coöperatieve ITS Corridor. Abraham Bot Edwin van der Walle. Coöperatieve ITS Corridor IN HET KORT. Rijkswaterstaat 2 Coöperatieve ITS Corridor

Project Coöperatieve ITS Corridor. Abraham Bot Edwin van der Walle. Coöperatieve ITS Corridor IN HET KORT. Rijkswaterstaat 2 Coöperatieve ITS Corridor Project Coöperatieve ITS Corridor Abraham Bot Edwin van der Walle Coöperatieve ITS Corridor IN HET KORT 2 Coöperatieve ITS Corridor 1 In een notendop Invoering van twee coöperatieve ITS diensten: Road

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

INCAH Gebiedsstudie Noord Rotterdam 3e workshop

INCAH Gebiedsstudie Noord Rotterdam 3e workshop INCAH Gebiedsstudie Noord Rotterdam 3e workshop Programma 11 April 09.30 Programma, terugkoppeling, kennismaking 10.00 Presentaties onderzoekers Back up strategie schakelstations (Andrew Bollinger) Kwetsbaarheid

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

ITS Ronde tafel Human Behaviour Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour. Ilse Harms, Connecting Mobility

ITS Ronde tafel Human Behaviour Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour. Ilse Harms, Connecting Mobility ITS Ronde tafel Human Behaviour Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour Ilse Harms, Connecting Mobility Willen de deelnemers aan de binnenring ronde 1 Overheid Markt alvast plaatsnemen? Chris

Nadere informatie

Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht

Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht Crash Course Smart Mobility: ontwikkelingen in vogelvlucht Chris de Veer strategisch adviseur smart mobility Provincie Noord-Holland WOW-dag 5 oktober 2017 1 Waar komen we vandaan? 2 Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

DELPHI CONSORTIUM, een business model voor strategisch- fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

DELPHI CONSORTIUM, een business model voor strategisch- fundamenteel wetenschappelijk onderzoek CONSORTIUM, een business model voor strategisch- fundamenteel wetenschappelijk onderzoek Voor universiteiten zijn er een aantal interessante mogelijkheden om een prominente rol te spelen in het innovatieproces.

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren

Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren Trainingen onderzoeksprojecten Bent u van plan om een project in te dienen onder KP7, maar heeft u daar geen of weinig ervaring mee? Wilt

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

TRANSUMO Project PM , rapport nr. 1 Procesbeschrijving over het tot stand komen van het projectvoorstel Integraal Collectief Personenvervoer

TRANSUMO Project PM , rapport nr. 1 Procesbeschrijving over het tot stand komen van het projectvoorstel Integraal Collectief Personenvervoer Procesbeschrijving over het tot stand komen van het projectvoorstel Integraal Collectief Personenvervoer Project: PM 05.011: Integraal Collectief Personenvervoer Penvoerder: NEA Transportonderzoek en opleiding

Nadere informatie

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project Algemene gegevens Naam project: Project c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009 Startdatum: 1 september 2008 Einddatum: 1 september 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 370.000 Cofinanciering totaal: (minimaal)

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Stand van zaken interregionaal project kilometerheffing

Stand van zaken interregionaal project kilometerheffing Stand van zaken interregionaal project kilometerheffing februari 2014 1. Inleiding Politiek Akkoord ter hervorming van de Verkeersbelastingen van 21 januari 2011 Invoering van een intelligente kilometerheffing

Nadere informatie

KB 3 Ketens en Agrologistiek

KB 3 Ketens en Agrologistiek KB 3 Ketens en Agrologistiek Gé Backus LEI Wageningen UR Opzet presentatie Doel en inhoud Ketens en Agrologistiek Rol van kennis in KB 3: de kennisfontein CASE 1 CASE 2 Emerging Risk Detection System Waardecreatie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IN04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Nadere informatie

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013.

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. Florien van der Windt Ministerie van Infrastructuur en Milieu 9 april 2015 Toekomstperspectief

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie