-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten. Datum 28 november 2011 Referentie"

Transcriptie

1 -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten Datum 28 november 2011 Referentie

2 Referentie Rapporttitel -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten Datum 28 november 2011 Opdrachtgever Contactpersoon Van Wijnen Projectontwikkeling Midden BV p/a Skope Vastgoed Postbus DA 'S-HERTOGENBOSCH Mevrouw S. van Gool Behandeld door ing. R.F.H. Schoonbrood Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Pettelaarpark PR 'S-HERTOGENBOSCH Postbus AP 'S-HERTOGENBOSCH Telefoon Fax definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader Grens- en richtwaarden luchtkwaliteit Toetsingskader 4 3 Uitgangspunten onderzoek Planontwikkeling en emissiebronnen Onderzoeksdoelstelling Rekenmethode Toetsparameters Achtergrondconcentraties Zichtjaren Regulier verkeer en verkeer aantrekkende werking Rekenpunten Wegkenmerken 8 4 Resultaten 9 5 Conclusie 10 Bijlagen Bijlage I Bijlage I-1 Verkeersgegevens Bijlage II Bijlage II-1 Invoer CAR II 2011, 2015, 2020 Bijlage III Bijlage III-1 Rekenresultaten -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 2

4 1 Inleiding In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden BV zijn door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV de luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met de ingebruikname van de nieuwe functies in het plan Winkels, wonen, parkeren, Weesp Achtergracht geïnventariseerd. Om het plan te kunnen realiseren dient een besluit te worden genomen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met het plan in acht te nemen. Concreet betekent dit dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit die samenhangen met de ingebruikname van de nieuwbouw te worden getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Behalve deze wettelijke toets dient het bevoegd gezag bij de besluitvorming een belangenafweging te maken waaruit volgt of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit is het in dit kader relevant of het aannemelijk is dat concentratiegrenswaarden uit de Wet milieubeheer worden gerespecteerd ter plaatse van het plangebied. Voorliggende rapportage dient ter ondersteuning van de te doorlopen ruimtelijke besluitvormingsprocedure(s). -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 3

5 2 Wettelijk kader 2.1 Grens- en richtwaarden luchtkwaliteit In bijlage II van de Wet milieubeheer zijn voor de volgende stoffen grenswaarden voor de concentratie in de buitenlucht opgenomen: stikstofdioxide (NO 2 ), fijn stof (PM 10 ), benzeen (C 6 H 6 ), zwaveldioxide (SO 2 ), lood (Pb), koolmonoxide (CO). Voor stikstofdioxide (NO 2 ) gelden de volgende grenswaarden: 200 microgram per m 3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal achttien maal per kalenderjaar mag worden overschreden, en 40 microgram per m 3 als jaargemiddelde concentratie vanaf 1 januari Voor zwevende deeltjes (PM 10 ) gelden de volgende grenswaarden: 40 microgram per m 3 als jaargemiddelde concentratie, én 50 microgram per m 3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Voor benzeen gelden de volgende grenswaarden, gedefinieerd als jaargemiddelde concentraties: tot 1 januari microgram per m 3, en met ingang van 1 januari 2010, 5 microgram per m 3. Voor benzeen gelden plandrempels voor de bescherming van de gezondheid van de mens, gedefinieerd als jaargemiddelde concentraties, te weten 7 microgram per m 3 voor Voor zwaveldioxide gelden de volgende grenswaarden: 350 microgram per m 3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag worden overschreden en 125 microgram per m 3 als vierentwintiguurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Voor lood geldt 0,5 microgram per m 3 als jaargemiddelde concentratie als grenswaarde. Voor koolmonoxide geldt microgram per m 3 als achtuurgemiddelde concentratie als grenswaarde. In 2009 heeft de Europese Commissie ingestemd met het Nederlandse verzoek tot uitstel voor het voldoen aan de grenswaarden. Het tijdstip waarop aan de normen voor PM 10 moet worden voldaan is uitgesteld tot 11 juni 2011 en dat voor de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide NO 2 wordt voor Nederland 1 januari Toetsingskader De wijze waarop het aspect luchtkwaliteit in acht genomen dient te worden bij planvorming is geregeld in artikel 5.16 van de Wet milieubeheer en kan als volgt worden samengevat: Indien aannemelijk is gemaakt dat grenswaarden niet worden overschreden na realisatie van het plan, vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van dat plan, zelfs niet indien het voorgenomen plan leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Indien één of meerdere grenswaarde(n) reeds worden overschreden vóór realisatie van het plan dan wel indien één of meerdere grenswaarde(n) zullen worden overschreden ten gevolge van de realisatie van het plan, dan kan het voorgenomen plan alsnog worden gerealiseerd indien het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van een stof waarvoor grenswaarden worden overschreden. In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen is geregeld tot welke bijdrage aan concentraties aan luchtverontreinigende stoffen sprake is van een niet in betekenende mate bijdrage. -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 4

6 De toetsing tot het bepalen van een niet in betekenende mate project is beperkt tot de stoffen waarbij de kans op overschrijding van de daarvoor gestelde grenswaarden het grootst is, te weten PM 10 en NO 2. De niet in betekenende mate grens bedraagt 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van de betreffende stof. -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 5

7 3 Uitgangspunten onderzoek 3.1 Planontwikkeling en emissiebronnen Het plangebied is gesitueerd in de hoek van de Achtergracht en de Groeneweg te Weesp. In het plangebied bevinden zich in de huidige situatie onder meer een supermarkt, enkele winkels, een brandweerkazerne en een parkeerplaats. De ontwikkeling omvat nagenoeg dezelfde functies maar gaat uit van grotere uitvoering. De parkeervoorzieningen worden in een nog aan te leggen kelder gerealiseerd. Tevens worden er appartementen gerealiseerd. Het effect van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit beperkt zich tot een effect als gevolg van wijzigingen in het verkeersbeeld. Van en naar het plangebied zal, evenals in de huidige situatie, sprake zijn van motorvoertuigenbewegingen. Een eventuele toename van verkeer op een weg kan leiden tot een toename van de emissies van luchtverontreinigende stoffen en daarmee ook tot een toename van de concentraties van deze stoffen langs de betreffende weg. Uit de door de gemeente Weesp aangeleverde verkeersgegevens blijkt dat de intensiteiten op de Groeneweg en de in het verlengde hiervan gelegen C.J. Houtenlaan circa 3,5 maal zo hoog is als de intensiteit op de Achtergracht. De parkeerkelder ontsluit op de Groeneweg. Vanwege voornoemde omstandigheden is het onderzoek luchtkwaliteit gericht op de verkeersstromen over de Groeneweg en de C.J. Houtenlaan. 3.2 Onderzoeksdoelstelling Beschouwd wordt of het aannemelijk is dat als gevolg van de planontwikkeling grenswaarden uit bijlage II van de Wet milieubeheer zullen worden overschreden na realisatie van het plan. 3.3 Rekenmethode Voor het in beeld brengen van de luchtkwaliteit en de bijdragen aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen is gebruik gemaakt van het TNO softwaremodel CAR II (versie 10.0). Voor modellering van de luchtkwaliteit met CAR dienen naast de verkeersintensiteit en de verdeling in gewichtsklassen van voertuigen voor de te beschouwen wegen ook diverse wegkenmerken bekend te zijn. Dit betreft onder andere snelheid typering, aantal parkeerbewegingen, bomendichtheid, wegtype en afstand van wegas tot het toetspunt. Deze parameters zijn van invloed op de verspreiding van door verkeer uitgestoten stoffen naar de omgeving. -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 6

8 3.4 Toetsparameters Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en berekeningen van het Milieu en Natuur Planbureau blijkt dat aan de grenswaarden voor benzeen, zwaveldioxide, lood en koolmonoxide al geruime tijd in (nagenoeg) geheel Nederland wordt voldaan. Het wordt derhalve niet relevant geacht om deze stoffen als verbrandingsproducten afkomstig van verbrandingsmotoren van wegverkeer te beschouwen in voorliggend onderzoek. Voorliggend onderzoek richt zich derhalve op de jaargemiddelde concentratie PM 10, het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de vierentwintiguursgemiddelde concentratie PM 10, de jaargemiddelde concentratie NO 2 en het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO Achtergrondconcentraties Het MNP produceert jaarlijks kaarten met generieke concentraties voor diverse luchtverontreinigende stoffen voor Nederland (GCN) van het voorgaande jaar en op basis van toekomstscenario s. De invloed van grote emissiebronnen in Nederland en de bijdrage van rijkswegen is in de bepaling van de GCN-waarden meegenomen. In de onmiddellijke nabijheid van het plangebied zijn geen andere relevante emissiebronnen van PM 10 en/of NO x aanwezig welke in het kader van onderhavig onderzoek dienen te worden beschouwd als locale bijdragebron met wezenlijke invloed op de achtergrondconcentraties aan luchtverontreinigende stoffen ter plaatse van het plangebied. 3.6 Zichtjaren De luchtkwaliteit wordt inzichtelijk gemaakt voor de zichtjaren 2011, 2015 en Regulier verkeer en verkeer aantrekkende werking De verkeersgegevens van de wegen van het plangebied zijn aangeleverd door de gemeente Weesp en hebben betrekking op de jaren 2011, 2015, 2020 en Het betreft verkeersgegevens met etmaalintensiteiten, de uurpercentages en de voertuigverdelingen voor de dag-, avond- en de nachtperiode, alsmede de relevante maximumsnelheden en wegdektypen. In de aangeleverde etmaalintensiteiten van de Groeneweg en de C.J. van Houtenlaan zijn voor 2015 en latere jaren 2160 extra voertuigen opgenomen. Dit in verband met de uitbreiding van de parkeervoorzieningen en de daarbij te verwachten extra voertuigbewegingen. In bijlage I zijn de aangereikte verkeersgegevens aan deze rapportage toegevoegd. In onderstaande tabel zijn de in het luchtonderzoek gebruikte waarden samengevat weergegeven. Tabel 1: verkeersgegevens 2011, 2015 en 2010 Weg Etmaalintensiteit [mvt] Voertuigverdeling [%] Licht verkeer Middel zwaar verkeer Zwaar verkeer Groeneweg CJ van Houtenlaan definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 7

9 3.8 Rekenpunten In de modellering middels CAR II dient een x- en y- coördinaat te worden ingevoerd en een waarde voor de afstand tussen de wegas en het punt waarop je de luchtkwaliteit wilt berekenen. In het onderzoek is, overeenkomstig de Monitoringstool, voor de Groeneweg een rekenpunt gelegd op x: en y: (9,24 meter uit wegas) en voor de C.J. van Houtenlaan op x: en y: (13,91 meter uit wegas). 3.9 Wegkenmerken Er wordt in het onderzoek uitgegaan van normaal stadsverkeer, enkele bomen langs de weg (bomenfactor: 1,25), en een wegtype eenzijdige bebouwing (wegtype 4). In bijlage II zijn de invoervelden voor de CAR II berekening voor de jaren 2011, 2015 en 2020 opgenomen. -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 8

10 4 Resultaten De uitvoergegevens van de CAR II berekeningen voor de jaren 2011, 2015 en 2020 zijn opgenomen in bijlage III. Uit de rekenresultaten in bijlage III blijkt dat voor PM 10 en NO 2 de berekende waarden voor de jaren 2015 en 2020 lager zijn dan de berekende waarden voor Dit geldt voor beide rekenpunten. Resultaten PM 10 voor 2011 De jaargemiddelde concentratie op het rekenpunt van de Groeneweg bedraagt 25,5 μg/m 3. Het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de vierentwintiguursgemiddelde concentratie PM 10 bedraagt hierbij 11. De jaargemiddelde concentratie PM 10 op het rekenpunt van de CJ van Houtenlaan bedraagt 25,2 μg/m 3. Het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de vierentwintiguursgemiddelde concentratie PM 10 bedraagt hierbij 10. Berekende waarden liggen onder de grenswaarde van 40 μg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie en onder de grenswaarde van 35 voor het aantal overschrijdingen. Resultaten NO 2 voor 2011 De jaargemiddelde concentratie NO 2 (inclusief de bijdrage van de beschouwde verkeer aantrekkende werking van het plan) op het rekenpunt van de Groeneweg bedraagt 30,4 μg/m 3. Het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO 2 bedraagt hierbij 0. De jaargemiddelde concentratie NO 2 (inclusief de bijdrage van de beschouwde verkeer aantrekkende werking van het plan) op het rekenpunt van de CJ van Houtenlaan bedraagt 28,8 μg/m 3. Het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO 2 bedraagt hierbij 0. Berekende waarden liggen onder de grenswaarde van 40 μg/m 3 voor de jaargemiddelde concentratie en onder de grenswaarde van 18 voor het aantal overschrijdingen. -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 9

11 5 Conclusie In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden BV zijn door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV de luchtkwaliteitsaspecten die samenhangen met de ingebruikname van de nieuwe functies in het plan Winkels, wonen, parkeren, Weesp Achtergracht geïnventariseerd. In het onderzoek zijn de concentraties NO 2 en PM 10 berekend op een maatgevend beoordelingspunt in de nabijheid van het plangebied, te weten langs de Groeneweg en de CJ van Houtenlaan. In het onderzoek is rekening gehouden met een netto verkeer aantrekkende werking van het plan van 2160 voertuigbewegingen. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAR II versie Uit de berekeningen volgt dat in 2011, 2015 en 2020 geen overschrijdingen van grenswaarden voor PM 10 en NO 2, zoals opgenomen in bijlage II van de Wet milieubeheer, zijn te verwachten. Op grond van bovenstaande bevindingen vormt titel 5.2 van de Wet milieubeheer geen belemmering voor de realisatie van het plan. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV ing. R.F.H. Schoonbrood -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten 28 november 2011 Bladzijde 10

12 Bijlage I Bijlage I-1 Verkeersgegevens -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten R. Schoonbrood

13 Bijlage I Verkeersgegevens

14

15

16 Bijlage II Bijlage II-1 Invoer CAR II 2011, 2015, definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten R. Schoonbrood

17 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Scenarios Groeneweg CJ Houtenlaan Aangemaakt op 28 nov 2011, 10:00, Laatst aangepast op 28 nov 2011, 11:00 door rekenaar, vrij exporteren scenario sluiten Versie: 10.0 Jaar: 2011 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: invoer uitvoer Bewerken Per : 10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 validatiefouten, 0 overschrijdingen Nieuw Plakken Plaats Straat X(m) Y(m) Intensiteit (mvt/etm) Fractie licht Fractie middel Fractie zwaar Fractie autob. Parkeer beweg. Snelheids type Wegtype Bomen factor Afstand tot wegas s Weesp Groeneweg ,95 0,04 0,01 0,00 0 c 4 1,25 9,24 Weesp CJ van Houtenlaan ,96 0,04 0,00 0,00 0 c 4 1,25 13,91

18 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Scenarios Groeneweg CJ Houtenlaan Aangemaakt op 28 nov 2011, 10:00, Laatst aangepast op 28 nov 2011, 11:00 door rekenaar, vrij exporteren scenario sluiten Versie: 10.0 Jaar: 2015 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: invoer uitvoer Bewerken Per : 10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 validatiefouten, 0 overschrijdingen Nieuw Plakken Plaats Straat X(m) Y(m) Intensiteit (mvt/etm) Fractie licht Fractie middel Fractie zwaar Fractie autob. Parkeer beweg. Snelheids type Wegtype Bomen factor Afstand tot wegas s Weesp Groeneweg ,95 0,04 0,01 0,00 0 c 4 1,25 9,24 Weesp CJ van Houtenlaan ,96 0,04 0,00 0,00 0 c 4 1,25 13,91

19 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Scenarios Groeneweg CJ Houtenlaan Aangemaakt op 28 nov 2011, 10:00, Laatst aangepast op 28 nov 2011, 11:00 door rekenaar, vrij exporteren scenario sluiten Versie: 10.0 Jaar: 2020 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: invoer uitvoer Bewerken Per : 10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 validatiefouten, 0 overschrijdingen Nieuw Plakken Plaats Straat X(m) Y(m) Intensiteit (mvt/etm) Fractie licht Fractie middel Fractie zwaar Fractie autob. Parkeer beweg. Snelheids type Wegtype Bomen factor Afstand tot wegas s Weesp Groeneweg ,95 0,04 0,01 0,00 0 c 4 1,25 9,24 Weesp CJ van Houtenlaan ,96 0,04 0,00 0,00 0 c 4 1,25 13,91

20 Bijlage III Bijlage III-1 Rekenresultaten -definitief rapport- Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht Weesp Luchtkwaliteitsaspecten R. Schoonbrood

21 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Home Help Log uit Scenarios Groenweg CJ van Houtenlaan exporteren Aangemaakt op 28 nov 2011, 12:00, Laatst aangepast op 28 nov scenario 2011, 12:00 sluiten door rekenaar, vrij Versie: 10.0 Jaar: 2011 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: Bewerken invoer uitvoer Per : 10 Stof: NO2 Toon: Alle regels 2 regels, 0 overschrijdingen Plaats Straat Jaar gem. Jm. achterg #overschr. uurgem. grenswaarde #overschr. uurgem. plandrempel #bloot gestelden jaargem Lengte wegvak jaargem #bloot gestelden uurnorm Weesp Groenweg 30,4 24, Weesp CJ van Houtenlaan 28,8 24, Lengte Motiwegvak vatie uurnorm

22 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Scenarios Groeneweg CJ Houtenlaan Aangemaakt op 28 nov 2011, 10:00, Laatst aangepast op 28 nov 2011, 11:00 door rekenaar, vrij exporteren scenario sluiten Versie: 10.0 Jaar: 2011 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: invoer uitvoer Bewerken Per : 10 Stof: PM10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 overschrijdingen Plaats Straat Jaar gem. Jm. achterg # overschr. 24-uurgem. grenswaarde #overschr. 24-uurgem. plandrempel #bloot gestelden jaargem Lengte wegvak jaargem #bloot gestelden dagnorm Lengte wegvak dagnorm Moti - vatie Weesp Groeneweg 25,5 24, Weesp CJ van Houtenlaan 25,2 24,

23 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Home Help Log uit Scenarios Groenweg CJ van Houtenlaan exporteren Aangemaakt op 28 nov 2011, 12:00, Laatst aangepast op 28 nov scenario 2011, 12:00 sluiten door rekenaar, vrij Versie: 10.0 Jaar: 2015 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: Bewerken invoer uitvoer Per : 10 Stof: NO2 Toon: Alle regels 2 regels, 0 overschrijdingen Plaats Straat Jaar gem. Jm. achterg #overschr. uurgem. grenswaarde #overschr. uurgem. plandrempel #bloot gestelden jaargem Lengte wegvak jaargem #bloot gestelden uurnorm Weesp Groenweg 28,0 21, Weesp CJ van Houtenlaan 26,2 21, Lengte Motiwegvak vatie uurnorm

24 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Scenarios Groeneweg CJ Houtenlaan Aangemaakt op 28 nov 2011, 10:00, Laatst aangepast op 28 nov 2011, 11:00 door rekenaar, vrij exporteren scenario sluiten Versie: 10.0 Jaar: 2015 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: invoer uitvoer Bewerken Per : 10 Stof: PM10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 overschrijdingen Plaats Straat Jaar gem. Jm. achterg # overschr. 24-uurgem. grenswaarde #overschr. 24-uurgem. plandrempel #bloot gestelden jaargem Lengte wegvak jaargem #bloot gestelden dagnorm Lengte wegvak dagnorm Moti - vatie Weesp Groeneweg 24,6 23, Weesp CJ van Houtenlaan 24,2 23,

25 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Home Help Log uit Scenarios Groenweg CJ van Houtenlaan exporteren Aangemaakt op 28 nov 2011, 12:00, Laatst aangepast op 28 nov scenario 2011, 12:00 sluiten door rekenaar, vrij Versie: 10.0 Jaar: 2020 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: Bewerken invoer uitvoer Per : 10 Stof: PM10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 overschrijdingen Plaats Straat Jaar gem. Jm. achterg # overschr. 24-uurgem. grenswaarde #overschr. 24-uurgem. plandrempel #bloot gestelden jaargem Lengte wegvak jaargem #bloot gestelden dagnorm Weesp Groenweg 23,3 22, Weesp CJ van Houtenlaan 23,0 22, Lengte Motiwegvak vatie dagnorm

26 Infomil - Edit scenario items pagina 1 van Scenarios Groeneweg CJ Houtenlaan Aangemaakt op 28 nov 2011, 10:00, Laatst aangepast op 28 nov 2011, 11:00 door rekenaar, vrij exporteren scenario sluiten Versie: 10.0 Jaar: 2020 Status: Studie Meteo. conditie: Meerjarige meteorologie Zeezoutcorrectie: 0 Dubbeltellingcorrectie:Nee Schalingsfactor: invoer uitvoer Bewerken Per : 10 Stof: PM10 Toon: Alle regels 2 regels, 0 overschrijdingen Plaats Straat Jaar gem. Jm. achterg # overschr. 24-uurgem. grenswaarde #overschr. 24-uurgem. plandrempel #bloot gestelden jaargem Lengte wegvak jaargem #bloot gestelden dagnorm Lengte wegvak dagnorm Moti - vatie Weesp Groeneweg 23,3 22, Weesp CJ van Houtenlaan 23,0 22,

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli M. Souren Notitie 20121117-04 Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 juli 2012 20121117-04 M. Souren 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Situatie Bijlage 2: Invoergegevens en berekeningen zichtjaar 2008 Infomil - Edit scenario items http://car.infomil.nl/scenarios/editscenarioitems.aspx?g=634d79cb-e6e8-4439-934e-a22ffde063ea

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Bestemmingsplan Baronie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Bestemmingsplan Baronie Gemeente Bestemmingsplan Baronie Luchtkwaliteitonderzoek 22 september 2010 Gemeente Bestemmingsplan Baronie Luchtkwaliteitonderzoek KuiperCompagnons Ruimtelijke Oring, Stebouw, Architectuur, Landschap

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2007.5652.00.R001 Elst Centraal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied

Rapport. Concept. Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Augustinianum en woningbouw te Eindhoven Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied Rapportnummer SB 1287-3-RA d.d. 20 april

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek

Dorpsschool te Rozendaal. Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Dorpsschool te Rozendaal Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155173.R02.V01 Document: 13478 Status: definitief Datum: 7 december 2015 In opdracht

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Brunssum Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Brunssum Johan van der Burg datum: 4 april 2014 betreft: Luchtkwaliteit Ei van Brunssum project: 90217.04 INLEIDING In het centrum van de Brunssum wordt een extra winkellus gerealiseerd

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem

Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 2 mei 2014 Kenmerk N001-1223894MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (NIMB-toets) Postweide in Woudrichem 1 Aanleiding De gemeente Woudrichem is voornemens

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer bouwplan woningbouw

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport M.2010.0914.01.R001 Project 3 Noord, Arnhem Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente West Maas en Waal Memo aan: van: Gemeente West Maas en Waal Paul Kerckhoffs datum: 25 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Gouden Ham/De Schans project: 90249 INLEIDING In het recreatiegebied De Gouden Ham is men voornemens

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Voorst Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Voorst Johan van der Burg datum: 4 februari 2012 betreft: Luchtkwaliteit MFA Terwolde project: 120638 INLEIDING Aan de Schoolstraat 2 in Terwolde is de openbare basisschool De Bongerd

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Castricum Duin en Bosch 2011 Milieudienst Regio Alkmaar Opsteller onderzoek: Bert Klijn Contactpersoon gemeente Castricum: Nathalie Houtkamp - van Offeren Datum:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Tiel Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Tiel Johan van der Burg datum: 3 september 2012 betreft: Luchtkwaliteit Tuincentrum Hamsche Biezen project: 110281 INLEIDING In Wadenoijen (gemeente Tiel) is het tuincentrum Life

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch

Rapport luchtkwaliteit Carolus-locatie te 's Hertogenbosch projectnr. 172665 revisie 01 februari 2008 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever AM Zuid T.a.v. mevrouw Görts Postbus 6069 5600 HB Eindhoven datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit

Rapport luchtkwaliteit projectnr. 197280 revisie 02 augustus 2009 Auteur(s) ing. J.A. Hop Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440 AG Brunssum datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave augustus 2009

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Bogor Projectontwikkeling Memo aan: van: Bogor Projectontwikkeling Paul Kerckhoffs datum: 19 januari 2016 betreft: Luchtkwaliteit Rozengrachttoren Zaandam project: 150124 INLEIDING In Zaandam verrijst Inverdan als nieuw stadshart.

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0108700 5 augustus 2013 323059 Betreft Notitie NIBM ten behoeve van park Aldenhof te Hoensbroek De gemeente Heerlen werkt aan een aantal projecten in Hoensbroek.

Nadere informatie

(water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning. directievoering

(water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning. directievoering GIS (water)bodemonderzoek bodembescherming beleidsondersteuning ecologie asbestinventarisaties waterplannen directievoering geofysisch onderzoek energieadvies geofysisch onderzoek (water)bodemsanering

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 1 december 2008 Algemeen Op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn in de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen. Gemeente Beuningen Eindrapport

Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen. Gemeente Beuningen Eindrapport Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen Gemeente Beuningen Eindrapport Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Alde Steeg Beuningen Gemeente Beuningen Eindrapport Rapportnummer: 211X02589.047735_1

Nadere informatie

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer :

Randweg Noord-Om. Gemert. Luchtkwaliteit. Opdrachtnummer : Randweg Noord-Om Gemert Luchtkwaliteit Opdrachtnummer : 12914-1 Document Status : Rap-02D : Definitief Project : Noord-Om te Gemert Document : 12914-1 / Rap-02D Opdrachtgever: Gemeente Gemert - Bakel Ridderplein

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Reconstructie Wegennet Kampen

Reconstructie Wegennet Kampen Reconstructie Wegennet Kampen Luchtkwaliteitonderzoek naar de gevolgen door reconstructie van het wegennet en door ruimtelijke ontwikkelingen bestemmingsplannen Onderdijks, Stationsomgeving en IJsseldelta

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito)

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) BIJLAGE 7 MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : De heer A. Borgeld (B.M.G. Vastgoed B.V.) : Ramon Nieborg : De heer W. Herweijer (Ordito) : BC8918-127-100 : Wellnesscentrum Baarn : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT

BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT BESTEMMINGSPLAN VOORBURG E.O. TE VUGHT BEOORDELING LUCHTKWALITEIT GEMEENTE VUGHT 20 september 2011 075678011:C - Definitief B01055.000482.0100 Bestemmingsplan Voorburg e.o. te Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wettelijk

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas

memo INLEIDING WETTELIJK KADER Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas memo aan: van: Gemeente Binnenmaas Johan van der Burg datum: 24 november 2011 betreft: Luchtkwaliteit plan Koetsveld in Westmaas project: 110585 INLEIDING In het dorpscentrum van Westmaas (gemeente Binnenmaas)

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2009.0594.00.R001 Luchtkwaliteitskaarten Het Bildt Onderzoek luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Memo. Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer

Memo. Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer Memo aan: van: Dhr. Jauke Klein, Stichting Torenstad Monumentenbeheer Paul Kerckhoffs datum: 15 juni 2015 betreft: Luchtkwaliteit Marspoortstraat 5-11 project: 150179 INLEIDING Een particulier initiatiefnemer

Nadere informatie

Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht te Weesp Quickscan externe veiligheid. Datum 11 juli 2011 Referentie Uw referentie AM11002

Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht te Weesp Quickscan externe veiligheid. Datum 11 juli 2011 Referentie Uw referentie AM11002 Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht te Weesp Quickscan externe veiligheid Datum 11 juli 2011 Referentie 20101377-07 Uw referentie AM11002 Referentie 20101377-07 Rapporttitel Wonen, winkelen, parkeren,

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer

Luchtkwaliteitonderzoek plan Groeneweg Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer Rapport Lid NLingenieurs ISO-9:2 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitonderzoek plan Midden: totale optredende concentraties, toetsing bijlage 2 Wet milieubeheer FD 754-3-RA Datum: 2 december

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer Notitie Contactpersoon mw. E. (Esther) Gort-Krijger Datum 1 februari 2012 Kenmerk N002-4791062SPU-lyv-V01-NL Luchtkwaliteitsonderzoek (ontwerp)bestemmingsplan Palenstein Zoetermeer De gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Dhr. M. van Sabben. Telefoon: ir. R. van de Woestijne, Manager SMA Zeeland

Dhr. M. van Sabben. Telefoon: ir. R. van de Woestijne, Manager SMA Zeeland Toelichting verkeer en luchtkwaliteit Hoekeindseweg 119 Lansingerland Project 23129005 04 juni 2012, CONCEPT Opdrachtgevers: Fraanje B.V. Dhr. M. van Sabben Opgesteld door: Sagro Milieu Advies Zeeland

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied.

Rood omcirkeld toekomstige locatie van BSO, groene stippellijn geeft globaal complete plangebied. sa p SCHOONDERBEEK EN PARTNERS A D V I E S B V MILIEU, GELUID, BOUWADVIES, BRANDVEILIGHEID, RUIMTELIJKE ORDENING, BELEIDSADVIES Datum : 4 mei 2010 Onze ref. : 10025A.B20100504 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool

Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Bijlage D bij het OTB Lucht in relatie tot saneringstool Opsteller Goudappel Coffeng 11 juni 2010 Projectbureau A2-Maastricht Onderzoek luchtkwaliteit project Avenue2' rijksweg 2 passage Maastricht Auteur:

Nadere informatie

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg

Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Milieudienst West- Advies parkeervoorzieningen Morspoort en Haagweg Onderwerp Onderzoek luchtkwaliteit parkeervoorzieningen Morspoort en Haagwegterrein in Leiden Gemeente Leiden Datum 11 februari 2010

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie