Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek"

Transcriptie

1 meerwaarde door coaching Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek

2

3 meerwaarde door coaching Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding Wat is een kredietunie? Waarom een kredietunie in Gooi en Vechtstreek? Missie en doel 6 2. Doelgroep Leden Kredietnemers Kredietgevers 7 3. Organisatie Algemeen Commissies 9 4. Kredietverstrekking Inleiding Kredietaanvraag Intake van de kredietaanvraag Screening van de kredietaanvraag Beoordeling van de kredietaanvraag Verstrekking van krediet Monitoring van kredietnemers Funding Inleiding Ledencertificaten Obligaties Het verdienmodel Uitgangspunten Prognoses Exploitatie Balans Coaching Inleiding Coaching contract en aansprakelijkheid Werven, selectie en toewijzen coaches Profiel coach Risico s en juridische aspecten Algemeen Default risico Niet afroepen ter beschikking gestelde gelden Risicobeheersing Juridische aspecten 19 Bijlagen 20 Lijst met afkortingen 20 Verklarende woordenlijst 20 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 3

4

5 meerwaarde door coaching Voorwoord Geachte lezer, Graag informeren wij u via dit memorandum over de opzet, werkwijze en financiën met betrekking tot de coöperatieve kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek U.A. (Kredietunie Gooi en Vechtstreek). Hoewel het bestuur van Kredietunie Gooi en Vechtstreek geen prospectusplicht heeft, hecht het bestuur eraan uitvoerig en duidelijk alle benodigde informatie te verstrekken die van belang is om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen over Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit te doen in de vorm van een informatie memorandum. Het informatie memorandum kan onderhevig zijn aan veranderingen. Alleen de inhoud van de laatste versie van dit memorandum geeft de meest actuele weergave van de feiten weer. Kredietunie Gooi en Vechtstreek valt niet onder het toezicht van de AFM en van de Nederlandse Bank. Er is geen vergunningplicht voor Kredietunie Gooi en Vechtstreek. 5

6 1. Inleiding 1.1 Wat is een kredietunie? Een kredietunie is een not for profit coöperatie van leden die ondermeer volgens het model van een gemeenschappelijke kas, geldmiddelen ter beschikking stelt aan leden ondernemers. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid van de coöperatie. 1.2 Waarom een kredietunie in Gooi en Vechtstreek? De kredietcrisis heeft ertoe geleid dat banken te maken kregen met strengere (kapitaal) eisen, met als gevolg hogere kosten. Ook moesten banken strakkere voorwaarden hanteren. Een en ander heeft ertoe geleid dat banken minder krediet zijn gaan verlenen dan voorheen aan het MKB. Een grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kan hierdoor nergens terecht voor het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen. Kleinschalig ondernemen is echter essentieel voor de regio Gooi en Vechtstreek. Een kredietunie kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Aan de andere kant zijn er ondernemers die voor hun beschikbare middelen slechts beperkte beleggingsmogelijkheden hebben en een zekere betrokkenheid hebben bij een goede economische ontwikkeling van de regio waarin ze woonachtig zijn of opereren. Deze ondernemers kunnen nu via een kredietunie niet alleen middelen beschikbaar stellen, maar ook hun kennis en kunde overdragen. Deze combinatie van kapitaal, kennis en kunde draagt bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de regio Gooi en Vechtstreek. Een groep (oud) ondernemers, bankiers en accountantskantoren heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Deze groep vertegenwoordigt een bron van kennis en ervaring en wil het MKB in de regio een steun in de rug geven. Ook de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland vinden Kredietunie Gooi en Vechtstreek een middel om het MKB te faciliteren en zien het belang dat ondernemers worden gestimuleerd om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Kredietunies zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en sociale cohesie. Zowel de gemeenten in de regio als de Provincie Noord-Holland leveren een financiële bijdrage aan de kosten van het tot stand komen van Kredietunie Gooi en Vechtstreek. 1.3 Missie en doel De missie is: Het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van lokale ondernemers te realiseren en daarmee de economisch activiteit in de regio te stimuleren. Kredietunie Gooi en Vechtstreek heeft als doel het financieren en coachen van lokale ondernemers en het behartigen van de financiële belangen van haar leden: Het verwerven van middelen van leden en van publieke partijen en/of professionele en institutionele beleggers, die aan andere leden ter beschikking worden gesteld als bedrijfsfinanciering. Het verstrekken van kennis, coaching en het beschikbaar stellen van het netwerk aan leden voor innovatie, groei en continuïteit en duurzaam ondernemen. Van, voor en door leden! 6

7 meerwaarde door coaching 2. Doelgroep 2.1 Leden Leden van Kredietunie Gooi en Vechtstreek zijn natuurlijke en rechtspersonen die woonachtig zijn in de regio dan wel hun beroep of bedrijf daar uitoefenen (dan wel voornemens zijn uit te oefenen) en op zoek zijn naar ondernemingsfinanciering. Daarnaast betreft het natuurlijke of rechtspersonen die hun liquiditeiten beschikbaar hebben gesteld, of hebben toegezegd liquiditeiten beschikbaar te zullen stellen aan Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Er zijn derhalve zowel kredietverstrekkende als kredietnemende leden. Wie lid wil worden (zowel kredietgevers als kredietnemers) kan door middel van een formulier op de website van Kredietunie Gooi en Vechtstreek of door rechtstreeks contact op te nemen een lidmaatschapsaanvraag doen bij het bestuur. 2.2 Kredietnemers Voor wat betreft kredietnemers richt Kredietunie Gooi en Vechtstreek zich met name op MKB ers gevestigd in de regio Gooi en Vechtstreek met een kredietvraag tussen de en Het betreft bestaande ondernemers die hun onderneming willen versterken of hun activiteiten willen uitbreiden en daarvoor kennis en/of coaching en financiering nodig hebben. De financiering beoogt verder een positief effect te hebben op de economische activiteit en werkgelegenheid in de regio. Ondernemingen en investeringen waaraan gedacht kan worden zijn: Groeiende ondernemingen met werkkapitaal behoefte Bedrijven die willen investeren in bedrijfsactiva Uitbreiding van activiteiten Innovaties en duurzaamheid Belangrijke sectoren waaraan gedacht kan worden zijn: (Zakelijke) Dienstverlening Media Handel Zorg Retail ICT 2.3 Kredietgevers Kredietunie Gooi en Vechtstreek richt zich op bij de regio betrokken (oud)ondernemers en particulieren met een link vanuit vanuit beroep of bedrijf die een bijdrage willen leveren aan de economische ontwikkeling in de regio. Niet alleen door het beschikbaar stellen van financiële middelen maar ook door kennis en expertise, een netwerk en contacten beschikbaar te stellen. Omdat er sprake is van een centrale kas, is er financieel geen één-op-één betrokkenheid tussen kredietgever en kredietnemer. 7

8 3. Organisatie 3.1 Algemeen Kredietunie Gooi en Vechtstreek is 3 juli 2015 opgericht en is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico van de leden van Kredietunie Gooi en Vechtstreek is daardoor beperkt tot maximaal de grootte van hun inleg in de vorm van ledencertificaten en obligaties. In onderstaand organigram wordt de organisatie van Kredietunie Gooi en Vechtstreek weergegeven Organisatie Kredietunie Gooi en Vechtstreek ALV Raad v Toezicht Bestuur Kascommissie Kredietcommissie Coachingscommissie Manager De leden van Kredietunie Gooi en Vechtstreek bepalen het beleid. Kredietunie Gooi en Vechtstreek kent de navolgende organen: De Algemene Ledenvergadering; De Raad van Toezicht; Het Bestuur. Het Bestuur heeft de mogelijkheid commissies in te stellen om de realisatie van de doelstellingen te bevorderen. Oprichtingsbestuur Kredietunie Gooi en Vechtstreek Bij de oprichting, 3 juli 2015, zijn de volgende bestuursleden aangetreden: De heer C. Teeuwissen, voorzitter De heer J.J. van Dort, secretaris De heer F. Jonkman, penningmeester Raad van Toezicht De Raad van Toezicht zal worden ingevuld nadat de Kredietunie Gooi en Vechtstreek operationeel is. 8

9 meerwaarde door coaching Manager Voor de lopende zaken na de oprichting bestaat de functie van een Manager met als voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Aantrekken van kapitaal en kredieten Management informatie, rapportage en beheer systeem Realisatie van operationele en commerciële doelstellingen Formeren en leiding geven aan de dagelijkse organisatie Ondersteuning van bestuur en commissies Onderhouden van relevante netwerken en relaties Bezoldiging Bestuursleden, commissieleden en adviseurs ontvangen geen bezoldiging, maar als het resultaat van Kredietunie Gooi en Vechtstreek dit toelaat, een vacatievergoeding. 3.2 Commissies De werkorganisatie wordt gevormd door een drietal, door het bestuur benoemde commissies: Coachingscommissie, Kredietcommissie en Kascommissie. Deze commissies bestaan elk uit tenminste drie leden van Kredietunie Gooi en Vechtstreek en kunnen worden voorgezeten door een bestuurslid. De commissies kunnen voor de benodigde backoffice activiteiten ondersteund worden door de manager danwel door derden. Kredietcommissie De kredietcommissie is verantwoordelijk voor het kredietrisicobeleid. De commissie evalueert de kredietaanvraag en het kredietadvies rapport. Na goedkeuring gaat het rapport naar het bestuur waarna het bestuur besluit welke kredieten verstrekt worden. Daarnaast is de kredietcommissie verantwoordelijk voor de monitoring van lopende verstrekte kredieten. Coachingscommissie De coachingscommissie is verantwoordelijk voor het opzetten van een pool van coaches en het coachingstraject. Het betreft onder meer het werven, opleiden, instrueren, monitoren en toewijzing van coaches aan een ondernemer. Kascommissie De kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, opgemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Ook zal de commissie vooraf aan een periode de begroting beoordelen op rationaliteit en consistentie. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering wel of niet decharge te verlenen aan het bestuur. 9

10 4. Kredietverstrekking 4.1 Inleiding Leden kunnen via de website, of na persoonlijk of telefonisch contact een kredietaanvraag indienen. Ook niet-leden kunnen een aanvraag doen maar zullen lid moeten worden als de aanvraag wordt gehonoreerd. Kredietunie Gooi en Vechtstreek richt zich met name op financieringen met een ondergrens van ,- en een bovengrens van ,-. Het kredietverstrekkings proces verloopt in zes fasen: Aanvraag Intake Screening Beoordeling Verstrekking Monitoring 4.2 Kredietaanvraag Bij een kredietaanvraag dient men een goed doordacht en onderbouwd ondernemersplan te verstrekken, aangevuld met de op de website genoemde bescheiden. 4.3 Intake van de kredietaanvraag Een ingediende aanvraag wordt door de Manager in eerste instantie op twee criteria beoordeeld: 1. Is de aanvraag volledig? 2. Valt de aanvraag binnen het beleid van Kredietunie Gooi en Vechtstreek zoals in paragraaf 2.2 omschreven? Alleen als aan deze criteria voldaan is, kan de aanvraag in behandeling worden genomen. 4.4 Screening van de kredietaanvraag Na ontvangst van een volledige kredietaanvraag wordt deze inhoudelijk gescreend. Wanneer de kredietaanvraag aan de eisen, die in de intakefase gesteld worden, voldoet, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een gesprek met de Manager. Het is mogelijk dat de aanvraag nog aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, alvorens een gesprek kan plaatsvinden. Het gesprek dient om de ondernemer en zijn aanvraag te beoordelen en om het type coach te indiceren, waaraan de aanvrager behoefte heeft. Na het gesprek wordt de kredietaanvraag voorzien van een formele toetsing; o.a. bij het BKR. Naar aanleiding van het gesprek, de formele toetsing en de daaruit verkregen informatie wordt door de Manager een kredietadviesrapport opgesteld. Dit kredietadvies rapport gaat naar de Kredietcommissie. 10

11 meerwaarde door coaching 4.5 Beoordeling van de kredietaanvraag De Kredietcommissie evalueert de kredietaanvraag en het kredietadviesrapport en legt haar bevindingen vast in een beoordelingsrapport. Zijn de bevindingen in het beoordelingsrapport positief, dan gaat het beoordelingsrapport naar het bestuur voor besluitvorming 4.6 Verstrekking van krediet Wanneer de kredietaanvraag is goedgekeurd worden de krediet documenten opgemaakt. De krediet documenten betreffen: De kredietofferte, waarin expliciet wordt meegedeeld dat de verstrekking van het krediet gebeurt onder voorwaarde dat de kredietnemer gebruik maakt van een coach De leningsovereenkomst De zakelijke zekerheden Wanneer alle stukken ondertekend zijn teruggestuurd naar Kredietunie Gooi en Vechtstreek en aan de eventuele voorbehouden is voldaan, maakt Kredietunie Gooi en Vechtstreek het kredietbedrag over naar het kredietnemende lid c.q. de notaris. 4.7 Monitoring van kredietnemers Na het verstrekken van een financiering voert Kredietunie Gooi en Vechtstreek het beheer van de financiering en de daarmee gepaard gaande administratie. De ontwikkelingen van de onderneming worden gemonitord door de coach om zoveel mogelijk zicht op de prestaties van de onderneming en daarmee op de financiering te houden. Dit leidt tot de verplichting van de kredietnemer frequent deugdelijke financiële informatie omtrent de gang van zaken, beschikbaar te stellen. Het monitoren van de financiering en de onderneming ligt vast in de overeenkomst met de te financieren onderneming. 11

12 5. Funding 5.1 Inleiding Kredietunie Gooi en Vechtstreek voorziet zich in eerste instantie van kapitaal door uitgifte van ledencertificaten, in het kader van het lidmaatschap en door uitgifte van obligaties. Daarnaast bestaat het kapitaal uit eventuele contributiegelden en ingehouden winsten. Het bestuur bepaalt, aan de hand van de vraag, wanneer en tot welk bedrag leden kunnen deelnemen in ledencertificaten en in obligaties. Onder het motto van leden, voor leden en door leden zijn alle kredietgevers en kredietnemers lid van de Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Rente en zo mogelijk winstuitkering op ledencertificaten en obligaties wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, mits het resultaat van Kredietunie Gooi en Vechtstreek dat toestaat. Het bestuur adviseert waarna de ledenvergadering bepaalt. 5.2 Ledencertificaten Om lid te kunnen worden, zowel om kapitaal in brengen of krediet te nemen, dient men minimaal één ledencertificaat op naam aan te schaffen. De kosten van een dergelijk certificaat bedragen 250,-. Dit bedrag zal, na beëindiging van het lidmaatschap en als daartoe voldoende middelen aanwezig zijn, teruggestort worden. Het totaal van de ledencertificaten vormt het eigen vermogen van Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Eventuele overwinst bij beëindiging van de Kredietunie zal toekomen aan de dan bestaande leden naar rato van hun certificatenbezit. Ledencertificaten zijn niet verhandelbaar maar kunnen wel, met toestemming van het bestuur, door andere leden voor de nominale waarde worden gekocht. Bij overlijden wordt het ledencertificaat teruggenomen door Kredietunie Gooi en Vechtstreek mits de liquiditeitspositie dit toelaat. Leden kredietgever - founding fathers De zogenaamde founding fathers leden nemen, vanaf aanvang van de Kredietunie, deel in het eigen vermogen door minimaal vier certificaten van 250,- aangevuld met door Kredietunie Gooi en Vechtstreek uit te geven obligaties op naam van ,- met vast rendement en winstdeling. Overige kredietverstrekkende leden zijn leden die deelnemen in het eigen vermogen door minimaal één certificaat van 250,- euro aangevuld met uit te geven obligaties op naam van 5.000,- met vast rendement. Leden kredietnemer Leden die door de coöperatie bedrijfsfinancieringen verstrekt krijgen, vallen onder de groep leden kredietnemer. Zij nemen deel in het eigen vermogen door minimaal vier certificaten van 250,- 12

13 meerwaarde door coaching 5.3 Obligaties Naast de inbreng door middel van ledencertificaten voorziet Kredietunie Gooi en Vechtstreek zich van kapitaal door de uitgifte van obligaties. Als bewijs van inbreng worden deze obligaties op naam geregistreerd bij Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Over dergelijke leningen wordt nadrukkelijk risico gelopen. Immers, de uitbetaling van de rente en de aflossingen van deze leningen zijn afhankelijk van het resultaat van Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Kredietunie Gooi en Vechtstreek kent vooralsnog twee type obligaties. Obligatie met een looptijd van 15 jaar Deze achtergestelde obligaties vertegenwoordigen een waarde van ,- met een looptijd van 15 jaar die na 10 jaar in 5 jaar lineair worden afgelost. Hieraan gekoppeld is deelname met vier ledencertificaten van 250,- Het Bestuur heeft de ambitie om een rente van 3% per jaar aan de houders van deze obligaties te vergoeden. In het geval er sprake is van een overwinst kan het bestuur de algemene ledenvergadering adviseren maximaal 2% rente per verstreken jaar cumulatief bovenop de rentevergoeding van 3% te vergoeden. Dit is geen garantie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De rente op de obligaties wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, mits de liquiditeitspositie van de Kredietunie dit toestaat. De storting op de obligaties door het kredietgevend lid, vindt plaats op eerste verzoek van het bestuur. Het is het streven om dit binnen een half jaar na ondertekening te laten plaatsvinden. In de periode dat de gelden niet worden opgevraagd, wordt er geen rentevergoeding verstrekt. Op deze wijze worden de funding en de uitzetting van gelden optimaal op elkaar afgestemd. Obligatie met een looptijd van 5 jaar Deze obligaties vertegenwoordigen een waarde van 5.000,- met een looptijd van 5 jaar die na 5 jaar worden afgelost. Hieraan gekoppeld is deelname aan Kredietunie Gooi en Vechtstreek met één ledencertificaat van 250,- De vergoeding op deze obligaties bedraagt 3% per jaar. De rente op de obligaties wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd. De storting op de obligaties door het kredietgevend lid, vindt plaats op eerste verzoek van het bestuur waarbij het de ambitie is om dit binnen een half jaar te laten plaatsvinden. In de periode dat de gelden niet worden opgevraagd, wordt ook geen rentevergoeding verstrekt. Op deze wijze worden de funding en de uitzetting van gelden optimaal op elkaar afgestemd. 13

14 6. Het verdienmodel 6.1 Uitgangspunten Kredietunie Gooi en Vechtstreek is een coöperatie op ideële gronden, waarbij het stimuleren van het MKB in de regio voorop staat. Kredietunie Gooi en Vechtstreek heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en commissieleden zijn onbezoldigd en ontvangen als vergoeding van de kosten een door de ledenraad vastgesteld vacatiegeld zodra de resultaten dat toelaten. Coaches ontvangen in beginsel per kredietnemer die zij coachen een kostenvergoeding van 200,- euro per jaar plus reiskosten van 0,19 per kilometer gedurende de looptijd van het krediet dat zij coachen. De leden betalen vooralsnog geen contributie. Voor het management van de Kredietunie is een bedrag van ,- begroot en daarnaast is per lening jaarlijks 1000,- variabele administratiekosten en beheer geprognotiseerd. De direct aan de leden toe te rekenen kosten worden zoveel mogelijk doorberekend. Dit betreft 1,5% van het te incasseren krediet, de kosten van een kredietcheck bij een verleende financiering 350,-, de coachingskosten van 200,- en reiskosten. De indirecte kosten worden gedekt uit de rentemarge. Er wordt een reserve voor defaults (stroppenpot) opgebouwd. Hiervoor wordt 3% per verstrekt krediet gereserveerd. In de prognose zijn defaults opgenomen, o.a. voor in jaar vijf. Het berekende rentepercentage aan kredietnemers ligt rond de 8%, mede afhankelijk van de risicoprofiel en de dekking in casu de verstrekte zekerheden. De te betalen rentevergoeding aan obligatiehouders is vastgesteld op 3% (exclusief de winstdeling). 6.2 Prognoses Aanvullend aan bovengenoemde aannames is er bij de prognoses uitgegaan van de navolgende aannames: Oprichtingskosten bedragen en worden gedekt vanuit een bijdrage van de regionale gemeenten en provincie Noord Holland Het gemiddeld verstrekt krediet bedraagt ,- Er wordt rekening gehouden met een percentage default. Dit is de bancaire term voor leningen die zijn verstrekt, maar door omstandigheden niet meer worden afgelost. Dit percentage is ingeschat op gemiddeld 3% van elk nieuw krediet. Er wordt rekening gehouden met een grace period (tijd alvorens wordt afgelost) van twee jaar. Als aanname vindt er bij 40% van de serieuze aanvragen een kredietcheck plaats en van de serieuze aanvragen wordt 30% geaccepteerd. Het aantal verstrekte kredieten de eerste jaren is geprognotiseerd op 6, 10, 16, 21 en 30. Van de leden zijn er het eerste jaar 20 die kredietgever zijn met een obligatie van gemiddeld De liquide middelen zijn de banktegoeden. Deze worden aangehouden als liquiditeitsbuffer. Deze buffer bedraagt 20% van het vreemd vermogen, maar de middelen worden voorafgaand aan het jaar van uitgifte reeds gereserveerd. Over het berekende resultaat na mogeljke toekenning van de resultaatgerelateerde rente aan founding fathers, wordt belasting betaald en wat daarna overblijft, staat ter beschikking van de leden. Het Bestuur adviseert waarna de Algemene Ledenvergadering beslist over het percentage van de winst dat kan worden uitgekeerd. 14

15 meerwaarde door coaching 6.3 Exploitatie Op grond van de hierboven vermelde aannames, ziet de exploitatieprognose er als volgt uit: Exploitatiebegroting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Aantal verstrekte kredieten Omzet Rentebaten (ontvangen rente over gemiddeld uitstaand obligo) In rekening gebracht voor krediettoetsing (en doorgegaan) In rekening gebrachte afsluitprovisies In rekening gebracht voor coaching Eénmalige oprichtingssubsidies Totaal baten Kosten Risicovoorziening Rentekosten Rentebaten creditgelden Kosten krediettoetsing Kosten leningcontracten Kosten coaching (gelijk aan opbrengsten) Budget voor uitbesteding administratie/beheer Bijkomende kosten management en bestuur Eénmalige oprichtingskosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Balans Op grond van de aannames ten aanzien van kapitalisering en exploitatie, zien de balansprognoses er als volgt uit: Balansprognose per ultimo Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Uitstaande leningen Liquide middelen en overige activa Totaal Activa Ledencertificaten founding fathers en kredietnemers Obligaties founding fathers Overige reserves Voorziening dubieuze debiteuren Overige ledencertificaten, obligaties en overige funding Totaal passiva

16 7. Coaching 7.1 Inleiding Leden aan wie een krediet is verstrekt, worden ondersteund door een coach. Coaching in enige vorm (te bepalen door de coaching commissie) is namelijk een voorwaarde voor het ontvangen van krediet. Ondersteuning van de kredietnemer met een coach houdt in dat de kredietnemer de kennis, de ervaring en het netwerk van de coach kan benutten. Er is periodiek overleg tussen kredietnemer en coach. Onderwerpen van bespreking zijn onder andere: strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie, waarbij de coach mag rekenen op volledige informatie over bedrijfsvoering en financiële situatie van de zijde van de kredietnemer. Een coach is niet verantwoordelijk voor het handelen van de ondernemer en de ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen van een coach. Een coach heeft een onbezoldigde functie, maar krijgt in beginsel naast een reiskostenvergoeding een onkostenvergoeding van 200,- per jaar gedurende de looptijd van het krediet waarvan hij coach is. Eventuele kosten van de coaching worden doorbelast aan de ondernemer. Een coach is lid van Kredietunie Gooi en Vechtstreek, behoudens in gevallen dat het bestuur zich genoodzaakt ziet een of meerdere externe coaches aan te trekken. Een coach is geen lid van het bestuur. Een coach brengt verslag uit aan de Coachingscommissie inzake zijn/haar bevindingen. Een coach geeft aan de Coachingscommissie per kwartaal (bij noodzaak eerder) een schriftelijke terugkoppeling waar mogelijke problemen kunnen ontstaan en geeft daarbij, indien mogelijk, ook advies hoe hiermee omgegaan kan/moet worden. In het geval de coach een zakelijk belang neemt in de onderneming waarvan hij coach is, zal hij geen coach meer zijn voor dat krediet voor Kredietunie Gooi en Vechtstreek en zal een andere coach worden aangesteld. 7.2 Coaching contract en aansprakelijkheid Tussen coach en Kredietunie Gooi en Vechtstreek wordt een Coaching overeenkomst opgemaakt. Daarin worden de (specifieke) kwaliteitseisen die aan de coach gesteld worden schriftelijk vastgelegd, samen met uitleg over de procesgang van de coaching en de verplichting voor de kredietnemer. De aansprakelijkheid van de coach wordt beperkt door middel van de overeenkomst tussen coach en Kredietunie Gooi en Vechtstreek en door de eis van coaching op te nemen in de leningovereenkomst tussen Kredietunie Gooi en Vechtstreek en de kredietnemer. Coach en kredietnemer maken een afspraak maar hebben geen contract. De coach en kredietnemer stellen samen een coachingsdocument op waarin verwachtingen en afspraken worden vastgelegd. Ten behoeve van de coach is voorts door Kredietunie Gooi en Vechtstreek een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 16

17 meerwaarde door coaching 7.3 Werven, selectie en toewijzen coaches De coach wordt benoemd en kan worden ontheven door de coachingscommisie. Voor zowel kredietnemer als de coach kunnen er redenen zijn om niet met elkaar een coaching traject in te gaan. In dat geval wordt in overleg een andere coach gezocht. Indien het daarna opnieuw niet tot samenwerking komt, wordt de kredietaanvraag afgewezen. Elk lid kan zich bij de secretaris van Kredietunie Gooi en Vechtstreek aanmelden als coach, wanneer hij/zij zichzelf geschikt acht als coach. De coachingcommissie selecteert uit de aangemelde coaches het benodigde aantal coaches en breidt het aantal coaches uit wanneer dat nodig is. De coachingscommissie is bevoegd om informatie omtrent coaches op te vragen. Indien de kredietnemer zich volledig ontrekt aan het coachingsproces kan de kredietverlening worden ingetrokken. Een krediet gevend lid kan gevraagd worden om zich beschikbaar te stellen als coach. Indien er geen coaches beschikbaar zijn, kan het bestuur een of meer externe personen vragen om als coach op te treden voor een kredietnemer. 7.4 Profiel coach De coachingscommissie stelt vast of een aangemelde coach geschikt is als coach. De commissie doet dat aan de hand van het volgende profiel: heeft brede ondernemerservaring en specifieke branchekennis heeft integrale blik op de bedrijfsvoering, dus niet beperkt tot het Kredietunie Gooi en Vechtstreek krediet kan goed communiceren, waarvan goed luisteren een belangrijk aspect is begeleidt, maar stuurt niet aan! adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft adviezen op te volgen. Derhalve heeft een coach geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet stimuleert, motiveert en daagt de ondernemer uit in het zoeken naar kansen en mogelijkheden is bereikbaar voor (dringend) advies staat open voor het volgen van een korte opleiding 17

18 8. Risico s en juridische aspecten 8.1 Algemeen Bij het aangaan van een lidmaatschap van Kredietunie Gooi en Vechtstreek dienen naast de overige informatie in dit memorandum, het risicoprofiel van Kredietunie Gooi en Vechtstreek en de meer specifieke risicofactoren zorgvuldig in overweging te worden genomen. Ondanks dat de wijze van financiering door Kredietunie Gooi en Vechtstreek zorgvuldig genoemd mag worden, dat Kredietunie Gooi en Vechtstreek zich focust op financiering van ondernemers met een goed onderbouwd continuïteitsperspectief, dat er zoveel als mogelijk zekerheden worden verstrekt en dat ondernemingen worden gecoached en gemonitord, brengt een lidmaatschap van Kredietunie Gooi en Vechtstreek risico s mee. Deze gaan nooit verder dan het geld dat is ingelegd. Leden van Kredietunie Gooi en Vechtstreek dienen bereid te zijn om het economisch en financieel risico dat aan het lidmaatschap verbonden is te dragen. Door interne factoren (bijvoorbeeld management, marketing of technologie) en externe omstandigheden (concurrentie en algemene economische situatie) kan de ontwikkeling van een onderneming, en dus de terugbetaling van de financiering, anders verlopen dan aanvankelijk werd voorzien. Het kan dan nodig blijken de gefinancierde onderneming een voldoende lange periode te gunnen om alsnog tot de gewenste ontplooiing te komen. Leden van de Kredietunie Gooi en Vechtstreek dienen dan ook een lange termijn beleggingsperspectief te hebben. Daar waar op langere termijn geen zicht bestaat op verbetering van de situatie, kan het zinvol zijn ter beperking van (verdere) verliezen de financiering te beëindigen en af te boeken. 8.2 Default risico Financiering van bedrijven kent diverse vormen. Voor iedere financieringsvorm geldt dat de (terug)betaling niet op voorhand volledig gegarandeerd kan worden. Zoals gesteld bestaat de kans dat een eenmaal gedane financiering tegen een geringere, of zelfs zonder, terugbetaling afloopt. Door de rol van de coach en de lokale insteek worden de risico s verder beperkt ten opzichte van een reguliere bancaire financiering. 8.3 Niet afroepen ter beschikking gestelde gelden Er is een inschatting gemaakt van het aantal te verstrekken kredieten versus het benodigde kapitaal. Er bestaat het risico dat er minder kredieten worden verstrekt dan aangenomen. Dat kan betekenen, dat het door de leden ter beschikking gestelde kapitaal door Kredietunie Gooi en Vechtstreek niet verantwoord onder leden uitgezet kan worden en de ter beschikking gestelde gelden door de leden dus niet worden afgeroepen. 18

19 meerwaarde door coaching 8.4 Risicobeheersing Kredietunie Gooi en Vechtstreek is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat houdt in, dat het risico van de leden beperkt blijft tot het bedrag van hun deelname in de coöperatie. Leden die kapitaal verschaffen aan Kredietunie Gooi en Vechtstreek verklaren in de lidmaatschapsovereenkomst uitdrukkelijk dat de aan Kredietunie Gooi en Vechtstreek verstrekte gelden rechtmatig verkregen zijn. Door het bestuur wordt getracht de risico s zo veel mogelijk te beperken door onder andere de kredietaanvragen zeer zorgvuldig en deskundig financieel en strategisch te beoordelen, zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven. Zorgvuldige selectie en spreiding van financieringen, samen met monitoring en coaching hebben een aanmerkelijk verlagend effect op het default risico, maar kunnen dit risico niet geheel uitsluiten, noch absolute garantie bieden voor goede resultaten. Waar nodig en mogelijk worden zekerheden en commitment van de kredietnemer gevraagd. Daarnaast worden risico s gemitigeerd door het instellen van een Raad van Toezicht, de Kascommissie en zorgvuldige selectie van betrokkenen met expertise, kennis en inzet. 8.5 Juridische aspecten Juridische structuur Voor kredietunies wordt de juridische structuur van coöperatie op aandelen U.A. gekozen. De letters U.A. staan voor uitgesloten aansprakelijkheid. Deze structuur dient tot bescherming van de leden, die hierdoor tot niet meer dan het bedrag van hun financieel belang aansprakelijk zijn. Kredietunie Gooi en Vechtstreek en fiscus Een coöperatieve vereniging is in principe vennootschapsbelasting verschuldigd. Verder is een kredietunie niet BTW plichtig. Voor meer informatie, bezoek onze website: Voor vragen, neem contact op met ons secretariaat: 19

20 BIJLAGEN Lijst met afkortingen ALV AFM BMKB BKR MKB U.A. VSK Wft Algemene Ledenvergadering Autoriteit Financiële Markten Borgstelling MKB kredieten Bureau kredietregistratie Midden- en kleinbedrijf Uitgesloten Aansprakelijkheid Vereniging Samenwerkende Kredietunies Wet op het financieel toezicht Verklarende woordenlijst Beoordelingsrapport: rapport waarin de Krediet commissie haar bevindingen vast legt. Certificaat: bewijs van inbreng in de vorm van ledencertificaat bij het aangaan van het lidmaatschap van Kredietunie Gooi en Vechtstreek Coachingcommissie: selecteert coaches, stelt de pool van coaches waaruit een krediet nemer kiest, vast en evalueert de verslagen van de coaches. Coaching overeenkomst: document waarin het monitoren van de financiering en de onderneming is vastgelegd tussen krediet nemend lid, coach en Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Coöperatie: vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel. Crowdfunding: alternatieve vorm van financieren waarbij ondernemers het grote publiek ( the crowd ) benaderen om rechtstreeks te investeren in hun onderneming. Default: in gebreke blijven (om terug te betalen). Formele toets: officieel, zoals het hoort. Funding: de manier waarop geld wordt aangetrokken. Leden: Allen die lid zijn door hun ledencertificaat. Governance: aanduiding voor deugdelijk bestuur in brede zin. Kredietadvies rapport: rapport naar aanleiding van de informatie die het gesprek met krediet vrager en de formele toetsing oplevert. 20

21 meerwaarde door coaching Krediet commissie: evalueert de kredietaanvraag en het kredietadvies rapport kritisch op haalbaarheid en risico s en legt haar bevindingen vast in een beoordelingsrapport. Krediet gevende leden: leden die kapitaal in Kredietunie Gooi en Vechtstreek inbrengen. Krediet nemende leden: leden die kennis en korte- tot middellange financiering zoeken voor hun onderneming. Marginale toetsing: nagaan of een besluit in een gegeven geval in redelijkheid, gelet op de daarbij betrokken belangen, genomen is. Het gaat niet over de inhoud van het besluit zelf, maar er wordt alleen bezien of het besluit op de juiste manier tot stand is gekomen. Obligatie: een verhandelbaar schuldbewijs die door Kredietunie Gooi en Vechtstreek is uitgegeven. Opportunity kosten: de kosten van een economische keuze, uitgedrukt in termen van de beste gemiste kans, waarbij de (niet gerealiseerde) opbrengst van het best mogelijke alternatief wordt gewaardeerd ten opzichte van de uiteindelijk genomen beslissing. Performance: prestatie van een onderneming. Vacatievergoeding: vergoeding voor geleverde inspanningen Let op u belegt buiten AFM toezicht, geen vergunningsplicht voor deze activiteiten Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 21

22 Notities 22

23

24 v3.0

KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK. INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek

KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK. INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK INFORMATIE MEMORANDUM Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Gooi en Vechtstreek KREDIETUNIE GOOI & VECHTSTREEK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 1. Inleiding 6 1.1 Wat is een

Nadere informatie

meerwaarde door coaching

meerwaarde door coaching meerwaarde door coaching Waarom een kredietunie in Gooi & Vechtstreek? De kredietcrisis, en de daardoor aangescherpte regelgeving, heeft ertoe geleid dat banken op dit moment minder krediet verlenen dan

Nadere informatie

Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietunie Bakkerij Ondernemers

Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietunie Bakkerij Ondernemers Informatie Memorandum Coöperatieve Kredietunie Bakkerij Ondernemers Gouda, februari 2017 www.kredietuniebakkerijondernemers.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2

Nadere informatie

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Kredietcoöperatie Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier In

Nadere informatie

KREDIETUNIE WESTLAND

KREDIETUNIE WESTLAND KREDIETUNIE WESTLAND info@kredietuniewestland.nl www.kredietuniewestland.nl ONDERLINGE KREDIETVERLENING van, voor en door ondernemers uit het MKB in het Westland Het bestuur Het bestuur van Kredietunie

Nadere informatie

17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117

17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117 17 februari 2015 Corr.nr. 2015-05372, ECP Nummer 14/2015 Zaaknr. 559117 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve Kredietvereniging

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan

Terug naar de kernwaarden. Van businesslunch tot businessplan Terug naar de kernwaarden Van businesslunch tot businessplan Het begin Businesslunch@Stoutenburgh Eenzaam aan de top Kredietverlening aan MKB zorgwekkend De ervaringen: Structurele fricties bij het verstrekken

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Wat is een kredietunie?

Wat is een kredietunie? Wat is een kredietunie? Coöperatieve vereniging Van, voor en door ondernemers Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221

16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 16 december 2014 Corr.nr. 2014-51.832, ECP Nummer 71/2014 Zaaknr. 551221 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het verstrekken van een lening aan de Coöperatieve

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet!

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Nieuwe mogelijkheden tot financiering voor ondernemers in de Binnenscheepvaart. Kredietnemers Voor Binnenschippers die

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Deelnemersmemorandum

Deelnemersmemorandum Deelnemersmemorandum Dit memorandum is bedoeld om deelnemers te interesseren deel te nemen in het fonds. Het MKB is gebaat bij dit initiatief. Voor u de mogelijkheid een beter rendement te behalen dan

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98.

- 1 - COLLEGE STELT DE RAAD VOOR OM a.te besluiten het werkkapitaal van de Kredietbank Nederland aan te vullen met een bedrag van 98. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 10. Registratienummer 2013-000898/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM COP-Naoberkrediet U.A.

INFORMATIE MEMORANDUM COP-Naoberkrediet U.A. Naobers staan elkaar bij met raad en daad INFORMATIE MEMORANDUM COP-Naoberkrediet U.A. V 2.1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord en belangrijke informatie 3 1 Inleiding 4 2 Missie en doel 5 3 Doelgroep 6 4

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van dorpen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Financial Lease FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V.

16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16. Financiële Informatie Old Liquors Invest B.V. 16.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden bepaalde juridische en financiële aspecten van Old Liquors Invest beschreven. Old Liquors Invest heeft zich als doel

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

1. Balans per 14 maart 2008

1. Balans per 14 maart 2008 1. Balans per 14 maart 2008 2007/2008 2006 ACTIVA Vorderingen Rekening-courant PNH Overige vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves Reserve van vóór 2004 Reserve vanaf 2004 Resultaat boekjaar

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM COP-Naoberkrediet U.A.

INFORMATIE MEMORANDUM COP-Naoberkrediet U.A. Naobers staan elkaar bij met raad en daad INFORMATIE MEMORANDUM COP-Naoberkrediet U.A. V 2.1 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord en belangrijke informatie 3 1 Inleiding 4 2 Missie en doel 5 3 Doelgroep 6 4

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project)

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Model verslag vaststelling Innovatiekrediet (op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Agentschap NL 18-6-2013 -Het vaststellingsverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen.

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING vzw CHIRO LOZEN Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. Inhoud: 1) Waarom deze obligatie? 2) Wat houdt deze lening in? 3) Risico s? 4) De obligatiehouder 5) Ook

Nadere informatie

1) Toelichting op de componenten waaruit de rentevergoeding bestaat. De gevraagde rentevergoeding op de lening bestaat uit twee componenten.

1) Toelichting op de componenten waaruit de rentevergoeding bestaat. De gevraagde rentevergoeding op de lening bestaat uit twee componenten. Bijlage: Beoordelingssysteem ratingcategorie en rentetarief Algemeen Deze bijlage geeft uitleg over de opbouw van de rentevergoeding welke gevraagd wordt over de verstrekte lening. Vervolgens wordt toegelicht

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie