Mercedes-Benz Insurance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mercedes-Benz Insurance"

Transcriptie

1 Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. ze voorwaarn vormen één geheel met gesl in onrliggen Modules alsme met op Artikel polisblad 2 Grondslag vermel gegevens en clausules. door Artikel nemer 2 Grondslag direct bij aanvragen of lar verstrek inlichtingen en gegeven verklaringen, zij door midl een schriflijke aanvraag, een lefonische aanvraag, een aanvraag via inrnet of door wat nemer voor communicatiemidl direct bij aanvragen ook, vormen grondslag of lar verstrek inlichtingen en worn gegeven geacht daarmee verklaringen, één geheel zij door vormen. midl Het op een basis schriflijke hier aanvraag, door verzekeraar een lefonische opgemaak aanvraag, polisblad een aanvraag en anre via inrnet onrken of wat documenn voor communicatiemidl of melingen welke ook, vormen verzonn grondslag worn aan bij verzekeraar en worn laatst geacht beken daarmee adres één geheel vormen. Het op basis hier door verzekeraar opgemaak polisblad en anre onrken documenn of melingen nemer, geven welke verzonn inhoud worn overeenkomst aan bij verzekeraar weer. Bij laatst onjuisthen beken adres is nemer nemer, verplicht onjuisthen geven inhoud direct meln. overeenkomst Ier weer. recht Bij op onjuisthen uitkering vervalt is nemer als blijkt dat verplicht een of meer onjuisthen antwoorn onjuist direct zijn geweest. meln. Ier recht op uitkering vervalt als blijkt dat een of meer antwoorn onjuist zijn geweest. Artikel Artikel 3 Persoonsgegevens 3 Persoonsgegevens ze ze worn worn door door verzekeraar verzekeraar verwerkt verwerkt n n behoeve aangaan en en uitvoeren uitvoeren sovereenkomsn; r r voorkoming en bestrijding frau jegens financiële insllingen; voor voor statistische statistische analyse analyse en om en om sovereenkomsn; kunnen kunnen voldoen aan aan wetlijke verplichtingen. Op Op verwerking verwerking persoonsgegevens persoonsgegevens is gedragsco is gedragsco Ver- "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Insllingen Insllingen" toepassing. toepassing. volledige volledige kst kst gedragsco gedragsco kunt u kunt u raadplegen via via websi websi Verbond Verbond Verzekeraars Verzekeraars of Nerlandse of Nerlandse Vereniging Vereniging Banken Banken U kunt U gedragsco kunt gedragsco ook opvragen ook bij opvragen Verbond bij Verzekeraars Verbond (Postbus Verzekeraars 93450, (Postbus , AL n 2509 Haag, AL lefoon n Haag, (070) 333 lefoon 85 00) (070) of bij 333 Nerlandse 85 00) of bij Vereniging Nerlandse Banken Vereniging (Postbus 3543, Banken 1001 (Postbus AH Amsrdam, 3543, 1001 lefoon AH Amsrdam, (020) lefoon 88). In (020) verband 552 met 28 een 88). verantwoord In verband acceptatiebeleid met een verantwoord kan verzekeraar acceptatiebeleid gegevens kan verzekeraar raadplegen uw bij gegevens Stichting raadplegen CIS n bij Haag. Stichting Doelslling CIS hier n is Haag. risico s Doelslling beheersen hier en frau is risico s gen uw beheersen gaan. Het en frau privacyreglement gen gaan. Het Stichting privacyreglement CIS is toepassing. Stichting Zie hiervoor CIS is toepassing. Zie hiervoor Na een schaclaim kunnen persoons- en objectgegevens vastgelegd worn bij Stichting CIS, kunnen gegevens Na een aangeleverd schaclaim worn kunnen aan persoons- frau-informatiesysem en objectgegevens FISH vastgelegd en kunnen worn gegevens bij opgenomen Stichting worn CIS, kunnen in een schaverlendatabank, worn zoals aan SVP frau-informatiesysem (Schaverlenpas). FISH en kunnen gegevens opgenomen worn in gegevens aangeleverd een schaverlendatabank, zoals SVP (Schaverlenpas). Artikel 4 Begripsomschrijvingen Artikel 4 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer Verzekeringnemer gene die sovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en die als zoig op polis staat gene vermeld. die sovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en die als zoig op polis staat vermeld. Verzeker(n) Verzeker(n) a) gene op wiens naam loopt (nemer). a) gene b) op door wiens nemer naam gemachtig loopt bestuurr, (nemer). eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer b) door personen. nemer gemachtig bestuurr, eigenaar, hour en met motorrijtuig vervoer personen. W.A.M. Wet Aansprakelijkheids Motorrijtuigen. W.A.M. Wet Aansprakelijkheids Motorrijtuig Motorrijtuigen Het op polisblad omschreven motorrijtuig in zijn standaarduitvoering inclusief opgegeven opties en accessoires. Onr standaarduitvoering en uitrusting wordt verstaan uitvoering en uitrusting waarmee nieuwe motor- Motorrijtuig Het op rijtuigen polisblad zelf omschreven merk en motorrijtuig type blijkens in zijn prijscourant standaarduitvoering fabrikant, inclusief imporur opgegeven of aler zonr opties extra s en accessoiresn Onr afgeleverd standaarduitvoering op tijdstip waarop en uitrusting omschreven wordt motorrijtuig verstaan voor uitvoering eerst tot en uitrusting verkeer werd waarmee toegelan. nieuwe wer- motorrijtuigen zelf merk en type blijkens prijscourant fabrikant, imporur of aler zonr extra's Accessoires wern afgeleverd op tijdstip waarop omschreven motorrijtuig voor eerst tot verkeer werd toegelan. Als accessoires geln uitsluind die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig zijn aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel accessoires is verfraaiing, meer gemak of een grore veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij uitsluind Accessoires Als accessoires om zaken die geln niet door uitsluind fabrikant die - zaken bij dat type die in en of die aan uitvoering verzeker - standaard motorrijtuig zijn bijgeleverd. zijn aangebracht en die speciaal voor gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel accessoires Opties is verfraaiing, meer gemak of een grore veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij Als uitsluind opties geln om uitsluind zaken die zaken niet die door in of aan fabrikant verzeker - bij motorrijtuig dat type en zijn die aangebracht uitvoering en die - standaard speciaal voor zijn bijgeleverd. gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel opties is verfraaiing, meer gemak of een grore veiligheid voor bestuurr en passagier. Het gaat daarbij uitsluind om zaken die Optiesfabrikant als keuzemogelijkheid aan koper en/of rijr motorrijtuig aanbiedt. Als opties geln uitsluind die zaken die in of aan verzeker motorrijtuig zijn aangebracht en die speciaal voor Aanhangwagen gebruik in of op motorrijtuig zijn ontwikkeld wel op dit gebruik zijn aangepast. Het doel opties Een is verfraaiing, bagagewagen, meer cara gemak of een of in een overeensmming grore veiligheid met voor bepalingen bestuurr W.A.M. en passagier. hieraan gelijkgesld Het gaat daarbij voertuig. uitsluind om zaken die fabrikant als keuzemogelijkheid aan koper en/of rijr motorrijtuig aanbiedt. Waarborgsom Het door een buinlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking een verzeker of beslag op een motorrijtuig wordt opgeheven. Aanhangwagen Een bagagewagen, cara of een in overeensmming met bepalingen W.A.M. hieraan gelijkgesld voertuig. Gebeurnis Een voorval waar plaatsvinn bij aang nog onzeker is en dat scha veroorzaakt Waarborgsom die volgens ze overeenkomst gekt is. Het door een buinlandse overheid op grond strafrecht gevorr bedrag door betaling waar vrijheidsbeperking Verzekeraar een verzeker of beslag op een motorrijtuig wordt opgeheven. Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V., als gevolmachtig risicodragers, ier voor door of namens hem geken aanel, zoals vermeldt op polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. Gebeurnis Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: Een voorval Allianz waar Benelux N.V. plaatsvinn hodn London bij Verzekeringen aang Rotrdam nog onzeker is en dat scha veroorzaakt die N.V. volgens Schasmaatschappij ze overeenkomst gekt Bovemij is. Nijmegen REAAL Schaen N.V. Zoermeer Verzekeraar Amlin Europe N.V. Amslveen Merces-Benz Allianz Benelux Insurance N.V. Services hodn Allianz Nerland Nerland B.V., Scha als gevolmachtig Rotrdam risicodragers, ier voor door of namens TVM hem en geken N.V. aanel, Hoogeveen zoals vermeldt op polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. is gevolmachtig navolgen risicodragers: London Ter zake Verzekeringen hulpverlening N.V. uitsluind: Amsrdam N.V. Schasmaatschappij Alarmservice, welke uitvoering Bovemij ze kking Nijmegen heeft overgedragen aan ANWB n Haag. REAAL Schaen N.V. Zoermeer Amlin Ter Europe zake rechtshulp N.V. Amslveen uitsluind: Allianz N.V. Nerland Schasmaatschappij N.V. Bovemij Rotrdam Nijmegen, welke juridische onrsuning uitbesed aan TVM Stichting Zakelijk Rechtsbijstand N.V. Hoogeveen Mobiliitsbranche (SRM). Ter zake Artikel hulpverlening 5 Benktijd uitsluind: Alarmservice, welke uitvoering ze kking heeft overgedragen aan ANWB n Haag. Op aanvraag een is een benktijd toepassing. Dit bekent dat verzeker na ontgst Ter zake rechtshulp polis, uitsluind: ongedaan kan maken. Hierbij geldt volgen: N.V. Schasmaatschappij a) benktijd bestrijkt een rmijn Bovemij veertien Nijmegen, kalenrdagen; welke juridische onrsuning uitbesed aan Stichting b) Rechtsbijstand benktijd gaat Mobiliitsbranche in op moment (SRM) ontgst polis; c) moet een contractrmijn n mins één jaar hebben; Artikel d) 5 wanneer Benktijd gebruik wordt gemaakt recht overeenkomst met rugwerken kracht ontbinn, wordt gehanld alsof nooit heeft bestaan; Op e) aanvraag op contracn, een waar met insmming is een benktijd nemer, toepassing. Dit (voorlopige) bekent dat kking verzeker ingaat voordat na ontgst benktijd polis, zou zijn afgelopen, ongedaan is benktijd kan maken. niet Hierbij toepassing. geldt volgen: a) benktijd bestrijkt een rmijn veertien kalenrdagen; b) benktijd gaat in op moment ontgst polis; c) moet een contractrmijn n mins één jaar hebben; d) wanneer gebruik wordt gemaakt recht overeenkomst met rugwerken kracht ontbinn, wordt gehanld alsof nooit heeft bestaan; e) op contracn, waar met insmming nemer, (voorlopige) kking ingaat voordat benktijd zou zijn afgelopen, is benktijd niet toepassing. Artikel 6 Geldigheid Artikel a) Verzekeringnemer 6 Geldigheid is verplicht binnen 10 werkdagen na ontgst polis aan Merces-Benz Insurance Services Nerland B.V. meln wanneer verzekern niet voldoen aan op polisblad gesl a) Verzekeringnemer voorwaarn. is verplicht binnen 10 werkdagen na ontgst polis aan Merces-Benz Insurance Services In dat geval Nerland kan verzekeraar B.V. meln anre wanneer voorwaarn verzekern voorsllen niet voldoen op grond aan waar op polisblad gesl mogelijk voorwaarnnog tot stand In dat geval kan komen. kan verzekeraar Als één anre of meer voorwaarn verzekern voorsllen niet aan op ze grond melingsplicht waar voldoen mogelijk en verzeke- als- alsnog ringnemer tot stand verzuimt kan komen. dit binnen Als één 10 of meer werkdagen verzekern na ontgst niet aan ze melingsplicht polis meln voldoen aan en nemer Insurance verzuimt Services dit Nerland binnen 10 werkdagen B.V., kan verzekeraar na ontgst polis meln met onmidllijke aan Merces-Benz ingang Insurance opzeggen over- Merces-Benz Services eenkomstig Nerland artikel B.V., 8.2. kan verzekeraar met onmidllijke ingang opzeggen overeenkomstig artikel 8.2. b) b) is is kracht kracht voor voor gebeurnissen gebeurnissen uitsluind uitsluind in die in lann die lann waarvoor waarvoor door door verzekeraar verzekeraar afgegeven Inrnationaal Verzekeringsbewijs (IVB) kracht is. Het geldigheidsgebied Module verhaalsbijstand afgegeven en verkeersrechtshulp Inrnationaal Verzekeringsbewijs is afwijkend. Zie hiertoe (IVB) artikel kracht 5 is. betreffen Het geldigheidsgebied module. Module verhaalsbijstand en verkeersrechtshulp is afwijkend. Zie hiertoe artikel 5 betreffen module. Artikel 7 Duur Artikel 7 Duur contractduur is duur zoals op polisblad is vermeld. contractvervaldag is dag waarop contractduur contractduur eindigt. Op ze is dag duur wordt zoals op polisblad lkens met is vermeld. zelf contractduur contractvervaldag verlengd. Indien is dag oorspronkelijktractduur contractduur eindigt. Op twaalf ze maann dag wordt bedraagt, wordt op lkens contractvervaldag met zelf contractduur lkens verlengd. automatisch waarop con- met Indien twaalf oorspronkelijke maann verlengd. contractduur Na eers twaalf verlenging maann heeft bedraagt, nemer wordt op contractvervaldag recht op lkens gewenst automatisch moment op met twaalf zeggen maann met een verlengd. opzegrmijn Na eers een maand. verlenging hoofdpremievervaldag heeft nemer is dag recht waarop jaarlijks op premie elk gewenst verschuldigd moment is bij op een zeggen premiermijn met een opzegrmijn twaalf maann. Indien een maand. op polisblad is aangegeven hoofdpremievervaldag dat betaling is premie dag voor waarop een korre jaarlijks rmijn premie twaalf verschuldigd maann geschiedt, is bij een premiermijn is er naast twaalf hoofdpremievervaldag maann. Indien op sprake polisblad één of is meer aangegeven premievervaldagen dat betaling waarop premie verschuldigd voor een korre is. Indien rmijn premiermijn maann zes geschiedt, maann is, is is er er naast een hoofdpremievervaldag lkens zes maann sprake na één hoofdpremievervaldag. of meer premievervaldagen Indien waar- twaalf op premiermijn verschuldigd drie maann is. is, zijn er drie premievervaldagen lkens drie, zes en negen maann na hoofdpremievervaldag. Indien premiermijn Indien zes maann premiermijn is, een is maand er een is, premievervaldag zijn er elf premievervaldagen lkens zes maann lkens een na maand hoofdpremievervaldag. gerekend af hoofdpremievervaldag. verr Indien premiermijn drie maann is, zijn er drie premievervaldagen lkens drie, zes en negen maann na 8 Ein hoofdpremievervaldag. Artikel Indien premiermijn een maand is, zijn er elf premievervaldagen lkens een maand verr gerekend Verzekeringnemer af hoofdpremievervaldag. en verzekeraar kunnen een met stilzwijgen verlenging geslon of een onrel daar beëindigen door schriflijke opzegging: Artikel 8 Ein 8.1 a) n mins één maand voor contractvervaldag; Verzekeringnemer b) met inachtneming en verzekeraar een opzegrmijn kunnen een één met maand stilzwijgen indien een verlenging scha is geslon gemeld, doch uirlijk binnen of een onrel daar twee maann beëindigen na beëindiging door schriflijke schabehanling; opzegging: 8.1c) a) indien n mins verzekeraar één maand meent dat voor nemer/verzeker contractvervaldag; hem bij polis opgeleg verplichtingen niet b) of met niet inachtneming n volle nakomt, waaronr een opzegrmijn begrepen betalen één maand eigen indien risico s; een scha is gemeld, doch uirlijk d) indien binnen verzekeraar twee maann na beëindiging naar aanleiding schabehanling; door verzeker verstrek inlichtingen niet wil c) voortzetn. indien verzekeraar Betreft een meent rgelijke dat nemer/verzeker inlichting een risicowijziging, kan hem bij polis opgeleg eventueel worn verplichtingen voortgezet niet of niet gen n nar volle overeen nakomt, waaronr komen premie begrepen en/of voorwaarn. betalen Wordt eigen geen risico s; overeensmming bereikt, d) indien heeft verzekeraar verzekeraar recht tot opzegging naar aanleiding geduren twee door maann verzeker na datum verstrek weigering inlichtingen niet wil verzeker voortzetn. om in smmen met gewijzig premie en/of voorwaarn waarop verzekeraar wil continueren. Een persoons mag niet door verzekeraar beëindigd of gewijzigd worn op Betreft grond een verzwaring rgelijke inlichting gezondheidsrisico. een risicowijziging, Indien kan onrel eventueel is een (manl)polis worn voortgezet waarop gen meerre nar overeen en komen zijn samengevoegd, premie en/of voorwaarn. zal uitsluind Wordt sbetreffen geen overeensmming onrel (Module) bereikt, waarop heeft verzekeraar wijziging toepassing recht tot is, opzegging worn beëindigd, geduren nzij twee sprake maann is hanlen na datum nemer weigering verzeker opzet om verzekeraar in smmen mislein; met gewijzig premie en/of voorwaarn waarop verzekeraar verzeke- met ring wil continueren. Een persoons mag niet door verzekeraar beëindigd of gewijzigd worn op kan grond verzwaring met onmidllijke gezondheidsrisico. ingang opzeggen binnen twee maann na constaring : 8.2 Verzekeraar a) Indien niet-nakoming door nemer onrel is een zijn (manl)polis melingsplicht waarop en verzekeraar meerre bij en kennis zijn ware samengevoegd, zaken zal geen uitsluind zou sbetreffen hebben geslon; onrel (Module) waarop wijziging toepassing is, stand b) hanlen worn beëindigd, nemer nzij sprake met is opzet hanlen verzekeraar nemer mislein. met opzet verzekeraar mislein; Verzekeraar kan eindigt automatisch: met onmidllijke ingang opzeggen binnen twee maann na constaring : a) a) op niet-nakoming tijdstip totaal door nemer verlies verzeker zijn belang; melingsplicht en verzekeraar bij kennis ware stand b) op zaken moment geen eigendomsoverdracht zou hebben geslon; verzeker belang, nzij in geval een motorrijtuig, b) vorige hanlen eigenaar nemer daarna nog beschikking met over opzet verzekeraar motorrijtuig houdt; mislein. 8.3c) na overlijn eindigt nemer, automatisch: zodra erfgenamen geen belang meer hebben bij motorrijtuig. a) Indien op in tijdstip geval een totaal verlies gen aansprakelijkheid verzeker belang; of in geval een die belang b) bij op behoud moment een eigendomsoverdracht zaak kt, nemer overlijdt, verzeker kunnen belang, zijn erfgenamen nzij in geval en verzekeraar een motorrijtuig, overeenkomst vorige eigenaar binnen daarna negen maann nog beschikking nadat zij met over dit overlijn motorrijtuig bekend zijn houdt; geworn met inachtneming c) na een opzeggingsrmijn overlijn nemer, één maand opzeggen; zodra erfgenamen geen belang meer hebben bij d) met motorrijtuig. ingang Indien contractvervaldag in geval een indien nemer gen aansprakelijkheid of verzeker zich of buin in geval Nerland een heeft gevestigd; die belang bij behoud een zaak kt, nemer overlijdt, kunnen zijn erfgenamen en e) of verzekeraar zodra motorrijtuig overeenkomst binnen drie jaar negen is geschorst. maann nadat zij met dit overlijn bekend zijn geworn met inachtneming een opzeggingsrmijn één maand opzeggen; Artikel d) met 9 Premiebepalen ingang contractvervaldag factoren indien nemer of verzeker zich buin Nerland heeft gevestigd; premie e) of zodra voor motorrijtuig wordt me bepaald drie jaar aan is geschorst. hand volgen factoren: a) (buinlands) gebruik voertuig; b) Artikel aantal 9 Premiebepalen jaarlijks rijn kilomers; factoren c) inschaling op bonus/malustabel; d) premie nemer voor en/of zijn wordt beroep; me bepaald aan hand volgen factoren: e) a) regelmatige (buinlands) bestuurr gebruik en/of zijn voertuig; beroep; f) woon- en/of werkadres nemer; b) aantal jaarlijks rijn kilomers; g) woon- en/of werkadres regelmatige bestuurr; h) c) inschaling gewicht en eventueel op bonus/malustabel; laadvermogen motorrijtuig; i) d) cataloguswaar nemer inclusief en/of accessoires zijn beroep; en opties; j) e) ourdom regelmatige bestuurr voertuig. en/of zijn beroep; Wijziging f) woon- in één en/of meer werkadres bovengenoem nemer; factoren dient door nemer zo spoedig mogelijk aan g) verzekeraar woon- en/of worn werkadres gemeld en kan lein regelmatige tot aanpassing bestuurr; premie. h) gewicht en eventueel laadvermogen motorrijtuig; Artikel i) cataloguswaar 10 Korting/toeslag inclusief verband accessoires met schaverloop en opties; j) ourdom voertuig. a) Wijziging Bij verlenging één of meer bovengenoem wordt op grond factoren dient schaverloop door nemer een korting of toeslag zo spoedig berekend mogelijk over aan verzekeraar brutopremie r worn zake gemeld Modules en kan casco lein en aansprakelijkheid tot aanpassing overeenkomstig premie. bonus/malustabel. Een sjaar wordt geacht schavrij zijn verlopen indien verzekeraar: Artikel geen 10 uitkering Korting/toeslag ed of naar in haar verband mening met zal moen schaverloop doen; een gee uitkering volledig heeft kunnen verhalen, ongeacht door verzekeraar gemaak kosn; gevolgen verlenging een door verzekeraar wordt geslon op grond scharegelingsovereenkomst schaverloop blijven een korting hierbij buin of toeslag beschouwing; berekend over a) Bij brutopremie finitieve schavergoeding r zake Modules casco nemer en aansprakelijkheid heeft rugontgen overeenkomstig binnen 12 bonus/malustabel. maann, nadat Een sjaar nemer wordt geacht ze schavrij finitieve schavergoeding zijn verlopen indien op hoog verzekeraar: kan zijn; geen uitsluind uitkering een uitkering ed of heeft naar gedaan haar mening op grond zal moen één doen; oorzaken zoals vermeld in artikel 4 lid a. tot een en met gee k. uitkering Module volledig casco; heeft kunnen verhalen, ongeacht door verzekeraar gemaak kosn; gevolgen uitsluind een een uitkering door heeft verzekeraar gedaan met geslon betrekking scharegelingsovereenkomst tot verontreiniging inrieur blijven hierbij buin motorrijtuig beschouwing; als gevolg finitieve vervoer schavergoeding gewon personen; nemer heeft rugontgen binnen 12 maann, nadat scha-uitkering nemer verricht op grond ze finitieve artikel 185 schavergoeding Wegenverkeerswet op hoog en waarbij kan aan zijn; zij uitsluind bestuurr een uitkering motorrijtuig heeft gedaan geen sprake op grond is een één verkeersovertreding oorzaken noch zoals bestuurr vermeld in rechns artikel 4 lid a. tot enig en verwijt met k. treft; Module casco; uitsluind een een uitkering heeft heeft gedaan gedaan die op met grond betrekking artikel tot 7:962 verontreiniging lid 3 Burgerlijk Wetboek inrieur niet kan worn motorrijtuig verhaald. als gevolg vervoer gewon personen; b) Een gek scha-uitkering scha, die op verricht grond op grond polisvoorwaarn artikel 185 gevolgen heeft Wegenverkeerswet voor premiekorting en waarbij of -toeslag aan in zij verband met bestuurr schaverloop, heeft motorrijtuig geen invloed geen op bonus/malusinschaling sprake is een verkeersovertreding indien ze scha wordt noch gemeld bestuurr op rechns enig met verwijt een treft; bonus/malusgarantiekking. uitsluind een uitkering heeft gedaan die op grond artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet kan worn verhaald. b) Een gek scha, die op grond polisvoorwaarn gevolgen heeft voor premiekorting of -toeslag AV DA /7 in verband met schaverloop, heeft geen invloed op bonus/malusinschaling indien ze scha wordt gemeld op met een bonus/malusgarantiekking.

2 Artikel 11 Bonus/malusregeling Bij verlenging zal afhnakelijk schaverloop verschuldig premiepercentage worn vastgesld aan hand volgen tabel. Tre Premie- Overgang na aantal schan percentage , Na een sjaar met 4 of meer niet verhaalbare scha is verschuldig premiepercentage 125. Artikel 12 Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht ervoor zorgen dat verschuldig premie, kosn en assurantiebelasting uirlijk op 28s dag nadat zij verschuldigd worn, in bezit zijn verzekeraar. Als dit niet geval is, wordt nemer door midl een brief aan aan verzekeraar laatst beken adres alsnog gemaand betalen bedrag voldoen voor vijftien dag na dagkening aanmaning. Is ook ze rmijn verstreken zonr dat verschuldig door verzekeraar ontgen is, wordt zonr nare ingebrekeslling geen kking meer verleend voor gebeurnissen die hebben plaatsgevonn na vervaldag premie en kan in zijn geheel worn geroyeerd per ze premievervaldag. Het voorgaan neemt niet weg dat nemer verplicht blijft verschuldig voldoen. Indien verzekeraar genoodzaakt is verschuldig langs gerechlijke weg of via een anre exrne procedure innen, komen alle gerechlijke en buingerechlijke kosn voor rekening nemer. Op dag na die waarop verschuldig inclusief gerechlijke en buingerechlijke kosn door verzekeraar is ontgen en geacceperd, gaat kking weer in, nzij inmidls is geroyeerd. Het is nemer niet toegestaan verschuldig bedrag verrekenen met een vorring op verzekeraar. Artikel 13 Terugbetaling premie Bij tussentijdse beëindiging betaalt verzekeraar premie over rmijn waarover niet meer kracht is aan nemer rug, behalve: a) bij vergoeding totaal verlies; b) indien op grond opzetlijke misleiding verzekeraar door verzekeraar is opgezegd. Indien nemer verkoop of verloren gaan verzekerd object niet tijdig (dat wil zeggen binnen 30 dagen) aan verzekeraar kennis geeft, betaalt verzekeraar premie over rmijn waarover niet meer kracht is aan nemer slechts rug af datum kennisgeving. Premierestitutie geschiedt onr inhouding administratiekosn. Artikel 14 Wijziging premie en/of voorwaarn Indien verzekeraar premie en/of voorwaarn herziet, heeft hij recht per hoofdpremievervaldag of per eerre contractwijzigingsdatum aan wijziging aan passen. Verzekeraar moet nemer voor die vervaldag voorgenomen wijziging kennisgeven eventueel door een meling bij/op nota voor verlenging wijzigingspolisblad. Indien nemer niet akkoord gaat met voorgesl wijziging eindigt op premievervaldat of bij weigering binnen 30 dagen na premievervaldag, op tijdstip weigering. mogelijkheid tot opzegging door nemer in geval wijziging premie en/ of voorwaarn geldt niet indien: a) wijziging premie en/of voorwaarn voortvloeit uit wetlijke regelingen of bepalingen; b) wijziging een verlaging premie en/of een uitbreiding kking inhoudt; c) premieaanpassing gevolg is wijziging één of meer premiebepalen factoren (zie artikel 9). Artikel 15 Adreswijziging Een adreswijziging nemer dient zo spoedig mogelijk schriflijk aan verzekeraar worn megeeld. Melingen verzekeraar besmd voor nemer kunnen rechtsgeldig worn gedaan aan zijn laats bij verzekeraar beken adres wel aan adres diens tussenpersoon. Artikel 16 Vergend motorrijtuig Indien motorrijtuig wegens reparatie of revisie tijlijk buin gebruik is en geduren ze perio wordt vergen door een anr gelijksoortig motorrijtuig, is geduren ze verging ook kracht voor dit vergen motorrijtuig. ze kking geldt niet, indien n aanzien dat motorrijtuig een anre kracht is waarop scha gekt is, of zou zijn, indien ze Daimler Auto niet zou bestaan. Artikel 17 Verplichtingen bij scha Verzeker is verplicht: a) zodra hij, of tot uitkering gerechtig, op hoog is of behoort zijn een gebeurnis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan lein, die gebeurnis rstond, gelieve binnen 3 x 24 uur maar in ier geval zo spoedig als relijkerwijs mogelijk is, aan verzekeraar meln; b) een schriflijke en door hemzelf onrken schaaangif doen omtrent oorzaak, toedracht en omg scha; c) alle ontgen stukken met betrekking tot een scha direct en onbeantwoord aan verzekeraar door zenn; d) zich onthoun alles wat belangen verzekeraar zou kunnen schan; e) in geval diefstal, verduisring, inbraak, dalisme of vermoen brandstichting onmidllijk aangif doen bij politie. verzekeraar heeft recht aanmelding motorrijtuiggegevens aan Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliit (VbV), zodat door overheid erken particuliere organisaties door verzekeraar ingeschakeld kunnen worn voor rugvinn en rugbezorgen motorrijtuig. Verzeker kan ook zelf rechtstreeks vermissing motorrijtuig doorgeven aan VbV-helpsk die 24 uur per dag bereikbaar is; f) alle mewerking verlenen bij afhanling scha en waar mogelijk scha zoveel mogelijk beperken. Indien een verzeker een verplichting niet is nagekomen en daardoor belangen verzekeraar heeft geschaad, kan hij zijn rechn verliezen uit hoof ze. In elk geval vervallen aanspraken uit r zake, indien aanmelding niet plaatsvindt binnen 12 maann na gebeurnis die voor verzekeraar tot een verplichting kan lein. Artikel 18 Verval rechn Indien een scha naar oorel verzekeraar niet is gekt, zal daar schriflijk meling worn gedaan. vorringen verzeker vervallen na 12 maann, rekenen af dag waarop verzeker voor eerst kennis kreeg finitieve standpunt verzekeraar, nzij verzeker binnen die rmijn standpunt verzekeraar schriflijk heeft aangevochn. Elk recht op uitkering vervalt indien verzeker bij scha opzetlijk onjuis gegevens verstrekt. Artikel 19 Verhaal a) In alle gevallen waarin een verzeker geen rechn aan ze overeenkomst kan ontlenen en verzekeraar nietmin verplicht is scha vergoen op grond wetlijke bepalingen, is verzekeraar gerechtigd schabedrag met daaraan verbonn kosn verhalen op verzeker voor wie uitsluiting geldt. b) verzekeraar doet echr afstand haar recht verhaal: genover verzeker die aantoont dat omstandighen op grond waar verzeker geen rechn aan ze kan ontlenen, zich buin zijn wen en gen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem r zake in relijkheid geen verwijt treft; genover nemer of diens erfgenamen indien scha door een anr nemer of diens erfgenamen is veroorzaakt, nadat kking overeenkomstig bepaal in artikel 8.3 lid c. is geëindigd en aan daarbij vermel verplichting tot kennisgeving is voldaan. Artikel 20 Uitsluitingen verzekeraar is niet verplicht tot vergoeding wel dienstverlening: a) indien scha is veroorzaakt, rwijl feilijke bestuurr geen hour was een in Nerland geldig voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs of rwijl hem bevoegdheid een motorrijtuig besturen was ontzegd. blijft echr kracht indien geldigheid in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs bestuurr niet meer 12 maann voor ontstaan scha was geëindigd, doordat bestuurr heeft verzuimd tijdig doen verlengen. is vens kracht indien bestuurr rijexamen met goed gevolg heeft afgelegd, in Nerland voor motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs heeft aangevraagd en daadwerkelijk zal ontgen; b) indien verzeker in strijd heeft gehanld met svoorwaarn of als die voor verzeker beoog of zekere gevolg is zijn hanlen of nalan wel gevolg is niet in acht nemen normale voorzichtigheid r voorkoming scha; c) voor zover verzeker omtrent ontstaan en/of omg daar geheel of els onjuis gegevens heeft verstrekt wel gegevens heeft verzwegen waar hij wist wel had moen begrijpen dat die gegevens voor verzekeraar belang waren met oog op vastsllen diens schavergoeding;eventueel reeds door verzekeraar betaal vergoeding scha en/of kosn zal worn ruggevorrd; d) voor zover verzeker frau pleegt (hanlen met als opzet verzekeraar mislein), zij geheel wel geellijk. Frau heeft, afgezien overige vermel gevolgen, tot gevolg dat: alle door verzekeraar in verband met schaclaim gemaak kosn op verzeker zullen worn verhaald; verzekeraar gerechtigd is, aangif doen bij politie, justitie of anre daartoe geëigen instanties; verzekeraar gerechtigd is, anre verzekeraars gepleeg frau in kennis sllen; er een registratie persoonsgegevens plaatsvindt in daartoe geëigen bestann en tussen maatschappijen gangbare signaleringssysmen; e) indien scha ontstaat of veroorzaakt wordt rwijl verzeker enig misdrijf (me) pleegt, waaronr voorbereiding tot elneming aan misdrijf is inbegrepen; f) indien scha is veroorzaakt rwijl motorrijtuig wordt gebruikt voor verhuur, voor leasing, voor vervoer personen gen betaling, behouns carpooling, of voor anre doeleinn op polisblad, aanvraagof wijzigingsformulier is vermeld; g) indien scha is veroorzaakt tijns elnemen aan of oefenen voor een wedstrijd, nzij een betrouwbaarheids-, oriëntatie- of puzzelrit betreft, die geheel binnen Nerland wordt verren; h) indien scha is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusn, oproer en/of muirij. Hierop is toepassing kst die r zake ze vormen molest door Verbond Verzekeraars in Nerland d.d. 2 november 1981 r griffie Arrondissementsrechtbank s-gravenhage is geponeerd; i) indien scha is ontstaan geduren tijd dat motorrijtuig door of namens een overheid is gevorrd of wordt gebruikt; j) indien scha is veroorzaakt door, opgetren bij, of voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar reactie is ontstaan; k) voor scha aan zaken, met inbegrip daaruit voortvloeien scha, die nemer of bestuurr in eigendom toebehoren, die hij onr zich heeft of die met motorrijtuig worn vervoerd. kking omschreven in Artikel 3 Module aansprakelijkheid r zake scha aan eigen voertuigen blijft onverminrd kracht; l) voor scha aan en/of wegens aansprakelijkheid gene, die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoeg persoon is gemachtigd als bestuurr of passagier gebruik maken motorrijtuig; m) inzake aansprakelijkheid voor scha toegebracht aan bestuurr motorrijtuig dat ongeval veroorzaakt; n) inzake elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeien uit een contractuele verplichting; o) indien uit kenkenregisr bij Rijksdienst voor Wegverkeer blijkt dat nemer of diens echtgeno(o)t(e) niet is ingeschreven als eigenaar c.q. hour, nzij uit polis blijkt dat verzekeraar bekend was met afwijken eigendom en dit heeft geacceperd. Anrs voor Module rechtshulp geln uitsluitingen vermeld in lid a. tot en met lid e. niet voor verzeker, die aantoont dat daarin bedoel omstandighen zich buin zijn wen en/of gen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem r zake in relijkheid geen verwijt treft. uitsluiting vermeld in lid j. geldt niet voor Module rechtshulp: verhalen onr lid j. genoem scha is wel onr Module rechtshulp verzekerd, met inachtneming overige voorwaarn betreffen Module. Lid k. en lid l. geln evenmin voor Module rechtshulp voor zover aansprakelijkheid rn betreft en/of - bij contractuele verplichtingen - ook contractuele aansprakelijkheid verzeker. Artikel 21 Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of hanlsbeperkingen verzekeraar is niet gehoun om kking of schaloosslling bien krachnds ze, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoof waar verzekeraar verbon is om krachns ze kking bien of een schaloosslling uit keren. Artikel 22 Geschillen a) Alle geschillen voortvloeien uit ze overeenkomst kunnen worn voorgelegd aan directie Merces- Benz Insurance Services Nerland B.V. b) Geschillen specifiek betrekking hebbend op: Modules aansprakelijkheid, casco, ongevallen- en scha inzitnn, Bonus/malusgarantiekking en Chauffeurskking kunnen worn voorgelegd aan risicodrager die optreedt als lear zoals vermeld op polisblad en/of laatst afgegeven polisaanhangsel; Modules verhaalsbijstand en verkeersrechtshulp kunnen worn voorgelegd aan N.V. Schasmaatschappij Bovemij, gevestigd in Nijmegen. Wanneer oorel bovengenoem partijen voor verzeker niet bevredigend is, kan verzeker zich wenn tot Klachninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG. Telefoon: 0900-fklacht ( ) Wanneer verzeker geen gebruik wil maken klachnbehanlingsmogelijkhen, of behanling of uitkomst hier niet bevredigend vindt, kan verzeker geschil voorleggen aan bevoeg rechr. Artikel 23 Informatieverstrekking Op grond regeling informatieverstrekking dienen schasbedrijven hun cliënn voor sluin een informeren over: a) recht dat op sovereenkomst toepassing is. Tenzij uitdrukkelijk anrs is overeengekomen, zijn geschillen die sovereenkomst betreffen onrworpen aan Nerlands recht. rechr in Amsrdam is bevoegd over eventuele geschillen een uitspraak doen. b) naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats poollear als risicodragen verzekeraar. ze informatie betreft London Verzekeringen N.V., Weesperzij 150, Postbus 95350, 1090 HJ Amsrdam. MODULE HULPVERLENING Artikel 1 Bijzonre voorwaarn hulpverlening ze voorwaarn vormen een geheel met gesl in algemene voorwaarn alsme met op polisblad vermel gegevens en clausules. uitvoering hulpverlening door Alarmservice is volledig in hann ANWB. Artikel 2 Aanvullen voorwaarn verzeker heeft recht op hulpverlening en/of vergoeding kosn zoals hierna omschreven indien: a) hulp wordt verleend door Alarmservice; b) gemaak kosn pech- of ongeval als gevolg ongeval met toesmming Alarmservice zijn gemaakt; c) hulpverlening niet wordt gehinrd door een natuurramp. hiervoor vermel hulpverlening en/of vergoeding kosn worn verleend voor zo ver in polis vermel uitsluitingen niet toepassing zijn verklaard. vermel kosn worn zonodig boven verzeker som vergoed. Indien verzeker relijkerwijs niet in staat was Alarmservice waarschuwen, zal vergoeding kosn plaatsvinn alsof Alarmservice was ingeschakeld. Met betrekking tot een gekoppel aanhanger/cara geln die vergoedingen en/of hulp slechts indien daarvoor op eigen die objecn geen kking aanwezig is. Een vergoeding verleend op grond verleen hulp conform voorwaarn voor hulpverlening heeft geen invloed op bonus/maluskorting. Artikel 3 Hulpverlening binnen Nerland Het recht op hulp ontstaat zodra motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen zoig beschadigd is/zijn door brand, diefstal of anr buinkomend onheil - hieronr niet verstaan mechanisch en/of chnisch gebrek - dat motorrijtuig niet meer kan rijn en/of bestuurr of een anre inzitn daardoor niet meer in staat is motorrijtuig besturen. hulpverlening bestaat uit: a) berging en vervoer beschadig motorrijtuig en/of gekoppel aanhangwagen naar een door verzeker bepalen anr adres binnen Nerland; AV DA /7

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRA 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 5 Grondslag van de verzekering... 5 1. Geldigheidsgebied... 5 2. Gemeenschappelijke uitsluitingen...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010 Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 00 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Bladzijde Gedeeltelijk Casco Bladzijde Artikel. Definities en begripsomschrijvingen Artikel 0. Dekking en schadevergoeding Artikel.

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRP 14 1 2 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009. Inhoud Voorwaarden BOVAG Autoverzekering Basis Model: BVB 1009 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden 1 Hoofdstuk 2 Wettelijke Aansprakelijkheid 4 Hoofdstuk 3 Beperkt of volledig casco 5 Hoofdstuk 4 Hulpverlening

Nadere informatie

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden.

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden. Motorverzekering MOT071 Inhoudsopgave Artikel 1-6: Artikel 7-9: Artikel 10-14 Artikel 15-17: Artikel 18-27: Artikel 28-32: Bijzondere voorwaarden: Wettelijke aansprakelijkheid (Volledig of gedeeltelijk)

Nadere informatie

Personenautoverzekering Top

Personenautoverzekering Top London Verzekeringen N.V. Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam ING Bank 22800 / ING Bank 69.73.32.039 KvK 33000923 Personenautoverzekering Top Bijzondere voorwaarden ARTIKEL

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001 BRoeKhuIs personenauto verzekering polisvoorwaarden Bhpv001 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 Belangrijke telefoonnummers... 3 Adres gegevens... 3 Overige gegevens... 3 Hoofdstuk 1 - Algemene Verzekeringsvoorwaarden...

Nadere informatie