Stimulansz, maart Handreiking Bijstand en belastingen 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimulansz, maart 2010. Handreiking Bijstand en belastingen 2010"

Transcriptie

1 Stimulansz, maart 2010 Handreiking Bijstand en belastingen 2010

2 Colofon Uitgave Stichting Stimulansz Postbus GT Utrecht T (030) F (030) Projectleiding Jan Klienbannink (Stimulansz, adviseur) Eindredactie Monique Koene (Stimulansz, redacteur sociaal - juridische informatie) Auteur Henk van der Laan (Van der Laan Support) Stimulansz is verantwoordelijk voor de inhoud van de publicatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunen dit initiatief. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het ministerie van SZW, de VNG en Stimulansz kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. 2 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

3 Inhoud Inleiding 4 Samenvatting wijzigingen Wat verandert er in 2010 o.m. in relatie tot de Wet werk en bijstand?... 5 Heffingskortingen en voorlopige aanslag... 8 De heffingskortingen... 8 Berekening kindgebonden budget in Om welk inkomen gaat het?....9 Alleenstaandeouderkorting Algemene heffingskorting minstverdienende partner Voorbeeld Voorbeeld Formulierblad 3 Diverse kortingen Betekenis automatische voorlopige aanslag voor bijstand Aandachtspunten bij het verwerken van voorlopige aanslag Het lezen van een beschikking voorlopige aanslag Rangorde heffingskortingen Voorlopige aanslag en aanslag Heffingskorting alleenstaande ouders Procedures gemeente (sociale dienst) inzake voorlopige aanslag Proces aanvragen WWB Controle achteraf voorlopige aanslag en aanslag (voorbeelden over 2009) Klant ontvangt positieve aanslag Klant ontvangt te lage negatieve aanslag Klant heronderzoeken Wijzigingen in de situatie van de klant Proces beëindigen van de uitkering Bbz-uitkering IOAW en IOAZ en voorlopige aanslag Loonheffing over bijstand Elders benutte loonheffingskorting Gevolgen indien inkomsten niet juist worden verwerkt Gevolgen onjuist verwerken belastbaar loon Acties naar aanleiding van verkeerde toepassing heffingskorting Overige inkomsten zoals alfahulpen Berekening loonheffing WWB-uitkering Rekenregels loonheffing en Zvw premies over bijstand Terugvorderen en belastingen Bijlage 1 Vragen en antwoorden Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

4 Inleiding Deze handreiking heeft betrekking op de voorlopige aanslagen 2010 en overige belastingzaken met betrekking tot bijstand en belastingen, ook over voorgaande jaren. Het begrip voorlopige teruggaaf (VT) is vervangen door het begrip voorlopige aanslag (VA). Een voorlopige aanslag kan zowel een te betalen bedrag als een teruggaaf betreffen. In deze handreiking gaat het veelal om een teruggaaf. Daarom wordt het begrip voorlopige teruggaaf in de handreiking soms nog wel gehanteerd. Het is van groot belang dat de klanten van de gemeente (sociale dienst) goede voorlichting krijgen over de verschillende inkomende geldstromen zoals bijstand, voorlopige aanslagen en toeslagen en over de gewijzigde uitgaande geldstromen zoals huur en premies zorgverzekering. N.B. Overal waar in deze handreiking bedoeld is hij/zij of zijn/haar, is geschreven hij of zijn. Deze handreiking is in opdracht van Stimulansz opgesteld door Van der Laan Support. 4 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

5 Samenvatting wijzigingen 2010 Wat verandert er in 2010 o.m. in relatie tot de Wet werk en bijstand? Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting bedraagt in De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner wordt afgebouwd. Dat gebeurt over een periode van 15 jaar, met een jaarlijkse afbouw van 6 2/3%. De afbouw start in het jaar In 2010 is er dus een korting van 13,33 % op de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner. De korting geldt niet als de minstverdienende partner geboren is vóór of als er kinderen van vijf jaar of jonger in het huishouden aanwezig zijn. Arbeidskorting De maximale arbeidskorting voor personen tot 57 jaar is verlaagd met 71. De maximale arbeidskorting voor personen vanaf 57 jaar is ook verlaagd (zie tabel Bedragen en percentages 2010). Inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal in De korting bestaat uit een basisbedrag van 775 bij een inkomen van minimaal en een percentage van 3,8% van het inkomen boven Alleenstaandeouderkorting De alleenstaandeouderkorting is met 43,00 verhoogd en bedraagt in 2010 maximaal 945. Aanvullende alleenstaandeouderkorting De aanvullende alleenstaandeouderkorting bedraagt ook in ,3 % van het inkomen, tot maximaal Ouderenkorting De ouderenkorting is verhoogd met 23,00 en de aanvullende ouderenkorting is verlaagd met 8. Jonggehandicaptenkorting De jonggehandicaptenkorting is verhoogd met 13. Verlaging loonheffing 1e schijf Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting is in ,45% (in 2009: 33,50%). Verlaging loonheffing 2e schijf Het tarief van de tweede schijf in de inkomstenbelasting is in ,95% (in 2009: 42,00%). 5 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

6 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Per 2009 is de buitengewone uitgavenregeling vervangen door een regeling die meer is toegesneden op de kosten van chronisch zieken en gehandicapten. Zieken en gehandicapten, voor wie de buitengewone uitgavenregeling bedoeld was, maakten er geen of te weinig gebruik van. Dat niet-gebruik wordt nu tegengegaan door de Tegemoetkomingsregeling chronisch zieken en gehandicapten. De vergoeding voor uitgaven die samenhangen met ziekte of handicap wordt voortaan grotendeels automatisch aan de betrokkenen uitgekeerd. Belastingaftrek van specifieke zorgkosten blijft daarnaast mogelijk. De Tegemoetkomingsregeling bestaat uit vier onderdelen. Om in aanmerking te komen voor de eerste twee onderdelen hoeft men zelf niets te doen. Alleen voor de aftrek van specifieke zorgkosten moet men zelf actie ondernemen: het invullen van een belastingaangifte. 1. Een algemene tegemoetkoming (via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, krijgen eenmaal per jaar een tegemoetkoming die in 2010 varieert van 100 tot 450. Als een chronisch zieke in aanmerking komt voor de regeling ontvangt hij de tegemoetkoming automatisch van het CAK, voor de eerste keer in november Korting op eigen bijdrage. Zorg met verblijf: Mensen die in een instelling verblijven, krijgen sinds januari 2009 een automatische korting op de eigen bijdrage. De korting bedraagt 8% voor 65-plussers en 16% voor 65-minners. Zorg zonder verblijf/wmo: Mensen die een eigen bijdrage betalen voor de extramurale AWBZ/Wmo krijgen een automatische korting van 33%. Voor 2009 wordt deze korting achteraf, dus na afloop van het zorgjaar, in 2010 uitgekeerd op de bankrekening van de klant. Vanaf 2010 wordt de korting direct op de factuur verwerkt. 3. Een nieuwe fiscale regeling. Een beperkte categorie specifieke ziektekosten is aftrekbaar van de belasting. Hieronder vallen onder meer: voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (met uitzondering van brillen), extra gezinshulp, vervoer van zieken of gehandicapten, diëten op voorschrift en extra uitgaven voor kleding en beddengoed. 4. Arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 350. Deze bijdrage staat los van de algemene tegemoetkoming. ouderen worden gecompenseerd voor het vervallen van de ouderdomsaftrek door een hogere toeslag op hun AOW (de AOW-tegemoetkoming) en een verruiming van de mogelijkheden om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Planning 2010 April 2010 De korting op de eigen bijdrage van 2009 voor zorg zonder verblijf/wmo wordt in een keer uitbetaald. Juli/augustus 2010 De klant krijgt bericht over de aanslag inkomstenbelasting 2009 (aftrek specifieke zorgkosten), mits de klant voor 1 april 2010 aangifte deed. Juli/september 2010 Arbeidsongeschikten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen de jaarlijkse tegemoetkoming van het UWV. November/december 2010 Klanten ontvangen de algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

7 Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten Tot en met belastingjaar 2008 werd de Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven toegepast. Vanaf 2009 is er de Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten. De tegemoetkomingsregeling voorkomt dat mensen met een laag inkomen als gevolg van de aftrek van specifieke zorgkosten (voorheen buitengewone uitgaven), hun heffingskortingen niet kunnen verzilveren. Als de te betalen belasting lager is dan het recht op de heffingskortingen is er geen recht is op een belastingteruggaaf. In dat geval maakt de Belastingdienst een berekening zonder de aftrek van specifieke zorgkosten, zodat meer heffingskorting berekend wordt. Als op grond van die berekening wel recht bestaat op teruggaaf betaalt de Belastingdienst deze alsnog uit. Belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten een aangiftebiljet 2009 (of eerder) invullen en de specifieke zorgkosten zorgvuldig vermelden. De Belastingdienst maakt dan automatisch de berekening en betaalt de tegemoetkoming uit. Kindgebonden budget In 2010 wordt het kindgebonden budget iets verhoogd. Voor één kind is de verhoging 3 per jaar. Het kindgebonden budget wordt voor kinderen vanaf 12 jaar verhoogd met 231 per kind per jaar en voor kinderen vanaf 16 jaar met 296 per kind per jaar. Deze verhoging vervangt de Tegemoetkoming ouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep) vanaf 1 januari Doorwerkbonus In 2010 wordt de doorwerkbonus gecontinueerd. Hiermee worden belastingplichtigen gemotiveerd om, vanaf het jaar waarin zij 62 worden, door te blijven werken. Mensen die in een kalenderjaar 62 worden en blijven werken, ontvangen deze doorwerkbonus, die als heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting wordt toegekend. De doorwerkbonus loopt ook door na de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van de bonus loopt tot 65 jaar met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid op. De bestaande (verhoogde) arbeidskorting voor ouderen blijft naast de doorwerkbonus bestaan. De hoogte van de doorwerkbonus wordt berekend door een leeftijdsafhankelijk percentage (zie tabel Bedragen en percentages 2010) toe te passen op het inkomen uit werk tussen en De doorwerkbonus wordt niet berekend via het loon maar wordt automatisch berekend bij het doen van aangifte. Aangifte doen is dus een voorwaarde om de doorwerkbonus te kunnen krijgen. In de WWB wordt de doorwerkbonus tot de middelen gerekend. N.B. Vanaf 2010 wordt voor mensen van 61 jaar en ouder loon uit de levensloopvoorziening aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Hierdoor bestaat er geen recht op de doorwerkbonus, arbeidskorting en aanvullende alleenstaandeouderkorting. Wet Investeren in jongeren Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Deze wet wijkt af van de Wet werk en bijstand met betrekking tot het vrijlaten van de aanvullende alleenstaandeouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de jonggehandicaptenkorting. Deze kortingen worden altijd gekort op de WIJ, ook al heeft de klant een kind dat jonger is dan 5 jaar. Belangrijke internetadressen: Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

8 Heffingskortingen en voorlopige aanslag De heffingskortingen Het belastingstelsel kent een systeem van heffingskortingen. Deze heffingskortingen worden in mindering gebracht op de berekende belasting en premie volksverzekeringen. Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden lagere bedragen en percentages omdat zij geen premie AOW verschuldigd zijn. De heffingskorting is een feitelijke korting op de berekende (en te betalen) loonheffing over loon of uitkering. Er zijn twee groepen heffingskortingen namelijk: Loonheffingskortingen: dit zijn kortingen die een werkgever of uitkeringsinstantie gebruikt bij de berekening van loon of uitkering. Bij deze loonheffingskortingen spelen de persoonlijke omstandigheden van een belastingplichtige geen rol. Deze kortingen zijn altijd verwerkt in het loon of de uitkering en kunnen in principe dus niet rechtstreeks van de Belastingdienst worden ontvangen (uitgezonderd Algemene heffingskorting minstverdienende partner). De loonheffingskortingen zijn: Algemene heffingskorting Arbeidskorting Ouderenkorting (alleen bij AOW) Alleenstaande ouderenkorting (alleen bij AOW) Jonggehandicaptenkorting (alleen bij Wajong) Levensloopverlofkorting Overige heffingskortingen: dit zijn kortingen waar een belastingplichtige recht op heeft op grond van persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld leefsituatie, kinderen, inkomen uit arbeid. Deze kortingen ontvangt men van de Belastingdienst. Dit kan aan het einde van een belastingjaar zijn of maandelijks in de vorm van een voorlopige aanslag. De overige heffingskortingen zijn: Alleenstaandeouderkorting (AOK) Aanvullende alleenstaandeouderkorting (AAOK) Inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK) Bedragen en percentages 2010 in euro's jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder Algemene heffingskorting Arbeidskorting tot 57 jaar 57, 58 of 59 jaar 60 of 61 jaar 62 tot 65 jaar Inkomensafhankelijke combinatiekorting ,8% x inkomen arbeid max Alleenstaandeouderkorting ,8% x inkomen arbeid max 865 Aanvullende alleenstaandeouderkorting 4,3 % max ,3 % max. 704 Ouderenkorting 684 Aanvullende Alleenstaande ouderenkorting 418 Jonggehandicaptenkorting 691 Doorwerkbonus 62 jaar (5%) 63 jaar (7%) 64 jaar (10%) 65 jaar (2%) 66 jaar (2%) 67 jaar e.v (1%) Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

9 N.B. De kinderkorting is per 2008 omgezet in de kindertoeslag, die met ingang van 2009 heeft plaatsgemaakt voor het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een niet-fiscale tegemoetkoming, uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen en van het toetsingsinkomen. Berekening kindgebonden budget in 2010 Aantal kinderen Maximumtoeslag of meer Vanaf het 5e kind wordt het toeslagbedrag voor 4 kinderen verhoogd met 51 per kind Kind vanaf 12 jaar Kind vanaf 16 jaar Verhoging van 231 per kind per jaar (vervangt Tegemoetkoming ouders van de voormalige IB- Groep) Verhoging van 296 per kind per jaar (vervangt Tegemoetkoming ouders van de voormalige IB- Groep) Ouders krijgen het maximumbedrag als het gezamenlijk toetsingsinkomen of lager is. Is het gezamenlijk toetsingsinkomen hoger dan , dan kan de hoogte van het kindgebonden budget op jaarbasis met de volgende formule worden berekend: Kindgebonden budget op jaarbasis = maximumtoeslag -/- 7,6% x (uw gezamenlijk toetsingsinkomen -/ ) Om welk inkomen gaat het? Het inkomen waarmee we rekenen, noemen we toetsingsinkomen. Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan is het verzamelinkomen uw toetsingsinkomen. Doet u geen aangifte inkomstenbelasting? Dan is het toetsingsinkomen het totaal van uw brutoloon, -pensioen en uitkeringen. Het toetsingsinkomen berekent u met de Rekenhulp toetsingsinkomen (zie 9 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

10 Alleenstaandeouderkorting De wisselwerking tussen bijstand en belasting Bijstandsontvangers kunnen sinds januari 2006 te maken hebben met minstens drie betaalstromen: 1. de bijstand via de gemeente (sociale dienst), en 2. de heffingskortingen via de Belastingdienst, en 3. de toeslagen (inclusief kindgebonden budget) via de Belastingdienst/Toeslagen. Heffingskortingen via de Belastingdienst Alleenstaande ouders en alleenstaandeouderkorting Alleenstaande ouders ontvangen de alleenstaandeouderkorting d.m.v. de voorlopige aanslag, uitbetaald door de Belastingdienst. De alleenstaandeouderkorting wordt vervolgens gekort op de bijstandsuitkering. Wat Alleenstaandeouderkorting Wie Belastingplichtige die in 2010 meer dan 6 maanden geen partner heeft en een huishouding voert met uitsluitend een of meer kinderen die op 31 december 2009 de leeftijd van 27 jaar nog niet hebben bereikt, die in belangrijke mate door belastingplichtige worden onderhouden en op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven. In belangrijke mate betekent minimaal 415 per kwartaal. Hoogte Per jaar 945 Per maand: 78,75 Korten op bijstand (WWB) Korten op Wet investering in jongeren Ja Ja Geen automatische korting van 945 Het is niet altijd zeker dat de klant het volledige bedrag van 945 zal ontvangen. Indien het geschatte inkomen van een alleenstaande ouder zonder inkomsten uit arbeid of een alleenstaande ouder met kinderen ouder dan 5 jaar ongeveer of hoger is, zal het volledige bedrag van 945 worden uitbetaald. Is het inkomen lager, dan zal het uit te betalen bedrag minder zijn dan 945. Er moet dus minder worden gekort. Een dergelijk laag inkomen bij alleenstaande ouders kan zich voordoen wanneer de klant naast de bijstand kinderalimentatie ontvangt, en deze alimentatie in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Ook in het geval een alleenstaande ouder naast de bijstand inkomsten uit arbeid heeft en hierdoor aanvullende alleenstaandeouderkorting en eventueel Inkomensafhankelijke combinatiekorting ontvangt, kan het voorkomen dat het bedrag van 945 niet (volledig) gekort moet worden. 10 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

11 Beslisschema Alleenstaande ouderkorting 2010 (AOK) Nee All st ouder met kinderen Ja Indien een persoon tot het huishouden behoort die geen kind is, is er geen recht Geen recht Nee Alle kinderen nog geen 27j Indien 1 kind > 27 jaar dan geen recht Ja Nee Min 1 kind 6 mnd op adres Ja Nee Langer dan 6 mnd GBA Ja Nee Kinderbijslag of onderhouden In belangrijke mate onderhouden is 415 per kwartaal Ja AOK Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

12 Alleenstaande ouders die werken Alleenstaande ouders in de WWB ontvangen de aanvullende alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (t/m 2008 de combinatiekorting en aanvullende combinatiekorting) d.m.v. de voorlopige aanslag (VA, tot 2009 voorlopige teruggaaf, VT) van de Belastingdienst. Zij mogen deze kortingen houden wanneer het jongste kind jonger is dan 5 jaar. Deze maatregel is bedoeld om alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger is dan 5 jaar te stimuleren betaald werk te gaan verrichten. Alleenstaande ouders met een uitkering ingevolgde de WIJ hebben geen recht op deze vrijlating. Bij alleenstaande ouders van wie het jongste kind 5 jaar of ouder is, worden de aanvullende alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting wel gekort op de uitkering. Wat Wie Hoogte Korten op bijstand (WWB) Korten op Wet investeren in jongeren Aanvullende alleenstaandeouderkorting Belastingplichtige die recht heeft op alleenstaandeouderkorting en tegenwoordige arbeid verricht, en een kind heeft dat tot zijn huishouden behoort dat op 31 december 2009 jonger is dan 16 jaar. 4,3% van het verwachte belastbaar inkomen per jaar, maar maximaal per jaar Ja, behalve bij alleenstaande ouders waarvan het jongste kind nog geen 5 jaar is. Ja Wat Inkomensafhankelijke (aanvullende tot ) combinatiekorting Wie Hoogte Korten op bijstand (WWB) Korten op Wet investeren in jongeren Minstverdienende partner en alleenstaande ouder die inkomsten uit arbeid genieten Per jaar ,8 % van (inkomen arbeid 4.706) tot een maximum van per jaar Ja, behalve bij alleenstaande ouders waarvan het jongste kind nog geen 5 jaar is. Ja Controle aan het einde van het jaar De aanvullende alleenstaandeouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn dus geen vaste bedragen, ze zijn bij alle klanten verschillend en altijd gebaseerd op een geschat inkomen. Dit betekent dat gemeenten bij klanten die deze kortingen ontvangen altijd aan het einde van het jaar een heronderzoek moeten plannen. De gemeente onderzoekt dan de werkelijke inkomsten uit bijstand en arbeid en de gevolgen van deze inkomsten voor het definitieve recht op heffingskortingen en voor de kortingen waarmee de gemeente rekening heeft gehouden. 12 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

13 Beslisschema Aanvullende Alleenstaande ouderkorting 2010 (AAOK) Nee Recht op AOK? Geen recht Nee Ja 1 kind op 31/12 < 16 jaar? Ja Nee Kind > 6 mnd bij ouder Ja Nee Langer dan 6 mnd GBA Ja Nee Inkomsten uit arbeid? Ja Aanv Allst ouderkorting 4,3 % van het verwachte inkomen met een maximum van euro per jaar 13 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

14 Beslisschema Inkomensafhankelijke Combinatiekorting IACK Klant of partner Geen recht op ICK Nee 1 kind op 31/12 < 12 jaar? Ja Nee Ingeschreven op adres? Ja Nee Inkomsten uit arbeid? Nee Ja Inkomsten > per jaar? Minstverdienende partner wil zeggen degene die de minste inkomsten uit arbeid op jaarbasis heeft Een aleenstaande ouder is altijd de minst verdienende partner Minstverdienende partner? Alleenstaande ouder? Ja Ja Nee Recht op IACK Geen recht op IACK IACK 775 euro vast plus 3,8 % x (ink ) max Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

15 Alleenstaanden Alleenstaanden kunnen voor de bijstand alleenstaande zijn en voor de Belastingdienst alleenstaande ouder. De heffingskortingen die zij ontvangen als alleenstaande ouder dienen gekort te worden op de bijstandsuitkering of de WIJ-uitkering. Andersom komt ook voor. Een alleenstaande ouder die minder dan zes maanden alleenstaande ouder is, is voor de Belastingdienst een alleenstaande. Voor de gemeente (sociale dienst) is deze persoon alleenstaande ouder en heeft geen recht op alleenstaandeouderkorting. Echtparen Bij echtparen kan dit ook voorkomen. Gaan twee personen samenwonen of trouwen na 1 juli van een kalenderjaar, dan beschouwt de Belastingdienst hen als alleenstaanden terwijl de gemeente (sociale dienst) hen als echtpaar beschouwt. Echtparen kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting en algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner ontvangen indien zij voldoen aan het criterium van zes maanden. Deze kortingen dienen gekort te worden op de bijstandsuitkering. Wat Algemene heffingskorting minstverdienende partner Wie Alleen wanneer een van de partners van een gezin in bijstand ander inkomen ontvangt (uitkering of arbeid) of gaat ontvangen, dan is er mogelijk recht op (een deel van) de Algemene heffingskorting via de Belastingdienst Hoogte indien partner geboren voor 1 januari 1972 Hoogte indien partner geboren is na 31 december 1971 (geldt niet als er een thuisinwonend kind is dat op < 6 jaar, in dat geval maximaal 1.987) Korten op bijstand (WWB) Korten op Wet investeren in jongeren (WIJ) De algemene regel is dat een partner met geen of weinig inkomen (lager dan 5.950) (een deel van) de Algemene heffingskorting van de Belastingdienst kan ontvangen. Een partner in een bijstandsgezin met een jaarinkomen van heeft dus geen recht op Algemene heffingskorting minstverdienende partner. Alleen van toepassing bij echtparen met inkomsten. Maximaal per jaar, maximaal per maand 165,58 Maximaal per jaar, maximaal per maand 143,50 (afbouw AHK in 15 jaar, 2010 is 2 e jaar dus korting van 13,33 % = 1.722) Ja Ja Is de partner dus geboren na 31 december 1972, dan ontvangt deze partner niet het maximale bedrag van de algemene heffingskorting minstverdienende partner. De algemene heffingskorting minstverdienende partner wordt vanaf 2009 in vijftien jaar afgebouwd met 6,67% per jaar. In 2010 bedraagt de korting op de algemene heffingskorting minstverdienende partner 13,33%. 15 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

16 Beslisschema bepaling AHK minst verdienende partner Inkomsten onder ib? Nee Ja Meer dan 6 mnd partner Meer dan 6 mnd partner Nee Ja Nee Ja Geen recht Inkomsten partner > ? Geen recht Ink partner > 5.950? Nee Ja Geen recht- Nee Ja Inkomsten zelf < 5.950? Geen recht Recht op AHK minst verdienende partner Nee Ja Geen recht Recht op AHK minst verdienende partner Situatie wanneer de partner geen inkomsten heeft. AHK is maximaal 1.987afhankelijk inkomen partner. Bij inkomen uitkering vanaf maximaal ahk minstverdienende partner. Bij inkomen arbeid vanaf maximaal ahk minstverdienende partner. Bij inkomen uitkering lager dan of inkomen uit arbeid lager dan maximaal 33,5 % van dat lagere inkomen Situatie wanneer de partner voldoende Inkomsen heft. AHK is maximaal bij inkomen uitkering partner vanaf /- deel al benut bij andere inkomsten of indien inkomsten uitkering partner tussen en is minstverdienende AHK minder. Voorbeeld 1 U hebt geen fiscale partner. Uw loon is De belasting hierover is De algemene heffingskorting is en de arbeidskorting 70. Over het totaal kunt u maximaal heffingskorting verrekenen: het bedrag van de berekende belasting. Het restant van de heffingskorting ( 719) kunt u niet verrekenen. U krijgt dit bedrag ook niet uitbetaald. Voorbeeld 2 U bent geboren voor 1 januari Uw loon is De belasting hierover is De algemene heffingskorting is en de arbeidskorting 70. Totaal Het verschil tussen uw berekende belasting en uw heffingskortingen is min = 719. Uw fiscale partner heeft een inkomen van Zijn belasting hierover is Zijn algemene heffingskorting is en de arbeidskorting Totaal De belasting die uw fiscale partner moet betalen is min = Omdat uw fiscale partner meer belasting verschuldigd is dan 719, ontvangt u 719 aan heffingskorting. 16 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

17 Ouderen De ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting zijn verwerkt in de groene tabel wanneer iemand AOW ontvangt. De ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting kunnen nooit via een voorlopige aanslag worden ontvangen, wel via een aangiftebiljet of een T-biljet. Het recht op deze kortingen bestaat namelijk voor het hele jaar ook al wordt iemand pas in december 65 jaar. Wat Wie Hoogte Korten op bijstand Wat Wie Hoogte Korten op bijstand Ouderenkorting Belastingplichtige die op 31 december jaar is en een verzamelinkomen heeft van < per jaar Ouderenkorting is reeds verwerkt in de berekening van de loonheffing van de AOW. Bijstandsklanten die in de loop van het jaar 65 worden, kunnen via een T-biljet het restant ontvangen van de Belastingdienst. Aanvullende Alleenstaande ouderenkorting Belastingplichtige die recht heeft op de ouderenkorting en die recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. 418 per jaar Ouderenkorting is reeds verwerkt in de berekening van de loonheffing van de AOW. Bijstandsklanten die in de loop van het jaar 65 worden, kunnen via een T-biljet het restant ontvangen van de Belastingdienst. Alleen korten indien betrekking op bijstandsperiode Niet in alle gevallen worden de kortingen op de bijstandsuitkering in mindering gebracht. De voorlopige aanslag heffingskortingen kan alleen als inkomen worden gekort over de periode waarin recht op bijstand bestond. Het restant dient aangemerkt te worden als vermogen. 17 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

18 Formulieren voorlopige aanslag 2010 Klanten die in 2009 een voorlopige aanslag hebben ontvangen, krijgen van de Belastingdienst automatisch een voorlopige aanslag Zij hoeven dus geen aanvraagformulier in te vullen. Alleen voor nieuwe aanvragers en voor wijzigingen is er een formulier: Verzoek of wijziging voorlopige aanslag. Het formulier bestaat uit een aantal formulierbladen. Indien een formulierblad van toepassing is, scheurt men het uit om het te versturen. Voor bijstandsklanten zijn niet alle formulierbladen van toepassing. Hieronder ziet u de formulierbladen die de klant moet invullen als hij voor de eerste keer een voorlopige aanslag aanvraagt of als er een wijziging is opgetreden in de persoonlijke situatie. De aanvraag kan men digitaal doen, met behulp van een DigiD-inlogcode, via Formulier In 2010 ontvangen klanten die in 2009 een voorlopige aanslag (teruggaaf) hebben ontvangen, een automatische voorlopige aanslag. Alleen klanten waarvan de persoonlijke situatie wijzigt, of nieuwe klanten, dienen een formulier in te vullen om de voorlopige aanslag van 2010 te wijzigen of aan te vragen. De klanten kunnen een formulier voorlopige aanslag bestellen via telefoonnummer Dit formulier bestaat uit verschillende formulierbladen. Klanten van de gemeente (sociale dienst) hoeven alleen de volgende formulierbladen in te vullen: Voorblad met naw gegevens en handtekening Achterzijde voorblad (welke situatie is van toepassing) Formulierblad 2 (gegevens over inkomen) Formulierblad 3 (verzoek om diverse kortingen) Verzoek of wijziging Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen 2010 Belastingplichtigen die op grond van persoonlijke omstandigheden recht hebben op: Alleenstaandeouderkorting Aanvullende alleenstaandeouderkorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Algemene heffingskorting De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag op de gegevens van Zijn er dus belangrijke wijzigingen in inkomen of situatie van de klant, dan moet de klant deze wijziging altijd doorgeven aan de Belastingdienst. Er is dus nog maar 1 formulier voor alle kortingen. Let op dat bij de aanvraag algemene heffingskorting de jaarinkomsten van Formulierblad 2 gevuld worden. Formulierblad 1 Gegevens over inkomen Vraag 2 a Invullen inkomsten uit tegenwoordige arbeid Vraag 3 a Invullen inkomsten uit vroegere arbeid Wanneer een bijstandsklant geen ander inkomen heeft dan bijstand, dan alleen deze vraag invullen en niets invullen bij vraag 2a! Zowel bijstand als inkomen uit arbeid Alimentatie Formulierblad 3 Diverse kortingen Verwacht belastbaar inkomen uit arbeid (12 x maandbedrag + 8% vakantiegeld) Verwacht belastbaar inkomen uit uitkering (WAO, WW, bijstand) Voor bijstand gelden de volgende voorlopige bedragen: Gehuwden, ieder Alleenstaande ouder met 20 %toeslag Alleenstaande ouder met 10% toeslag Alleenstaande ouder zonder toeslag Alleenstaande met 20 % toeslag Alleenstaande met 10 % toeslag Alleenstaande zonder toeslag Jonger dan 21 j. m.k. gehuwd 1 = ieder Jonger dan 21 j. m.k. gehuwd 18,19,20 j ieder Jonger dan 21 j. m.k. alleenst. ouder Jonger dan 21 j. z.k.gehuwd 1 = ieder Jonger dan 21 j. z.k.gehuwd 18,19, ieder Jonger dan 21 j. z.k. alleenstaand Vul bij vraag 2a Inkomen uit tegenwoordige arbeid het belastbaar inkomen in en bij vraag 3a Inkomen uit vroegere arbeid het bedrag zoals hierboven, verminderd met het inkomen van vraag 2a. Let op! Indien klant de maximale vrijlating heeft, het bedrag van 3a Inkomen uit vroegere arbeid nog verhogen met 250 per maand voor iedere maand vrijlating. Maximaal 6 maanden. Indien er sprake is van kinderalimentatie die gekort wordt op de bijstand (rechtstreeks of via cessie), deze in mindering brengen (eerst vermenigvuldigen met 125 %) op de genoemde bedragen hierboven. Indien er sprake is van partneralimentatie die gekort wordt op de bijstand (rechtstreeks of via cessie), deze niet in mindering brengen op de genoemde bedragen hierboven. Inkomensafhankelijke combinatiekorting vraag 17 a Alleenstaandeouderkorting vraag 17 a Aanvullende alleenstaandeouderkorting vraag 17 a Algemene heffingskorting vraag 16 a 18 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

19 Betekenis automatische voorlopige aanslag voor bijstand De bijstandsklanten die in 2009 al een voorlopige aanslag hebben ontvangen, krijgen van de Belastingdienst automatisch een beschikking over de voorlopige aanslag van Zijn er bij voorbaat al wijzigingen ten opzichte van 2009, dan moesten deze wijzigingen voor eind november worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Is dit niet gebeurd, dan ontvangt de klant uiterlijk 23 december 2009 een beschikking met de voorlopige aanslag Het Inlichtingenbureau neemt in 2010 de gegevensaanlevering aan gemeenten omtrent de heffingskortingen over van de Belastingdienst. Gemeenten (sociale diensten) hebben deze informatie nodig om de juiste hoogte van de bijstandsuitkering te kunnen bepalen. De gegevens komen uit de voorlopige aanslagen voor Ook kunt u de klanten verzoeken om de beschikking die zij voor 23 december 2009 hebben ontvangen, af te geven bij de gemeente (sociale dienst). Op de beschikking staat meer informatie dan in het bestand, bijvoorbeeld het verwachte loon over In het bestand dat terugkomt naar de gemeenten staan alleen de toegewezen heffingskortingen. Bestand van Belastingdienst via het Inlichtingenbureau Applicatiebeheerders kunnen het bestand met de heffingskortingen in het Sectorloket ophalen onder de module Rechtmatigheidscontrole in het scherm Ophalen bestanden onder de kop Heffingskortingen-VA-bedragen. Het Inlichtingenbureau zal in de loop van 2010 elk kwartaal het bestand voorlopige aanslagen aanleveren. Het bestand dat aangeleverd wordt, is een zogenoemd ASCI bestand en alle gegevens staan onder elkaar. Via de volgende handelingen in het programma Excel kunnen de gegevens beter gerangschikt worden. Het bestand heeft als naam: CEN_<gemeentcode>.txt voor gebruikers van GWS4all van Centric en CIV_<gemeentecode>.txt voor gebruikers van Civision Uitkeringen van Getronics Pinkroccade. Dit bestand kan in Excel worden ingelezen. Het programma vraagt dan om de verschillende kolommen op te geven. Welke waarden dit zijn kunt u teruglezen in het bijgeleverde bestand met de recordindeling. Vervolgens slaat u dit bestand op als excel bestand. Het nieuwe Excel bestand opent u en via de menuoptie Data en vervolgens Draaitabel kunt u het bestand draaien in een dusdanige vorm dat het burgerservicenummer links staat en de verschillende codes en bedragen daarachter. 19 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

20 Aandachtspunten bij verwerken van voorlopige aanslag Het in mindering brengen van de voorlopige teruggaaf op de bijstandsuitkering Bij het in mindering brengen van de voorlopige aanslag (VA, of teruggaaf) op de bijstandsuitkering, dient met de volgende punten rekening te worden gehouden: 1. Het recht op een heffingskorting bestaat of gedurende het gehele kalenderjaar of niet. Wordt de belanghebbende in mei alleenstaande ouder, dan heeft hij over het gehele jaar recht op de alleenstaandeouderkorting. Bepalend is immers dat men in het kalenderjaar ten minste zes maanden alleenstaande ouder is. De gemeente (sociale dienst) dient bij een geboorte of verlating attent te zijn op de consequenties voor de voorlopige aanslag. 2. De VA kan slechts als inkomen worden gekort over de periode waarin recht op bijstand bestond. Doet de belanghebbende in mei een beroep op bijstand, dan dient de VA over de maanden januari -april als vermogen te worden aangemerkt. 3. Had de betreffende alleenstaande ouder in de periode januari - april bijstand (als alleenstaande of als echtpaar) dan wordt de VA wel volledig als inkomen gekort. 4. Heffingskorting toerekenen naar de periode en naar het inkomen waarop zij betrekking heeft. Alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger is dan 5 jaar, mogen de aanvullende alleenstaandeouderkorting, de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting houden (artikel 31, lid 2, sub c, WWB). Voorbeeld 1. Alleenstaande ouder uit bijstand m.i.v. 1 oktober 2010 i.v.m. werk Alleenstaande ouder heeft WWB, vindt werk per 1 oktober 2010 en gaat uit de WWB. Na verlaten WWB bestaat recht op aanvullende alleenstaandeouderkorting (4,3% loon) en inkomensafhankelijke combinatiekorting (vast bedrag + variabel bedrag). Verwerking in WWB: Aanvullende alleenstaandeouderkorting wordt helemaal opgeroepen door en is procentueel gerelateerd aan niet-bijstandsperiode, speelt geen rol als middel. Inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaat uit een vast bedrag en een percentage van loon, wel afhankelijk van loon genieten, speelt geen rol als middel. Voorbeeld 2. Alleenstaande ouder (zonder inkomsten) in bijstand m.i.v. 1 april 2010 Klant komt na verlating per 1 april 2010 in de WWB, voordien geen inkomen wel algemene heffingskorting minstverdienende partner, vanaf 1 april alleenstaandeouderkorting. Verwerking in WWB: Algemene heffingskorting stopzetten, wordt vervangen door algemene heffingskorting op uitkering. Alleenstaandeouderkorting wordt weliswaar opgeroepen door WWB maar heeft ook betrekking op periode tot 1 april Alleenstaandeouderkorting is middel, maar deel tot 1 april is vermogen en deel na 1 april is inkomen. Verschil: wel of geen bijstandsperiode. Voorbeeld 3. Alleenstaande ouder (met inkomsten) in bijstand m.i.v. 1 april 2010 Klant komt na verlating per 1 april 2010 in de WWB, voordien wel inkomen, wel alleenstaandeouderkorting, aanvullende alleenstaandeouderkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting. 20 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

21 Verwerking in WWB: Alleenstaandeouderkorting wordt weliswaar opgeroepen door WWB maar heeft ook betrekking op periode tot 1 april Alleenstaandeouderkorting is middel, maar deel tot 1 april 2010 is vermogen en deel na 1 april 2010 is inkomen. Verschil: wel of geen bijstandsperiode. Aanvullende alleenstaandeouderkorting heeft betrekking op inkomsten uit arbeid. Zijn dit geschatte inkomsten tot 1 april 2010, dan behoort de aanvullende alleenstaandeouderkorting tot het vermogen. Zijn de geschatte inkomsten gebaseerd op het gehele jaar? Dan moet de klant de voorlopige aanslag laten aanpassen door het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2010 met de juiste schatting van de inkomsten tot 1 april 2010, bij de Belastingdienst in te dienen. Doet de klant dit niet, dan moeten de inkomsten pro rato worden toegerekend aan periode tot 1 april 2010 en de periode van 1 april 2010 tot 1 januari Het bedrag van de aanvullende alleenstaandeouderkorting dat betrekking heeft op de periode van 1 april 2010 tot 1 januari 2011 (hier: 9/12) moet worden gekort op de bijstand. Inkomensafhankelijke combinatiekorting heeft betrekking op inkomsten uit arbeid. Zijn dit geschatte inkomsten tot 1 april, dan behoort de inkomensafhankelijke combinatiekorting tot het vermogen. Zijn de geschatte inkomsten gebaseerd op het gehele jaar? Dan moet de klant de voorlopige aanslag laten aanpassen door het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2010 met de juiste schatting van de inkomsten tot 1 april 2010, bij de Belastingdienst in te dienen. Doet de klant dit niet, dan moeten de inkomsten pro rato worden toegerekend aan de periode tot 1 april 2010 en de periode van 1 april 2010 tot 1 januari Het bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting dat betrekking heeft op de periode van 1 april 2010 tot 1 januari 2011 (hier: 9/12) moet worden gekort op de bijstand. Voorbeeld 4. Alleenstaande ouder met inkomsten krijgt meer uren en gaat uit bijstand Alleenstaande ouder heeft WWB plus loon uit part time baan, krijgt per 1 oktober 2010 meer uren en gaat uit WWB. Had zowel tijdens WWB als na verlaten WWB recht op aanvullende alleenstaandeouderkorting (4,3% loon) en Inkomensafhankelijke combinatiekorting (vast bedrag en variabel bedrag) over het hele jaar. Verwerking in WWB: Aanvullende alleenstaandeouderkorting: pro rato toerekenen aan looninkomsten voor en looninkomsten na bijstandsperiode, verrekening als inkomen: deel opgeroepen door werk tijdens bijstandsperiode. Inkomensafhankelijke combinatiekorting: bestaat uit een vast bedrag en een percentage van het loon, wel afhankelijk van loon genieten, pro rata toerekening naar rato loon en naar rato periode voor het vaste bedrag. Klant weigert een voorlopige aanslag (VA) aan te vragen De belastingplichtige wordt door de Belastingdienst niet verplicht een VA aan te vragen. De VA kan ook voor een lager bedrag worden aangevraagd. Verder kan de belastingplichtige kiezen voor teruggave via een T-biljet na afloop van het kalenderjaar. Indien de belanghebbende weigert een VA (geheel) aan te vragen, dient de gemeente het bedrag ter grootte van de mogelijke heffingskorting toch op de uitkering in mindering te brengen. Het gaat immers om middelen waarover redelijkerwijs kan worden beschikt (art. 31 WWB). 21 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

22 Het lezen van een beschikking voorlopige aanslag 2010 Informatie bij de beschikking: Het betreft een alleenstaande ouder die al geruime tijd een uitkering bijstand heeft. De klant beschikt over gaan ander inkomen dan de bijstand. Voorzijde beschikking Voorlopige aanslag 2010 Berekening van het te ontvangen of te verrekenen bedrag Loonheffing Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Te ontvangen of te verrekenen 945 Te ontvangen of te verrekenen 945 Achterzijde beschikking: Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Inkomstenbelasting box Premie volksverzekeringen bij Heffingskortingen af _ ====== Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Inkomstenbelasting box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning (volgens opgave Ministerie van SZW) Eerste schijf 2,30 % van Tweede schijf 10,8 % van Inkomstenbelasting box Premie volksverzekeringen Premie inkomen Premie volksverzekeringen 31,15 % van = Heffingskortingen Algemene heffingskorting Alleenstaandeouderkorting 945 Heffingskortingen Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

23 Hoe leest u een beschikking voorlopige aanslag? Voorzijde beschikking Loonheffing Dit is het bedrag dat de Belastingdienst geschat heeft op grond van het opgegeven belastbaar loon op het aanvraagformulier voorlopige aanslag of het programma Verzoek of wijziging voorlopige aanslag Op grond van dit bedrag maakt de Belastingdienst een berekening loonheffing, zoals die ook gemaakt zou zijn door een werkgever of uitkeringsinstantie. Vandaar dat het belangrijk is om het loon op te geven bij de juiste vraag op het formulier. De Belastingdienst berekent dit bedrag als volgt: Inkomen e schijf groene tabel 2,3 % x e schijf groene tabel 10,8 % x Premie volksverzekeringen 31,15 % van Af: Algemene heffingskorting Verwachte loonheffing De Belastingdienst verwacht dus dat de gemeente loonheffing overmaakt. Op het formulier Voorlopige Aanslag heffingskortingen 2010 staan op formulierblad 1 de vragen 2a en 3a: Vraag 2a Uw jaarinkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking die onder de loonheffing vallen zoals loon en uitkering ziektewet. Dus bijvoorbeeld geen pensioen, bijstand of AOW. Naam werkgever: Loon over het hele jaar 2010 Vraag 3a Uw jaarinkomsten uit vroegere dienstbetrekking die onder de loonheffing vallen zoals pensioen, AOW, WAO, Anw, WW, bijstand, lijfrenten. Naam uitkeringsinstantie: Uitkering over het hele jaar 2010 Op grond van deze opgave berekent de Belastingdienst dus de te verwachten loonheffing. Over het bedrag bij vraag 2a wordt de witte tabel toegepast, over het bedrag van vraag 3a de groene tabel. In dit bedrag aan loonheffing is dus geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige. Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Dit is het bedrag aan inkomstenbelasting dat volgens berekening van de Belastingdienst betaald moet worden. Omdat bij de berekening van de inkomstenbelasting rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige, zal dit bedrag in de regel lager zijn dan het bedrag van de loonheffing. Loonheffing Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Te ontvangen of te verrekenen Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

24 Dit is het bedrag dat de Belastingdienst daadwerkelijk gaat betalen aan de belastingplichtige. In de regel zal dit bedrag gedeeld worden door 12. Wordt de voorlopige aanslag later ingediend dan december, dan wordt het bedrag gedeeld over de nog resterende maanden van het jaar. Achterzijde beschikking Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Inkomstenbelasting box Premie volksverzekeringen bij Heffingskortingen af ====== Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Dit blokje is een samenvatting van de berekeningen die eronder staan. Het resultaat is een te betalen belasting ( ) waarop de verschillende heffingskortingen in mindering worden gebracht ( 2.931), wat leidt tot een te betalen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van Loonheffingspercentage Eerste schijf 2,30 % van Tweede schijf 10,8 % van Inkomstenbelasting box Het percentage van de 1e belastingschijf van 33,45 % bestaat uit twee delen. Namelijk een deel loonheffing en een deel premie volksverzekeringen (premie AOW, Anw, AWBZ). Het deel loonheffing van de 1e schijf is in ,30 %. Het deel loonheffing van de 2e schijf is in ,8 %. Het opgegeven inkomen is , de loonheffing bedraagt dus 450. Premie volksverzekeringen Premie-inkomen Premie volksverzekeringen 31,15 % van = Het deel premie volksverzekeringen bedraagt in ,15 %. Het premie inkomen is , dus de premie volksverzekeringen is 31,15 % van = Zowel bij de berekening van de 1e schijf als bij het premie-inkomen kunt u dus op de achterzijde van de beschikking lezen welk bedrag als inkomen is opgegeven op het Aanvraagformulier voorlopige aanslag. In dit geval dus Heffingskortingen Algemene heffingskorting Alleenstaandeouderkorting 945 Heffingskortingen De teruggaaf bestaat uit alleenstaandeouderkorting 945 In dit blok kunt u zien welke heffingskortingen in de berekening zijn meegenomen. Hierbij dient u onderscheid te maken tussen: Loonheffingskortingen (algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting) Overige heffingskortingen 24 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

25 De overige heffingskortingen zijn altijd aangevraagd via het Formulier voorlopige aanslag. De loonheffingskortingen zijn berekend door de Belastingdienst aan de hand van de te verwachten loonheffing. In dit voorbeeld kunt u zien welke heffingskortingen zijn aangevraagd, namelijk: Alleenstaandeouderkorting. Ook kunt u aan deze opsomming zien dat het belastbaar inkomen dat is opgegeven op het aanvraagformulier, betrekking heeft op inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. Dit kunt u zien omdat er geen arbeidskorting berekend is door de Belastingdienst. Staat er bij deze opsomming geen arbeidskorting, dan hebben de inkomsten betrekking op inkomsten uit vroegere arbeid. Inkomen te laag voor het benutten van alle heffingskortingen Het kan voorkomen dat de gecombineerde heffingskorting, d.w.z. alle heffingskortingen die van toepassing zijn, uitkomt op een bedrag van 2.932, maar dat de voorlopige aanslag lager is. Dit wordt veroorzaakt doordat de opgegeven inkomsten uit tegenwoordige arbeid of inkomsten uit vroegere arbeid, te laag zijn. Stel dat in het bovenstaande voorbeeld geen inkomen van is opgegeven, maar van Voorzijde beschikking bij inkomen van Voorlopige aanslag 2010 Berekening van het te ontvangen of te verrekenen bedrag Loonheffing 354 Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 0 Te ontvangen of te verrekenen 354 Te ontvangen of te verrekenen 354 Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Inkomstenbelasting box Premie volksverzekeringen bij Heffingskortingen af ====== Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 0 Inkomstenbelasting box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning Eerste schijf 2,30 % van Inkomstenbelasting box1 161 Premie volksverzekeringen Premie inkomen Premie volksverzekeringen 31,15 % van = Heffingskortingen Algemene heffingskorting Alleenstaandeouderkorting 644 Heffingskortingen (gecombineerde heffingskorting) 25 Handreiking Bijstand en belastingen, februari 2010

26 In dat geval is het totaalbedrag aan loonheffing (inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen) 33,45 % van is /- algemene heffingskorting van = 354. De heffingskortingen kunnen in totaal nooit meer bedragen dan de berekende loonheffing. De gecombineerde heffingskorting kan in dit geval dus niet meer bedragen dan De belastingplichtige kan nooit meer korting krijgen dan de berekende belasting, in dit geval dus Stelregel bij berekening: eerst worden de loonheffingskortingen in mindering gebracht vervolgens de heffingskortingen die d.m.v. de voorlopige aanslag worden ontvangen. De algemene heffingskorting wordt in dit geval het eerst berekend, namelijk Blijft over / = 354. Voor de voorlopige aanslag resteert dan een bedrag van 354, terwijl er een bedrag van 945 is aangevraagd ( 945 AOK). Rangorde heffingskortingen Hoeveel moet de gemeente (sociale dienst) nu korten? Om te voorkomen dat belastingplichtigen heffingskortingen mislopen en dat gemeenten bij de toepassing van de WWB of WIJ onjuiste inkomstenkortingen toepassen, is een rangorde in de heffingskortingen aangebracht. De loonheffingskortingen gaan vóór de heffingskortingen die via een (voorlopige) teruggaaf of aanslag worden ontvangen. Op grond van de rangorde wordt de heffingskorting die de klant ontvangt al dan niet gekort op de uitkering. Bij een voorlopige teruggaaf is de vrijlating van heffingskortingen het uitgangspunt voor de rangorde. A. Loonheffingskortingen 1. arbeidskorting 2. algemene heffingskorting 3. ouderenkorting/jonggehandicaptenkorting* 4. aanvullende ouderenkorting B. Heffingskortingen via voorlopig teruggaaf 1. aanvullende alleenstaandeouderkorting 2. inkomensafhankelijke combinatiekorting 4. alleenstaandeouderkorting/minstverdienende partnerkorting* 5. arbeidskorting** * Deze kortingen kunnen niet in combinatie met elkaar voorkomen en zijn daarom nevengeschikt. ** In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij alfahulpen, kan de arbeidskorting via de VA lopen. De rangorde is van belang in situaties waarin het bedrag aan heffingskortingen waarop aanspraak bestaat hoger is dan de verschuldigde belasting, zodat niet het volledige bedrag aan heffingskortingen kan worden vergolden. De rangorde zorgt ervoor dat de ontvangen belastingteruggaaf bij voorrang wordt toegerekend aan de heffingskortingen die niet tot de middelen worden gerekend. In het voorbeeld betekent dit dat de klant niets mag houden en dat er een korting op de uitkering zal plaatsvinden van de alleenstaandeouderkorting van 354 per jaar. 26 Handreiking Bijstand en belastingen, maart 2010

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand juni 2011 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te beïnvloeden.

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene

Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene Belastingscan 2014: Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers via de werkgever/uitkeringsinstantie:

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Vakblad Grensoverschrijdend Werken nr. 20, februari 2019 www.grensoverschrijdendwerken.nl Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst Toelichting op gegevens van de Belastingdienst (Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Verzekeringsbank) Welke gegevens, voor welke taak? Medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) en de

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Samenwonende partners met 1 kind van 8 jaar Loon man 25.000 Loon vrouw 25.000 Verdeling aftrekposten onder partners 50/50 Uitwerking

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 POSTADRES Postbus 320 1110 ah Diemen Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 Registratienummer: (Door CVZ in te vullen) 1 Gegevens aanvrager 1a Voorletters, eerste voornaam voluit: 1b Geboortenaam:

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Wijziging bedragen. WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2014. Inleiding

Wijziging bedragen. WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2014. Inleiding Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2014 vastgesteld op 1.485,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per

Nadere informatie

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen?

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen? Ministerie van Financiën De heer J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE S GRAVENHAGE Referentie: 09/01066 Contactpersoon: Ernst Radius Betreft: bijstand voor te betalen belastingaanslagbijstand voor te betalen

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Partij Piet Zaak Piet - Marie - pal met T Berekend per 06-01-2018 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon volgens jaaropgaaf 33.000 33.000 Inkomsten

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2006

Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2006 Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2006 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2006 vastgesteld op 1 284,60 per maand (Regeling van 19 mei 2006, Stcrt. 117). In verband

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2007

Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2007 Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2007 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2007 vastgesteld op 1.317 per maand (Regeling van 10 mei 2007, Stcrt. 97). In verband hiermee

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (CZG)

Aanvraagformulier tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (CZG) In te vullen door gemeente: Cliëntnr: Werkprocesnr: Dossiernr: Datum ontvangst: Aanvraagformulier tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (CZG) Wij adviseren u om eerst de toelichting te lezen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 13-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Tarieven 2e helft 2014 Partij Bas Zaak Bas - Ingrid - met T Berekend per 01-07-2014 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon volgens jaaropgaaf

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Tarieven 2e helft 2015 Partij Jan Zaak Jan - Anne - met T jan zonder T anne Berekend per 01-01-2015 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon volgens

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Onderwerpen Op welke punten komen kinderen voor in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Niet vergeten

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk.

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Inleiding. Medewerkers van gemeentelijke sociale diensten kunnen vanaf april 2012 via Suwinet-Inkijk gegevens van de Belastingdienst

Nadere informatie

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen

1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen 1. Besteedbaar inkomen tijdens Huwelijk/Samenwonen Tarieven 2e helft 2015 Partij Jan Zaak Jan - Anne - zonder T jan zonder T anne Berekend per 01-01-2015 Trema BOX 1 Inkomen uit werk en woning 60 Loon

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Infokaart juli 2015 (versie 1.0)

Infokaart juli 2015 (versie 1.0) Infokaart (versie 1.0) Participatiewet 1 Norm vakantie Norm aflossingsincl vak.gld geld (5%) excl vak.gld bedrag (5%) Normen vanaf 21 t/m 65 jaar en 3 maanden Alleenstaande 962,63 48,13 914,50 48,13 Alleenstaand

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011 Bijlage 2 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK per 1 januari 2011 Overzicht van de nu volgende bijlagen: I De bijstandsnormen zoals deze per 1 januari 2011 zullen gelden. II De berekening

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Normenbrief normen per 1 januari 2018

Normenbrief normen per 1 januari 2018 Normenbrief normen per 1 januari 2018 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op 1.578,00 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37

Nadere informatie