BLOOM ALS VERRIJKINGSMETHODE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLOOM ALS VERRIJKINGSMETHODE"

Transcriptie

1 BLOOM ALS VERRIJKINGSMETHODE Theoretische achtergrond en bloemlezing van voorbeelden Sabine Sypré - Hoogbloeier

2 Theorie Geen enkele leerling is gelijk en alle leerlingen leren op verschillende niveau's. Als leerkracht is het niet eenvoudig om te proberen elke leerling op zijn niveau te bedienen. Een van de meest gebruikte manieren om verschillende beheersingsniveaus in te delen, is op basis van de taxonomieën van Bloom voor onderwijsdoelstellingen (Bloom et al., 1994; Gronlund, 1991; Krathwohl et al., 1956.). Tussen 1948 en 1956 ontwikkelde de onderwijspsycholoog Benjamin Bloom een drietal taxonomieën als algemene modellen voor verschillende doelstellingen van het leerproces. Blooms taxonomieën gebruiken meervoudige schalen om het beheersingsniveau uit te drukken dat nodig is voor de leerling om een bepaald beoogd eindgedrag te bereiken. De taxonomieën kunnen inspiratie bieden bij het vaststellen van wat de leerling moet doen, welke typen van vragen de leerling moet beheersen en om de juiste toetstechnieken te selecteren. Er zijn drie taxonomieën. Welk van de drie je gebruikt om een leerlingresultaat te meten hangt af van de oorspronkelijke doelstelling van de leerprestatie. Er zijn doelen die op kennis gebaseerd zijn, doelen die op vaardigheden zijn gebaseerd en affectieve doelstellingen (waarden, attitude en interesses); en zo is er een taxonomie voor elk doel. Binnen elke taxonomie zijn er beheersingsniveaus opgesteld in volgorde van toenemende complexiteit. Leerprestaties die hogere beheersingsniveaus vergen zullen dan ook meer geavanceerde toetstechnieken vereisen en andere manieren van aanbrengen in de les. Elke taxonomie bestaat uit een aantal stappen waarbij elke verdere stap de beheersing van de vorige stap noodzaakt. Een voorbeeld van een op kennis gebaseerde doelstelling kan zijn: de leerling begrijpt wat een goede mondhygiëne is. Het gaat om kennis omdat het vereist dat de leerling een aantal feiten en concepten leert. Een voorbeeld van een op vaardigheden gebaseerde doelstelling kan zijn dat de leerling zijn tanden behoorlijk kan poetsen. Dit gaat om vaardigheden omdat het vereist dat de leerling leert hoe iets uit te voeren. Als laatste kan een voorbeeld van een affectieve doelstelling zijn dat de leerling belang hecht aan een goede mondhygiëne. Dit is affectief omdathet vereist dat de waarden, attitude of interesse van een leerling wordt beïnvloed door de les. Hoogbloeier 2

3 Om het beheersingsniveau te bepalen voor elke leerling, moet je eerst bepalen tot welke van deze drie brede categorieën (op kennis, op vaardigheden gebaseerd of affectief) de leerdoelstelling behoort. Vervolgens kan je in de overeenkomstige taxonomie van Bloom de beschrijvingen bekijken van de verschillende beheersingsniveaus. Bepaal welke beschrijving het dichtst de verwachte leerprestatie van de leerling benadert. Zoals je kan zien in de tabellen zijn er verschillende manieren om de leerresultaten van de leerlingen te benaderen, ofwel als uitspraken over de leerlingen, ofwel als vragen aan leerlingen ofwel als verklaringen vanuit de leerling bekeken. Blooms taxonomie is een handige manier om de mate te beschrijven waarvan we onze leerlingen willen leren om bepaalde concepten te begrijpen en te gebruiken, om bepaalde vaardigheden aan te tonen en om hun waarden, houdingen en interesses te beïnvloeden. Het is belangrijk dat we de niveaus bepalen die we bij onze leerlingen willen bereiken omdat dit zal bepalen welke technieken er in de klas meest geschikt zijn voor deze les. Toetsen met multiple choice-vragen zijn zeer goed om kennis en begrip te meten, maar voldoen niet om de kennis op hogere niveaus zoals analyseren en evaluatie te meten. Multiple-choice testen geven ons ook zelden informatie omtrent het ontwikkelen van vaardigheden. Merk op dat de taxonomie van Bloom niet uitsluitend dient om te verifiëren of de doelen bereikt zijn. De taxonomie van Bloom en de beschrijvingen van de beheersingsniveaus kunnen ook helpen bij het definiëren van de doelen zelf. Hoogbloeier 3

4 Tabel 1: Blooms Taxonomie van Onderwijsdoelstellingen voor op kennis gebaseerde doelen BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU METING VAN LEERRESULTAAT 1. KENNIS Herinnering of herkenning van begrippen, ideeën, procedures, theorieën, Wanneer is de eerste lentedag? Vertalen, interpreteren, extrapoleren, maar zonder de LAGERE ORDE 2. BEGRIP verdere gevolgen te zien of het te transfereren naar Wat betekent de zomerzonnewende? andere situaties, dichtbij de letterlijke vertaling blijven. 3. TOEPASSING Toepassen van abstracte begrippen, algemene principes of methodes in specifieke concrete situaties. Hoe zouden de seizoenen zijn als de aarde perfect rond was? Het kunnen scheiden van een complex idee in zijn 4. ANALYSE verschillende onderdelen en het begrijpen van de organisatie en de relatie tussen de delen. Omvat ook het kunnen onderscheiden van een hypothese en een Waarom zijn de seizoenen omgekeerd in het zuidelijk halfrond? feit, alsook tussen relevante en irrelevante variabelen. HOGERE ORDE 5. EVALUATIE Ideeën of methodes beoordelen aan de hand van externe bewijzen of zelfgekozen criteria onderbouwd door observaties of beredenering verkregen door informatie. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om de seizoenen te kunnen voorspellen op een nieuw ontdekte planeet? Het kunnen maken van een creatieve, mentale constructie van ideeën en concepten uit meerdere Als de langste dag van het jaar in juni valt, 6. CREATIE bronnen om zo complexe ideeën om te vormen tot een waarom is dan de warmste maand in het nieuw, geïntegreerd en betekenisvol object rekening noordelijk halfrond in augustus? houdend met bepaalde beperkingen. Hoogbloeier 4

5 Tabel 2: Blooms Taxonomie van Onderwijsdoelstellingen voor op vaardigheden gebaseerde doelen BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU METING VAN LEERRESULTAAT PERCEPTIE INSTELLING BEGELEIDE RESPONS MECHANISME COMPLEXE OPENLIJKE RESPONS AANPASSING ORGANISATIE Maakt gebruik van zintuiglijke prikkels om acties te ondernemen. Toont de bereidheid om actie te ondernemen om de taak uit te voeren of de doelstelling te bereiken. Weet de stappen die nodig zijn om de taak of doelstelling te voltooien. Voert de taak uit of bereikt de doelstelling in een ietwat zelfverzekerde, bekwame en vertrouwde manier. Voert de taak uit of bereikt de doelstelling in een zelfverzekerde, bekwame en vertrouwde manier. Voert de taak uit of bereikt de doelstelling zoals hierboven, maar kan ook acties wijzigen om rekening te houden met nieuwe of problematische situaties. Creëert nieuwe taken of stelt nieuwe doelen waarin de geleerde competenties zijn vervat. Een deel van de gekleurde monsters die je hier ziet moeten verdund worden voordat je hun spectra neemt. Als je enkel observeert, hoe ga je beslissen welke oplossingen verdund moeten worden? Beschrijf hoe je zou overgaan tot het nemen van de absorptiespectra van een staal pigmenten? Bepaal de dichtheid van een groep van metaalmonsters met regelmatige en onregelmatige monsters. Bepaal de hoeveelheid koper in het jouw onbekende erts met behulp van de hieronder beschreven procedure. Maak een verslag van de gemiddelde waarde en standaarddeviatie. Gebruik titratie om de k-waarde van een onbekend zwak zuur te determineren. Je voert een aantal titraties uit van een reeks onbekende zuren en ondervindt een aantal problemen met de resultaten, bv. Slechts 0,3 ml van de base is vereist voor het ene zuur terwijl er in een ander 75 ml vereist is. Wat kan je doen om geldige gegevens voor alle onbekende zuren te verkrijgen? Herinner je het etsen met een aluminium substraat? Kies een ander metaalsubstraat en ontwerp een proces om te etsen zo dat een patroon van vier verschillende metalen wordt gecreëerd. Hoogbloeier 5

6 Tabel 3: Blooms Taxonomie van Onderwijsdoelstellingen voor affectieve doelen BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU METING VAN LEERRESULTAAT ONTVANGEN REAGEREN WAARDEREN ORGANISEREN KARAKTERISERING VAN EEN WAARDENCOMPLEX Toont bereidheid om te participeren in de activiteit. Toont interesse in de voorwerpen, verschijnselen of de activiteit door het uitzoeken of het na te streven puur voor het plezier. Internaliseert een waardering voor de doelstellingen, de fenomenen of de activiteit. Begint verschillende waarden te vergelijken en lost conflicten op om zo een intern consistent waardensysteem te ontwikkelen. Ontwikkelt een langetermijn-waardensysteem dat alomtegenwoordig, consistent en voorspelbaar is. Als ik in de klas ben, dan luister ik aandacht naar de leraar, neem notities enz. Ik ga niet de krant lezen. Ik maak mijn huiswerk en neem deel aan klasdiscussies. Ik ga op zoek naar informatie in populaire media dat betrekking heeft tot de les. Een aantal van de ideeën die ik in mijn klas heb geleerd verschillen van mijn vorige overtuigingen. Hoe los ik dit op? Ik heb besloten om mijn familie mee te nemen op reis om enkele plaatsen waarover ik in de klas leerde te bezoeken. Hoogbloeier 6

7 Taxonomie van bloom voor cognitieve vaardigheden De projectgroep 'Omgaan met verschillen' van SLO heeft in 2001 een onderzoek uitgevoerd naar de criteria waaraan uitdagend lesmateriaal voor (hoog)begaafde kinderen moet voldoen. Uit dit onderzoek blijkt dat verrijkingsstof voor (hoog)begaafde leerlingen aan de volgende criteria dient te voldoen (Bronkhorst e.a., 2001). Verrijkingsstof moet: een beroep doen op creativiteit stimuleren tot een onderzoekende houding open opdrachten bevatten een beroep doen op de zelfstandigheid van de leerling een hoog abstractieniveau hebben een reflectieve houding uitlokken een hoge mate van complexiteit hebben een beroep doen op metacognitieve vaardigheden meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof uitlokken tot interactie Één manier om tijdens het ontwikkelen van lessen / projecten aan deze criteria te voldoen, is door vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op het hogere orde-denken. Hogere orde-vragen en -opdrachten zijn de vragen en opdrachten waarbij voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden voor analyseren, evalueren of creëren nodig zijn. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op: Het stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken Het stimuleren van het probleem-oplossend-denkvermogen Het ontlokken van discussie Het stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie Het verschil tussen lagere orde-denken en hogere orde-denken is weergegeven in de Taxonomie van Bloom. De taxonomie van Bloom kan mooi als uitgangspunt dienen bij de ontwikkeling van lessen. Door vragen en opdrachten in de les op te nemen die zowel een beroep doen op het lagere orde-denken als het hogere orde-denken, wordt tijdens de les op het gehele cognitieve domein een beroep gedaan. De taxonomie biedt een degelijke structuur waarmee een onderwerp kan worden benaderd. Daarnaast is het ook een praktisch hulpmiddel bij de formulering van de doelen die met de les worden beoogd. Hoogbloeier 7

8 Met behulp van de taxonomie van Bloom kunnen àlle lessen en inhouden verrijkt worden. Als je vragen formuleert waarbij je beroep doet op de hogere orde-denkvaardigheden dan leer je je leerlingen zelf denken in plaats van louter te reproduceren. In de reguliere leerstof wordt voornamelijk een beroep gedaan op de lagere orde-denkvaardigheden. Kennis, begrijpen en toepassen van de leerstof komt heel veel aan bod. Er wordt maar heel zelden gevraagd aan leerlingen om de leerstof te analyseren, te evalueren en nieuwe dingen te creëren met de opgedane kennis. In onze 21ste eeuw zitten we in een omgeving die heel snel verandert en zullen onze kinderen later een baan hebben die nu nog niet bestaat. Het reproduceren van kennis zal niet meer volstaan om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Het is aan te raden om onze kinderen reeds vroeg deze hogere orde-denkvaardigheden te helpen ontwikkelen. Lagere orde-denkvragen: vragen waarop één, juist antwoord te vinden is. Vragen die controleren of een theorie, lesinhoud of instructie is onthouden, begrepen en of de leerling deze in een andere situatie kan toepassen. Omvat de beheersingsniveaus kennis, begrip en toepassen. Hogere orde-denkvragen: vragen waarop het antwoord gevonden kan worden door de theorie, lesinhoud of instructie te analyseren, te evalueren (kritisch te bekijken) en te gebruiken om iets geheel nieuws te creëren. Omvat de beheersingsniveaus analyseren, evalueren en creëren. Verrijkingslessen kunnen op een relatief eenvoudige manier ontwikkeld worden door het formuleren van hogere orde-denkvragen en -opdrachten bij de bestaande reguliere leerstof. De gebruikte lesmethodes kunnen op die manier verdiept worden voor leerlingen die meer aankunnen. Dit kan zowel voor wereldoriëntatie, maar evengoed voor de vakken rekenen en taal. Ook spelling, grammatica, woordenschat, tafels, breuken, tijd, kunnen worden verrijkt met deze taxonomie. Hierbij kan je bij de vragen bij het vak blijven, maar beter nog is om een combinatie te gaan maken van verschillende vakken. Een vakoverschrijdende opdracht met hogere orde-denkvaardigheden bij een geschiedenisles waarbij de woordenschat wordt uitgebreid, waarbij gerekend moet worden, aardrijkskundige kennis nodig is, enz. voldoet zeer goed aan de criteria waaraan verrijkingsmateriaal idealiter moet voldoen. Om een passend verrijkend aanbod te creëren gaat het niet alleen om welke leermaterialen je gebruikt, maar ook hoe je ze zal inzetten? Je bekijkt niet alleen welke leerinhoud er zal worden gegeven, maar ook hoe je deze inhoud zal aanbieden. En het belangrijste van al ga je niet alleen zoeken welke leerdoelen je zal opstellen, maar ook hoe deze kunnen worden bereikt. De taxonomie van Bloom is hierbij een handig hulpmiddel. Hoogbloeier 8

9 Niveau 1: Kennis Definitie: Informatie terughalen uit het geheugen, herinneren of herkennen. Onthouden gebeurt wanneer het geheugen wordt gebruikt om defenities, feiten of lijsten te reproduceren. (Anderson & Krathwohl) Deze informatie heb je nodig om de opdracht uit te voeren Het is de bedoeling dat alle te verwerken informatie onder niveau 1 gegeven wordt en niet na niveau 1. Het doel is: De kinderen kunnen adequate informatie ophalen. Dit kunnen feiten en complete theorieën zijn, teksten om te lezen, afbeeldingen om te verduidelijken, bronnensites waar ze meer informatie kunnen vinden. Geef ze de informatie die nodig is of geef aan waar ze die informatie kunnen vinden; zo hebben de kinderen een compleet startpunt. Na niveau 1 weten de kinderen inhoudelijk waar de opdracht over gaat. Tabel 4: Blooms Taxonomie op kennis gebaseerde doelen niveau 1 COGNITIEVE VAARDIGHEID BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU 1. KENNIS Reproduceren Onthouden Herinneren Herkennen Een kennisvraag vraagt naar parate objectieve kennis WAT DE LEERLING DOORGAANS MOET DOEN BIJ DIT NIVEAU VOORBEELDVRAGEN BIJ DIT NIVEAU ACTIES WAT DE LEERLING ZOU KUNNEN MAKEN BIJ DIT NIVEAU VRAGEN DIE JE KAN STELLEN AAN DE LEERLING feiten of gebeurtenissen In welke landen is op de euro reproduceer een "spiekbriefje" Wat gebeurde er na...? reproduceren ingevoerd? een tabel Hoeveel? noemen of opsommen Wat zijn de belangrijkste bodemschatten in Zuid-Afrika? benoem noem verzamel een lijst met belangrijke gebeurtenissen een feitenoverzicht Wat is? Wie was het die? Benoem? Hoogbloeier 9

10 som op een tijdsbalk Wat is de definitie van? draag voor een kaart Beschrijf de manier waarop? classificeer een schema of mindmap Wie? rubriceer een woordenlijst Wat is goed / fout? in volgorde een begrippenlijst met Waar bevindt zich? een begrip definiëren Wat verstaan we onder "werkloosheid"? definieer bestempel omschrijvingen een quiz met feitenvragen Wanneer gebeurde? Hoe was ook alweer? dingen beschrijven Wat is een tachograaf en hoe wordt die gebruikt? beschrijf geef weer vertel na plaats in tijd definities opsommen feiten benoemen een werkblad invullen toets maken lokaliseer feitelijke verbanden leggen Wie was Albert Einstein en wat was zijn betekenis voor de Natuurkunde? onderzoek wie wat wanneer waar toon dingen herkennen, aanwijzen, onderstrepen, aankruisen Waar zitten de nieren? selecteer herken identificeer Hoogbloeier 10

11 Niveau 2: Begrip Definitie: Het bepalen van de betekenis van verschillende type funties, geschreven of grafisch. (Anderson & Krathwohl) We stellen vragen waaruit blijkt of je de informatie begrijpt. In niveau 2 toets je of ze begrepen hebben wat je in niveau 1 hebt verteld of hebt laten zien (in een filmpje). Laat ze de informatie vertalen naar een nieuwe context. Vraag naar overeenkomsten en verschillen m.b.v. vergelijking van informatie en laat ze de informatie groeperen, ordenen, afleiden van oorzaken. Stel vragen die tot doel hebben: vat samen, beschrijf, bespreek, interpreteer, formuleer, conclusies, leg verbanden, onderscheid. Vraag de kinderen naar informatie die ze via linkjes moeten verzamelen. Na niveau 2: weet je of ze feiten en principes begrijpen, er blijkt dat ze de informatie van niveau 1 eigen hebben gemaakt. Tabel 5: Blooms Taxonomie op kennis gebaseerde doelen niveau 2 COGNITIEVE VAARDIGHEID BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU 2. BEGRIP Inzicht hebben in Over inzichtvragen moet je meestal even nadenken: je moet eerder verworven kennis en inzichten aanboren en in eigen woorden omschrijven, samenvatten, uitleggen of toelichten. WAT DE LEERLING DOORGAANS MOET DOEN BIJ DIT NIVEAU VOORBEELDVRAGEN BIJ DIT NIVEAU ACTIES WAT DE LEERLING ZOU KUNNEN MAKEN BIJ DIT NIVEAU VRAGEN DIE JE KAN STELLEN AAN DE LEERLING selecteren en samenvatten Welke geografische factoren zijn van invloed op de economische positie van Antwerpen? vat samen classificeer rubriceer vul aan een samenvatting of overzicht een lijst met belangrijke Kun je uitleggen waarom? Kun je in je eigen woorden beschrijven? Hoe verklaar je? Hoogbloeier 11

12 interpreteer een verklaring, bewijs of concludeer Hoe kwam Hitler aan de macht? onderbouwing geven verdedig discussieer bespreek druk uit in eigen woorden weergeven Hoe planten spinnen zich voort? herschrijf formuleer vertaal illustreer in een tekening of schema weergeven Hoe zit de menselijke bloedsomloop in elkaar? duid aan wijs aan gevolgen voorspellen Wat gebeurt er met de werkloosheid als de voorspel inflatie stijgt? voorbeelden geven Geef een voorbeeld van een understatement. geef een voorbeeld uitleggen Wat bedoelde Hamlet toen hij zei "To be or not leg uit to be, that is the question?" grote lijnen aangeven Hoe is het Koninkrijk België ontstaan? beschrijf kenschets beschrijven Wat is het periodiek systeem der elementen? parafraseer gebeurtenissen een tijdbalk een grafische voorstelling van zaken een stroomschema een tabel met oorzaakgevolg of overeenkomsten - verschillen een quiz met doordenkvragen een verzameling een spreekbeurt een voorbeeld geven Kun je een samenvatting geven van? Wat denk je dat er vervolgens zal gebeuren? Wie zal volgens jou? Wat is de hoofdgedachte achter? Kun je verduidelijken? Kun je illustreren met een voorbeeld? Welke verschillen bestaan er tussen? verschillen en overeenkomsten aangeven Hoe zou een regeerakkoord tussen socialisten en liberalen eruit kunnen zien? onderscheid vergelijk contrasteer Hoogbloeier 12

13 Niveau 3: Toepassen Definitie: Gebruiken of volgen van een procedure door deze uit te voeren of toe te passen. Het toepassen is gerelateerd aan en verwijst naar situaties waarin het geleerde materiaal wordt gebruikt in eindproducten als modellen, presentaties, interviews, en simulaties. (Anderson & Krathwohl) Hier ga je opgedane kennis toepassen In niveau 3 gaan we de nieuwe kennis in concrete situaties toepassen. Hiervoor gebruiken de kinderen de opgedane kennis. Het doel is: methoden, concepten en theorieën toepassen in concrete situaties. Ze zijn ook in staat om problemen op te lossen. Geef theorieën en wetten die ze toe moeten kunnen passen in praktische situaties en stel vragen zodat de kinderen kunnen aantonen dat ze op de juiste manier met een methode of procedure om kunnen gaan. Stel vragen als: pas toe, demonstreer, bereken, vul aan, illustreer, toon, los op, onderzoek, pas aan, verander, relateer en experimenteer. De basis van toepassen moet altijd zijn dat ze met het doel aan de slag kunnen in de volgende 3 niveaus. Na niveau 3: weet je dat de leerlingen de nieuwe kennis in concrete situaties kunnen toepassen. Tabel 6: Blooms Taxonomie op kennis gebaseerde doelen niveau 3 COGNITIEVE VAARDIGHEID BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU 3. TOEPASSING Toepassen Bij toepassingsvragen moet je eerder verworven kennis en inzichten in een nieuwe situatie gebruiken om een probleem op te lossen. WAT DE LEERLING DOORGAANS MOET DOEN BIJ DIT NIVEAU VOORBEELDVRAGEN BIJ DIT NIVEAU ACTIES WAT DE LEERLING ZOU KUNNEN MAKEN BIJ DIT NIVEAU VRAGEN DIE JE KAN STELLEN AAN DE LEERLING een plan van aanpak uitlijnen Hoe zou de regering van Italië de werkloosheid kunnen bestrijden? rapporteer geef weer plan een werkstuk een model waarmee je uitlegt hoe iets werkt Weet je nog een andere situatie waarin? Kun je categoriseren volgens? Hoogbloeier 13

14 oplossingen voorstellen Hoe kunnen we het fileprobleem oplossen? pas aan organiseer kies onderzoek een hypothese opstellen, Waarom bloeit een hortensia in de ene tuin experimenteer een test of experiment blauw en in de andere roze? maak een uitvoeren inschatting aantonen dat Bewijs dat er niet een grootst priemgetal is. illustreer toon demonstreer Hoe kun je een computer gebruiken bij het laten zien hoe beschrijf leren? leg uit schets relateer bewaak een probleemsituatie met Hoe zou je eerste hulp verlenen aan dit hanteer kennis van zaken aanpakken slachtoffer met ademhalingsproblemen? praktiseer gebruik pas toe werk uit voor concrete gevallen toetsen Welke landen zijn volgens deze definitie andere doelgroep aan abstracte definities socialistisch? werk uit voor een andere context generaliseer Wat is de snelheid waarmee een kogel van 1 bereken een opgave oplossen of kg de grond raakt als die op aarde op 1 meter los op berekening maken hoogte wordt losgelaten en je de luchtwrijving mag verwaarlozen? een handleiding een spel waarin ideeën van het te bestuderen object naar voren komen een presentatie een demonstratie een voorstelling een poster een expositie een illustratie een simulatie een beeldhouwwerk een interview een dagboek Welke factoren zullen veranderen als? Welke vragen zou je stellen aan? Kun je aan de hand van de gegeven informatie een instructie geven over? Hoe is een voorbeeld van? Hoe verhoudt zich tot? Waarom is belangrijk? Ken je nog een andere situatie waarin? Kon dit gebeurd zijn in? Hoogbloeier 14

15 Niveau 4: Analyse Definitie: Het materiaal of concept in onderdelen opdelen, bepalen hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden en van elkaar verschillen, evenals het onderzoeken van de relatie van de verschillende onderdelen tot het grote geheel en de hoofdfunctie. Mentale activiteiten omvatten differentiëren, organiseren en toeschrijven naast in staat zijn om onderscheid te maken tussen componenten van een geheel. (Anderson & Krathwohl) Je gaat informatie en toepassingen analyseren en structureren In dit 4e niveau gaan we ervoor zorgen dat de kinderen de opgedane kennis en toepassingen van niveau 3 kunnen opdelen in verschillende onderdelen en het zo kunnen analyseren. Hierbij is het de bedoeling dat ze patronen gaan herkennen en verborgen betekenissen kunnen herkennen. Stel de vragen zo, dat de kinderen onuitgesproken aannames kunnen herkennen, fouten in logica van redeneringen kunnen herkennen en feiten van gevolgtrekkingen kunnen onderscheiden. Voorbeeldvragen kunnen zijn: analyseer, scheid, orden, leg uit, verbind, classificeer, deconstrueer, construeer, vergelijk, selecteer en leid af. Na het 4e niveau: hebben de kinderen patronen herkend en een analyse van redeneringen en aannames gemaakt. Tabel 7: Blooms Taxonomie op kennis gebaseerde doelen niveau 4 COGNITIEVE VAARDIGHEID BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU 4. ANALYSE Analyseren Bij een analysevraag moet je een ingewikkeld probleem zien te vereenvoudigen om er met jouw kennis en inzicht vat op te krijgen. Je ontleedt het bijvoorbeeld in deelproblemen, herleidt het tot een patroon of een onderliggend probleem, of concentreert je op relevante aspecten, zoals belangrijke kenmerken, oorzaken of gevolgen. Een analysevraag vergt doorgaans kritisch en gedegen (voor)onderzoek. Hoogbloeier 15

16 WAT DE LEERLING DOORGAANS MOET DOEN BIJ DIT NIVEAU VOORBEELDVRAGEN BIJ DIT NIVEAU ACTIES WAT DE LEERLING ZOU KUNNEN MAKEN BIJ DIT NIVEAU VRAGEN DIE JE KAN STELLEN AAN DE LEERLING analyseer Welke gebeurtenis zou niet scheid gebeurd zijn als? in delen splitsen Welke milieurisico's brengt een kerncentrale met zich mee? onderscheid (de)construeer verdeel Als waar is, wat betekent dat dan voor? Op welke manier is hetzelfde patronen beschrijven bewijzen voor conclusies aangeven classificeren onderzoeken Welke oorzaken kun je na het bestuderen van de Russische en Amerikaanse revoluties aangeven voor het ontstaan van revoluties? Onderbouw of weerleg de volgende stelling: de perceptie van de kwaliteit van de gezondheidszorg door het publiek, stemt niet overeen met de objectieve kwaliteit. Is milieuvervuiling primair een technisch, economisch of politiek probleem? Heeft het regeringsbeleid in de periode wezenlijk bijgedragen aan het drastisch reduceren van de werkloosheid in die periode? Vergelijk deze cursus "Actief Leren" met de discrimineer differentieer leg uit selecteer signaleer leid af destilleer stel ter discussie geef prioriteit classificeer rangschik overzie orden sorteer categoriseer spoor op test onderzoek relateer een onderzoeksverslag een beschouwing een overzicht waarin de kritische stappen worden weergegeven een grafische voorstelling een vragenlijst om aan informatie te komen of een enquête een checklist een tabel een documentaire een mobiele een spreadsheet een kaart als? Wat zijn andere mogelijke uitkomsten? Waarom gebeurde? Kun je uitleggen wat er gebeurde toen? Welke problemen kom je tegen bij? Kun je onderscheid maken tussen en? Wat waren de motieven voor? Wat was het keerpunt? Wat zijn de delen of kenmerken van? Classificeer volgens? Hoe kan je vergelijken met? Hoe verschilt met? Welke bewijzen kan je geven voor? vergelijken adviezen van de studentenbegeleiding van de verbind Universiteit Gent. vergelijk Hoogbloeier 16

17 Niveau 5: Evaluatie Definitie: Oordeel vellen gebaseerd op criteria en standaarden door middel van controleren en bekritiseren. (Anderson & Krathwohl) Je gaat de waarde van iets beoordelen In niveau 5 wordt geëvalueerd waarbij het oordeel is gebaseerd op criteria van hun analyse in niveau 4. Stel vragen of ze ideeën kunnen vergelijken en van elkaar kunnen onderscheiden, of ze theorieën en beroepsproducten van waarde kunnen inschatten en toets of ze hun keuzes kunnen beargumenteren. Vraag ook naar het herkennen van subjectiviteit en laat ze hun mening geven. Stel vragen met als doel: beoordeel, beslis, orden, geef een cijfer, toets, meet, geef een aanbeveling, overtuig, selecteer, leg uit, maak een onderscheid, ondersteun, concludeer, vergelijk, vat samen Na niveau 5: hebben de kinderen de logische samenhang van hun kennis en analyse beoordeeld en conclusies onderbouwd en beoordeeld. Tabel 8: Blooms Taxonomie op kennis gebaseerde doelen niveau 5 COGNITIEVE VAARDIGHEID BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU 5. EVALUATIE Evalueren Een evaluatievraag vraagt naar een beargumenteerd oordeel en standpunt. Bij een evaluatievraag verantwoord je een handelwijze, bepaal je de waarde van iets of iemand; je kiest uit verschillende mogelijkheden de beste oplossing voor een probleem, je beoordeelt een kunstwerk of je ontwikkelt en verdedigt een eigen mening. Evaluatievragen doen een beroep op kennis en inzicht, maar ook op persoonlijke overtuigingen en zijn dus op uiteenlopende manieren te beantwoorden. Hoogbloeier 17

18 WAT DE LEERLING DOORGAANS MOET DOEN BIJ DIT NIVEAU VOORBEELDVRAGEN BIJ DIT NIVEAU ACTIES WAT DE LEERLING ZOU KUNNEN MAKEN BIJ DIT NIVEAU VRAGEN DIE JE KAN STELLEN AAN DE LEERLING Zou de oorspronkelijke evolutietheorie van concludeer Is er een betere oplossing concluderen Darwin naar hedendaagse maatstaven stand vat samen voor? houden? Beoordeel de waarde van Wat overtuig vind je ervan? leg uit Verdedig je mening over? beargumenteren Is het huidige economische systeem in België het definitieve systeem? ondersteun associeer Vind je goed of fout? Hoe zou jij hebben aangepakt? onderbouw Welke veranderingen voor raad geef commentaar een betoog jij aan? beoordeel een overtuigende toespraak Geloof jij Hoe zou jij je voelen toets een bijdrage aan een debat als? meet een lijstje met criteria Hoe effectief zijn? waarde aangeven bekritiseren kiezen en de keuze verantwoorden Wie is het beste parlementslid - en waarom? Wat zijn de zwakke punten van de algemene beleidsverklaring van de federale regering van dit jaar? Zou invoering van de doodstraf een goede zaak zijn? geef een cijfer beschouw taxeer evalueer toets af waardeer bekritiseer licht door voorspel selecteer vergelijk beslis geef een aanbeveling overweeg waarmee je je werk kunt beoordelen. een oordeel of vonnis een advies een evaluatie een conclusie Wat zijn de consequenties van? Welke invloed zal hebben op ons leven? Wat zijn de voors en tegens van? Waarom is waardevol? Wat zijn mogelijke alternatieven? Wie zal winnen / verliezen bij? Leg uit waarom je wel of niet akkoord bent met? Wat vind je van? Wat is het meest belangrijk? Hoe zou je beslissen over? Welke criteria zou je gebruiken Hoogbloeier 18

19 besluiten Hoeveel maanden celstraf zou je geven aan iemand die schuldig is aan een verkeersongeval met dodelijke afloop? weeg af adviseer om te testen? Hoogbloeier 19

20 Niveau 6: Creëren Definitie: Elementen samenstellen om een coherent en functioneel geheel te vormen; elementen herorganiseren in een nieuw patroon of structuur door middel van genereren, plannen of produceren. (Anderson & Krathwohl) Met behulp van wat je hebt geleerd, ga je iets nieuws ontwikkelen In de voorgaande niveaus hebben de kinderen nieuwe informatie en ideeën geleerd en in dit laatste niveau gaan ze m.b.v. die nieuwe kennis en ideeën oplossingen en producten ontwikkelen. Hiervoor moeten de kinderen aan de slag door voorspellingen te maken op basis van de conclusies van niveau 5. Vraag de kinderen om een oplossing te verzinnen, een onderzoeksvoorstel op te stellen of een uitvinding te doen. Je kunt vragen stellen als: combineer, plan, ontwerp, maak, ontwikkel, onderzoek, wat als?, stel op, formuleer en herschrijf. Na het 6e niveau: hebben de kinderen alle opgedane kennis begrepen, toegepast, geanalyseerd, geëvalueerd en hebben ze een nieuw product of oplossing ontwikkeld. Een creatie-proces heeft structuur nodig. Deze structuur kan bijvoorbeeld geleverd worden door het TASC-model. Tabel 9: Blooms Taxonomie op kennis gebaseerde doelen niveau 6 COGNITIEVE VAARDIGHEID BESCHRIJVING VAN HET NIVEAU 6. CREËREN Creëren Synthese Creatievragen zijn erop gericht met je kennis en inzicht nieuwe ideeën, producten of zienswijzen tot stand te brengen. Dat vergt creativiteit. Bij synthesevragen zijn uiteenlopende antwoorden mogelijk. WAT DE LEERLING DOORGAANS MOET DOEN BIJ DIT NIVEAU VOORBEELDVRAGEN BIJ DIT NIVEAU ACTIES WAT DE LEERLING ZOU KUNNEN MAKEN BIJ DIT NIVEAU VRAGEN DIE JE KAN STELLEN AAN DE LEERLING ontwerpen Ontwerp de ideale stad. plan ontwerp een kunstwerk een film of video Kun je een ontwerpen, waarmee? Hoogbloeier 20

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Dit artikel is in verkorte versie verschenen in Toets! 1. Taxonomieën. zijn

Dit artikel is in verkorte versie verschenen in Toets! 1. Taxonomieën. zijn artikel Door Rianet Knevel Dit artikel is in verkorte versie verschenen in Toets! 1 zijn...en handig zijn hot. Het zijn dan ook geen plichtmatige codes in de kantlijn, maar ze helpen daadwerkelijk om op

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Leer theoretische stromingen

Leer theoretische stromingen Leer theoretische stromingen Inhoudsopgave 1.0 Behaviorisme... 2 1.1 Ivan Pavlov... 2 1.2 John Watson... 2 1.3 Burrhus Skinner... 2 2.0 Cognitivisme... 4 2.1 Lev Vygotsky... 4 2.2 Jean Piaget... 4 2.3

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak Nederlands

Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak Nederlands Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak Nederlands In GOK-schrift 10 kwam de afstemming van het vak Nederlands aan de orde. In deze aflevering lichten we toe hoe je ook als leerkracht van

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Inleiding Deze lessenserie is één van verschillende ENGINEER lessenseries voor het primair onderwijs. Techniek

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie