Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus EE Den Haag Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage Korte Voorhout CW Den Haag Postbus EE Den Haag Inlichtingen Datum 23 november 2012 Betreft Wijzigingen pakket Belastingplan 2013 c.a. Uw brief (kenmerk) Bijlagen: 1 Geachte voorzitter, De wetsvoorstellen Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013, Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet elektronische registratie notariële akten uit het pakket Belastingplan 2013 zijn op 20 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing, eveneens uit het pakket Belastingplan 2013, is op 21 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer is door het kabinet per brief van 9 november 2012 ingetrokken. Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand een overzicht in chronologische volgorde - van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan Voor zover dit overzicht ziet op de wetsvoorstellen Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en Wet verhuurderheffing stuur ik dit overzicht mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Hoogachtend, de Staatssecretaris van Financiën, mr. drs. F.H.H. Weekers

2 Bijlage wijzigingen pakket Belastingplan 2013 Belastingplan 2013 (33 402) Het wetsvoorstel Belastingplan 2013 bevat verschillende maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van het komende jaar. Over dit wetsvoorstel zijn een nota naar aanleiding van het verslag 1 en een nota naar aanleiding van het nader verslag 2 aan de Tweede Kamer verzonden. Daarnaast zijn twee documenten gestuurd die voor de voorbereiding van de behandeling in uw Kamer wellicht ook van belang kunnen zijn: Op 6 november 2012 is als bijlage bij de nota naar aanleiding van het nader verslag naar de Tweede Kamer gestuurd de door De Nederlandsche Bank opgestelde impact assessment naar de effecten van het eventueel laten 3 vervallen van tijdklemmen in het KEW-regime, bedoeld in de Wet IB Op 6 november 2012 heeft de Tweede Kamer tevens een brief ontvangen over het overgangsrecht van de verhoging van de assurantiebelasting. 4 Er zijn drie nota's van wijziging met betrekking tot het voorstel van wet Belastingplan 2013 ingediend. Hierna worden de inhoudelijke wijzigingen in deze nota's van wijziging toegelicht. In de eerste nota van wijziging 5 zijn, naast technische wijzigingen, enkele wijzigingen aangebracht in de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, in de aftrek voor scholingsuitgaven, in de bepalingen ter zake van de constructiebestrijding bodemrecht en bodemvoorrecht en in de belastingtarieven in Caribisch Nederland. Als gevolg van het vervallen van de verhoging van het collegegeld wordt het uitsluiten van de betreffende opslag als uitgaven voor levensonderhoud en als scholingsuitgaven overbodig. Deze uitsluiting vervalt dan ook per 1 januari De tekst van de constructiebestrijding bodem(voor)recht in het wetsvoorstel wordt op de volgende punten aangepast: regres van de pandhouder/zekerheidseigenaar voor het bedrag dat aan de ontvanger is afgedragen, een vervaltermijn ter zake van de bevoegdheden van de ontvanger die uit de meldingsregeling voortvloeien en rechtsbescherming ter zake van de vaststelling van de executiewaarde door de ontvanger. Ook worden de formele aspecten rondom de meldingsregeling inzake bodem(voor)recht vastgelegd. Het pakket maatregelen omtrent Caribisch Nederland neemt een aantal knelpunten in de economische ontwikkeling van de eilanden weg en verbetert de koopkracht van de burgers, met name doordat veel eerste levensbehoeften in prijs kunnen dalen. Het pakket bestaat uit wijzigingen in de vastgoedbelasting, de algemene bestedingsbelasting en de accijns. In de vastgoedbelasting wordt het effectieve tarief verlaagd van 1% naar 0,8%, voor hotels komt het tarief uit op 0,4%. Verder wordt er een vrijstelling aan de voet 1 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr. 8. 1

3 ingevoerd van USD voor tweede woningen en wordt er een investeringsfaciliteit opgenomen. In de algemene bestedingsbelasting wordt de vrijstelling voor goederen die voorzien in de eerste levensbehoeften fors uitgebreid. In de accijns wordt het tarief op benzine met USD 10 per hectoliter verlaagd. De tweede nota van wijziging 6 voorziet, naast enkele technische wijzigingen, in de uitwerking van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord VVD-PvdA 7 (regeerakkoord), waarvan de beoogde inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 januari Dit betreft de volgende maatregelen: Het niet invoeren van het vitaliteitssparen. De verhoging van het tarief van de assurantiebelasting naar 21% met ingang van 1 januari De invoering van de werkbonus voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar, maar nog de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt en een arbeidsinkomen hebben tussen 90% en 175% van het wettelijk minimumloon. Het schrappen van de aftrekbaarheid van de beloning voor assurantietussenpersonen. Het regeerakkoord bevat ook een verruiming van de mogelijkheid voor ondernemers om maximaal vier maanden uitstel van betaling te krijgen voor openstaande belastingaanslagen. De grens van de hoogte van de openstaande belastingschuld wordt verhoogd van naar Deze maatregel wordt in de Leidraad Invordering 2008 uitgewerkt, een wetswijziging is hiervoor niet nodig. Deze tweede nota van wijziging brengt voorts wijzigingen aan in de afdrachtvermindering onderwijs, de voor de vennootschapsbelasting geldende antimisbruikbepaling tegen de handel in lichamen met een herinvesteringsreserve (HIR-lichamen), de zogenoemde samenloopvrijstelling van de overdrachtsbelasting en de (gedeeltelijke) vrijstelling van energiebelasting voor zogenoemde energieintensieve bedrijven. Daarnaast wordt een verduidelijking aangebracht in de bepalingen ter zake van de constructiebestrijding bodem(voor)recht. In het regeerakkoord wordt de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari 2014 afgeschaft, in het licht daarvan komen de in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen wijzigingen op dit terrein te vervallen. Ter dekking van de hierdoor gemiste besparing worden de bedragen van de afdrachtvermindering onderwijs met 3,41% verlaagd. De regeling met betrekking tot de anti-misbruikbepaling tegen de handel in HIR-lichamen wordt verduidelijkt voor situaties waarbij op basis van de gegevens al kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een samenstel van rechtshandelingen dat onder de huidige anti-misbruikbepaling valt. Daarnaast wordt een aanscherping voorgesteld waarbij bij een belangenwisseling die plaatsvindt binnen zes maanden nadat het bedrijfsmiddel is verworven, een verband tussen de belangenwijziging en de verwerving van het bedrijfsmiddel aanwezig wordt geacht. Tevens wordt een tegenbewijsregeling voorgesteld. Voor de samenloopvrijstelling van de overdrachtsbelasting wordt een delegatiebepaling opgenomen; deze delegatiebepaling wordt gebruikt om de 6 Kamerstukken II 2012/13, , nr Bruggen slaan regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012, Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15, bijlage B. 2

4 vrijstelling eveneens toe te passen als de onroerende zaak al in gebruik is genomen of wordt verhuurd, mits de ingebruikname of de ingangsdatum van de verhuur is gelegen tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015 en de verkrijging door een btw-aftrekgerechtigde ondernemer plaatsvindt binnen 24 maanden na de ingebruikname (dit was zes maanden ingevolge een beleidsbesluit 8 ). In de energiebelasting wordt zekerheidshalve de regeling voor energieintensieve bedrijven zodanig aangepast dat de tegemoetkoming wordt beperkt tot aan het Europees minimumbelastingniveau voor de energiebelasting op elektriciteit. Hierdoor wordt voorkomen dat sprake is van onrechtmatige staatssteun. De inwerkingtreding van deze bepaling geschiedt bij koninklijk besluit. De derde nota van wijziging 9 strekt ertoe de per 1 januari 2013 voorziene verhoging van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling geen doorgang te doen vinden. Ook wordt de systematiek van de btw-heffing op tabaksproducten zodanig aangepast dat de btw op tabaksproducten voortaan op dezelfde wijze wordt geheven als op andere producten. De koppeling met de accijnsheffing wordt daarmee losgelaten. De volgende amendementen zijn aangenomen: Kamerstukken II 2012/13, , nr. 28 (Dijkgraaf/Neppérus/Groot) Op grond van dit amendement wordt het overgangsrecht levensloop aangepast. Opname uit de levensloopregeling wordt bestedingsvrij gemaakt. Eenmalige opname van het volledige tegoed in 2013 wordt gefaciliteerd, slechts 80% van de grondslag wordt belast, ook als dat gehele tegoed minder dan 3000 is. Kamerstukken II 2012/13, , nr. 43 (Dijkgraaf) Op grond van dit amendement wordt aan de werkbonus een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt. Overige fiscale maatregelen 2013 (33 403) Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013 bevat maatregelen die weinig of geen budgettaire- en koopkrachtgevolgen hebben. Over dit wetsvoorstel zijn een nota naar aanleiding van het verslag 10 en een nota naar aanleiding van het nader verslag 11 aan de Tweede Kamer verzonden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 10 oktober 2012 een brief ontvangen met de voorgenomen maatregelen voor Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen Er zijn twee nota's van wijziging met betrekking tot het voorstel van wet Overige fiscale maatregelen 2013 ingediend. Hierna worden de inhoudelijke wijzigingen in deze nota's van wijziging toegelicht. 8 Besluit van 14 september 2010, nr. DGB2010/1124M (Stcrt , 21 september 2010). 9 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr. 7. 3

5 De eerste nota van wijziging 13 brengt, naast enkele technische wijzigingen, de hierna opgenomen wijzigingen aan: Per 1 januari 2013 komt de automatische continuering van de verklaring arbeidsrelaties te vervallen. Als gevolg van het via een generieke bepaling tijdsevenredig maken van het premiedeel heffingskortingen op grond van het Begrotingsakkoord 2013, komt ingevolge deze nota van wijziging de specifieke tijdsevenredige herleiding van het AOW-premiedeel van de heffingskortingen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te vervallen. Om te voorkomen dat Nederland onder omstandigheden per saldo buitenlandse bronheffing teruggeeft aan buitenlandse aandeelhouders van fiscale beleggingsinstellingen (fbi), wordt de afdrachtvermindering dividendbelasting op het niveau van de fbi beperkt voor zover de (middellijke of onmiddellijke) aandeelhouder een teruggaaf of vermindering van dividendbelasting kan claimen op grond van een belastingverdrag of de Wet dividendbelasting Mogelijkheid tot gegevensuitwisseling in het kader van de Wet op de kansspelen. De tweede nota van wijziging 14 vloeit voort uit het regeerakkoord en houdt verband met het niet in werking treden van vitaliteitssparen en het geen doorgang vinden van de tariefverlaging van de assurantiebelasting per 1 januari 2015 met 0,2%-punt. Deze nota van wijziging regelt voorts dat de werkgeversheffingen zichtbaar moeten zijn op de door de werkgever te verstrekken jaaropgaaf maar biedt aan de werkgever de mogelijkheid om, zowel de werkgeversheffingen als voor de overige gegevens die moeten worden verstrekt, de opgave te doen in de vorm van een jaaropgaaf of via een loonstrookje. De volgende amendementen zijn aangenomen: Kamerstukken II 2012/13, , nr. 13 (Schouten/Omtzigt) Dit amendement past de leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting aan van jaar naar jaar. Kamerstukken II 2012/13, , nr. 15 (Neppérus, Groot) Dit amendement maakt variabilisatie van reeds vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen mogelijk. Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405) Het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning strekt tot aanpassing van het begrip eigenwoningschuld, de afschaffing van de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) (hierna gezamenlijk aan te duiden als KEW) alsmede de vaststelling van het bijbehorende overgangsrecht. Dit wetsvoorstel bewerkstelligt dat de rente op een lening, tenzij deze lening wordt aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld, alleen voor aftrek in aanmerking komt als de lening in maximaal 360 maanden, ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Doordat belastingplichtigen daardoor een prikkel voelen om de eigenwoningschuld geheel af te lossen, is een KEW voor die groep niet meer noodzakelijk. Om die reden wordt het KEW-regime per 1 januari 13 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr.12. 4

6 2013 afgeschaft, tenzij de KEW kort gezegd op 31 december 2012 aan een bestaande eigenwoningschuld is gekoppeld. Het op 31 december 2012 geldende recht blijft ter zake van een bestaande eigenwoningschuld en een op 31 december 2012 aan een bestaande eigenwoningschuld gekoppelde KEW tot 1 januari 2044 bestaan. Over dit wetsvoorstel zijn een nota naar aanleiding van het verslag 15, een nota naar aanleiding van het nader verslag 16 en een nota naar aanleiding van het tweede nader verslag 17 aan de Tweede Kamer verzonden. Bij de aanbieding van de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat het kabinet voornemens is de zogenoemde Startersleningen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in 2013 nog aan te merken als bestaande eigenwoningschuld. Hiertoe is als bijlage bij diezelfde brief een concept beleidsbesluit meegezonden. In 2013 zal in overleg met SVn naar een structurele oplossing worden gezocht. Ten slotte is de Tweede Kamer in diezelfde brief op de hoogte gebracht van de voornemens ten aanzien van de vervroeging van de datum van inwerkingtreding van de restschuldfaciliteit en de wijziging van de in 2013 geldende normen van de Nationale Hypotheekgarantie voor bestaande hypotheken. Voorts is in een brief medegedeeld dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst vanaf 5 november 2012 de behandeling van (onder andere) het wetvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405) primair voor zijn rekening zal nemen. 18 Er zijn vier nota s van wijziging met betrekking tot dit voorstel van wet ingediend. Hierna worden de inhoudelijke wijzigingen in deze nota van wijziging toegelicht. De eerste nota van wijziging 19 bevat, naast een aantal technische wijzigingen van het voorstel van wet, een wijziging die is opgenomen om twee onbedoelde beperkingen van het overgangsrecht weg te nemen. Door deze wijziging is de reikwijdte van het overgangsrecht uitgebreid naar belastingplichtigen die op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst of koopaannemingsovereenkomst hebben èn op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld hebben. Tot de eerste nota van wijziging hadden belastingplichtigen die op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst of koop-aannemingsovereenkomst zouden beschikken enkel toegang tot het overgangsrecht als zij op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld zouden hebben. Ten tweede geldt door deze wijziging het overgangsrecht ook voor op 31 december 2012 onherroepelijk en schriftelijk overeengekomen onderhouds- of verbeteringsverplichtingen in verband met een bestaande eigen woning. De tweede nota van wijziging 20 bevat, naast een aantal technische en redactionele wijzigingen van het voorstel van wet, de in het regeerakkoord aangekondigde faciliteit voor restschulden. Een dergelijke schuld van een vervreemde eigen woning behoort onder de huidige regels tot de rendementsgrondslag van box 3 en 15 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr

7 de rente over die restschuld is niet aftrekbaar in box 1. In deze tweede nota van wijziging wordt invulling gegeven aan de in het regeerakkoord opgenomen voorziene aanpak om de rente betaald op restschulden die ontstaan in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 tijdelijk (maximaal 5 jaar) in aftrek toe te staan. Vanaf 1 januari 2023 zou de restschuldfaciliteit derhalve verdwijnen. De derde nota van wijziging 21 bevat een aanpassing van het overgangsrecht voor bepaalde kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten (hierna: kapitaalverzekeringen) die deel uitmaken van de rendementsgrondslag in box 3. Ingevolge het toen voorliggende wetsvoorstel konden na 31 december 2012 (behalve in bijzondere gevallen) geen nieuwe kapitaalverzekeringen in box 1 worden ondergebracht. Als gevolg van de nota van wijziging wordt het overgangsrecht zo aangepast dat de op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekeringen nog tot 1 april 2013 kunnen worden omgezet in een onder het overgangsrecht vallende KEW (waarbij het rendement op het moment van uitkering is vrijgesteld indien aan alle voorwaarden wordt voldaan). Deze derde nota van wijziging bevat voorts een voorstel om de restschuldfaciliteit reeds te laten gelden vanaf de datum van de bekendwording van het regeerakkoord, zijnde 29 oktober Hierdoor wordt de rente betaald op restschulden die ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 tijdelijk (maximaal 5 jaar) in aftrek toegestaan. De vierde nota van wijziging 22 voorziet in de verlenging (met één jaar) van een aantal van de in 2010 en 2011 getroffen maatregelen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt. Dit betreft de introductie van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011). Zonder nadere maatregelen zou de herleving na verhuur en de tijdelijke verlenging per 2013 worden beëindigd. De volgende amendementen zijn aangenomen: Kamerstukken II 2012/13, nr. 12 (Koolmees). Op grond van dit amendement geldt het overgangsrecht ook voor belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning of eigenwoningschuld hebben, hun voormalige eigen woning op dat moment verhuren en die woning vóór 1 januari 2021 weer als eigen woning betrekken (zonder dat een andere woning als eigen woning aan te merken is geweest). Dit amendement heeft geen budgettaire gevolgen. Kamerstukken II 2012/13, nr. 18 (Neppérus, Groot). Op grond van dit amendement wordt de maximale termijn van de aftrek van de rente en kosten van geldleningen voor een restschuld met vijf jaar verlengd. Hierdoor wordt de rente betaald op restschulden die ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 tijdelijk (maximaal 10 jaar) in aftrek toegestaan. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt derhalve de restschuldfaciliteit. De budgettaire dekking van dit amendement is gevonden in het amendement van de leden Dijkgraaf, Groot en Neppérus op het wetsvoorstel Belastingplan 2013 (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 28) tot aanpassing van het overgangsrecht levensloop. 21 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr

8 Wet elektronische registratie notariële akten (33 406) Het wetsvoorstel Wet elektronische registratie notariële akten strekt ertoe de registratie van notariële akten voortaan langs elektronische weg te laten geschieden. Verder wordt de registratie van onderhandse akten beperkt tot die akten waarvoor registratie een wettelijk vormvereiste is. Over dit wetsvoorstel zijn een nota naar aanleiding van het verslag 23 en een nota naar aanleiding van het nader verslag 24 aan de Tweede Kamer verzonden. Wet verhuurderheffing (33 407) Het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing introduceert een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. De heffing geldt voor verhuurders met meer dan 10 huurwoningen en wordt geheven over het belastbare bedrag, zijnde de som van de WOZ-waarden van de huurwoningen, verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die woningen. Over dit wetsvoorstel is een nota naar aanleiding van het verslag 25, een nota naar aanleiding van het nader verslag 26 en een nota naar aanleiding van het tweede nader verslag 27 aan de Tweede Kamer gezonden. Op dit voorstel van wet is één nota van wijziging 28 ingediend. Als gevolg van deze nota is het tarief van de verhuurderheffing voor het jaar 2013 verhoogd van 0,0014% naar 0,014%. Met deze wijziging wordt uitvoering gegeven aan de in het regeerakkoord voor 2013 voorziene verhoging van de verhuurderheffing. Budgettaire gevolgen Hierna worden de budgettaire gevolgen van de oorspronkelijke vijf wetsvoorstellen, alsmede, voor zover van toepassing, van de nota s van wijziging en amendementen weergegeven. Belastingplan 2013 De budgettaire gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Belastingplan 2013 blijken uit de hiernavolgende tabel. 23 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr. 7. 7

9 Tabel 1 Lastenmaatregelen pakket Belastingplan 2013 ( miljoenen, -/- = lastenverlichting) Onderwerp Vereenvoudiging scholingsuitgaven Aanpassing heffingskorting en tarieven Afstempeling eigenbeheerpensioenen Werkkostenregeling Afdrachtvermindering onderwijs S&O-afdrachtvermindering Afschaffen thincapregeling Uitbreiding buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen Overdrachtsbelasting bij latere verkrijging aanhorigheden woningen Verlenging doorverkooptermijn overdrachtsbelasting Herziening btw-systeem tabak Pakket constructiebestrijding bodem(voor)recht Totaal Belastingplan Totaal Overige fiscale maatregelen Totaal Wet verhuurderheffing Totaal Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (incl LTV) Totaal Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer Totaal pakket Belastingplan Nota s van wijziging De budgettaire gevolgen van de tweede nota van wijziging zijn opgenomen in de hiernavolgende tabel. Tabel 2 budgettaire gevolgen (in mln., + = positief voor het EMU-saldo) Maatregel Niet invoeren vitaliteitssparen Verhoging assurantiebelasting Werkbonus Schrappen aftrekbaarheid beloningen tussenpersonen Totaal De budgettaire gevolgen van de derde nota van wijziging zijn als volgt. De overgang van het huidige btw-systeem naar het reguliere btw-systeem betekent een eenmalige derving in 2013 van 67 miljoen. Deze derving ontstaat omdat de btw-ontvangsten door de overheid in 2013 een vertraging oplopen van gemiddeld een maand. De dekking geschiedt door het eveneens in deze nota van wijziging opgenomen achterwege laten van de in het wetsvoorstel voorziene verhoging van de forfaitaire ruimte in de werkkostenregeling. Dit leidt tot een eenmalige opbrengst van 100 miljoen. 29 Zie ook de toelichting in paragraaf 10; tegenover deze partiële lastenverzwaring staan niet fiscale lastenverlichtingen die niet in het Belastingplan 2013 zijn opgenomen. 8

10 Amendementen Amendement Dijkgraaf/Neppérus/Groot 30 dat de aanpassing van het overgangsrecht levensloop regelt, vormt de dekking voor amendement Neppérus/Groot 31 op het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning dat de termijn waarbinnen de rente op restschulden aftrekbaar wordt, verlengt van 5 naar 10 jaar. Overige fiscale maatregelen 2013 De budgettaire gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013 blijken uit de onderstaande tabel. Tabel 3 Lastenmaatregelen OFM 2013 ( miljoenen, -/- = lastenverlichting) Onderwerp struc. Overgangsrecht verlaging assurantiebelasting per 1 januari Aanpassen overgangsrecht heffingsrente AWR Vermogenstoets toeslagen Aanpassing WAP baseren op oktober-oktober ipv januari-januari Wijzigingen in verband met verhoging AOW-/pensioenrichtleeftijd Dekking maatregelen in BOR, IOM, BPM en inhaal- en terugploegregeling (via lagere regelgeving) Totaal Overige fiscale maatregelen Wet herziening fiscale behandeling eigen woning De budgettaire gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning blijken uit de hiernavolgende tabel. Tabel 4 Budgettaire gevolgen verplicht annuïtair aflossen inclusief afschaffen vrijstelling KEW en verlaging Loan-to-Value ratio vanaf 1 januari 2013 (in mln ) Jaar Struc. Verplicht 100% annuïtair aflossen (incl. afschaffen KEW voor nieuwe gevallen) Verlaging LTV-ratio met 1%-punt per jaar Totaal Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr

11 Nota s van wijziging De budgettaire gevolgen van de tweede nota van wijziging blijken uit de hiernavolgende tabel. Tabel 5 Budgettaire gevolgen tweede nota van wijziging (X mln) Derving De vierde nota van wijziging regelt de verlenging met één jaar van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011). De budgettaire derving van deze verlenging van de twee regelingen bedraagt 5 mln. Amendementen Het amendement Neppérus/Groot 32 dat de termijn waarbinnen de rente op restschulden aftrekbaar wordt, verlengt van 5 naar 10 jaar, wordt gedekt door het op het Belastingplan 2013 aangenomen amendement Dijkgraaf/Neppérus/Groot 33 dat de aanpassing van het overgangsrecht levensloop regelt. Wet elektronische registratie notariële akten Dit wetsvoorstel heeft geen budgettaire gevolgen. Wet verhuurderheffing De budgettaire gevolgen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet verhuurderheffing blijken uit de onderstaande tabel. Tabel 6 Opbrengst verhuurderheffing ( mln) Nota van wijziging De nota van wijziging leidt voor 2013 tot een extra budgettaire opbrengst van 45 miljoen. 32 Kamerstukken II 2012/13, , nr Kamerstukken II 2012/13, , nr

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 0) 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie

Overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2013

Overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2013 OVERZICHT MAATREGELEN PAKKET BELASTINGPLAN 2013 Op Prinsjesdag 2012 (dinsdag 18 september 2012), zijn de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket Belastingplan

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/5] Jaargang 2012, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2013 gepresenteerd. Het omvangrijke belastingpakket

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Directie Algemene Fiscale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet maatregelen woningmarkt 2014 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKTONDER NR.

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 0 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 00) 0 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 februari 2017 Betreft impact vervallen tijdklemmen

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 februari 2017 Betreft impact vervallen tijdklemmen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013 Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Roerig jaar 2012 Fiscale maatregelen in 2013 sterk politiek gekleurd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 15 Herdruk 1 AMENDEMENT VAN HET LID VAN

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Directe Belastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 20 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 32130 Wijziging van enkele

Nadere informatie

- Actualiteiten levensverzekeren & banksparen; 2013 e.v. / 2012-04 -

- Actualiteiten levensverzekeren & banksparen; 2013 e.v. / 2012-04 - - Inhoud - 3 Inhoud bundel actualiteiten levensverzekeren & banksparen; 2013 e.v. Inleiding 5 1. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (VAP 2012; Stb. 2012, nr. 328) 7 1.1. Vooraf en historie 7 1.2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 60 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

- Financiën - Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning

- Financiën - Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissies voor - Financiën - Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld.

Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 of later is vastgesteld. Per wijziging is weergegeven: 1. De datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, vervalt. Artikel 6.38 komt te luiden:

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, vervalt. Artikel 6.38 komt te luiden: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2011-2012 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BRAAKHUIS Ontvangen 15 november 2011 De ondergetekende stelt

Nadere informatie

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2012

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I

VOORSTEL VAN WET. Artikel I Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting-

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 20 november 2012 Betreffende wetsvoorstel: 33402 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 10 september 2012

No.W /III 's-gravenhage, 10 september 2012 ... No.W06.12.0350/III 's-gravenhage, 10 september 2012 Bij Kabinetsmissive van 5 september 2012, no.12.002015, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie