Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V."

Transcriptie

1 Motorrijtuigverzekering Alphabet Nederland B.V. Polisvoorwaarden ANL. 1. Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Betaling en terugbetaling van premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging van het risico 7 Einde van dekking 8 Aanvullende polisbepalingen 9 Terrorisme 10 Nadere omschrijvingen 11 Aanvullende voorwaarden 12 1 Polismantel Alphabet / /ANL 1

2 Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.1 Begrippen Verzekeraar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag Verzekeringnemer Alphabet Nederland B.V. (hierna Alphabet) Verzekerde De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen. a. Verzekeringnemer. b. Bezitter en/of houder van het motorrijtuig. c. Rechtmatige bestuurder en/of passagiers van het motorrijtuig. d. (Dekking WA:) De werkgever van verzekerde voorzover deze op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is Motorrijtuig a. Het in de polis omschreven motorrijtuig, inclusief toevoegingen en/of veranderingen opgenomen in het leasetarief. b. (Dekking WA) Een aanhangwagen zolang die aan het in de polis omschreven motorrijtuig is gekoppeld, dan wel daarvan is losgemaakt of losgeraakt maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. c. (Dekking WA:) Lading die zich op of in het in de polis omschreven motorrijtuig of de aanhangwagen bevindt dan wel daarvan/daaruit valt of is gevallen. d. Een vervangend motorrijtuig, dat niet aan verzekeringnemer toebehoort en redelijkerwijs in soort/gebruik/ bestemming overeenkomt met het in de polis omschreven motorrijtuig, gedurende de tijd waarin het in de polis omschreven motorrijtuig voor reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik is Beredding Maatregelen die door of namens verzekerde zijn genomen bij of na een gedekte gebeurtenis om schade door die gebeurtenis te voorkomen of te verminderen. 2 Polismantel Alphabet / /ANL 1

3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA Artikel 2.1 Omvang van de dekking Deze verzekering dekt in landen, die zijn vermeld op het bij deze verzekering afgegeven Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart), de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde met betrekking tot een voorval/omstandigheid/gebeurtenis, veroorzaakt door of met het motorrijtuig. Op deze dekking is van toepassing het recht van het desbetreffende vermelde land. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de polisvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen. Deze dekking geldt per gebeurtenis tot het maximum van de verzekerde som zijnde EUR ,00 voor materiële schade en EUR ,00 voor letselschade, tenzij de WAM of een met de WAM overeenkomende wet in tot het verzekeringsgebied behorende landen voor die gebeurtenis een hoger bedrag voorschrijft; in dat geval wordt uitgegaan van dat hogere bedrag. Aangezien volgens de WAM of hiermee in tot het verzekeringsgebied behorende landen overeenkomende wet verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk kan worden gesteld door benadeelden, heeft verzekeraar het recht om benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. Niet gedekt is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde voor de hierna genoemde voorvallen/omstandigheden/gebeurtenissen. a. Ontstaan tijdens laden/lossen. b. Schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig. c. Schade aan zaken die verzekeringnemer, bezitter, houder of bestuurder van het motorrijtuig toebehoren, onder zich had of met het motorrijtuig werden vervoerd. Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen Beredding Deze dekking geldt per gebeurtenis tot het maximum van de verzekerde som Verweer a. Verweer dat onder leiding van verzekeraar wordt gevoerd, ook in een eventueel door een benadeelde tegen een verzekerde of verzekeraar aanhangig gemaakt proces, alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan verzekerde of verzekeraar mocht worden veroordeeld. b. Rechtsbijstand die op verlangen van verzekeraar wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding Wettelijke rente Verschuldigde wettelijke rente over de verschuldigde schadevergoeding Borgsom Verstrekking van een borgsom door verzekeraar om opheffing van vrijheidsbeperking van verzekerde of van op het verzekerde motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen indien een overheid dit verlangt ter waarborging van rechten van een benadeelde. Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van EUR ,00 voor alle verzekerden samen. Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen, over de borgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te bewerkstelligen Eigen motorrijtuig Schade die door schuld van de bestuurder met het motorrijtuig wordt toegebracht aan een ander motorrijtuig of niet aan het motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen, beide waarvan verzekeringnemer, bestuurder of lessee bezitter of houder is. Deze dekking geldt niet voor: a. gevolgschade; b. waardevermindering; c. schade waarvoor een beroep op een andere verzekering kan worden gedaan. 3 Polismantel Alphabet / /ANL 1

4 2.2.6 Vervoer gewonden Schade aan de stoffering van het motorrijtuig, ontstaan door het kosteloos vervoer van gewonden. Op deze dekking is geen eigen risico van toepassing. 4 Polismantel Alphabet / /ANL 1

5 DEKKING MOTORRIJTUIG CASCO Artikel 2.1 Omvang van de dekking Deze verzekering dekt in landen, die zijn vermeld op het door verzekeraar gehanteerde Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart), materiële schade aan of verlies van het motorrijtuig (de verzekerde zaak) - of delen daarvan, met uitzondering van radardetectiesystemen, - door een hierna vermelde gedekte gebeurtenis. Na een gedekte schade zal vergoeding, bij diefstal uit de auto, van apparatuur voorzien van (eenvoudige) demontabele onderdelen (zoals een afneembaar bedieningspaneel, een monitor) en een afstandsbediening, uitsluitend plaatsvinden indien deze onderdelen aan Alphabet dan wel Nationale-Nederlanden kunnen worden overhandigd Gedekte gebeurtenis Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die a. ten opzichte van het motorrijtuig van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt of b. een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde zaken. Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen Zaken van lessee Zaken tot een maximum van 1.000,00 inclusief BTW, die niet zijn opgenomen in het leasetarief, maar eigendom zijn van de lessee en voor zijn rekening op of aan het motorrijtuig zijn aangebracht door fabrikant of importeur, zoals accessoires, toevoegingen en/of veranderingen, en waarvan vooraf melding is gedaan bij verzekeringnemer, te weten: a. Onderdelen, die na oorspronkelijke aflevering, op of in het motorrijtuig zijn bevestigd. Deze dekking geldt niet voor zaken waarvan de lessee ingeval van een gedekte schade geen kopie van de aankoopnota aan Alphabet dan wel aan Nationale-Nederlanden kan overleggen. b. Audiovisuele en computerapparatuur, die na oorspronkelijk aflevering, op of in het motorrijtuig is bevestigd. Na een gedekte schade zal vergoeding, bij diefstal uit de auto, van apparatuur voorzien van (eenvoudige) demontabele onderdelen (zoals een afneembaar bedieningspaneel, een monitor) en een afstandsbediening, uitsluitend plaatsvinden indien deze onderdelen aan Alphabet dan wel Nationale-Nederlanden kunnen worden overhandigd. Deze dekking geldt niet voor radardetectiesystemen en zend-/ontvangapparatuur, zoals mobiele en/of autotelefoons, mobilofoons, 27 mc-installaties, alsmede semafoons Berging / bewaking / vervoer In geval van een gedekte schade aan de verzekerde zaak zijn tevens gedekt berging, noodzakelijke bewaking en - indien de verzekerde zaak niet op eigen kracht kan rijden - vervoer van de verzekerde zaak naar de dichtstbijzijnde reparateur Averij grosse Verschuldigde bijdrage in averij grosse voorzover die bijdrage betrekking heeft op de verzekerde zaak. Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang De omvang van de schade wordt vastgesteld op: a. het bedrag van de herstelkosten of b. het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis indien: - herstel niet mogelijk is of - het bedrag van de herstelkosten hoger is dan dit verschil. Bij vaststelling van de waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis wordt uitgegaan van de dagwaarde. Indien de boekwaarde hoger is dan de dagwaarde, zal de boekwaarde uitgangspunt zijn bij de schadeafwikkeling. c. voor zaken als bedoeld in artikel vindt na een gedekte schade vergoeding plaats onder aftrek van een afschrijving van 2% per maand van de oorspronkelijke aankoopwaarde. Artikel 2.4 Totaal verlies VbV In geval van totaal verlies van de verzekerde zaak door diefstal, joyriding, oplichting of verduistering verklaart verzekeringnemer zich akkoord met het aanmelden door verzekeraar van de gegevens van de verzekerde zaak aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. 5 Polismantel Alphabet / /ANL 1

6 2.4.2 Revindicatie In geval van totaal verlies van de verzekerde zaak door diefstal, joyriding, oplichting of verduistering zal de verschuldigde schadevergoeding worden voldaan indien verzekeringnemer niet feitelijk binnen 30 dagen na aangifte van die gebeurtenis bij de politie weer over de verzekerde zaak kan beschikken. Gedurende deze termijn is verzekeraar door verzekeringnemer gemachtigd de verzekerde zaak terug te vorderen van degene bij wie deze mocht worden aangetroffen Kentekenbewijs / sleutels In geval van totaal verlies van de verzekerde zaak a. door diefstal, joyriding, oplichting of verduistering en/of b. in technische zin is verzekeringnemer verplicht het gehele kentekenbewijs (alle delen) en alle sleutels, alsmede alle andere zaken die zijn bestemd voor het bedienen van sloten en/of starten van het motorrijtuig, behorend bij de verzekerde zaak, aan verzekeraar over te dragen Restanten In geval van totaal verlies van de verzekerde zaak (in technische zin) heeft verzekeraar het recht de restanten te doen overdragen aan een door haar aan te wijzen partij Eigendomsrecht In geval van totaal verlies van de verzekerde zaak door diefstal, joyriding, oplichting of verduistering is verzekeringnemer bij het aanvaarden van schadevergoeding verplicht de eigendomsrechten met betrekking tot de verzekerde zaak aan verzekeraar over te dragen. 6 Polismantel Alphabet / /ANL 1

7 DEKKING ONGEVALLENVERZEKERING INZITTENDEN (OVI) Deze dekking geldt ook Motoren. Waar gesproken wordt over "inzittenden" kan dus ook worden gelezen "opzittenden" en waar gesproken wordt over "OVI" kan ook worden gelezen "OVO" (Ongevallenverzekering opzittenden). Artikel 2.1 Omvang van de dekking Deze verzekering dekt het recht op uitkering in geval van schade aan de rechtmatige bestuurder en/of passagiers van het motorrijtuig als gevolg van een hierna vermelde gedekte gebeurtenis, die tijdens deelname aan het verkeer is ontstaan in landen, die zijn vermeld op het door verzekeraar gehanteerde Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart). Onder deelname aan het verkeer worden ook de hierna genoemde omstandigheden verstaan. a. tijdens in- en uitstappen; b. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig bij pech onderweg; c. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig in een tankstation voor kortstondig verblijf onderweg, zoals voor het bijvullen van brandstof in het motorrijtuig. Onder schade wordt verstaan: overlijden of blijvende invaliditeit. Deze dekking geldt per gebeurtenis tot het maximum van de door de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering opgegeven te verzekeren sommen per inzittende. Indien met het motorrijtuig meer personen worden vervoerd dan voor dat motorrijtuig wettelijk is toegestaan, dan worden de per zitplaats verzekerde sommen geacht in evenredigheid te zijn verlaagd. De dekking tegen schade als gevolg van een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom geldt per gebeurtenis tot een maximum van 5% van de verzekerde som Gedekte gebeurtenis Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buitenaf op het lichaam inwerkend geweld als gevolg van een verkeersongeval waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen Expertise Medisch onderzoek ter vaststelling van schade door een gedekte gebeurtenis Rente Gederfde rente ter hoogte van de wettelijke rente over de verschuldigde schadevergoeding. Deze dekking geldt vanaf de 366e dag na het ongeval Veiligheidsgordels Indien verzekerde bij de gebeurtenis een in het motorrijtuig gemonteerde veiligheidsgordel droeg wordt de aan hem verschuldigde uitkering met 10% verhoogd. Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang Overlijden Indien verzekerde als gevolg van een gedekte gebeurtenis is overleden, wordt de uitkering vastgesteld op de daarvoor verzekerde som. Deze som bedraagt maximaal 5.000,00 indien verzekerde op het moment van die gebeurtenis: a. jonger is dan 16 jaar of b. ouder is dan 69 jaar. Indien voor dezelfde gebeurtenis door verzekeraar uitkeringen zijn gedaan in verband met blijvende invaliditeit van die verzekerde, zullen deze uitkeringen in mindering worden gebracht op de uitkering voor overlijden Expertise / Onderzoek Ter vaststelling van het recht op uitkering in geval van overlijden van verzekerde als gevolg van een verkeersongeval dient begunstigde aan de hierna genoemde verplichtingen te voldoen. a. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een periode van 48 uur vóór de uitvaart, verzekeraar van het overlijden in kennis stellen. b. Desgevraagd medewerking verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak. 7 Polismantel Alphabet / /ANL 1

8 2.3.2 Blijvende invaliditeit De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zodra de lichamelijke toestand van verzekerde zich met betrekking tot deze schade naar medische begrippen heeft gestabiliseerd, maar in ieder geval binnen twee jaar na de ongevalsdatum, tenzij tussen verzekeringnemer en verzekeraar anders wordt overeengekomen. Deze schade wordt vastgesteld op basis van (functie)verlies van het lichaamsdeel/orgaan dat door het lichamelijk letsel, ontstaan door het ongeval, geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden. Bij deze vaststelling blijven beroepsbezigheden buiten beschouwing Expertise / Maatstaven De omvang van het (functie)verlies wordt bepaald door middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens objectieve maatstaven en uitgedrukt in een percentage, met inachtneming van het hierna bepaalde. a. Oogheelkundig (functie)verlies wordt bepaald naar Nederlandse maatstaven en begrippen. b. Overig (functie)verlies wordt bepaald overeenkomstig de op het moment van vaststelling laatste uitgave van de 'Guides to the Evaluation of Permanent Impairment' van de American Medical Association (A.M.A.), eventueel aangevuld met richtlijnen van Nederlandse specialistenverenigingen. c. Bij de bepaling van de omvang van het (functie)verlies wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen, maar met inwendige kunst- of hulpmiddelen voorzover geplaatst. d. Indien verzekerde reeds vóór het ongeval (gedeeltelijk) invalide was, wordt de schade vastgesteld op het verschil tussen het blijvend (functie)verlies vóór en ná het ongeval. Het blijvend (functie)verlies vóór het ongeval zal daartoe op dezelfde wijze worden bepaald als het blijvend (functie)verlies ná het ongeval. e. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor vaststelling van de schade uitgegaan van de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn geweest. Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzekering een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan. f. Verergering van een bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid wordt niet beschouwd als schade door een gedekte gebeurtenis. Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzekering een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan (Functie)verlies De schade wordt vastgesteld op het percentage van de verzekerde som dat gelijk is aan het percentage blijvend (functie)verlies dat het lichamelijk letsel, dat is ontstaan door het ongeval, voor het lichaam als geheel oplevert, met inachtneming van het hierna vermelde Volledig (functie)verlies a. Indien sprake is van volledig (functie)verlies van lichaamsdelen/organen, zoals genoemd in de hierna opgenomen tabel, wordt de schade vastgesteld op de in die tabel vermelde percentages van de verzekerde som. b. Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies van de gehele hand Gedeeltelijk (functie)verlies Indien sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van lichaamsdelen/organen, zoals genoemd in de hierna opgenomen tabel, wordt de schade vastgesteld naar evenredigheid van de in die tabel vermelde percentages van de verzekerde som. 8 Polismantel Alphabet / /ANL 1

9 Tabel lichaamsdelen / organen a. gezichtsvermogen van beide ogen : 100% b. gezichtsvermogen van één oog : 30% c. gezichtsvermogen van één oog (bij totaal verlies gezichtsvermogen) : 70% d. gehoor van beide oren : 60% e. gehoor van één oor : 25% f. gehoor van één oor (bij totaal verlies gehoor) : 35% g. een arm : 75% h. een hand of meer dan drie vingers aan die hand : 60% i. een duim : 25% j. een wijsvinger : 15% k. een middelvinger : 12% l. een ringvinger : 10% m. een pink : 10% n. een been : 70% o. een voet : 50% p. een grote teen : 5% q. een andere teen : 3% r. milt : 5% s. reukvermogen : 5% t. smaakvermogen : 5% u. een nier : 10% Artikel 2.4 Uitkering Verzekeraar zal de verschuldigde schadevergoeding, inclusief de verschuldigde rente, in één termijn uitkeren. Begunstigde voor uitkering bij blijvende invaliditeit is verzekerde. Begunstigden voor uitkering bij overlijden zijn de wettelijke erfgenamen van verzekerde. De Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde optreden. 9 Polismantel Alphabet / /ANL 1

10 DEKKING SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN (SVI) Artikel 2.1 Omvang van de dekking Deze verzekering dekt schade door een hierna vermelde gedekte gebeurtenis Onder schade wordt in dit verband verstaan schade zoals hierna genoemd. a. Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buitenaf op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. b. Materiële schade aan roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde en zich aan, op of in het motorrijtuig/voertuig bevinden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen/voertuigen. Deze dekking geldt indien het motorrijtuig/voertuig: a. gewoonlijk in Nederland wordt gestald; b. een Nederlands kenteken voert. Deze dekking geldt per gebeurtenis tot het maximum van de verzekerde som van ,00. Deze dekking geldt niet indien verzekerde aanspraak kan maken op de WAM-dekking van het motorrijtuig Gedekte gebeurtenis Schade, ontstaan door een ongeval tijdens deelname aan het verkeer, aan de rechtmatige bestuurder en/of rechtmatige passagiers van het motorrijtuig, alsmede de hiervóór genoemde roerende zaken. Deze dekking geldt ook indien het ongeval plaatsvindt terwijl genoemde personen: a. in of uit het motorrijtuig stappen; b. na uitstappen langs de weg noodreparaties aan het motorrijtuig verrichten of daarbij behulpzaam zijn; c. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig in een tankstation voor kortstondig verblijf onderweg, zoals voor het bijvullen van brandstof in het motorrijtuig Dekkingsgebied Landen die zijn vermeld op het door verzekeraar afgegeven Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart). Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen Expertise personen Medisch onderzoek ter vaststelling van de omvang van de schade door een gedekte gebeurtenis Expertise roerende zaken Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover sprake is van redelijke kosten met een maximum van de kosten van expertise door de expert die door verzekeraar is benoemd. b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. c. Indien sprake is van onderverzekering, wordt voor deze dekking geen onderverzekering toegepast. Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd Expertise Verzekeraar heeft het recht de omvang van de schade te laten vaststellen door een expert. a. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar gebruik maakt van haar recht deze in natura te vergoeden, wordt vastgesteld door verzekeraar of een door haar aan te wijzen bedrijf. b. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen gebruik maakt van haar recht deze in natura te vergoeden, wordt in overleg met verzekeringnemer door een door verzekeraar benoemde expert vastgesteld, tenzij tussen verzekeringnemer en verzekeraar anders wordt overeengekomen. 10 Polismantel Alphabet / /ANL 1

11 c. Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen gebruik maakt van haar recht deze in natura te vergoeden, door twee experts overeenkomen, benoemen zij elk een expert. De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal verrichten Vaststelling schade aan personen De omvang van de schade en de kring van vorderingsgerechtigden worden vastgesteld overeenkomstig artikelen 6:107/108 van het Burgerlijk Wetboek. Het vorderingsrecht beperkt zich tot: a. verzekerden die rechtstreeks bij het schadegeval zijn betrokken en hierdoor zijn benadeeld of b. de nagelaten betrekkingen van die verzekerden. De schadevergoedingsplicht van verzekeraar wordt verminderd overeenkomstig artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek indien verzekerde tijdens de gebeurtenis de in het motorrijtuig gemonteerde veiligheidsgordel niet heeft gedragen Vaststelling schade aan roerende zaken Natura Indien verzekeraar gebruikmaakt van haar recht (een deel van) de schade in natura te vergoeden, wordt de omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de naturavergoeding Herstel De omvang van de schade aan roerende zaken wordt vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten indien sprake is van de hierna genoemde omstandigheden. a. Herstel is mogelijk. b. Verzekeraar maakt geen gebruik van haar recht de schade in natura te vergoeden Geen herstel De omvang van de schade aan roerende zaken wordt vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de waarde van de restanten onmiddellijk ná de gebeurtenis indien sprake is van de hierna genoemde omstandigheden. a. Herstel is niet mogelijk. b. Het bedrag van de herstelkosten is hoger dan dat verschil. c. Verzekeraar maakt geen gebruik van haar recht de schade in natura te vergoeden. Artikel 2.4 Uitkering Vergoeding in natura Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van) de schade in natura te voldoen, eventueel door inschakeling van een door haar aan te wijzen bedrijf, en wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan worden schadeloos te zijn gesteld Vergoeding in geld Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen gebruik maakt van haar recht deze in natura te vergoeden, wordt in één termijn uitgekeerd. 11 Polismantel Alphabet / /ANL 1

12 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen De verzekering biedt geen dekking voor de hierna genoemde voorvallen / omstandigheden / gebeurtenissen. Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen Atoom / molest Schade door atoomkernreacties en molest zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen Andere verzekering / regeling / aanspraak Schade aan enig belang ten behoeve waarvan een garantieregeling van kracht is of een andere (speciale) verzekering is gesloten, ongeacht op welk tijdstip, en - indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan - aanspraak zou kunnen worden gemaakt op uitkering van die andere verzekering dan wel op enige wet, voorziening of aanspraak uit anderen hoofde Fraude Schade hoe ook ontstaan indien een verzekerde persoon, en/of een derde met goedvinden van een verzekerde persoon, en/of begunstigde met betrekking tot de melding en/of behandeling van deze schade(claim) bewust een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. Artikel 3.2 Uitsluitingen dekking motorrijtuigen Vordering overheid Schade gedurende de tijd dat de verzekerde zaak door een burgerlijke of militaire overheid was gevorderd Snelheidswedstrijden Schade veroorzaakt tijdens het deelnemen aan snelheidswedstrijden of -ritten. Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont, dat de voorvallen/omstandigheden/gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft Verhuur Schade veroorzaakt, terwijl de verzekerde zaak werd gebruikt voor: a. verhuur (waaronder niet begrepen leasing); b. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten). Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont, dat de voorvallen/omstandigheden/gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. De uitsluiting als bedoeld onder a (verhuur) geldt niet voor auto's in gebruik bij verzekeringnemer (Rent) Rijbevoegdheid Schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig de overeenkomstig de Nederlandse wetgeving geldende wettelijke bevoegdheid tot het besturen ontbreekt. Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont, dat de voorvallen/omstandigheden/gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft Alcohol / verdovende / opwekkende middelen Schade aan verzekerde zaken en/of verzekerde personen, indien aannemelijk is dat gebruik van alcoholhoudende drank of enig ander (niet volgens doktersvoorschrift gebruikt) bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel, van invloed is geweest op het ontstaan van die schade. Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid in elk geval sprake indien in verband met het drankgebruik, en/of het gebruik van de andere middelen, verkeersdeelneming ten tijde van het schadetoebrengende voorval wettelijk verboden was. Een weigering om medewerking te verlenen aan een door politie/justitie gevorderde proef of test om een eventuele overtreding van de geldende normen te kunnen vaststellen, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting als een overtreding van die normen aangemerkt. Deze uitsluiting geldt niet voor verzekerden die niet als bestuurder bij de schade zijn betrokken en van wie in redelijkheid niet gezegd kan worden dat zij rekening dienden te houden met verminderde rijvaardigheid van de bestuurder ten gevolge van het gebruik van drank en/of andere genoemde middelen. 12 Polismantel Alphabet / /ANL 1

13 3.2.6 Ongemachtigde bestuurder Schade veroorzaakt door een niet door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder. Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont, dat de voorvallen/omstandigheden/gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft Opzet / schuld Schade die voor verzekerde en/of begunstigde het beoogde gevolg is van zijn handelen of nalaten Misdrijf Schade in verband met het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe. 13 Polismantel Alphabet / /ANL 1

14 Hoofdstuk 4 Schade Artikel 4.1 Verplichtingen van verzekerde Verzekerde dient op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis aan de hierna genoemde verplichtingen te voldoen. a. Verzekeraar zo spoedig mogelijk kennisgeven van iedere gebeurtenis, waaruit voor verzekeraar een verplichting kan ontstaan. b. Verzekeraar zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden verstrekken. c. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit onmiddellijk aangifte bij de politie doen. d. Desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan verzekeraar overleggen. e. De aanwijzingen van verzekeraar stipt opvolgen. f. Zijn volle medewerking aan de schaderegeling geven en zich onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. Artikel 4.2 Betaling Dit artikel is niet van toepassing voor schade gedekt onder de Dekking WA. a. De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door verzekeraar van alle noodzakelijke gegevens. Verzekeraar is niet eerder dan na verloop van genoemde termijn tot nakoming van haar verplichting tot betaling van de schadevergoeding gehouden. b. Bij schade aan zaken van derden kan verzekeraar rechtstreeks aan deze derden betalen. Artikel 4.3 Verjaring Dit artikel is niet van toepassing voor schade gedekt onder de Dekking WA. Indien aanmelding van een gebeurtenis, waaruit voor verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan, niet plaatsvindt binnen drie jaar na het moment waarop verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van die gebeurtenis, vervalt elk recht op schadevergoeding hiervoor. Artikel 4.4 Vervaltermijn Dit artikel is niet van toepassing voor schade gedekt onder de Dekking WA. Heeft verzekeraar een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale afdoening of een schade definitief afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten binnen één jaar nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van verzekeraar terzake van die gebeurtenis. 14 Polismantel Alphabet / /ANL 1

15 Hoofdstuk 5 Betaling en terugbetaling van premie Artikel 5.1 Betaling Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd worden. De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden: a. na de premievervaldag indien de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie, kosten en assurantiebelasting zijn betaald; b. indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. Nadere ingebrekestelling door verzekeraar is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en assurantiebelasting door verzekeraar zijn ontvangen. Indien met verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, wordt de verzekering weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop alle onbetaald gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten en assurantiebelasting, door verzekeraar zijn ontvangen. Artikel 5.2 Terugbetaling Bij het eindigen van de verzekering of dekking heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarvoor de verzekering of desbetreffende dekkingniet meer van kracht is. 15 Polismantel Alphabet / /ANL 1

16 Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden Artikel 6.1 Herziening Indien verzekeraar haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van deze soort dan wel dekkingen daarvan herziet, heeft zij het recht deze verzekering of desbetreffende dekking aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Verzekeraar zal deze aanpassing vooraf aankondigen. Artikel 6.2 Recht van weigering Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien deze aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij verzekeraar daarvan, vóór het einde van een termijn van één maand na de aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De desbetreffende dekking eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing, of op het tijdstip van weigering indien de weigering na die datum plaatsvindt, zoals hierna vermeld. a. Indien de verzekering uit meer dan één dekking bestaat, dan eindigt slechts de dekking waarop de aanpassing direct betrekking heeft, tenzij partijen beëindiging van de gehele verzekering overeenkomen. b. Indien de verzekering uit niet meer dan één dekking bestaat, dan eindigt de gehele verzekering zonder nadere overeenkomst. Artikel 6.3 Voortzetting van de verzekering Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn recht, zoals in het voorgaande artikel vermeld, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering of desbetreffende dekking voortgezet met toepassing van de nieuwe tarieven en/of voorwaarden. 16 Polismantel Alphabet / /ANL 1

17 Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico Artikel 7.1 Risicowijziging Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, aan verzekeraar kennis te geven van wijzigingen, zoals hierna per dekking is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden van de desbetreffende wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn Risicowijziging dekking motorrijtuigen Verzekeringnemer is verplicht verzekeraar kennis te geven, zodra de verzekerde zaken en/of het gebruik daarvan afwijken van de omschrijving in de polis. Artikel 7.2 Voortzetting na risicowijziging a. De dekking waarop de risicowijziging betrekking heeft, wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij verzekeraar binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van de risicowijziging aan verzekeringnemer bericht gebruik te maken van haar recht de desbetreffende dekking of de verzekering niet op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. b. Indien partijen voortzetting van de desbetreffende dekking of de verzekering overeenkomen, wordt die dekking of de verzekering voortgezet op de overeengekomen voorwaarden en premie. c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over voortzetting van de desbetreffende dekking, eindigt die dekking één maand na de mededeling hiervan door verzekeraar. Indien de verzekering uit niet meer dan één dekking bestaat of indien partijen beëindiging van de gehele verzekering overeenkomen, eindigt de gehele verzekering. Zolang de desbetreffende dekking of de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van kracht. Artikel 7.3 Opschorting na risicowijziging a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan verzekeraar kennis te geven van de risicowijziging, dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de daarin genoemde termijn van twee maanden de dekking van de dekking waarop de risicowijziging betrekking heeft, opgeschort, tenzij deze ook na kennisgeving op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn voortgezet. Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. Indien verzekeraar de desbetreffende dekking zou hebben voortgezet op andere voorwaarden en/of tegen een hogere premie, dan wordt de dekking hiervoor van kracht onmiddellijk nadat partijen voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn overeengekomen. b. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting alsnog is overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schadevergoeding zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de opschorting geldende premie staat tot de ná de aanpassing geldende premie als die hoger is. Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden. 17 Polismantel Alphabet / /ANL 1

18 Hoofdstuk 8 Einde van dekking Een dekking of de verzekering eindigt zoals hieronder nader is bepaald. Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer Opzegging Door opzegging door verzekeringnemer van een dekking of de verzekering tegen het einde van de in de polis genoemde verzekeringstermijn, alleen indien de opzegging schriftelijk aan verzekeraar is geschied, een termijn van ten minste twee maanden in acht is genomen en de opzegging niet vóór genoemde einddatum is herroepen Weigering aanpassing tarieven / voorwaarden Door weigering door verzekeringnemer aanpassing aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden te aanvaarden, overeenkomstig de regeling genoemd onder Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of voorwaarden. Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar Opzegging Door opzegging door verzekeraar van een dekking of de verzekering tegen de premievervaldag, alleen indien de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen Risicowijziging Door gebruikmaking door verzekeraar van het recht om een dekking of de verzekering na risicowijziging niet voort te zetten, overeenkomstig de regeling genoemd onder Hoofdstuk Wijziging van het risico Fraude Door opzegging door verzekeraar van een dekking of de verzekering indien een verzekerde persoon, en/of een derde met goedvinden van een verzekerde persoon, met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade(claim) bewust een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet, alleen indien de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee weken in acht wordt genomen. Artikel 8.3 Overige eindiging Einde belang Zodra verzekeringnemer heeft opgehouden belang te hebben bij de verzekerde zaken en dientengevolge bij de desbetreffende dekking Buitenland Zodra het verzekerde motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland gestald gaat worden of een buitenlands kenteken gaat voeren. 18 Polismantel Alphabet / /ANL 1

19 Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen Artikel 9.1 Persoonsregistratie De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Artikel 9.2 Toepasselijk recht Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Artikel 9.3 Klachten Een klacht die betrekking heeft op deze verzekering kan schriftelijk worden ingediend bij de Klachtendesk van verzekeraar of via Indien de reactie van verzekeraar niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Artikel 9.4 Verhaal Indien door verzekeraar een verschuldigde schadevergoeding is voldaan en verzekeraar het recht heeft om deze schadevergoeding terug te vorderen, zal verzekeraar van dit recht geen gebruikmaken. Verzekeraar kan echter wel van dit recht gebruikmaken indien sprake is van de hierna genoemde omstandigheden. a. Het gaat om het belang van verzekeringnemer inzake zijn verhaalsrecht jegens de schadeveroorzakende partij. b. Er is een uitsluiting van toepassing. c. Verzekeringnemer heeft niet voldaan aan zijn verplichting tot premiebetaling. d. Verzekeringnemer heeft geen belang meer bij de verzekerde zaak. 19 Polismantel Alphabet / /ANL 1

20 Hoofdstuk 10 Terrorisme De Clausule terrorismedekking is door het Verbond van Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en geadviseerd, en geldt voor nagenoeg alle soorten sommen- en schadeverzekeringen. Gezien de verwevenheid van deze clausule met de dekking die de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. biedt, is de tekst van deze clausule integraal in de polisvoorwaarden opgenomen. Artikel 10.1 Clausule terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Begripsomschrijvingen Voor de Clausule terrorismedekking en de daarop berustende bepalingen gelden de hierna genoemde begrippen Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in de hiervóór vermelde begrippen 'Terrorisme', 'Kwaadwillige besmetting' en 'Preventieve maatregelen' omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht Verzekeringsovereenkomsten a. Overeenkomsten van schadeverzekering voorzover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. b. Overeenkomsten van levensverzekering voorzover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voorzover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft In Nederland toegelaten verzekeraars a. Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en b. Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico a. Indien en voorzover, met inachtneming van de in de hiervóór vermelde begrippen 'Terrorisme', 'Kwaadwillige besmetting' en 'Preventieve maatregelen' gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. 20 Polismantel Alphabet / /ANL 1

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Polisvoorwaarden Polismantel 315-02 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 8300-01 Voorwaarden Autoverzekering Algemene voorwaarden (PP 8300-01) In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook als u niet rijdt met uw auto.

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001 BRoeKhuIs personenauto verzekering polisvoorwaarden Bhpv001 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 Belangrijke telefoonnummers... 3 Adres gegevens... 3 Overige gegevens... 3 Hoofdstuk 1 - Algemene Verzekeringsvoorwaarden...

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13)

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13) DSM Insurances BV Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden (MR 02 13) Mijn verplichting en bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen AVM LVP 10.01 Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Plus Pakketpolis Auto SVI

Plus Pakketpolis Auto SVI 1 Plus Pakketpolis Auto SVI PPSVI01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Polisvoorwaarden PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco motor

Motorrijtuigverzekering Casco motor Polisvoorwaarden PP 4425-02 Motorrijtuigverzekering Casco motor Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 310.35 Personenautoverzekering 12-07

Algemene voorwaarden 310.35 Personenautoverzekering 12-07 Algemene voorwaarden 310.35 Personenautoverzekering 12-07 In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard over de Algemene en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZEKUR Auto

Polisvoorwaarden ZEKUR Auto Polisvoorwaarden ZEKUR Auto 2 POLISVOORWAARDEN ZEKUR AUTO Belangrijke telefoonnummers: ZEKUR Klantenservice: 0900-369 6666 Alarmcentrale ZEKUR Auto: 020-592 952 Correspondentie adres: ZEKUR, p.a. Aevitae,

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Algemeen Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen Algemene voorwaarden Model CPM 06-2 In deze toelichting vindt u informatie over uw Summa Polis voor Particulieren: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Woonhuis- en inboedelverzekering

Woonhuis- en inboedelverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Woonhuis- en inboedelverzekering All In dekking Formulier 302 1 De overeenkomst 12 Begin en einde van de verzekering 2 Begripsomschrijvingen 13

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen BERKELSTAETE Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen 2 POLISVOORWAARDEN ZEKUR WONEN De voorwaarden van de verschillende verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing indien dit uit het polisblad blijkt, en altijd in combinatie

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden ASR Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de

Nadere informatie

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Polisvoorwaarden. nr. 3002

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Polisvoorwaarden. nr. 3002 AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Polisvoorwaarden nr. 3002 Inhoudsopgave Dit boekje bevat alle polisvoorwaarden van het Woon- & VrijeTijdpakket. Het Woon- & VrijeTijdpakket kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie