Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld"

Transcriptie

1 1 of /04/26 09:23 AM (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: WVO Geen De citeertitel is in de regeling vastgesteld Wet en Geen Informatie voor versie Grondslagen voor deze regeling Geen Wetsfamilie Wet op het voortgezet onderwijs Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen 2. Aanpassingsbesluit Politiewet Bekostigingsbesluit W.V.O. 4. Besluit aanvang bekostiging W.V.O. 5. Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen) 6. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO 7. Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 9. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs 10. Besluit experiment vervroegde uittreding onderwijzend personeel 11. Besluit Faunafonds 12. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO 13. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen 14. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 15. Besluit informatievoorziening WVO 16. Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. 19. Besluit overgangsmaatregelen v.j. en v.j.v Besluit participatiefonds 21. Besluit Plan van Scholen Besluit Plan van scholen Besluit Plan van scholen Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 25. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging 26. Besluit samenwerking VO-BVE 27. Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 29. Besluit vaststelling examengelden enige staatsexamens 30. Besluit vaststelling Ontwerp Plan van Scholen

2 2 of /04/26 09:23 AM 31. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen 32. Besluit vbo-groen in een AOC 33. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen 34. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel 35. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs 36. Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging VO 37. Eindexamenbesluit m.h.n.o. 38. Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 39. Exploitatiekostenvergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar Exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar Formatiebesluit W.V.O. 42. Inrichtingsbesluit v.a.v.o. 43. Inrichtingsbesluit W.V.O. 44. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel 45. Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk 46. sbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente) 47. Kaderbesluit rechtspositie VO 48. Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs 49. LNV-intrekkingsregeling OCW-intrekkingsregeling Overlegbesluit onderwijspersoneel 52. Rechtspositiebesluit WPO/WEC 53. Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar en Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast schooljaar en Regeling aanpassing gpl-bedragen en bekendmaking opslagpercentages VF en PF, schooljaar en Regeling aanvullende bekostiging leerlingen met het syndroom van Down voortgezet onderwijs 57. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 2005 en Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van leerlingen in het voortgezet onderwijs die naar inzicht van de school extra zorg behoeven 59. Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs of visueel gehandicapte deelnemers in het beroepsonderwijs 60. Regeling aanvullende bekostiging voor de instandhouding van gebouwen en een eenmalige aanvullende bekostiging voor gebouwen of gebouwdelen gerealiseerd voor Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO Regeling aanvulling schoolbudget VO augustus december Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs 65. Regeling cultuurprofielscholen voortgezet onderwijs Regeling doorontwikkeling praktijkonderwijs Regeling doorontwikkeling vmbo Regeling elementcodetabel schooljaar Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO 70. Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring 71. Regeling impuls beroepskolom , voor vbo, mbo en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven 72. Regeling inrichting deeltijdopleidingen leraren voortgezet onderwijs algemene vakken 73. Regeling invoering LGF 74. Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar Regeling model diploma, -certificaat en -cijferlijst h.a.v.o./m.b.o. 76. Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst m.b.o. 77. Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel 78. Regeling modellen diploma's vmbo 79. Regeling programma van eisen (pve) inventariskosten v.o./b.b.o. 80. Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen 81. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. 82. Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO 84. Regeling vaststelling bedragen nascholing Regeling vaststelling bedragen nascholing Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo 87. Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2005 en

3 3 of /04/26 09:23 AM Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel 89. Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel 90. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs 91. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal 92. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie 93. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO 94. Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. 95. Uitvoeringsbesluit WEB 96. Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 97. Vaststelling exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen 99. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting) 100. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering) 101. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering) 102. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO 103. Wijzigingsbesluit Besluit avondscholen v.w.o-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs 105. Wijzigingsbesluit Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o Wijzigingsbesluit Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Besluit invoering AVMB) 107. Wijzigingsbesluit Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. enz Wijzigingsbesluit Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, enz. (overgang lumpsumbekostiging) 109. Wijzigingsbesluit Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs 111. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo) 113. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. enz. (diploma m.a.v.o.-v.b.o.; compensatie bij gespreide examinering) 114. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. (vereenvoudiging formatiegrondslag) 115. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata) 116. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (toetsen basisvorming) 117. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering profielen voortgezet onderwijs) 118. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering leerwegen mavo en vbo, en praktijkonderwijs 119. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel) 120. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (wijziging schaalstructuur en algemene loonmaatregel per 1 april 1990) [nog niet geldend] 121. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap) 122. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carrièrepatronen) 123. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel 124. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA) 125. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof) Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben 1. Beleidsregel opschorting en inhouding van bekostiging bij onderwijsinstellingen 2. Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs 3. Ontwerp Plan van Scholen Regeling aanvullende bekostiging zij-instromers voor voortgezet onderwijs met lumpsumbekostiging Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 1993, hoofdstuk: Aanvullende formatie scholen voor (v)so als bedoeld in de Wet op de expertisecentra op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar , tekst. 3. Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, artikel: Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: Bekostigingsbesluit W.V.O., artikel: Beleidsregel compensatie nieuw ziektekostenstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs, artikel: 1 en 2.

4 4 of /04/26 09:23 AM 7. Beleidsregel criteria regionale arrangementen schooljaren en , verlenging Toetsingskader Plan van Scholen , enz., tekst:, en. 8. Beleidsregel opschorting en inhouding van bekostiging bij onderwijsinstellingen, artikel: Besluit aanvang bekostiging W.V.O., artikel: Besluit bekostiging WEC, artikel: 39 en Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: Besluit experiment vervroegde uittreding onderwijzend personeel, artikel: Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO, artikel: Besluit geluidhinder spoorwegen, artikel: Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart, artikel: Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart, artikel: Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen, artikel: Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, artikel: 4 en Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, artikel: 4 en Besluit houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard ivm invoering van de regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo, artikel: 1, 8 en Besluit informatievoorziening WVO, artikel: Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds, artikel: 1 en Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool, artikel: 3, 4, 5 en Besluit omgevingslawaai, artikel: Besluit onderwijs aan vreemdelingen, artikel: 1, 5 en Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O., artikel: Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant, artikel: 13 en Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige, artikel: Besluit participatiefonds, artikel: Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel: 16 en Besluit samenwerking VO-BVE, artikel: 1 en Besluit SUWI, artikel: Besluit vbo-groen in een AOC, artikel: 1, 15, 8 en Besluit vervangingsfonds, artikel: Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, artikel: Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, artikel: Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg, artikel: Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, artikel: Convenant bescherming leerling-, deelnemer- en studentgegevens op scholen en instellingen, artikel: 1 en Convenant sponsoring in het primair - en voortgezet onderwijs, artikel: Convenant Samenwerking ten behoeve van innovatie in het beroepsonderwijs, tekst. 42. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI. 43. Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel: Experimentenwet onderwijs, artikel: Formatiebesluit W.V.O., artikel: Gemeentewet, bijlage. 47. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001, bijlage: Inrichtingsbesluit W.V.O., artikel: Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, artikel: 9, 4 en Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs, artikel: Kaderregeling Innovatie Voortgezet Onderwijs, artikel: Leerplichtwet 1969, artikel: Les- en cursusgeldwet, artikel: Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar , tekst. 56. Mandaatbesluit LNV Directie Kennis, artikel: Mandaatregeling CFI agentschap OCW, artikel: Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling), tekst. 59. Ondermandaatregeling Cfi 2004, bijlage: Overgangsregeling eindexamens m.a.v.o. en v.b.o. oude stijl, artikel: Overgangswet W.V.O., artikel: 4, 33, 34, 36, 59, 61, 72, 82, 87, 92, 96, 98 en 128; titeldeel: II en III. 62. Overschrijdingsregeling speciaal voortgezet onderwijs (svo)-lom en svo-mlk, tekst. 63. Persoonlijke en maatschappelijke vorming, artikel: Rechtspositiebesluit WPO/WEC, artikel: 268, 282, 277, 269, 271 en Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast schooljaar en , artikel: Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 2005 en 2006, artikel: Regeling aanwijzing bewijsstukken bedrijfsleider Vestigingsbesluit bedrijven, artikel: 2, 3, 4 en 5.

5 5 of /04/26 09:23 AM 68. Regeling aanwijzing bewijsstukken beheerder Vestigingsbesluit bedrijven, artikel: 2, 3 en Regeling adviescommissie toelating en begeleiding, artikel: Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar , artikel: Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2006, artikel: Regeling bestuursoverdracht rijksscholen, artikel: X en XI. 73. Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, artikel: Regeling cultuurprofielscholen voortgezet onderwijs 2004, artikel: Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel: 1 en Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, artikel: Regeling innovatie groen onderwijs, artikel: Regeling inrichting deeltijdopleidingen leraren voortgezet onderwijs algemene vakken, artikel: Regeling loon- en prijsbijstelling 2005 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2006, artikel: Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties, artikel: Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO, artikel: 1, 6 en Regeling Opleiden in de school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, , artikel: 1 en Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen, artikel: Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., artikel: Regeling spreiding zomervakanties , artikel: Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002, artikel: Regeling toekenning overgangsbudgetten decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven VO, artikel: Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo, artikel: 13 en Reïntegratiebesluit, artikel: Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), tekst. 91. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs, artikel: Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, artikel: Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer, artikel: Subsidieregeling dieptepilot voor de opleidingsschool en academische school , artikel: Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen , artikel: Subsidieregeling internetvoorziening onrendabele gebieden, artikel: 1 en Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO, artikel: Subsidieregeling Afstemming in risicoregio s in po en vo voor , artikel: Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel, artikel: Toetsingskader Plan van Scholen , tekst: en Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, artikel: Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, artikel: Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, artikel: Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode , bijlage Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid oalt en taalondersteuning, artikel: Vreemdelingencirculaire 2000 Band B, tekst Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel: , 8.3.1, 8.4.1, 2.6, , en Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: Wet geluidhinder, artikel: 1, 111a, 87b en Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel, artikel: Wet invoering m.d.g.o., artikel: 2, 14, 15 en 16; hoofdstuk: I Wet medezeggenschap onderwijs 1992, artikel: 1 en Wet op de erkende onderwijsinstellingen, artikel: 2 en Wet op de expertisecentra, artikel: 50, 162a, 28c, 51, 28b, 8a, 143, 69, 162b en Wet op de Onderwijsraad, artikel: Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 28 en Wet op het primair onderwijs, artikel: 48, 42, 1, 148, 68 en Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs, artikel: III Wet studiefinanciering 2000, artikel: Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 13.13, 2.4 en Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, artikel: 9b en Wijziging van de wet- en regelgeving in verband met leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), tekst Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting), artikel: II.

6 6 of /04/26 09:23 AM 125. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering profielen voortgezet onderwijs), artikel: VIII Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikel: X Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikel: XII, XIV en XXX Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve), artikel: VII Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering), artikel: IV en XII Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), artikel: III en IX; hoofdstuk: I Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing), artikel: XIV en XVI Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht), artikel: IXE Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden), artikel: V Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo, artikel: VA Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds), artikel: III, X en XII Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), artikel: IX en X Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra), artikel: IX, XXXVI en LV Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen), artikel: XI Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut), artikel: III Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen), artikel: XVII Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen), artikel: IV Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzenden in het onderwijs), artikel: III en VIII Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds), artikel: III Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs), artikel: IX Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo), artikel: I en IX Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs), artikel: I, III en V Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs), artikel: II Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen), artikel: V en VI Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo), artikel: I Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten), artikel: V Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs), artikel: I, IV en VI Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting), artikel: I Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (profielen voortgezet onderwijs), artikel: VI Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs), artikel: VI, VII, XII en XXII Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikel: I, II, XVII, XIX, XXI en XXII Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.), artikel: I, VII, IX en XI Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs), artikel: I.

7 7 of /04/26 09:23 AM Betreft

8 8 of /04/26 09:23 AM Betreft Wijziging O: B: Stb. 2005, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2004, 493 K: Wijziging O: B: Stb. 2004, 315 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 218 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: samen met O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: samen met O: B: Stb. 2000, 304 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 63 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: samen met O: K: samen met O: B: Stb. 1998, 738 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 403 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 402 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: 23983

9 9 of /04/26 09:23 AM Betreft Wijziging O: B: Stb. 1993, 741 Wijziging O: B: Stb. 1992, 336 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 112 K: samen met O: B: Stb. 1993, 690 K: samen met O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 2004, 344 K: samen met O: B: Stb. 2005, 697 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 532 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 530 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 423 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 678 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 697 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 512 K: Wijziging O: B: Stb. 2005, 288 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 2005, 697 K: O: B: Stb. 2005, 672 O: - B: Stb. 2002, 405 O: B: Stb. 2006, 143 O: B: Stb. 2005, 533 O: B: Stb. 2005, 531 O: B: Stb. 2006, 55 O: B: Stb. 2006, 36 O: B: Stb. 2005, 630 O: B: Stb. 2005, 630 O: B: Stb. 2005, 476 O: B: Stb. 2005, 697

10 10 of /04/26 09:23 AM Betreft

11 11 of /04/26 09:23 AM Betreft Wijziging O: B: Stb. 2002, 588 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 474 K: Wijziging O: K: samen met O: B: Stb. 1999, 474 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: t/m ) Wijziging O: B: Stb. 2003, 56 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 613 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 209 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: O: B: Stb. 2003, 230 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 1999, 474 O: O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 57 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2002, 482 O: - B: Stb. 2002, 405 O: B: Stb. 2002, 432 O: - B: Stb. 2002, 405 O: B: Stb. 2002, 36 O: O: B: Stb. 2002, 323 O: B: Stb. 2002, 139

12 12 of /04/26 09:23 AM Betreft

13 13 of /04/26 09:23 AM Betreft

14 14 of /04/26 09:23 AM Betreft Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: Wijziging O: K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 322 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 203 K: tot , t/m Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 237 K: samen met O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 776 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 542 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 280 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 252 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 270 K: samen met O: B: Stb. 1992, 271 samen met O: B: Stb. 1992, 662 O: B: Stb. 1998, 398 O: O: O: B: Stb. 1997, 322 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1998, 204 O: O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 237 O: B: Stb. 1997, 776 O: B: Stb. 1997, 542 O: B: Stb. 1997, 295 O: B: Stb. 1997, 252 O: B: Stb. 1992, 270

15 15 of /04/26 09:23 AM Betreft K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 316 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 192 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 162 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 105 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 63 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: samen met O: - B: Stb. 1996, t/m Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 402 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 372 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 397 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 676 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: samen met O: O: B: Stb. 1997, 316 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1997, 192 O: B: Stb. 1997, 162 O: B: Stb. 1997, 105 O: B: Stb. 1997, 63 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1997, 21 O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1996, 402 O: B: Stb. 1996, 441 O: B: Stb. 1996, 397 O: B: Stb. 1996, 363 O: B: Stb. 1995, 676 O: B: Stb. 1995, 318

16 16 of /04/26 09:23 AM Betreft B: Stb. 1996, 397 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 252 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 397 K: Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: samen met O: B: Stb. 1996, 397 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 112 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 612 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 616 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: samen met O: B: Stb. 1996, 397 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 155 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 742 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 226 K: samen met O: B: Stb. 1992, 112 K: samen met O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: O: B: Stb. 1996, 301 O: B: Stb. 1996, 397 O: O: B: Stb. 1995, 503 O: B: Stb. 1992, 112 O: B: Stb. 1995, 612 O: B: Stb. 1995, 616 O: B: Stb. 1995, 318 O: B: Stb. 1995, 342 O: B: Stb. 1995, 156 O: B: Stb. 1994, 742 O: B: Stb. 1991, 226 O: B: Stb. 1995, 355

17 17 of /04/26 09:23 AM en 1. Zie opm. Artikel 42b, Artikel 53c, Artikel 118e, Artikel 148, Artikel 169, Artikel 270, Artikel 275 Wet van 14 februari 1963, tot regeling van het voortgezet onderwijs Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter verkrijging van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen het voortgezet onderwijs in een wet te regelen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Informatie bij: Titel I Nieuw O: K: O: Titel I. Algemene bepalingen Informatie bij: Artikel 1

18 18 of /04/26 09:23 AM Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 474 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging Wijziging O: K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 226 K: O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2002, 56 O: B: Stb. 1999, 474 O: B: Stb. 1999, 40 O: O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1991, 226 Artikel 1 Deze wet verstaat onder: «Onze Minister»: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. «de inspectie»: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht; «voortgezet onderwijs»: het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 2 «school»: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt; «openbare school»: a. een school in stand gehouden door een gemeente, dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid; b. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 42a in stand gehouden school; c. een door een stichting als bedoeld in artikel 42b of artikel 53c in stand gehouden school; «bijzondere school»: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 42b, in stand gehouden school;

19 19 of /04/26 09:23 AM «openbare rechtspersoon»: een rechtspersoon die ens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 42a; «het bevoegd gezag» : voor wat betreft: a. een openbare school: 1. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen; 2. het ens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan; 3. de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 42a; dan wel 4. de stichting, bedoeld in artikel 42b of artikel 53c; b. een bijzondere school: het schoolbestuur; «Informatie Beheer Groep»: de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank; «persoonsgebonden nummer»: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 27b, vierde lid; «contractactiviteiten»: activiteiten als bedoeld in artikel 20, tweede lid; «de basisvorming in het voortgezet onderwijs»: het onderwijs, bedoeld in de artikelen 11a tot en met 11e; «personeel»: a. de benoemde rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar, en overig personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs; b. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 38a tot en met 39a, 40, 40a, 43a, eerste en tweede lid, 51, eerste tot en met derde lid, 52, 52a, 53, 53b en 96o, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen; «nascholing»: een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initiële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden; «leerlinggebonden budget»: een leerlinggebonden budget voor een leerling als bedoeld in artikel 77a. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging Wijziging O: K: Wijziging O: K: O: B: Stb. 2003, 139 O: O: Artikel 2 Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

20 20 of /04/26 09:23 AM Informatie bij: Artikel 2a Nieuw O: B: Stb. 2003, 187 K: O: B: Stb. 2003, 263 Artikel 2a. Bevoegdheid schoolonderwijs Voortgezet onderwijs mag slechts worden gegeven door degene die daartoe ingevolge deze wet bevoegd is. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 313 K: Vervallen Vervallen O: B: Stb. 1995, 355 K: en 1. De artikelen 243, 245, 251, 253 en 256 werken terug tot en met 1 augustus O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 313 O: B: Stb. 1995, 355 Inwtr. 1) Artikel 3. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven 1. Indien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige leerling van de school, treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht. 2. Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige leerling van de school, doet het bevoegd gezag onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, en stelt het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis. Voordat het bevoegd gezag overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de betrokken leerling, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de school met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte.

21 21 of /04/26 09:23 AM 3. Indien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag daarvan onverwijld in kennis. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Vervallen Vervallen O: B: Stb. 1993, 650 K: O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 1993, 693 Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer 1. Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders, voogden of verzorgers van in de gemeente verblijvende leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken, op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag verstrekt aan de leerling. De gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden. 2. De regeling maakt geen onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 3. De regeling eerbiedigt de op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders, voogden of verzorgers, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, van de leerling berustende keuze van een school. 4. De regeling voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is. De regeling bepaalt op welke wijze burgemeester en wethouders terzake advies van deskundigen inwinnen. 5. De regeling bepaalt dat de kosten worden vergoed van vervoer over de afstand tussen de woning van de leerling en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, met inachtneming van de keuze van de ouders, voogden of verzorgers, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, van de leerling, tenzij vervoer met betrekking tot een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich zou brengen en de ouders, voogden of verzorgers onderscheidenlijk de leerling met het vervoer naar die school instemmen. 6. De regeling kan bepalen dat de gemeente, in plaats van bekostiging in geld te geven, het vervoer verzorgt of doet verzorgen. 7. De regeling kan bepalen dat burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen de bevoegdheid hebben ten gunste van de ouders, voogden of verzorgers, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, ten gunste van de leerling van de inhoud van de regeling af te wijken.

22 22 of /04/26 09:23 AM Informatie bij: Titel II Nieuw O: K: O: Titel II. Het onderwijs Informatie bij: Artikel Wijziging Wijziging O: K: Wijziging O: K: O: O: Artikel 5 Het voortgezet onderwijs wordt onderscheiden in: a. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; b. hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs; c. voorbereidend beroepsonderwijs; d. praktijkonderwijs; e. andere vormen van voortgezet onderwijs.

23 23 of /04/26 09:23 AM Informatie bij: Afdeling I Nieuw O: K: O: Afdeling I. Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs Informatie bij: Artikel Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1967, 387 K: 8453 O: B: Stb. 1967, 386 Artikel 6 De bepalingen van de hoofdstukken I en II van deze afdeling regelen het openbaar schoolonderwijs; de bepalingen van de hoofdstukken I en III zijn voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs. Informatie bij: Hoofdstuk I Nieuw O: K: O: Hoofdstuk I. Regelen voor het openbaar schoolonderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs

24 24 of /04/26 09:23 AM Informatie bij: Nieuw O: K: O: Scholen Informatie bij: Artikel 6a Wijziging Nieuw O: B: Stb. 1998, 398 K: O: B: Stb. 1998, 398 Artikel 6a. Taal Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd: a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, of b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgestelde gedragscode. Informatie bij: Artikel 6b Nieuw O: B: Stb. 1998, 733 K: O: B: Stb. 1998, 733 Artikel 6b. Onderwijs Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten.

25 25 of /04/26 09:23 AM Informatie bij: Artikel 6c Nieuw O: B: Stb. 2005, 678 K: O: B: Stb. 2006, 36 Artikel 6c. Bestrijding (taal)achterstand Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. Informatie bij: Artikel 7 Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1997, 322 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 270 K: O: B: Stb. 1997, 322 O: B: Stb. 1992, 270 Artikel 7. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 1. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs is het onderwijs dat is ingericht ter voorbereiding op aansluitend wetenschappelijk onderwijs en dat mede algemene vorming omvat. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven aan gymnasia, athenea en lycea, elk met een cursusduur van zes jaren. 2. Aan de gymnasia wordt in elk geval onderwijs verzorgd in Latijnse taal en letterkunde en Griekse taal en letterkunde. 3. Het onderwijs aan de gymnasia en athenea omvat: a. de in artikel 11a bedoelde periode van basisvorming, en b. de in artikel 12 bedoelde periode van voorbereidend hoger onderwijs. 4. Elke school die een gymnasium en een atheneum omvat, is een lyceum. Van een lyceum is ten minste het eerste leerjaar gemeenschappelijk.

26 26 of /04/26 09:23 AM Informatie bij: Artikel 8 Aanhangig O: - B: - K: Wijziging Vervallen O: K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 322 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 270 K: O: O: B: Stb. 1997, 322 O: B: Stb. 1992, 270 Artikel 8. Hoger algemeen voortgezet onderwijs 1. Hoger algemeen voortgezet onderwijs is het onderwijs dat is ingericht ter voorbereiding op aansluitend hoger beroepsonderwijs en dat mede algemene vorming omvat. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs wordt gegeven: a. aan scholen met een cursusduur van vijf jaren; b. aan afdelingen van athenea, lycea en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Deze hebben een cursusduur van twee jaren en vangen aan na drie jaren voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of na vier jaren middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. 2. Het onderwijs aan deze scholen en afdelingen omvat: a. de in artikel 11a bedoelde periode van basisvorming, en b. de in artikel 12 bedoelde periode van voorbereidend hoger onderwijs. Informatie bij: Artikel Wijziging Nieuw O: K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 270 K: O: O: B: Stb. 1992, 270

27 27 of /04/26 09:23 AM Artikel 9. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs is het onderwijs dat is ingericht ter voorbereiding op aansluitend beroepsonderwijs dan wel op hoger algemeen voortgezet onderwijs, en dat mede algemene vorming omvat. Het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt gegeven aan scholen met een cursusduur van vier jaren. Informatie bij: Artikel 10 Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2004, 253 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 474 K: Wijziging Nieuw O: K: Vervallen O: B: Stb. 1992, 270 K: O: B: Stb. 2004, 365 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1999, 474 O: O: B: Stb. 1992, 270 Artikel 10. Theoretische leerweg en sectoren m.a.v.o. 1. Aan scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt onderwijs in de theoretische leerweg gegeven. 2. De theoretische leerweg omvat een samenhangend onderwijsprogramma, gericht op: a. een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming, b. een voorbereiding op naar inhoud verwante opleidingen in het aansluitend beroepsonderwijs, en c. een voorbereiding op het hoger algemeen voortgezet onderwijs. 3. Het onderwijs in de theoretische leerweg kan met ingang van het derde leerjaar worden gegeven, en wordt uiterlijk met ingang van het vierde leerjaar gegeven in de volgende sectoren: a. techniek, b. zorg en welzijn, c. economie, en d. landbouw. 4. Het onderwijs in de theoretische leerweg bestaat voor elke sector uit: a. een gemeenschappelijk deel, dat voor alle sectoren gelijk is, b. een sectordeel, dat kenmerkend is voor die sector, en c. een vrij deel, dat bestaat uit door de leerling te kiezen vakken en andere programma-onderdelen.

Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393

Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393 Wet op het voortgezet onderwijs Page 1 of 393 (Tekst geldend op: 09-01-2005) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: OCenW Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2014 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

Wet educatie en beroepsonderwijs Page 1 of 197. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wet educatie en beroepsonderwijs Page 1 of 197. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Wet educatie en beroepsonderwijs Page 1 of 197 (Tekst geldend op: 27-10-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: OCenW Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2013 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2013 Wetten Experimentenwet onderwijs Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijz...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijz... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wijzigingswet Wet kinderopg, enz. (wijz... Page 1 of 6 Wijzigingswet Wet kinderopg, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid) (Tekst geldend op: 11-02-2015)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Overzicht wet- en regelgeving onderwijs

Overzicht wet- en regelgeving onderwijs Overzicht wet- en regelgeving onderwijs Sector PO (1 december 2009) Overzicht wet- en regelgeving sector PO Leerplichtwet 1969 Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet op de expertisecentra (WEC) Wet overige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 506 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 251 Wet van 27 april 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo

Nadere informatie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De citeertitel is in de regeling vastgesteld 1 of 43 06/04/26 10:23 AM (Tekst geldend op: 26-04-2006) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling:

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2017 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 juli 2017 Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2012 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2012 Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 356 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 220 Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad)

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 93 Wet van 29 januari 2009 tot instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/xxx (8154), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/xxx (8154), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 543 Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2011

Overzicht Wet- en regelgeving 2011 Overzicht Wet- en regelgeving 2011 Sector PO Sector VO Sector BVE Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Wetten Besluiten Regelingen Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2015 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2015 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2015 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 116 Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 347 Besluit van 16 juni 1995 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO, het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Overzicht Wet- en regelgeving 2016 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR

Overzicht Wet- en regelgeving 2016 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht Wet- en regelgeving 2016 Sector PO Sector VO Sector MBO Sector HO FSR Overzicht wet- en regelgeving sector PO 1 december 2016 Wetten Experimentenwet onderwijs Leerplichtwet 1969 Wet Beroepen

Nadere informatie

WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL

WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL WET EXPERTISE CENTRA WWW.WETKWALITEITVSO.NL WET van 15 december 1982, houdende Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 323 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake vervanging van de basisvorming door een nieuwe regeling voor de onderbouw (regeling

Nadere informatie

Besluit van tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Besluit van tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) esluit van tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, ultuur en Wetenschap, van xxx, nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 74 esluit van 4 februari 2005, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in

Nadere informatie

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum), nr. WJZ/2005/5406 (3802), tot vaststelling van de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO De

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus havo, vwo I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs, schooljaar 2003-2004 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen bij invoering vereenvoudiging Bestemd voor: scholen voor voortgezet, met uitzondering van scholen voor praktijk met declaratiebekostiging; scholengemeenschappen met één of meer van deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54607 29 september 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 319 Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere

Nadere informatie

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten (Tekst geldend op: 02 11 2014) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer:

Nadere informatie

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Inleiding van Gedragswerk Deze notitie bevat de bijna volledige tekst van de door het Ministerie van OCW opgestelde notitie Mogelijkheden binnen de huidige

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus vmbo BB, vmbo KB, vmbo GL, vmbo TL I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 106 Besluit van 4 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 555 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs met het oog op afschaffing van de einddatum voor indiening van aanvragen tot

Nadere informatie

Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs

Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Tekst geldend op: 13-11-2007) Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015 nr. VO/F-2015/802416, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2016, nr. VO/886919, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 10 oktober 2011) 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 060 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Bekostigingsbesluit WEC Page 1 of 59

Bekostigingsbesluit WEC Page 1 of 59 Bekostigingsbesluit WEC Page 1 of 59 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW Geen Geen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 862 Voorstel van wet van het lid isschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs ES, de Wet op de expertisecentra,

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217) in verband met examinering van de rekentoets als inspanningsverplichting in de invoeringsfase Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2014

Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 2014 Bijlage 1: Kader Financiële Rechtmatigheid OCW/EZ wet- en regelgeving 014 Van toepassing voor sector Identificatie wet- en regelgeving PO VO MBO HO art Inhoud Toelichting Wet op het primair onderwijs (WPO)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 640 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 295 Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 387 Wet van 20 juni 2002 houdende Wet op het onderwijstoezicht Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2012 nr. VO/F-2012/441872, houdende de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor kalenderjaar

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 18 Agendapunt: 9 De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 587 Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs,

Nadere informatie