ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding"

Transcriptie

1 ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14

2 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer en Hoofd Jeugdopleiding (HJO) bij een BVO. Vanuit de tot nu toe gehouden TC I jeugdopleidingen is geconstateerd dat het lastig is om aan beide functies (TC Jeugd en HJO) voldoende aandacht te geven. Voor een deel overlappen de competenties elkaar, maar het is ook duidelijk dat het om specifieke - functiegerelateerde - competenties gaat (denk daarbij aan een gemeenschappelijke competentie als Talentontwikkeling en de specifieke competentie voor een HJO als Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen ). Het lukt niet om in één opleiding recht te doen aan alle competenties die onder beide functies vandaan komen. Dit is zeker het geval na het ontstaan van de Regionale Jeugdopleidingen (RJO). Het samenvoegen van jeugdopleidingen en de veranderende omgeving heeft duidelijk zijn invloed op de eisen die worden gesteld aan een HJO. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat in het voorjaar van 2011 de opleiding Hoofd Jeugdopleiding is ontwikkeld. In het najaar 2011 heeft er een pilotversie van deze opleiding plaatsgevonden. De pilotopleiding werd gekenmerkt door co-creatie van de opleiding met de deelnemers. In de opleiding is veel tijd ingeruimd en ruimte voor het leren van en met elkaar. Vertrekpunt daarbij is het uitwisselen van ervaringen en kennis. De opleiding Hoofd Jeugdopleiding wordt in de regel één keer per twee jaar georganiseerd door de KNVB Academie. Binnen de opleidingsstructuur van de KNVB is de opleiding ingeschaald op niveau 5. Studieprogramma Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is deelnemers in de gelegenheid te stellen kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke eigenschappen verder te ontwikkelen, zodat zij de competenties bezitten om als professional succesvol leiding te geven aan een Jeugdopleiding van een BVO/RJO. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een verdere professionalisering van de bedrijfstak. Profiel Het profiel is in overleg met het werkveld samengesteld. KERNTAKEN 1. Representeren Jeugdopleiding BVO/RJO (intern en extern) 2. Managen van de bedrijfsvoering van de Jeugdopleiding BVO/RJO 3. Ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleid, waaronder de opleiding tot profvoetballer 4. Leidinggeven aan jeugdtrainers en ondersteunende staf 5. Initiëren en begeleiden van vernieuwing en verandering COMPETENTIES 1. Representeren van de organisatie 2. Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen 3. Beheren financiën 4. Leidinggeven 5. Formuleren en bewaken van visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling 6. Ontwikkelen en bewaken opleidingsplan 7. Initiëren van vernieuwingen 8. Ontwikkelen eigen competenties 1

3 Het opleidingsprofiel is het uitgangspunt voor de opleiding. Door het koppelen van de theorie en opdrachten aan de eigen praktijk en het reflecteren op de eigen context ontstaat een profiel dat afgestemd is op de situatie van de deelnemer. Dit betekent dat er recht wordt gedaan aan de diversiteit van de invulling van de functie van Hoofd Jeugdopleiding. Opzet van de opleiding De opleiding bestaat uit twee delen: een ervarings- en een opleidingdeel. De opleiding wordt uitgesmeerd over een periode van ca. 12 maanden. Ervaringsdeel Individueel Het aanbod is sterk praktijkgericht. Dat wil zeggen dat het aanbod altijd direct vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Deelnemers die werkzaam zijn bij een Jeugdopleiding BVO/RJO kunnen de opdrachten in de eigen praktijk uitvoeren. De andere deelnemers volgen een stage bij een Jeugdopleiding BVO/RJO in Nederland. Soms is een stage bij meerdere jeugdopleidingen aan te bevelen. Een andere beroepscontext kan alleen in overleg met de coördinator opleidingen en de docenten in aanmerkingen komen voor het uitvoeren van één of meerdere opdrachten. Groep Daarnaast vinden er in groepen van vier deelnemers groepsbijeenkomsten plaats in het kader van een bepaald thema bij de Jeugdopleiding BVO s/rjo s. Dit gebeurt acht keer per groep (de groepssamenstelling wisselt). Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers die zijn opgedaan door het uitvoeren van opdrachten. Ook een stage bij een gerenommeerde buitenlandse BVO in het kader van de module 'innovatie' behoort tot de mogelijkheden. Opleidingdeel Het opleidingdeel bestaat uit acht opleidingsdagen met verschillende thema s (zie modules van de opleiding ). Tijdens deze opleidingsdagen wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers die zijn opgedaan in de praktijk. Uitgangspunt zijn de handelingen van een Hoofd Jeugdopleiding. Daarom is de praktijk van de jeugdopleiding tijdens de bijeenkomsten het uitgangspunt. De opleidingsdagen worden dan ook bij voorkeur gehouden bij een Jeugdopleiding van een BVO/RJO met specialisten van de betreffende BVO en externe experts Modules van de opleiding Rondom de volgende (mogelijke) thema s zullen er opleidings- en groepsbijeenkomsten worden georganiseerd. - Bedrijfsprocessen representeren positioneren - Bedrijfsprocessen financiën - Leiding geven - Opleidingsplan - Opleidingsdag - Talentherkenning & Talentontwikkeling - Innovatie De thema s van de modules kunnen in onderling overleg worden aangepast. 2

4 Opleidingplaats De opleiding vindt plaats in Zeist en bij verschillende - nader te bepalen RJO s en/of BVO 's. Aanvang en opleidingsduur De opleiding vangt aan in januari 2014 en eindigt in december 2014 met de afsluitende meesterproef. Een bijeenkomst vangt in de regel aan om aan en eindigt om uur. De kosten voor behandelen van de opdrachten, het volgen van (delen van) de opleiding en het afleggen van PVB s na december 2014 zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de docent(en) kan de deelnemer een schriftelijk verzoek indienen om de opleidingsduur te verlengen. De KNVB Academie neemt hierin de beslissing en bepaalt in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. Concept cursusdata januari / 26 februari / 2 april / 14 mei / 27 augustus / 24 september / 29 oktober / 3 december Proeven van bekwaamheid (PVB) Elke module bevat een opdracht. Deze opdracht is bedoeld om het geleerde direct in praktijk te brengen in de eigen situatie en organisatie. De inhoud van de opdracht per module is in grote lijnen hetzelfde voor alle deelnemers, maar wordt aangepast aan de situatie en ontwikkeldoelen van de individuele deelnemer. De basis voor het uitvoeren van de opdrachten zijn vijf vragen: Wat heeft de hoogste prioriteit in de RJO bij het betreffende onderwerp? Waar kunnen zaken nog worden verbeterd? Wat is de gewenste situatie? Waar wil je naar toe? Wat is het plan van aanpak op korte termijn en op middenlange termijn? (Formuleren van (tussen)doelen) Wie en wat heb je nodig om deze situatie te bereiken? Welke competentie(s) en beheersingscriteria zijn vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling nodig om de gewenste situatie te realiseren? De producten van de opdrachten worden verzameld in het portfolio van de deelnemer. Meesterproef De eindopdracht, in de vorm van een zogenaamde meesterproef voor de opleiding, kent twee aspecten: persoonlijke ontwikkeling ontwikkeling van de Jeugdopleiding BVO/RJO Bij de persoonlijke ontwikkeling wordt de deelnemer gevraagd een analyse van de eigen leer- en ontwikkelbehoefte te maken en daaruit volgend een ontwikkelplan te beschrijven. Dit is dan ieders individueel ontwikkeltraject gedurende de opleiding. Tijdens de opleiding wordt er gereflecteerd op de verschillende opdrachten vanuit het perspectief van het opleidingsprofiel en het individueel ontwikkeltraject van de deelnemer. Aan het einde van de opleiding wordt er ook aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling voor de periode na de opleiding. Tijdens de opleiding analyseert de deelnemer de eigen organisatie en functie d.m.v. organisatiekundige modellen en theorieën (o.a. aangeboden tijdens de modules). Hierbij heeft de deelnemer de mogelijkheid de analyse te concentreren/beperken op aspecten relevant voor de persoonlijke ontwikkeling. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij aan het eind van de opleiding op basis van de analyse verbeteringen en/of zelfs vernieuwingen kan presenteren. Beide aspecten worden door de deelnemer in de vorm van een meesterproef aan het eind van de opleiding gepresenteerd aan docenten en de andere deelnemers aan de opleiding. 3

5 Het onderwerp van de meesterproef is gebaseerd op een praktijkkwestie van de deelnemer. Vanuit het uitoefenen van zijn taak en functie vindt reflectie plaats. Deze reflectie richt zich op de ontwikkeling van de deelnemer. Aangereikte theorie en hoe deze is doorvertaald (komen tot praktische concepten) zijn een onderdeel van het beschrijven van de eigen ontwikkeling. Samen met de opdrachten die tijdens de opleiding zijn uitgevoerd, geeft de meesterproef een overzicht van en inzicht in de competenties van de deelnemer. Studiebelasting Opleidingdeel Opleidingsdagen 8 x 6 uur 48 uur Ervaringsdeel (minimaal) - Groepsstage 8 x 6 uur 48 uur - Buitenland 4 x 8 uur 32 uur - Zelfstudie/opdrachten 80 uur Totaal 208 uur Deelnemers die de opdrachten niet in de eigen beroepscontext (bij een Jeugdopleiding BVO/RJO) kunnen uitvoeren, moeten dit doen door het volgen van een individuele stage. - Individuele stage 24 x 8 uur 192 uur Totale studiebelasting 400 uur Diploma en bevoegdheid Toekenning diploma De opleiding wordt afgesloten met een meesterproef. Het diploma Hoofd Jeugdopleiding wordt toegekend aan hen, die de opdrachten naar tevredenheid hebben afgerond en de meesterproef met goed gevolg hebben afgelegd. Het toetsplan met een beschrijving van de meesterproef wordt bij aanvang van de opleiding uitgereikt. Dit diploma geeft de bevoegdheid om, na verkregen licentie, op te treden als Hoofd Jeugdopleiding van een RJO/BVO 1. Studiekosten Opleidingsgeld Het opleidingsgeld voor 2013/14 bedraagt 5.000,--, dit is inclusief verblijfkosten, exclusief inschrijfgeld 60,--, leermiddelen, reiskosten en (mogelijke) buitenlandstage. Bij inschrijving verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het opleidinggeld in twee termijnen automatisch kan worden geïncasseerd. De boekenlijst zal voor aanvang van de opleiding bekend gemaakt worden. De inschrijvingskosten à 60,-- dienen voor sluitingsdatum in het bezit te zijn van de KNVB Academie op ING Bank onder vermelding van "Opleiding HJO 2013/'14 en met vermelding van uw naam. Door het inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het opleidingsgeld. 1 De licentie Hoofd Jeugdopleiding wordt naar verwachting opgenomen in het reglement en ingevoerd vanaf seizoen 2016/ 17. 4

6 Annuleren De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt voor 15 december Indien de kandidaat is toegelaten tot de opleiding, dient annulering, schriftelijk, voor 15 december 2013 plaats te vinden. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratie-kosten) in rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB s na 1 juni 2014 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB s na december 2014 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijft het volledige opleidinggeld verschuldigd. Alléén in geval van overmacht geldt een speciale restitutieregeling. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Aanmelden Inschrijving Inschrijving gebeurt digitaal via 1. Kies landelijk 2. Kies bij type voor Cursus 3. Kies bij categorie voor Trainer-coach 4. Kies Hoofd Jeugdopleiding 5. Lees de voorwaarden en schrijf je in Bij de toelating zullen de volgende criteria gelden: Kandidaten die in het bezit zijn van het diploma TC I Jeugd of Coach Betaald Voetbal en werkzaam zijn als Hoofd Jeugdopleiding bij een Regionale Jeugdopleiding zijn direct toelaatbaar voor de opleiding HJO. Kandidaten die in het bezit zijn van TC I Jeugd of Coach Betaald Voetbal en niet werkzaam zijn als Hoofd Jeugdopleiding bij een Regionale Jeugdopleiding worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. KNVB medewerkers die een functie hebben waarbij vergelijkbare competenties worden gevraagd, kunnen zich aanmelden voor een toelatingsgesprek. Vanuit het gesprek zal worden bepaald in hoeverre de context en de competenties vergelijkbaar zijn voor toelating tot de opleiding. Kandidaten moeten werkzaam zijn als hoofd jeugdopleiding bij een BVO of RJO of in de gelegenheid worden gesteld om stage te lopen bij een jeugdopleiding van een BVO of RJO. Een andere beroepscontext kan alleen na goedkeuring van de coördinator opleidingen en de docenten in aanmerking komen om de beschreven competenties te ontwikkelen. Met alle deelnemers wordt na toelating een ontwikkelgesprek gehouden. Gekozen is voor een opleidingsmodel uitgaande van 16 deelnemers. De opleiding gaat door wanneer er minimaal 12 kandidaten zijn die voldoen aan de eisen die gesteld zijn. De toelatingsgesprekken zullen plaats vinden in december KNVB Academie te Zeist. DE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP 1 DECEMBER (inschrijvingen die later binnenkomen worden terzijde gelegd). 5

7 Wet bescherming persoonsgegevens In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal en van informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld opleidinggerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons of derden ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag. 6

8 BIJLAGE: PROFIEL HOOFD JEUGDOPLEIDING 1. TYPERING KWALIFICATIEPROFIEL Typering van kwalificatieprofiel - is werkzaam bij een BVO of RJO en geeft leiding aan de Jeugdopleiding op basis van een visie op herkennen, begeleiden en ontwikkelen van talenten - richt zich beleidsmatig op de langere termijn en is mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van jeugdbeleid op het gebied van talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling. De HJO is daarbij afhankelijk van de ontwikkeling en kenmerken van de betreffende RJO/Jeugdopleiding BVO en de omgeving. De HJO richt zich intern op: - het positioneren van de RJO/Jeugdopleiding BVO - in een wereld waar de focus vaak ligt op de korte termijn (door bijvoorbeeld sponsors, publiek en media). - de samenhang tussen het algemene beleid en het jeugdbeleid. - duurzame relaties met beleidsverantwoordelijke personen, zoals de (technisch) directeur. De HJO richt zich extern op: - het positioneren van de RJO/Jeugdopleiding BVO in de voetbalomgeving - duurzame relaties aan met betrokkenen, zoals omringende amateurclubs, de gemeente en de KNVB. De HJO is verantwoordelijk voor de optimale balans tussen het algemene beleid, (technisch) jeugdbeleid, de ontwikkeling van de kwaliteiten van de individuele spelers en de noodzakelijke randvoorwaarden. Het handelen van de HJO is gericht op: - het creëren van een leerklimaat waarin spelers een individuele leerroute tot profvoetballer kunnen volgen - het opstellen, implementeren, uitvoeren en evalueren van het opleidingsplan Opleiding tot profvoetballer - leidinggeven aan de jeugdtrainers en ondersteunende staf (professionals en vrijwilligers) - innovatie, daarvoor oriënteert de HJO zich op (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling/ het opleiden van jeugdspelers - het vinden van een passend alternatief als een jeugdspeler uitstroomt uit de jeugdopleiding. De HJO legt verantwoording af aan de (technisch) directeur van de BVO( s). 7

9 2. KERNTAKEN 1. Representeren Jeugdopleiding BVO/RJO (intern en extern) 2. Managen van de bedrijfsvoering van de Jeugdopleiding BVO/RJO 3. Ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleid, waaronder de opleiding tot profvoetballer 4. Leidinggeven aan jeugdtrainers en ondersteunende staf 5. Initiëren en begeleiden van vernieuwing en verandering Kerntaak 1. Representeren van de Jeugdopleiding BVO/RJO Rol/ verantwoordelijkheden - is verantwoordelijk voor de interne en externe positionering, presentatie en belangenbehartiging van de RJO/Jeugdopleiding BVO. Proces - vertegenwoordigt de RJO/Jeugdopleiding BVO naar binnen (als onderdeel van de BVO( s) en naar buiten (contacten met verzorgingsgebied, gemeente, media, KNVB etc.) - onderhoudt als spil van de RJO/Jeugdopleiding BVO zowel interne als externe contacten ('stakeholdermanagement') - is een netwerker en heeft een representatieve functie - is communicatief sterk en onderhoudt interne en externe relaties gericht op het realiseren van de doelen van de RJO/Jeugdopleiding BVO - profileert de RJO/Jeugdopleiding BVO als opleidingsinstituut van de BVO( s). Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak schuilt in het leggen van contacten met de juiste mensen. Betrokkenen In- en externe stakeholders (bestuur/directie van de eigen organisatie, gemeente, media, sponsors, amateurclubs etc.) Resultaat Interne en externe relaties dragen bij aan een positief imago en doelstellingen van de RJO/Jeugdopleiding BVO. 8

10 Kerntaak 2. Managen van de bedrijfsvoering van een Jeugdopleiding BVO/RJO Rol/ verantwoordelijkheden - is ten aanzien van talentontwikkeling het aanspreekpunt voor de RJO/Jeugdopleiding BVO - is bewaker van het technisch jeugdbeleid en managet de uitvoering van het opleidingsplan dat gericht is op het opleiden van jeugdspelers tot profvoetballers - is (mede) verantwoordelijk voor het aanstellen, functioneren en ontslag van de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - stelt de begroting op en is binnen het vastgestelde budget financieel verantwoordelijk - is binnen de grenzen van het vastgestelde budget beslissingsbevoegd. Proces De HJO heeft te maken met de volgende processen: - processen waarmee de uitvoering van talentherkenning, begeleiding en ontwikkeling worden gerealiseerd (primaire processen); - processen die primaire processen ondersteunen, zoals het financieel beheer, personeelsbeleid en de accommodatie (secundaire processen);. - bestuurlijke processen die de primaire en secundaire processen besturen. In dergelijke processen worden de doelen en randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen de primaire en secundaire processen uitgevoerd dienen te worden (tertiaire processen).. De HJO richt zich in zijn werk op de afstemming tussen de verschillende processen, het maken van de juiste keuzes en het stellen van prioriteiten. Complexiteit Betrokkenen Resultaat Dit betekent dat de HJO: - beslissingen neemt die passen binnen het technisch jeugdbeleid en die bijdragen aan het opleiden van jeugdspelers tot profvoetballers - managet dat de financiële en personele middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet om afgesproken doelen te realiseren c.q. taken te vervullen - rapporteert aan de (technisch) directeur over de voortgang (op vastgestelde momenten). De complexiteit van deze kerntaak zit in het spanningsveld tussen de uitvoerende taken gericht op inhoud (bijvoorbeeld trainingsprogramma s), randvoorwaarden (bijvoorbeeld vervoer, studie, medische begeleiding) en organisatie (bijvoorbeeld personeel en financiën). De span of control is erg breed. Bij deze kerntaak zijn de jeugdtrainers, de ondersteunende staf, de (technisch) directeur, financieel manager en de hoofd scouting betrokken. Processen in het kader van de 'Opleiding tot profvoetballer' verlopen effectief en efficiënt. 9

11 Kerntaak 3. Ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleid (waaronder de opleiding tot profvoetballer ) Rol/ verantwoordelijkheden - is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en evaluatie van een meerjaren (technisch) jeugdbeleid als onderdeel van het algemene beleid - is verantwoordelijk voor de vertaling van het (technisch) jeugdbeleid in het opleidingsplan tot profvoetballer. Proces - formuleert een visie op talenherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling - bepaalt doelstellingen voor het technisch jeugdbeleid voor de langere termijn - zorgt voor de ontwikkeling van het opleidingsplan tot profvoetballer van de RJO/Jeugdopleiding BVO - trekt op basis van evaluaties conclusies voor het technisch jeugdbeleid in het algemeen en de opleiding tot profvoetballer in het bijzonder. Complexiteit De ontwikkeling van de BVO (sportief en financieel) kan van invloed zijn op keuzes met betrekking tot het (technische) jeugdbeleid. Betrokkenen Bij deze kerntaak heeft de HJO direct te maken met de technisch (directeur), hoofdtrainer, bestuur, raad van commissarissen, eventuele commissies, jeugdtrainers, hoofd scouting, de KNVB. Resultaat Meerjarig technisch jeugdbeleidsplan (als onderdeel van het algemeen beleid), opleidingsplan tot profvoetballer 10

12 Kerntaak 4. Leidinggeven aan jeugdtrainers en ondersteunende staf Rol/ verantwoordelijkheden - geeft leiding aan de jeugdtrainers en de ondersteunende staf om de doelen in het opleidingsplan te realiseren - beïnvloedt de (competentie)ontwikkeling van Jeugdtrainers - is het aanspreekpunt voor de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - bewaakt de belangen van de jeugdtrainers en de ondersteunende staf. Proces - stuurt de jeugdtrainers en ondersteunende staf aan zorgt dat alle betrokkenen handelen op basis van dezelfde visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling. - begeleidt en motiveert de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - stimuleert de competentieontwikkeling van de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - beoordeelt de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - hanteert een stijl van leidinggeven die leidt tot het realiseren van de beschreven doelen in het technisch jeugdbeleid/het opleidingsplan (waarbij de jeugdtrainer primair verantwoordelijk is voor de opleiding van de jeugdspelers van zijn team) - creëert betrokkenheid - zorgt dat de (organisatorische) randvoorwaarden voor het functioneren van de jeugdtrainer en ondersteunende staf zijn geregeld - overleg regelmatig met de jeugdtrainers en ondersteunende staf. Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak schuilt in de moeilijkheid om alle betrokkenen vanuit dezelfde visie op talentontwikkeling te laten handelen. De HJO moet afstand kunnen bewaren tot het werk en de verantwoordelijkheden. Betrokkenen Bij deze kerntaak zijn de jeugdtrainers, de ondersteunende staf en de hoofd scouting betrokken. Resultaat Professioneel, goed functionerende en betrokken jeugdtrainers en ondersteunende staf Kerntaak 5. Initiëren en begeleiden van vernieuwing en verandering Rol/ verantwoordelijkheden - is verantwoordelijk voor verandering en vernieuwing op het gebied van talentontwikkeling in de RJO/Jeugdopleiding BVO. Proces - volgt (inter)nationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het voetbal en de topsport op het gebied van talentontwikkeling/het opleiden van jeugdspelers - bouwt en onderhoudt een netwerk van deskundigen - is altijd op zoek naar verbetering van bestaande werkwijzen en (technologische) middelen die deze verbetering ondersteunen - laat eventueel onderzoek uitvoeren. Complexiteit Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Doorbreken van bestaande denkkaders. Betrokkenen Deskundigen, technisch directeur, jeugdtrainers, ondersteunende staf Resultaat Succesvolle vernieuwing. 11

13 3. COMPETENTIES 1. Representeren van de organisatie 2. Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen 3. Beheren financiën 4. Leidinggeven 5. Formuleren en bewaken van visie op talentherkenning, -begeleiding en ontwikkeling 6. Ontwikkelen en bewaken opleidingsplan 7. Initiëren van vernieuwing 8. Ontwikkelen eigen competenties Competentie 1. Representeren en positioneren RJO/Jeugdopleiding BVO De HJO is in staat om op adequate wijze de RJO/Jeugdopleiding BVO in- en extern te representeren. Legt en onderhoudt in- en extern netwerk Vertegenwoordigt, behartigt belangen van de RJO/Jeugdopleiding BVO Brengt stakeholders in kaart Vertoont voorbeeldgedrag Bouwt interne en externe relaties op die van pas kunnen komen om doelstellingen RJO/Jeugdopleiding BVO te realiseren Pakt kansen om stakeholders te ontmoeten en te komen tot (strategische) samenwerking Toont actief interesse in de ander door initiatief te nemen tot het uitwisselen van informatie m.b.t. de RJO/Jeugdopleiding BVO Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact Staat media te woord, draagt bij aan positief imago Stemt communicatie af op betrokkenen (bedoeling komt overeen met het effect) Competentie 2. Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen De HJO is in staat om op adequate wijze een organisatie (gericht op talentherkenning, -begeleiding en ontwikkeling) op te zetten en aan te sturen. Zet structuur neer gericht op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling Zorgt voor afstemming tussen de verschillende processen (primair, secundair en tertiair) Bewaakt proces-, informatie- en communicatielijnen Geeft en krijgt duidelijkheid met betrekking tot (beschreven) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Adviseert de (technisch) directeur m.b.t. het aanbieden van contracten Stuurt organisatie aan, lost problemen op Delegeert taken Leidt vergaderingen en andere vormen van overleg Stemt communicatie af op betrokkenen (bedoeling komt overeen met het effect) Beheersingscriteria Beheersingscriteria Competentie 3. Beheren financiën De HJO is in staat om op adequate wijze de financiën te beheren. Beheersingscriteria Bewaakt budget, neemt financiële beslissingen Stelt realistische (meerjaren)begroting op Past, indien nodig, begroting aan Overlegt met financieel deskundigen Ziet toe op financiële huishouding 12

14 Competentie 4. Leidinggeven De HJO is in staat om op adequate wijze jeugdtrainers en ondersteunende staf zodanig te laten functioneren dat ze bijdragen aan het realiseren van de doelen beschreven in het opleidingsplan Dwingt respect af op grond van deskundigheid op het gebied van talentherkenning, - begeleiding en -ontwikkeling Selecteert jeugdtrainers en ondersteunende staf en beoordeelt hun functioneren Voeren van gesprekken Geeft jeugdtrainers en ondersteunende staf ruimte en sturing die nodig is om te presteren Houdt rekening met capaciteiten, interesses en motivatie bij toewijzen van taken Stemt stijl van leidinggeven af op betrokkenen Stemt communicatie af op betrokkenen (bedoeling komt overeen met het effect) Verkrijgt commitment/draagvlak Overlegt met jeugdtrainers en ondersteunende staf Stimuleert op structurele wijze de persoonlijke ontwikkeling van jeugdtrainers en ondersteunende staf Zorgt voor veilige en stimulerende werkomgeving Geeft en vraag op constructieve wijze feedback Competentie 5. Formuleren en bewaken van visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling De HJO is in staat om op adequate wijze de visie op talentherkenning, -begeleiding en ontwikkeling van de RJO te formuleren en te bewaken. Ontwikkelt een heldere en inspirerende visie op talentherkenning, -begeleiding en - ontwikkeling Draagt visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling overtuigend en consistent in woord en daad uit Gebruikt visie als leidraad/referentiekader bij het ontwikkelen van plannen, maken van keuzes en beïnvloeden van betrokkenen Neemt beslissingen op basis van de visie Competentie 6. Ontwikkelen en bewaken opleidingsplan De HJO is in staat om op adequate wijze een opleidingsplan voor de RJO te ontwikkelen en binnen het jeugdbeleid/meerjarenbeleid van de BVO te borgen. Beheersingscriteria Beheersingscriteria Beheersingscriteria Ontwikkelt profiel van de profvoetballer van de RJO/Jeugdopleiding BVO gebaseerd op het profiel van de profvoetballer Beschrijft leerlijnen voor de verschillende leeftijdsgroepen op basis van het profiel van de profvoetballer Formuleert ambitieuze doelen voor middellange- en langere termijn Signaleert en interpreteert relevante ontwikkelingen binnen en buiten de branche en verwerkt deze in het opleidingsplan Houdt rekening met jeugdbeleid/meerjarenbeleid van de BVO Levert input voor jeugdbeleid/meerjarenbeleid van de BVO Gebruikt evaluatie- en andere gegevens bij de ontwikkeling/bijstelling van het opleidingsplan 13

15 Competentie 7. Initiëren van vernieuwingen De HJO is in staat om op adequate wijze de waarde van vernieuwingen voor talentontwikkeling/het opleiden van jeugdspelers in te schatten en te implementeren. Zoekt voortdurend naar verbetering, is creatief Speelt (proactief) in op ontwikkelingen Bouwt en onderhoudt kennisnetwerk Volgt wetenschappelijk onderzoek en formuleert eventueel een onderzoeksvraag Creëert draagvlak voor verandering/vernieuwing Implementeert vernieuwingen, toont lef Beheersingscriteria Competentie 8. Ontwikkelen eigen competenties De HJO is in staat om op adequate wijze continu aan de eigen ontwikkeling te werken. Beheersingscriteria Formuleert persoonlijke ontwikkelingsdoelen Reflecteert op eigen handelen Raadpleegt adviseurs, deskundigen Onderhoudt eigen deskundigheid, raadpleegt kennisbronnen 14

16 KNVB Academie Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX ZEIST Postbus 515, 3700 AM ZEIST Telefoon Fax Website: 15

Academie seizoen 2013/ 14. Keepercoach Pro. Seizoen 2013/'14

Academie seizoen 2013/ 14. Keepercoach Pro. Seizoen 2013/'14 Keepercoach Pro Seizoen 2013/'14 1 Algemeen Binnen het betaalde voetbal en de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel (talentvolle) keepers actief. De keepers van deze teams

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

TECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR II

TECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR II TECHNISCH JEUGDCOÖRDINATOR II Algemeen De Technisch Jeugdcoördinator II is de vervolgopleiding op Technisch Jeugdcoördinator III. Het kunnen ontwikkelen en implementeren van jeugdvoetbal beleid in de jeugdafdeling

Nadere informatie

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel teams actief die bestaan uit getalenteerde jeugdvoetballers. Elk van deze teams vraagt om de juiste

Nadere informatie

Keepercoach Pro Jeugd

Keepercoach Pro Jeugd Keepercoach Pro Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel teams actief die bestaan uit getalenteerde jeugdvoetballers. De keeper maakt onderdeel uit van dit team. Ongeacht

Nadere informatie

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel teams actief die bestaan uit getalenteerde jeugdvoetballers. Elk van deze teams vraagt om de juiste

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal III

Trainer-Coach Zaalvoetbal III Algemeen Binnen het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA A / Trainer-Coach I Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA A /Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende

Nadere informatie

UEFA A Youth / Trainer-Coach I Jeugd

UEFA A Youth / Trainer-Coach I Jeugd Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA A Youth / Trainer-Coach I Jeugd KNVB Academie UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer-Coach. De taken van

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal II

Trainer-Coach Zaalvoetbal II Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Trainer-Coach Zaalvoetbal II 2010/'11 Trainer-Coach Zaalvoetbal II Algemeen Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief.

Nadere informatie

Aankondiging UEFA A Elite Youth/ Trainer-Coach I Jeugd Seizoen 2016/ 17

Aankondiging UEFA A Elite Youth/ Trainer-Coach I Jeugd Seizoen 2016/ 17 Aankondiging UEFA A Elite Youth/ Trainer-Coach I Jeugd Seizoen 2016/ 17 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Studieprogramma... 3 2.1 Doel van de opleiding... 3 2.2 Opzet van de opleiding... 3 2.3 Studiebelasting...

Nadere informatie

Aankondiging UEFA A Youth Seizoen 2017/ 18

Aankondiging UEFA A Youth Seizoen 2017/ 18 Aankondiging UEFA A Youth Seizoen 2017/ 18 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Studieprogramma... 3 2.1 Doel van de opleiding... 3 2.2 Opzet van de opleiding... 3 2.3 Studiebelasting... 5 3 Organisatie... 5 3.1

Nadere informatie

Aankondiging. Trainer-Coach Zaalvoetbal III Seizoen

Aankondiging. Trainer-Coach Zaalvoetbal III Seizoen Aankondiging Trainer-Coach Zaalvoetbal III Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doel van de opleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Opzet van de opleiding... 3 2.2. Omvang

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer-Coach. De taken van

Nadere informatie

Aankondiging UEFA A Seizoen 2017/ 18

Aankondiging UEFA A Seizoen 2017/ 18 Aankondiging UEFA A Seizoen 2017/ 18 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Studieprogramma... 3 2.1 Doel van de opleiding... 3 2.2 Opzet van de opleiding... 3 2.3 Studiebelasting... 5 3 Organisatie... 5 3.1 Cursusplaatsen...

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen

Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding...

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen

Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen 2017-2018 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Programma... 3 2.4.

Nadere informatie

Aankondiging UEFA A/Trainer-coach I Seizoen 2016/ 17

Aankondiging UEFA A/Trainer-coach I Seizoen 2016/ 17 Aankondiging UEFA A/Trainer-coach I Seizoen 2016/ 17 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Studieprogramma... 3 2.1 Doel van de opleiding... 3 2.2 Opzet van de opleiding... 3 2.3 Studiebelasting... 5 3 Organisatie...

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER-COACH III voor (ex-) contractspelers

UEFA C / TRAINER-COACH III voor (ex-) contractspelers UEFA C / TRAINER-COACH III voor (ex-) contractspelers Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief (zowel prestatief als recreatief). Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach.

Nadere informatie

UEFA B / Trainer-Coach II

UEFA B / Trainer-Coach II Koninklijke Nederlandse Voetbalbond UEFA B / Trainer-Coach II 2010/'11 UEFA B /Trainer-Coach II Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017

Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017 Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Programma... 3 2.4. Studiebelasting...

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

Aankondiging Goalkeepercoach B Seizoen

Aankondiging Goalkeepercoach B Seizoen Aankondiging Goalkeepercoach B Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Studiebelasting...

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD voor (ex-) contractspelers

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD voor (ex-) contractspelers UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD voor (ex-) contractspelers Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief (zowel prestatief als recreatief). Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer

Nadere informatie

UEFA B / TRAINER-COACH II

UEFA B / TRAINER-COACH II UEFA B / TRAINER-COACH II Algemeen Binnen het voetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste trainer coach. De taken van een trainer coach zijn onder

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen

Nadere informatie

Pilot opleiding TC III Jeugd voor (ex-)contractspelers in samenwerking met de VVCS

Pilot opleiding TC III Jeugd voor (ex-)contractspelers in samenwerking met de VVCS Pilot opleiding TC III Jeugd voor (ex-)contractspelers in samenwerking met de VVCS Algemeen Binnen het voetbal zijn veel jeugdteams actief (zowel prestatief als recreatief). Elk van deze teams vraagt om

Nadere informatie

UEFA B / TRAINER-COACH II

UEFA B / TRAINER-COACH II UEFA B / TRAINER-COACH II Algemeen Binnen het voetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste trainer coach. De taken van een trainer coach zijn onder

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD Academie ǀ seizoen 2012/2013 UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer

Nadere informatie

CURSUSAANKONDIGING HOOFD OPLEIDING PRO

CURSUSAANKONDIGING HOOFD OPLEIDING PRO CURSUSAANKONDIGING HOOFD OPLEIDING PRO UITBLINKEN IS EEN KEUZE Het opleiden van talentvolle voetballers van de jongste spelers tot en met de laatste stap; het eerste elftal. Dit is de schitterende en veelzijdige

Nadere informatie

CURSUSAANKONDIGING UEFA PRO

CURSUSAANKONDIGING UEFA PRO CURSUSAANKONDIGING UEFA PRO JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT (JOHAN CRUIJFF) UEFA PRO: Jouw talent staat centraal! Niet een programma, maar jouw talent is het uitgangspunt! Wat maakt jou bijzonder

Nadere informatie

UEFA B / TRAINER-COACH II

UEFA B / TRAINER-COACH II UEFA B / TRAINER-COACH II Algemeen Binnen het voetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste trainer coach. De taken van een trainer coach zijn onder

Nadere informatie

Aankondiging UEFA B Seizoen

Aankondiging UEFA B Seizoen Aankondiging UEFA B Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Pilot opleiding UEFA B YOUTH... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding...

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

VIDEO ANALIST B Basisopleiding tot video analist OPLEIDINGSAANKONDIGING VIDEO ANALYSE OPLEIDINGEN 2017/2018

VIDEO ANALIST B Basisopleiding tot video analist OPLEIDINGSAANKONDIGING VIDEO ANALYSE OPLEIDINGEN 2017/2018 VIDEO ANALIST B Basisopleiding tot video analist OPLEIDINGSAANKONDIGING VIDEO ANALYSE OPLEIDINGEN 2017/2018 Binnen veel sporten is technologie niet meer weg te denken. Denk aan de digitale tijdmetingen

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Schaatstrainer-coach niveau 4 1 Kwalificatieprofiel Schaatstrainer-coach niveau 4 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Talentcoach, Hoofdcoach B. Typering

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel trainer-coach 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Badminton Nederland E: opleidingen@badminton.nl T: 030 60 84 150 1-8-2013 Inhoudsopgave Overzicht 3 Algemene informatie over kwalificatie Sportleider 4 Badminton

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie