Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter

2 Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan Tekst Bestuur Vereniging Waterloop Datum en Plaats Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Profiel Vereniging Waterloop 5 3 Een foto van Vereniging Waterloop Interne Organisatie Kracht van de vereniging Aandachtspunten 7 4 Omgeving Kansen Bedreigingen 9 5 Strategische keuzes Positionering Inhoudelijke keuzes Organisatorische keuzes Financieel beleid Profilering 11 6 Concrete Doelstellingen Bijlage 1. Meerjaren begroting Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

4 1 Inleiding In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer mensen nierkanker vastgesteld en bij ruim 6000 mensen blaaskanker. Daarnaast is er een veel kleiner aantal specifieke kankersoorten aan de urinewegen. De incidentie neemt fors toe. Tussen 2000 en 2010 steeg het aantal geregistreerde gevallen van nierkanker van 1490 tot Het aantal gevallen van blaaskanker steeg van 4749 tot Urologische kankers worden iets meer vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. Jaarlijks overlijden ruim 2500 mensen aan nier- en blaaskanker. In totaal is er in Nederland bij tot mensen een vorm van kanker aan de urinewegen vastgesteld. Vereniging Waterloop is de patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker. De vereniging is opgericht in 2000 om mensen met blaas- of nierkanker te verbinden, de zorg te verbeteren en collectieve belangen te behartigen. Dit streven is nog steeds actueel. In dit meerjarenplan kijkt Vereniging Waterloop vooruit naar Op basis van onze missie en visie maken we een aantal strategische keuzen die we de komende jaren gaan realiseren. Namens het bestuur Vereniging Waterloop, Lisa Bracht, voorzitter 1 IKNL 2010 Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

5 2 Profiel Vereniging Waterloop Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. De kans op overleving neemt toe door vroegtijdige onderkenning, betere behandelingen, betere medicijnen en preventie. Voor patiënten betekent dit: je krijgt wat, je houdt het, je moet ermee leren leven. In de eerste fase na de diagnose kanker ligt de aandacht meestal op behandeling en overleven. In latere fasen verschuift de aandacht naar kwaliteit van leven met kanker. Dit leidt tot andere vragen en het stelt andere eisen aan de zorg. Hier wordt de patiënt co-producent van de oncologische zorg. Vereniging Waterloop is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas-, nier, pyelum-, ureter- en urethrakanker en is aangesloten bij de koepel Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK). De vereniging heeft op 1 januari leden en 19 donateurs. Missie Mensen met blaas-, nier-, pyelum-, ureter- en urethrakanker en hun deelgenoten verbinden, ondersteunen en sterker maken bij het omgaan met kanker. Daarbij is het collectieve belang de verbetering van de oncologische zorg. Hoe willen we onze missie in de komende periode realiseren? Onze doelstellingen proberen we te bereiken: - door ervaringen met elkaar uit te wisselen - elkaar onderling te steunen - vanuit patiëntenperspectief innovatie in de oncologische zorg zoveel mogelijk te initiëren en te stimuleren - de ervaringsdeskundigheid die in onze vereniging aanwezig is met overtuiging in te brengen in de contacten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere kankerpatiëntenverenigingen en tevens een stevige gesprekspartner te zijn. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

6 3 Een foto van Vereniging Waterloop 3.1 Interne organisatie Vereniging Waterloop kent een normale verenigingsstructuur. Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering. De ALV benoemt het bestuur, keurt het jaarverslag en de jaarrekening vast en toetst het beleid van het bestuur. De vereniging kent geen commissies of afdelingen. Wel is er een regio-indeling voor lotgenotencontact en informatievoorziening aan leden en hun deelgenoten. De werkzaamheden worden voor het overgrote deel uitgevoerd door vrijwilligers. 3.2 Kracht van de vereniging Betrokkenheid, ervaringsdeskundigheid Er is een grote betrokkenheid van de leden en er is een grote mate van ervaringsdeskundigheid. Daarbij kenmerkt de verenigingscultuur zich door een open en warme houding die vooral tot uiting komt op contactdagen en lotgenotenbijeenkomsten. Deze aanwezige bouwstenen zijn van belang voor de ambities die het bestuur van de vereniging in de komende jaren wil realiseren. Ambitie De vereniging wil een patiëntenorganisatie zijn die in het veld van de oncologische zorgverlening invloed heeft, kwaliteit en continuïteit biedt. Netwerk De vereniging heeft een breed netwerk. Er zijn goede contacten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere patiëntenorganisaties. De vereniging wordt vaak gevraagd om mee te denken over de inrichting van zorgtrajecten en de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitscriteria. Vereniging Waterloop doet dit zoveel mogelijk vanuit een innovatieve opstelling. Informatie en communicatie De vereniging is trots op de met ondersteuning vanuit de NFK in 2010 tot stand gekomen set kwaliteitscriteria voor de zorg aan mensen met blaas- of nierkanker en hun naasten. Het verenigingsblad Waterstanden en de website bieden een goed en gewaardeerd platform om informatie met elkaar te delen. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

7 3.3 Aandachtspunten Organisatiegraad en naamsbekendheid De organisatiegraad (aantal leden in relatie tot het aantal patiënten in Nederland) is laag: ongeveer 0,8 %. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn: zichtbaarheid en vindbaarheid van de vereniging. Uit het in april 2012 verrichte achterbanonderzoek komt onder anderen de vraag naar voren of de naam van de vereniging aansprekend en passend is voor patiënten met een vorm van urologische kanker. Bestuurlijke continuïteit De aard van de ziekte kanker brengt met zich mee dat vanwege gezondheidsredenen actieve leden helaas soms tijdelijk- moeten afhaken. De organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor de vereniging kunnen soms te belastend zijn. Dit gegeven leidt er onder anderen toe dat de gemeenschappelijke historie van de vereniging niet altijd goed gedeeld kan worden. Daarbij komt dat het voor een relatief kleine vereniging niet eenvoudig is om de capaciteitsproblemen op te vangen. Het waarborgen van de continuïteit en leiding van de vereniging is een belangrijk punt van zorg, omdat daarmee de samenhang in de organisatie onder druk komt. Financiering De vereniging is voor haar financiering afhankelijk van subsidies van de overheid en KWF Kankerbestrijding. De inkomsten vanuit contributies en andere bronnen zijn beperkt, maar onontbeerlijk. Duidelijke keuzes maken, prioriteren en professionaliseren Het realiseren van de ambities zal gezien de voorgaande punten een grote uitdaging zijn. De vereniging zal duidelijke en samenhangende keuzes moeten maken. Een professionele(re) attitude van het uit vrijwilligers bestaande bestuur is daarbij noodzakelijk. Ondersteuning van ingehuurde deskundigen (professionals) op specifieke gebieden kan daarbij soms geboden zijn. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

8 4. Omgeving De vraag of de zorg betaalbaar blijft in het licht van veranderde financieel - economische omstandigheden, technologische ontwikkelingen, gezond ouder worden en medisch-ethische vraagstukken bepalen in belangrijke mate de discussies met betrekking tot de gezondheidszorg. De vereniging opereert in een periode waarin ook de ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland zich in een snel tempo plaats vinden. Het is daarom niet alleen verstandig om te beschouwen welke kansen zich aandienen om als vereniging een goede positie in te nemen, maar ook te duiden welke aspecten tot alertheid nopen. 4.1 Kansen Samenwerking en pro-actieve houding Kanker.nl is een goed voorbeeld van samenwerking. De NFK biedt samen met KWF Kankerbestrijding en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de faciliteiten. De kankerpatiëntenorganisaties (KPO s) zorgen voor de inhoud en ervaringsdeskundigheid. Dit is van belang voor de continuïteit van de vereniging. De continuïteit kan worden versterkt door de samenwerking met andere urologische KPO s verder uit te bouwen. Inhoudelijk zijn er veel raakvlakken. Optimale benutting van de ervaringsdeskundigheid De vereniging wordt regelmatig benaderd door andere partijen om ervaringsdeskundigheid in te brengen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Andere partijen zijn bereid om hiervoor te betalen. Het te gelde maken (in de meest brede betekenis kan dit ook betekenen uitruil in samenwerkingsverbanden) van de deskundigheid binnen de vereniging biedt perspectieven in het kader van de ambities van de vereniging. Nieuwe subsidiesystematiek van KWF Kankerbestrijding De nieuwe subsidiesystematiek van KWF Kankerbestrijding biedt mogelijkheden om op termijn meer subsidie te ontvangen. Voorwaarde is dat voldaan wordt aan een aantal inhoudelijke en organisatorische eisen. In het proces van professionalisering en in samenwerking met de NFK lijkt dit haalbaar. Concentratie van informatie en voorlichtingsactiviteiten. De concentratie van oncologische zorg biedt kansen om activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en voorlichting te concentreren op een beperkt aantal plaatsen. Deskundigheid kan hier gebundeld worden. Kanker.nl wordt het digitale platform voor en door kankerpatiënten. Het biedt mogelijkheden voor voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

9 Kanker.nl is een herkenbaar uithangbord voor alle mensen met kanker in Nederland. Hierdoor neemt de herkenbaarheid en bereikbaarheid van KPO s toe. 4.2 Bedreigingen Kortingen overheidssubsidies Concreet is de afname van overheidssubsidie vanaf In 2015 ontvangt Vereniging Waterloop nog maximaal overheidssubsidie voor lotgenotencontact en voorlichting. Daarnaast heeft Vereniging Waterloop een voucher ter waarde van dat in samenwerking met 15 andere organisaties ingezet wordt voor het project De Kankerzorg: patiëntgericht en transparant. Gedwongen bundeling van KPO s Het overheidsbeleid is gericht op het creëren van sterke patiëntenorganisaties door bundeling. Dit kan leiden tot een door anderen opgelegde clustering van patiëntenorganisaties waarin zowel de vereniging als andere KPO s onvoldoende herkenbaar zijn. Anderzijds vormt de huidige versnippering van KPO s een probleem. Bestuurlijke kracht wordt ingezet voor tal van afstemmingsoverleggen. Het kader is verdeeld over verschillende organisaties die min of meer hetzelfde doen. Daarbij komt de maatschappelijke trend dat er minder mensen beschikbaar zijn voor structurele vrijwilligers activiteiten. Afnemende betekenis van de vereniging als platform voor lotgenoten Waar enerzijds juist de verenigingscultuur een belangrijke bouwsteen is voor het succes van de organisatie komen de traditionele organisatievormen van lotgenotencontact en voorlichting steeds meer onder druk te staan. De populariteit van het patiëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid leidt er daarnaast toe, dat steeds meer professionals zich hiermee bezig houden. Dit betekent dat de vereniging moet concurreren en innoveren met zeer beperkte middelen. Daarbij komt nog dat door digitalisering van de samenleving er allerlei nieuwe communicatievormen zijn ontstaan en is informatie veel toegankelijker geworden. Inhoudelijk blijft echter de behoefte aan contact en informatie bestaan, of neemt zelfs toe. Het is daarom belangrijk om nieuwe vormen te ontwikkelen. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

10 5 Strategische keuzes 2015 De vereniging komt aan de hand van de in de vorige paragrafen benoemde zaken tot de hieronder geformuleerde beleidskeuzes voor de periode Daarbij bestaat de overtuiging dat door de keuzes recht kan worden gedaan aan de hierboven geformuleerde missie. 5.1 Positionering - Intensieve samenwerking met andere KPO s op het gebied van urologische en gynaecologische kankers is voor de vereniging van belang. - Samenwerking met de NFK op het gebied van facilitaire diensten is noodzakelijk. Toekomstbeeld: De toekomstige organisatie is dé KPO op het gebied van urologische kankers, is zichtbaar en is een organisatie van, door en voor patiënten en hun deelgenoten. 5.2 Inhoudelijke keuzes - De vereniging zal zich meer richten op collectieve belangenbehartiging van haar doelgroep. - De geformuleerde kwaliteitscriteria actualiseren en op korte termijn omzetten in de methodiek van Kwaliteit inzicht. - De participatie in Kanker.nl versterken en intensiveren. Dit platform is goed toegankelijk voor lotgenoten, leden en hun naasten en derden. - Fysiek lotgenotencontact en voorlichting richt zich op bezoekers van poliklinieken voor urologische kankers, inloophuizen en andere organisaties die zich inzetten voor kankerpatiënten. - Telefonisch lotgenotencontact blijft beschikbaar via de lotgenotenlijn. - De ervaringsdeskundigheid van leden en deelgenoten structureel in brengen in het beleid van de vereniging. Hiermee kan de slag van denken en werken vanuit patiëntenperspectief gerealiseerd worden. 5.3 Organisatorische keuzes Het professionalisering van de vereniging en het realiseren van efficiencywinst zijn noodzakelijk om de ambities waar te maken. - In de komende jaren zal het bestuur van de vereniging van een uitvoerend bestuur de slag maken naar een bestuur op afstand. In de vereniging zullen Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

11 zowel vrijwillige als betaalde krachten aan de uitvoeringsorganisatie vorm moeten geven. Onder meer zullen de facilitaire diensten worden ondergebracht bij de NFK; waarbij overigens de vereniging de voorwaarden waaronder dit plaats vindt, bepaalt. - De verdeling van tijd, geld en middelen ten aanzien van de drie pijlers; informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact zullen worden geanalyseerd. Evenals de effectiviteit en efficiency van de huidige processen en organisatiestructuur in hoofdlijnen verdient de komende tijd aandacht. 5.4 Financieel beleid De realisatie van de ambities vereisen ook meer financiële middelen. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om voor 2015 de contributie niet te verhogen. In de komende jaren zal het accent gelegd worden op het genereren van financiële middelen van derden. Te denken valt aan: - financiële bijdrage voor participatie in projecten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars - sponsoring door industrie. 5.5 Profilering De vereniging zal zich duidelijker profileren om beter zichtbaar, vindbaar en herkenbaar te zijn voor zowel mensen met blaas- of nierkanker, als voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het is gezien de matige bekendheid van de vereniging wenselijk dat er ook over de naamgeving opnieuw wordt nagedacht. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

12 6 Concrete doelstellingen De beleidskeuzes leiden tot de volgende concrete doelstellingen voor de periode Op bestuurlijk- organisatorisch- en financieel gebied: - Realiseren van een organisatiemodel met een bestuur op afstand en het vaststellen en implementeren van een Handboek Vereniging Waterloop in het kader van het waarborgen van de bestuurlijke continuïteit en de werkprocessen van de organisatie - Afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de facilitaire dienstverlening door de NFK, op het gebied van de administratieve, secretariële en beleidsmatige ondersteuning - Zorgen voor een sterkere profilering van de vereniging die tot uiting komt door de groei van het aantal leden tot minimaal 550 in Verbetering van de faciliteiten ten behoeve van het lotgenotencontact en het ontwikkelen van nieuwe vormen van lotgenotencontact en communicatie met patiënten en hun deelgenoten - De vereniging naar een organisatie op niveau 3 van de KWF subsidie- eisen laten groeien - De beschikbare projectvouchers in de komende drie jaar inzetten, in samenwerking met de NFK, in het project De kankerzorg patiëntgericht en transparant. Waarin gedurende deze planperiode de blaaskankermonitor, eenvoudige vorm, gerealiseerd zal worden - Werven van substantiële aanvullende fondsen voor projectontwikkeling. Voor wat betreft de positionering van de vereniging: - Realisatie van een samenwerkingsverband met andere KPO s op het gebied van urologische en gynaecologische kankers welke uiteindelijk zou kunnen leiden tot de totstandkoming van één KPO voor dit aandachtsveld. - In samenwerking met patiëntenorganisaties op het gebied van urologische kankers en de NFK een onderhouds- en ontwikkelingsprogramma voor kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief op te stellen. Op inhoudelijk gebied - Initiëren van structureel overleg met landelijke organisaties van zorgaanbieders over het regelmatig uitvoeren van patiënt-ervaringsonderzoek ter bevordering van de innovatie van de hoog complexe en multidisciplinaire- oncologische zorg. - Stimuleren van concentratie van hoog complexe en laag volume zorg van urologische kankers. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

13 Bijlage 1. Meerjaren begroting Meerjarenbegroting Vereniging Waterloop Baten Contributie 9.500, , , ,00 Subsidie PGO , , , ,00 Subsidie KWF , , ,00 Advertenties 1.000, , ,00 Sponsoring , , , ,00 Donaties 200,00 300,00 400, ,00 Projecten , , , , , , ,00 Lasten Verenigingskosten 7.000, , , ,00 Ondersteuning , , , ,00 Waterstanden , , , ,00 Lotgenotencontact , , , ,00 Voorlichting , , , ,00 Belangenbehartiging 6.000, , , , , , , ,00 Toelichting baten - De contributie opbrengsten zijn gebaseerd op een stijging van het ledenaantal: 2012 = 380, 2013 = 450, 2014 = 500, 2015 = De contributie bedraagt 25,00 gedurende de jaren 2012 tot en met De subsidie Fonds PGO wordt afgebouwd conform de beleidslijn. - De subsidie KWF Kankerbestrijding is gebaseerd op de nieuwe subsidieregeling voor KPO s en het voornemen om in 2013 te voldoen aan profiel 2. - In Waterstanden worden vanaf 2013 advertenties of advertorials geplaatst. - Aangenomen is dat de sponsoring door bedrijven wordt gecontinueerd. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

14 - Vanaf 2013 wordt rekening gehouden met extra inkomsten uit projecten. Hier staan extra uitgaven aan ondersteuning tegenover. Toelichting lasten - Verenigingskosten zijn kosten voor ALV, bestuur en instandhoudingskosten. Deze zijn geraamd op ongeveer 10 % van de omzet. - Ondersteuning zijn de kosten voor facilitaire en inhoudelijke ondersteuning. Aangenomen is dat deze toenemen naarmate de organisatie professioneler gaat werken. - De kosten voor het blad Waterstanden zijn redactie-, druk- en distributiekosten. - De kosten voor lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging zijn de activiteitenkosten van de betreffende werkgroepen. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016 Postadres p/a NFK Postbus 8152 3503 RD Utrecht Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties Mens en kanker Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties De stem van de kankerpatiënt NFK NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20

Nadere informatie

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Het verbeteren van de zicht- en vindbaarheid door te bouwen aan het merk van de vereniging Projectgroep Diana Woets Olga Hogenbirk Siet Egas Repáraz

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Outline Zorgstandaard Kanker

Outline Zorgstandaard Kanker Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel. 0294 491 400

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Leven met blaas- of nierkanker (voorheen Vereniging Waterloop)

Jaarverslag 2014 Leven met blaas- of nierkanker (voorheen Vereniging Waterloop) Jaarverslag 2014 Leven met blaas- of nierkanker (voorheen Vereniging Waterloop) 1. Algemeen Leven met blaas- of nierkanker is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker, kanker aan het

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

1. Voorwoord Activiteitenverslag Lotgenotencontact Informatievoorziening Belangenbehartiging...

1. Voorwoord Activiteitenverslag Lotgenotencontact Informatievoorziening Belangenbehartiging... Jaarverslag 2016 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Bestuursverslag... 4 2.1 Terugblik... 4 2.2 Ambities en realisatie... 4 2.2.1 Zorg voor blaas- en nierkanker verbeteren... 5 2.2.2 Fondsenwerving en regionale

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan en begroting 2015 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Samenhang, daadkracht en richting, doelstellingen en activiteiten voor 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van!

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 2016 2019 De lever en leverziekten: de NLV weet er alles van! Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren Overleverenoverlevenenoverlevenenoverleveren

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis: wat nu? U bent zelf, of in uw naaste omgeving geconfronteerd met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), ook wel polyposis genoemd.

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Leven met blaas- of nierkanker

Leven met blaas- of nierkanker Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Bestuursverslag... 4 2.1 Terugblik... 4 2.3 Ambities en realisatie... 5 2.3.1 Zorg voor blaas- en nierkanker verbeteren... 5 2.3.2. Fondsenwerving... 6 2.3.3.

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan 2016 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Inspireren, toerusten en verbinden doelstellingen en activiteiten voor 2016 2 Inhoudsopgave Voorwoord van

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

Doelstellingen kanker.nl in 2017

Doelstellingen kanker.nl in 2017 Doelstellingen kanker.nl in 2017 Relevantie kanker.nl Jaarlijks krijgen meer dan 100.000 mensen het nieuws dat ze kanker hebben. Op dit moment leven 538.000 Nederlanders met kanker. Deze aantallen groeien

Nadere informatie

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg.

Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Gezondheid s zorg Men verwart regelgeving met kwaliteitsbewaking in de zorg. Z o r g s Zorgstandaarden geven antwoorden Patiënten: weten welke zorg zij kunnen verwachten en hun bijdrage daarin Zorgverleners:

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Werkplan 2013 Missie Visie vanaf 2013 Perspectief

Werkplan 2013 Missie Visie vanaf 2013 Perspectief Werkplan 2013 Missie Naarmate de gedachten over en de uitwerking van de reorganisatie zich verder ontwikkelen, wordt duidelijker dat de missie van het DES centrum zich vanaf 2014 toespitst op twee zaken:

Nadere informatie

Beleidsplan. Living With Hope Amsterdam, 20 mei Beleidsplan Living With Hope Foundation pagina 1

Beleidsplan. Living With Hope Amsterdam, 20 mei Beleidsplan Living With Hope Foundation pagina 1 Beleidsplan Living With Hope 2017-2019 Amsterdam, 20 mei 2017 Beleidsplan Living With Hope Foundation 2017 2019 pagina 1 1. Positionering Living With Hope Foundation (LWH). De Living With Hope Foundation

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Fonds PGO Activiteitenplan

Fonds PGO Activiteitenplan Let op! Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Fonds PGO enplan Naam organisatie 1 Lotgenotencontact > U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 Nederlandse Meningitis Stichting 1. Inleiding De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is opgericht op 13 december 1996 met als doel informatie over meningitis/sepsis/encefalitis

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013

FINANCIEEL VERSLAG 2013 Opgericht 18 september 2001, Bilthoven KvK Utrecht 30175854 Kerkweg 43, 3603 CL Maarssen www.aangeborenhartafwijking.nl FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene grondslagen 2 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Stichting DES Centrum werkplan 2014

Stichting DES Centrum werkplan 2014 Stichting DES Centrum werkplan 2014 30 september 2014 1 Missie De missie van het DES centrum is in het kader van de reorganisatie in 2012/2013 aangepast. De nieuwe focus is tweeledig: 1. Optreden als kennis-

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland Jaarverslag 2012 1 Het boekjaar 2012 betreft de periode van 1 september 2011 (datum oprichting) tot en met 31 december 2012. Dit jaarverslag is vastgesteld door de Ledenraadpleging

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Samenvatting jaarrekening 2012 Utrecht, 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans per 31 december 2012 3 3. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Melanoom 2015-2020

Beleidsplan Stichting Melanoom 2015-2020 Beleidsplan Stichting Melanoom 2015-2020 18 juni 2015 Bestuur Stichting Melanoom Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie Stichting Melanoom 2 3. Doelgroep 2 4. Visie 2020 2 5. Doelstellingen 2020 3 a. Kwalitatief

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD Herziene versie 1 Beleidsplan 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 4 3. Strategie 7 4. PR en communicatie 9 5. Financiën 10 6. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2017 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? derde herziene uitgave augustus 2010. bestelcode: n01 is deze

Nadere informatie

U heeft een neuroendocriene tumor

U heeft een neuroendocriene tumor U heeft een neuroendocriene tumor en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP NET lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft een neuro-endocriene tumor (NET), uw leven staat op zijn kop.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>>

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>> >>, interne processen >> ondersteunt er om ons >> Gemotiveerde, creatieve organisatie die nog flexibeler moet worden om mee te kunnen met veranderingen in de markt, zoals prijsdruk, toenemende afhankelijkheid

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE GEFORMULEERD VANUIT PATIËNTPERSPECTIEF Alliantie Chronisch zieken: Astma Fonds De Hart&Vaatgroep Diabetesvereniging Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND 22 oktober 2012 Opgesteld door: T. Markus Goedgekeurd in bestuursvergadering 12 november 2012 Vastgesteld in de VR-vergadering van

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

U heeft alvleesklier kanker

U heeft alvleesklier kanker U heeft alvleesklier kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP ALVLEESKLIERKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft alvleesklierkanker, uw leven staat op zijn kop. Ongetwijfeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg

Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg Hoofdstuk 2. Visie op goede zorg Aanleiding Uit de jarenlange dagelijkse contacten met mensen met epilepsie op het kantoor van de EVN, tijdens activiteiten voor mensen met epilepsie in het land, in gesprekken

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s.

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s. AGENDA 2012: 1. Inleiding Agenda 2012 schets de programmalijnen waarlangs de Zorgbelangorganisaties in Nederland gaan werken aan het versterken van de positie van de cliënt in zorg en welzijn. Komende

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Nr 16 januari kunnen zijn op ónze Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Nr 16 januari kunnen zijn op ónze Patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Nr 16 januari 2017 Online versie Met de beste wensen voor 2017 In 2016 mochten we rekenen op de steun van ruim 1.100 leden en donateurs. Wat een geweldig aantal betrokkenen! Ook bijzonder blij zijn we

Nadere informatie

Inleiding. NSvG. De Kringen. De 2e Stemwinkel B.V.

Inleiding. NSvG. De Kringen. De 2e Stemwinkel B.V. Financieel verslag Inhoud Inleiding 5 NSvG Balans Exploitatierekening Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Accountantsverklaring 8 10 11 12 15 20 De Kringen

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie