Huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan Sint-Laureins"

Transcriptie

1 Gemeente Sint-Laureins Cultureel adviesorgaan cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

2 Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 LIDMAATSCHAP...3 DE LEDEN...3 Samenstelling...3 Voorwaarden voor leden...4 Duur van het lidmaatschap...4 Einde lidmaatschap...4 RECHTEN EN PLICHTEN...5 Rechten...5 Plichten...5 PROCEDURE VAN SAMENSTELLING...5 Oproep tot kandidatuurstelling...5 Voorwaarden voor culturele organisaties...6 Procedure voor private en publieke culturele organisaties...6 Procedure voor deskundigen...6 STRUCTUUR VAN HET CULTUREEL ADVIESORGAAN...7 DE ALGEMENE VERGADERING...7 Samenstelling...7 Opdracht en takenpakket...7 Werking...7 Opstellen agenda...7 Stemming...8 Verslag...8 DAGELIJKS BESTUUR...9 Samenstelling...9 Duur van de bestuursmandaten...9 Einde van de bestuursmandaten...9 Opdrachten en takenpakket...9 Werking Opstellen agenda Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester Verslag WERKGROEPEN Samenstelling Opdracht en takenpakket Werking WIJZIGINGEN SLOTBEPALING

3 ERKENNING Artikel 1: Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van het cultureel adviesorgaan en is een concretisering en een aanvulling op de statuten. Artikel 2: Dit huishoudelijk reglement is slechts rechtsgeldig na goedkeuring door het cultureel adviesorgaan en bekrachtiging door de gemeenteraad. OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN Artikel 3: Het cultureel adviesorgaan adviseert het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. a) Het adviesorgaan zal bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1 tot en met 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met uitzondering van 7 (jeugdbeleid) en 9 (sport). Deze culturele aangelegenheden zijn: a. Bescherming en de luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen); b. Aanmoediging van culturele leven (o.a. cultuurprijs); c. Schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie); d. Cultureel patrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen) en andere wetenschappelijk culturele instellingen; e. Bibliotheek en soortgelijke diensten; f. Permanente vorming en culturele animatie. b) Het gemeentebestuur zal het cultureel adviesorgaan om advies vragen over de begrotingsposten inzake culturele materies. c) Daarnaast heeft het adviesorgaan voor cultuur de mogelijkheid om over alle hierboven genoemde aangelegenheden en over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen. LIDMAATSCHAP DE LEDEN Artikel 4: samenstelling Het adviesorgaan voor cultuur wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers (nietstemgerechtigde leden). Stemgerechtigde leden zijn : a) één afgevaardigde van alle socio-culturele en culturele verenigingen, organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. Op de samenkomsten van het adviesorgaan kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger. 3

4 b) één afgevaardigde van alle socio-culturele en culturele verenigingen, organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. Op de samenkomsten van het adviesorgaan kan de effectieve afgevaardigde zich laten vervangen door zijn plaatsvervanger. c) deskundigen op vlak van cultuur, woonachtig in de gemeente. Waarnemers (niet-stemgerechtigde leden) zijn: a) de schepen bevoegd voor cultuur; b) de gemeentelijke ambtenaar die instaat voor administratieve en logistieke ondersteuning; c) de diensthoofden van de gemeentelijk culturele instellingen. Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item. Artikel 5: voorwaarden voor leden De effectieve afgevaardigde en de plaatsvervanger worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken socio-culturele en culturele vereniging, organisatie of instelling, en moeten voldoen aan volgende voorwaarden: a) minimum achttien jaar oud zijn; b) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid; c) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van het adviesorgaan voor cultuur te realiseren; d) niet meer dan één vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen; e) geen politiek mandaat bekleden; De deskundigen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: a) vanuit zijn werkervaring en/of zijn engagement in de culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten; b) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van het adviesorgaan voor cultuur te realiseren; c) niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen; d) geen politiek mandaat bekleden; e) in de gemeente wonen. f) minimum achttien jaar oud zijn; Artikel 6: duur van het lidmaatschap De duur van het lidmaatschap bedraagt zes jaar. De mandaten vervallen respectievelijk ten laatste binnen de zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Artikel 7: einde lidmaatschap Aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een vereniging, organisatie of instelling komt (tussentijds) een einde door: a) het ontslag uit het adviesorgaan voor cultuur of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of instelling, schriftelijk mee te delen aan de voorzitter; b) de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie; c) overlijden of rechtsonbekwaamheid; d) de intrekking door het cultureel adviesorgaan van de erkenning van de afvaardigende organisatie omdat deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria; e) wanneer de betrokken afgevaardigde /plaatsvervanger niet meer voldoet aan de gestelde criteria; 4

5 f) door 3 opeenvolgende afwezigheden op de vergadering waarbij geen plaatsvervanger aanwezig was of bij de voorzitter geen verontschuldiging werd overgemaakt. Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde/plaatsvervanger van een private of publieke culturele vereniging, organisatie of instelling een einde komt, dient de belanghebbende vereniging, organisatie of instelling binnen de drie maanden in de vervanging te voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de betrokken vereniging, organisatie of instelling en kan het alleen worden terug verkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag. Aan het lidmaatschap van een deskundige komt een einde door: a) het ontslag uit het adviesorgaan voor cultuur; b) overlijden of rechtsonbekwaamheid; c) wanneer hij niet meer voldoet aan de gestelde criteria. d) door 3 opeenvolgende afwezigheden op de vergadering waarbij geen plaatsvervanger aanwezig was of bij de voorzitter geen verontschuldiging werd overgemaakt. RECHTEN EN PLICHTEN Artikel 8: rechten Rechten stemgerechtigde leden: a) hebben spreekrecht op alle vergaderingen van het adviesorgaan voor cultuur; b) hebben stemrecht op de samenkomsten van de organen van het adviesorgaan voor cultuur waar het lid deel van uitmaakt; c) hebben inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt aan het adviesorgaan voor cultuur. Artikel 9: plichten Plichten stemgerechtigde leden: a) onderschrijven de doelstellingen van het adviesorgaan voor cultuur en verbinden zich er toe om actief mee te werken aan de realisering ervan; b) wonen de samenkomsten van de organen van het adviesorgaan voor cultuur, waar het lid deel van uitmaakt, bij. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen bij de voorzitter of bij de gemeentelijke ambtenaar die instaat voor de administratieve en logistieke ondersteuning 3 dagen voor het begin van de vergadering behoudens onvoorziene omstandigheden. De afgevaardigden van de private en publieke culturele organisaties kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger; c) informeren (private en culturele organisaties) hun achterban grondig over de werkzaamheden van het cultureel adviesorgaan en plegen geregeld overleg met deze achterban in functie van het opsporen van behoeftes, ideeën en verwachtingen inzake cultuurbeleid. PROCEDURE VAN SAMENSTELLING Artikel 10: oproep tot kandidatuurstelling Het adviesorgaan voor cultuur wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraad, volgens volgende procedure: a) De socio-culturele en culturele verenigingen, organisaties en instellingen, die werken met vrijwilligers respectievelijk met professionele beroepskrachten en die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van het adviesorgaan voor cultuur, worden door het gemeentebestuur schriftelijk uitgenodigd een aanvraag hiertoe in te dienen en een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden. 5

6 Deze verenigingen, organisaties en instellingen én hun afgevaardigden en plaatsvervangers moeten voldoen aan de verder gestelde voorwaarden. b) Via verschillende informatiekanalen lanceert de gemeente een oproep opdat deskundigen zich kandidaat zouden stellen als lid van het adviesorgaan voor cultuur. Artikel 11: voorwaarden voor (socio-)culturele organisaties Om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de private en publieke socio-culturele en culturele verenigingen, organisaties en instellingen voldoen aan volgende voorwaarden: a) Gedurende minstens één jaar een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente met betrekking tot één of meerdere van de culturele materies opgesomd in artikel 4, 1 tot en met 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van 7 (jeugdbeleid) en 9 (sport). b) Jaarlijks een werkingsverslag indienen over het voorbije jaar waaruit blijkt dat zij als georganiseerde vereniging, organisatie of instelling in die periode regelmatig culturele activiteiten heeft uitgeoefend. c) Aantonen dat zij een georganiseerde vereniging, instelling of dienst zijn door het indienen van hun statuten of doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het aantal leden of de omvang van het bereikt doelpubliek. d) Aantonen dat vereniging een maatschappelijke zetel heeft in de gemeente en dat minstens 1 lid van het bestuur in de gemeente woont. Artikel 12: procedure voor private en publieke (socio-)culturele organisaties a) Een vereniging, organisatie of instelling die lid van het adviesorgaan voor cultuur wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van het cultureel adviesorgaan, ondertekend door de voorzitter van de vereniging, organisatie of instelling en twee bestuursleden. b) Het dagelijks bestuur onderzoekt de aanvraag en kan hiertoe bijkomende documenten zoals statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden en een werkingsverslag opvragen. De uiteindelijke aanvaarding gebeurt door de algemene vergadering. c) Indien het cultureel adviesorgaan oordeelt dat de vereniging, organisatie of instelling beantwoordt aan de gestelde criteria, wordt ze aanvaard als lid van het cultuur adviesorgaan en kan ze een effectieve afgevaardigde en een vaste plaatsvervanger aanwijzen. d) Het cultureel adviesorgaan kan de erkenning van een vereniging, organisatie of instelling intrekken wanneer deze niet meer beantwoordt aan de gestelde criteria. Indien een aanvraag tot opname in het cultureel adviesorgaan wordt geweigerd, ontvangt de betrokken vereniging een toelichting en overzicht van de belangrijkste motieven die gehanteerd werden. De aanvrager kan hiertegen bezwaren aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen, dat over de aanvraag definitief beslist. Artikel 13: procedure voor deskundigen a) De deskundigen die lid wensen te worden van het adviesorgaan voor cultuur dienen een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van het cultureel adviesorgaan b) Het dagelijks bestuur onderzoekt de aanvraag. De uiteindelijke aanvaarding gebeurt door de algemene vergadering. c) Indien het cultureel adviesorgaan oordeelt dat de kandidaat beantwoordt aan de gestelde criteria wordt hij aanvaard als lid van het adviesorgaan voor cultuur. 6

7 STRUCTUUR VAN HET CULTUREEL ADVIESORGAAN Artikel 14: structuur Het adviesorgaan voor cultuur omvat: a) een algemene vergadering; b) een dagelijks bestuur; c) een aantal werkgroepen. DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 15: samenstelling De algemene vergadering bestaat uit alle stemgerechtigde leden en de waarnemers. Artikel 16: opdracht en takenpakket a) Met betrekking tot de bekrachtigen van de adviezen: De algemene vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur. Alle voorstellen van advies ontworpen door het bestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Voor dringende aangelegenheden volstaat de goedkeuring van het bestuur, mits bekrachtiging op de eerstvolgende samenkomst van de algemene vergadering. b) Met betrekking tot het goedkeuren van het huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering en aan de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd, aansluitend bij de erkenning. c) Met betrekking tot de stemgerechtigde leden: Het goedkeuren van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de werkgroepen en het aanvaarden van de ontslagnamen van een bestuurslid. Artikel 17: werking De algemene vergadering komt tenminste driemaal per jaar samen. De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en als ook deze niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd. Artikel 18: opstellen agenda In naam van het bestuur worden de oproepingsbrieven ondertekend door de voorzitter (of bij ontstentenis door de ondervoorzitter). De uitnodiging wordt tenminste veertien kalenderdagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de stemgerechtigde leden en naar de waarnemers. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de voorlopige datum voor de volgende gewone vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda wordt samengesteld door het bestuur. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter. Bijkomende agendapunten voor de algemene vergadering kunnen schriftelijk aan de voorzitter worden gemeld. Bij hoogdringendheid kan een bijkomend punt op de agenda worden geplaatst. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden. Als een bepaald punt niet (volledig) kan afgehandeld worden, wordt het automatisch verzonden naar de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld. 7

8 Het bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen beleggen telkens als hij dit nodig acht. Het bestuur moet daartoe overgaan wanneer één tiende van de stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met een opgave van de te bespreken agenda. De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het indienen van het verzoek. Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden opgeroepen tijdens de maanden juli en augustus. Artikel 19: stemming De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig vergaderen indien de helft plus één van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Als er op een eerste vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen 1 maand een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde dagorde, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal stemgerechtigde leden. Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen, tenzij een andere meerderheid wordt vereist. Het aannemen en wijzigen van de statuten en huishoudelijk reglement wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid. Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten minste één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming publiek. Bij publieke stemming, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend ingeval van staking van stemmen. Bij geheime stemming over een aan te nemen of te verwerpen punt, wordt het punt verworpen bij staking van stemmen. Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen. Artikel 20: verslag Van elke zitting van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld. De besluiten en gemotiveerde adviezen van de algemene vergadering worden binnen de vastgestelde termijn en volgens de voorgeschreven procedure overgemaakt aan de desbetreffende instanties. Op vraag van een stemgerechtigd lid, kan een minderheidsnota aan de adviezen worden toegevoegd. Minderheidsnota's maken een onafscheidelijk deel uit van de adviezen. Elke inwoner van de gemeente kan inzage nemen in de verslagen en de documenten van het adviesorgaan voor cultuur via de ambtenaar door de gemeente aangeduid ter ondersteuning van het adviesorgaan. 8

9 DAGELIJKS BESTUUR Artikel 21: samenstelling De algemene vergadering kiest zijn dagelijks bestuur. Elk stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen. Een kandidaat voor het dagelijks bestuur is verkozen wanneer hij/zij minstens de helft van de uitgebrachte stemmen op zijn/haar naam heeft. Zo nodig wordt een tweede stemronde gehouden tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemronde het best scoorden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald op 4 personen: a) De voorzitter b) De ondervoorzitter c) De secretaris d) De penningmeester De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de waarnemers. Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item. Artikel 22: duur van de bestuursmandaten De duur van de bestuursmandaten bedraagt 6 jaar, behoudens hernieuwing. De bestuursmandaten vervallen op de eerstvolgende algemene vergadering, na de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering. De organisatie van de verkiezingen wordt voorbereid door het gemeentebestuur. Artikel 23: einde van de bestuursmandaten Aan het mandaat van een bestuurslid komt een einde door: a) ontslag uit de vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd b) aanvaarden van een politiek mandaat c) als deskundige niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente d) als culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooien op het grondgebied van de gemeente e) overlijden Bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van een bestuurslid, kan in de opvolging worden voorzien door een tussentijdse verkiezing voor een opvolging van minimum een periode van 1 jaar. Artikel 24: opdrachten en takenpakket a) Het bestuur is bevoegd over alle aangelegenheden die niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd. b) Het bestuur voert het dagelijks beheer van het adviesorgaan voor cultuur. c) Het voert de beslissingen van de algemene vergadering uit. d) Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan het nodige gevolg wordt gegeven. e) Het bepaalt de houding van het adviesorgaan voor cultuur ten overstaan van dringende en actuele problemen, op voorwaarde dat de algemene vergadering niet tijdig kan samengeroepen worden en onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. 9

10 f) Het bestuur bereidt de samenkomsten van de algemene vergadering voor, stelt de agenda ervan samen en bepaalt de datum van de buitengewone vergaderingen. g) Het bestuur stelt het ontwerp van begroting en rekeningen en het ontwerp van jaarprogramma en jaarverslag op. Artikel 25: werking Het dagelijks bestuur komt tenminste driemaal per jaar samen. De samenkomsten van het bestuur zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur beslist bij gewone meerderheid, mits drie vierde van de leden aanwezig is. Het dagelijks bestuur kan door de algemene vergadering ontslagen worden met gewone meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden. Het college van burgemeester en schepenen houdt toezicht op de rekeningen en kan een ambtenaar belasten met de controle op de financiële verrichtingen. Bestuursleden kunnen zich op de samenkomsten van het bestuur niet laten vervangen door hun vaste plaatsvervanger. Artikel 26: opstellen agenda De uitnodiging wordt tenminste veertien dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de leden van het dagelijks bestuur. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. De definitieve agenda wordt samengesteld door het bestuur. Op de agenda van het bestuur moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten laatste bij de start van de samenkomst wordt ingediend door een stemgerechtigd bestuurslid. Artikel 27: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester Het dagelijks bestuur verdeelt de rollen van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester onderling. De volgende algemene vergadering wordt de taakverdeling goedgekeurd. De voorzitter is verantwoordelijk voor de werking van het adviesorgaan. Hij/zij plant de vergaderingen en zit ze voor. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. De verkozen secretaris is verantwoordelijk voor het administratief werk van het adviesorgaan voor cultuur, in afspraak met de gemeentelijke ambtenaar die door het college van burgemeester en schepenen ter beschikking wordt gesteld van het adviesorgaan. De penningmeester zorgt voor de bewaring van de gelden van het adviesorgaan voor cultuur op een post- of bankrekening en met de voorzitter ondertekent hij de bevelen tot betaling, die in opdracht van het bestuur dienen te gebeuren. Hij houdt tevens een regelmatig ingevuld kasboek. Buitengewone samenkomsten van het dagelijks bestuur moeten belegd worden, wanneer de helft van de stemgerechtigde bestuursleden daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met opgave van de te bespreken agenda. De gevraagde samenkomst dient plaats te vinden binnen de veertien dagen na het indienen van het verzoek. 10

11 Artikel 28: verslag Het beknopt verslag van de samenkomsten van het dagelijks bestuur wordt aan alle bestuursleden bezorgd met de dagorde van de volgende vergadering. WERKGROEPEN Artikel 29: samenstelling Elke werkgroep is samengesteld uit leden van de algemene vergadering van het cultureel adviesorgaan die bij de samenstelling kozen voor het lidmaatschap van desbetreffende werkgroep. De werkgroep wordt gemandateerd door de algemene vergadering waarbij het domein van de werkgroep omschreven wordt. Externe deskundigen kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkgroep. Artikel 30: opdracht en takenpakket De werkgroep kan preadviezen formuleren ten behoeve van de algemene vergadering van het cultureel adviesorgaan. Artikel 31: werking Elke werkgroep vergadert zo dikwijls als nodig. De voorzitter van het cultureel adviesorgaan kan ten allen tijde aanwezig zijn op de vergaderingen van de werkgroepen. De coördinator van de werkgroep kan ook worden uitgenodigd naar het dagelijks bestuur van het cultureel adviesorgaan. De samenkomsten van de werkgroepen zijn niet openbaar. BIJKOMENDE REGEL Artikel 32: In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het dagelijks bestuur van het cultureel adviesorgaan over de materie. WIJZIGINGEN Artikel 33: Aan dit huishoudelijk reglement van het cultureel adviesorgaan kunnen maar wijzigingen door de algemene vergadering worden aangebracht. Artikel 34: Het vorig huishoudelijk reglement van het cultureel adviesorgaan van Sint-Laureins, goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 4 februari 2003, wordt opgeheven. SLOTBEPALING Artikel 35: 11

12 Het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van het cultureel adviesorgaan worden in het kader van het algemeen administratief toezicht ter kennis gegeven van de Provinciegouverneur, volgend de modaliteiten die het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 vooropstelt. 12

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Grimbergen. (Het betreft hier : de bestaande gemeentelijke Culturele Raad)

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN STATUTEN CULTUURRAAD BRASSCHAAT Hoofdstuk 1: algemene bepalingen ERKENNING Artikel 1: De gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST Artikel 1 Het Huishoudelijk Reglement regelt de interne werking van de jeugdraad en vormt een concretisering en een aanvulling op het Gemeentelijk Organiek

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad op 7 maart 2012. In werking getreden op 1 januari 2013 (alle voorgaande statuten kwamen op de deze

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN

STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN ERKENNING Artikel 1 In uitvoering van het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CULTUURRAAD. Dit reglement vervangt en vernietigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2005.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CULTUURRAAD. Dit reglement vervangt en vernietigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2005. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CULTUURRAAD Dit reglement vervangt en vernietigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2005. Artikel 1: Het huishoudelijk reglement regelt de interne

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD. De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Lanaken, dd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD. De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Lanaken, dd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Lanaken, dd. Gelet op de Cultuurpactwet van 16.07.73, waarbij de gemeentebesturen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Algemene Vergadering van de STEDELIJKE CULTUURRAAD van Genk. Gelet op de Cultuurpactwet van 16/07/73, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op te

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. De bestaande statuten van de Seniorenraad Borgloon worden opgeheven en vervangen door de hiernavolgende tekst. BENAMING. Artikel

Nadere informatie

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN Art. 1. Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, voortaan dorp genoemd, bij het gemeentelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE Organiek reglement van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 1. DOELSTELLING Het decreet betreffende het lokaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

Afdeling 2 Omvang van het gemeenschapscentrum

Afdeling 2 Omvang van het gemeenschapscentrum Organiek en huishoudelijk reglement en statuten van het beheersorgaan van HET GEMEENSCHAPSCENTRUM Afdeling 1 Algemeen kader Artikel 1 Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad)

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) stad brugge sociaal-culturele raad STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) 1. Doelstelling De Sociaal-culturele Raad van Brugge (SCR) vertegenwoordigt

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENRAAD KORTENAKEN

STATUTEN SENIORENRAAD KORTENAKEN STATUTEN SENIORENRAAD KORTENAKEN CONSIDERANS Er wordt verwezen naar het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsplannen van ouderen, d.d. 21/4/2004 meer bepaald

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform 1. Erkenning Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk beweeg- en sportplatform op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD LEUVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD LEUVEN SPORTRAAD pagina 1/8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD LEUVEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden/vertegenwoordigers van de algemene vergadering van de sportraad: ERKENNING VAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD. Gemeentelijke Sportraad Beveren. Hoofdstuk 1: algemene vergadering

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD. Gemeentelijke Sportraad Beveren. Hoofdstuk 1: algemene vergadering Gemeentelijke Sportraad Beveren HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD Hoofdstuk 1: algemene vergadering Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen Art. 1 Art. 2 Art. 3 De algemene

Nadere informatie