Beperkte invloed gegevensregistratie op gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beperkte invloed gegevensregistratie op gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)"

Transcriptie

1 Onderzoek Beperkte invloed gegevensregistratie op gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) nevendiagnosen, urgentie van opname en niet-gespecificeerde diagnosen D. (Daniël) Pieter, R.B. (Tijn) Kool and G.P. (Gert) Westert Doel Opzet Methode Resultaten Conclusie Nagaan in hoeverre de opnameregistratie tussen Nederlandse ziekenhuizen varieert en wat de invloed van deze variatie is op de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte (HSMR). Retrospectief, beschrijvend. Gegevens van de Landelijke Medische Registratie over alle ziekenhuisopnamen in 25 werden gebruikt om de variatie tussen de ziekenhuizen in 3 variabelen in beeld te brengen: het aantal nevendiagnosen, het percentage nietgeplande opnamen en het percentage niet-gespecificeerde diagnosen ( overige diagnosen ). De invloed van deze variatie op de HSMR werd geanalyseerd door de correlatie te berekenen tussen deze variabelen en de HSMR. Ook werd de correlatie berekend tussen de HSMR en de HSMR ongecorrigeerd voor deze variabelen. Er was weinig variatie in de percentages niet-geplande opnamen en opnamen met overige diagnosen. De variatie in deze 2 variabelen had nauwelijks of geen invloed op de HSMR. Er was aanzienlijke variatie in het gemiddeld aantal nevendiagnosen per ziekenhuis. Deze variatie had een beperkte maar statistisch significante invloed op de HSMR. De HSMR zonder correctie voor nevendiagnosen correleerde sterk met de oorspronkelijke HSMR. Deze analyse ondersteunt niet de stelling dat de HSMR sterk beïnvloed wordt door variaties in de opnameregistratie en daardoor onbetrouwbaar is. Terughoudendheid in de publicatie van de HSMR is daarom niet nodig. Kiwa Prismant, Utrecht. Drs. D. Pieter, onderzoeker (tevens: Tranzo, Universiteit van Tilburg); dr. R.B. Kool, arts. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu, Bilthoven. Prof.dr. G.P. Westert, medisch socioloog (tevens: Tranzo, Universiteit van Tilburg). Contactpersoon: Drs. D. Pieter Steeds vaker gebruiken Nederlandse ziekenhuizen het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer ( hospital standardised mortality ratio, HSMR) om zicht te krijgen op de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. 1,2 Tegelijkertijd wordt het gebruik van gestandaardiseerde sterftecijfers als indicator van kwaliteit bekritiseerd Met name de volledigheid en uniformiteit van de registratie in de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de invloed daarvan op de HSMR bepalen de landelijke discussie. Op basis van een analyse van 6 ziekenhuizen werd eerder geconcludeerd dat de verschillen in de HSMR voor een belangrijk deel terug te voeren zijn op variaties in het registreren. 11 Op basis van dat artikel besloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg vooralsnog geen openbaarheid van de HSMR te eisen en besloten de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU) om eerst de ruwe sterftecijfers te publiceren. De vraag is echter of de conclusies van dit onderzoek overeind blijven bij een analyse met de data van alle Nederlandse ziekenhuizen. De 6 geanalyseerde topklinische ziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) vormen immers een selecte steekproef uit de 9 algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast voldeden 2 van deze 6 ziekenhuizen de afgelopen jaren niet aan de kwaliteitscriteria voor openbare vergelijking van de HSMR NED TIJDSCHR GENEESKD. 21;154:A2186 1

2 2 1,8 gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 ziekenhuizen FIGUUR 1 Gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname in 25 in alle 9 Nederlandse ziekenhuizen (klein ziekenhuis: ; algemeen ziekenhuis: ; topklinisch ziekenhuis: ; UMC: ). die Kiwa Prismant hanteert. Bovendien omvatte de groep STZ-ziekenhuizen ook een ziekenhuis dat juist landelijk koploper is voor wat betreft volledigheid van de registratie van LMR-variabelen. Kiwa Prismant is door Dutch Hospital Data aangewezen als de partij die in Nederland, in samenwerking met Dr. Foster Intelligence en de Praktijkindex, de HSMR berekent voor de Nederlandse ziekenhuizen. Om te voorkomen dat onbetrouwbare en onvolledige data van een ziekenhuis tot een onbetrouwbare HSMR leiden, legt Kiwa Prismant jaarlijks de data van alle Nederlandse ziekenhuizen langs de meetlat. Hierbij wordt gekeken of de registratie van een ziekenhuis sterk afwijkt van het landelijk gemiddelde of ten opzichte van voorgaande jaren. 2,12 Ziekenhuizen die niet aan de kwaliteitcriteria voldoen, worden niet meegenomen in de landelijke vergelijking. Gezien het eerdere artikel over de HSMR bij 6 STZ-ziekenhuizen, 11 is het interessant om te onderzoeken hoe groot de variatie in registreren is tussen alle Nederlandse ziekenhuizen en wat hiervan de invloed is op de hoogte van de HSMR. Deze analyse is noodzakelijk om te onderzoeken of de terughoudendheid in het publiceren van HSMR s in Nederland te rechtvaardigen is. Methode Wij bestudeerden de relevante data van alle algemene en academische ziekenhuizen die in 25 deelnamen aan de LMR-registratie. In dat jaar deden namelijk nog alle 9 Nederlandse ziekenhuizen mee aan de LMR. Van deze ziekenhuizen is de HSMR voor 25 berekend. Omdat we het huidige model voor de HSMR wilden testen, gebruikten wij hiervoor het model 28 ( Kwaliteit_en_Veiligheid/Dossiers/HSMR). 2 Omdat het doel van deze studie was de variatie in de registratie en de relatie daarvan met de HSMR vast te stellen, gebruikten wij de gegevens van alle 9 ziekenhuizen, ongeacht de kwaliteit van hun LMR-data. Aangezien de discussie zich vooral richt op de variatie en invloed van 3 variabelen, namelijk urgentie van de opname, nevendiagnosen en niet-gespecificeerde opnamediagnosen (gecodeerd als diagnose overige ), maakten wij de variatie tussen ziekenhuizen van deze 3 variabelen inzichtelijk. Het percentage niet-geplande opnamen werd gebruikt als maat voor het aantal urgente opnamen. Voor het in kaart brengen van de registratievariatie van het aantal nevendiagnosen werden de ziekenhuizen in 4 groepen ingedeeld; in een academisch ziekenhuis zijn immers meer patiënten met nevendiagnosen dan in een algemeen ziekenhuis. 13 Deze 4 groepen zijn: algemene ziekenhuizen, kleine ziekenhuizen, de STZziekenhuizen en de universitair medische centra (UMC s). Vervolgens werd een eenzijdige pearson-correlatietoets gebruikt om het verband tussen de HSMR en de variabelen na te gaan. De pearsoncoëfficient werd gebruikt om de invloed van registreren op de HSMR inzichtelijk te maken. Ter controle van de invloed van de correctievariabelen nevendiagnosen en niet-geplande opnamen is de cor- 2 NED TIJDSCHR GENEESKD. 21;154:A2186

3 TABEL Spreiding in 3 variabelen die meetellen bij de berekening van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfe (HSMR) variabele* minimum maximum gemiddelde mediaan SD gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname,14 1,85,9,89,34 gemiddeld percentage niet-geplande opnamen gemiddeld percentage diagnosen overige 44 1,6 6 * Gemiddelden over alle 9 Nederlandse ziekenhuizen in het jaar 25, berekend op basis van de Landelijke Medische Registratie (LMR). relatie berekend tussen enerzijds de HSMR en anderzijds de HSMR zonder correctie voor ofwel de nevendiagnosen ofwel de niet-geplande opnamen. Resultaten Variatie in registratie In figuur 1 is de variatie weergegeven van het gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname voor de 4 typen ziekenhuizen in Nederland in 25. Deze figuur laat zien dat bij alle typen ziekenhuizen variatie van het gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname voorkomt. De standaarddeviatie van dit gemiddelde is weergegeven in de tabel. De tabel geeft ook de standaarddeviatie van de andere variabelen, namelijk het aantal niet-geplande opnamen en het aantal diagnosen overige bij de 9 Nederlandse ziekenhuizen in 25. De variatie in de registratie van niet-geplande opnamen was beperkt. De diagnose overige werd door een beperkt aantal ziekenhuizen geregistreerd; in 8 van de 9 ziekenhuizen was deze diagnose bij minder dan 1% van de ziekenhuisopnamen geregistreerd. Correlatie nevendiagnosen en HSMR Figuur 2 toont de HSMR-waarden in 25 afgezet tegen het gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname. De HSMR-waarden liepen uiteen van en de aantallen nevendiagnosen per opname van,14-1,85. Er was een licht negatieve trend, dat wil zeggen: naarmate het geregistreerde aantal nevendiagnosen hoger was, leek de HSMR iets lager te zijn. De pearsoncoëfficiënt van de correlatie tussen de HSMR en het aantal nevendiagnosen per opname per ziekenhuis was -,42; deze correlatie is statistisch significant (p <,1). De correlatie tussen de HSMR en de HSMR berekend zonder correctie voor nevendiagnosen was,8. Dit verband was eveneens statistisch significant (p <,1). Figuur 2 laat zien dat ziekenhuizen met relatief weinig nevendiagnosen toch een lage HSMR kunnen hebben HSMR ,,2,4,6,8 1, 1,2 1,4 1,6 1,8 2, gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname FIGUUR 2 Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR) van alle Nederlandse ziekenhuizen in 25, afgezet tegen het gemiddeld aantal nevendiagnosen per opname. Elke stip vertegenwoordigt een ziekenhuis; de doorgetrokken lijn is de regressielijn. NED TIJDSCHR GENEESKD. 21;154:A2186 3

4 18 16 HSMR % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% percentage niet-geplande opnamen FIGUUR 3 Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR) van de Nederlandse ziekenhuizen in 25, afgezet tegen het percentage niet-geplande opnamen. Elke stip vertegenwoordigt een ziekenhuis; de doorgetrokken lijn is de regressielijn. Als we alleen kijken naar het middengebied, tussen de,3 en 1,4 nevendiagnose per opname, dan is er een beperkte correlatie (-,26) ten opzichte van de gehele groep. Correlatie niet-geplande opnamen en HSMR Figuur 3 toont de HSMR afgezet tegen het aantal nietgeplande opnamen in 25. Het gemiddeld percentage niet-geplande opnamen bedroeg 49 (SD: 12). Er waren 2 ziekenhuizen die niet bijhielden of een opname al dan niet gepland was. Aangezien hun percentage nietgeplande opnamen meer dan 4 maal de standaarddeviatie afweek van het landelijk gemiddelde, beschouwden we deze 2 ziekenhuizen als uitbijters en lieten wij hen bij de verdere analyse buiten beschouwing. Er was een licht negatief verband. De pearson-correlatiecoëfficiënt van de HSMR en het percentage niet-geplande opnamen per ziekenhuis was -,27; dit was statistisch significant (p <,1). De correlatie tussen de HSMR en de HSMR berekend zonder correctie voor niet-geplande opnamen was,76; dit was eveneens een significant verband. Figuur 3 laat zien dat ziekenhuizen met veel nietgeplande opnamen een hoge HSMR kunnen hebben. Als we alleen kijken naar de ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria van Kiwa Prismant dat zijn er meer dan 34% dan is de correlatie -,11; dit is niet significant. Correlatie overige diagnosen en HSMR In 25 registreerden 45 ziekenhuizen deze code niet; 35 ziekenhuizen registreerden minder dan 1% van alle diagnosen als overige en bij 1 ziekenhuizen maakte deze diagnose meer dan 1% van alle diagnosen uit. Er was geen statistisch significante correlatie tussen de HSMR en het percentage diagnose overige per ziekenhuis (correlatiecoëfficiënt:,9). Beschouwing Dit onderzoek toont aan dat er aanzienlijke variatie bestaat in het registreren van nevendiagnosen en dat deze variatie invloed heeft op de HSMR. De sterke correlatie tussen de HSMR en de HSMR zonder correctie voor nevendiagnosen toont tevens aan dat de hoogte van de HSMR beperkt toe te rekenen is aan het gemiddeld aantal nevendiagnosen. De invloed van nevendiagnosen is weliswaar statistisch significant, maar beperkt. Ziekenhuizen met een hoge HSMR scoren nog steeds hoog als het model geen rekening houdt met nevendiagnosen; omgekeerd scoren dan ziekenhuizen met een lage HSMR niet veel hoger. Het niet of onvoldoende registreren van nevendiagnosen heeft vooral een negatieve invloed op de HSMR van ziekenhuizen met waarden die sterk van de gemiddelden afwijken. Er is beperkte variatie in het registreren van de variabele niet-geplande opname. Daardoor beïnvloedt deze variatie nauwelijks de hoogte van de HSMR. Het overmatige gebruik van de code voor overige diagnosen gebeurt slechts in enkele ziekenhuizen en is dus weinig van belang voor de bepaling van de rangorde in de HSMR. Wij kunnen de conclusies uit het onderzoek bij de 6 STZziekenhuizen derhalve slechts ten dele onderschrijven. Er bestaat inderdaad variatie in het registreren, met name van nevendiagnosen. Deze variatie heeft echter beperkte invloed op de hoogte van de HSMR. De variatie in de andere twee variabelen lijkt niet relevant te zijn voor de uitkomsten. 4 NED TIJDSCHR GENEESKD. 21;154:A2186

5 Naar aanleiding van het onderzoek bij de 6 STZ-ziekenhuizen is een discussie gestart over het wel of niet meenemen van nevendiagnosen in het HSMR-model als correctievariabele. Als men ervoor kiest de nevendiagnosen niet mee te nemen als correctievariabele vanwege de huidige variatie in registratie, zal het model een significante en belangrijke correctievariabele missen. Tevens zal de druk op de ziekenhuizen verminderen om hun registratie van nevendiagnosen op orde te hebben, terwijl de ziekenhuizen deze registratie juist nu verbeteren onder druk van een mogelijke publicatie van de HSMR. In 23 was bijvoorbeeld het gemiddeld aantal geregistreerde nevendiagnosen in Nederland,91 per opname. Dit was in 27 gedaald tot,73, mede onder invloed van de introductie van de diagnose-behandelcombinatie(dbc)-registratie. Door de aandacht voor de HSMR en de daarmee samenhangende noodzaak van het registreren van nevendiagnosen is in 29 het gemiddeld aantal nevendiagnosen gestegen naar,82. De meeste ziekenhuizen zijn kennelijk inmiddels begonnen aan de verbetering van de registratie, zoals ook in Engeland en Canada de naderende publicatie van de HSMR een impuls was tot verbetering van de registratie. 14 Dat beperkt overigens ook de mogelijkheid van een individueel ziekenhuis om door verbeterde registratie zijn HSMR positief te beïnvloeden; de HSMR wordt immers bepaald op basis van het landelijk gemiddelde. Het gestandaardiseerde ziekenhuissterfecijfer (HSMR) is gebaseerd op ziekenhuisregistraties en wordt in Nederland gebruikt als kwaliteitsindicator. In een analyse van 6 ziekenhuizen werd aangetoond dat de HSMR wordt beïnvloed door de kwaliteit van de registraties. Om die reden is er terughoudendheid in de openbaarmaking van de HSMR. Bij analyse van gegevens van alle 9 Nederlandse ziekenhuizen bleek de HSMR nauwelijks beïnvloed te worden door de percentages acute opnamen en opnamen met een nietgespecificeerde diagnose. Er is aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen in het registreren van nevendiagnosen. Deze variatie heeft een beperkte invloed op de HSMR. Belangenconflict: D. Pieter en R.B. Kool zijn beiden werkzaam bij Kiwa Prismant. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 14 juli 21 Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 21;154:A2186 > Meer op Leerpunten Literatuur 1 Jarman B, Gault S, Alves B, et al. Explaining differences in English hospital death rates using routinely collected data. BMJ. 1999;318: Jarman B, Pieter D, van der Veen AA, et al. The Hospital Standardized Mortality Ratio: a powerful tool for Dutch hospitals to assess their quality of care? (29). Qual Saf Health Care. 21;19: Shojania KG, Forster AJ. Hospital mortality: when failure is not a good measure of success. CMAJ. 28;179: Penfold RB, Dean S, Flemons W, Moffatt M. Do hospital standardized mortality ratios measure patient safety? HSMRs in the Winnipeg Regional Health Authority. Healthc Pap. 28;8: Mohammed MA, Deeks JJ, Girling A, et al. Evidence of methodological bias in hospital standardised mortality ratios: retrospective database study of English hospitals. BMJ. 29;338:b78. 6 Lilford RJ, Brown CA, Nicholl J. Use of process measures to monitor the quality of clinical practice. BMJ. 27;335(7621): Geelkerken RH, Mastboom WJB, Bertelink BP, Van der Palen J, Berg M, Kingma JH. Een onrijp instrument, Sterftecijfer niet geschikt als maat voor ziekenhuiskwaliteit. Medisch Contact. 28;63: Van den Bosch WF, Silberbusch J, Roozendaal KJ. Schommelende sterftecijfers, HSMR nog geen betrouwbare maat voor zorgkwaliteit. Medisch Contact. 29;64: Van der Voort PH, Jonge E. de. Sterfte als maat kwaliteit. Medisch Contact. 27;62: Kool RB, van der Veen A, Westert GP. Sterftemaat is valide instrument. Medisch Contact. 27;63: Van den Bosch WF, Roozendaal KJ, Silberbusch J. Variatie in codering patiëntgegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR). Ned Tijdschr Geneeskd. 21;154:A Borghans HJ, Pieter D, Hoenen JAJH, Kool RB. De toepasbaarheid van de HSMR in het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Utrecht: Prismant; Vandermeulen LJR, Pieter D. Zorgzwaarte Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Utrecht: Prismant; Bottle A, Aylin P. Application of AHRQ patient safety indicators to English hospital data. Qual Saf Health Care. 29;18: NED TIJDSCHR GENEESKD. 21;154:A2186 5

Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patiënten

Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patiënten Onderzoek Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patiënten Invloed op het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Johanna A.M.G. Tol, Mariëtte C. Broekman, Marcel A.L. Brauers, Thomas M.

Nadere informatie

De afgelopen jaren is er meer aandacht

De afgelopen jaren is er meer aandacht HSMR nog geen betrouwbare maat voor zorgkwaliteit Schommelende sterftecijfers W.F. van den Bosch, kwaliteitsmanager St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein K.J. Roozendaal, tot voor kort internist

Nadere informatie

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Postprint Version 1.0 Journal website http://www.ntvg.nl/ Pubmed link http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20178667 DOI Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Hartcentra en het effect van bijzondere medische verrichtingen op het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer

Hartcentra en het effect van bijzondere medische verrichtingen op het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer oorspronkelijke stukken Hartcentra en het effect van bijzondere medische verrichtingen op het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer W.F.van den Bosch, W.C.Graafmans, D.Pieter en G.P.Westert Doel.

Nadere informatie

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Onderzoek Variatie in codering patiëntengegevens beïnvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR) Wim F. van den Bosch, Joseph Silberbusch, Klaas J. Roozendaal, Cordula Wagner Doel Opzet Methode

Nadere informatie

Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter

Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter Onderzoek Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter Wim F. van den Bosch, Peter Spreeuwenberg en Cordula Wagner Doel De invloed van casemixverschillen

Nadere informatie

De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het. gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer.

De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het. gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer. De HSMR beproefd Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer Wim van den Bosch Het onderzoek beschreven in dit proefschrift werd uitgevoerd aan het

Nadere informatie

De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer SAMENVATTING

De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer SAMENVATTING De HSMR beproefd Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer SAMENVATTING 147 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer,

Nadere informatie

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep SMR s per specifieke diagnosegroep 2015-2017 De Standard Mortality Ratio s (SMR) geeft per

Nadere informatie

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg : Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd

Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd Janneke Ploemacher, Abby Z. Israëls, D.J. (Jan) van der Laan en Agnes de Bruin Doel Onderzoek naar de veranderingen van de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.152420 File ID Filename Version uvapub:152420 X: Reliability of the registration

Nadere informatie

HSMR en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen

HSMR en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen De Praktijk Index Rembrandtlaan 31 3723 BG Bilthoven 030-244 0326 www.depraktijkindex.nl maart 2016 Introductie In deze rapportage worden de

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. WCC-nr: 261

HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. WCC-nr: 261 HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam WCC-nr: 261 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Antonius Ziekenhuis Sneek WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 februari 2018 Inleiding Dit rapport is het verslag van het onderzoek van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van de HSMR-cijfers in 2016. Deze HSMR-cijfers gaan over de

Nadere informatie

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Kenmerk NR/CU-244

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Kenmerk NR/CU-244 NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Antonius Ziekenhuis Sneek AGB-code: 6010209 Oktober 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Veiligheidsindicatoren ziekenhuizen t/m Toezicht op het VMS Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig

Veiligheidsindicatoren ziekenhuizen t/m Toezicht op het VMS Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Veiligheidsindicatoren ziekenhuizen 2010 t/m 2012 Toezicht op het VMS Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg Versie 2, tekstueel gewijzigd Utrecht, maart

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

1 Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mw. dr. G.A. Donker, (NIVEL) ( )

1 Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mw. dr. G.A. Donker, (NIVEL) ( ) 1 Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mw. dr. G.A. Donker, (NIVEL) (1978-2016) Inleiding In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt dit onderwerp sinds 1978 in de peilstations onderzocht. Ook

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! NVLO 25-9-2014

Nadere informatie

Suïcide(poging) Inleiding. Methode. Resultaten. Rubriekhouder: Mevrouw dr. G.A. Donker, (NIVEL)( )

Suïcide(poging) Inleiding. Methode. Resultaten. Rubriekhouder: Mevrouw dr. G.A. Donker, (NIVEL)( ) Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mevrouw dr. G.A. Donker, (NIVEL)(1978-2017) Inleiding In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt dit onderwerp sinds 1978 in de peilstations onderzocht. Ook

Nadere informatie

HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente

HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente 20 maart 2015 Ziekenhuisgroep Twente T.a.v. mw. Eggert en dhr. Gorgels Postbus 7600 7600 SZ Almelo Introductie In deze rapportage

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2013-2015 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond AGB-nr: 06011026 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Veiligheid. Vijf strategieën om te sturen op ziekenhuissterfte

Veiligheid. Vijf strategieën om te sturen op ziekenhuissterfte Veiligheid HSMR: wat doen ziekenhuizen ermee? Vijf strategieën om te sturen op ziekenhuissterfte Sinds 2005 wordt de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR, zie kader op pag. 11) voor Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

beoordelingskader zorgvraagzwaarte

beoordelingskader zorgvraagzwaarte 1 beoordelingskader zorgvraagzwaarte In dit document geven we een beoordelingskader voor de beoordeling van de zorgvraagzwaarte-indicator. Dit beoordelingskader is gebaseerd op de resultaten van de besprekingen

Nadere informatie

Veiligheidsindicatoren. ziekenhuizen. Toezicht op het Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig. Utrecht, december 2010

Veiligheidsindicatoren. ziekenhuizen. Toezicht op het Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig. Utrecht, december 2010 Veiligheidsindicatoren ziekenhuizen 2010 2012 Toezicht op het Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Utrecht, december 2010 Algemene informatie over kwaliteitsindicatoren en een digitale set

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument.

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 3. Toelichting bij de criteria voor

Nadere informatie

Samenvatting. A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Postbus BA Bilthoven KvK Utrecht T

Samenvatting. A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Postbus BA Bilthoven   KvK Utrecht T A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 info@rivm.nl Uw kenmerk Gevoeligheid van de gesommeerde depositiebijdrage onder 0,05

Nadere informatie

De toepasbaarheid van de HSMR in het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De toepasbaarheid van de HSMR in het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Met rug Cover HSMR rapport.qxp 16-9-2008 13:46 Pagina 1 De toepasbaarheid van de Papendorpseweg 65 3528 BJ Utrecht Postbus 85200 3508 AE Utrecht HSMR in het toezicht van T 030 23 45 678 F 030 23 45 677

Nadere informatie

Zelfreflectie door dossieronderzoek

Zelfreflectie door dossieronderzoek dr.h.p.muller Utrecht 11-10-2016 Zelfreflectie door dossieronderzoek doe dossieronderzoek WIE BENT U Adviseur K&V 35 Arts 10 Codeur/Registratie 25 Staf 10 Hoe het begon HSMR betrouwbaar? UITEINDELIJK

Nadere informatie

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder

Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Is meten weten? Of uiteindelijk zweten? Wouter van der Horst, woordvoerder Even voorstellen Woordvoerder staat er middenin Politiek Media/pers Burger Zorgvisie Maak die sterftecijfers openbaar! Transparantie,

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

Computing Healthcare Quality Indicators Automatically

Computing Healthcare Quality Indicators Automatically KATHRIN DENTLER Computing Healthcare Quality Indicators Automatically Secondary Use of Patient Data and Semantic Interoperability WELK ZIEKENHUIS IS HET BESTE VOOR HEM? LEVEREN DEZE ARTSEN DE BESTE KWALITEIT

Nadere informatie

Reële krimp bij algemene ziekenhuizen

Reële krimp bij algemene ziekenhuizen Reële krimp bij algemene ziekenhuizen Analyse Jaarrekeningen Ziekenhuizen 2017 Leo Vandermeulen Senior onderzoeker en adviseur juni 2018 Algemene ziekenhuizen groeien nauwelijks meer, UMC s groeien door

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën SJG Weert Weert AGB-nr: September 2018

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën SJG Weert Weert AGB-nr: September 2018 HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën SJG Weert Weert AGB-nr: 06011113 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nadere informatie

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op:

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op: Jaarverslag 2015 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2016-03-22 Inhoud Inleiding... 4 Minimale Data Set (MDS)... 5 Algemeen... 6 Aantal... 7 Her... 8 Herkomst... 9 Opnametype... 9 Leeftijd en Geslacht... 10 Reanimaties...

Nadere informatie

Vitamine B12 deficiëntie

Vitamine B12 deficiëntie Vitamine B12 deficiëntie Quality of life Retrospectief onderzoek Dit rapport bevat de analyses van de B12 Quality of Life Questionnaire, waarin meer dan 200 personen met een lage vitamine B12 waarde zijn

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Prostaatcarcinoom

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Prostaatcarcinoom Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties

Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties Parallelsessie 1: Curatieve zorg registraties Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Janneke v.d. Akker DBC Medisch Specialistische Zorg Bart Klijs DBC s in de Geestelijke Gezondheidszorg Floor van

Nadere informatie

Meer zelfdoding bij militairen die op missie zijn geweest? Onderzoek naar zelfdoding onder mannelijke militairen op basis van sterftecijfers

Meer zelfdoding bij militairen die op missie zijn geweest? Onderzoek naar zelfdoding onder mannelijke militairen op basis van sterftecijfers Meer zelfdoding bij militairen die op missie zijn geweest? Onderzoek naar zelfdoding onder mannelijke militairen op basis van sterftecijfers In de Verenigde Staten is onderzoek gepubliceerd dat suggereert

Nadere informatie

De kunst van fouten maken

De kunst van fouten maken De kunst van fouten maken Programma De kunde van patiëntveiligheid Kick-off Inleiding patiëntveiligheid Pauze De kunst van het zien en leren van incidenten VIM Human Factor Engineering Video Inleiding

Nadere informatie

PET-onderzoeken. Nationale diagnostische referentieniveaus in de nucleaire geneeskunde. Tweede iteratie ( )

PET-onderzoeken. Nationale diagnostische referentieniveaus in de nucleaire geneeskunde. Tweede iteratie ( ) Nationale diagnostische referentieniveaus in de nucleaire geneeskunde Tweede iteratie (2017-2019) Vijfde periode (01/04/2018 30/06/2018) PET-onderzoeken 12/02/2019 Contact: Thibault VANAUDENHOVE Federaal

Nadere informatie

NCTD Monitor AUGUSTUS 2010. vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland. Nefarma Clinical Trial Database

NCTD Monitor AUGUSTUS 2010. vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland. Nefarma Clinical Trial Database NCTD Monitor AUGUSTUS 2010 vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Nefarma Clinical Trial Database Inhoudsopgave NCTD Monitor 2010 5 Samenvatting en conclusies 8 Inleiding 12 Toelichting monitor

Nadere informatie

Kankerzorg, investeren in goede uitkomsten

Kankerzorg, investeren in goede uitkomsten Kankerzorg, investeren in goede uitkomsten dr. Ronald Spanjers, raad van bestuur, IKNL ir. Steven Lugard, CEO, Performation Dorien de Groot - van de Kreeke MSc MBA, Novivena 1 waarom 2 kanker 3 D(n)OT

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score?

Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score? Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score? Jaap Dronkers Hoogleraar Onderwijssociologie Universiteit Maastricht E- mail: j.dronkers@maastrichtuniversity.nl Twitter: @dronkersj

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

V. Spoorenberg Arts-onderzoeker, AIOS Interne Geneeskunde Afdeling Infectieziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

V. Spoorenberg Arts-onderzoeker, AIOS Interne Geneeskunde Afdeling Infectieziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Appropriate antibiotic use for patients with complicated urinary tract infections in 38 Dutch hospital departments: variation and the relation to length of hospital stay V. Spoorenberg Arts-onderzoeker,

Nadere informatie

Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg

Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg 28-03-2013 In Nederlandse ziekenhuizen sterven jaarlijks 2000 mensen onnodig, omdat veel ziekenhuizen hun sterftecijfers

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

De praktijk van deferred consent bij spoedeisend onderzoek

De praktijk van deferred consent bij spoedeisend onderzoek De praktijk van deferred consent bij spoedeisend onderzoek dr Erwin J.O. Kompanje Universitair docent klinische ethiek Klinisch ethicus Intensive care geneeskunde Het effect van wel/niet gebruik van Deferred

Nadere informatie

Wat verwacht de NZa van transparantie van zorg? Ingrid Seinen, Joost Warners Nederlandse Zorgautoriteit

Wat verwacht de NZa van transparantie van zorg? Ingrid Seinen, Joost Warners Nederlandse Zorgautoriteit Wat verwacht de NZa van transparantie van zorg? Ingrid Seinen, Joost Warners Nederlandse Zorgautoriteit Missie en visie NZa Missie De NZa beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid,

Nadere informatie

Voorzitter. Spreker. Spreker. Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken. Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA

Voorzitter. Spreker. Spreker. Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken. Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA Voorzitter Spreker Spreker Dr. Robert Pierik Chirurg Isala klinieken Prof. Rob Tollenaar Voorzitter DICA Wouter van Dijk Consultant Performation Projectleider POC Waar staan we en waar gaan we naar toe?

Nadere informatie

SAMENVATTING Een arts is, als professional, geïnteresseerd in de kwaliteit van zijn werk en in manieren om deze verder te verbeteren. Systematische, retrospectieve beoordeling van de eigen dagelijkse medische

Nadere informatie

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014 Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014 Kwaliteitsindicatoren: de definitie Een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over bijvoorbeeld de kwaliteit,

Nadere informatie

but no statistically significant differences

but no statistically significant differences but no statistically significant differences Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt

Nadere informatie

Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mw. dr. G.A. Donker, (NIVEL) ( )

Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mw. dr. G.A. Donker, (NIVEL) ( ) Suïcide(poging) Rubriekhouder: Mw. dr. G.A. Donker, (NIVEL) (1978-2013) Inleiding In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt dit onderwerp sinds 1978 in de peilstations onderzocht. Ook in

Nadere informatie

VAN DE ONTWIKKELING VAN KWALITEITSINDICATOREN TOT VERBETERING VAN ZORGKWALITEIT: EEN OVERZICHT

VAN DE ONTWIKKELING VAN KWALITEITSINDICATOREN TOT VERBETERING VAN ZORGKWALITEIT: EEN OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN KWALITEITSINDICATOREN TOT VERBETERING VAN ZORGKWALITEIT: EEN OVERZICHT Ariane Ghekiere, PhD Ariane Ghekiere, PhD 19/09/2018 KWALITEITSINDICATOREN BINNEN VIP² GGZ 1 19/09/2018 2

Nadere informatie

Jaarverslag prostatectomieregistratie NVU 2017

Jaarverslag prostatectomieregistratie NVU 2017 https://doi.org/10.1007/s13629-019-0251-x ARTIKEL Jaarverslag prostatectomieregistratie NVU 2017 Henk van der Poel 1 Igle-Jan de Jong Werkgroep oncologische urologie (WOU) van de NVU The Author(s) 2019

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2014-2016 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen AGB-nr: 06010518 Oktober 2017 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau

Nadere informatie

1. Het verzoek en hetgeen daaraan ten grondslag wordt gelegd

1. Het verzoek en hetgeen daaraan ten grondslag wordt gelegd 15 januari 2013 ADVIES (AA12.109) van de Codecommissie op verzoek van [X] op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland Leids Universitair Medisch Centrum MIC2016, Antwerpen 25 november 2016 Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Moleculaire Epidemiologie Medische Statistiek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: INTRODUCTIE IN STATISTISCHE GEVOLGTREKKINGEN

HOOFDSTUK 6: INTRODUCTIE IN STATISTISCHE GEVOLGTREKKINGEN HOOFDSTUK 6: INTRODUCTIE IN STATISTISCHE GEVOLGTREKKINGEN Inleiding Statistische gevolgtrekkingen (statistical inference) gaan over het trekken van conclusies over een populatie op basis van steekproefdata.

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels

Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten. G.E. Wessels Analyse van de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten G.E. Wessels Datum: 16 augustus 2013 In opdracht van: Stichting Informele Zorg Twente 1. Inleiding Het belang van mantelzorg wordt in Nederland

Nadere informatie

6ATRIUMFIBRILLEREN. Hiërarchie gecombineerd voor Atriumfibrilleren

6ATRIUMFIBRILLEREN. Hiërarchie gecombineerd voor Atriumfibrilleren ATRIUMFIBRILLEREN Atriumfibrilleren is binnen Meetbaar Beter gedefinieerd als een ritmestoornis die gekenmerkt wordt door een irregulair RR interval (zonder de aanwezigheid van een repetitief patroon),

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Datum:3 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

Leidt langer thuis wonen tot lagere zorguitgaven?

Leidt langer thuis wonen tot lagere zorguitgaven? Leidt langer thuis wonen tot lagere zorguitgaven? Pieter Bakx (EUR) Bram Wouterse (CPB, EUR) Eddy van Doorslaer (EUR) Albert Wong (RIVM) Het project Strategisch onderzoek van het RIVM: ELIMS: Estimating

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

7 jaar dossieronderzoek

7 jaar dossieronderzoek 7 jaar dossieronderzoek 19 november 2015 Sezgin Cihangir, Teammanager E&O Karin Hekkert, Informatieanalist E&O Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 117 Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig bekend over de

Nadere informatie

Jaarverslag cystectomieregistratie NVU 2017

Jaarverslag cystectomieregistratie NVU 2017 https://doi.org/10.1007/s13629-018-0241-4 ARTIKEL Jaarverslag cystectomieregistratie NVU 2017 Henk van der Poel 1 Igle-Jan de Jong Werkgroep oncologische urologie (WOU) van de NVU The Author(s) 2018 Samenvatting

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/43602 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fenema, E.M. van Title: Treatment quality in times of ROM Issue Date: 2016-09-15

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen DE INVLOED VAN ONZEKERHEID

Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen DE INVLOED VAN ONZEKERHEID Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen DE INVLOED VAN ONZEKERHEID Anne-Margreet van Dishoeck, Caspar M.N. Looman, Els C.M. van der Wilden-van Lier, Johan P. Mackenbach en Ewout W. Steyerberg DOEL OPZET

Nadere informatie