Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154)"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr oktober 2014 Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) Afdeling 3B Nummer 154 Publicatiedatum 17 september 2014 Onderwerp Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Burgemeester en wethouders van Amsterdam Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 2 september 2014 hebben besloten: 1. In te stemmen met het Verbeterplan DBGA 2.0 in het kader van het versterkt toezicht DBGA. Hoofdelementen van dit verbeterplan zijn; a. De vertaling van de maatregelen uit Verbeterplan 1.0 in concrete projecten die bijdragen aan: i. De versterking van de governance en control op de betaalorganisatie van DBGA. ii. De herinrichting van de IV (informatievoorziening) organisatie. iii. iv. De verbetering van de huidige informatievoorziening van DBGA. De vervanging van het pakket Neotax (software voor het heffen en innen van belastingen en voor het betalen van toeslagen). b. Een beschrijving van meetbare projectdoelstellingen en projectresultaten, planning en kosten voor de uitvoering van die maatregelen en projecten. c. De beschrijving van de programma aanpak, rapportage en risicomanagement. d. De beschrijving van de financiën voor het Verbeterplan Kennis te nemen van de noodzakelijke aanvullende uitgaven voor 2014 (maximaal ) en 2015 ( ) voor de uitvoering van het Verbeterplan DBGA 2.0. Voor 2014 zal dit als knelpunt worden opgenomen in de 8-maandsrapportage. Omdat het bedrag minder dan 1 miljoen is, zal het niet als begrotingswijziging worden voorgesteld bij de 8-maandsrapportage maar worden verantwoord als overschrijding in de jaarrekening. Voor 2015 zal dit als aanvulling op de voorgestelde begroting of als begrotingswijziging worden voorgesteld aan de raad. 3. Kennis te nemen van de voorgestelde adviezen van de Toezichtcommissie bij Verbeterplan 2.0, waaronder: a. Het vaststellen van Verbeterplan 2.0. b. Tijdige besluitvorming over de vervanging van de informatievoorziening van DBGA (Neotax). c. Het goed afstemmen van de veranderingsprocessen in het kader van de RVE-vorming. d. De komende drie jaar terughoudend te zijn met nieuwe projecten en beleidsveranderingen die de uitvoeringscapaciteit van DBGA te boven kunnen gaan. e. In januari 2015 en nader besluit omtrent de toezichtcommissie en haar werkzaamheden te formuleren. 4. In te stemmen met bijgevoegde Commissie- en Raadsvoordracht. Burgemeester en wethouders voornoemd, A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester Nummer Directie Dienst Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Financiën 1

2 Ter advisering aan de gemeenteraad voor de commissievergadering van 25 september 2014 FIN Portefeuille Agendapunt Datum besluit B&W 2 september 2014 Onderwerp Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam De commissie wordt gevraagd aan de gemeenteraad het volgende advies uit te brengen In te stemmen met de Raadsvoordracht Vaststellen Verbeterplan DBGA 2.0, waarin de volgende beslispunten zijn opgenomen: 1. Kennis te nemen van het Verbeterplan DBGA 2.0 in het kader van het versterkt toezicht DBGA. Hoofdelementen van dit verbeterplan zijn; a. De vertaling van de maatregelen uit Verbeterplan 1.0 in concrete projecten die bijdragen aan: i. De versterking van de governance en control op de betaalorganisatie van DBGA. ii. De herinrichting van de IV (informatievoorziening) organisatie. iii. iv. De verbetering van de huidige informatievoorziening van DBGA. De vervanging van het pakket Neotax (software voor het heffen en innen van belastingen en voor het betalen van toeslagen). b. Een beschrijving van meetbare projectdoelstellingen en projectresultaten, planning en kosten voor de uitvoering van die maatregelen en projecten. c. De beschrijving van de programma aanpak, rapportage en risicomanagement. d. De beschrijving van de financiën voor het Verbeterplan Kennis te nemen van de noodzakelijke aanvullende uitgaven voor 2014 (maximaal ) en 2015 ( ) voor de uitvoering van het Verbeterplan DBGA 2.0. Voor 2014 zal dit als knelpunt worden opgenomen in de 8-maandsrapportage. Omdat het bedrag minder dan 1 miljoen is, zal het niet als begrotingswijziging worden voorgesteld bij de 8-maandsrapportage maar worden verantwoord als overschrijding in de jaarrekening. Voor 2015 zal dit als aanvulling op de voorgestelde begroting of als begrotingswijziging worden voorgesteld aan de raad. 3. Kennis te nemen van de voorgestelde adviezen van de Toezichtcommissie bij Verbeterplan 2.0, waaronder: a. Het vaststellen van Verbeterplan 2.0. b. Tijdige besluitvorming over de vervanging van de informatievoorziening van DBGA (Neotax). c. Het goed afstemmen van de veranderingsprocessen in het kader van de RVE-vorming. d. De komende drie jaar terughoudend te zijn met nieuwe projecten en beleidsveranderingen die de uitvoeringscapaciteit van DBGA te boven kunnen gaan. e. In januari 2015 en nader besluit omtrent de toezichtcommissie en haar werkzaamheden te formuleren. Wettelijke grondslag Aanvullende informatie commissie Uitkomsten extern advies Geheimhouding 2

3 Uitgenodigde andere raadscommissies Datum van behandeling in gemeenteraad De gemeenteraad van 1/2 oktober, gelijktijdig met de uitkomsten van de nulmeting. Stukken Meegestuurd Bijlage 1: Raadsvoordracht Bijlage 2: Verbeterplan DBGA 2.0 bewust beheersen van ons werk Bijlage 3: Advies Toezichtcommissie Verbeterplan 2.0 Ter inzage gelegd Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en adres) Niki Laan, , Jaar 2014 Afdeling Nummer Publicatiedatum <vrije tekst griffie> Agendapunt <vrije tekst griffie> Datum besluit B&W <vrije tekst> Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Onderwerp Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd De gemeenteraad van Amsterdam Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 2 september 2014, Besluit 1. Kennis te nemen van het Verbeterplan DBGA 2.0 in het kader van het versterkt toezicht DBGA. Hoofdelementen van dit verbeterplan zijn; a. De vertaling van de maatregelen uit Verbeterplan 1.0 in concrete projecten die bijdragen aan: i. De versterking van de governance en control op de betaalorganisatie van DBGA. ii. De herinrichting van de IV (informatievoorziening) organisatie. iii. iv. De verbetering van de huidige informatievoorziening van DBGA. De vervanging van het pakket Neotax (software voor het heffen en innen van belastingen en voor het betalen van toeslagen). b. Een beschrijving van meetbare projectdoelstellingen en projectresultaten, planning en kosten voor de uitvoering van die maatregelen en projecten. c. De beschrijving van de programma aanpak, rapportage en risicomanagement. d. De beschrijving van de financiën voor het Verbeterplan Kennis te nemen van de noodzakelijke aanvullende uitgaven voor 2014 (maximaal ) en 2015 ( ) voor de uitvoering van het Verbeterplan DBGA 2.0. Voor 2014 zal dit als knelpunt worden opgenomen in de 8-maandsrapportage. Omdat het bedrag minder dan 1 miljoen is, zal 3

4 het niet als begrotingswijziging worden voorgesteld bij de 8-maandsrapportage maar worden verantwoord als overschrijding in de jaarrekening. Voor 2015 zal dit als aanvulling op de voorgestelde begroting of als begrotingswijziging worden voorgesteld aan de raad. 3. Kennis te nemen van de voorgestelde adviezen van de Toezichtcommissie bij Verbeterplan 2.0, waaronder: a. Het vaststellen van Verbeterplan 2.0. b. Tijdige besluitvorming over de vervanging van de informatievoorziening van DBGA (Neotax). c. Het goed afstemmen van de veranderingsprocessen in het kader van de RVE-vorming. d. De komende drie jaar terughoudend te zijn met nieuwe projecten en beleidsveranderingen die de uitvoeringscapaciteit van DBGA te boven kunnen gaan. e. In januari 2015 en nader besluit omtrent de toezichtcommissie en haar werkzaamheden te formuleren. Wettelijke grondslag Bestuurlijke achtergrond Op 12 december 2013 keert Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (hierna DBGA) een ongekend hoog foutief bedrag uit aan burgers uithoofde van de woonkostenbijdrage. Na het incident besloot het College van B&W DBGA onder versterkt toezicht te plaatsen. Dit gebeurde middels het collegebesluit op 18 februari 2014 met de nadere inrichting en invulling van het versterkt toezicht op DBGA (BD ). Om de problematiek bij DBGA goed in kaart te kunnen brengen, is in de maanden mei en juni door KPMG een nulmeting inclusief risicoanalyse uitgevoerd. De nulmeting inclusief risicoanalyse is uitgevoerd op de organisatie (soft-controls) en processen (hard-controls) van DBGA. Uit de nulmeting inclusief risicoanalyse blijkt dat er in de dienst aanzienlijke kwetsbaarheden zijn in diverse processen, en dat er verbeteringen noodzakelijk zijn in de cultuur van de organisatie. Uit de nulmeting inclusief risicoanalyse blijkt dat er in de dienst aanzienlijke kwetsbaarheden zijn in diverse processen. Dit onderstreept de noodzaak tot het nemen van maatregelen. Als onderdeel van de ondertoezichtstelling heeft DBGA op 21 maart 2014 Verbeterplan 1.0 opgeleverd. Op basis van de resultaten van de nulmeting inclusief risicoanalyse is Verbeterplan 1.0 vertaald naar concrete projecten in Verbeterplan 2.0. Verbeterplan 1.0 is positief beoordeeld door de Toezichtcommissie en op 22 april 2014 akkoord bevonden door het College van B&W (BD ). Op 7 mei 2014 is Verbeterplan 1.0 besproken met de Tijdelijke Algemene Raadscommissie. Hierin is tevens aangekondigd dat voor het zomerreces Verbeterplan 2.0 zou worden opgeleverd en daarvoor in de maanden mei en juni een nulmeting inclusief risicoanalyse zou plaatsvinden. De resultaten hiervan zijn in het College van 26 augustus besproken (BD ), direct daarna is de raadscommissie Financiën hier middels een brief over geïnformeerd. De lasten voor programmakosten en uitvoeringskosten op basis van Verbeterplan 1.0 zijn reeds verwerkt in de 4-maandsrapportage die is vastgesteld door de Raad. Onderbouwing besluit Ad 1) Verbeterplan DBGA 2.0 Als onderdeel van de ondertoezichtstelling is een toezichtcommissie samengesteld. De Toezichtcommissie houdt in het bijzonder toezicht op het opstellen van een op de problematiek afgestemd verbeterplan, de bewaking van de implementatie ervan en het toezicht op de uitvoering en bijsturing daarvan. De onder toezichtgestelde dienst levert een verbeterplan op. Verbeterplan 1.0 is het basisdocument met maatregelen op hoofdlijnen en verbeterthema s. Het nu voorliggende Verbeterplan 2.0 betreft de uitgewerkte versie. Verbeterplan 2.0 beschrijft de projecten met maatregelen voor de korte en middellange termijn (tot eind 2015). Het doel van Verbeterplan 2.0 is om de basis op orde te krijgen en de primaire en ondersteunende processen bewust te beheersen, zodat incidenten zo goed als mogelijk voorkomen worden. Projecten Verbeterplan 2.0 4

5 Om de basis op orde te krijgen en de primaire en ondersteunende processen bewust te beheersen, zodat incidenten zo goed als mogelijk voorkomen worden, zijn een aantal projecten gedefinieerd: 1. Kaderstelling en sturing 2. Administratieve verwerking en gegevensselectie 3. Heffen 4. Betalen / invorderen 5. Woonkostenbijdrage 6. Interne beheersing 7. Informatievoorziening 8. Professioneel projectmanagement Programma aanpak, rapportage en risicomanagement Het Verbeterplan 2.0 krijgt uitvoering in een programma, aangestuurd door een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de opdrachtgever (directeur DBGA), transitiemanager en programmamanager. Een onafhankelijke kwaliteitsmanager neemt geen besluiten en is daardoor geen onderdeel van de stuurgroep maar woont in haar onafhankelijke rol wel de stuurgroepbijeenkomsten bij. Naast de stuurgroepleden, kent het programma een programmateam met projectleiders en een programmacoördinator. Over de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan rapporteert de directeur DBGA iedere vier maanden (conform de planning- en controlcyclus) aan de gemeentesecretaris, de Toezichtcommissie, het College van B&W en ter kennisname aan de raadscommissie. Dit aan de hand van de gedefinieerde onderwerpen van projecten middels een stoplichtrapportage. Er wordt gerapporteerd over tijd, geld en kwaliteit en de risico s en beheersmaatregelen. De verbetermaatregelen uit verbeterplan 1.0 zijn allemaal verwerkt in de projecten van Verbeterplan 2.0. De nieuwe structuur van Verbeterplan 2.0 wordt leidend voor de voortgangsrapportages. ACAM beoordeelt de voortgangsrapportages en kan op uitnodiging deelnemen aan de toezichtcommissie en op verzoek aanvullend onderzoek doen. De risico s van het verbeterprogramma worden in relatie tot de risico s uit de andere ontwikkelopgaven van DBGA gezien. Met name als het gaat om de draagkracht en het draagvlak van de organisatie. In de stuurgroep is het bespreken van de risico s en de beheersmaatregelen een vast agendapunt. Financiering Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Verbeterplan worden uitvoeringskosten gemaakt. Dit betreft onder andere kosten voor inhuur van expertise en capaciteit en dienstbrede opleiding. Naast uitvoeringskosten worden er kosten gemaakt voor de aansturing en begeleiding van het programma. Dit betreft onder andere kosten voor programmamanagement, kwaliteitsmanagement, coördinatie en rapportage. De totale kosten voor de duur van het programma bedragen (2014/2015). De kosten zijn als volgt opgebouwd: TOTALE KOSTEN VERBETERPLAN Uitvoeringskosten (reeds verwerkt in 4-maands o.b.v. Verbeterplan 1.0) Programmakosten (reeds verwerkt in 4-maands o.b.v. Verbeterplan 1.0) Uitvoeringskosten (nieuw o.b.v. Verbeterplan 2.0) Programmakosten (nieuw o.b.v. Verbeterplan 2.0) Totale begrote programmakosten (2014/2015) In de 4-maandsrapportage is in totaal verwerkt voor de uitvoering van een aantal aanbevelingen uit Verbeterplan 1.0 en de programmakosten voor Vervanging Neotax Als onderdeel van het toezicht niveau C dient de informatievoorziening van DBGA (Neotax) vervangen te worden. Voor de vervanging is een structurele lange termijn oplossing nodig. De vervanging is essentieel om de processen van DBGA op goed niveau te brengen, maar dit is geen onderdeel van Verbeterplan 2.0. De Toezichtcommissie geeft in haar advies (zie besluit 3) aan dat het verbeterplan niet 5

6 betekent dat er in de komende jaren geen risico s meer bestaan in de uitvoering: de combinatie van Neotax en de veranderprocessen maakt het geheel nog steeds kwetsbaar. De afgelopen maanden heeft de stad het traject Business Informatie Plan (BIP) doorlopen welke voorziet in de verkenning van de vraag en de mogelijkheden hiervan. In navolging daarop wordt ter voorbereiding op de vervanging van Neotax wordt een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingen via een marktverkenning en wordt het voorkeursscenario onderbouwd in een business case. De visie van DBGA hierop wordt aangescherpt en getoetst. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie hiervan. Voor begeleiding van dit traject wordt o.a. een projectmanager/consultant aangetrokken. De financiering van deze begeleiding is meegenomen in de 4-maandsrapportage. De aanvullende kosten voor het uitvoeren van het onderzoek en de onderbouwing ( ,-) zijn opgenomen als projectoverstijgende uitvoeringskosten. De kosten voor de realisatie van de vervanging van Neotax vallen buiten scope van het verbeterplan. Ad 2) Resterende uitgaven voor uitvoering Verbeterplan en 2015 Voor de resterende noodzakelijke uitvoeringskosten voor 2014, die voortkomen uit Verbeterplan 2.0 is geen dekking. In totaal bedragen deze maximaal Voorgesteld wordt om de dekking van deze resterende uitgaven als knelpunt bij de 8-maandsrapportage te noemen. Dit omdat het bedrag lager is dan het minimum vereiste bedrag van 1 miljoen en daarom niet als voorstel voor een begrotingswijziging in de 8-maandsrapportage kan worden opgevoerd. Indien blijkt dat DBGA over het jaar 2014 een overschrijding heeft als gevolg van bovengenoemde gemaakte kosten ten behoeve van het Verbeterplan 2.0, die niet gecompenseerd worden door meevallers op andere lasten binnen DBGA, zal deze in de jaarrekening 2014 worden meegenomen. In de rompbegroting 2015 is voor de uitvoering van het verbeterplan opgenomen. Een nadere raming van de uitvoeringskosten op basis van de nulmeting inclusief risicoanalyse maakt duidelijk dat er in extra nodig is in verband met het pakket aan maatregelen zoals omschreven in Verbeterplan 2.0. Ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2015 wordt een bedrag van aangevraagd. Ad 3) Advies Toezichtcommissie Verbeterplan 2.0 is besproken in de Toezichtcommissie van 1 juli Hierin heeft de Toezichtcommissie positief gereageerd op het document. De Toezichtcommissie adviseert het College het Verbeterplan 2.0 vast te stellen. De commissie is van mening dat de beschreven stappen in het verbeterplan en de benoemde beheersmaatregelen de juiste zijn om de beoogde doelen te realiseren. De focus moet nu komen te liggen op onverwijlde uitvoering van het plan waarbij de commissie haar monitorende rol actief zal invullen. De toezichtcommissie geeft in haar advies aan dat het verbeterplan niet betekent dat er in de komende jaren geen risico s meer bestaan in de uitvoering: de combinatie van Neotax en de veranderprocessen maakt het geheel nog steeds kwetsbaar. Financiële paragraaf Grondexploitatie: Ja/Nee Nee Totale omvang krediet: Financiële dekking: Investering: Ja/Nee Nee Totale omvang krediet: Afschrijvingstermijn: Gebruikt rentepercentage: % Looptijd krediet: Is de regeling kredieten van toepassing: Ja/Nee Nee Omvang aangevraagd krediet (excl BTW) Regeling Risicovolle Projecten van toepassing: Ja/Nee Nee Zijn er risico s en zo ja, hoe worden deze beheerst? In de uitvoering van het Verbeterplan 2.0 speelt een aantal belangrijke risico s. De RVE vorming en de ontvlechting van bedrijfsonderdelen als informatievoorziening en bedrijfsvoering, terwijl de veranderopgave juist een sterke focus op die twee kent, is een belangrijk risico. Een investering in governance is gewenst, maar de plaatsing van managers laat als gevolg van een vertraging in de reorganisatie op zich wachten. 6

7 In de stuurgroep is het bespreken van de risico s en de beheersmaatregelen een vast agendapunt. Een groot aantal beheersmaatregelen in de projectplannen van verbeterplan 2.0 betreffen organisatieonderdelen, die organisatorisch buiten DBGA worden geplaatst. Hiermee wordt het behalen van de strategische doelstellingen een gezamenlijke opgave van de RVE Belastingen en de clusters Bedrijfsvoering en Dienstverlening & Informatie. DBGA houdt nadrukkelijk rekening met deze verandering door gezamenlijk op te trekken in het risicomanagement en de realisatie van de doelstellingen. Financiële gevolgen Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer Overige exploitatielasten Dienst belastingen Baten 0 Saldo ten laste van de algemene middelen Waarvan nog niet gedekt Toelichting Financiële consequenties: Onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming. DBGA kan de kosten voor de uitvoering van het verbeterplan niet binnen de eigen begroting opvangen. In de 4-maandsrapportage is in totaal verwerkt voor de uitvoering van een aantal aanbevelingen uit Verbeterplan 1.0 en de programmakosten voor Voor de resterende noodzakelijke uitvoeringskosten voor 2014, die voortkomen uit Verbeterplan 2.0 is geen dekking. In totaal bedragen deze maximaal Voorgesteld wordt om de dekking van deze resterende uitgaven als knelpunt bij de 8-maandsrapportage te noemen. Dit omdat het bedrag lager is dan het minimum vereiste bedrag van 1 miljoen en daarom niet als voorstel voor een begrotingswijziging in de 8-maandsrapportage kan worden opgevoerd. Indien blijkt dat DBGA over het jaar 2014 een overschrijding heeft als gevolg van bovengenoemde gemaakte kosten ten behoeve van het Verbeterplan 2.0, die niet gecompenseerd worden door meevallers op andere lasten binnen DBGA, zal deze in de jaarrekening 2014 worden meegenomen. In de rompbegroting 2015 is voor de uitvoering van het Verbeterplan opgenomen. Een nadere raming van de uitvoeringskosten op basis van de nulmeting maakt duidelijk dat er in extra nodig is in verband met het pakket aan maatregelen zoals omschreven in Verbeterplan 2.0. Ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2015 wordt een bedrag van aangevraagd. Geheimhouding Stukken Meegestuurd - Bijlage 1: Verbeterplan DBGA 2.0 Bewust beheersen van ons werk -Bijlage 2: Advies Toezichtcommissie Verbeterplan 2.0 Ter inzage gelegd Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en adres) Niki Laan, , Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam A.van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 7

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Jaar 2016 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 12 juli 2016 Tekst van openbare

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2013-010040 directie sb dienst ivv Voordracht voor de collegevergadering van 29 oktober 2013 Portefeuille 29 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

B&W. Voordracht voor de collegevergadering van. 27 januari 2015. Werkplan Sociale Firma's

B&W. Voordracht voor de collegevergadering van. 27 januari 2015. Werkplan Sociale Firma's Nummer Directie Dienst BD2014-013524 directie sb dienst werk en inkomen Voordracht voor de collegevergadering van 27 januari 2015 Portefeuille 43/28 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2015-009790 directie sb rve verkeer en or Voordracht voor de collegevergadering van 25 augustus 2015 Portefeuille 35 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN

Aanbiedingsformulier BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp 5e Algemene begrotingswijziging 2000 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie FAWV in te stemmen met de 5 e algemene begrotingswijziging 2000. Korte overwegingen In de

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT

Raadsvoorstel. Onderwerp Businesscase Financiën, Personeel & Organisatie/ Samenwerking CGT Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.07 Registratienummer : 13.008060 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 17/18 december 2014 Bijlage 5

Voordracht voor de raadsvergadering van 17/18 december 2014 Bijlage 5 Gemeenteblad 17/18 december 2014 Bijlage 5 Jaar 2014 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Onderwerp Intrekking

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Onderzoekscommissie Steenwijkerland

Onderzoekscommissie Steenwijkerland Onderzoekscommissie Steenwijkerland Adviesrapportage onderzoek verbouwing De Meenthe (2) 1 oktober 2012 Colofon Een onderzoek door de raad is een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek

Nadere informatie

Beheerplan begraafplaats

Beheerplan begraafplaats B en W voorstel 13INT02230 Onderwerp Beheerplan begraafplaats Samenvatting voorstel In de raadsvergadering van 1 oktober 2013 is door Borne Nu een initiatiefvoorstel ingediend om de taakstelling van i

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

voorstel gemeenteraad Onderwerp Invullen randvoorwaarden Expertteam Landgraaf Heerlen Voorstel en besluit: De raad voor te stellen:

voorstel gemeenteraad Onderwerp Invullen randvoorwaarden Expertteam Landgraaf Heerlen Voorstel en besluit: De raad voor te stellen: Datum: 13 december 2016 Registratienummer: voorstel gemeenteraad Auteur: D. Huurdeman Afdeling: 27.00.0 Strategie en Control Telefoonnummer: 4194 Mede-auteur: M. Reinders Openbaarheid: Openbaar Ambt. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstelnummer Datum Onderwerp 2016.00002 12 januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio Programma Utrecht Burger en Bestuur Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel Registratienr. 6190455 Steller/telnr. Henk Weggemans/ 60 52 Bijlagen 0 Classificatie Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. C.L. Jonkers dhr. J.L.M. Vlaar :

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. C.L. Jonkers dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouders Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. C.L. Jonkers dhr. J.L.M. Vlaar

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met.

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met. Raadsvergadering Volgnummer 141-2015 Onderwerp Programmanummer Controleprotocol Jeugdzorg en Wmo Centrumgemeente Maastricht 2015 en verder Niet van toepassing Registratienummer 2015-39368 Collegevergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00139* GR16.00139 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 12 oktober 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 25 oktober 2016 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2007054 Datum: Behandelend R.M.Maris ambtenaar 28062007 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345636282 Y.C.M. de Rijk ONDERWERP: Verordening budget en kredietbewaking

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d.

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26 maart 2015 15-015 Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur A.M. Schneider Telefoon 5113691 E-mail: a.schneider@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/38395 Bijlage

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie