Nogmaals enkele kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid van Drongelen, Harry; Rombouts, Bas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nogmaals enkele kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid van Drongelen, Harry; Rombouts, Bas"

Transcriptie

1 Tilburg University Nogmaals enkele kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid van Drongelen, Harry; Rombouts, Bas Published in: PS documenta : documentatie periodiek sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht Publication date: 2014 Link to publication Citation for published version (APA): van Drongelen, J., & Rombouts, S. J. (2014). Nogmaals enkele kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid. PS documenta : documentatie periodiek sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht, 2014(16), [219]. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 31. okt. 2015

2 219 Nogmaals enkele kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid MR. DR. J. VAN DRONGELEN & MR. DR. S.J. ROMBOUTS * 1. INLEIDING In PS Documenta 2014/184, afl is een aantal kanttekeningen geplaatst bij de Wet werk en zekerheid. 2 Nadere bestudering van deze wet brengt met zich dat er nog een aantal kanttekeningen kan worden geplaatst. Allereerst over de afwijkende regeling voor jongere werknemers waarbij tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden omgezet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan de orde komt (zie paragraaf 2). Daarna wordt de redelijke ontslaggrond ernstig gewetensbezwaar behandeld (zie paragraaf 3). Hierna gaat het over de opzegging van werknemerskant (zie paragraaf 4). Vervolgens wordt aandacht besteed aan het bezwaar en beroep tegen de beslissing van het UWV ter zake van het al dan niet verlenen van toestemming aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen (zie paragraaf 5) en aan de mogelijkheid om de aanwijzing van de zogenoemde cao-ontslagcommissie en de voor deze commissie geldende voorschriften voor ontslag algemeen verbindend te verklaren (zie paragraaf 6). De bijdrage eindigt met een slotparagraaf waarin wordt nagegaan wat de grondslagen zijn voor deze nieuwe wet of in hoeverre die zijn gerealiseerd. 2. VAN EEN BEPAALDE NAAR EEN ONBEPAALDE TIJD (ARBEIDS)OVEREEN- KOMST EN DE UITZONDERING VOOR JONGEREN In het nieuwe art. 7:668a BW is een regeling opgenomen waarbij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder voorwaarden wordt omgezet ( conversie ) in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De eerste conversiemogelijkheid heeft betrekking op de duur van de arbeidsrelatie. Als minimaal twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 24 maanden hebben overschreven met inbegrip van tussenpozen van maximaal zes maanden dan ontstaat op de dag van deze overschrijding een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De tweede conversie heeft betrekking op wat wordt genoemd de ketenregeling. Als drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal zes maanden dan geldt de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor deze conversieregeling is een aantal nadere voorschriften gegeven waarbij onder meer afwijkingen zijn toegestaan bij cao. In lid 11 van art. 7:668a BW is aangegeven dat het gehele artikel niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met een werknemer die jonger is dan 18 jaar en die arbeid verricht voor maximaal 12 uur per week. Deze uitzondering is gekoppeld aan een bepaalde leeftijd wat de vraag oproept of dit mogelijk in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling op grond van leeftijd. Zo bepaalt Richtlijn 2000/78/EG 3 waarbij een algemeen kader is gecreëerd voor de * Harry van Drongelen is universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg en als adviseur verbonden aan De Voort Advocaten/Mediators in Tilburg. Bas Rombouts is docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg. 1. Zie J. van Drongelen & S.F.H. Jellinghaus, Enkele kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid, PS Documenta 2014/184, p Zie wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid, Stb. 2014, 216). 3. Zie PbEG 2000, L. 303, p N O V E M B E R P S D o c u m e n t a, n u m m e r PSD_1416_bw_V03.indd /19/2014 9:21:14 PM

3 gelijke behandeling op grond van leeftijd in arbeid en beroep dat het ongunstiger behandelen van een werknemer ten opzichte van anderen in een vergelijkbare situatie met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, waaronder ontslag en beloning, niet is toegestaan (zie art. 2-3). Een dergelijke ongunstigere behandeling is alleen maar toegestaan als daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond kan worden aangevoerd (zie art. 6). Het gaat dan allereerst om een legitiem doel met inbegrip van legitieme beleidsdoelstellingen op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en/of de beroepsopleiding. Bovendien moeten de middelen voor het bereiken van dit doel passend en noodzakelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van bijzondere arbeidsvoorwaarden voor de jeugdige werknemer om zo zijn deelname aan het arbeidsproces te bevorderen (zie art. 6 onder a). Er kan geen discussie zijn over het gegeven dat in het nieuwe art. 7:668a lid 11 BW een verschil is gemaakt op grond van leeftijd. Een dergelijk onderscheid is alleen acceptabel als daarvoor een objectieve rechtvaardiging kan worden aangevoerd. De wetgever 4 voert ter rechtvaardiging aan de onnodige (financiële en administratieve) lasten voor het bedrijfsleven. Het gaat hier dus om een bedrijfseconomisch doel en dat valt niet binnen het kader van een gerechtvaardigd sociaal beleid waarvan de richtlijn in kwestie uitgaat (zie art. 6). Zodoende lijkt er hier dus geen sprake van een objectieve en redelijke grond voor dat onderscheid. 5 In het nieuwe art. 7:668a lid 11 BW wordt ook een urengrens gehanteerd, daar het artikellid alleen betrekking heeft op personen die minder dan 12 uur per week arbeid verrichten. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot Richtlijn 97/81/EG 6 en de daarbij behorende raamovereenkomst waarin een ongunstigere behandeling van werknemers die in deeltijd werken in vergelijking tot de werknemers die voltijd werken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden niet is toegestaan als dat louter en alleen is gebaseerd op het feit dat die werknemers in deeltijd werken (zie clausule 4 lid 1). Een dergelijke ongunstigere behandeling is wel toegestaan als er sprake is van een objectieve rechtvaardiging (zie clausule 4 lid 4). Voor dit 12-uurscriterium geeft de wetgever 7 als reden dat de jeugdige werknemer gezien de beperkte omvang van de overeenkomst voor zijn levensonderhoud waarschijnlijk niet op de inkomsten uit die arbeid is aangewezen en verwijst naar het feit dat iedereen in beginsel veelal tot het achttiende jaar is gebonden aan de leer- of kwalificatieplicht. Met andere woorden: het gaat hier om bijkomstige werkzaamheden. Maar, en daar volgens ons kan geen discussie over zijn, dat is geen objectieve rechtvaardiging in de zin van Richtlijn 97/81/EG. Vorenstaande betekent dat de afwijkende regeling wat betreft de conversie van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor jeugdige werknemers met een werktijd van maximaal 12 uur per week gemeenschapsrechtelijk niet in de haak lijkt. Overigens is met betrekking tot de zogenoemde transitievergoeding in het nieuwe art. 7:673 lid 7 onderdeel a BW een vergelijkbaar onderscheid gemaakt. Ook hier lijkt een objectieve rechtvaardigingsgrond te ontbreken. 4. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. C (memorie van antwoord), p Zie HvJ EG 5 maart 2009, JAR 2009/9. 6. Zie PbEG 1997, L. 14, p Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 9 en 15; Kamerstukken I 2013/14, 33818, nr. C (memorie van antwoord), p P S D o c u m e n t a, n u m m e r N O V E M B E R PSD_1416_bw_V03.indd 1362

4 3. DE ONTSLAGGROND ERNSTIG GEWETENSBEZWAAR De werkgever kan de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 1 BW alleen opzeggen als hij daarvoor een redelijke ontslaggrond heeft. Een van die redelijke gronden is gegeven in art. 7:669 lid 3 onderdeel f BW. Dit artikellidonderdeel ziet op de situatie dat een werknemer weigert de bedongen arbeid te verrichten met een beroep op een ernstig gewetensbezwaar. Dit enkele feit is geen redelijke grond om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. Er is namelijk ook aangegeven dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Met werken in aangepaste vorm wordt bedoeld werken zonder het uitoefenen van taken die tot handelingen leiden waartegen een gewetensbezwaar bestaat. 8 Dit is toch een wat wonderlijke constructie. De bedongen arbeid kan namelijk niet worden verricht, mits de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. In dat geval is er echter geen sprake meer van (de oorspronkelijke) bedongen arbeid, maar van arbeid in aangepaste vorm die weer opnieuw bedongen arbeid is geworden of dat wordt. 4. DE OPZEGGING DOOR DE WERKNEMER Het huidige art. 7:669 BW geeft aan dat degene die de arbeidsovereenkomst opzegt aan de andere partij op diens verzoek schriftelijk opgave doet van de reden van opzegging. In het nieuwe art. 7:669 lid 1 BW is de werkgever de bevoegdheid gegeven om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen als hij daarvoor een redelijke grond heeft en herplaatsing van de werknemer in kwestie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Opzegging is een eenzijdige rechtshandeling van de opzeggende partij. Het huidige art. 7:669 BW geeft door de gekozen bewoordingen Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijk opgave van de reden van opzegging aan dat beide partijen, zowel de werkgever als de werknemer, de arbeidsovereenkomst eenzijdige kunnen opzeggen. De formulering van het nieuwe art. 7:669 lid 1 BW daarentegen heeft uitsluitend betrekking op de opzegging van werkgeverskant. Dan rijst de vraag waar die bevoegdheid voor de werknemer in het nieuwe ontslagrecht is geregeld. Helaas, nergens meer. Die bevoegdheid kan alleen worden afgeleid uit art. 7:672 lid 3 BW waarin staat aangegeven dat de werknemer een opzegtermijn in acht moet nemen van een maand en dat het maakt er bepaald niet duidelijker op. 5. BEZWAAR EN BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN HET UWV De werkgever kan op grond van art. 7:671 lid 1 BW alleen rechtsgeldig opzeggen met schriftelijke instemming van de werknemer. Krijgt hij de instemming niet of vraagt hij de werknemer in kwestie geen instemming, dan kan hij op grond van art. 7:671a lid 1 BW alleen opzeggen met toestemming van het UWV. De beslissing van het UWV over het al dan niet verlenen van toestemming is een besluit in de zin van de Awb. Tegen een besluit in de zin van de Awb staat bezwaar en beroep open, tenzij daarop in de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die in bijlage 2 bij de Awb is opgenomen 8. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 7 (nota naar aanleiding van het verslag), p N O V E M B E R P S D o c u m e n t a, n u m m e r PSD_1416_bw_V03.indd 1363

5 een uitzondering is gemaakt. En dat is precies wat er hier is gebeurd. In art. XVI Wet werk en zekerheid is art. 1 van deze bijlage gewijzigd en is daarin art. 7:671a BW opgenomen. Dat betekent dat tegen de in lid 1 van dit artikel geregelde beslissing van het UWV over het al dan niet verlenen van de gevraagde toestemming geen bezwaar of beroep openstaat bij de bestuursrechter. 9 In het huidige art. 6 lid 10 BBA 1945 is echter uitdrukkelijk geregeld dat tegen beslissingen van het UWV inzake het in het kader van lid 1 van dit artikel al dan niet verlenen van toestemming om de in dit geval arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen geen beroep open staat bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Deze uitsluiting is, lijkt ons, toch niet voor niets in lid 10 van art. 6 BBA 1945 opgenomen; het is kennelijk noodzakelijk. Maar deze uitsluiting is echter niet opgenomen in de Wet werk en zekerheid. Dat brengt met zich dat deze bezwaar- en beroepsmogelijkheid dan gewoon openstaat. Dat levert een probleem op. Op grond van het nieuwe art. 7:671b lid 1 aanhef en onderdeel b BW kan de werkgever die geen toestemming heeft gekregen van UWV namelijk naar de kantonrechter stappen met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat betekent dat er dus in beginsel twee bezwaar/ beroepsmogelijkheden openstaan tegen de beslissing van het UWV. Dat lijkt ons niet de bedoeling. 6. DE AANWIJZING VAN DE CAO-ONTSLAGCOMMISSIE EN HET ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAREN De werkgever die voor het kunnen opzeggen van de arbeidsovereenkomst geen schriftelijke instemming heeft gekregen van de werknemer in kwestie, wat op grond van het nieuwe art. 7:671a lid 1 BW voor een rechtsgeldige opzegging nodig is, of dit niet heeft gevraagd, moet dan toestemming vragen aan het UWV als het gaat om gronden gelegen in de context van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (zie art. 7:669 lid 3 onderdelen a-b BW). Als cao-partijen een ontslagcommissie hebben aangewezen, dan kan de werkgever die toestemming slechts wanneer het gaat om bedrijfseconomische redenen op grond van het nieuwe art. 7:671a lid 2 BW aan die commissie vragen. De toestemming van die zogenoemde cao-ontslagcommissie treedt in feite in de plaats van het toestemmingsvereiste in het kader van het UWV. De beslissing van deze commissie is net als het besluit van het UWV gekwalificeerd als een besluit in de zin van de Awb. Desalniettemin kan tegen een dergelijke beslissing/dergelijk besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld omdat deze is uitgezonderd in de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die in bijlage 2 bij de Awb is opgenomen (zie art. XVI Wwz). Omdat de wetgever voor cao-partijen de mogelijkheid heeft geopend om een commissie aan te wijzen die een bestuurstaak uitoefent, is er in feite sprake van dat cao-partijen een bestuursorgaan kunnen instellen. De wetgever gaat er daarbij vanuit dat de cao-bepalingen met betrekking tot deze ontslagcommissie algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Als uitvloeisel van het feit dat in het nieuwe art. 7:671a lid 2 BW sprake is van het toebedelen van een bestuursbevoegdheid kan de cao-bepaling waarbij de ontslagcommissie wordt ingesteld worden gekwalificeerd als een obligatoire cao-bepaling, dat wil zeggen een tussen de cao-partijen geldende (cao-)bepaling die naar haar aard en strekking niet algemeen verbindend 9. Zie ook: J. van Drongelen, De zogenoemde cao-ontslagcommissie nader beschouwd, TRA , p P S D o c u m e n t a, n u m m e r N O V E M B E R PSD_1416_bw_V03.indd 1364

6 kan worden verklaard. Maar dat betekent ook dat alle overige cao-bepalingen die betrekking hebben op de bestuursrechtelijke activiteiten van die cao-ontslagcommissie niet algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Dat brengt met zich dat in een bedrijfstak verschillende criteria kunnen gaan gelden voor de opzegging van werkgeverskant op grond van bedrijfseconomische redenen, daar de toepassing van deze criteria afhankelijk is van het aan werkgeverskant al dan niet gebonden zijn aan de cao-bepalingen in kwestie. Het kan zelfs uitmonden in een situatie waarbij de ene werkgever toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen van de cao-ontslagcommissie nodig heeft, terwijl een andere werkgever in dezelfde bedrijfstak daarvoor bij het UWV moet zijn. Dat lijkt ons toch niet de bedoeling van de gekozen opzet SLOT In de eerdere bijdrage in PS Documenta 2014/ en in deze bijdrage is aandacht besteed aan een aantal specifieke probleempunten in de Wet werk en zekerheid die voor het overgrote deel van wetstechnische aard zijn. In deze slotparagraaf willen we enige aandacht besteden aan de uitgangspunten die aan de Wet werk en zekerheid ten grondslag liggen en wat daarvan terecht is gekomen. Ook plaatsen we enkele afsluitende opmerkingen over de noodzaak van de gemaakte wijzigingen. Als we naar de loondoorbetalingsverplichting kijken die in het nieuwe art. 7:628 BW is geregeld, dan is daarbij het beginsel geen arbeid geen loon (zie het huidige art. 7:627 BW) en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever waarbij de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van de werkgever ligt (zie het huidige art. 7:628 lid 1 BW) samengevoegd in een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever tenzij de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Deze nieuwe opzet blijkt gebaseerd te zijn op een onjuiste voorstelling van zaken waar het gaat over het verbod van werktijdverkorting en een onjuist beeld van de juridische basis van het zogenoemde nul-uren-contract. 12 Aan de Wet werk en zekerheid ligt het in de Stichting van de Arbeid gesloten Sociaal Akkoord ten grondslag. Daarin is sprake van een herordening van de ontslagbescherming met een aantal doelstellingen, zoals: (1) vereenvoudiging en grotere transparantie van procedures, (2) grotere voorspelbaarheid van de verplichtingen en uitkomsten waardoor een beroep op de rechter wordt geminimaliseerd, (3) een dejuridiseren zonder verlies van kwaliteit en (4) een systeem dat juridisch deugdelijk is. 14 De wetgever 15 stelt dat het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller en eerlijker is en bovendien minder kostbaar voor werkgevers. Daarenboven stelt de wetge- 10. Zie J. van Drongelen, TRA , p Zie J. van Drongelen & S.F.H. Jellinghaus, PS Documenta 2014/184, p Zie ook: J. van Drongelen & S.F.H. Jellinghaus, PS Documenta 2014/184, p Zie STvdA, Perspectief voor een sociaal en ondernemend Nederland: uit de crisis, met goed werk, op weg naar Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten, s-gravenhage Zie STvdA 2013, p. 28. Zie ook: J. van Drongelen & S.F.H. Jellinghaus, PS Documenta 2014/184, p Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (memorie van toelichting), p N O V E M B E R P S D o c u m e n t a, n u m m e r PSD_1416_bw_V03.indd 1365

7 ver 16 dat een eenduidig en eenvoudiger ontslagrecht bijdraagt tot rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Het ontslagrecht moet volgens de wetgever eenduidig zijn en dat brengt met zich dat het toestemmingsvereiste voor het mogen opzeggen van de arbeidsverhouding, dat in art. 6 BBA 1945 is geregeld, moet komen te vervallen. Allereerst is dit taalkundig onjuist, aangezien eenduidigheid voor één uitleg vatbaar betekent. Daar heeft het laten vervallen van het BBA 1945 niet zo heel veel mee te maken. Vervolgens komt het BBA 1945 materieel gezien niet te vervallen, maar wordt dit overgeplaatst naar het BW waardoor er bestuursrechtelijke voorschriften in het BW zijn terechtgekomen met als gevolg een ongewenste vermenging van beide rechtsgebieden in het BW. Bovendien is daardoor de regelgeving complexer geworden daar de toepasselijkheidsbepalingen en uitzonderingen van het BBA 1945 op een of andere manier in het BW moeten worden opgenomen. Door deze constructie is de Minister van SZW de volledige grip die hij nu nog heeft op het ontslagbeleid kwijt. Vervolgens is voor cao-partijen de mogelijkheid geopend om uitsluitend in geval van bedrijfseconomische ontslaggronden bij cao een ontslagcommissie aan te wijzen, waarbij de wetgever over het hoofd heeft gezien dat het in dit geval gaat om een bestuursorgaan waarbij de beslissing een besluit is in de zin van de Awb, zoals dit ook het geval is bij de beslissing van het UWV. 17 Het gaat bij deze ontslagcommissie maar om één ontslaggrond en eigenlijk alleen maar om de mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel dat door de werkgever bij de UWV-procedure moet worden gehanteerd. Die regeling had dus een stuk eenvoudiger kunnen en ook moeten zijn. Het onderscheid tussen bedrijfseconomische gronden en langdurige arbeidsgeschiktheid en aan de persoon van de werknemer gebonden motieven kan leiden tot een ondoorzichtige rechtsgang bij een vermenging van de gronden. Bovendien moet de kantonrechter bij een geschil over het al dan niet aan de werkgever hebben verleend van toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen als het gaat om de bedrijfseconomische gronden of langdurige arbeidsongeschiktheid het geschil volledig op zijn merites beoordelen, een volle toets dus. Dan rijst de vraag wat dan nog de toegevoegde waarde is van het toestemmingsvereiste van het UWV en de cao-ontslagcommissie. Waarom is dan voor de eenvoud niet gekozen voor één instantie die de arbeidsovereenkomst al dan niet kan beëindigen via de ontbinding, de kantonrechter met een beperkte aanpassing van de huidige ontbindingsmogelijkheid die in art. 7:685 BW is geregeld? De regeling van het kennelijk onredelijk ontslag (het huidige art. 7:681 BW) kan dan vervallen. Een beroep doen op het Sociaal Akkoord van 2013 is geen optie daar de tot stand gebrachte wijzigingen ver weg staan van de afspraken van dit akkoord, waarbij eenvoud en dejuridiseren centraal staan. Een ander aspect wat hier haaks op staat is het schrappen van het door de werknemer inroepen van de vernietigbaarheid van een rechtshandeling van werkgeverskant buiten de rechter om. Deze buitenrechtelijke mogelijkheid is vervangen door een verplichte gang naar de kantonrechter om de vernietigbaarheid van bijvoorbeeld de opzegging in te roepen. Dus; hoe zo dejuridiseren? 16. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (memorie van toelichting), p Zie J. van Drongelen, TRA , p P S D o c u m e n t a, n u m m e r N O V E M B E R PSD_1416_bw_V03.indd 1366

8 Een volgend punt is het door de wetgever opgevoerde motief van rechtszekerheid. Een complicerend aspect hierbij is de situatie waarbij de werkgever alleen rechtsgeldig kan opzeggen met schriftelijke instemming van de werknemer, waarbij een herroepingsmogelijkheid bestaat op grond van het nieuwe art. 7:671a lid 2 BW. Er kan als er door de werkgever en werknemer uiteindelijk wordt onderhandeld om de arbeidsrelatie te beëindigen onduidelijkheid zijn of het nog gaat om een opzegging met instemming van de werknemer of van een beëindigingsovereenkomst. Deze beëindigingsovereenkomst kan weer worden ontbonden op grond van het nieuwe art. 7:670b lid 2 BW. De herroepings- en de ontbindingsmogelijkheid kunnen cumulatief worden gebruikt, daar dit niet is uitgesloten. Dus; rechtszekerheid voor wie? Het ontslag moet volgens de wetgever ook eerlijker zijn, maar ook dit lijkt niet telkens het geval. Zo kan de tijd die benodigd is voor het verkrijgen van óf de benodigde toestemming van het UWV óf de cao-ontslagcommissie (zie het nieuwe art. 7:672 lid 4 BW) worden afgetrokken waardoor de opzegtermijn feitelijk korter is dan wat nu geldt, terwijl juist de opzegtermijn de periode is waarin de werknemer op zoek kan gaan naar een nieuwe baan. Deze elementaire functie van de opzegtermijn schijnt in de vergetelheid geraakt te zijn. Dus; hoe zo eerlijker? Tot slot de transitievergoeding. Iedereen is tevreden met het opheffen van het onderscheid dat in de bestaande situatie speelt, namelijk enerzijds de ontbindingsmogelijkheid door de kantonrechter met een billijke vergoeding en anderzijds de opzegging met toestemming van het UWV zonder vergoeding. Dit onderscheid wordt opgeheven door het invoeren van de transitievergoeding waarvan de wetgever stelt dat hiermee twee doelen worden nagestreefd, namelijk een vergoeding voor het ontslag en de mogelijkheid om via deze transitievergoeding naar ander werk te zoeken. Het probleem is alleen dat de transitievergoeding volledig kan worden gecompenseerd door de kosten die de werkgever heeft gemaakt in het kader van het zoeken naar ander werk of opleidingskosten. De vergoeding voor het ontslag zelf is in die situatie volledig buiten beeld geraakt en dat maakt de transitievergoeding dan eigenlijk tot een wassen neus. Dit alles maakt het ontslag minder kostbaar voor de werkgevers. Maar er is nog een aspect bij de transitievergoeding waaraan naar onze mening geen aandacht is besteed. Art. 7:673 lid 1 BW leert dat de werkgever de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is. Dat betekent dat de werknemer daarop aanspraak maakt en dat brengt met zich dat over de transitievergoeding loonbelasting en sociale verzekeringspremies moeten worden betaald. De vraag is dan of iedereen nog wel zo blij is. Volgens ons komt het nieuwe ontslagrecht er in grote lijnen op neer dat het vooral voor de werkgevers sneller en goedkoper moet worden. Dat geeft niet, dat mag, maar gebruik dan niet de terminologie als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en eerlijker. Dan vraagt u zich waarschijnlijk net als wij af hoe de vakbonden eigenlijk met dit eindresultaat hebben kunnen instemmen. Dat kan als het belang van de organisatie gaat boven het belang van de leden die zij vertegenwoordigen en van de werknemers in het algemeen, want daar heeft het alle schijn van. De vakbonden krijgen uitvoeringsmacht en dat geeft ze bestaansrecht; ze doen (nog) mee in de polder. 2 7 N O V E M B E R P S D o c u m e n t a, n u m m e r PSD_1416_bw_V03.indd 1367

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Tilburg University Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Document version: Peer reviewed version Publication date: 2013

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. De zogenoemde 'cao-ontslagcommissie' nader beschouwd van Drongelen, Harry. Published in: TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid

Tilburg University. De zogenoemde 'cao-ontslagcommissie' nader beschouwd van Drongelen, Harry. Published in: TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid Tilburg University De zogenoemde 'cao-ontslagcommissie' nader beschouwd van Drongelen, Harry Published in: TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid Publication date: 2014 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H.

Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H. Tilburg University Individuele ambtelijke rechtspositieregeling op de helling? Vervolg van Drongelen, Harry; Veendam, N.H. Published in: HR Overheid Publication date: 2013 Link to publication Citation

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Lichtenberg, J.J.N. Published in: Eco-Cities Gepubliceerd: 01/01/2012 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER

Eindhoven University of Technology MASTER Eindhoven University of Technology MASTER Zelfmonterend vliesgevelsysteem een zelfmonterend en zelfdemonterend vliesgevelsysteem, waarbij de aandrijftechniek tijdens zijn levenscyclus gebruikt wordt voor

Nadere informatie

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Tilburg University Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven en de start van de opleiding biomedische technologie Rem, M. Published in: Redevoeringen gehouden

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Onderzoek rapport Lenting & Partners

Onderzoek rapport Lenting & Partners Onderzoek rapport Lenting & Partners Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift en schema video recording

Bedieningsvoorschrift en schema video recording Bedieningsvoorschrift en schema video recording Groot, de, M.Th. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN

WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN WWZ-Vragen VAAN ONDER PROFESSOREN 7 oktober 2014 Evert Verhulp verhulp@uva.nl Het is snel gegaan n Indienen wetsvoorstel 29 november 2013 n Wet van 14 juni 2014 n Politiek knap, maar nu komen de politieke

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren Eindhoven University of Technology MASTER Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren van Rede, P. Award date:

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C.

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C. Eindhoven University of Technology MASTER de ontwikkeling van een micronetwerk Ploegmakers, R.F.C. Award date: 2009 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G.

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Sekseverschillen op de werkvloer

Sekseverschillen op de werkvloer Sekseverschillen op de werkvloer Verkerk, M.J. Published in: RMU-NU : ledenmagazine van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Gepubliceerd: 01/01/2014 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen Schaken met de WWZ Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden 2 juni 2015 mr. Erik Jansen 1 Vast minder vast Flexibel minder flexibel 2 WWZ Centrale motto van baanzekerheid naar werkzekerheid Eenvoudiger Sneller

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version Tilburg University Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Document version: Peer reviewed version Publication date: 1995 Link to publication Citation for

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

Tilburg University. De ketenaansprakelijkheid voor het te betalen loon van Drongelen, Harry; ten Hoor, J.

Tilburg University. De ketenaansprakelijkheid voor het te betalen loon van Drongelen, Harry; ten Hoor, J. Tilburg University De ketenaansprakelijkheid voor het te betalen loon van Drongelen, Harry; ten Hoor, J. Published in: PS documenta : documentatie periodiek sociale verzekering, sociale voorzieningen en

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L.

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Gepubliceerd: 17/04/2015 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of

Nadere informatie

DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID

DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID DE STATUTAIR BESTUURDER ONDER WET WERK EN ZEKERHEID 30 juni 2015 Edward de Bock ONDERWERPEN 1. Afwijking ketenbepaling 2. Aanzegplicht 3. Redelijke grond/herplaatsing 4. Bedenktermijn 5. Exit prevenfeve

Nadere informatie