Hoofdstuk 2 : Definities en toepassingsgebied. (art. 2 tot 15-2 afdelingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2 : Definities en toepassingsgebied. (art. 2 tot 15-2 afdelingen)"

Transcriptie

1 2.2 VIGILEGIS Hoofdstuk 2 : Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen) Afdeling 1 : Definities (art. 2, 1 tot 35 ) Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 1 activiteiten: de activiteiten behorend tot het toepassingsgebied van deze wet, bedoeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk; 2 onderneming: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die activiteiten bestaande uit de blijvende of tijdelijke levering van diensten aan derden, uitoefent, aanbiedt of zich als dusdanig bekend maakt; 3 interne dienst: elke dienst die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd voor het uitoefenen van activiteiten of die zich als dusdanig bekend maakt; 4 bewakingsactiviteiten: activiteiten bedoeld in artikel 3; 5 bewakingsagent: elke persoon die belast is met het uitoefenen van bewakingsactiviteiten of die deze uitoefent; 6 veiligheidsagent: elk persoon die activiteiten uitoefent in het kader van een veiligheidsdienst; 7 statische bewaking: bewakingsactiviteit bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitzondering van mobiele bewaking; 8 mobiele bewaking: bewakingsactiviteit bestaande uit toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, waarbij de bewakingsagent zich, met uitsluiting van de verplaatsingen binnen een site en rond een site, op de openbare weg verplaatst van goed naar goed om er toezicht uit te oefenen; 9 site: plaats, uitgebaat door één natuurlijke of rechtspersoon, bestaande uit één of meerdere delen die, ofschoon dat ze gescheiden kunnen zijn door één of meerdere openbare wegen, aan elkaar palen; ( ) waar een vereiste is dat een site een plaats uitmaakt die uitgebaat is door één onderneming, staat niet in de weg dat meerdere ondernemingen er hun activiteiten kunnen uitoefenen (bv.: op industriële sites: een onderaannemer of een grondstoffenleverancier, een cateringbedrijf in de gevestigde onderneming, enz ). veiligheid, p. 9, 10 winkelinspectie : bewakingsactiviteit waarbij de bewakingsagent in winkelruimtes toezicht uitoefent op het gedrag van klanten teneinde diefstallen te voorkomen of vast te stellen; 11 dansgelegenheid: een gelegenheid waarvan uit de materiële organisatie van de plaats, of de bekomen toestemmingen of vergunningen, of het maatschappelijk doel of de handelsactiviteit van de natuurlijke of rechtspersoon die ze uitbaat, of de organisatie van de

2 gebeurtenis, of de publicatie of de aankondiging ervan, blijkt dat ze door de organisator of de beheerder hoofdzakelijk bestemd is om te dansen; ( ) : is een plaats of een gebeurtenis die hoofdzakelijk bestemd is om te dansen. Verder worden vaste en occasionele dansgelegenheden gedefinieerd. Een vaste dansgelegenheid is een plaats die hoofdzakelijk bestemd is om te dansen, bv. een discotheek of een danscafé gedurende de dagen dat de plaats als discotheek is bestemd. Een occasionele dansgelegenheid is een gebeurtenis waarvan de organisator ze hoofdzakelijk heeft bestemd om te dansen. Dit is bijvoorbeeld een fuif. Een festival is geen dansgelegenheid omdat dit een totaalgebeuren is, waar het eventuele dansen slechts een onderdeel van uitmaakt.. veiligheid, pp. 9 en 10, 12 gewoonlijke dansgelegenheid: een plaats die gewoonlijk onder meer bestemd is als dansgelegenheid; 13 occasionele dansgelegenheid: een plaats waarde organisator sporadisch een dansgelegenheid organiseert; ( ) zoals hierboven aangestipt, wordt een festival in het kader van deze wet beschouwd als een festieve gebeurtenis en niet als dansgelegenheid. veiligheid, p. 10, 14 uitgaansmilieu: cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden; 15 evenement: gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, commerciële of sportieve aard, met uitzondering van occasionele dansgelegenheden en met inbegrip van festivals, meteen tijdelijk karakter waarbij publiek aanwezig is; 16 publiek toegankelijke plaats: elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn, toegang tot hebben, ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd; 17 bemand kantoor: kantoor van een kredietinstelling, zoals bedoeld in artikel 1, 3, van de wet van25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of bpost, waarbinnen minstens één personeelslid werkzaam is; 18 biljettenautomaat: toestel bestemd voor het afhalen van geldbiljetten van een bankrekening of een betaalkaart en/of voor het deponeren van geldbiljetten op een bankrekening of een betaalkaart; 19 werkzaamheden aan biljettenautomaten: het onderhoud of de herstellingswerken aan deze automaten; 20 geldtelcentrum: de plaats waar een onderneming, andere dan een kredietinstelling of bpost, voor rekening van derden geld telt, verpakt, beveiligd bewaart, verdeelt of op een andere wijze manueel of geautomatiseerd behandelt; 21 alarmsysteem: systeem bestemd om alarmsituaties ingevolge misdrijven tegen personen of goederen, brand, gaslekken, ontploffingen of noodsituaties in het algemeen vast te stellen en om een alarmsignaal te activeren; 22 bewakingscamera: observatiesysteem, zoals bedoeld in artikel 2, 4, van de wet van 21 maart2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s;

3 23 alarmcentrale: met uitsluiting van de 112-centra, de onderneming die: a) signalen afkomstig van alarmsystemen ontvangt en verwerkt, b) goederen, uitgerust met volgsystemen, lokaliseert teneinde vermissing, beschadiging of vernieling ervan te voorkomen of vast te stellen, c) oproepen van personen in nood ontvangt en verwerkt of d) afstandscontrole van toegangen en uitgangen verzekert. De definitie van alarmcentrale werd aangepast aan de hedendaagse dienstverlening van deze centrales. De vorige wet van 10 april 1990 stelde een alarmcentrale ten onrechte gelijk aan een alarmsysteem. De verwerking en de ontvangst van oproepen van personen in nood behelst onder meer de verwerking van ecall-oproepen, in overeenstemming met de ITS-wet. Afstandscontrole van toegangen en uitgangen houdt in dat een operator vanop afstand toegangen en uitgangen controleert en beheert. Louter automatische toegangsportieken vallen dus niet onder het toepassingsgebied van deze definitie. Logischerwijze worden de 112-centra niet begrepen onder de definitie van alarmcentrale. Deze centra vallen buiten het toepassingsgebied van de wet. veiligheid, p. 10, 24 volgsysteem: systeem dat dient om een goed van op afstand te lokaliseren, of de verplaatsing ervan te volgen en/of tussen te komen op het functioneren van dit goed; 25 personen die de werkelijke leiding hebben: de bedrijfsleider van een onderneming en alle personen met een gezag functie die aan de uitoefening van activiteiten bedoeld in deze wet verbonden is; 26 exploitatiezetel: elke permanente infrastructuur van waaruit ondernemingen of interne diensten activiteiten organiseren; 27 openbare vervoersmaatschappij: elke publiekrechtelijke rechtspersoon die vervoer van reizigers of goederen organiseert op het Belgisch grondgebied; 28 identiteitsdocument: elk schriftelijk middel waarmee de identiteit aangetoond kan worden; 29 camerawet: de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s; 30 ecall: een noodoproep zoals bedoeld in artikel3 van de ITS-kaderwet; 31 ISPS-havenfaciliteit: een havenfaciliteit zoals bedoeld in artikel 5, 6 en 7 van de wet van 5 februari2007 betreffende de maritieme beveiliging; 32 SEVESO-inrichting: een inrichting zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewestbetreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken; Op deze pagina vindt u de inrichtingen die onderworpen zijn aan het Sevesosamenwerkingsakkoord: 33 directe discriminatie: een onderscheid zoals bedoeld in artikel 4, 7, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel5, 6, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, of artikel

4 4, 7, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; 34 indirecte discriminatie: een onderscheid zoals bedoeld in artikel 4, 9, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel5, 8, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, of artikel 4, 9, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; 35 wapenwet: de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. Waarover handelt deze afdeling van de wet: - Twee definities zijn volstrekt nieuw: - Evenement (art. 2, 15 ); - Bewakingscamera (art. 2, 22 ). - De definitie van alarmcentrale (art. 2, 23 ) werd aangepast.

5 Afdeling 2 : Toepassingsgebied (art. 3 tot 15) Art. 3. Voor de toepassing van deze wet worden als bewakingsactiviteiten beschouwd: 1 statische bewaking van roerende of onroerende goederen; 2 mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; 3 a) toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van goederen; b) vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn; c) beheer van een geldtelcentrum; d) bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bi werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes; 4 beheer van een alarmcentrale; 5 bescherming van personen; 6 winkelinspectie; 7 elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, verder genoemd evenementenbewaking ; Met evenementenbewaking (voorzien in artikel 3,7 ) worden allerhande activiteiten van toezicht bij evenementen bedoeld: het toezicht op aanwezigen, het kanaliseren van het publiek, toegangscontrole, vrijhouden van doorgangen, toezicht bij uitgangen, bewaken van podia, controle van toegangen naar VIP-plaatsen, backstage -controle, bewaking van installaties, enz. Met de nieuwe omschrijving van bewaking bij evenementen wenst de regering duidelijk te stellen welke functies bij evenementen onder de toepassing van de wet vallen. veiligheid, p.12, 8 elke vorm van statische bewaking, controleren toezicht op het publiek in plaatsen, behoren tot het uitgaansmilieu, verder genoemd bewaking uitgaansmilieu ; Enkele domeinen vergen enige toelichting. Vooreerst is er de bewakingsactiviteit uitgaansmilieu (voorzien in artikel 3, 8 ). Het gaat om de security in dansgelegenheden, cafés, bars en kansspelinrichtingen. Het zijn doorgaans specifieke bedrijven die er actief zijn. Uit de evaluatie is gebleken dat de impact van het crimineel milieu er nog groot is. veiligheid, p.12, 9 doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar spionageapparatuur, wapens, drugs, explosieve stoffen, stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden of andere gevaarlijke voorwerpen; ( ) : het gaat om het doorzoeken van roerende of onroerende goederen bestaande uit het doelgericht preventief doorzoeken van lokalen of goederen. De loutere controlerondes, bvb. openings- en sluitingsrondes, die tot het globale takenpakket behoren van een bewakingsagent die activiteiten van statische bewaking en eventueel ook persoonscontrole uitoefent, worden niet als sweepings beschouwd. Sweepings moeten de opdrachtgever verzekeren van de afwezigheid van ongewenste goederen of stoffen, zoals wapens, drugs, springstoffen, spionageapparatuur De omschrijving laat in het midden hoe en met welke middelen deze sweepings dienen te gebeuren. De Koning zal dit verder regelen. Met deze activiteit beoogt de

6 regering de politiediensten zoveel mogelijk te ontlasten van deze taken. In uitvoeringsbesluiten zal ook geregeld worden aan welke kwaliteitsvereisten de uitoefening van deze activiteit moet voldoen en welke procedure de uitvoerders moeten volgen wanneer ze ongewenste goederen of stoffen aantreffen. Deze activiteit beperkt zich tot sweepings op goederen, niet op personen. Dit laatste blijft een exclusieve politieactiviteit ; veiligheid, p.11, 10 verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaardomein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; 11 begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid; 12 de bediening van de door de Koning bepaalde technische middelen die met het oog op het verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld; ( ) : het betreft het beheer van technische middelen die met het oog op het verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld. Het gaat bijvoorbeeld over mobiele camerasystemen, commandowagen en drones, speurhonden. Wanneer deze technische middelen samen met de operatoren die ze bedienen geleverd worden, gaat het om een bewakingsactiviteit. Indien enkel de operatoren ter beschikking gesteld worden, valt dit ook onder deze activiteit. Het is te verwachten dat het in de praktijk voornamelijk politiediensten zijn die beroep zullen doen op deze dienstverlening, maar niet uitsluitend. In principe kunnen het ook niet-overheidsdiensten zijn (bv. douane). Het moet in ieder geval gaan om opdrachtgevers die het betrokken middel op de betrokken plaats en in de bedoelde omstandigheden mogen aanwenden. Het spreekt voor zich dat de autonomie van de bewakingsonderneming bij het uitvoeren van deze opdracht beperkt is tot de operationele bediening. Hoe, waar, hoelang de middelen worden ingezet en wat de outcome ervan moet zijn, wordt bij de uitoefening van deze activiteit uitsluitend door de opdrachtgever bepaald, die daartoe ook toezicht moet uitoefenen veiligheid, p.11, 13 het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, dat niet voorzien is in 6, 7 of 8. De laatste bewakingsactiviteit (artikel 3, 13 ) bestaat uit 'elke vorm van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, die nog niet vermeld is bij één van de andere bewakingsactiviteiten opgesomd in artikel 3. Hoewel het inderdaad opportuun is om specifieke bepalingen te voorzien voor de evenementen en het uitgaansmilieu, betekent dit geenszins dat de andere activiteiten van persoonscontrole (bijvoorbeeld de bewaking van personen in winkelgalerijen, bioscopen, ondernemingen, openbare gebouwen, ) niet moeten worden gereglementeerd. Wat deze dertiende activiteit betreft, is het toepassingsgebied dus niet breder dan wat bepaald is in de wet van 10 april Het doel van de regering is geenszins om de private sector toe te laten zich te mengen in de opdrachten van het leger of de politiediensten, maar wel om alle activiteiten van persoonscontrole die worden uitgeoefend door private personen, te omkaderen. (Réf. : DOC /001 van 29 maart 2017, Ontwerp van wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, pp.12 en 13, De activiteit van begeleiding uitzonderlijk vervoer wordt geschrapt uit het toepassingsgebied. De activiteit persoonscontrole wordt opgedeeld in - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - restcategorie. Art. 4. Wordt als een bewakingsonderneming beschouwd, elke onderneming die bewakingsactiviteiten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt.

7 Art. 5. Wordt als een interne bewakingsdienst beschouwd, elke interne dienst die bewakingsactiviteiten uitvoert: 1 op de plaatsen, beheerd door de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert; 2 voor derden die andere handelsactiviteiten verrichten dan het uitoefenen van bewakingsactiviteiten, onder dezelfde handelsbenaming als de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert; 3 voor rechtspersonen die behoren tot dezelfde verbonden of geassocieerde vennootschap, in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen; 4 voor derden gevestigd op dezelfde site als de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert voor zover de opdrachten van deze derden verband houden met de opdrachten van de natuurlijke of rechtspersoon die de interne bewakingsdienst organiseert. Wordt evenwel niet als een interne bewakingsdienst beschouwd, de interne dienst die de activiteit uitoefent bestaande uit: 1 de activiteit, bedoeld in artikel 3, 1, voor zover ze uitsluitend wordt uitgeoefend op niet publiek toegankelijke plaatsen; 2 één van de activiteiten bedoeld in artikel 3, 4 en 11 ; 3 het vervoer van geld dat het bedrag van euro niet overschrijdt en voor zover het geen vervoer betreft van of naar klanten; 4 het vervoer van geld dat het bedrag van euro niet overschrijdt, door het personeel van kredietinstellingen, van of naar klanten, voor zover het uitsluitend particulieren betreft; 5 de betaling aan huis van ouderdom- en overlevingspensioenen en van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, in overeenstemming met artikel 128 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. Art. 6. Wordt als onderneming voor alarmsystemen beschouwd, de onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de onderdelen ervan en de er op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd zijn om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen. - het gaat over de 'beveiligingsonderneming in de voormalige wet van 10 april 1990; - Belangrijke vermelding: de wet heeft alleen nog betrekking op de conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen bestemd om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen (dat is evenwel anders wanneer men spreekt over beheer van het alarm en van het volgen ervan, namelijk het beheer van de alarmsignalen die uitgaan van brandweervoertuigen of brandweersystemen, is nog onderworpen aan de regelgeving). Zo maakt de installatie van e-callsystemen in de zin van de ITS-kaderwet, volgsystemen in voertuigen of andere roerende goederen net als de installatie van brand- of technische alarmen, geen activiteit uit van een onderneming voor alarmsystemen. veiligheid, p.16, Art. 7. Wordt als onderneming voor camerasystemen beschouwd, de onderneming die diensten aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera s. Het aanbieden of uitoefenen van diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera's is een nieuwe activiteit die is onderworpen aan de wet

8 Art. 8. Wordt als onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd, de onderneming die advies aanbiedt of verstrekt, ter voorkoming van strafbare feiten tegenpersonen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategieën, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied, of die zich als dusdanig bekendmaakt. Art. 9. In afwijking van artikel 8 wordt evenwel niet als een onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd: 1 de onderneming waarvan de activiteit inzake veiligheidsadvies niet als een afzonderlijke dienst wordt aangeboden en een inherent bestanddeel uitmaakt vaneen andere hoofdactiviteit; 2 de overheid die activiteiten inzake veiligheidsadvies levert; 3 de onderneming waarvan de activiteiten inzake veiligheidsadvies enkel betrekking hebben op informaticasystemen en gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen. Zijn uitgesloten uit de toepassing van de wet: advies verstrekt door de overheden, architectenbureaus in het kader van de uitvoering van plannen, louter academische activiteiten in het kader van onderzoek,... Daarom sluit de voorgestelde definitie de vergunningsverplichting uit, voor zover aan twee voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: 1) de activiteit inzake veiligheidsadvies vormt geen afzonderlijke dienstverlening en 2) het veiligheidsadvies «maakt een inherent bestanddeel uit van een andere hoofdactiviteit». veiligheid, p.17, Art. 10. Wordt als een opleidingsinstelling beschouwd, de onderneming die een opleiding aanbiedt of organiseert met betrekking tot domeinen zoals bedoeld in dit hoofdstuk, of die zich als dusdanig bekendmaakt. Art. 11. Wordt als een veiligheidsdienst beschouwd, elke interne dienst die ten behoeve van een openbare vervoersmaatschappij, de veiligheid verzekert van het openbaar vervoer op de plaatsen, bedoeld in de artikelen160 tot en met 162. Art. 12. Wordt als een maritieme veiligheidsonderneming beschouwd, de onderneming die diensten aanbiedt of uitoefent van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, tegen piraterij, of die zich als dusdanig bekend maakt. Art. 13. Deze wet is van openbare orde. Dit betekent onder meer dat overeenkomsten tussen partijen of toestemmingen geen afbreuk kunnen doen aan de verplichtingen vervat in de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten. Betrokkenen kunnen niet benadeeld worden omdat ze de bepalingen van de wet of haar uitvoeringsbesluiten naleven veiligheid, p.19, Art. 14. Deze wet is van toepassing bij elke uitoefening van de in deze afdeling bedoelde activiteiten of van in deze wet bepaalde bevoegdheden, ook al voorziet een Europese regelgeving of een bijzondere wetgeving inde verplichting dergelijke activiteiten aan te bieden, uitte oefenen of te organiseren. Art. 15. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vaststellen van de beroepen of activiteiten die niet als de in deze afdeling bedoelde

9 activiteiten worden beschouwd omdat de functie en de bevoegdheden van de beoefenaars ervan geregeld zijn door een wet die voorziet in de nodige beschermingsregels ten aanzien van de personen die het voorwerp uitmaken van deze activiteiten. Waarover handelt deze afdeling van de wet: - Deze artikelen lijsten de bewakingsactiviteiten op (art. 3) en leggen gestructureerd uit wat wordt beschouwd als: - bewakingsonderneming (art. 4); - interne bewakingsdienst (art. 5), en wat niet wordt beschouwd als een interne bewakingsdienst; - onderneming voor alarmsystemen (art. 6); - onderneming voor camarasystemen (art. 7); - onderneming voor veiligheidsadvies (art. 8-9); - opleidingsinstelling (art.10); - veiligheidsdienst (art. 11); - maritieme veiligheidsonderneming (art. 12) en dus wat (al dan niet) wordt onderworpen aan een voorafgaande toestemming. - Deze wet is van openbare orde (Art. 13) en van toepassing op alle in de wet bedoelde activiteiten, ook al voorziet een Europese regelgeving of een bijzondere wetgeving in de verplichting dergelijke activiteiten aan te bieden, uit te oefenen of te organiseren (art. 14). In deze gevallen moeten de twee regelgevingen cumulatief worden toegepast. - De Koning kan een lijst vaststellen van de activiteiten of beroepen die niet onderworpen zijn aan de wet (art. 15).

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S , in werking )

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S , in werking ) Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 31.10.2017, in werking 10.11.2017) HOOFDSTUK 1 Algemene bepaling Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld

Nadere informatie

Welke opportuniteiten creëert de nieuwe Wet Private Veiligheid

Welke opportuniteiten creëert de nieuwe Wet Private Veiligheid 30 maart 2017 Welke opportuniteiten creëert de nieuwe Wet Private Veiligheid Bert Hoffer Directie Private Veiligheid FOD Binnenlandse Zaken Context ontwerp nieuwe wet Regeerakkoord van 9 okt. 2014 De reglementering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) Hoofdstuk 2: Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen)

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) Hoofdstuk 2: Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen) 2. VIGILEGIS - Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) De oprichting (wetgevende macht of wetgever) van deze wet staat op het actief van de Koning en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST AANVRAAG TT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VR HET RGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST Toepassing van de wet van 10 april 1990 1 - Koninklijk besluit van 21 mei 1991 2 Uw aanvraag moet bij een ter

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN BEWAKINGSONDERNEMING

AANVRAAG TOT VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN BEWAKINGSONDERNEMING AANVRAAG TOT VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN BEWAKINGSONDERNEMING Toepassing van de wet van 10 april 1990 1 - Koninklijk besluit van 21 mei 1991 2 Uw aanvraag moet bij een ter post aangetekende

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

PSA - VBA. vertrouwelijk informatie alleen voor leden

PSA - VBA. vertrouwelijk informatie alleen voor leden PSA - VBA vertrouwelijk informatie alleen voor leden «Geld vervoeren = risico. Hoe zich beschermen?» Rol van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten 2 V «Geld vervoeren = risico. Hoe zich beschermen?»

Nadere informatie

24/09/2015 4 5 13/01/2014 (B.S.

24/09/2015 4 5 13/01/2014 (B.S. Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april, 7 mei en 27 december 2004, 2 september 2005, 8

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN BEWAKINGSONDERNEMING

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN BEWAKINGSONDERNEMING AANVRAAG TT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN BEWAKINGSNDERNEMING Toepassing van de wet van 10 april 1990 1 - Koninklijk besluit van 21 mei 1991 2 Uw aanvraag moet bij een ter post

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

I. Algemene bemerkingen. Aan mevrouw en heren Gouverneurs. Aan de Burgemeesters O.R.: VIII/D/JC/

I. Algemene bemerkingen. Aan mevrouw en heren Gouverneurs. Aan de Burgemeesters O.R.: VIII/D/JC/ Aan mevrouw en heren Gouverneurs Aan de Burgemeesters O.R.: VIII/D/JC/ Betreft: Omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 22 november 2013 Persbericht Meer ethiek en meer controle in de sector van de privé-veiligheid en een omkaderde uitbreiding

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur Fuiven & Organisatie SECURITY Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur 2014-04-23 Eventforum 2014 Wettelijkreferentiekader Grondwet artikel 26 vergaderrecht Wet 10 april 1990 tot regeling an

Nadere informatie

Security op fuiven. oktober 2014 1 / 17

Security op fuiven. oktober 2014 1 / 17 Security op fuiven oktober 2014 1 / 17 Overzicht Wat is security op evenementen? Situering van de verschillende bevoegdheden en statuten: Verschil ts Fuifbuddie / professionele Portier Verschil ts vrijwilligersregime

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Opleiding fuifbuddies

Opleiding fuifbuddies Opleiding fuifbuddies Private Veiligheid - Persoonscontrole 24/10/2016 Mathias Degandt Aspirant-hoofdinspecteur van politie PZ Vlas Mathias.Degandt@pzvlas.be Wat is security en is het verplicht? Wettelijk

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Bevoegdheden, verplichtingen, procedures en middelen (art. 89 tot afdelingen)

Hoofdstuk 5: Bevoegdheden, verplichtingen, procedures en middelen (art. 89 tot afdelingen) 2.5 VIGILEGIS Hoofdstuk 5: Bevoegdheden, verplichtingen, procedures en middelen (art. 89 tot 145-4 afdelingen) Afdeling 1: Middelen en procedures (art. 89 tot 93) Art. 89. De Koning kan de middelen, methodes

Nadere informatie

Geneviève Franchet Dominique Van Dam

Geneviève Franchet Dominique Van Dam Geneviève Franchet Dominique Van Dam FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Koningsstraat 56 te 1000 Brussel Organigram Dienst Private Veiligheid Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Reglementaire basis: KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, afdeling 2: art (B.S. 2 april 2010).

Reglementaire basis: KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, afdeling 2: art (B.S. 2 april 2010). Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten Uw contactpersoon T Uw referentie

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

13 JULI Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden.

13 JULI Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden. 13 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden. Artikel 1. 1. Dit besluit is van toepassing op de uitbating van schietinstallaties voor vuurwapens, al dan

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 53/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de toegang in real time van de spoorwegpolitie

Nadere informatie

PRIVATE VEILIGHEID. De impact van de nieuwe wetgeving op uw onderneming

PRIVATE VEILIGHEID. De impact van de nieuwe wetgeving op uw onderneming PRIVATE VEILIGHEID De impact van de nieuwe wetgeving op uw onderneming Nieuwe regelgeving van toepassing vanaf 10 november 2017 Hoe organiseer ik mijn bewakingsactiviteiten? Wat kan ik verwachten van bewakingsagenten?

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEWAKING

BASISOPLEIDING BEWAKING BASISOPLEIDING BEWAKING RECHT MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAKINGSONDERNEMING, DE BEVOEGDHEDEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEWAKINGSAGENT 1. Doelstellingen van de wet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten Identificatiekaart bewakingsagent Elke bewakingsagent draagt verplicht een identificatiekaart bij zich, die niet verward mag worden met de nationale

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

CIJFERS EN INFORMATIE

CIJFERS EN INFORMATIE BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B - 178 Wemmel T (+32) 2 462 7 73 F (+32) 2 46 14 31 secretariat@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be 2 VOORWOORD De Beroepsvereniging

Nadere informatie

Bijdrage van de private veiligheidssector tot een efficiënt lokaal integraal veiligheidsbeleid

Bijdrage van de private veiligheidssector tot een efficiënt lokaal integraal veiligheidsbeleid 1 Bijdrage van de private veiligheidssector tot een efficiënt lokaal integraal Overzicht De sector vandaag Visie van de sector inzake integrale veiligheid Bijdrage van de sector tot een efficiënt lokaal

Nadere informatie

Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten. O/Ref: VIII/D/BV/ Bijlagen: 2

Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten. O/Ref: VIII/D/BV/ Bijlagen: 2 Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten O/Ref: VIII/D/BV/ Bijlagen: 2 BETREFT: Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT 1 Gegevens betreffende de organisator Organiserende vereniging Eerste contactpersoon Tweede contactpersoon 2 Gegevens betreffende de activiteit Naam activiteit

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/183 BERAADSLAGING NR. 08/066 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters,

Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters, Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters, O. Ref.: VIII/D/JC/ Betreft: Omzendbrief aangaande de inwerkingtreding van art. 1, 1, 5 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen,

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

BESAFE 44. Een modern kader voor publiek-private samenwerking op het vlak van veiligheid WET PRIVATE VEILIGHEID THEMANUMMER

BESAFE 44. Een modern kader voor publiek-private samenwerking op het vlak van veiligheid WET PRIVATE VEILIGHEID THEMANUMMER Inspiratie voor uw lokaal veiligheids en preventiebeleid NOVEMBER 2017 44 P708831 Afgiftekantoor Antwerpen X Verschijnt 5x per jaar FOTO PIXABAY Interview met minister Jan Jambon Een modern kader voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Personen (art. 60 tot 88-6 afdelingen)

Hoofdstuk 4: Personen (art. 60 tot 88-6 afdelingen) 2.4 VIGILEGIS Hoofdstuk 4: Personen (art. 60 tot 88-6 afdelingen) Afdeling 1: Toepassingsgebied (art. 60) Art. 60. Dit hoofdstuk is van toepassing op: 1 de personen die de werkelijke leiding hebben ineen

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

Waarover ga ik het hebben?

Waarover ga ik het hebben? Vrijwilligers in het veiligheidsbeleid - Toepassingen & reflecties vanuit IBZ 25.11.2014 Waarover ga ik het hebben? Toepassingen - Buurtinformatienetwerken - Buurtbemiddeling - Diefstalpreventieadviseurs

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

KOERS OP VEILIG ELKE SECONDE VEILIG BEWAAKT

KOERS OP VEILIG ELKE SECONDE VEILIG BEWAAKT KOERS OP VEILIG SMC is aanwezig in verscheidene landen en behoort tot de Amerikaanse groep UTC (49ste op de VS-lijst van de grootste ondernemingen). SMC telt een veertigtal vestigingen over heel de wereld,

Nadere informatie

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden

Securing Your World. G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen. Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World G4S interventiediensten voor particulieren & zelfstandigen Een gewaardborgde veiligheid in alle omstandigheden Securing Your World Geen echte veiligheid zonder een geschikte reactie

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

G E N D E R T E S T. Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen

G E N D E R T E S T. Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen G E N D E R T E S T Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen Op 29 maart 2012 keurde het Brusselse Parlement de ordonnantie betreffende

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 9/12/15 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030 Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 1 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking Inhoud: Wetgeving: AREI

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEWAKING

BASISOPLEIDING BEWAKING BASISOPLEIDING BEWAKING RECHT MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAKINGSONDERNEMING, DE BEVOEGDHEDEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEWAKINGSAGENT Docent : Lic. Filip SCHEEMAKER

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 01/2011 van 19 januari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen

Nadere informatie

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN 1/5 datum aanvraag : BENAMING EVENEMENT : GEGEVENS ORGANISATIE: Organisator: rechtspersoon 1 : Adres vereniging / rechtspersoon: Ondernemingsnummer: Organisator: natuurlijke

Nadere informatie

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector Private Veiligheid Activiteiten in 2009 Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector De Minister van Binnenlandse Zaken levert de vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Nadere informatie

Onze diensten kunnen perfect beantwoorden aan alle wettelijke eisen inzake erkenning en onderhoud. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Onze diensten kunnen perfect beantwoorden aan alle wettelijke eisen inzake erkenning en onderhoud. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN De wetgever besloot de alarmindustrie te vatten in regels die zowel de dienstverleners als de gebruikers betreffen. Wij willen u hier enkel informeren over de basisprincipes van deze wetgeving en haar

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Studienamiddag 24-6-2011 Paneldebat BVBO - PSA

Studienamiddag 24-6-2011 Paneldebat BVBO - PSA Studienamiddag 24-6-2011 1 Paneldebat BVBO - PSA Panel Delphine Beatse PSA Private Security Association De partner van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten Luc Adriaenssens BVBO Beroepsvereniging

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 2 december 2013 BESLISSING nr. 2013-9 over de gedeeltelijke weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. het illegaal transport van

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 1. Identificatie van de organisator 1.1 Organiserende vereniging 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten

Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten Editie 2008 Verantwoordelijke uitgever: APEG-BVBO Koningin Fabiolalaan 25 1780 Wemmel T +32 2 462 07 73 F +32 2 460 14 31 apeg-bvbo@i-b-s.be

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie