De netwerken van de OR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De netwerken van de OR"

Transcriptie

1 De netwerken van de OR

2 De netwerken van de OR In 2011 hielden FNV Bouw en het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit van Nijmegen een onderzoek naar de netwerken van de OR. Dit onderzoek bestond uit casestudies, een enquête, studiedagen en debatten om de uitslagen te toetsen en instrumenten voor de OR om het netwerken te ontwikkelen. Naast het onderzoeks - verslag, en een boek wat over het onderzoek is uitgegeven, ontstond het idee om een praktische flyer te maken. Dat is deze brochure geworden. Aan de hand van een opsomming van de netwerken van de OR en een overzicht van de tips daarbij kan de OR meteen aan de slag gaan. Succes ermee. In deze brochure staat een overzicht van de netwerken van de OR. Het gaat om de interne- en externe netwerken. Bij de interne contacten en het interne netwerk van de OR gaat het vooral om drie te onderscheiden clusters. A. Contacten met de medewerkers in de uitvoering en contacten met de leiding daarvan; B. Contact met stafleden en specifieke (business) functies in de onderneming; C. Contact met toezicht op afstand zoals de Raad van Commissarissen. Bij de externe contacten gaat het om de vakbondsbestuurder, het ORscholingsinstituut, de adviseur, instellingen en instanties. Op een rij kan dat alles er als volgt uitzien. 1. Uitvoerend personeel in bedrijfsonderdelen of ploegen 2. Werknemers op kantoor 3. Vakbondskaderleden 4. Arbo-coördinatie 5. Personeelszaken 6. Afdeling financiën 7. ICT en Communicatie 8. Staf commercie 9. Leidinggevenden 10. Het Management De netwerken van de OR 1

3 11. De Hoofddirectie 12. De Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht 13. De Aandeelhouders 14. Vakbondsbestuurders 15. Het OR-scholingsinstituut 16. Adviseurs 17. De kennismensen 18. Instituten N.B. De benamingen zijn gekozen op grond van wat we bij het project het meest tegenkwamen. Het kan zijn dat in uw onderneming andere namen voor de functies of afdelingen voorkomen. Maar daarmee wordt in praktijk soms hetzelfde bedoeld. Per netwerk wordt vermeld wat eronder verstaan kan worden. En waarom het van belang is om als OR met dat netwerk of die speler samen te werken of contact te hebben. Ook geven we voorbeelden van wat er te halen is, maar ook wat die speler graag van de OR zou willen ( halen en brengen ). We sluiten af met tips. Colofon FNV Bouw Postbus 520, 3440 AM Woerden fnvbouw.nl Foto: Martin de Bouter Tekst: Niko Manshanden Vormgeving en opmaak: Studio FNV Bouw Druk: Verweij, Mijdrecht Oplage: december 2012 order De netwerken van de OR

4 Interne netwerken 1. Uitvoerend personeel in bedrijfsonderdelen of ploegen In sommige landen wordt het begrip blauwe en witte boorden nog gebruikt. Het gaat om werknemers in de productie en op het kantoor. Voor het uitvoerend personeel op de werkvloer bestaan verschillende benamingen afhankelijk van de sector. In de bouw: de bouwploeg, onderhoudsploeg, het schoonmaakteam, de dakdekkers of wandenstellers. De groepen van de achterban op de werkvloer zijn belangrijk voor de OR. Zij ervaren aan den lijve de uitwerking van afspraken, regels en veranderingen van het bedrijf waarmee de OR bezig is geweest of heeft ingestemd. Bijvoorbeeld rond arbeidsomstandigheden of een reorganisatie. De OR gaat gericht naar groepen van de werkvloer toe om input te vragen. Aan de andere kant geeft de werkvloer signalen over wat er speelt of hoe een regeling in praktijk uitpakt. Bouwplaats bezoek, bezoek aan afdelingen, een enquête of het versturen van s. Gebruik ook de toolboxmeeting of de methode van bijvoorbeeld de Focusgroep. Mondeling contact werkt beter dan schriftelijk of via . De werkvloer wil een luisterend oor. Zorg dat de OR zichtbaar is; maak een planning, bijvoorbeeld rond bouwplaatsbezoek. De netwerken van de OR 3

5 2. Werknemers op kantoor De werknemers op de werkvloer van het kantoor. Daaronder kunnen vallen de receptie, schoonmaak, secretariaat, administratie, ondersteuning in de lijn of stafafdelingen, archief, bedrijfsrestaurant, drukkerij of de postkamer. Maar ook werknemers van de calculatie, werkvoorbereiding of tekenkamer. De groepen van de achterban op de werkvloer van het kantoor zijn ook belangrijk voor de OR. Zij ervaren ook aan den lijve de uitwerking van afspraken, regels en veranderingen waarmee de OR heeft ingestemd. Bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden op kantoor of de werktijden. De OR gaat gericht naar groepen van de verschillende afdelingen toe om input te vragen. En te vertellen waarmee de OR bezig is. Aan de andere kant geeft de werkvloer signalen daar over wat er speelt of hoe een regeling in praktijk uitpakt. Werknemers met een specifieke functie als de calculatie weten misschien meer over hoe projecten lopen en hoe dat in de pas loopt met de berekeningen. Bezoek aan afdelingen, gesprek bij de receptie, bij de koffieautomaat, een enquête of het versturen van s. Mondeling contact werkt beter dan schriftelijk of via . De werknemers op de afdelingen willen een luisterend oor. Ga naar het werkoverleg van de afdeling. 4 De netwerken van de OR

6 3. Vakbondskaderleden Kaderleden van de vakbond, tegenwoordig ook wel vakbondsvrijwilligers genoemd, zijn ook een netwerk of speler in een bedrijf. Zij zijn in de OR aanwezig maar ook als zelfstandige individuen of groepen actief voor de bond in het bedrijf. Een bedrijfscontactpersoon bijvoorbeeld helpt individuele leden of verwijst hen door. Een groep bedrijfskader - leden maakt onderdeel uit van een Regionale Kadergroep en bespreekt actuele onderwerpen van het bedrijf of van de sector met de vakbonds - bestuurders. Vakbondskaderleden zijn vaak actievere werknemers, informele leiders en op hoogte van zaken waar de OR mee bezig is. Vaak beschikken vakbondskaderleden over meer dan gemiddelde informatie over de sector en de cao. En zij hebben korte lijnen met de vakbond. Daar kan de OR zijn voordeel mee doen. Vakbondskaderleden zijn geïnteresseerd naar de opvattingen van de OR over actuele onderwerpen. En zij proberen hun informatie te verspreiden. De OR kan via hen makkelijker aan informatie komen. En hun opvattingen mee laten wegen in de meningsvorming van de OR. Vraag bij een achterbanbijeenkomst expliciet naar de mening van de vakbondskaderleden. Nodig hen uit in een OR-vergadering om informatie te geven of een onderwerp toe te lichten. Vooral bij cao-kwesties of voor de vakbond belangrijke onderwerpen. Nodig vakbondskaderleden bij een actueel onderwerp uit in een ORvergadering. Ga als Dagelijks Bestuur (DB) van de OR met een groep kaderleden in gesprek. Breng in kaart tot wie de OR zich het beste kan richten. De netwerken van de OR 5

7 4. Arbo-coördinatie Stafleden met arbozaken in hun portefeuille zijn belangrijk voor de OR. De namen van deze functionarissen verschillen per bedrijf. Zo gaat het om de Arbo-coördinator, de KAM-coördinator, de Arbo-functionaris, Arboman, veiligheidskundige of de preventiemedewerker. Arbozaken zijn belangrijk voor elke werknemers; de regelingen of investeringen zijn direct voelbaar en zichtbaar. En over arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn en arbobeleid heeft iedereen wel wat te melden. Door met de Arbo-coördinator samen te werken kan de OR direct het arbobeleid en de praktijk beïnvloeden en samen vormgeven. En waardevolle tips en ervaringen van de werkvloer doorgeven. De Arbocoördinator is geïnteresseerd in input uit de OR. Die wil weten wat er onder de werknemers leeft en of en hoe voorzieningen worden gebruikt. In veel bedrijven is er regelmatig overleg tussen de VGW-commissie van de OR en de Arbo-coördinator. Of gaat een OR-lid mee met werkplek bezoek. Ook kan een OR-lid vaker bij de Arbo-coördinatie langslopen. Loop eens wat vaker bij arbo-coordinator binnen. Houd ook tussen de VGW-overleggen contact met elkaar. Bevorder via regelmatig ( -) contact de voortgang van het arbobeleid en de arbo-praktijk. Ga vaker werkplek en werkplaatsbezoek organiseren. 6 De netwerken van de OR

8 5. Personeelszaken De regelingen rond personeels- en sociaal beleid worden door uiteen - lopende figuren uitgevoerd, maar gaan vrijwel overal over de afdeling Personeelszaken. Andere begrippen voor deze speler zijn: Personeel & Organisatie, Personeelszorg, de personeelsconsulent of de HR-mede - werker. Officieel is er wel verschil tussen het aannemen van personeel en HR-beleid. Maar in de praktijk worden de namen door elkaar gebruikt. Het kan ook zijn dat (bijvoorbeeld bij een kleiner bedrijf) de personeels - zorg in het takenpakket zit van een directielid of de bedrijfsleider. Het sociaal- en personeelsbeleid bestaat uit tientallen regelingen die elke werknemer aangaan. Voor werknemers zijn deze regelingen belangrijk, maar ook voor het functioneren van de organisatie. Veranderingen zijn direct merkbaar. Tal van regelingen vallen onder de cao en/of het instemmingrecht van de OR (artikel 27, WOR). Door met de afdeling Personeelzaken regelmatig contact te houden komt de OR op de hoogte van mogelijke veranderingen. Ook dienen nieuwe wet- en regelgeving in personeelsregelingen te worden geïmplementeerd. Er is veel kennis bij de afdeling P&O. Aan de andere kant wil deze afdeling graag weten hoe de OR over bepaalde zaken denkt, bijvoorbeeld over competentiemanagement of beoordelingsgesprekken. Soms heeft de OR een commissie personeels- of sociaal beleid, die overlegt met het hoofd Personeelszaken. Of het hoofd P&O zit bij de overlegvergaderingen. Zorg voor regelmatig contact. Nodig het hoofd P&O uit in een OR-vergadering en laat hem of haar een onderwerp toelichten. Loop vaker bij elkaar naar binnen. Vraag gericht en vroegtijdig informatie bij de afdeling Personeelszaken op. De netwerken van de OR 7

9 6. Afdeling financiën Op de afdeling Financiën werken verschillende functionarissen met diverse benamingen. Zij worden in de bedrijven verschillend genoemd. Namen die voorkomen zijn: (hoofd-)boekhouder, (hoofd-)administrateur, controller of stafmedewerker Financiën. Een belangrijk document voor de OR en het bedrijf is de Jaarrekening. Die bestaat uit o.a. de winst- en verliesrekening en de balans. Maar ook de begroting en kwartaalrapportages zijn belangrijk. Hoe het gaat met de onderneming kunnen medewerkers van de afdeling Financiën haarfijn uitleggen. Daarom is het van belang contact met deze afdeling te hebben en regelmatig op de hoogte te worden gehouden. De OR wil vroegtijdig over ontwikkelingen rond kosten en opbrengsten geïnformeerd worden. En bijsturen waar keuzes ruimtes laten. En zaken uitgelegd krijgen. De financiële stafmensen willen keuzes van de onderneming uitleggen en acceptatie door de OR bevorderen. Of bepaalde plannen rond bezuinigingen in de week leggen. Ook kunnen de verschillende begrotingsposten onderwerp van gesprek zijn. Waarom worden die overschreden of niet gebruikt waarvoor het gepland is. Menig OR heeft een commissie Financiën die, aan de hand van een vergaderplanner, regelmatig bij elkaar komt. En de OR de conclusies rond de Jaarrekening, begroting en knelpunten levert. Daarvoor worden de financiële stukken ook besproken met de controller of het hoofd boekhouding. Of de gehele OR maakt een vragenlijst die dan weer in een Overlegvergadering wordt besproken. Ook is het mogelijk om de verschenen kwartaalcijfers met de controller erbij te bespreken. 8 De netwerken van de OR

10 Richt een commissie financiën op en zoek daar ook deskundige niet-orleden uit het bedrijf bij. Laat je scholen over hoe de financiële stukken te lezen. En welke conclusies je kan trekken. Communiceer regelmatig met de afdeling financiën over ontwikkelingen rond kosten en opbrengsten. Ga zorgvuldig met de informatie om. De netwerken van de OR 9

11 7. ICT en communicatie Hierbij gaat het om interne deskundigen van de afdeling ICT, PR of Communicatie (niet directie of MT-lid). Dat kan een PR-medewerker zijn, hoofd Communicatie, voorlichter of marketingmedewerker. Van de afdeling ICT is een systeembeheerder of helpdeskmedewerker voor de OR interessant. Wanneer de OR meer gebruik wil maken van internet, websites en sociale media is ondersteuning door de afdeling ICT geen voor de hand liggende stap. Maar wel handig. Datzelfde geldt voor de communicatie - medewerkers. Want hoe zet je welke teksten op welke manier in bijvoorbeeld de OR-Nieuwsbrief of op de OR-website? Naast de techniek is het voor de OR ook relevant kennis te nemen van het werk van ICT en Communicatie en waar zij tegen aanlopen. Aan de andere kant is het ook nuttig dat zij weten wat de OR is en wil. De afdelingen ICT en Communicatie willen graag helpen, omdat zij zich wellicht vereerd voelen om ingeschakeld te worden. Aan de andere kant denken zij zo mee met de vorm en inhoud van berichtgeving van de OR. Tegelijkertijd hebben zij er invloed op. Het voordeel hiervan is dat de communicatie vanuit de OR, qua vormgeving, meer in de pas kan lopen met dat van de onderneming. Het zou fijn zijn als iemand van ICT of Communicatie ook in de OR zit. Anders kan het een aparte taak zijn om de OR te ondersteunen. Zorg wel dat je dit, indien nodig, met de bestuurder bespreekt. 10 De netwerken van de OR

12 Neem contact op met de systeembeheerder of ICT-medewerker, medewerker Communicatie en vraag naar ondersteuning. Werk een plan uit en leg dat, indien nodig, aan de directeur voor. Laat berichten vanuit de OR, of de OR-Nieuwsbrief, door de afdeling Communicatie nalopen op effectiviteit en helderheid. Schrijf wel zelf de laatste versie. Maak een plan voor samenwerking en evalueer dat één keer per jaar. De netwerken van de OR 11

13 8. Staf commercie Bij de staf commercie gaat het om de medewerkers van de afdeling Verkoop, Inkoop, Onderzoek of Projecten. Directieleden of leden van het managementteam bedoelen we er niet mee. Contact met de commerciële mensen van het bedrijf geeft de OR extra inzicht in de omzet, marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Maar ook in knelpunten waar de medewerkers van deze afdeling mogelijk tegen aan lopen krijgt de OR inzicht. Al met al belangrijk voor de OR om de vinger aan de pols te houden. Daarnaast heeft deze afdeling kennis van de product- en marktontwikkelingen waar de OR wat aan kan hebben. De OR blijft op de hoogte van de gerealiseerde omzet, kosten, taakstellingen en budgetten. En je krijgt inzicht in het functioneren van de afdeling. De medewerkers van de afdeling Verkoop willen ook gehoord worden. En geven soms tips die via de gewone lijn de beslissers niet bereiken. Of die niet worden opgepakt. Daar kan de OR iets mee. De OR kan een bezoek brengen aan het werkoverleg. Of gewoon eens langs gaan. Nodig iemand van de afdeling Commercie uit in een OR-vergadering. Sluit dit van te voren kort met de bestuurder. Houd contact, ook via bezoek aan de afdeling of door gesprekken in de wandelgangen. 12 De netwerken van de OR

14 9. Leidinggevenden Onder leidinggevenden kunnen chefs, uitvoerders, projectleiders, hoofden of middenmanagers worden verstaan. Het gaat niet om het topmanagement. Leidinggeven en het managen van werkprocessen is een vak apart. Niet altijd zijn de leidinggevenden daar goed voor uitgerust. Werknemers klagen soms over het leidinggeven en wat wel of niet past. Ook zie je dat zaken, bijvoorbeeld het invoeren van een nieuw systeem van beoordelingsgesprekken, of resultaatgericht werken, via de leiding wordt ingevoerd. En hoe dat uitpakt. De leiding geeft aan veel personeelsonderwerpen handen en voeten. De leidinggevende heeft een visie op het vak, weet wat er speelt en is bezig met veranderingen. Hij wil ook gehoord worden, en zoekt soms steun bij de OR. De Ondernemingsraad kan via de leidinggevende vernemen wat er speelt, hoe het gaat en welke nieuwe onderwerpen er aan zitten te komen. En wat handige bijsturingen kunnen zijn. Ideeën kunnen worden meegenomen naar het de Overlegvergadering. De OR kan een bezoek brengen aan het werkoverleg van de leidinggevenden. Of gewoon eens bij een chef langs gaan. Nodig iemand van de leiding uit in een OR-vergadering. Of bij een informeel gesprek met het Dagelijks Bestuur van de OR. Laat een OR-lid, of een OR-commissie het onderwerp leidinggeven oppakken, uitwerken en bewaken. Het blijft een actueel onderwerp. Houd contact, desnoods via bezoek aan de chef zelf. Loop ook eens vaker bij de leidinggevenden langs en maak een praatje. De netwerken van de OR 13

15 10. Het Management Onder het Management verstaan we de adjunct-directeuren of leden van het managementteam (MT). Het is de groep managers die rechtstreeks onder de hoofddirectie vallen. Soms ook met de titel van directeur van een divisie van de onderneming of een grote afdeling. Bijvoorbeeld de directeur van de afdeling Vastgoed of Wonen bij een woningcorporatie. Die is geen algemeen directeur. In het managementteam worden hoofdzaken van beleid en de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten besproken. Ook heeft het management zicht op wat er gebeurt en heeft daar een mening over en stuurt bij. Voor de OR is contact met en informatie van het management van belang. Aan de andere kant kan het management opvattingen, meningen of oplossingen bij de OR in de week leggen, voordat het tot een voorgenomen besluit komt. Of om te horen wat er van een ingevoerde verandering in het bedrijf terechtkomt. De OR kan afspreken om één (of twee) keer per jaar in het MT de gang van zaken te bespreken. Of iemand van het MT in een OR-vergadering uitnodigen. Nodig vaker een manager uit in een OR-vergadering. Laat het Dagelijks Bestuur van de OR informeel contact met de managers onderhouden. Neem bij een actueel onderwerp contact op met het MT. Werk aan een goede relatie met het MT. Loop eens vaker langs en maak een praatje. Werk aan een goede dialoog met het management. 14 De netwerken van de OR

16 11. De Hoofddirectie De Hoofddirectie is de algemeen directeur met andere topdirecteuren of de Raad van Bestuur van een concern. Of de tweehoofdige leiding / directeur-eigenaren van bijvoorbeeld een schildersbedrijf. Eén daarvan is de overlegpartner van de OR en de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Naast contacten in de Overlegvergadering met de bestuurder is het zaak om contact te hebben met de hele hoofddirectie. Niet alleen in de officiële vergaderingen maar ook informeel, en in de wandelgangen, is contact en overleg van belang. Dan hoor je meer. De OR kan feed back en zijn mening geven en zo voorgenomen besluiten vroegtijdig beïnvloeden. Dat kan in de Overlegvergadering maar ook tijdens de gesprekken daarbuiten, in de directiekamer, op recepties of bij personeelsbijeenkomsten. Directeuren zijn net mensen. Aan de ene kant heeft de Hoofddirectie opvattingen over waar het met de onderneming naar toe moet. En hoe men dat wil bereiken. Aan de andere kant hebben zij zo hun zorgen en zien zij de zwakke kanten van de organisatie en het personeel. En de kansen en bedreigingen op de markt. Allemaal zaken die de directie ook met de OR zou kunnen of willen delen. De hoofddirectie wil graag horen wat de OR ervan vindt. Of er aanvullende tips zijn of wat de directie in het Overleg te horen gaat krijgen. Bouw ook contact op naast de Overlegvergadering. Voer ook informeel overleg, maar doe dat zoveel mogelijk met twee ORleden. Niet in je eentje. Organiseer soms inhoudelijke besprekingen met het hele directieteam, bijvoorbeeld over actueel onderwerpen ( met de benen op tafel, heidagen, etc.). De netwerken van de OR 15

17 12. De Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht Bij een grotere onderneming, structuurvennootschap of woningcorporatie is er voor het toezicht vaak een Raad van Commissarissen (RvC), of een Raad van Toezicht (RvT). Het bestuur van de vennootschap heeft voor belangrijke besluiten toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. Dit om te zorgen dat besluiten de onderneming niet in gevaar brengen en dat het conform het meerjarenbeleid is, en dat men zich houdt aan wet- en regelgeving. Voor belangrijke besluiten moet de Hoofddirectie c.q. bestuurder naar de RvC/RvT. Dat kan gaan om een reorganisatie, een belangrijke investering of de goedkeuring van beleidsstukken en financiële rapporten. De OR heeft een aantal bevoegdheden op dit gebied, onder andere het voordrachtsrecht maar ook het overlegrecht. Toezicht is belangrijk en in de media verschijnen genoeg berichten dat dit soms tekort schiet. Praktisch is het van belang om te weten hoe de RvC tegen ontwikkelingen en voorgenomen besluiten aankijkt. Anderzijds wil de RvC weten hoe de OR zaken beoordeelt. De OR kan informatie brengen over hoe het werk echt loopt op de bouwplaats, de fabriek en het kantoor. Nodig de RvC uit in het artikel 24-overleg (WOR). De RvC heeft verschijnplicht. Maak kennis met de gehele RvC/RvT en maak werkafspraken. Bouw een langdurige relatie op; spreek de RvC ook zonder dat de directeur-bestuurder erbij is. Gebruik je bevoegdheden uit de WOR en het Burgerlijk Wetboek. Kijk niet tegen een commissaris op; maak gewoon een afspraak voor een gesprek, desnoods bij hen thuis. 16 De netwerken van de OR

18 13. De aandeelhouders Menig bedrijf in de bouwnijverheid is een BV en heeft dus aandeelhouders. Dat kan de directeur-eigenaar zijn, meerdere directeuren maar ook familieleden dichtbij of op afstand, externe partijen of via de beurs. In sommige gevallen hebben werknemers enkele aandelen, een investeringsmaatschappij of de moeder(-holding). Er zijn verschillende constructies mogelijk. Aandeelhouders hebben invloed en zeggenschap over de onderneming. Zij hebben ook een aantal taken via het Burgerlijk Wetboek. Voor sommige besluiten moet de directeur-bestuurder naar de aandeelhouders toe voor akkoord. De OR heeft spreekrecht op de vergadering van aandeelhouders, afhankelijk van de constructie van de onderneming en de regels die gelden. De wet verbiedt niet om ook informeel contact te houden. Bij belangrijke ontwikkelingen, besluiten of een reorganisatie nemen de aandeelhouders feitelijk de beslissing. Die komt daarna als adviesaanvraag bij de OR. Voor de OR is het van belang om te horen hoe de eigenaren tegen ontwikkelingen en maatregelen aankijken. Voor de eigenaren is de visie van de OR interessant en horen ze van de OR wat er op de werkvloer leeft. Want levert een gekozen maatregel straks wel op wat vooraf is bedacht? Breng in kaart wie de aandeelhouders zijn en neem, waar mogelijk, contact met ze op. Zoek uit wat de rechten van de OR zijn op het gebied van de aandeelhouders en werk dat uit. Bouw contact op met de aandeelhouders. Stel in de OR noodzaak, doelen, aanpak en bespreekpunten vast. Laat je niet ondersneeuwen. De netwerken van de OR 17

19 Externe netwerken 14. Vakbondsbestuurders Op het snijvlak van bedrijf en daarbuiten zit ook de (regio-)bestuurder van de vakbond. De regiobestuurder heeft bedrijven in desbetreffende regio in portefeuille. En is de contactpersoon voor de vakbond. Al dan niet via cao-bepalingen vinden er gesprekken plaats met de directie. Bij het zogenoemde werkgelegenheidsoverleg in het bedrijf (vaak één keer per jaar) bezoekt menig regiobestuurder ook de OR, vooraf of erna. Ook is via de cao en wetgeving geregeld dat, bijvoorbeeld bij reorganisaties of een fusie, er verplicht overleg is met de vakbond. De regiobestuurder is ook via de OR benieuwd wat er in het bedrijf, onder het personeel of in het concern speelt. Aan de andere kant wil de OR weten wat het overleg met de directeur-bestuurder heeft opgeleverd en wil de OR beïnvloeden wat daar besproken wordt. Ook wil de OR informatie over wat er in de sector of bedrijfstak speelt, hoe de vakbond daar naar kijkt en welke acties, al dan niet via de cao, worden ondernomen. Ook sluiten de vakbonden de cao af en weten zij waarom regelingen zodanig in elkaar zitten en hoe die uitgelegd dienen te worden. Nodig de regiobestuurder uit in een OR-vergadering. Bouw een langdurige relatie op en zorg dat vakbondsinformatie regelmatig naar de OR komt. Ga soms met een kleine delegatie van de OR, voor informatie en advies, naar het vakbondskantoor toe. 18 De netwerken van de OR

20 : De vakbond heeft een schat aan informatie; gebruik dat. Kijk ook op hun websites. In het Overleg, bijvoorbeeld bij reorganisatie, of een onderdeel van personeelsbeleid, kan de vakbondsbestuurder ook invloed uitoefenen om de doelen te bereiken. Stem werkzaamheden op elkaar af. Het is nuttig één (of twee) keer per jaar overleg met de vakbonds - bestuurder in de jaaragenda van de OR in te plannen. De netwerken van de OR 19

21 15. Het OR-scholingsinstituut In Nederland zijn OR-scholingsinstituten waar veel OR-en op cursus gaan. Deze instituten zijn gekwalificeerd, gecertificeerd en landelijk erkend. Er zijn grote- en kleine instituten, of formaten in het midden, al dan niet gelieerd aan een vakbond, adviesbureau of geheel zelfstandig. Bij het OR-scholingsinstituut heeft men jarenlange ervaring met het trainen, scholen en begeleiden van de OR en is de opleider vaak een vast contactpersoon voor de OR. De OR volgt scholing en vorming en krijgt begeleiding. En is daarna wat meer mans. Naast het belang van omzet voor het OR-scholingsinstituut is het werken aan gezonde arbeidsverhoudingen een doelstelling. Ook krijgt de opleider kennis van de sector en het bedrijf via de cursus en bouwt hij aan zijn netwerken en sectorkennis. Veel OR-en plannen aan het begin van een zittingsperiode (of zittingsjaar) hun cursussen of maken een meerjarenscholingsplan. Zo n scholingsplan kan bestaan uit cursussen en losse scholingsbijeenkomsten. Bekend is de maatwerkcursus voor de gehele OR en themacursussen voor de OR-commissies (bijvoorbeeld over arbo, personeelsbeleid of financiën). Of individuele OR-leden gaan naar cursussen voor beginnende OR-leden en de voorzitter en secretaris naar een cursus leidinggeven aan de OR. Of een studiedag. En er is meer. Plan en organiseer vroegtijdig de OR-scholing. Ideaal is een meerjarenscholingsplan. Laat je regelmatig scholen. Bij actuele ontwikkelingen in het bedrijf: organiseer snel een dag op de hei over bijvoorbeeld reorganisatie en het adviesrecht, voordat de OR de adviesaanvraag krijgt. Adviseer de directie of de bestuurder of MT-leden ook een keer scholing over medezeggenschap te volgen. Of ga samen met de bestuurder of MT-leden naar een OR-dag. 20 De netwerken van de OR

22 16. Adviseurs In Nederland zijn drie groepen adviesbureau s. De hele groten die vaak door concerns worden ingehuurd, de middelgroten en de kleinen. Ook zijn er zelfstandig gevestigde adviseurs al dan niet voortkomend uit ORscholingsinstituten of adviesbureau s. De tarieven lopen uiteen. De meeste adviesbureau s zijn gespecialiseerd, in een onderwerp of in een sector, zodat de OR bij een actueel onderwerp snel een schifting kan maken. Ook zijn er adviesbureau s die meer ervaring met medezeggenschap hebben of alleen voor de OR werken. De OR heeft vaak deskundigheid nodig bij actuele onderwerpen in de onderneming. Voor een deel verzamelt de OR die zelf en aan de andere kant wordt die ingehuurd. Niet alles is zelf te doen. Tijdgebrek speelt ook een rol. Aan het begin van een zittingsperiode kan de OR adviseurs selecteren die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. In de praktijk wordt een adviseur vaak pas ingeschakeld als er een belangrijke adviesaanvraag ligt. Dan staat, zowel de OR als de adviseur, op achterstand en moet nog meer werk worden verzet dan nodig. Een vaste adviseur die ingewerkt is en kennis heeft gemaakt met de bestuurder levert tijdwinst in het adviesproces op. Organiseer en contracteer aan het begin van de zittingsperiode de ORadviseur. Vraag ook andere OR-en naar ervaringen met adviseurs en advies - bureau s. Maak vooraf afspraken over inzet en kosten van de adviseur van de bestuurder. Hanteer de spelregels van de WOR goed. De netwerken van de OR 21

23 17. De kennismensen De kennismensen zijn te vinden op de Universiteiten, Hogescholen of onderzoekscentra. Een onderzoeker, een hoogleraar, studenten, adviseur of AIO s (assistent in opleiding, bezig met promotie) kunnen relevante kennis hebben voor de OR. Verstand van zaken is voor de OR onontbeerlijk. Daarom zoeken veel OR-leden informatie tegenwoordig op internet; daar lijk je alles te kunnen vinden. Toch moet je voor gerichte kennis vaak uitgebreid zoeken. Op de Universiteit of Hogeschool is men vaak al langer bezig met de onderwerpen die de OR aangaan. Er is al veel uitgezocht. Bijvoorbeeld over fusies, privatisering, effect van uitbesteding, flexibilisering, pensioenen, marktwerking, arbozaken en HR-thema s. De OR kan informatie over tal van onderwerpen bij de kennismensen halen. Onderzoekers willen graag toegang tot de praktijk. Bekijk websites van Universiteiten, Hogescholen en instellingen. Zoek uit waar onderzoeksopdrachten over lopen of zijn uitgevoerd. Bel hen op of stuur een mail. Nodig hen uit in de OR-vergadering. Kijk niet op tegen hooggeleerde heren en dames. Laat hen in gewone woorden uitleggen waar zij mee bezig zijn. Geef ook aan wat de OR hen te bieden kan hebben. 22 De netwerken van de OR

24 18. Instituten In de samenleving zijn tal van instituten, op landelijk niveau of op bedrijfstakniveau. Landelijk gaat het bijvoorbeeld om de Arbeidsinspectie (heet nu Inspectie SZW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SER, de Bedrijfscommissie, advocatenkantoren gericht op medezeggenschap, de Ondernemingskamer, Bureau Beroepsziekten FNV, TNO, diverse instellingen voor Arbo-onderwerpen, sociale zekerheidsinstellingen en pensioenfondsen. Voor de bouwnijverheid zijn er bijvoorbeeld het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB), de Stichting Arbouw, Aboma, opleidings-, scholings- en werkgelegenheidsfondsen en instellingen voor de sectoren als Fundeon voor de bouw en FLOW voor de woningcorporaties. Bij de instituten is een schat aan kennis en informatie over tal van onderwerpen. Daar kan de OR zijn voordeel mee doen. In eerste instantie kun je op de websites van de instituten goed terecht. Daar is al veel te vinden. Ook kun je telefonisch inlichtingen opvragen of deskundigen uitnodigen. Raadzaam is ook om een abonnement te nemen op nieuwsbrieven van dergelijke instituten. Verzamel kennis en informatie via de websites van de instituten. Dan hoeft de OR het wiel niet opnieuw uit te vinden. Schroom niet om deskundigen bij de instituten te bellen of in de OR uit te nodigen. Maak een keuze; laat je niet bedelven onder informatie en verzamel alleen dat wat je nodig hebt. De netwerken van de OR 23

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Met netwerken aan de slag

Met netwerken aan de slag Met netwerken aan de slag Een OR mét contacten heeft meer invloed FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 9

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008

Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Actieplan 2008 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 7 januari 2008 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

OR en Reorganisaties 8 Knelpunten & Tips

OR en Reorganisaties 8 Knelpunten & Tips 1 GITP Workshop OR en Reorganisaties Jurre de Haan, MSc. 10-10-2012 OR en Reorganisaties 8 Knelpunten & Tips > Jurre de Haan, MSc. > Adviseur / Trainer GITP Medezeggenschap > j.de.haan@gitp.nl / 06 20

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 3 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: artikel 24 en de toezichthouder

Bijlage bij persbericht 3 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: artikel 24 en de toezichthouder Bijlage bij persbericht 3 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: artikel 24 en de toezichthouder Artikel 24 Ondernemingsraden hebben nog al eens het gevoel dat ze advies- of instemmingsaanvragen (te)

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Or & fusie of overname

Or & fusie of overname Or & fusie of overname 1.Wat gebeurt er tijdens een fusie of overname? Begrippen als fusie en overname worden vaak door elkaar heen gebruikt. In essentie gaat het om verandering van de zeggenschap over

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND Colofon Uitgever en redactie: Analyse en tekst: Met

Nadere informatie

De OR in de bedrijfstak Bouw

De OR in de bedrijfstak Bouw De OR in de bedrijfstak Bouw Met actuele zaken aan de slag FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 3 1. De OR,

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

memo De Clercq Advocaten Notariaat

memo De Clercq Advocaten Notariaat De Clercq Advocaten Notariaat Aan: Avalex: Jack Kuin, Teun van Genderen Van: Ernst van Win, Renée van der Zwan CC: Datum: 3/24/2017 Betreft: De positie en de bevoegdheden van de OR-bestuurder binnen Avalex

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren De cliëntenraad in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren hersenletsel Ik vind dat de belangen van mensen met een handicap of niet-aangeboren

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 Persbericht 9 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 OR Insight 2012 OR en toezichthouder Minimaal twee maal per jaar moeten bestuurders de algemene gang

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie

De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie Persbericht 13 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 13 OR Insight van 18 december 2012 OR Insight 2012 De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie Een belangrijke onderliggende

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Richtbedragen OR-scholing 2015

Richtbedragen OR-scholing 2015 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen OR-scholing 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

HANDREIKING. Stappenplan FNV werkdruk Universiteiten. fnv.nl

HANDREIKING. Stappenplan FNV werkdruk Universiteiten. fnv.nl HANDREIKING Stappenplan FNV werkdruk Universiteiten fnv.nl AANLEIDING Tijdens de achterbanraadplegingen voor de cao Nederlandse Universiteiten is zeer nadrukkelijk naar voren gekomen dat de medewerkers

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

SCHOLINGSRECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD. Maak er gebruik van! Medezeggenschap

SCHOLINGSRECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD. Maak er gebruik van! Medezeggenschap SCHOLINGSRECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD Maak er gebruik van! Medezeggenschap Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of het artikel van uw keuze. Via de home-button

Nadere informatie

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht... Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Aan de directeur Datum: 3 oktober 2012 Betreft: Advies OR Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht Kenmerk: Geachte heer van Vlimmeren, De Ondernemingsraad (OR) heeft de adviesaanvraag betreffende

Nadere informatie

INFORMATIERECHT. inleiding

INFORMATIERECHT. inleiding 1 INFORMATIERECHT inleiding VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 2 Stelling: Een OR die onvoldoende door de bestuurder wordt geïnformeerd is machteloos VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 3 Wie heeft het idee dat de bestuurder

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie