Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 31 maart 2009 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Penders Caroline, Kortleven Marleen, Vigneron Michel, Albrechts Jozef - Schepenen De Cuyper Christel - Voorzitter OCMW Albrechts Roland, Aussems Rik, Bemelmans Hubert, Cardinaels Simon, Deckers Alice, Deckers Noël, Delille Jan, Dexters Nancy, Geraerts Marijke, Imbornone Salvatore, Kenzeler Evy, Kitir Meryame, Lambrichts Joseph, Leysen Sylvain, Maes Diane, Palmers Patrick, Ramaekers Mieke, Smeets Bernd, Terwingen-Louwette Josette, Thorez Stefan, Uzun Mustafa, Vanderhallen Eddy, Verheyen Vera, Wolk Johan - raadsleden Bervaes Sabine Gemeentesecretaris Vorig verslag. Het verslag van de vorige zitting ligt niet ter inzage en wordt niet goedgekeurd. Er wordt beslist eerst de toegevoegde punten te behandelen: wijziging volgorde van de te behandelen punten: A Verkoop percelen 4de afd. sie B nrs 1144E, 1146E, 1148E en 1148F, gelegen Langstraat 31 (Oud gemeentehuis Eisden). B Goedkeuring financiële nota + beleidsnota C Goedkeuring Politiebegroting dienstjaar D Aankoop gebouw met grond, 4de afd. sie D nrs 971A en 972A, Nijverheidslaan 40 (Postkantoor Eisden). De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de wijziging van de volgorde: A Verkoop percelen 4de afd. sie B nrs 1144E, 1146E, 1148E en 1148F, gelegen Langstraat 31 (Oud gemeentehuis Eisden). Verlaten de zitting: Louwette J., Ramaekers M., Imbornone S., Lambrichts J., Bemelmans H., Palmers P., Delille J., Thorez S., Uzun M., Wolk J., Verheyen V., Geraerts M., Cardinaels S., Deckers A. en Albrechts R. DE RAAD : Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de percelen 4 de afd. sie B nrs 1144 E, 1146 E, 1148F en 1148 E zijnde het oud gemeentehuis van Eisden, gelegen Langstraat 31 te Maasmechelen ; Overwegende dat het gebouw, sinds de verhuis van de administratieve diensten van het OCMW naar het Sociaal Huis, niet meer in gebruik is ; Gelet op het schrijven van 24 oktober 2007 van C.V. Maaslands Huis waarin gevraagd wordt het gebouw met gronden te verkopen aan C.V. Maaslands Huis ; Overwegende dat CV Maaslands Huis in het gebouw de administratieve diensten wil onderbrengen en dat CV Maaslands Huis zich engageert om het gebouw grondig te renoveren; Overwegende dat het gebouw deel uitmaakt van het straatbeeld aan het marktplein van Eisden-dorp en dat een belangrijke semipublieke functie wordt gecreëerd die bijdraagt aan de renovatie en de maatschappelijke functie van de dorpskern Eisden-Dorp ;

2 Overwegende dat een onderhandse verkoop aan C.V. Maaslands Huis voor het onderbrengen van de administratieve diensten het behoud van het gebouw garandeert en het gebruik voor lange termijn vastlegt ; Overwegende dat er op het perceel 4 de afd. sie B nr 1146E een recht van erfpacht werd toegestaan aan het OCMW voor een termijn van 27 jaar en dit vanaf 19 december 1989, bij akte verleden voor notaris John Smeets op 19 december 1990 ; Gelet op de beslissing tot verzaking aan de erfpacht op het administratief gebouw gelegen Langstraat 31, onder 4 de afd. sie B nr 1146 E, genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 februari 2009 ; Overwegende dat er op perceel 4 de afd. sie B nr 1148 E een electriciteitscabine gelegen is waarvoor er op een linkerkant van perceel 1148F een toegang tot de cabine en een doorgang van ondergrondse leidingen gelegen is, op basis van een eenzijdig door Pligas getekend document regularisatie erfpachtovereenkomst voor een perceel grond van 13 januari 1997 met bijhorend plan ; Gelet op de besprekingen met betrekking tot de verkoop van bovenvermelde gemeente eigendommen tussen de gemeente en CV Maaslands Huis waarop overeengekomen werd dat de verkoop slechts doorgaat : - wanneer CV Maaslands Huis eveneens de aanpalende eigendom van OCMW onder 4 de afd. sie B deel van nrs 1134G en 1134F, groot 25a 21ca, zijnde lot 3 van het opmetingsplan van landmeter P. Janssen van 24 november 2008 kan verwerven ; - wanneer er een bouwvergunning bekomen wordt voor administratieve en technische diensten op de loten 3 en 4 van het opmetingsplan van landmeter P. Janssen ; - wanneer de gemeente tussenkomt in de aanleg van het openbaar domein voor het gebouw en de herinrichting van de servitudes ten bedrage van ; Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van de registratie ; Gelet op het opmetingsplan van landmeter P. Janssen van 24 november 2008 ; Gelet op het uittreksel kadasterplan ; Gelet op de rechtsvorm van het Maaslands Huis, namelijk een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als Sociale Huisvestingsmaatschappij. Gelet dat overeenkomstig haar statuten de vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit elf leden waarvan één mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Provincie en vier mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de gemeente Maasmechelen.De bestuurders die de Provincie en de Gemeenten vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen; Overwegende dat bij gemeenteraadsbeslissing van 8 mei 2007, overeenkomstig de statuten, de bestuurders bij de S.V. Maaslands Huis werden aangeduid, met ingang van 1 maart 2007, waaronder dhr. Noël Deckers, tevens gemeenteraadslid van de gemeente Maasmechelen. De bestuurder die in de raad van bestuur zetelt als afgevaardigde van de Provincie, is mevr. Nancy Dexters, eveneens een gemeenteraadslid van de gemeente Maasmechelen. Overwegende dat met betrekking tot de deelname aan de stemming van de gemeenteraadsleden welke ook bestuurders zijn bij het Maaslands Huis, duidelijk kan gesteld worden dat zowel de heer Deckers als mevrouw Nancy Dexters kan deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over onderhavig agendapunt, en dit op grond van de hierna uiteengezette redenering. Overwegende dat wat betreft het raadslid dat deel uitmaakt van de raad van bestuur van Maaslands Huis op voordracht van de gemeente Maasmechelen (dhr Noël Deckers) kan worden verwezen naar artikel 27 1, 1 ste lid en 2 de lid. Dit artikel van het Gemeentedecreet stelt (cfr art. 27 1, 1 ste lid) dat het een gemeenteraadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming: 1 over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger..

3 2 verboden over de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een instantie waaraan hij rekenschap moet geven of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. Voorgaande bepaling is echter niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen (cfr art 27 1, 2 de lid). De verbodsbepaling geldt dus niet voor het gemeenteraadslid dat zich in dergelijke omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangeduid in andere rechtspersonen. Overwegende dat wat betreft het raadslid dat deel uitmaakt van de raad van bestuur van Maaslands Huis op voordracht van de provincie (Mevr Nancy Dexters) er eveneens kan verwezen worden naar artikel 27 1, 1 ste lid van het gemeentedecreet, waarbij dient onderzocht te worden of mevouw Dexters een (verboden) rechtstreeks belang heeft. Zoals door de heer Burgemeester staande de zitting nog uiteengezet, heeft mevrouw Nancy Dexters geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij het voorwerp van onderhavig agendapunt. Er is geen enkele indicatie of reden om aan te nemen dat mevrouw Dexters hetzij in persoon hetzij in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de provincie, een belang (materieel danwel moreel) zou hebben bij de voorliggende aangelegenheid. Op grond hiervan wordt de raad voorgesteld om Mevrouw Dexters ook te laten deelnemen in de stemming en beraadslaging, aangezien de existentiële voorwaarde (een belang dat zou bestaan in hoofde van mevrouw Dexters) voor de toepassing van de genoemde verbodsbepaling hier niet voor handen is. Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen ; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het algemeen toezicht op de gemeenten ; BESLUIT : met 16 stemmen voor en 1 onthouding, nl. Dexters N. Akkoord te gaan met de verkoop van de percelen 4 de afd. sie B nrs 1144 E, 1146 E, 1148 E en 1148 F, zijnde het oud gemeentehuis van Eisden, gelegen Langstraat 31 te Maasmechelen met een oppervlakte van 19a 03ca, lot 4 van het opmetingsplan van landmeter Janssen van 24 november 2008, aan C.V. Maaslands Huis, Europaplein 40 te 3630 Maasmechelen voor de prijs van (vijfhonderdeneenduizend euro) : 1. op voorwaarde dat CV Maaslands Huis de aanpalende eigendom van het OCMW onder 4 de afd. sie B deel van nrs 1134G en 1134F, groot 25a 21ca, zijnde lot 3 van het opmetingsplan van landmeter P. Janssen van 24 november 2008 kan verwerven ; 2. op voorwaarde dat er een bouwvergunning bekomen wordt voor de administratieve en technische diensten op de loten 3 en 4 van het opmetingsplan van landmeter P. Janssen van 24 november 2008 ; 3. op voorwaarde dat de gemeente er zich toe verbindt tussen te komen in de aanleg van het openbaar domein voor het gebouw en de herinrichting van de servitudes ten bedrage van Het schepencollege te belasten met de uitvoering van dit besluit. B Goedkeuring financiële nota + beleidsnota Gezien het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2009 met alle bijlagen zoals onder meer de beleidsnota-doelstellingenbudget, de financiële nota (=begroting) en het strategisch meerjarenplan; Gelet op het Nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 148, 149 en 150; Gelet op de omzendbrief BB 2008/08 houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2009;

4 Gelet op het decreet van 28 april 1993, houdende de regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de bepalingen van artikel 7; Gelet op artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabileit; Gelet op de adviezen van de begrotingscommissie; Gelet op het verslag van de heer Albrechts, schepen van financiën. BESLUIT : met eenparigheid van stemmen Het budget 2009, samen met alle bijlagen, goed te keuren met de volgende samenvatting: Gewone dienst I. Ontvangsten ,93 A. Ontvangsten huidig boekjaar ,93 B. Ontvangsten vorig boekjaar ,00 II. Uitgaven ,57 A. Uitgaven huidig boekjaar ,66 B. Uitgaven vorig boekjaar ,91 III. Resultaat ,64 IV. Overboekingen ,00 A. Ontvangsten B. Uitgaven ,00 V. Begrotingsresultaat huidig boekjaar ,64 VI. Algemeen begrotingsresultaat vorig boekjaar ,88 V. Algemeen begrotingsresultaat ,24 Buitengewone dienst I. Ontvangsten ,19 A. Ontvangsten huidig boekjaar ,19 B. Ontvangsten vorig boekjaar 0,00 II. Uitgaven ,23 A. Uitgaven huidig boekjaar ,07 B. Uitgaven vorig boekjaar ,16 III. Resultaat ,96 IV. Overboekingen ,00 A. Ontvangsten ,00 B. Uitgaven 0,00 V. Begrotingsresultaat huidig boekjaar ,96 VI. Algemeen begrotingsresultaat vorig boekjaar ,38 V. Algemeen begrotingsresultaat ,58 Het budget 2009, samen met alle bijlagen, voor nazicht over te maken aan de hogere overheden. C Goedkeuring Politiebegroting dienstjaar Gezien het ontwerp van de begroting voor de politiezone Maasmechelen voor het dienstjaar 2009;

5 Gelet op artikel 248 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP; Gelet op artikel 27 van de WGP houdende de bepaling dat de artikelen 84, 86, 87, 87 bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 tweede lid, 96, 97, 98, 99, 100 en 101 van de NGW van overeenkomstige toepassing zijn op de politieraad; Gelet op artikel 34 van de WGP, waarbij onder andere de artikelen 238, 239, 241 en 242 van de NGW van toepassing worden verklaard op de lokale politie; Gelet op het K.B. van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale Politie (ARPC); Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; Gelet op het advies van de begrotingscommissie, waarvan sprake in artikel 11 van het ARPC; Gelet op het verslag van de heer Schepers Jos, korpschef. De politiebegroting, samen met alle bijlagen, goed te keuren met de volgende samenvatting: Ontvangsten Uitgaven Saldo Gewone Dienst , , ,31 Buitengewone Dienst , , ,62 Totalen , , ,93 De begroting 2009, samen met alle bijlagen, voor goedkeuring over te maken aan de hogere overheid. Vervoegen de zitting: Louwette J., Ramaekers M., Imbornone S., Lambrichts J., Bemelmans H., Palmers P., Delille J., Thorez S., Uzun M., Wolk J., Verheyen V., Geraerts M., Cardinaels S., Deckers A. en Albrechts R. D Aankoop gebouw met grond, 4de afd. sie D nrs 971A en 972A, Nijverheidslaan 40 (Postkantoor Eisden). DE RAAD : Gelet op het schrijven van 8 januari 2009 van De Post FM Sales, waarbij de gemeente in kennis gesteld wordt dat de post het gebouw, gelegen Nijverheidslaan 40 te Maasmechelen, 4 de afd. sie D nrs 971A en 972A wenst te verkopen aan de hoogste bieder ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2009 waarbij het schepencollege gemachtigd werd tot het indienen van een offerte voor de aankoop van bovenvermelde eigendom ;

6 Gelet op de aangetekende offerte van 28 januari 2009 waarin de gemeente een bod doet van voor aankoop van het postkantoor te Eisden, gelegen Nijverheidslaan 40 ; Gelet op het schrijven van 4 maart 2009 De Post FM Sales, waarin gezegd wordt dat bovenvermeld gebouw onder voorbehoud van goedkeuring door de bestuursorganen van De Post, aan de gemeente toegewezen wordt voor de prijs van ; Overwegende dat de offerte ingediend door de gemeente ingevolge de machtiging van de raad van 27 januari 2009 door de gemeenteraad bekrachtigd moet worden ; Gelet op het schattingsverslag voor bovenvermeld goed, opgemaakt door het comité van aankoop op 6 oktober 2008 en er derhalve geen schatting door de ontvanger van de registratie nodig is aangezien het Aankoopcomité voor alle openbare diensten schattingen kan en mag doen ; Overwegende dat de akte zal verleden worden voor het Aankoopcomité te Hasselt ; Overwegende dat de percelen volgens BPA Pauwengraaf met MB 18/09/2007 gelegen zijn in een zone voor openbaar nut ; Overwegende dat zich hier voor de gemeente een opportuniteit voordoet om gebouwen aan te kopen voor het inrichten van een satelliet voor de lokale politie, gelegen in het commerciële centrum van Maasmechelen ; Overwegende dat er voor het woonhuis onder perceel 4 de afd. sie D nr 972A (voorheen 4 de afd. sie A nr 145K4) een huurovereenkomst bestaat met Vandenbosch-Meewis die afloopt op 30/09/2011 ; Overwegende dat het bedrag voor de aankoop wordt aangepast in het budget 2009 onder artikel 124/712/60 ; Gelet op de ontwerp-verkoopsovereenkomst ; Gelet op het uittreksel kadastraal plan ; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen ; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot 260 betreffende het algemeen toezicht op de gemeenten. BESLUIT : met 28 stemmen voor en 4 onthoudingen, nl. Geraerts M., Cardinaels S., Deckers A. en Albrechts R. Akkoord te gaan met de aankoop van de grond met gebouw, gelegen Nijverheidslaan 40, 3630 Maasmechelen, 4 de afd. sie D nrs 971A en 972A, eigendom van De Post FM Sales, Brouckèretoren, Anspachlaan 1, 1000 Brussel, groot 14a 31ca mits de prijs van (tweehonderd negentigduizend euro). De aankoop geschiedt onder de gewone gangbare en wettelijke voorwaarden, mits voorlegging van een ontkennend hypothecair getuigschrift. De akte zal verleden worden voor het Aankoopcomité van Hasselt, Voortstraat 43, 3500 Hasselt. Artikel 4. Het schepencollege te belasten met de uitvoering van dit besluit. Artikel 5. De aankoop geschiedt voor openbaar nut.

7 Gelet op de goedkeuring van bijgevoegde punten B en C is het niet nodig om de bijgevoegde punten van S. Thorez, gemeenteraadslid, (Opening 3 voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2009 van de politiebegroting: maanden apri-mei-juni en opening 3 voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2009 van het gemeentelijk budget: maanden april-mei-juni) te behandelen.

8 Gemeenteraad zetelend als politieraad. 001 Weging van de functies niveau A administratief en logistiek kader. Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; Gelet op de wet 01 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), inzonderheid de artikelen 148 tot en met 165; Gelet op het KB van 23 maart 2007 tot wijziging van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid betreffende het vaststellen van de principes van de nieuwe Calog-loopbaan en het wijzigen van een geheel van punctuele statutaire aspecten betreffende dit personeel; Gelet op het ministerieel besluit van 05 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 60 van 05 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; Gelet op het schrijven van de Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer (DGS/DSP/Ontwikkeling) van 16 juli 2007 met kenmerk HR-2007/32045; Gelet op het voorstel van de lokale politie van Maasmechelen, dat overeenkomstig bovenvermeld schrijven werd overgemaakt aan de bevoegde dienst (DGS/DSP) op 16 augustus 2007; Gelet op het advies van de minister van Binnenlandse Zaken niet gedateerd, ontvangen via de post op 01 augustus 2008 betreffende de wegingen van de ambten van niveau A advies van de wegingscommissie; Gelet op de besprekingen in het basisoverlegcomité van 08 december 2008; Gelet op het besluit van de politieraad van 07 december 2004 houdende goedkeuring van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Maasmechelen; Overwegende dat deze personeelsformatie voorziet in 1 statutaire functie van het niveau A, momenteel nog waargenomen door een lid van het operationeel kader, commissaris van politie; Overwegende dat de eerste weging in werking treedt met terugwerkende kracht op 01 september Het advies van de wegingscommissie van de FOD Binnenlandse Zaken wordt gevold. De functie niveau A van beleidsmedewerker wordt na weging ondergebracht in klasse 1. De functiebeschrijving van de functie beleidsmedewerker met vermelding van de klasse 1 wordt goedgekeurd. Deze klasse wordt eveneens vermeld in een eventuele publicatie van een vacante bediening van deze betrekking. Artikel 4. De inschaling gebeurt conform de inschalingsregels vermeld in de ministeriële omzendbrief GPI 60 van 05 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.

9 Artikel 5. De overige functieprofielen van toepassing op de lokale politie Maasmechelen worden, om administratieve redenen, bevestigd. Geen enkele functiebeschrijving werd inhoudelijk gewijzigd. Artikel 6. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 002 Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie middenkaderlid in het operationeel kader + samenstelling selectiecommissie. : Gelet op de Wet van tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (WGP); Gelet op het KB van tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) inzonderheid de bepalingen inzake aanwerving van personeelsleden en de mobiliteit; Gelet op het KB van tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis (B.S ) betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantverklaring van de ambten en de kandidaatstellingen houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALOG-personeel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende bepaalde interne verschuivingen; Gelet op het besluit van de politieraad van houdende de personeelsformatie operationeel en administratief en logistiek kader van de lokale politie Maasmechelen; Gelet op het besluit van de politieraad van houdende goedkeuring van de functiebeschrijving van een functie niveau middenkader operationeel kader; Gelet op het KB van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; Gelet op de goedgekeurde aanwervingsprofielen; Overwegende dat op basis van de KUL-norm de bezetting van 1 functie in het middenkader verantwoord is; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van houdende de uitdiensttreding van de heer Eddy Geurts ingevolge zijn bevordering door overgang naar een hoger kader (officierskader) en opneming in de Algemene Reserve van de Federale Politie met ingang vanaf ; Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze functie open te verklaren conform artikel 9 van het KB van tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten, mededeling ervan te doen aan de Federale Politie/Algemene directie van de ondersteuning en het beheer/directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DGS/DSP); Overwegende de publicatie van de vacature in de nationale oproep tot kandidaatstelling uitgaande van de Federale Politie/Algemene directie van de ondersteuning en het beheer/directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DGS/DSP) met als publicatiedaum ; Overwegende dat de kandidaturen moeten ingediend worden uiterlijk conform de algemene bepalingen inzake mobiliteit vervat in de WGP (art. 108, 128), de RPPol (art. VI.II.8-35, XII.VI. 1-8), het KB van voornoemd, de ministeriële omzendbrief GPI 15bis voornoemd en zijn gericht aan de Federale Politie/Algemene directie van de ondersteuning en het beheer/directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DGS/DSP), Fritz Toussaintstraat 8 te 1050 Brussel;

10 Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten door de selectiecommissie; Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria: - het advies inwinnen van een selectiecommissie dewelke tevens een werfreserve zal aanleggen die geldig is tot de eerstvolgende mobiliteitscyclus; Overwegende dat krachtens artikel VI.II.61 en artikel VI.II.62 (RPPol) de selectiecommissie moet samengesteld worden als volgt: - de korpschef of de door hem aangewezen officier - een officier van een korps van de lokale politie - een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. (Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag, de kandidaat zijn ambt zal uitvoeren (zelfde graadvereiste)) - een secretaris, aangewezen door de korpschef. Overwegende dat de korpschef het voorzitterschap delegeert naar de heer Martin Meyssen, commissaris van de lokale politie Maasmechelen; Overwegende dat de korpschef mevrouw Tania Olaerts, personeelsbeheerder lokale politie Maasmechelen, aanduidt als secretaris van de examencommissie; Overwegende dat de raad de selectiecommissie wenst samen te stellen. 1 FTE profiel middenkaderlid van het operationeel kader, in het raam van de mobiliteit vacant te verklaren conform de hierboven bepaalde modaliteiten. De politieraad doet vaststelling van het aanleggen van een werfreserve, enkel geldig voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende mobiliteitscyclus. De selectiecommissie voor aanwerving van 1 personeelslid niveau middenkader als volgt samen te stellen: De heer Martin Meyssen, commissaris lokale politie Maasmechelen, voorzitter De heer Jean Jacobs, commissaris lokale politie Maasmechelen De heer Rudi Verkoyen, commissaris lokale politie PZ HANO (Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt) Mevrouw Tania Olaerts, personeelsbeheerder lokale politie Maasmechelen, secretaris Vervanger : De heer Rik Van den Rul, commissaris lokale politie Maasmechelen Commissie Zwembad Prinsenpark - vernieuwen plafond. Vaststellen voorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

11 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Zwembad Prinsenpark - Vernieuwen plafond een bestek met nr. 09/027 werd opgemaakt door de Technische Dienst Overheidsopdrachten; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Zwembad Prinsenpark - Vernieuwen plafond wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op artikel 7642/ van de buitengewone dienst. Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/027 en de raming voor de opdracht met als voorwerp Zwembad Prinsenpark - Vernieuwen plafond, opgesteld door de Technische Dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21 % btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 7642/ van de buitengewone dienst. 004 Sporthal Schietskuil - Relighting. Vaststellen voorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

12 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de verlichting van de sporthal Schietskuil Relighting verouderd is en dringend aan vervanging toe is, waardoor na uitvoering van deze ingreep de energiekosten gevoelig zullen dalen; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Sporthal Schietskuil - Relighting een bestek met nr. 09/028 werd opgemaakt door de Technische Dienst Overheidsopdrachten; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Sporthal Schietskuil - Relighting wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,90 incl. 21 % btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op artikel 7641/ van de buitengewone dienst; Gelet op de te verwachten subsidie voor een bedrag enerzijds van maximum van Infrax, anderzijds 50% van de investeringskost met een maximum van voor de verscheidene projecten ( Sporthal schietskuil relighting en Zwembad Prinsenpark relighting ) van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en energie (in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ); Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/028 en de raming voor de opdracht met als voorwerp Sporthal Schietskuil - Relighting, opgesteld door de Technische Dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,00 excl. btw of ,90 incl. 21 % btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 7641/ van de buitengewone dienst. Artikel 4. Aan de subsidiërende instanties Infrax en het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zullen de maximale subsidies en toelagen worden aangevraagd.

13 005 Zwembad Prinsenpark - Relighting (leveren van de studie en armaturen). Vastellen lastvoorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat de verlichting van het zwembad Prinsenpark verouderd is en dringend aan vervanging toe is, waardoor na uitvoering van deze ingreep de energiekosten gevoelig zullen dalen; Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp Zwembad Prinsenpark - Relighting (leveren van de studie en de armaturen) een bestek met nr. 09/032 werd opgemaakt door de Technische Dienst Overheidsopdrachten; Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp Zwembad Prinsenpark - Relighting (leveren van de studie en de armaturen) wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,74 incl. 21 % btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, op artikel 7642/ van de buitengewone dienst; Gelet op de te verwachten subsidie voor een bedrag enerzijds van maximum van Infrax, anderzijds 50% van de investeringskost met een maximum van voor de verscheidene projecten ( Zwembad Prinsenpark relighting en Sporthal schietskuil relighting ) van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en energie (in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ); Art. 1 : Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 09/032 en de raming voor de opdracht met als voorwerp Zwembad Prinsenpark - Relighting (leveren van de studie en de armaturen), opgesteld door de Technische Dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor

14 de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt ,00 excl. btw of ,74 incl. 21 % btw. Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 : De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 7642/ van de buitengewone dienst. Art. 4 : Aan de subsidiërende instantie (INFRAX CVBA, Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zullen de maximale subsidies en toelagen worden aangevraagd. Commissie Interelectra - Aanduiding afgevaardigde voor de Algemene Vergadering op maandag 20 april Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interelectra ; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Interelectra ; Gelet op de oproepingsbrief van 11 februari 2009 met de agenda van de gewone algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interelectra van 20 april 2009 die volgend agendapunt bevat: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Kwijting aan bestuurders en commissaris 5. Toetreding nieuwe deelnemer 6. Statutaire benoemingen Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband; Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s); Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: Mevr. Marleen Kortleven draagt 100 % van de stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Interelectra van 20 april 2009 goedgekeurd.

15 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de gewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Mevrouw Marleen Kortleven, schepen, wonende te 3631 Maasmechelen, Schoorstraat Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: Mevr. Marleen Kortleven draagt 100 % van de stemmen Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Interelectra. 007 Inter-Aqua - aanduiding afgevaardigde(n) voor de algemene vergadering op dinsdag 19 mei 2009 om 18u00. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua ; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-aqua ; Gelet op de oproepingsbrief van 24 februari 2009 met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 19 mei 2009 die volgende agendapunten bevat: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Kwijting aan bestuurders en commissaris 5. Toetreding nieuwe deelnemer 6. Statutaire benoeming Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 2 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Gaat de gemeenteraad over tot stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s); Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt:

16 Mevrouw Nancy Dexters draagt 100 % van de stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Inter-aqua van 19 mei 2009 goedgekeurd. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Mevrouw Nancy Dexters, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Daalbroekstraat 42 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: Mevrouw Nancy Dexters draagt 100 % van de stemmen Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in hoger staand artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-aqua. 008 Inter-Energa - aanduiding afgevaardigde(n) voor de algemene vergadering op dinsdag 26 mei 2009 om 18u00. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa ; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa ; Gelet op de oproepingsbrief van 24 februari 2009 met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 26 mei 2009 die volgende agendapunten bevat: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Kwijting aan bestuurders en commissaris 5. Statutaire benoemingen Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

17 Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s): Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Engerga tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - Dhr. Rik Aussems draagt 100 % van de stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Inter-energa van 26 mei 2009 goedgekeurd. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de gewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: de heer Rik Aussems, gemeenteraadslid wonende te 3630 Maasmechelen, Weldoenerslaan 6 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: Dhr. Rik Aussems draagt 100 % van de stemmen Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in hoger staand artikel 1 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa. Verlaat de zitting : Wolk Johan - raadslid 009 Inter-Media - aanduiding afgevaardigde(n) voor de algemene vergadering op maandag 25 mei 2009 om 18u30. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media ; Gelet op de oproepingsbrief van 04 maart 2009 met de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 25 mei 2009 die volgende agendapunten bevat: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

18 3. Balans en resultatenrekening Kwijting aan bestuurders en commissaris 5. Statutaire benoemingen Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen 3 vertegenwoordigers mag aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Gaat de gemeenteraad over tot stemming over de aanduiding van de effectieve afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s); Overwegende dat het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband inter-media tussen voormelde afgevaardigden verdeeld wordt als volgt: - Dhr. Eddy Vanderhallen draagt 100 % van de stemmen Op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media van 25 mei 2009 goedgekeurd. 1.Na stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Dhr. Eddy Vanderhallen, Gemeenteraadslid, wonende te 3630 Maasmechelen, Rootstraat 16 2.Het aantal stemmen van ons bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media tussen voormelde afgevaardigden te verdelen als volgt: - Dhr. Eddy Vanderhallen draagt 100 % van de stemmen Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de hoger staande artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media. Verlaat de zitting : Thorez Stefan - raadslid 010 Goedkeuring aanpassing beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB. Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf; Gelet dat, in het kader van de vennootschapsbelastingen, de werkingstoelagen omgezet zullen worden in een prefinanciering van de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf; Gelet dat artikel 4 van de beheersovereenkomst hiervoor geschrapt dient te worden; Gelet dat hierdoor, het door het AGB geleden verlies, niet meer ten laste genomen zal worden door de gemeente; Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur d.d ;

19 Enig artikel. De gemeenteraad gaat akkoord met het verwijderen van artikel 4 uit de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf en dit in het kader van de vennootschapsbelasting. 011 Kennisgeving activiteitenverslag AGB. Gelet op artikel 40 van de statuten van het AGB, waarin staat dat er jaarlijks een activiteitenverslag wordt opgemaakt van het voorbije boekjaar. Dat dit activiteitenverslag dient te worden medegedeeld aan de gemeenteraad; Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het AGB d.d , waarin zij het activiteitenverslag 2007 goedkeurt. BESLUIT: kennisgenomen De gemeenteraad neemt kennis van het activiteitenverslag 2007 van de Raad van Bestuur van het AGB Maasmechelen. 012 Goedkeuring financieel plan AGB. Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur d.d , houdende de goedkeuring van het financieel plan van het AGB; Gelet dat het AGB haar financieel plan ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. BESLUIT: met 26 stemmen voor en 4 onthoudingen, nl. Geraerts M., Cardinaels S., Deckers A. en Albrechts R. Enig artikel. De gemeenteraad keurt het financieel plan van het AGB, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d , goed. 013 Kennisgeving verslag College van Commissarissen AGB. Kennisgeving jaarrekening AGB. Verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen AGB. Gelet op de artikelen 263bis van de Nieuwe Gemeentewet waarin onder meer vermeld wordt dat de gemeenteraad voor activiteiten van commerciële of industriële aard een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van deze activiteiten van commerciële of industriële aard; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen d.d ; Gelet op het gemeentedecreet van , inmiddels gewijzigd, waaronder artikelen 42 en 43; Gelet, verder wat specifiek het AGB betreft, op artikel 302, 164 Gemeentedecreet tot opheffing van de artikelen 263bis tot en met 263decies van de Nieuwe Gemeentewet;

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 1 september 2009 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven Ronald, Karali Serdar, Penders

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 7 september 2010 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Lenssen Georges Burgemeester Penders Caroline voorzitter Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 24 september 2013 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen Aanwezig : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 oktober 2011 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Penders Caroline - voorzitter Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 5 april 2011 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Penders Caroline - voorzitter Lenssen Georges - Burgemeester Linkens Rik, Kortleven

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 2 december 2014 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 7 mei 2013 ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015

02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG. 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 ZONECOLLEGE BEKNOPTE LIJST VAN 11 JANUARI 2016 02. GOEDKEUREN VORIG VERSLAG 1. Validatie verslag Zonecollege 14 december 2015 - Goedkeuring (2016_ZC_00001) Verslag Zonecollege 14 december 2015 04. TE BESPREKEN

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 19 juni 2012, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 28.02.2012 2.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.12.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 22

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 22 juni 2015 van 19.45u. tot 20.50u. in de gebouwen van het CIC, kwartier Refuge, Zandstraat 148 te 8200 BRUGGE-Sint-Andries

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 juni 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Luc Haine, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 363 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 16 december 213 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L.,Vosters B. en Hermans

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Joost Fillet, Jos Bergmans, Luc Eeckhout, Marleen Van den Eynde (vanaf punt 2), Bart

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie