brugge.be preventie Drugeducatief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "brugge.be preventie Drugeducatief"

Transcriptie

1 brugge.be preventie Drugeducatief aanbod voor scholen

2

3 Beste directies en ander onderwijzend personeel, Het onderwijs krijgt de belangrijke taak om jongeren mee te ondersteuning in hun ontwikkeling. Dit zowel op cognitief, als op sociaal en psychologisch vlak. Omdat jongeren in deze zoektocht naar zichzelf hun eigen grenzen en de grenzen van de samenleving aftoetsen, krijg je af en toe te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals het gebruik of misbruik van alcohol en/of andere drugs. Alcohol en ander drugs hebben een directe invloed op het functioneren van de leerling op school (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek...) én kan de ontwikkeling van de jongere en zijn kansen op een succesvolle schoolloopbaan beperken. Alcohol en andere drugs houden risico s in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling en de schoolomgeving (VAD, 2014). Er wordt dan ook vaak in de richting van de school gekeken om jongeren sterk te maken en hen de nodige kennis en vaardigheden aan te leren opdat ze een gezonde of slimme keuze maken tijdens de zoektocht naar zichzelf. Binnen de vakoverschrijdende eindtermen omtrent sociale vaardigheden vindt drugeducatie vaak zijn plaats. (Zoals bijvoorbeeld bij volgende VOET en: C2-6; C1-8; STAM-12 en STAM-1.) Stad Brugge wil de Brugse scholen dan ook ondersteunen in deze opdracht. Samen met de Werkgroep Onderwijs Drugpreventie werd een aanbod voor de Secundaire scholen uitgewerkt en gebundeld in deze brochure. Dit aanbod bevat zowel structurele als persoonsgerichte preventieactiviteiten, waar zowel het onderwijzend personeel, de ouders, als de leerlingen in aan bod komen. Hiermee hoopt Stad Brugge tegemoet te komen aan de vragen die er bij de Brugse scholen leven rond deze thematiek. Ook draagt de stad zo haar steentje bij in de aanpak van druggerelateerde overlast, zoals omschreven in Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (terug te vinden op www. brugge.be) De Werkgroep Onderwijs Drugpreventie en ikzelf wensen u alvast een preventief schooljaar toe! Renaat Landuyt Burgemeester

4 1. structurele preventie Experten geven aan dat effectieve preventie een beleidsmatige aanpak vereist, gekaderd binnen het pedagogisch project van de school, met aandacht voor 3 pijlers m.n.: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen (VAD, VIGez, 2013). Het is dan ook belangrijk om als school een Tabaks-, alcohol- en drugbeleid (kortweg een TAD-beleid) of een Drugbeleid Op School (DOS genaamd) op te maken dat niet louter uit regelgeving bestaat, maar dat gebaseerd is op die 3 pijlers.

5 Stad Brugge biedt daarom, in kader van structurele preventie, volgende zaken aan: a) Ondersteuning bij de opmaak van een tabaks-, alcohol- en drugbeleid op school. Om de school in deze opdracht te ondersteunen biedt Stad Brugge gratis een coach van de preventiedienst aan. Deze begeleidt de werkgroep doorheen dit proces door inhoudelijke expertise en methodieken aan te bieden. Op die manier kan er gezocht worden naar een consensus binnen de verschillende meningen van een schoolteam. Wie graag zelfstandig aan de slag wil zonder coach, kan een Draaiboek Drugbeleid opvragen bij de preventiedienst. Dit zowel voor het voltijdsonderwijs, centra DBSO als voor in de leertijd. b) Ondersteuning bij de evaluatie en actualisatie van het reeds bestaande tabaks-, alcohol- en drugbeleid op school. Om scholen te ondersteunen in de evaluatie en actualisatie van dit beleid, biedt Stad Brugge gratis een coach van de preventiedienst aan, die de school in dit proces kan begeleiden. Om te weten of uw beleid nood heeft aan een actualisatie werd een checklist DOS (drugbeleid op school) opgesteld, zodat u zelfstandig aan de hand van dit instrument kunt nagaan of een actualisatie aan de orde is. Een digitale versie van deze checklist DOS vindt u terug op de of kan opgevraagd worden bij de preventiedienst.

6 c) Leerlingenbevraging van VAD Benieuwd hoe het gebruik binnen uw schoolpopulatie zich situeert? De VAD-leerlingenbevraging biedt de school een zicht op het middelengebruik van de leerlingen (frequentie en hoeveelheid van gebruik, motieven, houding van vrienden, beschikbaarheid van illegale drugs,...). De bevraging is bovendien opgesteld volgens de pijlers van een drugbeleid (regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen) en geeft de school over elk van deze onderdelen informatie waarmee ze haar beleid kan uitwerken of bijsturen. Deelnemende scholen ontvangen een rapport op maat van de school en worden uitgenodigd voor een vorming. Scholen die meer info willen of zich willen inschrijven, kunnen contact opnemen met Sarah Melis (t

7 d) Ondersteuning bij de uitwerking van de pijler drugeducatie en preventie op school. De drugcoördinator van de preventiedienst biedt inhoudelijke informatie over bestaand materiaal en biedt advies of actieve medewerking aan de werkgroep van de school die de drugeducatie uitwerkt. Deze werkgroep bestaat uit een aantal leerkrachten per graad die samen het drugseducatieve aanbod van de school per graad opmaken en af te stemmen, zodat overlappingen of hiaten vermeden kunnen worden. VIGez en VAD hebben samen een leerlijn opgemaakt voor het basis- en secundair onderwijs, zodat scholen weten welke kennis, vaardigheden en attitudes aan bod moeten komen in de verschillende graden. Een digitale versie van deze leerlijn is terug te vinden op via of kan opgevraagd worden bij de preventiedienst. Specifiek voor BuSO scholen: Stad Brugge voorziet gratis een coach van De Sleutel Gent, die per schooljaar 1 BuSO school kan ondersteunen bij de vertaling van het bestaand materiaal naar de doelgroep en de uitwerking van het educatief aanbod op school voor de 3 graden. Inschrijven hiervoor kan via de preventiedienst. De school kan gratis voor een bepaalde periode De drugskoffer ontlenen bij de preventiedienst. Deze koffer biedt een overzicht van het bestaande educatief materiaal inzake tabak, alcohol en andere drugs voor de 3 graden van het secundair onderwijs. Door de inhoud kunnen leerkracht geprikkeld worden om zelf aan de slag te gaan met dit materiaal of zich hierdoor laten inspireren voor de opmaak van hun les of projectdag op school. Wie deze koffer wenst uit te lenen, kan hiervoor terecht bij de preventiedienst.

8 2. persoonsgerichte preventie Persoonsgerichte preventie wil zeggen: activiteiten die zichtbaar zijn voor de doelgroep (leerlingen), waarbij er interactief op een informerende of vormende wijze gewerkt wordt. Deze activiteiten kunnen rechtstreeks naar de leerlingen gericht zijn of onrechtstreeks via het onderwijzend personeel of hun ouders/voogden.

9 Stad Brugge biedt, in kader van persoonsgerichte preventie, volgende zaken aan: a) Voor onderwijzend personeel Infosessies op vraag van een school of scholen Uw school kan een gratis infosessie over een specifiek druggerelateerd thema aanvragen bij de preventiedienst. Een infosessie duurt ongeveer tussen de 30 en 90 minuten. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Methodisch gezien brengt een spreker zijn verhaal waarbij hij/zij minimale interactie zoekt met het publiek. Deze infosessies kunnen georganiseerd worden tijdens een personeelsvergadering, een pedagogische studiedag of tijdens/na de schooluren. Mogelijke thema s voor schoolpersoneel kunnen zijn: Jongeren en drugs, De invloed van cannabis op de hersenen, Een drugbeleid op school, wat houdt dit in? Wat met kinderen van druggebruikende ouders?, Drugtesten, wat mag een school doen? Vormingen op vraag van een school of scholen Uw school kan een gratis vorming over alcohol en andere drugs aanvragen bij de preventiedienst. Er worden 3 vormingen (elk van 3uur) voor het onderwijs aangeboden. Dit aanbod bestaat uit een modulair vormingsaanbod, waarbij module 2 en module 3 voortbouwen op de kennis uit module 1. Er zijn verschillende formules mogelijk: module 1 + module 2 of module 1 + module 3. Of een module apart of alle modules na elkaar (2 dagen). Module 1: Productinformatie: inzicht in de thematiek. In de eerste module wordt informatie over illegale en legale drugs aangeboden. De belangrijkste producten komen aan bod (uitzicht, werking, effect), maar ook de tendensen van druggebruik bij jongeren en het wettelijke kader worden besproken. Daarnaast staan we stil bij de invloed van drugs op het functioneren en de risico s op korte en lange termijn. Module 2: Praten over (il)legale drugs in de klas. Overzicht van het didactisch materiaal. Leerkrachten die de opdracht krijgen om te werken rond het thema alcohol en andere drugs in klasverband, vragen zich soms af wat de beste aanpak is. Met deze vorming reiken we een aantal handvaten aan. De deelnemers krijgen een overzicht van het bestaande preventiemateriaal,

10 gaan zelf aan de slag met de verschillende methodieken en wisselen ideeën en ervaringen uit met andere deelnemers. Module 3: Hoe omgaan met alcohol- en/of druggebruik bij leerlingen. Tijdens deze vorming ligt de nadruk op de vraag: Wat doe je als je denkt/ weet dat een leerling (il)legale drugs gebruikt? Hiervoor staan we stil bij de signalen van (il)legaal druggebruik en het bespreekbaar maken ervan. Om inzicht te krijgen in de thematiek worden begrippen als misbruik en problematisch gebruik besproken, net zoals de cirkel van gedragsverandering. Als laatste staan we stil bij de doorverwijzing: hoe en naar wie? Deze vorming is geschikt voor CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders en anderen die de begeleiding van leerlingen individueel opvolgen.

11 b) Voor ouders Universele preventie is slechts effectief als ook de ouders betrokken worden. Een school kan de ouders betrekken door hen op de hoogte te stellen van de alcohol- en drugseducatieve lessen of de projectdag dat rond dit thema georganiseerd wordt. Indien de school wenst de ouders te ondersteunen in hun pedagogische taak (m.n.: het opnemen van het thema alcohol en andere drugs binnen hun opvoeding), dan kan dit op twee manieren: Via het verspreiden van een informatieve brochure. Er bestaan drie brochures voor ouders: Drinken is geen kinderspel (Stad Brugge), Jongeren en druggebruik. Een leidraad voor ouders (Provincie West-Vlaanderen) en Als kleine kinderen groot worden. (VAD). Deze brochures kunnen opgevraagd worden bij de preventiedienst. Via het organiseren van een ouderavond: Als kleine kinderen groot worden. Op vraag van de school kan een vormingsavond voor ouders, m.n. Als kleine kinderen groot worden., georganiseerd worden. Dit is een gezinsgerichte, interactieve vorming ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Centraal staat het versterken van de beschermende opvoedingsvaardigheden van ouders, die er mee voor zorgen dat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en andere drugs. Dit is met andere woorden geen avond met productinformatie an sich. De vormingsavond duurt 2 à 3 uur, is ideaal voor 10 à 15 ouders en wordt gratis aangeboden door de preventiedienst. Indien er meer inschrijvingen zijn dan 10 à 15 ouders, dan kunnen we met meerdere vormingswerkers werken en de groep gaan opsplitsen.

12 c) Voor leerlingen i.k.v. drugeducatie Vanuit de Werkgroep onderwijs stimuleren we onderstaand aanbod voor de leerlingen inzake drugeducatie. We raden scholen aan om in alle graden het thema alcohol- en andere drugs (TAD) aan bod te laten komen volgens de leerlijnen, opgemaakt door VIGez en VAD. Deze leerlijnen zijn digitaal te vinden op of kunnen opgevraagd worden bij de preventiedienst. Het programma van De Sleutel (Unplugged) raadt aan om in de eerste en derde graad vooral tijdens de lessen te werken rond het thema TAD. In combinatie met een projectdag van een (halve) dag voor de tweede graad, waarbinnen een activiteit plaatsvind met als doel: het thema bespreekbaar maken. De preventiedienst raadt dan ook aan om onderstaand overzicht te hanteren bij de opmaak van drugseducatie op school, binnen de diverse graden. Voor de eerste graad: DRUGEDUCATIE IN DE KLAS Lespakket: Wedstrijd rookvrije klassen. (Logo Brugge-Oostende) Lespakket: Unplugged voor de 1ste graad. (De Sleutel Gent) Voor de tweede graad: PROJECTDAG Lespakket: Unplugged voor de 2de graad. ( De Sleutel Gent) Activiteit: Educatief theater Panda voor het 3de jaar. (Zamzam productie) Activiteit: Educatief Spel Rock Zero (VAD) Voor de derde graad: DRUGEDUCATIE IN DE KLAS Lespakket: Unplugged voor de 3de graad. (De Sleutel Gent) Lespakket: Crush. Werken met jongeren rond relaties, alcohol en cannabis. (VAD) Film: Requiem for a dream. (Cultuurcentrum Brugge)

13 Alle Lespakketten en educatieve spelen zijn terug te vinden in de drugskoffer voor het secundair onderwijs. Educatief theater Panda: Deze voorstelling is een ideale instap voor een gesprek tussen jongeren, ouders en leerkrachten, over de invloed van druggebruik op relaties. Het verhaal gaat over Bart en Heleen, twee jongeren tussen 15 en 18 jaar, die uit een vrij normaal gezin komen. Ze zien elkaar graag. Zoals vele jongeren van nu, experimenteren ook zij met drugs. Hoe gaan zij om met het smoren, welke gevolgen heeft dit voor zichzelf, voor hun relatie en hun omgeving? In de maand januari 2015 worden meerdere voorstellingen aangeboden door Stad Brugge voor het 3de jaar (of 1ste jaar van de 2de graad) van het Secundair onderwijs. Deze voorstellingen gaan door in de theaterzaal De Biekorf, Daverlo en de Magdalenazaal. Er wordt ook een avondvertoning voorzien voor de ouders in de Magdalenazaal. De kostprijs bedraagt 3 per leerling/ouder, begeleidende leerkrachten mogen gratis deelnemen. Inschrijven is verplicht. In het eerste trimester worden de exacte data medegedeeld en kan de school zich inschrijven bij de preventiedienst. Film Requiem for a dream: Deze film wordt op dinsdag 25 november 2014 (10u) en op donderdag 27 november 2014 (14u) aangeboden door Cultuurcentrum Brugge in samenwerking met vzw Lessen in het donker en Lumière. Informatie is terug te vinden op de website Vzw lessen in het donker biedt een herwerkte versie van de lesmap aan i.k.v. de nabespreking. Meer informatie hierover kan je vinden op: Indien gewenst kan er voordien een infosessie georganiseerd worden voor de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de nabespreking van de film. Dit zal na de inschrijvingen bevraagd worden bij de deelnemende scholen.

14 3. geïndiceerde preventie Als leerlingen reeds alcohol en/of drugs problematisch gebruiken dan hebben ze geen boodschap meer aan de universele preventie voor jongeren in het algemeen. De boodschappen of methodieken moeten aangepast worden aan hun specifieke situatie. Dit valt onder de noemer geïndiceerde preventie.

15 Stad Brugge ondersteunt het preventie aanbod van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (CGG NWVL) en Dagcentrum De Sleutel Brugge, gericht naar jongeren met een beginnend-problematisch gebruik. Zij organiseren een vroeginterventieprogramma: ViDA (CGG NWVL) en VIP (De Sleutel) genaamd. Dit preventieve aanbod bestaat uit psycho-educatie en ervaringsgericht lerende activiteiten. Dit voor jongeren uit het Secundair onderwijs die reeds alcohol en/of andere drugs gebruiken en waarbij de omgeving bezorgd is over dit gebruik. Deze jongeren zijn nog niet in contact gekomen met de drughulpverlening en hebben (vaak) zelf geen probleembesef. ViDA, voor jongeren met een beginnend-problematisch gebruik, biedt een programma aan bestaande uit 5 contactmomenten van telkens 3 uur. Dit aanbod wordt ofwel in groep ofwel individueel aangeboden. (CGG NWVL) VIP, voor jongeren met een reeds problematisch gebruik (misbruik of verslaving), biedt een programma aan van 10 weken waarbinnen de jongeren 3x per week naar De Sleutel gaan. (Dagcentrum De Sleutel Brugge) De doelstelling van bovenstaande vroeginterventieprogramma s is: jongeren te motiveren om hun gebruik te veranderen zodat mogelijke risico s op schade door hun gebruik vermeden of verminderd kunnen worden. De jongeren worden niet gedwongen om hun gebruik te stoppen. Dit is hun eigen keuze. Via VIDA of VIP kunnen ze deze keuze meer doordacht maken, met correcte informatie en verruimde inzichten. Mogelijks kunnen ze na het programma de beslissing nemen om zich verder te laten begeleiden binnen de (drug)hulpverlening. Wie meer informatie wenst kan contact op nemen met: ViDA: of t VIP: of t (Ruben De Schepper)

16 Contactgegevens Wie wil ingaan op één of meerdere activiteiten uit bovenstaand aanbod, contacteert hiervoor best de drugcoördinator van de preventiedienst. Haar contactgegevens zijn: Niek Vanmaeckelberghe, Drugcoördinator Stad Brugge Preventiedienst Blinde-Ezelstraat 1, 8000 Brugge t ,

brugge.be preventie Drugeducatief

brugge.be preventie Drugeducatief brugge.be preventie Drugeducatief aanbod voor scholen 2014-2015 Beste directies en ander onderwijzend personeel, Het onderwijs krijgt de belangrijke taak om jongeren mee te ondersteuning in hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg

Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg brugge.be drug preventie Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg - 1 - Beste directies en medewerkers, Naar goede gewoonte willen we voorzieningen en diensten binnen de bijzondere

Nadere informatie

Aanbod alcohol- en drugpreventie voor het secundair onderwijs scholen

Aanbod alcohol- en drugpreventie voor het secundair onderwijs scholen brugge.be PREVENTIE Aanbod alcohol- en drugpreventie voor het secundair onderwijs scholen 2015-2016 1 OVERZICHTSTABEL 1. Aanbod op vlak van structurele preventie p. 6 1.1. Een coach p. 6 1.2. Draaiboek

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie sherrie smith Dreamstime Stock Photos PREVENTIE CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

Aanbod tabak-, alcohol- en andere drugpreventie voor het secundair onderwijs Schooljaar

Aanbod tabak-, alcohol- en andere drugpreventie voor het secundair onderwijs Schooljaar brugge.be PREVENTIE Aanbod tabak-, alcohol- en andere drugpreventie voor het secundair onderwijs Schooljaar 2017-2018 Overzicht Ik wil beleidsmatig werken 4 1. Coaching 6 2. Het draaiboek 6 3. De evaluatiechecklist

Nadere informatie

Aan de slag met de leerlingenbevraging

Aan de slag met de leerlingenbevraging Aan de slag met de leerlingenbevraging Programma Introductie Resultaten VAD- leerlingenbevraging Actieplan DOS Introductie Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Preventie en hulpverlening Methodiek

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Aanbod alcohol-en drugpreventie en geestelijke gezondheid voor het secundair onderwijs

Aanbod alcohol-en drugpreventie en geestelijke gezondheid voor het secundair onderwijs Aanbod alcohol-en drugpreventie en geestelijke gezondheid voor het secundair onderwijs 2017-2018 Inhoud Voorwoord 3 Beleidsmatige ondersteuning 4 Activiteiten & vorming 6 Vorming of infosessies voor onderwijzend

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen V.U. Paul Van Deun VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016 D/2016/6030/3 De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd

Nadere informatie

Unplugged, van intentie tot implementatie. Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen?

Unplugged, van intentie tot implementatie. Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? Unplugged, van intentie tot implementatie Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? Drugbeleid op school Regelgeving Persoonlijke normen en waarden van de begeleiders Begeleiding Visie Educatie en structurele

Nadere informatie

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs V E R E N I G I N G V O O R A L C O H O L - E N A N D E R E D R U G P R O B L E M E N ( V A D ) W W W. V A D. B E Een beleid opzetten Middelengebruik

Nadere informatie

Aanbod alcohol-en drugpreventie en geestelijke gezondheid voor het secundair onderwijs

Aanbod alcohol-en drugpreventie en geestelijke gezondheid voor het secundair onderwijs Aanbod alcohol-en drugpreventie en geestelijke gezondheid voor het secundair onderwijs 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Beleidsmatige ondersteuning...4 2. Activiteiten gericht naar het onderwijzend personeel,

Nadere informatie

Drugs Expertise Team

Drugs Expertise Team brugge.be DRUG PREVENTIE Drugs Expertise Team Aanbod deskundigheidsbevordering Wanneer men geconfronteerd wordt met illegaal middelengebruik bij cliënten roept dit vaak heel wat vragen, twijfels en/of

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen VIGeZ 2013 i.s.m. VAD en Logo s Guido Van Hal Indicatorenmeting 2012 Rapport te raadplegen op www.vigez.be Op welke gezondheidsthema

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs V E R E N I G I N G V O O R A L C O H O L - E N A N D E R E D R U G P R O B L E M E N ( V A D ) W W W. V A D. B E Een beleid opzetten Middelengebruik

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

EN STRUCTURELE MAATREGELEN...

EN STRUCTURELE MAATREGELEN... 1 Inhoud 1. Visietekst verslavende middelen VTI Tielt... 3 2. Uitwerking van de eerste pijler:... 5 A. REGELS... 5 B. PROCEDURES... 7 3. Uitwerking van de tweede pijler: BEGELEIDING... 11 4. Uitwerking

Nadere informatie

Leerlijn drugs. 1 ste graad. tabak alcohol Illegale drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst alcohol Verslavende stof

Leerlijn drugs. 1 ste graad. tabak alcohol Illegale drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst alcohol Verslavende stof Leerlijn drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst tabak Samenstelling tabak(srook) Verslavende stof nicotine Sociale, gezondheids- en financiële effecten: - korte termijn effecten - lange

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Vormingsaanbod voorjaar 2015. Preventie gamen, tabak, alcohol, drugs en suïcide

Vormingsaanbod voorjaar 2015. Preventie gamen, tabak, alcohol, drugs en suïcide Vormingsaanbod voorjaar 2015 Preventie gamen, tabak, alcohol, drugs en suïcide OVERZICHT VORMINGEN VORMINGSAANBOD GAMEN, TABAK-, ALCOHOL EN DRUGPREVENTIE 5 FEBRUARI 2015 EEN RONDLEIDING IN DE WERELD VAN

Nadere informatie

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Voorstelling CAD Limburg Hulpverlening Enerzijds hebben wij bij de CAD verschillende hulpverleners ter beschikking. Dit zijn mensen die iedere dag bezig zijn met de begeleiding

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

SAMEN. gezondheidsbeleid op school. lekker Fris gezondheid & milieu kleuter. gezondheid beweging. CLB air@school. alcohol. projecten.

SAMEN. gezondheidsbeleid op school. lekker Fris gezondheid & milieu kleuter. gezondheid beweging. CLB air@school. alcohol. projecten. voeding lager geestelijke gezondheid PROJECTEN 2015-2016 gezondheidsbeleid op school proefkampioen CLB air@school alcohol SAMEN move XL leerlingen lekker Fris gezondheid & milieu kleuter leerkrachten tabak

Nadere informatie

Verslag scholenoverleg SO 12 maart 2015

Verslag scholenoverleg SO 12 maart 2015 Verslag scholenoverleg SO 12 maart 2015 Aanwezig: zie aanwezigheidslijst www.logokempen.be Locatie: Cardijnzaal campus.net in Turnhout: 12.30u 15.00u Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Nieuwe LOGO-projecten

Nadere informatie

Proceselementen gezondheidsbeleid

Proceselementen gezondheidsbeleid CHECKLIST Tabak Proceselementen gezondheidsbeleid Een gemotiveerd team: Personeel is gemotiveerd om rond roken te werken: beginnen met roken voorkomen en stoppen met roken stimuleren. Over het rookbeleid

Nadere informatie

TAD-BELEID OP SCHOOL E-SIGARET. Leen De Rooms

TAD-BELEID OP SCHOOL E-SIGARET. Leen De Rooms 1 TAD-BELEID OP SCHOOL E-SIGARET 13 okt 2017 Leen De Rooms 2 Drugbeleid op school (DOS) Waar denken jullie aan als je deze term hoort? 3 De zin van een DOS 4 Opbouw DOS 5 Succesfactoren 6 Werkgroep Mandaat

Nadere informatie

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL Lies D hont, Preventiedienst Brugge Niek Vanmaeckelberghe, CGG Middelpunt West-Vlaanderen Vooronderzoek 1. Probleemanalyse: Wat is het probleem

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket

Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket Wat beogen wij met preventie Uitstellen van het eerste gebruik Verminderen van de verslavingsproblematiek Beperken van de schade veroorzaakt door gebruik Uitstellen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Preventie suïcide en tabak, alcohol en drugs

Preventie suïcide en tabak, alcohol en drugs Preventie suïcide en tabak, alcohol en drugs Vormingsaanbod 2017 De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden binnen de provincie West-Vlaanderen ambulante hulp aan mensen met psychologische en/of

Nadere informatie

Studienamiddag 21/04/2015

Studienamiddag 21/04/2015 Studienamiddag 21/04/2015 SKILLVILLE: online leerplatform in de klas Hoe SKILLVILLE je kan helpen bij de vakoverschrijdende eindtermen Aanloop Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen.

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen. DRUGS Drugwegwijzer: alcohol tabak medicatie illegale drugs Inhoudstafel: Zoek je de juiste dienst? 4 Wil je informatie over drank, drugs, pillen, gokken? 5 Heb je een zoon of dochter die drugs gebruikt?

Nadere informatie

Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009

Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009 Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009 Christophe Kino Preventiewerker CAT Infopunt, deelwerking CGG ECLIPS Gent vzw Maat in de shit Situering CGG Eclips vzw CAT Infopunt Preventiehuis Curatiehuis

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Wat is skillville? Online multimediatool voor ontwikkelen van levensvaardigheden

Wat is skillville? Online multimediatool voor ontwikkelen van levensvaardigheden Wat is skillville? Online multimediatool voor ontwikkelen van levensvaardigheden Toepasbaar in diverse situaties: Lager onderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Hulpverlening. Skillville in

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Alcohol en andere drugs

Nieuwsbrief: Alcohol en andere drugs preventie Nieuwsbrief: Alcohol en andere drugs Preventiedienst Stad Brugge Najaar 14 [Editie 1, volume 1] Mei 2014: Voorstelling Actieplan alcohol en andere drugs (onderdeel van het SVPP 2014-2017) Om

Nadere informatie

aanstekelijk onderwijs

aanstekelijk onderwijs aanstekelijk onderwijs Als coöperatieve school werken leerlingen, hun ouders en het schoolteam democratisch samen. We geven leerlingen inspraak over hun leertraject en betrekken hen bij het hele schoolproject.

Nadere informatie

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school

Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school Reflectievragen bij het schoolbeleid voor het verantwoord omgaan met moderne communicatietechnologie Rita Van Durme Departement Onderwijs en Vorming Scholen Zoeken naar manieren om kinderen en jongeren

Nadere informatie

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE?

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? Kleur Bekennen - Studio Globo - Djapo GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? WERELDBURGERSCHAP IN DE VALIES VAN JOUW LAGERE SCHOOL! Oorlog in Syrië, vluchtelingen op de Middellandse Zee, klimaatonderhandelingen

Nadere informatie

Gezond Opvoeden LIES RACQUET, BACK TO BASICS, EETEXPERT, 2014

Gezond Opvoeden LIES RACQUET, BACK TO BASICS, EETEXPERT, 2014 Gezond Opvoeden LIES RACQUET, BACK TO BASICS, EETEXPERT, 2014 Project: = een website waarop ouders terecht kunnen met hun opvoedingsvragen over voeding, beweging en sedentair gedrag en over tabak, alcohol

Nadere informatie

verslavingspreventie binnen het onderwijs

verslavingspreventie binnen het onderwijs verslavingspreventie binnen het onderwijs In dit overzicht is per type onderwijs en de verschillende leeftijdsfasen te zien welke preventieve interventies er ingezet kunnen worden. De richtlijnen geven

Nadere informatie

Naar een voedingsbeleid op school

Naar een voedingsbeleid op school Naar een voedingsbeleid op school ing Jongeren en evenwichtig eten, het is niet altijd evident. Voor scholen is het een uitdaging om vanuit hun educatieve takenpakket hierbij een handje te helpen. De klaspraktijk

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren

Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren Alcohol- en druggebruik bij Vlaamse jongeren VAD-leerlingenbevraging Doel: aanvullend bij educatieve pakketten een zicht geven op middelengebruik bij leerlingen Survey, o.b.v. vragenlijst Gebaseerd op

Nadere informatie

De preventiedienst realiseert samenwerking en afstemming tussen betrokken partners via de driemaandelijkse adviesraad... 7

De preventiedienst realiseert samenwerking en afstemming tussen betrokken partners via de driemaandelijkse adviesraad... 7 Inhoudstafel 1. De stad Brugge wil in samenwerking met relevante actoren een integrale en gecoördineerde aanpak van het lokaal beleid alcohol en andere drugs realiseren. 1.1 De stad Brugge vervult een

Nadere informatie

Thema Subthema Benaming Wat? Omschrijving Foto

Thema Subthema Benaming Wat? Omschrijving Foto Thema Subthema Benaming Wat? Omschrijving Foto Alcohol Alcohol en jongeren: een bundel voor iedereen die rond dit thema aan de slag wil Werkmap Achtergrondinformatie over alcoholgebruik, productinformatie,

Nadere informatie

Preventie alcohol. in het. Basisonderwijs. Te vroeg? Lespakket: Lol zonder alcohol. Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen

Preventie alcohol. in het. Basisonderwijs. Te vroeg? Lespakket: Lol zonder alcohol. Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen Preventie alcohol in het Basisonderwijs Studiedag gezonde school, Logo Oost-Brabant Gwen Maris Preventiewerking TAD, CGG-VBO Te vroeg? Primaire preventie, voorbereiding op wat gaat komen Leren gezonde

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen Nieuwsbrief #3 Preventie CAW Noord-West-Vlaanderen VOORWOORD Op het einde van een eerder rustige en bij tijden Het Preventieteam ontwikkelde op vraag van de Stad zonnige zomervakantie werd Brugge opgeschrikt

Nadere informatie

Een nieuw licht op afvalbeheer

Een nieuw licht op afvalbeheer Een nieuw licht op afvalbeheer DOSSIER samen > motiveren Da s proper is een initiatief van FOST Plus vzw en komt voort uit de samenwerking tussen de gewesten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

1 CONCRETISERING RESULTAATSGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN

1 CONCRETISERING RESULTAATSGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN BIJLAGE 3: JAARPLAN 2013 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING en goedgekeurd door het agentschap, om gevoegd te worden bij de beheersovereenkomst van 15 maart 2012 voor de subsidiëring en erkenning van De Sleutel

Nadere informatie

preventie tabak, alcohol, drugs, gamen en suïcide

preventie tabak, alcohol, drugs, gamen en suïcide preventie tabak, alcohol, drugs, gamen en suïcide vormingsaanbod voorjaar 2016 De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden binnen de provincie West-Vlaanderen ambulante hulp aan mensen met psychologische

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Menukaart Ouder worden en alcohol

Menukaart Ouder worden en alcohol Menukaart Ouder worden en alcohol 1 Infosessie Ouder worden en alcohol De gevolgen van alcohol op je gezondheid neemt toe met de leeftijd. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet jongeren, maar wel vijftigers

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

ZO HERKEN JE DRUGPROBLEMEN (uit draaiboek drugbeleid op school van de VAD)

ZO HERKEN JE DRUGPROBLEMEN (uit draaiboek drugbeleid op school van de VAD) ZO HERKEN JE DRUGPROBLEMEN (uit draaiboek drugbeleid op school van de VAD) Hoe kunnen drugproblemen zich manifesteren? Drugbezit of onder invloed zijn op school, is slechts één manier waardoor een drugprobleem

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

De SEM-J in cijfers. Wat is de SEM-J?

De SEM-J in cijfers. Wat is de SEM-J? De SEM-J in cijfers 12-18 jaar Wat is de SEM-J? individuele begeleidingscontext op eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier: een ernstinschatting maken van het middelengebruik van de jongere & nood aan

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

2016-2017 SCHOOLGEZONDHEIDSBELEID

2016-2017 SCHOOLGEZONDHEIDSBELEID 2016-2017 SCHOOLGEZONDHEIDSBELEID Geef pit aan je schoolgezondheidsbeleid Gezondheid is een belangrijk item, ook bij jou op school! Met deze nieuwe editie van onze waaier heb je een direct overzicht van

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

WORKSHOP WERKEN MET TOOLKIT

WORKSHOP WERKEN MET TOOLKIT SYMPOSIUM asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische problematiek WORKSHOP WERKEN MET TOOLKIT Educatieve en begeleidingsmethodieken voor asielzoekers Vlaams expertisecentrum voor alcohol,

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

GIDS VOOR EEN DRUGBELEID OP SCHOOL

GIDS VOOR EEN DRUGBELEID OP SCHOOL GIDS VOOR EEN DRUGBELEID OP SCHOOL Hoe gaat de school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen? Colofon Auteurs Nina De

Nadere informatie

MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS

MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS Joke Gabriel Veerle Bex Inhoud MaPa Pondo Methodieken Contactgegevens MaPa MaPa WAAR STAAT MAPA VOOR? (Opvoedings)ondersteuning aan

Nadere informatie

Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf. Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer

Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf. Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer Preventie als basis voor een alcohol- en drugbeleid in het bedrijf Pleidooi voor een actief fase 2 -beleid op de werkvloer Marc TACK teamleider preventie CGG Eclips Gent ssies 2012-2013 Van waaruit? CGG

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen:

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: Actieplan Drugpunt, Berlare, Zele Het actieplan van Drugpunt Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: 1. Preventie van alcohol en andere drugs 2. Vroeginterventie Daarnaast: Essentiële randvoorwaarden

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Olaf Moens, 5-6 februari 2009 1 Van hulplijn tot consultant Het CLB en het gezondheidsbeleid op school Ceci n est pas un standaard gewicht Instrument

Nadere informatie

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO ZOALS IN VELE SCHOLEN IS KWALITEITSZORG VOOR EDUGO DE BRUG DE LAATSTE JAREN EEN GROEIEND AANDACHTSPUNT. STIJN GETTEMANS IS HIER ALS LEERKRACHT, COÖRDINATOR EN LID VAN HET BELEIDSTEAM OP VERSCHILLENDE MANIEREN

Nadere informatie

Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs)

Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs) Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs) GENEES EN GENOTSMIDDELEN Het thema genot -en geneesmiddelen niet evenwichtig gespreid is over het basis- en het secundair onderwijs. In het secundair

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid Logo Gezond + vzw Logo Gezond + vzw Milieu en gezondheid Valpreventie Borstkankeropsporing Vaccinaties 7 thema s Voeding en beweging Geestelijke gezondheid Tabak, alcohol en drugs Logo Gezond + vzw Netwerkorganisatie

Nadere informatie

Wat wil de leerkracht in 2016? Probleemgedrag aanpakken Zo weinig mogelijk extra tijd Eenvoudig implementeerbaar

Wat wil de leerkracht in 2016? Probleemgedrag aanpakken Zo weinig mogelijk extra tijd Eenvoudig implementeerbaar Wat wil de leerkracht in 2016? Probleemgedrag aanpakken Zo weinig mogelijk extra tijd Eenvoudig implementeerbaar Wat zijn onze criteria? Effectief. Via literatuurstudie op zoek naar evidentie Trainen van

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016 Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP Gezondheidsconferentie 2016 Probleem KOAP? Aandacht voor KOAP Herkenning geven Opgroeien in een gezin met stress en negatieve interacties Jonge

Nadere informatie

Mix & match: gezamelijke visie

Mix & match: gezamelijke visie Mix & match: gezamelijke visie Weten jullie waar jullie als groep voor staan, maar willen jullie graag nog een stap verder gaan? Werk dan een visie uit op alcohol- en druggebruik in de jeugdbeweging. Hierbij

Nadere informatie

NODENBEVRAGING HORECA

NODENBEVRAGING HORECA NODENBEVRAGING HORECA VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, wil nagaan hoe er in horecazaken in Vlaanderen omgegaan wordt met alcohol en andere drugs. Daarnaast willen we weten of u,

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie