Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan Utrecht, september 2012 Vereniging Waterloop maakt mensen met blaas- of nierkanker sterker en zorg beter

2 Colofon Titel Meerjarenbeleidsplan Tekst Bestuur Vereniging Waterloop Datum en Plaats Utrecht, september 2012 Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Profiel Vereniging Waterloop 5 3 Een foto van Vereniging Waterloop Interne Organisatie Kracht van de vereniging Aandachtspunten 7 4 Omgeving Kansen Bedreigingen 9 5 Strategische keuzes Positionering Inhoudelijke keuzes Organisatorische keuzes Financieel beleid Profilering 11 6 Concrete Doelstellingen Bijlage 1. Meerjaren begroting Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

4 1 Inleiding In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer mensen nierkanker vastgesteld en bij ruim 6000 mensen blaaskanker. Daarnaast is er een veel kleiner aantal specifieke kankersoorten aan de urinewegen. De incidentie neemt fors toe. Tussen 2000 en 2010 steeg het aantal geregistreerde gevallen van nierkanker van 1490 tot Het aantal gevallen van blaaskanker steeg van 4749 tot Urologische kankers worden iets meer vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. Jaarlijks overlijden ruim 2500 mensen aan nier- en blaaskanker. In totaal is er in Nederland bij tot mensen een vorm van kanker aan de urinewegen vastgesteld. Vereniging Waterloop is de patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker. De vereniging is opgericht in 2000 om mensen met blaas- of nierkanker te verbinden, de zorg te verbeteren en collectieve belangen te behartigen. Dit streven is nog steeds actueel. In dit meerjarenplan kijkt Vereniging Waterloop vooruit naar Op basis van onze missie en visie maken we een aantal strategische keuzen die we de komende jaren gaan realiseren. Namens het bestuur Vereniging Waterloop, Lisa Bracht, voorzitter 1 IKNL 2010 Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

5 2 Profiel Vereniging Waterloop Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. De kans op overleving neemt toe door vroegtijdige onderkenning, betere behandelingen, betere medicijnen en preventie. Voor patiënten betekent dit: je krijgt wat, je houdt het, je moet ermee leren leven. In de eerste fase na de diagnose kanker ligt de aandacht meestal op behandeling en overleven. In latere fasen verschuift de aandacht naar kwaliteit van leven met kanker. Dit leidt tot andere vragen en het stelt andere eisen aan de zorg. Hier wordt de patiënt co-producent van de oncologische zorg. Vereniging Waterloop is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas-, nier, pyelum-, ureter- en urethrakanker en is aangesloten bij de koepel Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK). De vereniging heeft op 1 januari leden en 19 donateurs. Missie Mensen met blaas-, nier-, pyelum-, ureter- en urethrakanker en hun deelgenoten verbinden, ondersteunen en sterker maken bij het omgaan met kanker. Daarbij is het collectieve belang de verbetering van de oncologische zorg. Hoe willen we onze missie in de komende periode realiseren? Onze doelstellingen proberen we te bereiken: - door ervaringen met elkaar uit te wisselen - elkaar onderling te steunen - vanuit patiëntenperspectief innovatie in de oncologische zorg zoveel mogelijk te initiëren en te stimuleren - de ervaringsdeskundigheid die in onze vereniging aanwezig is met overtuiging in te brengen in de contacten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere kankerpatiëntenverenigingen en tevens een stevige gesprekspartner te zijn. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

6 3 Een foto van Vereniging Waterloop 3.1 Interne organisatie Vereniging Waterloop kent een normale verenigingsstructuur. Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering. De ALV benoemt het bestuur, keurt het jaarverslag en de jaarrekening vast en toetst het beleid van het bestuur. De vereniging kent geen commissies of afdelingen. Wel is er een regio-indeling voor lotgenotencontact en informatievoorziening aan leden en hun deelgenoten. De werkzaamheden worden voor het overgrote deel uitgevoerd door vrijwilligers. 3.2 Kracht van de vereniging Betrokkenheid, ervaringsdeskundigheid Er is een grote betrokkenheid van de leden en er is een grote mate van ervaringsdeskundigheid. Daarbij kenmerkt de verenigingscultuur zich door een open en warme houding die vooral tot uiting komt op contactdagen en lotgenotenbijeenkomsten. Deze aanwezige bouwstenen zijn van belang voor de ambities die het bestuur van de vereniging in de komende jaren wil realiseren. Ambitie De vereniging wil een patiëntenorganisatie zijn die in het veld van de oncologische zorgverlening invloed heeft, kwaliteit en continuïteit biedt. Netwerk De vereniging heeft een breed netwerk. Er zijn goede contacten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere patiëntenorganisaties. De vereniging wordt vaak gevraagd om mee te denken over de inrichting van zorgtrajecten en de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitscriteria. Vereniging Waterloop doet dit zoveel mogelijk vanuit een innovatieve opstelling. Informatie en communicatie De vereniging is trots op de met ondersteuning vanuit de NFK in 2010 tot stand gekomen set kwaliteitscriteria voor de zorg aan mensen met blaas- of nierkanker en hun naasten. Het verenigingsblad Waterstanden en de website bieden een goed en gewaardeerd platform om informatie met elkaar te delen. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

7 3.3 Aandachtspunten Organisatiegraad en naamsbekendheid De organisatiegraad (aantal leden in relatie tot het aantal patiënten in Nederland) is laag: ongeveer 0,8 %. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn: zichtbaarheid en vindbaarheid van de vereniging. Uit het in april 2012 verrichte achterbanonderzoek komt onder anderen de vraag naar voren of de naam van de vereniging aansprekend en passend is voor patiënten met een vorm van urologische kanker. Bestuurlijke continuïteit De aard van de ziekte kanker brengt met zich mee dat vanwege gezondheidsredenen actieve leden helaas soms tijdelijk- moeten afhaken. De organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor de vereniging kunnen soms te belastend zijn. Dit gegeven leidt er onder anderen toe dat de gemeenschappelijke historie van de vereniging niet altijd goed gedeeld kan worden. Daarbij komt dat het voor een relatief kleine vereniging niet eenvoudig is om de capaciteitsproblemen op te vangen. Het waarborgen van de continuïteit en leiding van de vereniging is een belangrijk punt van zorg, omdat daarmee de samenhang in de organisatie onder druk komt. Financiering De vereniging is voor haar financiering afhankelijk van subsidies van de overheid en KWF Kankerbestrijding. De inkomsten vanuit contributies en andere bronnen zijn beperkt, maar onontbeerlijk. Duidelijke keuzes maken, prioriteren en professionaliseren Het realiseren van de ambities zal gezien de voorgaande punten een grote uitdaging zijn. De vereniging zal duidelijke en samenhangende keuzes moeten maken. Een professionele(re) attitude van het uit vrijwilligers bestaande bestuur is daarbij noodzakelijk. Ondersteuning van ingehuurde deskundigen (professionals) op specifieke gebieden kan daarbij soms geboden zijn. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

8 4. Omgeving De vraag of de zorg betaalbaar blijft in het licht van veranderde financieel - economische omstandigheden, technologische ontwikkelingen, gezond ouder worden en medisch-ethische vraagstukken bepalen in belangrijke mate de discussies met betrekking tot de gezondheidszorg. De vereniging opereert in een periode waarin ook de ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland zich in een snel tempo plaats vinden. Het is daarom niet alleen verstandig om te beschouwen welke kansen zich aandienen om als vereniging een goede positie in te nemen, maar ook te duiden welke aspecten tot alertheid nopen. 4.1 Kansen Samenwerking en pro-actieve houding Kanker.nl is een goed voorbeeld van samenwerking. De NFK biedt samen met KWF Kankerbestrijding en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de faciliteiten. De kankerpatiëntenorganisaties (KPO s) zorgen voor de inhoud en ervaringsdeskundigheid. Dit is van belang voor de continuïteit van de vereniging. De continuïteit kan worden versterkt door de samenwerking met andere urologische KPO s verder uit te bouwen. Inhoudelijk zijn er veel raakvlakken. Optimale benutting van de ervaringsdeskundigheid De vereniging wordt regelmatig benaderd door andere partijen om ervaringsdeskundigheid in te brengen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Andere partijen zijn bereid om hiervoor te betalen. Het te gelde maken (in de meest brede betekenis kan dit ook betekenen uitruil in samenwerkingsverbanden) van de deskundigheid binnen de vereniging biedt perspectieven in het kader van de ambities van de vereniging. Nieuwe subsidiesystematiek van KWF Kankerbestrijding De nieuwe subsidiesystematiek van KWF Kankerbestrijding biedt mogelijkheden om op termijn meer subsidie te ontvangen. Voorwaarde is dat voldaan wordt aan een aantal inhoudelijke en organisatorische eisen. In het proces van professionalisering en in samenwerking met de NFK lijkt dit haalbaar. Concentratie van informatie en voorlichtingsactiviteiten. De concentratie van oncologische zorg biedt kansen om activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en voorlichting te concentreren op een beperkt aantal plaatsen. Deskundigheid kan hier gebundeld worden. Kanker.nl wordt het digitale platform voor en door kankerpatiënten. Het biedt mogelijkheden voor voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

9 Kanker.nl is een herkenbaar uithangbord voor alle mensen met kanker in Nederland. Hierdoor neemt de herkenbaarheid en bereikbaarheid van KPO s toe. 4.2 Bedreigingen Kortingen overheidssubsidies Concreet is de afname van overheidssubsidie vanaf In 2015 ontvangt Vereniging Waterloop nog maximaal overheidssubsidie voor lotgenotencontact en voorlichting. Daarnaast heeft Vereniging Waterloop een voucher ter waarde van dat in samenwerking met 15 andere organisaties ingezet wordt voor het project De Kankerzorg: patiëntgericht en transparant. Gedwongen bundeling van KPO s Het overheidsbeleid is gericht op het creëren van sterke patiëntenorganisaties door bundeling. Dit kan leiden tot een door anderen opgelegde clustering van patiëntenorganisaties waarin zowel de vereniging als andere KPO s onvoldoende herkenbaar zijn. Anderzijds vormt de huidige versnippering van KPO s een probleem. Bestuurlijke kracht wordt ingezet voor tal van afstemmingsoverleggen. Het kader is verdeeld over verschillende organisaties die min of meer hetzelfde doen. Daarbij komt de maatschappelijke trend dat er minder mensen beschikbaar zijn voor structurele vrijwilligers activiteiten. Afnemende betekenis van de vereniging als platform voor lotgenoten Waar enerzijds juist de verenigingscultuur een belangrijke bouwsteen is voor het succes van de organisatie komen de traditionele organisatievormen van lotgenotencontact en voorlichting steeds meer onder druk te staan. De populariteit van het patiëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid leidt er daarnaast toe, dat steeds meer professionals zich hiermee bezig houden. Dit betekent dat de vereniging moet concurreren en innoveren met zeer beperkte middelen. Daarbij komt nog dat door digitalisering van de samenleving er allerlei nieuwe communicatievormen zijn ontstaan en is informatie veel toegankelijker geworden. Inhoudelijk blijft echter de behoefte aan contact en informatie bestaan, of neemt zelfs toe. Het is daarom belangrijk om nieuwe vormen te ontwikkelen. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

10 5 Strategische keuzes 2015 De vereniging komt aan de hand van de in de vorige paragrafen benoemde zaken tot de hieronder geformuleerde beleidskeuzes voor de periode Daarbij bestaat de overtuiging dat door de keuzes recht kan worden gedaan aan de hierboven geformuleerde missie. 5.1 Positionering - Intensieve samenwerking met andere KPO s op het gebied van urologische en gynaecologische kankers is voor de vereniging van belang. - Samenwerking met de NFK op het gebied van facilitaire diensten is noodzakelijk. Toekomstbeeld: De toekomstige organisatie is dé KPO op het gebied van urologische kankers, is zichtbaar en is een organisatie van, door en voor patiënten en hun deelgenoten. 5.2 Inhoudelijke keuzes - De vereniging zal zich meer richten op collectieve belangenbehartiging van haar doelgroep. - De geformuleerde kwaliteitscriteria actualiseren en op korte termijn omzetten in de methodiek van Kwaliteit inzicht. - De participatie in Kanker.nl versterken en intensiveren. Dit platform is goed toegankelijk voor lotgenoten, leden en hun naasten en derden. - Fysiek lotgenotencontact en voorlichting richt zich op bezoekers van poliklinieken voor urologische kankers, inloophuizen en andere organisaties die zich inzetten voor kankerpatiënten. - Telefonisch lotgenotencontact blijft beschikbaar via de lotgenotenlijn. - De ervaringsdeskundigheid van leden en deelgenoten structureel in brengen in het beleid van de vereniging. Hiermee kan de slag van denken en werken vanuit patiëntenperspectief gerealiseerd worden. 5.3 Organisatorische keuzes Het professionalisering van de vereniging en het realiseren van efficiencywinst zijn noodzakelijk om de ambities waar te maken. - In de komende jaren zal het bestuur van de vereniging van een uitvoerend bestuur de slag maken naar een bestuur op afstand. In de vereniging zullen Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

11 zowel vrijwillige als betaalde krachten aan de uitvoeringsorganisatie vorm moeten geven. Onder meer zullen de facilitaire diensten worden ondergebracht bij de NFK; waarbij overigens de vereniging de voorwaarden waaronder dit plaats vindt, bepaalt. - De verdeling van tijd, geld en middelen ten aanzien van de drie pijlers; informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact zullen worden geanalyseerd. Evenals de effectiviteit en efficiency van de huidige processen en organisatiestructuur in hoofdlijnen verdient de komende tijd aandacht. 5.4 Financieel beleid De realisatie van de ambities vereisen ook meer financiële middelen. Tegelijkertijd is ervoor gekozen om voor 2015 de contributie niet te verhogen. In de komende jaren zal het accent gelegd worden op het genereren van financiële middelen van derden. Te denken valt aan: - financiële bijdrage voor participatie in projecten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars - sponsoring door industrie. 5.5 Profilering De vereniging zal zich duidelijker profileren om beter zichtbaar, vindbaar en herkenbaar te zijn voor zowel mensen met blaas- of nierkanker, als voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het is gezien de matige bekendheid van de vereniging wenselijk dat er ook over de naamgeving opnieuw wordt nagedacht. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

12 6 Concrete doelstellingen De beleidskeuzes leiden tot de volgende concrete doelstellingen voor de periode Op bestuurlijk- organisatorisch- en financieel gebied: - Realiseren van een organisatiemodel met een bestuur op afstand en het vaststellen en implementeren van een Handboek Vereniging Waterloop in het kader van het waarborgen van de bestuurlijke continuïteit en de werkprocessen van de organisatie - Afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de facilitaire dienstverlening door de NFK, op het gebied van de administratieve, secretariële en beleidsmatige ondersteuning - Zorgen voor een sterkere profilering van de vereniging die tot uiting komt door de groei van het aantal leden tot minimaal 550 in Verbetering van de faciliteiten ten behoeve van het lotgenotencontact en het ontwikkelen van nieuwe vormen van lotgenotencontact en communicatie met patiënten en hun deelgenoten - De vereniging naar een organisatie op niveau 3 van de KWF subsidie- eisen laten groeien - De beschikbare projectvouchers in de komende drie jaar inzetten, in samenwerking met de NFK, in het project De kankerzorg patiëntgericht en transparant. Waarin gedurende deze planperiode de blaaskankermonitor, eenvoudige vorm, gerealiseerd zal worden - Werven van substantiële aanvullende fondsen voor projectontwikkeling. Voor wat betreft de positionering van de vereniging: - Realisatie van een samenwerkingsverband met andere KPO s op het gebied van urologische en gynaecologische kankers welke uiteindelijk zou kunnen leiden tot de totstandkoming van één KPO voor dit aandachtsveld. - In samenwerking met patiëntenorganisaties op het gebied van urologische kankers en de NFK een onderhouds- en ontwikkelingsprogramma voor kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief op te stellen. Op inhoudelijk gebied - Initiëren van structureel overleg met landelijke organisaties van zorgaanbieders over het regelmatig uitvoeren van patiënt-ervaringsonderzoek ter bevordering van de innovatie van de hoog complexe en multidisciplinaire- oncologische zorg. - Stimuleren van concentratie van hoog complexe en laag volume zorg van urologische kankers. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

13 Bijlage 1. Meerjaren begroting Meerjarenbegroting Vereniging Waterloop Baten Contributie 9.500, , , ,00 Subsidie PGO , , , ,00 Subsidie KWF , , ,00 Advertenties 1.000, , ,00 Sponsoring , , , ,00 Donaties 200,00 300,00 400, ,00 Projecten , , , , , , ,00 Lasten Verenigingskosten 7.000, , , ,00 Ondersteuning , , , ,00 Waterstanden , , , ,00 Lotgenotencontact , , , ,00 Voorlichting , , , ,00 Belangenbehartiging 6.000, , , , , , , ,00 Toelichting baten - De contributie opbrengsten zijn gebaseerd op een stijging van het ledenaantal: 2012 = 380, 2013 = 450, 2014 = 500, 2015 = De contributie bedraagt 25,00 gedurende de jaren 2012 tot en met De subsidie Fonds PGO wordt afgebouwd conform de beleidslijn. - De subsidie KWF Kankerbestrijding is gebaseerd op de nieuwe subsidieregeling voor KPO s en het voornemen om in 2013 te voldoen aan profiel 2. - In Waterstanden worden vanaf 2013 advertenties of advertorials geplaatst. - Aangenomen is dat de sponsoring door bedrijven wordt gecontinueerd. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

14 - Vanaf 2013 wordt rekening gehouden met extra inkomsten uit projecten. Hier staan extra uitgaven aan ondersteuning tegenover. Toelichting lasten - Verenigingskosten zijn kosten voor ALV, bestuur en instandhoudingskosten. Deze zijn geraamd op ongeveer 10 % van de omzet. - Ondersteuning zijn de kosten voor facilitaire en inhoudelijke ondersteuning. Aangenomen is dat deze toenemen naarmate de organisatie professioneler gaat werken. - De kosten voor het blad Waterstanden zijn redactie-, druk- en distributiekosten. - De kosten voor lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging zijn de activiteitenkosten van de betreffende werkgroepen. Meerjarenbeleidsplan Vereniging Waterloop

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Leven met blaas- of nierkanker (voorheen Vereniging Waterloop)

Jaarverslag 2014 Leven met blaas- of nierkanker (voorheen Vereniging Waterloop) Jaarverslag 2014 Leven met blaas- of nierkanker (voorheen Vereniging Waterloop) 1. Algemeen Leven met blaas- of nierkanker is een patiëntenvereniging voor mensen met blaas- of nierkanker, kanker aan het

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Outline Zorgstandaard Kanker

Outline Zorgstandaard Kanker Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel. 0294 491 400

Nadere informatie

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop

Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Communicatieplan voor de huidige Vereniging Waterloop Het verbeteren van de zicht- en vindbaarheid door te bouwen aan het merk van de vereniging Projectgroep Diana Woets Olga Hogenbirk Siet Egas Repáraz

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan en begroting 2015 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Samenhang, daadkracht en richting, doelstellingen en activiteiten voor 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Familiaire Adenomateuze Polyposis: wat nu? U bent zelf, of in uw naaste omgeving geconfronteerd met Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), ook wel polyposis genoemd.

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Samenvatting jaarrekening 2012 Utrecht, 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans per 31 december 2012 3 3. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting DES Centrum werkplan 2014

Stichting DES Centrum werkplan 2014 Stichting DES Centrum werkplan 2014 30 september 2014 1 Missie De missie van het DES centrum is in het kader van de reorganisatie in 2012/2013 aangepast. De nieuwe focus is tweeledig: 1. Optreden als kennis-

Nadere informatie

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur

BELEIDSPLA VPO 2011-2013. I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur BELEIDSPLA VPO 2011-2013 I. Inleiding - Missie - Visie - Organisatiestructuur II. Terugblik beleidsperiode 2005-2010 - De NVPO en het NPK - Realisatie NVPO beleid m.b.t. de organisatie III. Vooruitblik

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland Jaarverslag 2012 1 Het boekjaar 2012 betreft de periode van 1 september 2011 (datum oprichting) tot en met 31 december 2012. Dit jaarverslag is vastgesteld door de Ledenraadpleging

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? derde herziene uitgave augustus 2010. bestelcode: n01 is deze

Nadere informatie

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg

De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg De zeven voorwaarden voor goede stomazorg Ongeveer 30.000 mensen in Nederland hebben een stoma waar zij de rest van hun leven mee moeten leren leven en omgaan.

Nadere informatie

Inleiding. NSvG. De Kringen. De 2e Stemwinkel B.V.

Inleiding. NSvG. De Kringen. De 2e Stemwinkel B.V. Financieel verslag Inhoud Inleiding 5 NSvG Balans Exploitatierekening Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Accountantsverklaring 8 10 11 12 15 20 De Kringen

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE

KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE KWALITEITSCRITERIA BEWEEGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE GEFORMULEERD VANUIT PATIËNTPERSPECTIEF Alliantie Chronisch zieken: Astma Fonds De Hart&Vaatgroep Diabetesvereniging Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD Herziene versie 1 Beleidsplan 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 4 3. Strategie 7 4. PR en communicatie 9 5. Financiën 10 6. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Beleidsplan 2015-2018 Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Vertrekpassage 219 1118 AV Schiphol Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 2. Missie Stichting OLS 3. Stichting OLS: Wie zijn

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND 22 oktober 2012 Opgesteld door: T. Markus Goedgekeurd in bestuursvergadering 12 november 2012 Vastgesteld in de VR-vergadering van

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker

Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Wij maken het verschil voor mensen met (ooit) kanker Word ik weer beter? Wat betekent kanker voor mijn relatie? Wat kunnen wij voor ù doen? Leven met kanker Hoe gaat de behandeling verlopen? Word ik weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>>

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>> >>, interne processen >> ondersteunt er om ons >> Gemotiveerde, creatieve organisatie die nog flexibeler moet worden om mee te kunnen met veranderingen in de markt, zoals prijsdruk, toenemende afhankelijkheid

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun

1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Thea Brouwer 1. Introductie 2. Feiten over vermoeidheid 3. Persoonlijke ervaringsverhaal 4. Tips en adviezen 5. Hulp en steun Ervaringsdeskundige kanker en vermoeidheid Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Hoofdstuk 1 Inleiding/Historie In het jaar 2005 zijn Marja den Eerzamen en haar moeder Bettie Bruinsma, in Goedereede een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Beleidsplan 2014-2018 Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Vertrekpassage 219 1118 AV Schiphol Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 2. Missie Stichting OLS 3. Stichting OLS: Wie zijn

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 214 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN

GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN GESTANDAARDISEERDE EN GECONCENTREERDE ZORG VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN Een project van VSOP in samenwerking met Stichting Diagnose Kanker, Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten, Haemochromatose

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland met kennis én aantoonbare ervaring business development Aanleiding Aanleiding voor deze vacature is het voortijdige terugtreden van een van de bestuursleden vanwege

Nadere informatie

bestuurslid (verhinderd wegens ziekte) en heeft zich schriftelijk voor de voorstellen uitgesproken

bestuurslid (verhinderd wegens ziekte) en heeft zich schriftelijk voor de voorstellen uitgesproken Notulen van de consulterende ALV van Vereniging Woortblind d.d. 1 september 2014 Aanwezige leden: Marcel Koreman Gremmelt.???? Jeanne Voeren Roel Huizer Elisabeth v.d. Werf Jolanda Verwoerd Hans van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan NFK 2014. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Jaarplan NFK 2014. Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarplan NFK 2014 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Inhoud 2 1. Inleiding 3 4 2. Missie, visie en strategie 5 6 7 8 3. Betere kwaliteit van leven 9 o o o 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN

BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN POSTBUS 1188 3860 BD NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. BEGROTING 1. Ondertekening begroting over 2014 3 2. Begroting over 2014 4 3. Toelichting

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Osteoporose Vereniging

Osteoporose Vereniging Osteoporose Vereniging Financieel jaarverslag 2015 Doelstelling van de vereniging De Osteoporose vereniging heeft als doel de preventie en bestrijding van osteoporose in brede zin. De vereniging tracht

Nadere informatie

Inleiding 2 1. Uitgangspunten, visie en doelstellingen 3. 1.1 Visie 3 1.2 Doelstelling 3 2. Beleidsplan 2013-2015 5

Inleiding 2 1. Uitgangspunten, visie en doelstellingen 3. 1.1 Visie 3 1.2 Doelstelling 3 2. Beleidsplan 2013-2015 5 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Uitgangspunten, visie en doelstellingen 3 1.1 Visie 3 1.2 Doelstelling 3 2. Beleidsplan 2013-2015 5 2.1 Financieel gezonde organisatie 5 2.2 PR en Fondsenwerving 5 2.3 Professionalisering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574

Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574 1.2 Resultaten 1.2.1. Bespreking van de resultaten 2014 2014 2014 2013 2013 Begroting Verschil verschil Baten 120.614 113.000 7.614 142.188-21.574 Lasten Lotgenotencontact 41.291 37.000 4.291 33.700 7.591

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

Startdocument Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie)

Startdocument Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie) Startdocument Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie) Doel van ZIE is het behartigen van de belangen van (ouders van) kinderen met een moeilijk-instelbare epilepsie en bijkomende handicaps, levenslang

Nadere informatie

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen Patiëntenverenigingen Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) Veel mensen worden geconfronteerd met kanker. Wat doe je met die ervaring? Sommige overlevers of hun naasten willen wat

Nadere informatie

Beleid Sociale Media

Beleid Sociale Media Beleid Sociale Media Door Bettine Pluut, bestuurslid ehealth In nauwe samenwerking met de werkgroep ehealth Vianen, december 2011 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Wanneer we de kernelementen van het Chronic Care Model toepassen op de epilepsiezorg dan praten we over de

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Vereniging

Nederlandse Obesitas Vereniging Nederlandse Obesitas Vereniging Beleidsplan (2009-2012) Bestuur 2008-2009 Drs. Bertil van Kleef (Interim Voorzitter) Mevr. Mieke van Spanje (Vicevoorzitter, Belangenbeh.) Mevr. Dineke Willekes (Penningen)

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN. Beleidsplan VOKK 2010-2014 versie juni 2012

MEERJARENBELEIDSPLAN. Beleidsplan VOKK 2010-2014 versie juni 2012 MEERJARENBELEIDSPLAN 2010 2014 1 INHOUD 1. Inleiding Missie, Doelstellingen, Kernwaarden 2. Huidige situatie Leden, Organisatie en profiel, Organigram, Activiteiten, Inkomsten, 3. Resultaten beleidsplan

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan Stichting Olijf

Werkplan Stichting Olijf Werkplan Stichting Olijf 2015 Werkplan 2015 Stichting Olijf Visie Olijf wil (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten een veilige plek bieden, waarbij lotsverbondenheid, solidariteit, contact,

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie