CURSUSPROGRAMMA Discipline overstijgende scholing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing"

Transcriptie

1 CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing

2 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend personeel en als onderdeel van een grote organisatie: het ziekenhuis. De manier waarop deze samenwerking verloopt, bepaalt voor een groot deel onze arbeidssatisfactie. Omdat er tijdens onze opleiding vooral aandacht is voor onze medische vaardigheden en communicatie met de patiënt, hebben veel medisch specialisten behoefte aan discipline overstijgende scholing op het gebied van management, beleid en organisatie. De Academie voor Medisch Specialisten voorziet hierin. De Academie wil kwalitatief hoogwaardige scholing bieden, die aansluit bij haar doelgroep. Daarom heeft zij een Programmaraad ingesteld. Als Programmaraad richten we ons op de totaliteit van het opleidingsaanbod. We kijken waar medisch specialisten behoefte aan hebben en doen suggesties voor het programma. De opleidingen spelen in op de ontwikkelingen in de zorg. Zo zien we nu in de ziekenhuizen dat er behoefte is aan clinical leaders; specialisten die door collega s als zodanig herkend en erkend worden en hen motiveren en enthousiasmeren om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren. Als beroepsgroep moeten we investeren in mensen die ons op dat pad mee kunnen nemen en daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom is er bij de Academie ook veel aandacht voor de scholing van aios. Dit aanbod wordt in het komend jaar uitgebreid, onder meer met een Talentenklas. Op deze manier proberen we bij te dragen aan de continuïteit in het vervullen van kritische functies in de ziekenhuizen. Overzicht scholingsaanbod 3 Praktische informatie 4 Vooraankondiging nieuwe opleidingen 4 Cursussen in open inschrijving Management voor medici 5 Medische staf en ziekenhuismanagement 5 Medisch management in het ziekenhuis 5 Basics van management en beleid 6 Organiseren en managen maatschap/vakgroep 6 Leergang Ziekenhuisfinanciën 7 Inleiding Ziekenhuisfinanciën 7 Uw jaarrekening leren lezen 7 Ethiek: terug naar de bronnen 8 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 9 Time- en stressmanagement 9 Tijdbesparend vergaderen 9 Onderhandelen 9 Overtuigend overkomen 9 Persoonlijke effectiviteit in de zorg 10 Effectief communiceren 10 Omgaan met disfunctioneren 10 Professioneel presenteren 10 Snel en effectief lezen 10 Cursussen in opdracht Training gespreksleiders IFMS 11 Visitatietraining 11 Specialisten in communicatie 11 Consult in Beeld 12 Scholing in medisch management 12 Naast opleidingen biedt de Academie ook coaching en intervisie aan. Helaas wordt coaching nog vaak gezien als een hulpmiddel voor vastgelopen artsen, terwijl het juist een instrument is om dit te voorkomen. Coaching helpt u om nóg meer uit uzelf en anderen te halen. Het kan bijzonder verhelderend zijn om bij een onafhankelijke buitenstaander uw koers of ervaringen te toetsen. Ik wens u veel succes bij uw keuze uit het uitgebreide cursus- en coachingsaanbod van de Academie. Namens de Programmaraad, drs. Floris Sanders, voorzitter. Cursussen in opdracht voor aios Discipline overstijgende scholing 13 Basiscursus Ziekenhuismanagement voor aios 13 Aios Erasmus MC 14 Aios VUmc 14 Assistenten FMLS 14 Assistenten Spoedeisende Geneeskunde 14 Aios medische microbiologie 14 Intervisie en Coaching Intervisie gespreksleiders IFMS (incompany) 15 Intervisie in opdracht 15 Coaching 15

3 OVERZICHT SCHOLINGSAANBOD 3 Over de Academie De Academie voor Medisch Specia listen is een samen - werkings verband van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de VvAA en het instituut Beleid & Management Gezond heids zorg (ibmg) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Academie biedt discipline over stijgende scholing aan alle medisch specialisten in algemene ziekenhuizen, UMC s, de GGZ en aan overige leden van medische staven en aios. Bij de Academie bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Een Programma raad bestaande uit ervaren opleiders en bestuurders bewaakt deze kwaliteit. Open inschrijving De Academie biedt een grote variëteit aan cursussen aan. Van cursussen van één of enkele dagdelen tot uitgebreide programma s met een aantal modules, gespreid over een jaar. U krijgt les van docenten met ruime ervaring met de medisch-specialistische zorg. Daarnaast deelt u kennis en expertise met collegae van andere organisaties en andere disci plines. De cursussen worden gegeven op een centrale locatie in het land. In de loop van het jaar kunnen extra cursussen worden georganiseerd. U vindt deze cursussen op onze website Daarnaast verzorgt de Academie ook scholing in opdracht. Incompany De Academie organiseert ook incompany scholing op maat in opdracht van vakgroepen, maatschappen, stafbesturen of Raden van Bestuur. Deze scholing kan variëren van één of enkele dagdelen tot zeer uitgebreide programma s. Van een cursus vergader techniek en effectief communiceren voor een maatschap, een IFMS-training voor assessoren, een instapcursus voor nieuwe leden van de medische staf tot een programma voor medisch managers of afdelingshoofden, indien gewenst samen met managers bedrijfsvoering. Scholing in opdracht van (wetenschappelijke) verenigingen De Academie verzorgt ook scholing in opdracht van wetenschappelijke- of aiosverenigingen. Bijvoorbeeld een studiedag voor het bestuur of een commissie. Of trainingen voor hun leden, zoals trainingen voor leden van visitatiecommissies of een basiscursus media tion voor medisch specialisten, die adviseren of bemiddelen bij een conflict in een vakgroep. Scholing voor aios In opdracht van UMC s, andere opleidingsziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen en aiosverenigingen organiseert de Academie discipline overstijgende scholing voor aios. Voorbeelden zijn een verplichte tweedaagse cursus ziekenhuismanagement voor alle aios in een OOR in de laatste fase van hun opleiding, de 7-daagse cursussen medisch management voor aios van diverse laboratoriumspecialismen of een workshop onderhandelen of conflicthantering. Ook werkt de Academie samen met opleiders, wetenschappelijke verenigingen, aios, de Jonge Specialist en het Platform Medisch Leiderschap aan het ontwikkelen van een talentenklas. Deze Talentenklas is bedoeld voor aios die de toekomstige medische leiders kunnen worden. Coaching en intervisie Voor wie het maximale uit zichzelf wil halen en open staat voor reflecteren op het eigen functioneren is er coaching of intervisie. De Academie beschikt over een uitgebreid netwerk van coaches die bekend zijn met de medisch-specialistische zorg. Een deel daarvan is zelf ook medisch specialist (geweest). Coaching en intervisie kunnen ook een onderdeel zijn van een incompany programma. Daarnaast biedt de Academie voor diverse doelgroepen ook begeleide intervisie aan.

4 4 PRAKTISCHE INFORMATIE NIEUWE OPLEIDINGEN Actueel cursusaanbod, cursusdata en inschrijving Het meest actuele aanbod, uitgebreidere cursusinformatie, alle data en onze algemene voorwaarden vindt u op onze website Hier kunt u zich ook aanmelden voor de door u gewenste cursus. Contact Academie voor Medisch Specialisten Website: Postadres: Postbus 8153, 3503 RD Utrecht Bezoekadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht Telefoon: (030) Lidmaatschap OMS/LAD en VvAA Als u lid bent van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de LAD en/of de VvAA, dan krijgt u korting op de cursussen in open inschrijving. Deze korting staat vermeld bij elke cursus. Bij een deel van de cursussen moet u zowel lid zijn van de OMS en/of de LAD enerzijds en VvAA anderzijds om voor korting in aanmerking te komen. Bij een ander deel van de cursussen is alleen een lidmaatschap van VvAA vereist. Vanaf het moment dat de OMS opgaat in de Federatie van Medisch Specialisten geldt de huidige korting voor OMS-leden voor alle leden van de Federatie. Voor de cursussen, die voor 2015 starten, gelden de lidmaatschappen, zoals bestaand op het moment van inschrijving. Vermeld uw lidmaatschapsnummers op het inschrijfformulier. Accreditatie Alle cursussen, ook incompany, worden geaccrediteerd door ABAN. Het aantal punten per cursus vindt u op de website. Daar vindt u ook de meest actuele informatie. Uw verdiende punten worden door de Academie toegevoegd in GAIA. Scholing in opdracht Voor overleg over een voorstel op maat voor uw vakgroep, maatschap, stafbestuur, ziekenhuis, zorginstelling of vereniging kunt u contact opnemen met de medewerkers van ons bureau via telefoonnummer (030) Vooraankondiging nieuwe opleidingen Naast de in deze brochure vermelde opleidingen komt de Academie in 2015 met nog drie nieuwe programma s. Deze opleidingen zijn nog in ontwikkeling. Bij alle drie wordt gewerkt met een groot aantal gerenommeerde docenten. De omvang en startdata liggen nog niet definitief vast. Meer informatie kunt u dit najaar vinden op onze website. Klinisch leiderschap De opleiding Klinisch leiderschap is bedoeld voor elke medisch specialist die een leidinggevende rol wil vervullen in de verbetering van het patiëntenproces. Er is veel aandacht voor kwaliteit, veiligheid, logistiek, kostenbeheersing en leiderschap. De opleiding bestaat uit vijf modules van vier dagdelen met overnachting. Start voorjaar Vakgroepmanagement in UMC s Deze opleiding wordt speciaal ontwikkeld voor (aankomend) vakgroepvoorzitters en andere medici met managementfuncties in UMC s. Alle aspecten van het management van een vakgroep c.q. afdeling komen aan bod: strategie, leiderschap, financiën, personeelsbeleid, organisatie, procesverbetering, en dergelijke. Er zijn acht modules van twee dagen met overnachting. Start: september 2015 of januari Besturen van een beroepsvereniging Dit is een stoomcursus in alle aspecten van het besturen van een vereniging. Zoals strategie en positionering, lobbywerk, mediatraining, organisatie van een vereniging en het runnen van een bureau. De opleiding is voor aankomend of beginnend bestuurders van wetenschappelijke c.q. beroepsverenigingen voor medici en bestaat uit drie modules van twee dagen met overnachting. Start: najaar 2015.

5 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING 5 Management voor medici Jaargang 21 De Academie voor Medisch Specialisten biedt samen met de Universiteit van Tilburg de postdoctorale leergang Management voor medici aan. Deze succesvolle leergang wordt in het cursusjaar 2015/16 voor de 21 e keer georganiseerd. Het programma is bestemd voor medisch specialisten en overige leden van medische staven uit algemene en academische ziekenhuizen en psychiaters uit GGZ-instellingen, die zich grondig willen verdiepen in hun rol als medisch manager, vakgroep voorzitter of stafbestuurslid. Ook andere medici (zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde) kunnen de opleiding volgen. In deze postdoctorale leergang komen alle aspecten van het management van ziekenhuizen en overige zorginstellingen aan bod: landelijke ontwikkelingen, beleid en strategie, leiderschap, verandermanagement, bedrijfseconomie, marketing, kwaliteitszorg, management van professionals en organisatievormen. Start September Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om u tijdig in te schrijven. U vindt de data op 40 dagdelen in 8 modules van 2 dagen met avondprogramma en overnachting (altijd maandag en dinsdag). Leden OMS/LAD én VvAA: 9.750,- Niet-leden: ,- Cursusbedragen zijn inclusief syllabus en boeken en exclusief hotelkosten Medische staf en ziekenhuismanagement De rol van de medische staf in beleid en management van ziekenhuizen komt steeds centraler te staan, net als het functioneren van de medische staf zelf. Onder begeleiding van een ziekenhuisbestuurder met een achtergrond als arts en bedrijfskundige, passeren de belangrijkste aspecten van het management van ziekenhuizen de revue. Er is veel ruimte voor discussie met de verschillende docenten. Hoogleraren, ziekenhuisbestuurders met een verleden als stafvoorzitter en medisch specialisten met een eigen onderneming delen hun inzichten over de ontwikkelingen in de zorg die van belang zijn voor de strategische keuzes; de organisatie van ziekenhuizen en van het toezicht op Alumni Management voor Medici 2013 / het bestuur; de verhouding tussen management en professionals; de rol, positie en organisatie van de medische staf; de sturing van het proces van strategieontwikkeling en de implementatie van beleid. Onderwerpen, die in het kader van de invoering van de integrale bekostiging in 2015 relevanter zijn dan ooit. 2 dagen met overnachting Leden OMS/LAD én VvAA: 1.795,- Niet-leden: 1.995,- Medisch management in het ziekenhuis Als medisch specialist wordt u meer en meer belast met managementtaken. Taken waar u niet voor bent opgeleid, maar die wel (vaak grote) gevolgen hebben voor de uitoefening van uw vak. De leergang Medisch management biedt een algemene en uitgebreide inleiding in management voor medisch specialisten en overige leden van medische staven. Zij omvat de modules: Strategie en beleid, Leiding geven & samenwerken, Ziekenhuisorganisatie, Management van de maatschap of vakgroep, Kwaliteit, Veiligheid en logistiek, Personeelszaken, Financieel management, Time & stressmanagement, Marketing en communicatie én Onderhandelen. 9 dagen Leden OMS/LAD én VvAA: 3.550,- Niet-leden: 4.050,-

6 6 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING Basics van management en beleid In de opleiding tot medisch specialist wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan organisatie en beleid. Kennis die onontbeerlijk is om als medisch specialist in een instelling te werken. Speciaal voor beginnende medisch specialisten en specialisten die hun kennis en inzicht willen vergroten, is er de opleiding Basics van management en beleid in het ziekenhuis. Aan bod komen de volgende onderwerpen: actuele landelijke ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg, de financiering van de medisch-specialistische zorg, organisatievormen van ziekenhuis en medische staf, de voorwaarden voor het optimaal functioneren van vakgroep en maatschap, verbetering van de patiëntenlogistiek, kwaliteitsbeleid en het verloop van beleidsprocessen in het ziekenhuis. En de manier waarop u daar invloed op kunt uitoefenen. 3 dagen (middag en avond) Leden OMS/LAD én VvAA: 1.645,- Niet-leden: 1.995,- Organiseren en managen maatschap/vakgroep Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal samenwerkingsverband. Werken in een maatschap biedt veel voordelen: collegialiteit; afnemende kwetsbaarheid; complementariteit van talenten; gelijkwaardigheid, part-time werken / waarneming; gezamenlijke inkoop, etc. Het zijn vooral deze aspecten die maten aan het begin van de samenwerking voor ogen hebben. Maar dergelijke voordelen zijn er alleen als de maatschap op twee niveaus goed is georganiseerd. Op bovenstroomniveau (taakverdeling, mandatering, overleg, rapportage, bestuursstructuur) en onderstroomniveau (openheid, omgaan met meningsverschillen en conflicten, solidariteit, elkaar aanspreken). Deze training leert u om uw maatschap / vakgroep op deze twee niveaus efficiënt en plezierig aan te sturen en te managen. Ronne Mairuhu is internist in het Haga Ziekenhuis en volgde de cursus Basics van management en beleid Ik werk sinds 2012 als internist en merk dat ik in mijn werk steeds vaker word geconfronteerd met financiën en beleid. Onderwerpen die in de opleiding tot medisch specialist nauwelijks aan bod komen. Tijdens de cursus worden zaken besproken die naast je medisch inhoudelijk werk in het ziekenhuis spelen. Het is niet alleen leerzaam maar ook heel leuk om een keer met die kant van het vak bezig te zijn. De cursus is weliswaar vrij theoretisch maar wordt interactief door de vele praktijkvoorbeelden. Dat maakt het heel herkenbaar. Het is een brede cursus die niet heel gedetailleerd op de dingen ingaat, maar ervoor zorgt dat je dingen herkent en ze een plaats kan geven. Tijdens maatschapsvergaderingen begrijp ik bijvoorbeeld sneller wat er speelt en waar dingen vandaan komen. In 2015 gaat er veel veranderen en dat is best een ingewikkelde exercitie. Maar door de cursus kost het me minder tijd om alles te doorgronden en ik merk dat ik zelfs een voorsprong heb op artsen die al langer in het ziekenhuis werken. De basis is gelegd en ik ga zeker verder. Ik weet alleen nog niet in welke richting: management of financiën. 1 dag Leden VvAA: 425,- Niet-leden: 475,-

7 7 Leergang Ziekenhuisfinanciën De Leergang Ziekenhuisfinanciën geeft inzicht in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische staf. Ze biedt een combinatie van basiskennis en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen. De cursus is interactief van karakter en sterk praktijkgericht. De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische casussen, die ook door de deelnemers zelf kunnen worden ingebracht. De cursus is geschikt voor elke medisch specialist, maar in het bijzonder voor bestuursleden van (staf)maatschappen, afdelingshoofden of voorzitters van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. 6 dagen (middag en avond) Leden OMS/LAD én VvAA: 3.395,- Niet-leden: 3.695,- Inleiding Ziekenhuisfinanciën De beknopte cursus Ziekenhuisfinanciën is bestemd voor elke medisch specialist, al dan niet met taken als medisch manager, met interesse in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de vakgroep / maatschap. Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de meest actuele vraagstukken die van belang zijn bij de financiering van de medisch-specialistische zorg en bedrijfsvoering van zorgafdelingen en ondernemingen. Dit geeft een basis om kritisch te kunnen participeren in besluitvorming op dit gebied. 2 dagen Leden OMS/LAD én VvAA: 1.245,- Niet-leden: 1.395,- Uw jaarrekening leren lezen Als vrijgevestigd zorgprofessional wordt u jaarlijks geconfronteerd met de door de accountant opgemaakte jaarrekening. Een belangrijk document waaruit blijkt wat het rendement, de omvang van uw praktijk en het eigen vermogen zijn. Goede analyses kunnen ervoor zorgen dat u op tijd de juiste maatregelen treft om het rendement van de praktijk te continueren of te verbeteren. De cursus geeft u meer inzicht in de financiële (ken)getallen van uw praktijk. U krijgt meer grip op de financiële kant van uw praktijk en bent een goede gesprekspartner voor uw financieel adviseur. De cursus is ook geschikt als inleiding voor wie de jaarrekening van het ziekenhuis wil leren lezen. 1 middag Leden VvAA: 275,- Niet-leden: 300,-

8 8 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING Ethiek: terug naar de bronnen Indachtig het gedachtegoed van de Academia Vitae biedt de Academie een bijzonder programma aan over de ethiek van de professional. Het is een stevige cursus van 10 middagen en avonden bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een reflectie op de eigen positie als professional ten opzichte van de marktwerking, de druk vanuit de eigen organisatie en de rol van de overheid. Aan de hand van de bestudering van een aantal klassiekers uit de westerse filosofie en de verschillende wetenschappen buigen we ons over de rol van de professional in dit krachtenveld. Daarbij pendelen we voortdurend heen en weer tussen tijdloze ethische vraagstukken en uw eigen dagelijkse werkelijkheid in leven en werken. We bespreken Aristoteles naast Adam Smith en Nietzsche naast Weber en vragen ons af wat hun gedachtegoed kan bijdragen in uw contact met patiënten, managers en verzekeraars. Elke cursusdag is een combinatie van een inleiding in één of enkele klassieke bronnen door een gerenommeerde docent en veel ruimte voor het gesprek met elkaar. Om hiervoor voldoende ruimte te creëren, bestaat de groep uit maximaal 10 tot 12 deelnemers. Uw cursusleider is prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit. U sluit de cursus af met een kort essay over de morele vraag, waarmee u binnen bent gekomen. 10 dagen (middag en avond) Leden OMS/LAD én VvAA: 4.450,- Niet-leden: 4.750,- exclusief boeken en vergaderarrangement Anke Schuurhuis is anesthesioloog in het UMCU en volgde de cursus Ethiek Soms lukt het om invloed uit te oefenen op normen, maar over het algemeen is dat moeilijk. Er is vaak ook geen tijd om onszelf af te vragen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. De cursus Ethiek sprak me aan omdat je eigenlijk teruggaat naar de basis. Bovendien dwingt het je om tijd vrij te maken en stil te staan bij voor medici heel wezenlijke vragen. Tijdens de cursus wordt het gedachtegoed van filosofen besproken die een stempel op de maatschappij en de westerse geneeskunde hebben gedrukt. Heel verhelderend. Wat was het hoogste doel om na te streven? Aristoteles en Kant hadden beide een hele selecte doelgroep voor ogen maar tegenwoordig is de gezondheidszorg voor iedereen. Wat zijn daarvan de consequenties? En waar blijf je als arts als iedereen wil zeggen welke therapie hij of zij wil ondergaan? De cursus heeft me ook geholpen zelf een belangrijke beslissing te nemen. Ik ben in de afgelopen 40 jaar heel inhoudelijk met mijn vak bezig geweest, maar ik wil me gaan richten op de herwaardering van vakmanschap en beroepsbelangen. Er komt een nieuwe generatie medici aan en een goede belangenbehartiging is gezien alle ontwikkelingen hard nodig.

9 9 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) Een mindfulnesstraining wordt steeds vaker voorgeschreven als onderdeel van een behandeling van patiënten. Zowel bij lichamelijke als psychosociale klachten. Er is inmiddels veel onderzoek dat de effectiviteit daarvan aantoont. De Mindfulness Based Stress Reduction Training is daarin de gangbare basiscursus die haar effectiviteit ruimschoots heeft bewezen. Niet alleen bij patiënten, maar ook bij artsen zelf. De training draagt bij aan stressvermindering en meer opmerkzaamheid in de spreekkamer. Deze training wordt aangeboden als kennismaking met de methodiek en als training ter verbetering van uw eigen functioneren. Tijdens reflectiemomenten komen beroepsspecifieke situaties aan bod en kunt u ervaringen uitwisselen met collegae. De werkvormen zijn praktisch van aard, zodat u ze vrij eenvoudig kunt integreren in uw dagelijks leven. 8 vrijdagmiddagen en veel thuis oefenen Leden OMS/LAD én VvAA: 995,- Niet-leden: 1.195,- Time- en stressmanagement In deze cursus leert u sturen met de tijd, in plaats van dat de tijd u stuurt. Gebrek aan tijd is een van de belangrijkste oorzaken van stress. U heeft het gevoel dat er niet voldoende tijd is om uw taken goed uit te voeren en er lijkt alleen maar meer bij te komen. Als u dit herkent, is het van belang om eens kritisch naar uw eigen tijdsbesteding te kijken. Waaraan besteedt u de uren die iedere week tot uw beschikking staan? U leert de juiste zaken aan te pakken in de tijd die daar daadwerkelijk voor nodig is. En waarschijnlijk houdt u tijd over voor andere belangrijke of leuke zaken! 1 dag en 1 middag Leden VvAA: 675,- Niet-leden: 750,- Tijdbesparend vergaderen Overleg en besluitvorming is een vast onderdeel van uw werk als zorgprofessional. Samenwerkingsverbanden worden zowel groter als intensiever en dus krijgt u steeds vaker te maken met tijdrovende en inefficiënte besluitvormingsprocessen. Er zijn echter verschillende manieren om tot heldere besluiten te komen zonder de geijkte vergadering. In deze training leert u om met plezier en vooral ook effectiever te vergaderen. 1 dag Leden VvAA: 525,- Niet-leden: 575,- Onderhandelen Als medicus kunt u bijna niet zonder goede onderhandelingsvaardigheden. U heeft ze nodig in gesprekken met het ziekenhuis, collega s en soms ook met patiënten. Bij onderhandelen gaat het niet om het winnen. De belangrijkste opgave is: hoe bereik ik wat ik wil zonder de relatie met de ander(en) te schaden? In deze training leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen. U ervaart waardoor sommige onderhandelingssituaties lastig voor u zijn en wat u kunt doen om effectief te sturen in het gesprek. U krijgt inzicht in hoe u uw doel kunt bereiken zonder dat u zich onbeleefd of te meegaand hoeft op te stellen. 1 dag Leden VvAA: 425,- Niet-leden: 475,- Overtuigend overkomen Een idee hebben of de oplossing weten is één ding; ze met resultaat over het voetlicht brengen is iets anders. Feit is dat de manier waarop iemand overkomt de acceptatie van de boodschap bepaalt. U komt goed over als de ontvanger uw boodschap exact zo begrepen heeft zoals u die heeft bedoeld. De training Overtuigend overkomen richt zich op het optimaal afstemmen van uw gedrag op de ander(en). Daarbij leert u geen trucjes waarvan uw omgeving onmiddellijk doorheeft dat ze niet bij u passen, maar behoudt u uw authenticiteit. U ontdekt hoe u overkomt op anderen, wat daarin sterk is en wat niet. Na

10 10 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING deze training kunt u meer invloed uitoefenen tijdens gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen, zonder te ver van uzelf te raken. 3 dagen Leden VvAA: 1.325,- Niet-leden: 1.450,- Persoonlijke effectiviteit in de zorg Tijdens uw (medische) opleiding komt het samenwerken met en/of aansturen van collega s nauwelijks aan bod, toch is dit vaak een belangrijk onderdeel van uw werk. In deze training Persoonlijke effectiviteit traint u uw managementvaardigheden. U leert onder meer hoe u goed feedback kunt vragen en geven en hoe u groepsprocessen kunt herkennen, zodat u ze kunt beïnvloeden. Door op het juiste moment het juiste gereedschap in te zetten kunt u betere resultaten boeken, fricties voorkomen en problemen oplossen. Naast uw communicatieve vaardigheden komen ook uw zelfkennis, analytisch vermogen en creativiteit aan bod. 3 dagen met één overnachting Leden VvAA: 1.825,- Niet-leden: 2.000,- Effectief communiceren Het lijkt zo vanzelfsprekend: goed communiceren. Toch is dit een van de moeilijkste onderdelen van uw vak. Tijdens de cursus Effectief communiceren leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw boodschap overkomt zoals ú dit wilt. De achtergronden, mechanismen en gereedschappen voor een effectieve, persoonlijke presentatie worden uitgelegd en er is veel tijd om de verschillende gespreksstijlen te oefenen. 1 dag Leden VvAA: 525,- Niet-leden: 575,- Omgaan met disfunctioneren Voor het omgaan met een potentieel disfunctionerende collega is er een modelreglement. Ook zijn er trainingen IFMS en cursussen Management van de maatschap en Conflicthantering. Toch worstelen veel stafbesturen met het beleid ten aanzien van zwak functionerende vakbroeders en zusters en vakgroepen. Want wanneer grijpt u in? Hoe handelt u correct én doortastend? Hoe moet het samenspel met de Raad van Bestuur verlopen? In hoeverre bent u gelegitimeerd om in te grijpen in een vakgroep die dat niet wil? En wat zijn de juridische voetangels en klemmen? In deze cursus bespreken verschillende docenten vanuit verschillende invalshoeken zowel het voorkomen van problemen als het oplossen daarvan. Naast het individueel functioneren komt ook het groepsgewijs disfunctioneren aan bod, omdat beide vaak met elkaar verweven zijn. U gaat naar huis met een duidelijker beeld hoe u hiermee om kunt gaan. 1 dag Leden OMS/LAD én VvAA: 695,- Niet-leden: 795,- Professioneel presenteren Presenteren voor publiek is een vak apart, maar u kunt het leren! Op vragen als: hoe bouw ik mijn presentatie op, wat zet ik op mijn slides, hoe blijf ik het publiek boeien, hoe beheers ik mijn zenuwen en op andere persoonlijke vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus. Mondeling presenteren leert u vooral door het veel te doen. De cursus biedt dan ook ruime gelegenheid om te oefenen. 1 dag Leden VvAA: 825,- Niet-leden: 900,- Snel en effectief lezen In deze workshop leert u verschillende strategieën om een tekst snel, globaal of intensief te lezen. U wordt zich bewust van de leesstrategieën die u momenteel toepast en van het effect daarvan. U oefent met strategieën om sneller door een tekst te gaan. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar ook een beter begrip van de teksten die u leest. 1 dag Leden VvAA: 425,- Niet-leden: 475,-

11 CURSUSSEN IN OPDRACHT 11 Training gespreksleiders IFMS De Academie verzorgt jaarlijks een aantal trainingen voor zowel beginnende als ervaren gespreksleiders IFMS. De basistraining is bedoeld voor gespreksleiders die starten met het voeren van IFMS-gesprekken. De training biedt een combinatie van theorie en praktijk, met de nadruk op zelf oefenen. Daarom werkt u veel in kleine groepen onder begeleiding van ervaren trainers. De ontwikkeling van IFMS en de filosofie daarachter worden uitgelegd, evenals de methodiek en het instrumentarium van Multi Source Feedback. Bovendien worden de verschillende varianten van de gespreksvoering toegelicht en geoefend. Voor ervaren gespreksleiders is er een verkorte versie. Meer informatie vindt u op Patiënten worden steeds mondiger. Hoe houdt u toch de regie over het gesprek en uw spreekuur? Hoe kunt u laten zien en merken dat u aandacht heeft en luistert? En zowel met woorden als met lichaamstaal een optimaal contact tot stand brengen, terwijl het minder tijd kost? Tijdens de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op veelvoorkomende en herkenbare praktijksituaties. Deze worden geïllustreerd met filmfragmenten en in praktijksimulaties met een ervaren acteur. Uw inbreng is hierbij de leidraad. Dit levert zowel algemene als op individuele situaties toegesneden tips en adviezen op, die vervolgens worden meegenomen in een praktijkopdracht, die de basis vormt voor het derde dagdeel. Tijdens dit deel worden de opnamen besproken, die de deelnemers hebben gemaakt tijdens eigen consulten. Anderhalve dag Op aanvraag 2 dagen Leden OMS/LAD én VvAA: 1.395,- Niet-leden: 1.495,- Visitatietraining Goed visiteren is een kunst en een kunde. De training duurt 1 dag. In de ochtend worden modellen en methodieken besproken en s middags oefent u met gesprekstechnieken en simulaties. De training is bedoeld voor wetenschappelijke verenigingen die nieuwe leden van visitatiecommissies of hele commissies willen laten trainen. Er wordt nauw aangesloten bij het eigen visitatiemodel en het eigen instrumentarium van de betreffende vereniging. 1 dag Leden OMS/LAD én VvAA: 450,- Niet-leden: 595,- Specialisten in communicatie

12 12 CURSUSSEN IN OPDRACHT Consult in beeld Deze cursus bestaat uit twee sessies. Tijdens de eerste sessie wordt een aantal principes van communicatie besproken, waaronder de verschillende stijlen, nonverbale aspecten, het voeren van lastige gesprekken en verder alles wat de groep aan aandachtspunten inbrengt. De inhoud van deze sessie vormt het kader voor de feedback van de trainer tijdens de tweede sessie. Tijdens deze sessie krijgt u instructies voor het maken van opnames van uw gesprekken met patiënten. Vervolgens maakt u een aantal van deze opnames op uw poli, kijkt deze zelf terug en selecteert u daaruit enkele fragmenten, die u inbrengt in de tweede sessie. De groep wordt dan opgedeeld in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers, zodat er veel ruimte is voor het bespreken van de individuele fragmenten onder begeleiding van de trainer. Daarbij leert u uiteraard ook veel van elkaar. 1 dag Op aanvraag Scholing in medisch management Jaarlijks verzorgt de Academie een groot aantal incompany cursussen medisch management. Deze zijn vaak bedoeld voor medisch managers in algemene, academische en categorale ziekenhuizen en GGZinstellingen. De cursussen worden qua inhoud, omvang en planning op maat gemaakt. Ze variëren van algemene basisscholing in medisch management, tot specifieke thema s, zoals onderhandelen, vergadertechniek of financiën. De scholing kan uiteenlopen van één of enkele dagdelen tot een cursus van een groot aantal dagen, vaak verspreid over een langere periode. De cursussen kunnen overdag worden gegeven, maar ook in een aantal modules van bijvoorbeeld tot uur of s avonds. Voorbeelden van onderwerpen die vaak aan bod komen: organisatie ziekenhuis en rol medisch manager management van de vakgroep ziekenhuisfinanciën kwaliteit en veiligheid patiëntenlogistiek verandermanagement leiderschapsvaardigheden gesprekstechnieken samenwerking en onderhandelen Na overleg maken wij een voorstel op maat. In principe wordt voor alle incompany scholing accreditatie aangevraagd.

13 CURSUSSEN IN OPDRACHT VOOR AIOS 13 Discipline overstijgende scholing Steeds vaker verzorgt de Academie discipline overstijgende scholing voor aios in opdracht van opleidingsziekenhuizen, GGZ-instellingen, wetenschappelijke verenigingen en aios-verenigingen. De scholing kan betrekking hebben op een groot aantal thema s en qua omvang variëren van een dagdeel tot een omvangrijke cursus. Voorbeelden van onderwerpen zijn: medisch management ziekenhuisfinanciering onderlinge samenwerking effectief vergaderen en beïnvloeden timemanagement gezondheidsrecht kwaliteit en veiligheid In 2015 wordt samen met het Platform Medisch Leider - schap, de Jonge Specialist en enkele enthousiaste opleiders een Talentenklas voor aios ontwikkeld. Daarnaast zullen er voor en samen met opleiders en aios nieuwe cursussen worden ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrieven en op onze website Basiscursus Ziekenhuismanagement voor aios De Academie heeft zich ten doel gesteld dat elke aios de gelegenheid krijgt om een basiscursus ziekenhuis management te volgen. Dit kan bij het Erasmus MC, het VUmc en in Utrecht. In 2 dagen komen de organisatie van een ziekenhuis, de positie en het functioneren van de medische staf, de financiering van het ziekenhuis, beleidsontwikkeling, de samenwerking binnen vakgroep en maatschap en het onderscheid tussen in loondienst en vrijgevestigd zijn aan bod. Lisette Walbeehm-Hol is kinderarts in opleiding en volgde een training op maat In het kader van de professionalisering van ons bestuur hebben we als Junior Afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde een training bij de Academie gevolgd. Vooraf werd goed geïnventariseerd wat we precies wilden bereiken en achteraf werd dit geëvalueerd. Het was een training op maat waarin onderwerpen als tijdbesparend vergaderen, onderhandelen, effectief leiderschap en feedback geven aan bod kwamen. De training was erg interessant en de docente inspirerend; door verschillende rollen te spelen bracht zij goed over wat ze bedoelde. Door de inbreng van eigen praktijkvoorbeelden werd de training voor ons heel praktisch en doelgericht. Ook werd er voldoende theoretische achtergrond besproken, zoals het schaakbord van onderhandelen en het boven- en een onderstroom model in organisaties. Inzicht hierin maakt dat je anders naar vergelijkbare situaties kunt kijken en hiermee kan gaan spelen. Door de cursus ben ik weer een stukje kritischer in mijn eigen opleiding gaan staan. Ik verzamel goede ideeën voor in de toekomst en oefen de vaardigheden die ik heb opgedaan. Ik groei stilletjes om straks in een andere rol een sprong te maken. 2 dagen 525,- (cursus in Utrecht)

14 14 CURSUSSEN IN OPDRACHT VOOR AIOS De volgende cursussen zijn verplicht voor de aios van de betreffende OOR s c.q. wetenschappelijke verenigingen. Aios Erasmus MC Jaarlijks organiseert de Academie in samenwerking met de Desideriusschool 6 tot 8 cursussen ziekenhuismanagement voor aios van de OOR van het Erasmus MC. In een cursus van twee dagen komen de volgende onderwerpen aan bod: organisatie van het ziekenhuis, positie en functioneren medische staf, financiering van het ziekenhuis, beleidsontwikkeling, samenwerking binnen vakgroep en maatschap en onderscheid loondienst en vrijgevestigd. Deze cursus is ook toegankelijk voor aios van andere opleidingsregio s. 2 dagen De kosten kunt u vinden op Aios VUmc In samenwerking met PAOG VUmc organiseert de Academie jaarlijks 3 à 4 cursussen management van de gezondheidszorg voor aios van de OOR van het VUmc. Het programma is grotendeels gelijk aan het programma van de cursus voor aios van het Erasmus MC. Deze cursus is ook toegankelijk voor aios van andere opleidingsregio s. 2 dagen De kosten kunt u vinden op de website van PAOG VU: Assistenten FMLS Samen met de Federatie Medisch Laboratorium - Specialismen organiseert de Academie jaarlijks een managementcursus voor assistenten van verschillende laboratoriumspecialismen. De cursus behandelt een groot aantal onderwerpen en er worden verschillende vaardigheden getraind, zoals samenwerking en conflicthantering, vergadertechniek, onderhandelen, leidinggeven en kwaliteit & veiligheid. 3 blokken van 3 dagen met overnachtingen 4.295,- per assistent Assistenten Spoedeisende Geneeskunde Vanaf 2014 organiseert de Academie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Geneeskunde twee keer per jaar een cursus van twee dagen voor aios Spoedeisende Geneeskunde. Aan bod komen: ziekenhuisorganisatie, financiering, management van de vakgroep, strategie en beleid. 2 dagen Zie hiervoor Aios medische microbiologie De Academie organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie een keer per jaar een cursus van zeven dagen voor aios medische microbiologie. De cursus behandelt een groot aantal onderwerpen en er worden verschillende vaardigheden getraind, zoals samenwerking en conflicthantering, vergadertechniek, onderhandelen en leidinggeven. 2 blokken van 3 dagen met overnachtingen 2.500,- per aios

15 INTERVISIE EN COACHING 15 Intervisie gespreksleiders IFMS (incompany) Naast de IFMS-trainingen biedt de Academie ook de mogelijkheid van begeleiding van intervisiegroepen van gespreksleiders. In de intervisie kunnen gespreksleiders hun ervaringen inbrengen. Aan de hand van de ingebrachte casuïstiek wordt de wijze van gespreksleiding besproken en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden ,- (per sessie van maximaal 3 uur) Intervisie in opdracht De Academie organiseert ook intervisiegroepen in opdracht van zorginstellingen, medische staven of wetenschappelijke verenigingen. Het onderwerp, de duur en frequentie worden in onderling overleg bepaald. Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 5 tot 8 deelnemers. De Academie beschikt over een aantal coaches met veel ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen. Coaching Het kan zijn dat een cursus of training u onvoldoende verder helpt of gewoon niet passend is. In dat geval kan individuele coaching een oplossing zijn. De Academie beschikt over een netwerk van coaches. De coaches worden onder andere geselecteerd op basis van hun ervaring met de medisch-specialistische zorg, opleiding in coaching en senioriteit. Wij streven naar een zo divers mogelijk aanbod aan coaches qua achtergrond en ervaring en proberen een landelijk dekkend netwerk aan te bieden. De Academie bewaakt de kwaliteit door het systematisch monitoren van de tevredenheid van de afnemers van de coaching en stimuleert de onderlinge uitwisseling en intervisie tussen de coaches. Op vindt u een overzicht van alle coaches. U kunt hier zelf een voor u geschikte coach uitkiezen. Afspraken die u maakt zijn geheel aan u en uw coach. Discretie is verzekerd ,- (per sessie van maximaal 3 uur)

16 Voor vragen, opmerkingen of suggesties: Academie voor Medisch Specialisten Telefoon: (030) Postbus RD Utrecht Orteliuslaan BB Utrecht

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie