Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5"

Transcriptie

1 Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Van 7 juli 2015 Besluiten- c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden (SGP), J.K. Matze (SGP), R.M. Vos (SGP), H.T.M. van Vugt (GBK), W.M. Walle (GBK) en R. van den Brom (CDA), mevr. K.H. Vorthoren (CDA), dhr. R. Zwijgers (CDA), mevr. M.C.M. Boorsma-Ruitenberg (VVD), de heren L.P. Hoek (VVD), J. Stelpstra (PvdA) en C. Aan de Wiel (GL) en mevr. E.L.S. van Wetten (D66) College van B & W: de heren G.C. den Boer (wethouder SGP), P. Boogaard (wethouder CDA) en L.P.T. Honders (wethouder PvdA) Ambtelijke ondersteuning: de heren C. Blaak (afdeling ontwikkeling&beheer), M.A.I. Born (Gemeentesecretaris) en K.K.Uitterlinden (afdeling bedrijfsvoering) en mevr. A. Phaff (afdeling dienstverlening) Afwezig: mevr. A.M.E. van Hulst-Sundermeijer (GBK) Publieke tribune: 16 personen OPENBARE ZITTING Punt Onderwerp Opmerkingen Besluit / Afspraak / Toezegging 1. Opening De voorzitter meldt de afwezigheid van mevr. A.M.E. van Hulst- Sundermeijer (GBK). Er is geen spreekrecht aangevraagd. 2. Vaststelling van de agenda De voorzitter meldt dat de accountantsverklaring is toegevoegd onder agendapunt 9.6. Dhr. Stelpstra stelt voor agendapunt 9.7 wel te bespreken, maar daarover nog geen besluit te nemen. Als de raad hiermee instemt, zal hij bij agendapunt 9.6 een amendement indienen (in verband met gevolgen voor het ontwerpbesluit over de jaarrekening). De agenda wordt met deze opmerkingen/wijzigingen vastgesteld. 1

2 De leden kunnen zich vinden in het voorstel van de voorzitter over de sprekersvolgorde bij agendapunt 9.9 algemene beschouwingen door GBK, SGP, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66). 3. Aanwijzing primus bij hoofdelijke stemming Dhr. A. de Bruin (SGP) zal bij hoofdelijke stemming als eerste zijn stem uitbrengen. 4. Verslag/verantwoording door leden Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regelingen - De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4.1 Algemeen Bestuur ISHW d.d. 18 juni 2015 (KDK/5663) 4.2 Algemeen Bestuur RAD d.d. 22 juni 2015 (KDK/5580) 4.3 Algemeen Bestuur RSD d.d. 23 juni Algemeen Bestuur SVHW d.d. 24 juni 2015 (KDK/5694) 4.5 Algemeen Bestuur WHW d.d. 23 juni 2015 (KDK/5718) 4.6 Algemeen Bestuur VRZHZ d.d. 25 juni 2015 (KDK/5652) De voorzitter geeft een korte terugkoppeling. Boven op de afgesproken besparing van 3,9 miljoen ligt er een taakstelling van 4,7 miljoen. In het bestuur was een meerderheid voor uitwerking van voorstellen met een lage bestuurlijke impact en oplopend financieel resultaat). In AB van september zal over de uitwerking worden besloten, waarna een zienswijzeprocedure voor gemeenteraden wordt doorlopen. 4.7 Raadsledenoverleg Hoeksche Waard (ROHW) d.d. 1 juli 2015 (KDK/5743) 4.8 Algemeen Bestuur DG&J d.d. 2 juli 2015 Mevr. Boorsma (VVD) dient een Wethouder Honders zegt dat de definitieve 2

3 (KDK/5733) GEMEENTE 4.9 Algemeen Bestuur van het SOHW d.d. 7 juli 2015 (KDK/5763) 5. Vaststelling besluitenlijst van de raad van 9 juni 2015 (KDK/4311i2204) motie in op de conceptraadsinformatiebrief. Mevr. Boorsma (VVD) wil graag het BMC rapport inzien (op blz. 7 zijn conclusies en aanbevelingen weggelaten die wil de VVD graag zien). raadsinformatiebrief over het Governance rapport van BMC vrijdag 10 juli beschikbaar komt. Mede om die reden ontraadt hij de motie. De raad stemt unaniem in met de motie (zie bijlage besluitenlijst) Geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld. 6. Spreekrecht toehoorders Er is geen spreekrecht aangevraagd. 7. Ingekomen stukken en mededelingen (KDK/3977i2206) - De stukken 7.1 tot en met 7.5 worden voor kennisgeving aangenomen. Wethouder Boogaard deelt mee dat het inzamelen van het taxus boccata snoeisel volgend jaar zal gebeuren (dit jaar waren er al teveel aanmeldingen bij de organisatie). De voorzitter meldt dat de Commissaris van de Koning op 9 juli een informeel werkbezoek brengt aan de Hoeksche Waard. 7.1 Verzoek om zienswijze oprichting B.V. (RAD HW) 7.2 Beantwoording vraag uitvoeringsprogramma jeugdhulp 7.3 Beantwoording vraag calamiteitenplan jeugdhulp en Wmo 7.4 Stand van zaken windenergie Korendijk 7.5 Beantwoording vraag transitie en transformatie 8. Voorstellen van de raad Deze zijn er niet Voorstellen van het college 9.1 Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) (KDK/5422) Dhr. Hoek (VVD) merkt op dat het niet alleen gaat om het mogelijk maken van de privaatrechtelijke De voorzitter zegt toe dat in het najaar ook over de andere zaken van deze gemeenschappelijke regeling kan worden gesproken. 3

4 9.2 Kaders ontwikkeling bedrijventerrein De Leeuw 4 in Zuid-Beijerland (KDK/4623) vennootschap maar ook over andere zaken, zoals zeggenschap etc. Er worden vragen gesteld over de ruimtelijke inpassing (uitwerking volgt), de duurzaamheid gebouwen (opgenomen in Bouwbesluit) en bewaken kaders (geen concurrentie bedrijvenpark HW) 9.3 Actualisatie grondexploitaties 2015 (KDK/4906) Geen opmerkingen. 9.4 Zienswijze geconsolideerde begroting van de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (KDK/5460) 9.5 Beëindiging GR RSD HW en aanpassing GR WHW-bedrijven (KDK/5335) Geen opmerkingen. Geen opmerkingen. 9.6 Jaarrekening Korendijk 2014 (KDK/5603) Dhr. Stelpstra (PvdA) dient een amendement in (zie bijlage besluitenlijst). 9.7 Aanleg parkeervakken aan de Johan Berkstraat in Zuid-Beijerland en de aanleg Kiss & ride strook aan de Kon. Wilhelminastraat in Piershil (KDK/5598) De besluitvorming over dit voorstel wordt aangehouden. Mevr. Vorthoren (CDA) stelt aanvullende vraag of aanleg nodig is voor de veiligheid? De fracties van de VVD, GL en D66 laten nu al weten tegen het voorstel te zijn. 9.8 Voorjaarsnota Korendijk 2015 (KDK/5472) Dhr. Matze (SGP) stipt ontwikkeling Hitsertse kade aan. 9.9 Kadernota Korendijk 2016 (KDK/4643) De voorzitter houdt de volgende volgorde aan (1 e termijn) GBK, De raad stemt unaniem in met het amendement. Het gewijzigde voorstel (besluit) wordt unaniem aangenomen. Het voorstel komt in september terug voor besluitvorming. Zie bijlage besluitenlijst Wethouder Honders geeft aan dat er een vervolgbijeenkomst komt in september (2 september/zelfde avond als omgevingsvisie). Zie bijlage besluitenlijst voor algemene beschouwingen. 4

5 SGP, VVD (namens VVD, GBK, GL en D66), CDA, PvdA. Vervolgens volgen in termijn 1A GBK, VVD, GL en D66 D66 dient de volgende moties in: = M1 over waardering mantelzorg; = M2 over invoering jeugdlintjes. GBK dient de volgende moties in: = M3 over sportstimulering onder jongeren; = M4 over stimulering van de opleidingen voor EHBO dan wel reanimatie en AED-bediening. GBK, VVD, GroenLinks en D66 dienen de volgende motie in: M5 over herschrijving van de Kadernota. Er wordt eerst gestemd over M5 vervolgens over het voorstel van de kadernota en daarna over de Moties 1 t/m 4 Motie M5 van GBK/VVD/GL/D66 wordt verworpen met 6 stemmen voor (GBK, VVD, GL en D66), 8 stemmen tegen (SGP, CDA en PvdA). Het voorstel (kadernota) wordt aangenomen met 8 stemmen voor (SGP, CDA en PvdA) en 6 stemmen tegen (GBK, VVD, GL en D66). Motie M1 van D66 wordt verworpen met 6 stemmen voor (GBK, VVD, GL en D66) en 8 stemmen tegen (SGP, CDA en PvdA). Motie M2 van D66 wordt verworpen met 6 stemmen voor (GBK, VVD, GL en D66) en 8 stemmen tegen (SGP, CDA en PvdA). De moties M3 en M4 van GBK worden aangehouden tot de begrotingsbehandeling. Toezeggingen: Wethouder den Boer meldt dat er in september een notitie over het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen komt, waarbij naar duurzaamheid is gekeken. Verder komt er ook een notitie over de gemeentelijke bergraafkosten. De voorzitter geeft aan dat dit najaar het voorstel over de nota integrale veiligheid komt. Hij overweegt de resultaten van de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse in vertrouwelijkheid met de raad te delen. 10 Bespreekpunten 11 Rondvraag Mevr. Van Wetten (D66) merkt op Wethouder Boogaard zal dit navragen. 5

6 dat muur op het perceel van de Herbergier (Voorstraat Piershil) slecht is. Is de gemeente niet mede-eigenaar? Moeten er 15 parkeervakken op eigen terrein komen? De meeste gasten rijden zelf geen auto. (vraag: zie bijlage besluitenlijst). 12 Sluiting Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 september 2015 de griffier, de voorzitter, A. Goslings drs. S. Stoop 6

7 Bijlage Besluitenlijst raad 7 juli 2015/Vragen en toezeggingen Vraag Agendapunt 12 Rondvraag Mevr. Van Wetten (D66) merkt op dat muur op het perceel van de Herbergier (Voorstraat Piershil) slecht is. Is de gemeente niet mede-eigenaar? Moeten er 15 parkeervakken op eigen terrein komen? De meeste gasten rijden zelf geen auto. Wethouder Boogaard zal dit navragen. Toezeggingen Agendapunt 4.6 Verslag/verantwoording door leden Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regelingen 4.6 Algemeen Bestuur VRZHZ d.d. 25 juni 2015 (KDK/5652) In AB van september zal over de uitwerking worden besloten, waarna een zienswijzeprocedure voor gemeenteraden wordt doorlopen. Agendapunt 7 Ingekomen stukken en mededelingen Wethouder Boogaard deelt mee dat het inzamelen van het taxus boccata snoeisel volgend jaar zal gebeuren (dit jaar waren er al teveel aanmeldingen bij de organisatie). Agendapunt 9.1 Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) (KDK/5422) De voorzitter zegt toe dat in het najaar ook over de andere zaken van deze gemeenschappelijke regeling kan worden gesproken. Agendapunt 9.7 Aanleg parkeervakken aan de Johan Berkstraat in Zuid-Beijerland en de aanleg Kiss & ride strook aan de Kon. Wilhelminastraat in Piershil (KDK/5598) Mevr. Vorthoren (CDA) stelt aanvullende vraag of aanleg nodig is voor de veiligheid? Agendapunt 9.9 Kadernota Korendijk 2016 (KDK/4643) Wethouder den Boer meldt dat er in september een notitie over het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen komt, waarbij naar duurzaamheid is gekeken. Verder komt er ook een notitie over de gemeentelijke bergraafkosten. De voorzitter geeft aan dat dit najaar het voorstel over de nota integrale veiligheid komt. Hij overweegt de resultaten van de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse in vertrouwelijkheid met de raad te delen. 7

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Raad KDK/7595i.4193 Agendapunt 5

Raad KDK/7595i.4193 Agendapunt 5 Raad KDK/7595i.4193 Agendapunt 5 van 5 juli 2016 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4109i2407 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4109i2407 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4109i2407 Agendapunt 4 Van 23 juni 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: mevr. A.M.W. van Hulst-Sundermeijer (GBK) Griffier: mevr. A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP),

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/7593 i.5043 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/7593 i.5043 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/7593 i.5043 Agendapunt 4 Van 22 november 2016 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: Ambt. ondersteuning: Afwezig: mw. A.M.E. van HulstSundermeijer

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/7593i3254 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/7593i3254 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/7593i3254 Agendapunt 4 Van 5 januari 2016 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: Ambt. ondersteuning: Afwezig: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A.

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 17 september 2013 KNDK/2013/2303 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 17 september 2013 KNDK/2013/2303 5 *0010100120132303* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 17 september 2013 KNDK/2013/2303 5 Datum: 13 augustus 2013 Verzonden: 5 september 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4109i.2591 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4109i.2591 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4109i.2591 Agendapunt 4 Van 1 september 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: mevr. M.C.M. BoorsmaRuitenberg (VVD) Griffier: mevr. A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP),

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/2476 i.779 5. Datum: 18 juli 2014 Verzonden: 11 augustus 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/2476 i.779 5. Datum: 18 juli 2014 Verzonden: 11 augustus 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/2476 i.779 5 Datum: 18 juli 2014 Verzonden: 11 augustus 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KDK/ Datum: 19 december 2013 Verzonden: 16 januari 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KDK/ Datum: 19 december 2013 Verzonden: 16 januari 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KDK/183 5 Datum: 19 december 2013 Verzonden: 16 januari 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5 *0010100120101029* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5 Datum: 24 maart 2010 Verzonden: 8 april 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/1190 i.460 5. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 20 maart 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/1190 i.460 5. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 20 maart 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/1190 i.460 5 Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 20 maart 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

Openbaar besluit: Ter afdoening naar: Terugkoppeling naar B&W:

Openbaar besluit: Ter afdoening naar: Terugkoppeling naar B&W: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 5 juli 2016 Nummer: 2016 / 27 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard, G.C.

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2012/3077 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2012/3077 5 *0010100120123077* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2012/3077 5 Datum: 25 september 2012 Verzonden: 11 oktober 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL

* * RAADSVOORSTEL *0010100120092091* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 7 juli 2009 KNDK/2009/2091 5 Datum: 10-06-2009 Verzonden: 26 juni 2009 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

Het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak op het perceel Koningin Wilhelminastraat 23 in Piershil

Het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak op het perceel Koningin Wilhelminastraat 23 in Piershil Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 29 november 2016 Nummer: 2016 / 48-A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 Van 1 juli 2014 KDK/2355 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 Van 1 juli 2014 KDK/2355 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 Van 1 juli 2014 KDK/2355 Verslag Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: Bestuurders: Adviseurs: Afwezig: Gemeenteraad mevr. M.C.M. Boorsma-Ruitenberg (VVD) mevr.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 februari 2014 KDK/ Datum: 3 februari 2014 Verzonden: 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 februari 2014 KDK/ Datum: 3 februari 2014 Verzonden: 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 februari 2014 KDK/775 5 Datum: 3 februari 2014 Verzonden: 13 februari 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

* * Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 maart /1325 Verslag

* * Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 maart /1325 Verslag *010010120101325* Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 maart 2010 2010/1325 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Afwezig m.k Bestuurders Adviseurs Publiek : dhr. E. Minnaard (PvdA) :

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 augustus /3304 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 augustus /3304 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 augustus 2011 2011/3304 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. A. v.d. Linden (voorzitter, SGP)

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 16 juli 2013 KNDK/2013/1868 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 16 juli 2013 KNDK/2013/1868 5 *0010100120131868* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 16 juli 2013 KNDK/2013/1868 5 Datum: 24 juni 2013 Verzonden: 4 juli 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

M.A.I.Born, secretaris KDK / A Subsidietoekenning 2017 Dorpsbelang Zuid-Beijerland

M.A.I.Born, secretaris KDK / A Subsidietoekenning 2017 Dorpsbelang Zuid-Beijerland Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 3 januari 2017 Nummer: 2016 / 1-A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard, G.C.

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van 16 juli 2013 Aanwezig Afwezig Aanvang : J.J. Luteijn, voorzitter H.J. Flieringa, wethouder A.J. Herweijer, wethouder P.R. Riedijk, wethouder

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 26 april 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02784/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

*0010100120092595* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2595 5

*0010100120092595* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2595 5 *0010100120092595* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2595 5 Datum: 13-07-2009 Verzonden: 17 september 2009 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Aanwezigen op tribune: 6 Aanwezige pers: Vaststellen agenda

Aanwezigen op tribune: 6 Aanwezige pers: Vaststellen agenda BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN OP DONDERDAG 12 APRIL 2007, AANVANG 20.10 UUR, IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 24 maart /1173 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 24 maart /1173 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 24 maart 2009 2009/1173 Verslag Aanwezig Voorzitter : dhr. E. Minaard (PvdA), voorzitter Secretaris : mw. A. Goslings, griffier Leden : de heren C.H. Moree (SGP),

Nadere informatie

Agendapunt: 51/02 Registratienummer: A-00558/KDK/03422 Onderwerp: Drie maanden rapportage jongerenwerk juni t/m augustus 2014 Openbaar besluit:

Agendapunt: 51/02 Registratienummer: A-00558/KDK/03422 Onderwerp: Drie maanden rapportage jongerenwerk juni t/m augustus 2014 Openbaar besluit: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 16 december 2014 Nummer: 2014 / 51 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus.

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. ONDERWERP 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. 2. Notulen vergaderingen. a. Notulen vergadering AB 22 september 2010. b. Verkorte besluitenlijst vergadering 22 september 2010. c. Adviezen

Nadere informatie

*0010100120112808* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 september 2011 KNDK/2011/2808 5

*0010100120112808* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 september 2011 KNDK/2011/2808 5 *0010100120112808* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 september 2011 KNDK/2011/2808 5 Datum: 21 juli 2011 Verzonden: 8 september 2011 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 21 juni 2011 2011/2249 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 21 juni 2011 2011/2249 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 21 juni 2011 2011/2249 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. A. V.d. Linden (voorzitter, SGP)

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 20 mei 2015

Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 20 mei 2015 Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 20 mei 2015 Aanwezig de heer N.P.M. Schoof (voorzitter), de heer J.M. Dank (PvdA

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 29 september 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 13 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 4 september /2897 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 4 september /2897 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 4 september 2012 2012/2897 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. J. Stelpstra (voorzitter, PvdA)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014

RAADSVOORSTEL. 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 13 mei 2014 KDK/00873/i.00437 9.3 Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 1 mei 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Financien projectorganisatie 3 Decentralisaties

Nadere informatie

Agenda en stukken vergadering dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) d.d. 20 december 2016.

Agenda en stukken vergadering dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) d.d. 20 december 2016. Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 20 december 2016 Nummer: 2016 / 51 A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Op 1 oktober is de vergadering na agendapunt 12 geschorst. Op 5 oktober is de vergadering heropend bij agendapunt 13.

Op 1 oktober is de vergadering na agendapunt 12 geschorst. Op 5 oktober is de vergadering heropend bij agendapunt 13. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 01-10-2009 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: F. Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 1 oktober 2009 1 Opening Op 1 oktober

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

mevrouw E.A.G. van Leeuwen-Klink, wethouder de heer mr. T. Van Houwelingen, wethouder

mevrouw E.A.G. van Leeuwen-Klink, wethouder de heer mr. T. Van Houwelingen, wethouder Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 29 oktober 2015 in het gemeentehuis te Hoornaar en vervolgd op donderdag 5 november. Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/ Datum: 1 april 2014 Verzonden: 1 mei 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/ Datum: 1 april 2014 Verzonden: 1 mei 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/01283 5 Datum: 1 april 2014 Verzonden: 1 mei 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering 25 maart

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Agendapunt: 07/03 Registratienummer: KNDK/2012/3545 Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard Openbaar besluit:

Agendapunt: 07/03 Registratienummer: KNDK/2012/3545 Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard Openbaar besluit: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 12 februari 2013 Nummer: 2013 / 07 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; A.M.E. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

*0010100120092508* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2508 5

*0010100120092508* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2508 5 *0010100120092508* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2508 5 Datum: 07-07-2009 Verzonden: 17 september 2009 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld. Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 31 maart 2016, vervolgd op 7 april 2016 in het gemeentehuis te Hoornaar. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen geen agendapunten voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen geen agendapunten voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 26-01-2017 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:35 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. 2 Inspraak

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v Besluitenlijst Oordeelsvormende bijeenkomst gemeenteraad Sliedrecht op dinsdag 14 april 2015 Aanwezig/woordvoering 9 10 11 13 14 15 SGP-ChristenUnie M. Visser raadslid v v v v v v H.M. Baars-Mulder raadslid

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 4 november 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie