Advies WKK certificatensysteem 5 juli Advies. Ontwerpbesluit aanpassingen WKK-certificatensysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies WKK certificatensysteem 5 juli 2010. Advies. Ontwerpbesluit aanpassingen WKK-certificatensysteem"

Transcriptie

1 5 juli 2010 Advies Ontwerpbesluit aanpassingen WKK-certificatensysteem

2 Adviesvraag: ontwerp van besluit houdende de wijziging van het besluit van 7 juli 2006 ter bevordering van de elektriciteitsproductie in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties Adviesvrager: Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Ontvangst adviesvraag: 25 juni 2010 Adviestermijn: 30 kalenderdagen Goedkeuring dagelijks bestuur SERV: 1 juli 2010 Goedkeuring raad: 5 juli 2010

3 Vlaamse Regering Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Freya Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein BRUSSEL Betreft: Advies aanpassingen WKK-certificatensyteem Mevrouw de minister, Op 25 juni ontvingen wij uw adviesvraag over het ontwerp van besluit houdende de wijziging van het besluit van 7 juli 2006 ter bevordering van de elektriciteitsproductie in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Bijgevoegd vindt u het advies van de raad over dit dossier. In het advies stelt de raad dat aanpassingen aan het WKK-certificatensysteem waaronder een verhoging van de WKK-quota op korte termijn nodig zijn om het WKK-investeringsklimaat te kunnen handhaven. Wel wijst de SERV erop dat de nu vastgestelde problemen inherent zijn aan het huidige WKK-certificatensysteem. Dat betekent dat de nu voorgestelde oplossingen niet kunnen garanderen dat in de nabije toekomst niet opnieuw wijzigingen zullen nodig zijn. Dat beperkt uiteraard de rechtszekerheid en de stabiliteit van het investeringsklimaat die net worden beoogd. Naast de aanpassingen op korte termijn is volgens de SERV dan ook een meer fundamentele discussie en herijking nodig van het WKK-certificatensysteem. Niettemin beseft de raad dat een dergelijke fundamentele herijking niet evident is. Het vergt een grondig debat, bijkomend wetgevend werk, een goede afstemming met het federale niveau, een rechtszekere overgangsregeling voor de bestaande investeerders, een degelijke en rechtvaardige financieringsconstructie, etc. De SERV is bereid om in dat debat en in de ontwikkeling van alternatieven een actieve rol te spelen. Verder vindt de raad het signaal dat uitgaat van een vermindering van de toegekende certificaten voor nieuwe installaties die de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruiken ongelukkig.wij zijn uiteraard steeds bereid, mevrouw de minister, om dit advies verder toe te lichten. Hoogachtend, Pieter Kerremans administrateur-generaal Peter Leyman voorzitter

4 1. Situering van adviesvraag Op 22 juni 2010 ontving de SERV een adviesvraag over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de wijziging van het besluit van 7 juli 2006 ter bevordering van de elektriciteitsproductie in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (WKK s). De adviestermijn bedroeg 30 dagen. Het voorgelegde ontwerpbesluit stelt voor om het bestaande WKK-certificatensysteem op diverse punten te wijzigen. De wijzigingen pogen onder andere om het bestaande overaanbod aan WKK-certificaten te ondervangen. Door dat overaanbod dreigt immers de prijs van de WKK-certificaten sterk te dalen waardoor de stimulans voor de ontwikkeling van bepaalde WKK-installaties zou kunnen wegvallen. Concreet wordt voorgesteld om aan de vraagzijde de quota van de voor te leggen certificaten te verhogen om op die manier de vraag naar certificaten in de komende jaren te versterken en om aan de aanbodzijde aan bepaalde nieuwe installaties die de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruiken minder certificaten toe te kennen. Door dergelijke WKK-installaties 25% minder certificaten toe te kennen (voor het gedeelte elektriciteit dat ter plaatse wordt verbruikt), vermindert het overaanbod ten opzichte van een scenario zonder dergelijke vermindering. Verder bevat het besluit enkele meer technische aanpassingen aan de certificatenregeling. 2. Advies 1. De raad onderschrijft dat op korte termijn aanpassingen aan het WKK-certificatensysteem nodig zijn en dat in het bijzonder een verhoging van de quota noodzakelijk is. Er zijn immers verschillende signalen dat investeringen in bepaalde nieuwe WKK-installaties in de huidige omstandigheden in het gedrang komen, omdat de verwachte ondersteuning die het (huidige) WKK-certificatensysteem kan bieden onvoldoende hoog of onvoldoende gegarandeerd wordt geacht door investeerders. De aanpassing van de quota wordt best zo snel mogelijk doorgevoerd om de investeringszekerheid voor WKK-installaties te herstellen. Er moet daarbij wel worden vermeden om de quotaverhoging retro-actief door te voeren. 2. Daarnaast moet echter ook een meer fundamenteel debat over het huidige WKKcertificatensysteem worden gevoerd. Volgens de SERV houden de huidige problemen met het WKK-ondersteuningsmechanisme immers verband met enkele inherente nadelen van het certificatensysteem. Die zullen bijgevolg ook na de voorgestelde aanpassingen in min of meerdere mate blijven bestaan. Dat betekent dat de nu voorgestelde oplossingen niet kunnen garanderen dat in de nabije toekomst niet opnieuw wijzigingen zullen nodig zijn. Dat beperkt

5 uiteraard de rechtszekerheid en de stabiliteit van het investeringsklimaat die net worden beoogd. Met andere woorden kan, hoewel de voorgestelde aanpassingen binnen het huidige systeem vanuit een pragmatische aanpak logisch lijken, de effectiviteit van de voorgestelde oplossingen niet blijvend gegarandeerd worden. De raad overloopt hieronder vier inherente nadelen van het WKK-certificatensysteem die zich in het voorliggend dossier manifesteren en de oplossingen die het ontwerpbesluit hiervoor voorstelt. 3. Vastlegging van de quota. Uit het voorliggend dossier blijkt duidelijk dat te lage quota de ontwikkeling van WKK kunnen remmen als de ontwikkeling in de praktijk sneller gaat dan initieel gedacht en via de quota vooropgesteld werd. De bepaling van de quota is dus cruciaal voor het welslagen van het systeem. Te lage quota zorgen voor een overaanbod van certificaten, waardoor de prijs kan dalen (of certificaten niet verkocht raken). Hierdoor kunnen bepaalde investeringen ontmoedigd worden en kunnen bepaalde bestaande installaties niet meer rendabel worden. Te hoge quota in vergelijking met de mogelijkheden in de praktijk om nieuw installaties te voorzien creëren dan weer certificatenschaarste, waardoor de prijs stijgt tot dichtbij de boeteprijs en waarbij leveranciers een boete opgelegd krijgen, waardoor het ondersteuningssysteem nodeloos duur wordt. De vastlegging van deze quota is evenwel erg moeilijk omdat de ontwikkeling van WKK in verhouding tot het elektriciteitsverbruik in de praktijk nauwelijks voorspelbaar is. Die hangt immers af van meerdere factoren waaronder het ondersteuningsniveau via het WKKcertificatensysteem en andere ondersteuningsregelingen (ecologiesteun, VLIF-steun, investeringsaftrek, groene leningen ), het vergunningskader, de netaansluitbaarheid, het economisch en financieel klimaat, de energieprijzen, en de evolutie van het elektriciteitsverbruik (noemer). De raad vindt een verhoging van de quota nodig, maar spreekt zich niet uit over de hoogte van de voorgestelde quota. De raad stelt immers vast dat de onderbouwing van de verhoogde quota in het voorliggend dossier uitgaat van enkele zeer ruwe veronderstellingen en inschattingen (zonder sensitiviteitsanalyse). Het risico bestaat dus dat de quota de komende jaren nog steeds te laag zullen blijken waardoor de marktprijs - en bijgevolg ook de stimulans voor nieuwe investeringen - toch naar beneden zal duiken. Maar evenzeer bestaat het risico dat sommige nieuw voorgestelde quota in de tweede helft van het decennium te hoog zullen blijken, en de ontwikkeling in de praktijk niet zal kunnen volgen waardoor het systeem nodeloos duur wordt door de aanrekening van de boetes. Tot slot wijst de raad erop dat een verhoging van de quota een impact heeft op de energieprijzen. Het is een goede zaak dat men bij wijzigingen van de energieregelgeving de impact op de energieprijzen in kaart tracht te brengen, zoals ook was afgesproken in het VESOC-akkoord van oktober De raad betreurt evenwel de wijze waarop dat in de voorliggende RIA ge-

6 beurde. De toelichting van de impact op de elektriciteitsprijzen is immers weinig doorzichtig en bij momenten zelfs onjuist Ondersteuning via de minimumprijs Een daling van de huidige marktprijs vormt een probleem voor de WKK-ontwikkeling omdat bepaalde projecten die de geproduceerde elektriciteit volledig terugleveren aan het net, met de huidige marktprijs nog maar juist voldoende rendabiliteit realiseren. Voor dergelijke installaties vormt de gegarandeerde minimumprijs van 27 euro geen afdoende opvangnet tegen een daling van de marktprijs. Ook zijn er bestaande installaties die hun businessplan hebben afgestemd op de garantiewaarde en die niet meer rendabel zijn vanwege de bijkomende kost voor injectievergoedingen die sinds juli 2009 aan decentrale elektriciteitscentrales wordt opgelegd. Met andere woorden blijkt dat de gegarandeerde minimumprijs van WKK-certificaten van 27 euro onvoldoende gedifferentieerd is om voor alle types technologieën te kunnen fungeren als een voldoende garantie voor de vergoeding van de onrendabele top (cf. infra). Bovendien geldt de gegarandeerde minimumprijs van 27 euro alleen voor installaties aangesloten op het distributienet en niet voor installaties op het transmissienet. Het voorliggend besluit probeert via de remediëring van het overaanbod van certificaten de huidige marktprijs te handhaven, al geeft de RIA (reguleringsimpactanalyse) zelf toe dat de evenwichtsprijs moeilijk te voorspellen is. Een wijziging of differentiatie van de decretaal vastgelegde minimumprijs van WKK-certificaten als garantie voor de vergoeding van de onrendabele top is dan ook een relevante optie die in het voorliggende dossier en de bijhorende RIA echter ten onrechte niet werd onderzocht. 5. Afstemming van ondersteuning via certificaten op de onrendabele top Het WKK-certificatensysteem vergoedt de gerealiseerde primaire energiebesparing aan één marktprijs voor alle WKK-certificaten ongeacht de gebruikte technologie of toepassing. Een gevolg hiervan is dat het certificatensysteem voor heel wat WKK-toepassingen meer ondersteuning voorziet dan nodig is om aan de investeerder een bepaald minimumrendement te kunnen garanderen. Dat is meer bepaald het geval wanneer de onrendabele top voor een toepassing lager ligt dan de marktprijs van de certificaten (zie tabel: vakjes in blauw en groen). De raad is net zoals de Vlaamse regering voorstander van de vastlegging van het ondersteuningsniveau op basis van de onrendabele top. Maar in het huidige ondersteuningskader is een beperking van meeropbrengsten bovenop de vergoeding van de onrendabele top enkel mogelijk door aan de betreffende installatie minder aanvaardbare certificaten toe te kennen. 1 Zo stelt de RIA bijvoorbeeld over de impact op de elektriciteitsprijzen: In beide gevallen zullen zij [leveranciers] daarvoor extra kosten maken en deze doorrekenen aan de afnemers. In het maximale geval belopen de kosten de marktwaarde van de certificaten vermenigvuldigd met het aantal voor te leggen certificaten. Leveranciers zijn volledig vrij om te bepalen hoeveel ze als kosten voor de certificatensystemen aanrekenen en aan welk type klanten. In de praktijk blijkt dat hetgeen de meeste leveranciers doorrekenen als kosten voor de certificatensystemen eerder verband houdt met de hoogte van de boete, dan met de hoogte van de kosten die ze maken. Dat wil zeggen dat de impact op de elektriciteitsprijzen groter kan zijn dan aangegeven.

7 Deze benadering wordt nu in het ontwerpbesluit naar analogie met de verminderde toekenning van aanvaardbare certificaten aan de bijstook van biomassa in het groenestroomcertificatensysteem - ook geïntroduceerd in het WKK-certificatensysteem voor WKK-installaties die de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruiken. VITO becijferde (zie tabel) dat de meeste projecten die de opgewekte elektriciteit ter plaatse verbruiken, reeds rendabel zouden zijn zonder enige WKK-ondersteuning, zelfs rekening houdend met een injectietarief van 3 /MWh. Deze projecten genereren naast de opbrengst van de WKK-certificaten volgens de studie een belangrijke meerwaarde van 15 tot 58 euro per MWh. Voor deze installaties stelt het ontwerpbesluit voor om het aantal aanvaardbare certificaten te verminderen met één vierde, waardoor tegen de huidige marktprijzen (ongeveer 40 euro per WKK-certificaat) 10 euro van de certificatenopbrengst wordt afgeroomd. Tabel 1: Berekende onrendabele top in Moorkens (2010) Vermogen 0% eigen verbruik, 100% net Onrendabele top ( /MWh) 100% eigen 50% eigen verbruik, verbruik, 0% net 50% net Gasmotor 100 kwe kwe >= 1000 kwe Dieselmotor 100 kwe kwe >= 1000 kwe Gasturbines en STEG 5 MWe MWe MWe MWe Stoomturbines 5 MWe (gas) -1 gg gg 5 MWe (stookolie) 25 gg gg 5 MWe (recuperatie stoom) 32 gg gg 5 MWe (steenkool) -8 gg gg ORC 1500 gg gg 56 Micro WKK (geen info over verdeling eigen verbruik, net) (geen info over verdeling eigen verbruik, net) Project is in principe WKK-certificatensysteem biedt Rendabel zonder ondersteuning sowieso realiseerbaar veel meer ondersteuning dan nodig (want geen ondersteuning nodig) Onrendabele top < minimumprijs realiseerbaar op basis van minimumsteun meer ondersteuning dan nodig zelfs bij minimumsteun Onrendabele top < marktprijs realiseerbaar bij een marktprijs van 40 euro meer ondersteuning dan nodig bij marktprijs van 40 euro Onrendabele top =~marktprijs realiseerbaar bij een marktprijs van net voldoende ondersteuning bij 40 euro marktprijs van 40 euro Onrendabele top > marktprijs niet realiseerbaar bij marktprijs van 40 euro Onvoldoende ondersteuning De raad vindt echter wel dat de voorgestelde vermindering van aanvaardbare certificaten voor ter plaatse opgewekte elektriciteit het ongelukkige signaal geeft dat injectie op het net beter is

8 dan verbruik ter plaatse, terwijl de bedoeling van meer decentrale productie net is om productie en verbruik ook geografisch nauwer te laten aansluiten. De intentie om de omvang van de decentrale productie zo goed mogelijk af te stemmen op het verbruik ter plaatse is overigens opgenomen in de beleidsnota Energie 2. De raad merkt in dit kader trouwens op dat er ook in Nederland een discussie geweest is omtrent de hoogte van de onrendabele top. Op basis van een tussenkomst in de tweede kamer werd een second opinion gevraagd bij CE Delft omtrent de door ECN bepaalde onrendabele top 3. De SERV adviseert om ook in Vlaanderen een second opinion te vragen. Overigens merkt de raad op dat een onrendabele topberekening vaak uitgaat van veralgemeningen terwijl de onrendabele top in de praktijk van project tot project sterk kan verschillen. Zo is het goed mogelijk dat een project dat elektriciteit aan het net levert wel een behoorlijke vergoeding voor deze hoeveelheid elektriciteit heeft kunnen onderhandelen en dus een lagere onrendabele top heeft dan een project dat de WKK-elektriciteit ter plaatse gebruikt maar waarbij zeer goedkoop verkregen elektriciteit wordt uitgespaard. Verder hecht de SERV veel belang aan het consultatie- en peer reviewproces dat aan de bepaling van de onrendabele toppen vooraf gaat. De raad heeft er evenwel geen informatie over de kwaliteit van het gevoerde proces voor de update van de onrendabele toppen van WKK installaties in Vlaanderen (VITO in opdracht van VEA, 2010). De SERV pleit in elk geval voor voldoende voorafgaand overleg en consultatie in het bijzonder omtrent de aannames in de studie. De aannames zijn immers bepalend voor de evolutie van de meerkost in dit geval voor de ondersteuning van WKK. Zij moeten dan ook voldoende robuust zijn. 6. Financieringswijze en de ontwijking van de certificatenplicht Er is ontwijking van de certificatenplicht mogelijk. Concreet verwijst de nota aan de Vlaamse regering naar de bedrijven die zelf hun elektriciteit aankopen op de beurs of via de Eliahub. Deze bedrijven zijn geen leveranciers volgens het elektriciteitsdecreet en zijn bijgevolg niet WKK-certificaatplichtig. Het voorliggend besluit voorziet daarom in een WKKquotumverplichting voor toegangshouders. Het ontwerpbesluit brengt met de voorgestelde wijziging de WKK-certificatenregeling meer in overeenstemming met de groenestroomcertificatenregeling waarvoor de quotumverplichting voor toegangshouders reeds drie jaar geleden werd ingevoerd. De raad gaat akkoord met deze uitbreiding van de certificatenplicht, maar wijst erop dat in de toekomst nader bekeken moet worden hoe de groeiende lasten van de WKK- en hernieuwbare energie-ondersteuning verdeeld zullen worden over de gebruikers. Daarbij is het duidelijk dat 2 Beleidsnota Energie van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie: Er zullen aanvullende regels worden opgesteld voor de aansluiting en de exploitatie van productie installaties, onder andere door een stimulans in te bouwen om de omvang van decentrale productie installaties zo goed mogelijk in relatie te brengen tot het verbruik ter plaatse. 3 Hers, J.S., Wetzels, W. (2009) Technische ondersteuning subsidieberekening SDE WKK ECN. de Buck, A., Blom, M.J., Schepers, B., Rooijers, F.J. (2009) Rentabiliteit van WKK. Second opinion op conclusies modelberekeningen ECN en Ministerie EZ, ten behoeve van de Tweede Kamer. Rapport. Delft.

9 zonder interventie de stijgende lasten verdeeld zullen moeten worden over een steeds kleinere groep grijze stroomverbruikers aangesloten op het distributie- en transmissienet. 7. Het voorliggend dossier benadrukt volgens de SERV de nood en het belang van de reeds eerder gevraagde fundamentele discussie en herijking van het ondersteuningssysteem. Die nood wordt ook bevestigd in het deel consultatie van de RIA. Niettemin beseft de raad dat een dergelijke fundamentele herijking niet evident is. Het vergt een grondig debat, bijkomend wetgevend werk, een goede afstemming met het federale niveau, een rechtszekere overgangsregeling voor de bestaande investeerders, een degelijke en rechtvaardige financieringsconstructie, etc. De SERV is evenwel vragende partij om mee het debat over het WKKcertificatensysteem te organiseren, samen met het debat over groenestroomcertificatensysteem, en om een actieve rol te spelen in het ontwikkelen van alternatieven en oplossingen voor de vastgestelde fundamentele problemen. 8. Ook wil de raad wijzen op enkele punctuele tekortkomingen. Het betreft onder meer de definitie van een nieuwe WKK. Er is momenteel veel onduidelijkheid over wat moet beschouwd worden als een nieuwe WKK. Dit leidt tot rechtsonzekerheid omtrent het al dan niet ontvangen van certificaten. De raad wijst ook op het zogenaamde ontradingsmechanisme dat gewijzigd zou worden (dit is de periode waarin geen certificaten bekomen worden bij de bouw van een nieuwe installatie). Dit is er wel voor de vervanging van installaties ouder dan 2002 maar niet voor jongere installaties. Het is voor de raad onduidelijk waarop deze beslissing gebaseerd werd. De raad vraagt dat deze punctuele opmerkingen ook meegenomen worden in het verdere overleg en in de versie van het besluit die aan de Raad van State wordt voorgelegd. 9. Tot slot merkt de raad op dat de ontwikkeling van WKK niet alleen wordt gestremd door problemen met het certificatensysteem. Er zijn bv. ook aansluitingsproblemen, bijkomende aansluitingskosten zoals injectietarieven, etc., die in sommige gevallen de WKK-ontwikkeling evenzeer hinderen dan knelpunten in het certificatensysteem. Deze problemen moeten ook dringend worden aangepakt.

10 Referentielijst Briffaerts, K., Cornelis, E., Dauwe, T., Devriendt, N., Guisson, R., Nijs, W., Vanassche, S. (2009) Prognoses voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling tot VITO. Studie uitgevoerd in opdracht van Vlaams Energie Agentschap. de Buck, A., Blom, M.J., Schepers, B., Rooijers, F.J. (2009) Rentabiliteit van WKK. Second opinion op conclusies modelberekeningen ECN en Ministerie EZ, ten behoeve van de Tweede Kamer. Rapport. Delft. Hers, J.S., Wetzels, W. (2009) Technische ondersteuning subsidieberekening SDE WKK ECN. Moorkens, I. (2010) Update onrendabele toppen van WKK installaties in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van VEA.

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Stand van zaken: WKK in Vlaanderen

Stand van zaken: WKK in Vlaanderen Voor kwaliteitsvolle Warmte-krachtkoppeling in Vlaanderen Stand van zaken: WKK in Vlaanderen Joni Rossi 8 December WKK in de hotelsector, wellness en aanverwante sectoren Wat gebeurt er in Europa? Tot

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2007 180307_Advies_HEbesluit. Advies. Wijzigingsbesluit hernieuwbare energie Inzake groenestroomcertificaten voor biomassa

Brussel, 23 maart 2007 180307_Advies_HEbesluit. Advies. Wijzigingsbesluit hernieuwbare energie Inzake groenestroomcertificaten voor biomassa Brussel, 23 maart 2007 180307_Advies_HEbesluit Advies Wijzigingsbesluit hernieuwbare energie Inzake groenestroomcertificaten voor biomassa Inhoud Samenvatting... 3 Advies... 4 1. Situering van de adviesvraag...

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling Brussel, 11 januari 2006 011103_advies_besluit_WKK Advies Besluit warmtekrachtkoppeling Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Situering van de adviesvraag... 4 3. Codificatie in één WKK-besluit

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015 Advies Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit Brussel, 22 april 2015 SERV_20150422_reparatiedecreet VCF_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Advies. Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE. Brussel, 27 februari 2017

Advies. Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE. Brussel, 27 februari 2017 Advies Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE Brussel, 27 februari 2017 SERV_ADV_20170227_Decreet_III_6de_STAH_Bep_WSE.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/1 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Bandingfactoren... 3 Berekeningsmethodiek... 3 Toepassing bandingfactor... 3 Maximale bandingfactor... 3 Achtergrond... 4

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/3. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/3 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren... 2 Berekeningsmethodiek... 2 Toepassing bandingfactor... 2 Maximale bandingfactor...

Nadere informatie

WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers

WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers 27/02/2012 WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers K. Aernouts, K. Jespers, E. Cornelis Indeling presentatie» Inleiding» WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers» Geïnstalleerd vermogen» Geproduceerde energie»

Nadere informatie

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit Brussel, 10 oktober 2003 101003_Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit Advies ontwerpbesluit gratis elektriciteit Inhoud Inhoud... 2 1. Situering van de adviesvraag... 3 2. Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologieinvesteringen. Brussel, 22 september 2010

Advies. Voorontwerp van besluit tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologieinvesteringen. Brussel, 22 september 2010 Advies Voorontwerp van besluit tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologieinvesteringen in het Vlaamse Gewest Brussel, 22 september 2010 SERV_ADV_20100922_Wijziging_ecologiesteunregeling.doc

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen vzw. Doelstelling: actief meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK Expertisecentrum Expertiseverstrekking naar leden

COGEN Vlaanderen vzw. Doelstelling: actief meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK Expertisecentrum Expertiseverstrekking naar leden Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen WKK voor ruimteverwarming Algemene principes van WKK Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag VIBE 12 november 2010 1 COGEN Vlaanderen vzw Doelstelling:

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport Vlaams Energieagentschap Rapport 2015/1 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport LEESWIJZER: In dit document worden op verschillende plaatsen aannames en scenario s gehanteerd

Nadere informatie

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets Advies Onroerenderfgoedtoets 20 januari 2010 Adviesvraag: ontwerpbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit betreffende

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN PROGRAMMADECREET AMENDEMENTEN ENERGIE

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN PROGRAMMADECREET AMENDEMENTEN ENERGIE ADVIES 25 november 2010 ADVIES OVER HET ONTWERP VAN PROGRAMMADECREET AMENDEMENTEN ENERGIE 2010 62 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Adviestekst... 4 1. Situering... 4 2. Aanbevelingen...

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/03/2014 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 ingediend op 544 (2015-2016) Nr. 23 15 december 2015 (2015-2016) Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juni 2004

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 3: evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 3: evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 3: evaluatie quotumpad en productiedoelstellingen Evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen Voor groenestroomproductie is er een globale doelstelling,

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Amendementen. 948 (2010-2011) Nr. 4 6 april 2011 (2010-2011)

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Amendementen. 948 (2010-2011) Nr. 4 6 april 2011 (2010-2011) stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 4 6 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Amendementen Stukken in het dossier: 948 (2010-2011) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Advies. Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden. Brussel, 12 december 2016

Advies. Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden. Brussel, 12 december 2016 Advies Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden Brussel, 12 december 2016 SERV_20161212_Aanwervingsstimulans_LWZ_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding?

DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? DE NIEUWE GROENESTROOMCERTIFICATEN...en wat met de netvergoeding? Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 januari 2014 1 PV GSC en netvergoeding Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

Toelichting 05: WKK-Potentieelstudie en toepasbaarheid warmte- en koudenetten

Toelichting 05: WKK-Potentieelstudie en toepasbaarheid warmte- en koudenetten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 05: WKK-Potentieelstudie en toepasbaarheid warmte- en koudenetten 1 Inleiding Volgens Art. 6(6) van de EBO verbinden de Ondernemingen zich ertoe om een

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 10 6 juli 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

25/03/2013. Overzicht

25/03/2013. Overzicht Micro-WKK: basisbegrippen en toepassingsmogelijkheden Tine Stevens, Vlaams Energieagentschap Regiovergadering Provincie West-Vlaanderen 12 en 14/03/2013 2 Warmte-krachtkoppeling (WKK) De gelijktijdige

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren... 3 Berekeningsmethodiek... 3 Toepassing bandingfactor... 3 Maximale bandingfactor...

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2014/2. Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport Vlaams Energieagentschap Rapport 2014/2 Deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport LEESWIJZER: In dit document worden op verschillende plaatsen aannames en scenario s gehanteerd

Nadere informatie

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015 Advies REG stimuleren in woningen Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_energiebesparing gebouwen_adv Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2015/1. Deel 2: actualisatie OT/Bf Vlaams Energieagentschap Rapport 2015/1 Deel 2: actualisatie OT/Bf Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Bandingfactoren... 2 1. Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 8 1.1. PV-installaties

Nadere informatie

Advies. Regierol gemeenten lokale sociale economie. Brussel, 14 september 2015

Advies. Regierol gemeenten lokale sociale economie. Brussel, 14 september 2015 Advies Regierol gemeenten lokale sociale economie Brussel, 14 september 2015 SERV_20150914_Regierol_gemeenten_lokale_sociale_economie_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. steunmaatregelen WKK in gebouwen

Warmtekrachtkoppeling. steunmaatregelen WKK in gebouwen Warmtekrachtkoppeling steunmaatregelen WKK in gebouwen ir. An Stroobandt Cogen Vlaanderen vzw 19 april 2007 1 Overzicht 1. Inleiding 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Dimensionering 5. Financiële

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 17 juli 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl In samenwerking met: Partners: Met de steun van: Met financiële steun van: Agenda 13 u 30 Verwelkoming en toelichting doelstelling stakeholdersoverleg 13 u 35 Vergelijking 2020 doelstellingen België Nederland

Nadere informatie

Verwachtingen en standpunten biogassector Vlaanderen tov. het beleid

Verwachtingen en standpunten biogassector Vlaanderen tov. het beleid Verwachtingen en standpunten biogassector Vlaanderen tov. het beleid - De biogassector is vragende partij voor een correcte en verantwoorde minimumsteun die in overleg met exploitanten afgetoetst wordt

Nadere informatie

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Overzicht 1. Algemeen 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Emmisienormen Algemeen Bio-WKK Biomassa als duurzame brandstof groene stroom

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 1 februari 2005

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 1 februari 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juli gewijzigd op 16 september 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

Salderen. Wat is het (en wat wordt het)? Roland de Vlam

Salderen. Wat is het (en wat wordt het)? Roland de Vlam Salderen Wat is het (en wat wordt het)? Roland de Vlam Salderen Wat was het (en wat wordt het)? Roland de Vlam Wat is salderen? Teruglevering aansluiting Verbruik Installatie afnemer Verplichting leverancier

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot CE4 N35N 13.5.29 Samenvatting Drie scenario s om de hoeveelheid CO 2 te berekenen, die niet uitgestoten wordt als er energie bespaard wordt

Nadere informatie

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost SERV DB, 25 juni 2010 Minaraad, 24 juni 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie Advies Decreet ondersteuning sociale economie Brussel, 28 september 2011 SERV_ADV_20110928_ondersteuning_soc_economie Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 12/01/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Wijziging energieprestatieregelgeving 2015

Wijziging energieprestatieregelgeving 2015 Gezamenlijk briefadvies Wijziging energieprestatieregelgeving 2015 Wijziging Energiebesluit met diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving Datum van goedkeuring Minaraad 3 september 2015

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie.

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie. stuk ingediend op 1639 (2011-2012) Nr. 3 26 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Sonja Claes en de heren

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 06/05/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 12/08/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/11/2016 Aantal uitgereikte warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal warmtekrachtcertificaten aanvaardbaar

Nadere informatie

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Brussel, 13 maart 2006 130306 Advies inwerkingsbeleid Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Inhoud Inhoud... 2 1.

Nadere informatie

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Smart Grid School, 9 oktober 2013 Wouter Geldhof (advocaat en partner PG energierecht Stibbe, Ugent) 10/8/2013 8:22:00 AM Agenda I. Europese definitie II.

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Position Paper Contact Datum Inleiding Bestaande meerkosten

Position Paper Contact Datum Inleiding Bestaande meerkosten Position Paper: Meerkosten op elektriciteit: toestand 2015 Contact: Emilie Butaye (Federatie van de Glasindustrie) +32 2 542 61 29 emilie.butaye@vgi-fiv.be Datum: 22/09/2015 Inleiding In deze position

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

Biogas is veelzijdig. Vergelijking van de opties 1-2-2012. Vergelijking opties voor benutting van biogas

Biogas is veelzijdig. Vergelijking van de opties 1-2-2012. Vergelijking opties voor benutting van biogas 1--1 Ongeveer 7 deelnemende organisaties Promotie van optimale benutting van biomassa Kennisoverdracht door workshops, excursies, nieuwsbrief en artikelen in vakbladen Vergelijking opties voor benutting

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 Aantal Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van de beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing Wordt

Nadere informatie

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden?

1. Hoeveel groenestroomcertificaten dienden volgens de quota op 31 maart 2013, op 31 maart 2014 en op 31 maart 2015 ingediend te worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 265 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Groenestroomcertificaten

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C162 WON15 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 19 maart 2014 2 Commissievergadering nr. C162 WON15 (2013-2014)

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 april 2007 1

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 april 2007 1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010

Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Bijlage 1: Berekening realisatie 9% duurzaam in 2010 Toelichting bij de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit: - De definitie van de 9% doelstelling is conform de EU richtlijn duurzame elektriciteit

Nadere informatie

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering

Nadere informatie

Advies Reparatiebesluit energiepremies

Advies Reparatiebesluit energiepremies Advies Reparatiebesluit energiepremies SERV, 20 januari 2010 Minaraad, 28 januari 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis Noyen 1 Wetstraat 34-36, B- 1040 Brussel

Nadere informatie

WKK in de glastuinbouw samen sterk. Mechelse Veiling 23 mei 2006

WKK in de glastuinbouw samen sterk. Mechelse Veiling 23 mei 2006 WKK in de glastuinbouw samen sterk Mechelse Veiling 23 mei 2006 WKK in de glastuinbouw Welkom R. Libotte - Fiburo WKK Ideaal voor glastuinbouw H.Marien - GlasReg Deutz-Concept Pauze WKK en milieu Voordelen:

Nadere informatie

Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007

Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007 Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007 Doelstelling: 75 % van het energiegebruik in de glastuinbouw op basis van aardgas en andere duurzame energiebronnen in 2012 Energie enquête

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage: INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale

Nadere informatie