ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding"

Transcriptie

1 ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14

2 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer en Hoofd Jeugdopleiding (HJO) bij een BVO. Vanuit de tot nu toe gehouden TC I jeugdopleidingen is geconstateerd dat het lastig is om aan beide functies (TC Jeugd en HJO) voldoende aandacht te geven. Voor een deel overlappen de competenties elkaar, maar het is ook duidelijk dat het om specifieke - functiegerelateerde - competenties gaat (denk daarbij aan een gemeenschappelijke competentie als Talentontwikkeling en de specifieke competentie voor een HJO als Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen ). Het lukt niet om in één opleiding recht te doen aan alle competenties die onder beide functies vandaan komen. Dit is zeker het geval na het ontstaan van de Regionale Jeugdopleidingen (RJO). Het samenvoegen van jeugdopleidingen en de veranderende omgeving heeft duidelijk zijn invloed op de eisen die worden gesteld aan een HJO. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat in het voorjaar van 2011 de opleiding Hoofd Jeugdopleiding is ontwikkeld. In het najaar 2011 heeft er een pilotversie van deze opleiding plaatsgevonden. De pilotopleiding werd gekenmerkt door co-creatie van de opleiding met de deelnemers. In de opleiding is veel tijd ingeruimd en ruimte voor het leren van en met elkaar. Vertrekpunt daarbij is het uitwisselen van ervaringen en kennis. De opleiding Hoofd Jeugdopleiding wordt in de regel één keer per twee jaar georganiseerd door de KNVB Academie. Binnen de opleidingsstructuur van de KNVB is de opleiding ingeschaald op niveau 5. Studieprogramma Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is deelnemers in de gelegenheid te stellen kennis, vaardigheden, houding en persoonlijke eigenschappen verder te ontwikkelen, zodat zij de competenties bezitten om als professional succesvol leiding te geven aan een Jeugdopleiding van een BVO/RJO. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan een verdere professionalisering van de bedrijfstak. Profiel Het profiel is in overleg met het werkveld samengesteld. KERNTAKEN 1. Representeren Jeugdopleiding BVO/RJO (intern en extern) 2. Managen van de bedrijfsvoering van de Jeugdopleiding BVO/RJO 3. Ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleid, waaronder de opleiding tot profvoetballer 4. Leidinggeven aan jeugdtrainers en ondersteunende staf 5. Initiëren en begeleiden van vernieuwing en verandering COMPETENTIES 1. Representeren van de organisatie 2. Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen 3. Beheren financiën 4. Leidinggeven 5. Formuleren en bewaken van visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling 6. Ontwikkelen en bewaken opleidingsplan 7. Initiëren van vernieuwingen 8. Ontwikkelen eigen competenties 1

3 Het opleidingsprofiel is het uitgangspunt voor de opleiding. Door het koppelen van de theorie en opdrachten aan de eigen praktijk en het reflecteren op de eigen context ontstaat een profiel dat afgestemd is op de situatie van de deelnemer. Dit betekent dat er recht wordt gedaan aan de diversiteit van de invulling van de functie van Hoofd Jeugdopleiding. Opzet van de opleiding De opleiding bestaat uit twee delen: een ervarings- en een opleidingdeel. De opleiding wordt uitgesmeerd over een periode van ca. 12 maanden. Ervaringsdeel Individueel Het aanbod is sterk praktijkgericht. Dat wil zeggen dat het aanbod altijd direct vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Deelnemers die werkzaam zijn bij een Jeugdopleiding BVO/RJO kunnen de opdrachten in de eigen praktijk uitvoeren. De andere deelnemers volgen een stage bij een Jeugdopleiding BVO/RJO in Nederland. Soms is een stage bij meerdere jeugdopleidingen aan te bevelen. Een andere beroepscontext kan alleen in overleg met de coördinator opleidingen en de docenten in aanmerkingen komen voor het uitvoeren van één of meerdere opdrachten. Groep Daarnaast vinden er in groepen van vier deelnemers groepsbijeenkomsten plaats in het kader van een bepaald thema bij de Jeugdopleiding BVO s/rjo s. Dit gebeurt acht keer per groep (de groepssamenstelling wisselt). Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers die zijn opgedaan door het uitvoeren van opdrachten. Ook een stage bij een gerenommeerde buitenlandse BVO in het kader van de module 'innovatie' behoort tot de mogelijkheden. Opleidingdeel Het opleidingdeel bestaat uit acht opleidingsdagen met verschillende thema s (zie modules van de opleiding ). Tijdens deze opleidingsdagen wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers die zijn opgedaan in de praktijk. Uitgangspunt zijn de handelingen van een Hoofd Jeugdopleiding. Daarom is de praktijk van de jeugdopleiding tijdens de bijeenkomsten het uitgangspunt. De opleidingsdagen worden dan ook bij voorkeur gehouden bij een Jeugdopleiding van een BVO/RJO met specialisten van de betreffende BVO en externe experts Modules van de opleiding Rondom de volgende (mogelijke) thema s zullen er opleidings- en groepsbijeenkomsten worden georganiseerd. - Bedrijfsprocessen representeren positioneren - Bedrijfsprocessen financiën - Leiding geven - Opleidingsplan - Opleidingsdag - Talentherkenning & Talentontwikkeling - Innovatie De thema s van de modules kunnen in onderling overleg worden aangepast. 2

4 Opleidingplaats De opleiding vindt plaats in Zeist en bij verschillende - nader te bepalen RJO s en/of BVO 's. Aanvang en opleidingsduur De opleiding vangt aan in januari 2014 en eindigt in december 2014 met de afsluitende meesterproef. Een bijeenkomst vangt in de regel aan om aan en eindigt om uur. De kosten voor behandelen van de opdrachten, het volgen van (delen van) de opleiding en het afleggen van PVB s na december 2014 zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de docent(en) kan de deelnemer een schriftelijk verzoek indienen om de opleidingsduur te verlengen. De KNVB Academie neemt hierin de beslissing en bepaalt in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. Concept cursusdata januari / 26 februari / 2 april / 14 mei / 27 augustus / 24 september / 29 oktober / 3 december Proeven van bekwaamheid (PVB) Elke module bevat een opdracht. Deze opdracht is bedoeld om het geleerde direct in praktijk te brengen in de eigen situatie en organisatie. De inhoud van de opdracht per module is in grote lijnen hetzelfde voor alle deelnemers, maar wordt aangepast aan de situatie en ontwikkeldoelen van de individuele deelnemer. De basis voor het uitvoeren van de opdrachten zijn vijf vragen: Wat heeft de hoogste prioriteit in de RJO bij het betreffende onderwerp? Waar kunnen zaken nog worden verbeterd? Wat is de gewenste situatie? Waar wil je naar toe? Wat is het plan van aanpak op korte termijn en op middenlange termijn? (Formuleren van (tussen)doelen) Wie en wat heb je nodig om deze situatie te bereiken? Welke competentie(s) en beheersingscriteria zijn vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling nodig om de gewenste situatie te realiseren? De producten van de opdrachten worden verzameld in het portfolio van de deelnemer. Meesterproef De eindopdracht, in de vorm van een zogenaamde meesterproef voor de opleiding, kent twee aspecten: persoonlijke ontwikkeling ontwikkeling van de Jeugdopleiding BVO/RJO Bij de persoonlijke ontwikkeling wordt de deelnemer gevraagd een analyse van de eigen leer- en ontwikkelbehoefte te maken en daaruit volgend een ontwikkelplan te beschrijven. Dit is dan ieders individueel ontwikkeltraject gedurende de opleiding. Tijdens de opleiding wordt er gereflecteerd op de verschillende opdrachten vanuit het perspectief van het opleidingsprofiel en het individueel ontwikkeltraject van de deelnemer. Aan het einde van de opleiding wordt er ook aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling voor de periode na de opleiding. Tijdens de opleiding analyseert de deelnemer de eigen organisatie en functie d.m.v. organisatiekundige modellen en theorieën (o.a. aangeboden tijdens de modules). Hierbij heeft de deelnemer de mogelijkheid de analyse te concentreren/beperken op aspecten relevant voor de persoonlijke ontwikkeling. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij aan het eind van de opleiding op basis van de analyse verbeteringen en/of zelfs vernieuwingen kan presenteren. Beide aspecten worden door de deelnemer in de vorm van een meesterproef aan het eind van de opleiding gepresenteerd aan docenten en de andere deelnemers aan de opleiding. 3

5 Het onderwerp van de meesterproef is gebaseerd op een praktijkkwestie van de deelnemer. Vanuit het uitoefenen van zijn taak en functie vindt reflectie plaats. Deze reflectie richt zich op de ontwikkeling van de deelnemer. Aangereikte theorie en hoe deze is doorvertaald (komen tot praktische concepten) zijn een onderdeel van het beschrijven van de eigen ontwikkeling. Samen met de opdrachten die tijdens de opleiding zijn uitgevoerd, geeft de meesterproef een overzicht van en inzicht in de competenties van de deelnemer. Studiebelasting Opleidingdeel Opleidingsdagen 8 x 6 uur 48 uur Ervaringsdeel (minimaal) - Groepsstage 8 x 6 uur 48 uur - Buitenland 4 x 8 uur 32 uur - Zelfstudie/opdrachten 80 uur Totaal 208 uur Deelnemers die de opdrachten niet in de eigen beroepscontext (bij een Jeugdopleiding BVO/RJO) kunnen uitvoeren, moeten dit doen door het volgen van een individuele stage. - Individuele stage 24 x 8 uur 192 uur Totale studiebelasting 400 uur Diploma en bevoegdheid Toekenning diploma De opleiding wordt afgesloten met een meesterproef. Het diploma Hoofd Jeugdopleiding wordt toegekend aan hen, die de opdrachten naar tevredenheid hebben afgerond en de meesterproef met goed gevolg hebben afgelegd. Het toetsplan met een beschrijving van de meesterproef wordt bij aanvang van de opleiding uitgereikt. Dit diploma geeft de bevoegdheid om, na verkregen licentie, op te treden als Hoofd Jeugdopleiding van een RJO/BVO 1. Studiekosten Opleidingsgeld Het opleidingsgeld voor 2013/14 bedraagt 5.000,--, dit is inclusief verblijfkosten, exclusief inschrijfgeld 60,--, leermiddelen, reiskosten en (mogelijke) buitenlandstage. Bij inschrijving verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het opleidinggeld in twee termijnen automatisch kan worden geïncasseerd. De boekenlijst zal voor aanvang van de opleiding bekend gemaakt worden. De inschrijvingskosten à 60,-- dienen voor sluitingsdatum in het bezit te zijn van de KNVB Academie op ING Bank onder vermelding van "Opleiding HJO 2013/'14 en met vermelding van uw naam. Door het inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het opleidingsgeld. 1 De licentie Hoofd Jeugdopleiding wordt naar verwachting opgenomen in het reglement en ingevoerd vanaf seizoen 2016/ 17. 4

6 Annuleren De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt voor 15 december Indien de kandidaat is toegelaten tot de opleiding, dient annulering, schriftelijk, voor 15 december 2013 plaats te vinden. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratie-kosten) in rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB s na 1 juni 2014 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB s na december 2014 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijft het volledige opleidinggeld verschuldigd. Alléén in geval van overmacht geldt een speciale restitutieregeling. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Aanmelden Inschrijving Inschrijving gebeurt digitaal via 1. Kies landelijk 2. Kies bij type voor Cursus 3. Kies bij categorie voor Trainer-coach 4. Kies Hoofd Jeugdopleiding 5. Lees de voorwaarden en schrijf je in Bij de toelating zullen de volgende criteria gelden: Kandidaten die in het bezit zijn van het diploma TC I Jeugd of Coach Betaald Voetbal en werkzaam zijn als Hoofd Jeugdopleiding bij een Regionale Jeugdopleiding zijn direct toelaatbaar voor de opleiding HJO. Kandidaten die in het bezit zijn van TC I Jeugd of Coach Betaald Voetbal en niet werkzaam zijn als Hoofd Jeugdopleiding bij een Regionale Jeugdopleiding worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. KNVB medewerkers die een functie hebben waarbij vergelijkbare competenties worden gevraagd, kunnen zich aanmelden voor een toelatingsgesprek. Vanuit het gesprek zal worden bepaald in hoeverre de context en de competenties vergelijkbaar zijn voor toelating tot de opleiding. Kandidaten moeten werkzaam zijn als hoofd jeugdopleiding bij een BVO of RJO of in de gelegenheid worden gesteld om stage te lopen bij een jeugdopleiding van een BVO of RJO. Een andere beroepscontext kan alleen na goedkeuring van de coördinator opleidingen en de docenten in aanmerking komen om de beschreven competenties te ontwikkelen. Met alle deelnemers wordt na toelating een ontwikkelgesprek gehouden. Gekozen is voor een opleidingsmodel uitgaande van 16 deelnemers. De opleiding gaat door wanneer er minimaal 12 kandidaten zijn die voldoen aan de eisen die gesteld zijn. De toelatingsgesprekken zullen plaats vinden in december KNVB Academie te Zeist. DE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP 1 DECEMBER (inschrijvingen die later binnenkomen worden terzijde gelegd). 5

7 Wet bescherming persoonsgegevens In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal en van informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld opleidinggerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons of derden ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag. 6

8 BIJLAGE: PROFIEL HOOFD JEUGDOPLEIDING 1. TYPERING KWALIFICATIEPROFIEL Typering van kwalificatieprofiel - is werkzaam bij een BVO of RJO en geeft leiding aan de Jeugdopleiding op basis van een visie op herkennen, begeleiden en ontwikkelen van talenten - richt zich beleidsmatig op de langere termijn en is mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van jeugdbeleid op het gebied van talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling. De HJO is daarbij afhankelijk van de ontwikkeling en kenmerken van de betreffende RJO/Jeugdopleiding BVO en de omgeving. De HJO richt zich intern op: - het positioneren van de RJO/Jeugdopleiding BVO - in een wereld waar de focus vaak ligt op de korte termijn (door bijvoorbeeld sponsors, publiek en media). - de samenhang tussen het algemene beleid en het jeugdbeleid. - duurzame relaties met beleidsverantwoordelijke personen, zoals de (technisch) directeur. De HJO richt zich extern op: - het positioneren van de RJO/Jeugdopleiding BVO in de voetbalomgeving - duurzame relaties aan met betrokkenen, zoals omringende amateurclubs, de gemeente en de KNVB. De HJO is verantwoordelijk voor de optimale balans tussen het algemene beleid, (technisch) jeugdbeleid, de ontwikkeling van de kwaliteiten van de individuele spelers en de noodzakelijke randvoorwaarden. Het handelen van de HJO is gericht op: - het creëren van een leerklimaat waarin spelers een individuele leerroute tot profvoetballer kunnen volgen - het opstellen, implementeren, uitvoeren en evalueren van het opleidingsplan Opleiding tot profvoetballer - leidinggeven aan de jeugdtrainers en ondersteunende staf (professionals en vrijwilligers) - innovatie, daarvoor oriënteert de HJO zich op (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling/ het opleiden van jeugdspelers - het vinden van een passend alternatief als een jeugdspeler uitstroomt uit de jeugdopleiding. De HJO legt verantwoording af aan de (technisch) directeur van de BVO( s). 7

9 2. KERNTAKEN 1. Representeren Jeugdopleiding BVO/RJO (intern en extern) 2. Managen van de bedrijfsvoering van de Jeugdopleiding BVO/RJO 3. Ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleid, waaronder de opleiding tot profvoetballer 4. Leidinggeven aan jeugdtrainers en ondersteunende staf 5. Initiëren en begeleiden van vernieuwing en verandering Kerntaak 1. Representeren van de Jeugdopleiding BVO/RJO Rol/ verantwoordelijkheden - is verantwoordelijk voor de interne en externe positionering, presentatie en belangenbehartiging van de RJO/Jeugdopleiding BVO. Proces - vertegenwoordigt de RJO/Jeugdopleiding BVO naar binnen (als onderdeel van de BVO( s) en naar buiten (contacten met verzorgingsgebied, gemeente, media, KNVB etc.) - onderhoudt als spil van de RJO/Jeugdopleiding BVO zowel interne als externe contacten ('stakeholdermanagement') - is een netwerker en heeft een representatieve functie - is communicatief sterk en onderhoudt interne en externe relaties gericht op het realiseren van de doelen van de RJO/Jeugdopleiding BVO - profileert de RJO/Jeugdopleiding BVO als opleidingsinstituut van de BVO( s). Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak schuilt in het leggen van contacten met de juiste mensen. Betrokkenen In- en externe stakeholders (bestuur/directie van de eigen organisatie, gemeente, media, sponsors, amateurclubs etc.) Resultaat Interne en externe relaties dragen bij aan een positief imago en doelstellingen van de RJO/Jeugdopleiding BVO. 8

10 Kerntaak 2. Managen van de bedrijfsvoering van een Jeugdopleiding BVO/RJO Rol/ verantwoordelijkheden - is ten aanzien van talentontwikkeling het aanspreekpunt voor de RJO/Jeugdopleiding BVO - is bewaker van het technisch jeugdbeleid en managet de uitvoering van het opleidingsplan dat gericht is op het opleiden van jeugdspelers tot profvoetballers - is (mede) verantwoordelijk voor het aanstellen, functioneren en ontslag van de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - stelt de begroting op en is binnen het vastgestelde budget financieel verantwoordelijk - is binnen de grenzen van het vastgestelde budget beslissingsbevoegd. Proces De HJO heeft te maken met de volgende processen: - processen waarmee de uitvoering van talentherkenning, begeleiding en ontwikkeling worden gerealiseerd (primaire processen); - processen die primaire processen ondersteunen, zoals het financieel beheer, personeelsbeleid en de accommodatie (secundaire processen);. - bestuurlijke processen die de primaire en secundaire processen besturen. In dergelijke processen worden de doelen en randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen de primaire en secundaire processen uitgevoerd dienen te worden (tertiaire processen).. De HJO richt zich in zijn werk op de afstemming tussen de verschillende processen, het maken van de juiste keuzes en het stellen van prioriteiten. Complexiteit Betrokkenen Resultaat Dit betekent dat de HJO: - beslissingen neemt die passen binnen het technisch jeugdbeleid en die bijdragen aan het opleiden van jeugdspelers tot profvoetballers - managet dat de financiële en personele middelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet om afgesproken doelen te realiseren c.q. taken te vervullen - rapporteert aan de (technisch) directeur over de voortgang (op vastgestelde momenten). De complexiteit van deze kerntaak zit in het spanningsveld tussen de uitvoerende taken gericht op inhoud (bijvoorbeeld trainingsprogramma s), randvoorwaarden (bijvoorbeeld vervoer, studie, medische begeleiding) en organisatie (bijvoorbeeld personeel en financiën). De span of control is erg breed. Bij deze kerntaak zijn de jeugdtrainers, de ondersteunende staf, de (technisch) directeur, financieel manager en de hoofd scouting betrokken. Processen in het kader van de 'Opleiding tot profvoetballer' verlopen effectief en efficiënt. 9

11 Kerntaak 3. Ontwikkelen en evalueren van jeugdbeleid (waaronder de opleiding tot profvoetballer ) Rol/ verantwoordelijkheden - is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en evaluatie van een meerjaren (technisch) jeugdbeleid als onderdeel van het algemene beleid - is verantwoordelijk voor de vertaling van het (technisch) jeugdbeleid in het opleidingsplan tot profvoetballer. Proces - formuleert een visie op talenherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling - bepaalt doelstellingen voor het technisch jeugdbeleid voor de langere termijn - zorgt voor de ontwikkeling van het opleidingsplan tot profvoetballer van de RJO/Jeugdopleiding BVO - trekt op basis van evaluaties conclusies voor het technisch jeugdbeleid in het algemeen en de opleiding tot profvoetballer in het bijzonder. Complexiteit De ontwikkeling van de BVO (sportief en financieel) kan van invloed zijn op keuzes met betrekking tot het (technische) jeugdbeleid. Betrokkenen Bij deze kerntaak heeft de HJO direct te maken met de technisch (directeur), hoofdtrainer, bestuur, raad van commissarissen, eventuele commissies, jeugdtrainers, hoofd scouting, de KNVB. Resultaat Meerjarig technisch jeugdbeleidsplan (als onderdeel van het algemeen beleid), opleidingsplan tot profvoetballer 10

12 Kerntaak 4. Leidinggeven aan jeugdtrainers en ondersteunende staf Rol/ verantwoordelijkheden - geeft leiding aan de jeugdtrainers en de ondersteunende staf om de doelen in het opleidingsplan te realiseren - beïnvloedt de (competentie)ontwikkeling van Jeugdtrainers - is het aanspreekpunt voor de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - bewaakt de belangen van de jeugdtrainers en de ondersteunende staf. Proces - stuurt de jeugdtrainers en ondersteunende staf aan zorgt dat alle betrokkenen handelen op basis van dezelfde visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling. - begeleidt en motiveert de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - stimuleert de competentieontwikkeling van de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - beoordeelt de jeugdtrainers en de ondersteunende staf - hanteert een stijl van leidinggeven die leidt tot het realiseren van de beschreven doelen in het technisch jeugdbeleid/het opleidingsplan (waarbij de jeugdtrainer primair verantwoordelijk is voor de opleiding van de jeugdspelers van zijn team) - creëert betrokkenheid - zorgt dat de (organisatorische) randvoorwaarden voor het functioneren van de jeugdtrainer en ondersteunende staf zijn geregeld - overleg regelmatig met de jeugdtrainers en ondersteunende staf. Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak schuilt in de moeilijkheid om alle betrokkenen vanuit dezelfde visie op talentontwikkeling te laten handelen. De HJO moet afstand kunnen bewaren tot het werk en de verantwoordelijkheden. Betrokkenen Bij deze kerntaak zijn de jeugdtrainers, de ondersteunende staf en de hoofd scouting betrokken. Resultaat Professioneel, goed functionerende en betrokken jeugdtrainers en ondersteunende staf Kerntaak 5. Initiëren en begeleiden van vernieuwing en verandering Rol/ verantwoordelijkheden - is verantwoordelijk voor verandering en vernieuwing op het gebied van talentontwikkeling in de RJO/Jeugdopleiding BVO. Proces - volgt (inter)nationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het voetbal en de topsport op het gebied van talentontwikkeling/het opleiden van jeugdspelers - bouwt en onderhoudt een netwerk van deskundigen - is altijd op zoek naar verbetering van bestaande werkwijzen en (technologische) middelen die deze verbetering ondersteunen - laat eventueel onderzoek uitvoeren. Complexiteit Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Doorbreken van bestaande denkkaders. Betrokkenen Deskundigen, technisch directeur, jeugdtrainers, ondersteunende staf Resultaat Succesvolle vernieuwing. 11

13 3. COMPETENTIES 1. Representeren van de organisatie 2. Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen 3. Beheren financiën 4. Leidinggeven 5. Formuleren en bewaken van visie op talentherkenning, -begeleiding en ontwikkeling 6. Ontwikkelen en bewaken opleidingsplan 7. Initiëren van vernieuwing 8. Ontwikkelen eigen competenties Competentie 1. Representeren en positioneren RJO/Jeugdopleiding BVO De HJO is in staat om op adequate wijze de RJO/Jeugdopleiding BVO in- en extern te representeren. Legt en onderhoudt in- en extern netwerk Vertegenwoordigt, behartigt belangen van de RJO/Jeugdopleiding BVO Brengt stakeholders in kaart Vertoont voorbeeldgedrag Bouwt interne en externe relaties op die van pas kunnen komen om doelstellingen RJO/Jeugdopleiding BVO te realiseren Pakt kansen om stakeholders te ontmoeten en te komen tot (strategische) samenwerking Toont actief interesse in de ander door initiatief te nemen tot het uitwisselen van informatie m.b.t. de RJO/Jeugdopleiding BVO Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact Staat media te woord, draagt bij aan positief imago Stemt communicatie af op betrokkenen (bedoeling komt overeen met het effect) Competentie 2. Opzetten en aansturen bedrijfsprocessen De HJO is in staat om op adequate wijze een organisatie (gericht op talentherkenning, -begeleiding en ontwikkeling) op te zetten en aan te sturen. Zet structuur neer gericht op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling Zorgt voor afstemming tussen de verschillende processen (primair, secundair en tertiair) Bewaakt proces-, informatie- en communicatielijnen Geeft en krijgt duidelijkheid met betrekking tot (beschreven) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Adviseert de (technisch) directeur m.b.t. het aanbieden van contracten Stuurt organisatie aan, lost problemen op Delegeert taken Leidt vergaderingen en andere vormen van overleg Stemt communicatie af op betrokkenen (bedoeling komt overeen met het effect) Beheersingscriteria Beheersingscriteria Competentie 3. Beheren financiën De HJO is in staat om op adequate wijze de financiën te beheren. Beheersingscriteria Bewaakt budget, neemt financiële beslissingen Stelt realistische (meerjaren)begroting op Past, indien nodig, begroting aan Overlegt met financieel deskundigen Ziet toe op financiële huishouding 12

14 Competentie 4. Leidinggeven De HJO is in staat om op adequate wijze jeugdtrainers en ondersteunende staf zodanig te laten functioneren dat ze bijdragen aan het realiseren van de doelen beschreven in het opleidingsplan Dwingt respect af op grond van deskundigheid op het gebied van talentherkenning, - begeleiding en -ontwikkeling Selecteert jeugdtrainers en ondersteunende staf en beoordeelt hun functioneren Voeren van gesprekken Geeft jeugdtrainers en ondersteunende staf ruimte en sturing die nodig is om te presteren Houdt rekening met capaciteiten, interesses en motivatie bij toewijzen van taken Stemt stijl van leidinggeven af op betrokkenen Stemt communicatie af op betrokkenen (bedoeling komt overeen met het effect) Verkrijgt commitment/draagvlak Overlegt met jeugdtrainers en ondersteunende staf Stimuleert op structurele wijze de persoonlijke ontwikkeling van jeugdtrainers en ondersteunende staf Zorgt voor veilige en stimulerende werkomgeving Geeft en vraag op constructieve wijze feedback Competentie 5. Formuleren en bewaken van visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling De HJO is in staat om op adequate wijze de visie op talentherkenning, -begeleiding en ontwikkeling van de RJO te formuleren en te bewaken. Ontwikkelt een heldere en inspirerende visie op talentherkenning, -begeleiding en - ontwikkeling Draagt visie op talentherkenning, -begeleiding en -ontwikkeling overtuigend en consistent in woord en daad uit Gebruikt visie als leidraad/referentiekader bij het ontwikkelen van plannen, maken van keuzes en beïnvloeden van betrokkenen Neemt beslissingen op basis van de visie Competentie 6. Ontwikkelen en bewaken opleidingsplan De HJO is in staat om op adequate wijze een opleidingsplan voor de RJO te ontwikkelen en binnen het jeugdbeleid/meerjarenbeleid van de BVO te borgen. Beheersingscriteria Beheersingscriteria Beheersingscriteria Ontwikkelt profiel van de profvoetballer van de RJO/Jeugdopleiding BVO gebaseerd op het profiel van de profvoetballer Beschrijft leerlijnen voor de verschillende leeftijdsgroepen op basis van het profiel van de profvoetballer Formuleert ambitieuze doelen voor middellange- en langere termijn Signaleert en interpreteert relevante ontwikkelingen binnen en buiten de branche en verwerkt deze in het opleidingsplan Houdt rekening met jeugdbeleid/meerjarenbeleid van de BVO Levert input voor jeugdbeleid/meerjarenbeleid van de BVO Gebruikt evaluatie- en andere gegevens bij de ontwikkeling/bijstelling van het opleidingsplan 13

15 Competentie 7. Initiëren van vernieuwingen De HJO is in staat om op adequate wijze de waarde van vernieuwingen voor talentontwikkeling/het opleiden van jeugdspelers in te schatten en te implementeren. Zoekt voortdurend naar verbetering, is creatief Speelt (proactief) in op ontwikkelingen Bouwt en onderhoudt kennisnetwerk Volgt wetenschappelijk onderzoek en formuleert eventueel een onderzoeksvraag Creëert draagvlak voor verandering/vernieuwing Implementeert vernieuwingen, toont lef Beheersingscriteria Competentie 8. Ontwikkelen eigen competenties De HJO is in staat om op adequate wijze continu aan de eigen ontwikkeling te werken. Beheersingscriteria Formuleert persoonlijke ontwikkelingsdoelen Reflecteert op eigen handelen Raadpleegt adviseurs, deskundigen Onderhoudt eigen deskundigheid, raadpleegt kennisbronnen 14

16 KNVB Academie Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX ZEIST Postbus 515, 3700 AM ZEIST Telefoon Fax Website: 15

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie