VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters"

Transcriptie

1 VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter OCMW/schepen; Scheerens Jules, Van Den Broek Louis, Huyskens Rigo, Voet Jos, Indekeu Sabine, Vleugels Geert, Vleugels Gunther, Van Den Bruel Gust (bijgestaan door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art. 18 Gemeentedecreet), Smets Karina, Wouters René, Goysens Natacha, Clé Marina, Heylen Rist, Cools Stijn, Peeters Ann: raadsleden; en Goris Rob: gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Van Bael Jef: voorzitter OCMW/schepen; Goysens Natacha, raadslid. De vergadering wordt geopend om uur. OPENBARE ZITTING 1. KENNISNAME: Verhindering schepen. Er wordt melding gemaakt van de brief van schepen Anja Leflot, met de mededeling dat zij met ingang van 01 maart 2010 tot en met 30 mei 2010 zwangerschapsverlof (ouderschapsverlof) wenst te nemen. Gelet op art. 48 van het Gemeentedecreet, waaruit blijkt dat Anja Leflot de aanvraag volgens de onderrichtingen heeft ingediend; Schepen Anja Leflot wenst zich voor de periode van verhindering te laten vervangen; De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van schepen Anja Leflot, met ingang van 01 maart 2010 tot en met 30 mei 2010, en zal ervoor zorgen dat zij gedurende de periode van verhindering wordt vervangen volgens de geldende onderrichtingen. 2. KENNISNAME: Eedaflegging en aanstelling van plaatsvervangende schepen. Gelet op de aktename door de gemeenteraad in zitting van heden , van de verhindering wegens ouderschapsverlof van mevr. Anja Leflot, als schepen van de gemeente Hulshout; Gelet op artikel 50 van het gemeentedecreet waarin wordt bepaald dat de schepen die als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de verhindering, de schorsing of de tijdelijke afwezigheid duurt; Overwegende dat mevr. Hilde VAN LOOY, wonende Grote Baan 107 te 2235 Hulshout, op de vereiste wijze werd voorgedragen als kandidaat-schepen gedurende de periode van verhindering van LEFLOT Anja; Overwegende dat de akte van voordracht door de voorzitter van de gemeenteraad ontvankelijk werd bevonden; Artikel 1 Mevrouw VAN LOOY Hilde, onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en te verzoeken in openbare vergadering en in handen van de burgemeester de voorgeschreven eed af te leggen; Vervolgens legt VAN LOOY Hilde - in openbare vergadering van de gemeenteraad en in handen van de burgemeester volgende eed af: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen, overeenkomstig artikel 46 1 van het gemeentedecreet. Na beëdiging wordt VAN LOOY Hilde als schepen aangesteld verklaard door de voorzitter. Artikel 2 VAN LOOY Hilde wordt als vervangend schepen aangesteld gedurende de periode van verhindering van schepen LEFLOT Anja. Artikel 3 - De Vlaamse regering wordt binnen een periode van twintig dagen van de eedaflegging en de aanstelling als plaatsvervangend schepen op de hoogte gebracht. 3. KENNISNAME: Proces-verbaal van thesaurietoestand van gemeente Hulshout op datum van De gemeenteraad van Hulshout neem kennis van de thesaurietoestand van de gemeente Hulshout op datum van , met volgend resultaat: Rekeninguittreksels Thesaurie Verschil Kas 2.227, ,31 Postcheque , ,97 0,00 Post spaarrekening , ,21 0,00 GKB zichtrek. gewoon , ,79 0,00 GKB zichtrek. toelagen , ,88 0,00 GKB beleggingsrek ,00 0,00 0,00 ING - Fortis - KBC zicht-fint , ,93 0,00 Argenta (termijn) , ,38 0,00 Effectendossiers , ,15 0,00 TOTAAL , , ,31

2 4. KENNISNAME: Brief agentschap voor Binnenlands Bestuur Nazicht budget dienstjaar Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2009, houdende het budget dienstjaar 2010; Gelet op de onderrichtingen ten behoeve van de gemeenten van het Vlaamse Gewest, gemeentebudgetten voor 2010, omzendbrief BB 2009/05 van 4 september 2009; Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, van 20 januari 2010 met kenmerk DBS , houdende nazicht van het budget 2010; Gelet op art. 7 van het KB van 2 augustus 1990 en errata, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit ARGC (B.S. 3 oktober 1990), houdende mededeling door het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad van de door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m. de begroting; Overwegende dat het nazicht door het Agentschap aanleiding geeft tot opmerkingen; Gelet op de bijlagen ter zake; Gelet op het gemeentedecreet; : Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de opmerkingen van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 20 januari 2010, aangaande het budget van het dienstjaar Artikel 2 - De verbeteringen worden aangebracht in de eerstvolgende wijzigingen van het budget Artikel 3 - Deze beslissing zal, via de lijst van de behandelde punten, overeenkomstig TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en Externe Audit, hoofdstuk I Bestuurlijk toezicht Afdeling III, algemeen bestuurlijk toezicht, art 252, par 1, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit verzonden worden aan de provinciegouverneur. 5. KENNISNAME: Brief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Goedkeuring raadsbesluit betreffende financiële bijdrage 2010 aan politiezone Zuiderkempen. Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 december 2009, houdende goedkeuring besluit betreffende financiële bijdrage 2010 aan de politiezone Zuiderkempen aandeel Hulshout; Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale diensten van de Gouverneur, d.d , houdende goedkeuring op 04 februari 2010 van de financiële bijdrage 2010 aan de politiezone Zuiderkempen; Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) van 07 december 1998, dat bepaalt dat de begroting van een meergemeentezone ten laste komt van de verschillende gemeenten van de zone en de federale staat; Gelet op het KB van 07 april 2005, houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in het raam van een meergemeentezone; Gelet op de omzendbrief PLP 29 van 07 januari 2003 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de politiezones; Gelet op de omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezone; Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 Administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones - wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 voor het decreet van 15 juli 2002; Gelet op de artikel 71, 75 en 76 van de WGP; : Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur d.d. 04 februari 2010 houdende financiële bijdrage 2010 aan de politiezone Zuiderkempen. Artikel 2 - Deze beslissing zal via de lijst van behandelde punten, overeenkomstig TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit, Hoofdstuk I Bestuurlijk Toezicht, Afdeling III Algemeen bestuurlijk toezicht, art.252 par. 1, binnen 20 dagen na het nemen van dit besluit, verzonden worden aan de provinciegouverneur. Het volgend punt wordt ingevolge het verzoek van een gemeenteraadslid 1) Toestand/ Toegankelijkheid kerkhof Westmeerbeek (sp.a) Aangezien de winterperiode op zijn einde loopt en het kerhofbezoek weer zal stijgen tijdens de volgende maanden. Gezien de recente (omwentelings-)werken op het kerkhof van Westmeerbeek. Gezien de erbarmelijke staat van de zijpadjes tussen de graven aldaar. Gezien de nodige budgetten voorzien in de begroting van 2010 ten gunste kerkhofonderhoud Art. 1 - het gemeentebestuur gaat ter plaatse om de toestand vast te stellen en zo nodig te inventariseren. Art. 2 - er worden de nodige stappen ondernomen om het kerkhof van Westmeerbeek weer ordelijk en toegankelijk te maken voor bezoekers op korte termijn. Dit punt wordt zonder stemming afgewezen Het volgend punt wordt ingevolge het verzoek van een gemeenteraadslid 2) Verzoek aan de Vlaamse Regering om een nieuw lokaal pact. Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 waarin de krijtlijnen van een fiscaal lokaal pact met de gemeenten werden vastgelegd; (zie de tekst van het lokaal pact op

3 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2008 waarbij HULSHOUT zich akkoord verklaarde met het lokaal pact van Gelet op de succesvolle uitvoering van het lokaal pact van 2008, waarbij de vaststelling van de over te nemen schulden gebeurde in overleg tussen de gemeente en/of het OCMW van die gemeente,en het departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de gemeente. Gelet op het feit dat de Vlaamse regering tijdens de bankencrisis besliste om met 3,5 miljard euro bank-verzekeraar KBC te redden, waarbij in ruil werd afgesproken dat KBC een meerwaarde van 50% op die leningen zal betalen. Gelet op de verwachting dat daardoor het bedrag van 1,75 miljard euro in de tweede helft van deze legislatuur op de rekening van de Vlaamse regering wordt gestort. Gelet op het feit dat de argumenten voor het eerste lokaal pact ook vandaag nog gelden, met name de druk op de financiën van de gemeenten, de reeds hoge belastingsdruk voor de burgers, de evolutie van de rijksschuld en de noodzaak tot samenwerking tussen de overheden op alle niveaus. Gelet op het feit dat een nieuw lokaal fiscaal pact zou zorgen voor een verdere afbouw van de lokale schuld, terwijl de lokale besturen meer ademruimte zouden krijgen voor nieuw beleid. Alle Vlamingen er zo van verzekerd zijn dat hun lokale belastingen niet zullen stijgen gedurende twee jaar. Verzoekt de Vlaamse regering: 1. Het initiatief te nemen voor een nieuw lokaal pact tussen de gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke belastingen in 2011 en 2012 niet verhogen, en erop toezien dat de gezamenlijke schuld van de gemeenten in 2010 op macroniveau niet zal aangroeien. 2. Hiertoe op korte termijn het overleg op te starten tussen de Vlaamse regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dit verzoek wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. De gemeenteraad is op vraag van de voorzitter geschorst tussen 21u10 en 21u25 om de secretaris de gelegenheid te bieden de voorgestelde amendementen in een geïntegreerde tekst te verwerken. Vervolgens is elk amendement ter stemming gebracht alvorens over het geheel te stemmen. Amendement 1: Gelet op het feit dat de argumenten voor het eerste lokaal pact ook vandaag nog gelden, met name de druk op de financiën van de gemeenten, de reeds hoge algemene belastingsdruk voor de burgers, de evolutie van de rijksschuld en de noodzaak tot samenwerking tussen de overheden op alle niveaus. Overwegende dat over het voorgestelde amendement eerst dient gestemd: Besluit: Unaniem aangenomen Overwegende dat er een tweede amendement werd voorgesteld Amendement 2: Gelet op het feit dat een nieuw lokaal fiscaal pact zou zorgen voor een verdere afbouw van de lokale schuld, terwijl de lokale besturen meer ademruimte zouden krijgen voor nieuw beleid. Binnen haar orthodox budgetbeleid, waarbij onze gemeente er alles aan doet om een financieel gezonde gemeente te blijven met behoud van een lage fiscaliteit ondanks de geringe financiële slagkracht eigen aan kleinere gemeenten -, spreekt de Gemeenteraad de hoop uit dat een nieuwe schuldherschikking ter hulp zal komen om de komende jaren onze ambities sneller en accurater te kunnen doorvoeren, vooral voor een performante dienstverlening, een warme samenleving en meer verkeersveiligheid. Daarenboven zal deze extra financiële steun noodzakelijk zijn om te kunnen anticiperen op de snel oplopende kosten (en minder inkomsten) van de vergrijzing, welke in onze gemeente snel en harder zal toeslaan dan op vele andere plaatsen in Vlaanderen, met de noodzakelijke verdere uitbouw van een woonzorgcentrum in onze gemeente. Deze schuldherschikking II is derhalve niet alleen noodzakelijk om binnen onze gemeente de leefbaarheid en dienstverlening te kunnen waarborgen die de 21ste eeuwse bevolking ervan verlangt en verdient, maar ook om onze gemeente binnen redelijke termijn klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst. Daarenboven kan deze schuldherschikking II een adequaat antwoord bieden op de onterechte afwenteling van taken en lasten op onze gemeente uit het verleden. Deze schuldherschikking II zou onze kleinere gemeente beter wapenen om de door de Vlaamse Regering uitgestoken hand aan te nemen en de ook nieuwe taken van medebestuur of uitvoering (o.a. informatieverstrekking en eerstelijns Vlaamse Overheid- naar beste vermogen te kunnen uitvoeren. Overwegende dat de stemming over het 2 de amendement volgend resultaat geeft: bij 5 stemmen tegen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Rist Heylen, Stijn Cools, en 0 onthoudingen Overwegende dat er een 3 de amendement werd voorgesteld Amendement 3: Verzoekt de Vlaamse regering: Beveelt de Vlaamse Regering aan om: Overwegende dat de stemming over het 3 de amendement volgend resultaat geeft: Unaniem aangenomen

4 Overwegende dat er een 4 de amendement werd voorgesteld Amendement 4: 1. Het initiatief te nemen voor een nieuw lokaal pact tussen de gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke belastingen in 2011 en 2012 niet verhogen, en erop toezien dat de gezamenlijke schuld van de gemeenten in 2010 op macroniveau niet zal aangroeien. Overwegende dat de stemming over het 4 de amendement volgend resultaat geeft: bij 5 stemmen tegen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Rist Heylen, Stijn Cools, en 0 onthoudingen Overwegende dat, na stemming over de voorgestelde amendementen, er over het geheel dient gestemd te worden; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 waarin de krijtlijnen van een fiscaal lokaal pact met de gemeenten werden vastgelegd; (zie de tekst van het lokaal pact op Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2008 waarbij HULSHOUT zich akkoord verklaarde met het lokaal pact van Gelet op de succesvolle uitvoering van het lokaal pact van 2008, waarbij de vaststelling van de over te nemen schulden gebeurde in overleg tussen de gemeente en/of het OCMW van die gemeente,en het departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de gemeente. Gelet op het feit dat de Vlaamse regering tijdens de bankencrisis besliste om met 3,5 miljard euro bank-verzekeraar KBC te redden, waarbij in ruil werd afgesproken dat KBC een meerwaarde van 50% op die leningen zal betalen. Gelet op de verwachting dat daardoor het bedrag van 1,75 miljard euro in de tweede helft van deze legislatuur op de rekening van de Vlaamse regering wordt gestort. Gelet op het feit dat de argumenten voor het eerste lokaal pact ook vandaag nog gelden, met name de druk op de financiën van de gemeenten, de reeds hoge algemene belastingsdruk voor de burgers, de evolutie van de rijksschuld en de noodzaak tot samenwerking tussen de overheden op alle niveaus. Gelet op het feit dat een nieuw lokaal fiscaal pact zou zorgen voor een verdere afbouw van de lokale schuld, terwijl de lokale besturen meer ademruimte zouden krijgen voor nieuw beleid. Binnen haar orthodox budgetbeleid, waarbij onze gemeente er alles aan doet om een financieel gezonde gemeente te blijven met behoud van een lage fiscaliteit ondanks de geringe financiële slagkracht eigen aan kleinere gemeenten -, spreekt de Gemeenteraad de hoop uit dat een nieuwe schuldherschikking ter hulp zal komen om de komende jaren onze ambities sneller en accurater te kunnen doorvoeren, vooral voor een performante dienstverlening, een warme samenleving en meer verkeersveiligheid. Daarenboven zal deze extra financiële steun noodzakelijk zijn om te kunnen anticiperen op de snel oplopende kosten (en minder inkomsten) van de vergrijzing, welke in onze gemeente snel en harder zal toeslaan dan op vele andere plaatsen in Vlaanderen, met de noodzakelijke verdere uitbouw van een woonzorgcentrum in onze gemeente. Deze schuldherschikking II is derhalve niet alleen noodzakelijk om binnen onze gemeente de leefbaarheid en dienstverlening te kunnen waarborgen die de 21ste eeuwse bevolking ervan verlangt en verdient, maar ook om onze gemeente binnen redelijke termijn klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst. Daarenboven kan deze schuldherschikking II een adequaat antwoord bieden op de onterechte afwenteling van taken en lasten op onze gemeente uit het verleden. Deze schuldherschikking II zou onze kleinere gemeente beter wapenen om de door de Vlaamse Regering uitgestoken hand aan te nemen en de ook nieuwe taken van medebestuur of uitvoering (o.a. informatieverstrekking en eerstelijns Vlaamse Overheid- naar beste vermogen te kunnen uitvoeren. Alle Vlamingen er zo van verzekerd zijn dat hun lokale belastingen niet zullen stijgen gedurende twee jaar. Beveelt de Vlaamse Regering aan om: 1. Het initiatief te nemen voor een nieuw lokaal pact tussen de gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke belastingen in 2011 en 2012 niet verhogen. 2. Hiertoe op korte termijn het overleg op te starten tussen de Vlaamse regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dit verzoek wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Namens de raad, De secretaris, De voorzitter, Het voorstel wordt uiteindelijk met volgende stemming aangenomen bij 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Rist Heylen, Stijn Cools,

5 Het volgend punt wordt ingevolge het verzoek van een gemeenteraadslid 3) Ontruiming (ontknekeling) van een deel niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats van Houtvenne. Vraag om toelichting omtrent de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 12 oktober 2009 naar aanleiding van recente berichten in de pers. Na een korte toelichting wordt deze vraag afgesloten. Het verslag van de vorige zitting wordt ZONDER opmerkingen door de gemeenteraad goedgekeurd. De vergadering wordt gesloten om uur. Bij verordening; De secretaris, Namens de gemeenteraad, de voorzitter-burgemeester, Goris Rob Verhaegen Mark

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT GEMEENTE 2235 H U L S H O U T ZITTING VAN MAANDAG 28 NOVEMBER 2011 Aanwezig: Geert Daems: burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TIEN Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters

VERGADERING VAN EEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TIEN Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters VERGADERING VAN EEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TIEN 01.02.2010 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING VAN DRIE MEI TWEEDUIZEND EN TIEN

VERGADERING VAN DRIE MEI TWEEDUIZEND EN TIEN VERGADERING VAN DRIE MEI TWEEDUIZEND EN TIEN 03.05.2010 Aanwezig: Afwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters,

vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Aanwezig : Mark Verhaegen: burgemeester-voorzitter; Maurice Ooms, Geert Daems, Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen; Jef Van Bael: OCMW voorzitter

Nadere informatie

Raadslid René Wouters is afwezig bij de aanvang van de vergadering.

Raadslid René Wouters is afwezig bij de aanvang van de vergadering. VERGADERING VAN DERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND EN ACHT 13.10.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF

VERGADERING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF VERGADERING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF Aanwezig : Mark Verhaegen; burgemeester-voorzitter; Maurice Ooms, Geert Daems, Anja Leflot, Jef Wauters; schepenen; Jules Scheerens, Hilde Van Looy, Rigo

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ELF

VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ELF VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ELF Aanwezig : Mark Verhaegen: burgemeester-voorzitter; Maurice Ooms, Geert Daems, Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen; Jef Van Bael: OCMW voorzitter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT GEMEENTE 2235 H U L S H O U T ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012 Aanwezig: Geert Daems: burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur.

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. VERGADERING MAANDAG TWEE SEPTEMBER TWEEDUIZEND DERTIEN. Aanwezig : Geert Daems: burgemeester-voorzitter; Elien Bergmans, Rist Heylen, Hilde Van Looy, Joost Verhaegen: schepenen; Anja Leflot: OCMW voorzitter

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben?

Notulen Raadslid M. Vanhoyland vraagt hoeveel ereschepenen en ereraadsleden wij hebben? Gemeenteraad zitting van 18 januari 2016 SAMENSTELLING ZITTING Aanwezig: de heer Ludo Hermans, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Betty Luyten, Eerste schepen; de heer Lars Van Rode,

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 2 januari 2013 AANWEZIG: Peetermans L. burgemeester-voorzitter; Helsen K., Korthout R., Peeters M.,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING GO/2012/04/ /14 JUNI Inzake:, wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING GO/2012/04/ /14 JUNI Inzake:, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS TUSSENBESLISSING GO/2012/04/ /14 JUNI 2012 Inzake:, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen:,, te, vertegenwoordigd door, algemeen directeur

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

raadslid Stan Scholiers vervoegt de vergadering vanaf punt 3. raadslid Andrea Adriaensens verlaat de vergadering vanaf punt 8.

raadslid Stan Scholiers vervoegt de vergadering vanaf punt 3. raadslid Andrea Adriaensens verlaat de vergadering vanaf punt 8. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 29 JANUARI 2015 aanwezig Rob Mennes, voorzitter (burgemeester) Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, schepenen Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 22 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00592 Onderwerp: Begroting over het dienstjaar 2015 - Begrotingswijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst en nr. 2 - Buitengewone

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

1. Verslag vergadering 24 oktober goedkeuring Het verslag van de vergadering van 24 oktober 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN TWAALF DECEMBER TWEE DUIZEND EN ZES 12.12.2006 AANWEZIG: Peetermans L.:Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.: Burgemeester;

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 18 december 2012 J. Meeus, Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. OPSTARTEN VAN DE PROCEDURE TOT AANSTELLEN VAN EEN NIEUW COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 16 december 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN :

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 11.01.2010 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L., Lenders F., Vosters

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING MAANDAG VEERTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND ZESTIEN.

VERSLAG VERGADERING MAANDAG VEERTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND ZESTIEN. VERSLAG VERGADERING MAANDAG VEERTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND ZESTIEN. Aanwezig: Geert Daems: burgemeester-voorzitter Elien Bergmans, Rist Heylen, Hilde Van Looy, Joost Verhaegen: schepenen Rigo Huyskens,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 19 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens het niet correct

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/02/ / 25 JANUARI 2012

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/02/ / 25 JANUARI 2012 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2012/02/ / 25 JANUARI 2012 Inzake :, wonende te, bijgestaan door, regiosecretaris van ACOD-Onderwijs, Verzoekende partij Tegen:, te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 01 FEBRUARI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 05 januari 2015:

Verslag van de publieke vergadering van 05 januari 2015: Verslag van de publieke vergadering van 05 januari 2015: Aanwezig om 19.30 uur: Verelst Leo, voorzitter, Lemmens Stijn, Roevens Lutgarde, Nicole Daems, Van Dyck Wendy, Scheers Tom, Vandecruys Marita, Van

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie