Beroepsgeheim & Veilige Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsgeheim & Veilige Zorg"

Transcriptie

1 Beroepsgeheim & Veilige Zorg

2 Convant Beroepsgeheim & Veilige Zorg

3 Convant Beroepsgeheim & Veilige Zorg de partij: Rode Kruis Ziekhuis / Knemergastziekhuis / Spaarne Ziekhuis / Parnassia Bavo Groep, GGZinGeest, (GGD, Ambulancevervoer) / Opbaar Ministerie / Regiopolitie Knemerland Stichting Rode Kruis Ziekhuis, privaatrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Vondellaan 13, 1942 LE te Beverwijk, hierna te noem RKZ, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door mevrouw drs. M.A.A.. Acampo, Voorzitter Raad van Bestuur, Stichting Knemer Gasthuis, privaatrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Boerhaavelaan 22, 2035 RC te Haarlem, hierna te noem KG, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer H. Luik, Voorzitter Raad van Bestuur, Stichting Spaarne Ziekhuis, privaatrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Spaarnepoort 1, 2134 TM te Hoofddorp, hierna te noem SZ, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer W.0. Schreuder, Voorzitter Raad van Bestuur, Stichting Parnassia Bavo Groep (voorhe GGZ Dijk Duin), privaatrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Duinbosch 3, 1901 NT te Castricum, hierna te noem Dijk Duin, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer H. de Ve, Voorzitter Raad van Bestuur, Stichting GGZinGeest, privaatrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Lassusstraat 2, 1075 GVte Amsterdam, hierna te noem GGZinGeest, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door mevrouw S.T. van Lonkhuijz-Hoekstra, MBA MCM, Voorzitter Raad van Bestuur, Connexion Ambulance Services BV, privaatrechtelijk rechtspersoon, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer J.C. Nootebos, manager VZA, privaatrechtelijk rechtspersoon, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer C. Koemeester, hoofd VZA de GGD Knemerland, t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door mevrouw dr I. van derzande, directeur. het Arrondissemtsparket Haarlem, gevestigd aan het Simon de Vrieshof HA Haarlem, hierna te noem 'het O.M.', t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door de heer mr. B.W.J. Stesma, Hoofdofficier van Justitie, de Regiopolitie Knemerland, gevestigd aan de Koudhorn 2, 2011 JC te Haarlem, hierna te noem 'de regiopolitie', t deze rechtsgeldig vertegwoordigd door mevrouw J.A. van d Berg, Korpschef, verder te noem 'partij'

4 Convant Beroepsgeheim & Veilige Zorg overwegde: dat het O.M. de Regiopolitie het algeme belang di door de wet te handhav hulp te verl aan individuele burgers, ziekhuiz het algeme belang di door ms met gezondheidsproblem te behandel; dat het O.M. de Regiopolitie voor het oploss van strafbare feit of voor hun hulpverlde taak regelmatig om informatie verzoek van -of over- in één van de ziekhuiz of zorginstelling verblijvde of verblev hebbde patiënt / of verdacht; dat het O.M. de Regiopolitie in het kader van de hierbov vermelde tak soms ambtshandeling di te verricht t opzichte van in één van de ziekhuiz of zorginstelling verblijvde of verblev hebbde patiënt / of verdacht; dat deze recht plicht van het O.M. / de Regiopolitie soms op gespann voet staan met de recht plicht van e ziekhuis of zorginstelling; dat het algeme belang welk het medisch beroepsgeheim dit is dat e ieder zich voor medische hulp tot e ziekhuis of zorginstelling kan wd, zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn dat informatie omtrt zijn aanwezigheid zijn medische informatie bij ander dan de hulpverler bekd wordt; dat het individueel belang welk het medisch beroepsgeheim dit is dat medische informatie gelet op de privacy van de patiënt niet ongeoorloofd buit de medische zorginstelling wordt verstrekt; o dat het verstrekk van, al dan niet medische, informatie door ziekhuiz of zorginstelling, de daar werkzame arts andere bij de uitvoering van de behandelingsoverekomst betrokk ziekhuis- of zorginstellingsmedewerkers, gebeurt met inachtneming van de regels van het medisch beroepsgeheim; ' dat in algeme zin het geheimhoudingsbelang prevaleert bov het opsporingsbelang; dat bij de ziekhuiz (of zorginstelling, of: de ambulancedist, de instelling voor GGZ), het O.M. de Regiopolitie zoveel mogelijk duidelijkheid dit te bestaan over hun onderlinge positie in voorkomde situaties; dat bij ziekhuiz, zorginstelling, het O.M. de Regiopolitie behoefte bestaat aan onderlinge afsprak over gedragsregels voor e aantal regelmatig voorkomde situaties, waarbij zoveel mogelijk reking is gehoud met onderscheid belang wettelijke kaders; dat het uiteindelijke doel is dat de in dit convant in de bijbehorde bijlag vastgelegde afsprak beleid word in alle bij dit convant aangeslot organisaties geïntegreerd word in de interne process; dat door ziekhuiz, zorginstelling, de regiopolitie, het opbaar ministerie e gemeschappelijke inspanning geleverd wordt om de objectieve subjectieve veiligheidsgevoels, op e voor alle betrokk partij aanvaardbare norm te brg verder onderlinge werkafsprak te bekrachtig. dat tuss partij overestemming bestaat over de norm, zoals geformuleerd in de Handreiking Beroepsgeheim politie/justitie (bijlage 1), in het protocol Veilige Zorg (bijlage 2), XXX in het Protocol Ambulancedist (bijlage 3) in de Uitvoeringsmaatregel (bijlage 4) welke onderdeel uitmak van dit convant. dat de regels die in het Protocol Veilige Zorg per ziekhuis zorginstelling word overegekom voor alle ziekhuiz zorginstelling in grote lijn dezelfde zijn, maar dat deze regels per ziekhuis of zorginstelling tuss partij zo nodig kunn word aangepast aan de lokale situatie derhalve op onderdel van operationele aard van elkaar kunn verschill.

5 Convant Beroepsgeheim & Veilige Zorg kom het navolgde overe: 1. Partij gev uitvoering aan de inhoud van dit convant door middel van bijgevoegde Handreiking beroepsgeheim politie/justitie, door het Protocol Veilige Zorg, door het Protocol Ambulancedist (bijlage 3) alsmede door de Uitvoeringsmaatregel.welke vier bijlag deel uitmak van dit convant. 2. De contactperson bij de ziekhuiz, zorginstelling. Regiopolitie OM evaluer jaarlijks in oktober de afsprak die zijn gemaakt tuss partij coördiner waar nodig de contact tuss ziekhuiz zorginstelling erzijds O.M./Regiopolitie anderzijds. 3. Het initiatief tot evaluatie wordt gom door de Regiopolitie. 4. Indi nodig kan tusstijds, op verzoek van één van de partij, nadere afstemming plaatsvind over de afsprak zoals deze in dit convant zijn vastgelegd. 5. Dit convant kan door partij bij aangetekd schrijv tusstijds word opgezegd. 6. Partij sluit wederzijdse aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit dit convant uit. 7. Afsprak die in dit convant zijn vastgelegd word gehanteerd met inachtneming van recht plicht, zoals deze in de wet aan partij zijn gesteld. 8. Het convant Veilige Zorg - Beroepsgeheim politie/om wordt voor de duur van twee jaar aangegaan -na evaluatie- telks stilzwijgd voor de duur van één jaar verlgd. 9. Partij zull e gemeschappelijke inspanning lever om de in dit convant (inclusief bijlag) vastgelegde afsprak in de ziekhuiz alsmede voor, tijds na het vervoer van ziek gewond door de ambulancedist na te lev. 10. Bij inwerkingtreding van dit convant kom eerdere afsprak die in dit verband tuss partij zijn gemaakt te vervall. Aldus overegekom te Haarlem op 24 maart 2011.

6 Convant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Nams Stichting Rode Kruis Ziekhuis, mw. drs. M.A.A. Acampo Voorzitter raad van Bestuur Nams Arrondissemtsparket Haarlem, dhr. mr. B.W.J. Stesma, Hoofdofficier van Justitie Nams Stichting Knemer Gasthuis, dhr. H. Luik Voorzitter Raad van Bestuur Nams Connexxion Ambulance Services BV, dhr. J.C. Nootebos manager Nams Stichting Spaarne Ziekhuis, dhr. W.O. Schreuder Voorzitter Raad van Bestuur Nams VZA, dhr. C. Koemeester, hoofd VZA Nams Stichting Parnassia Bavo Groep, dhr. H. de Ve Voorzitter Raad van Bestuur Nams de GGD Knemerland, mw. dr I. van der Zande directeur Nams Stichting GGZInGeest, mw. S.T. van Lonkhuijz-Hoekstra, MBA MCM Voorzitter Raad van Bestuur Nams Regiopolitie Knemerland, mw. J.A. van d Berg Korpschef

7 Handreiking beroepsgeheim de regiopolitie / het Opbaar Ministerie

8 Bijlage 1 Handreiking beroepsgeheim de regiopolitie / het Opbaar Ministerie behord bij Convant Veilige Zorg - Beroepsgeheim politie/om tuss Spaarne Ziekhuis - Rode Kruis Ziekhuis - Knemer Gasthuis - (instelling voor GGZ, Ambulancevervoerders) Opbaar Ministerie - Regiopolitie Knemerland Inhoudsopgave I Beroepsgeheim: werkingssfeer 1. Zelfstandig beroepsgeheim 2. Afgeieid beroepsgeheim H Beroepsgeheim: algeme 3. Beroepsgeheim: zwijgplicht verschoningsrecht Beginsel van proportionaliteit subsidiariteit De arts beslist Omvang beroepsgeheim Handhaving 4. Verschoningsrecht Verschoningsrecht ook tegover politie Ge plicht Verschijningsplicht 5. Beroepsgeheim: na de dood ni Beroepsgeheim: praktische uitwerking bijzondere situaties 6. Verstrekk van medische gegevs 7. Bezoek/sprek van patiënt hor/aanhoud van patiënt 8. Patiënt pleegt strafbaar feit binn hulpverling Aangifte do Aangifte do van gedraging naast Arts getuige in e strafzaak Verschoningsrecht Einde behandelingsoverekomst Bewakers van patiënt Criteria voor opname in pittiair ziekhuis 9. (Voornem tot) pleg strafbaar feit door patiënt buit hulpverling Aangifteplicht 10. Patiënt heeft letsel opgelop: Aanvraagformulier Medische Informatie Aanvraagformulier

9 Bijlage 1 Handreiking beroepsgeheim de regiopolitie / het Opbaar Ministerie 11. Binntred politie / O.M. in ziekhuis Publieke ruimtes Contactpersoon Binntred voor hulpverling Binntred voor opsporingsactiviteit Binntred tijds behandeling Aanhouding Gebruik bijzondere opsporingsmethod 12. Voorgeleiding bij de rechter-commissaris 13. Afgifte inbeslagname van kleding/voorwerp bij (e vermoed van) e strafbaar feit 14. De politie / het O.M. wil patiëntgegevs bij arts in beslag nem Beslagverbod Uitzondering op beslagverbod Reikwijdte 15. Verdovde middel (Opiumwet) Behandeld arts Afgev aan politie Onderzoek in het lichaam Protocol afhandel vondst verdovde middel bij e patiënt Munitie 16. Waps munitie (WWM) Verbod waps munitie Verbod waps die bij patiënt / bezoeker word gevond Verbod waps in specifieke situaties 17. Beeld- geluidsopnam Toestemming van patiënt Conflict van plicht Dreiging patiënt Cameratoezicht 18. Kindermishandeling Meld bij Advies- Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Meld aan Raad voor de Kinderbescherming FARR-arts hulpverler bij zeddelict 19. Forsische geeskunde Forsisch arts in het ziekhuis Gemetelijk lijkschouwer/forsisch geeskundige

10 Bijlage 1 Handreiking beroepsgeheim de regiopolitie / het Opbaar Ministerie I. Beroepsgeheim: werkingssfeer Met e medewerker wordt hierbij gelijkgesteld: alle person die in het ziekhuis of de zorginstelling betaalde arbeid verricht. alle person die in het ziekhuis of de zorginstelling vrijwilligerswerk verricht. alle person die in het ziekhuis of de zorginstelling als stagiaire werkzaam zijn. 1. Zelfstandig beroepsgeheim E groot aantal medewerkers in het ziekhuis, bijvoorbeeld arts, verpleegkundig sommige paramedische beroepsbeoefaars, heeft e eig, uit de aard van hun beroep voortvloeid beroepsgeheim. 2. Afgeleid beroepsgeheim Andere medewerkers, zoals doktersassistt, portiers, receptionistes, secretaresses, co-assistt, fysici, biomedici, vrijwilligers, stagiaires telefonistes die beroepsmatig op de hoogte rak van gegevs van de patiënt hebb e afgeleid beroepsgeheim. Als de politie / het O.M. h badert, geld voor h dezelfde regels van het beroepsgeheim als voor arts, zoals in deze handreiking opgom. n. Beroepsgeheim: algeme 3. Beroepsgeheim: zwijgplicht verschoningsrecht Het algeme belang van het beroepsgeheim betekt dat e patiënt zich voor medische hulp tot e ziekhuis kan wd, zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn dat informatie over zijn aanwezigheid in het ziekhuis zijn medische gegevs bij ander dan de hulpverler bekd wordt. Individueel belang (bescherming van de persoonlijke privacy) algeme belang (onbelemmerde toegang tot de gezondheidszorg) vall bij het bewar van het medisch beroepsgeheim sam. Daarnaast is er e algeme belang van opsporing vervolging. De politie het O.M. di (ernstige) strafbare feit te kunn opspor vervolg. Hierbij moet soms voor de waarheidsvinding e beroep word gedaan op person werkzaam in de gezondheidszorg, omdat bepaalde informatie niet op e andere wijze is te verkrijg. Afsprak over het medisch beroepsgeheim word gehanteerd met inachtneming van recht plicht, zoals deze in de wet aan de partij zijn gesteld. Het beroepsgeheim bestaat uit de zwijgplicht het verschoningsrecht. De zwijgplicht geldt tegover iedere; het verschoningsrecht tegover de rechter, de rechter-commissaris de politie. Waarheidsvinding behoeft ge grond te zijn voor doorbreking van het beroepsgeheim: niet tijds het opsporingsonderzoek, niet tijds het gerechtelijk vooronderzoek niet ter terechtzitting. Dit is steeds ter afweging van de arts' 1 Met "arts" word alle person bedoeld met e zelfstandig beroepsgeheim.

11 Bijlage 1 Handreiking beroepsgeheim de regiopolitie / het Opbaar Ministerie Het beroepsgeheim kan doorbrok word als sprake is van: 1. Toestemming van de patiënt: als de patiënt of zijn vertegwoordiger toestemming geeft voor het opbaar mak van zijn gegevs aan de politie / het O.M. is de arts niet gehoud aan zijn beroepsgeheim. Het is echter aan de arts om - desgewst in overleg met de contactpersoon in het ziekhuis - te besliss of informatie wordt verstrekt. 2. Wettelijke plicht tot sprek: voorbeeld hiervan zijn bepaling in de Wet op de lijkbezorging, de Wet Infectieziekt de Euthanasiewet^. 3. Conflict van plicht: heeft de arts informatie over e patiënt die hij vanwege zijn beroepsgeheim niet mag prijsgev, maar komt hierdoor e ander zwaarwegd belang in gevaar, dan kan er voor de arts sprake zijn van e conflict van plicht. Het is aan de betrokk arts om te bepal welk belang prevaleert. Bijvoorbeeld wanneer e stomdronk patiënt na e bezoek aan het ziekhuis op zijn motor wil stapp. Als zijn veiligheid die van de andere weggebruikers alle kan word gegarandeerd door de politie in te schakel, dan mag de arts dat do. In geval van kindermishandeling zie hoofdstuk Besluit e arts, na afweging van diverse belang, om de politie te informer, dan dit hij zijn beroepsgeheim zo min mogelijk te schd. Er mog dus niet meer gegevs word verstrekt dan voor het doel strikt noodzakelijk is. De politie / het O.M. dit te word verzocht om gerichte vrag op schrift te stell, bij voorkeur vergezeld gaande van het Aanvraagformulier Medische Informatie (zie ). Het gev van informatie dit te word beperkt tot feitelijke gegevs, dus ge vermoeds of interpretaties. De arts maakt van zijn afweging van de verstrekte informatie aanteking in het medisch dossier. Beginsel van proportionaliteit subsidiariteit Bij het nem van de beslissing om het beroepsgeheim wel of niet te doorbrek dit de arts de volgde beginsel te betrekk: proportionaliteit: de schade als gevolg van de schding van het geheim moet in verhouding staan tot het voordeel dat de schding met zich brgt. Als het inschatt van het voordeel voor de arts lastig is, verdit het aanbeveling vertrouwelijk overleg te pleg met e collega of met de KNMG-artsinfolijn\ subsidiariteit: de arts dit zich de vraag te stell of de veiligheid van de patiënt of ander ook op minder ingrijpde wijze kan word beschermd dan door de politie in te licht. Als direct gevaar (dit is e acute levsbedreigde situatie) voor person echter alle kan word opgehev door e schding van het beroepsgeheim, dan is dat toegestaan. De arts beslist Het is niet de politie, rechter(-commissaris) of officier van justitie maar de arts zelf die beslist of hij zich op de zwijgplicht / het verschoningsrecht beroept of niet. Hij maakt daartoe e belangafweging tuss het beroepsgeheim belang, die in het gedrang kom bij het bewar van het geheim. Alle in gevall waarin de arts e knelijk onredelijke afweging maakt kan e rechter de beslissing van de arts overrul. Omvang beroepsgeheim Het beroepsgeheim omvat alle gegevs, die e arts in de uitoefing van zijn beroep over de patiënt te wet komt, ook niet medische aangeleghed zak die de arts buit de patiënt om te wet komt. 2 Voluit: Wet toetsing levsbeëindiging op verzoek hulp bij zelfdoding 3 Tijds kantoorur bereikbaar onder nummer

Convenant. Beroepsgeheim & Veilige Zorg

Convenant. Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg de partijen: Rode Kruis Ziekenhuis / Kennemergastziekenhuis / Spaarne Ziekenhuis / Parnassia

Nadere informatie

HANDREIKING CONVENANT STICHTING SAMENWERKENDE RIJNMOND ZIEKENHUIZEN / OPENBAAR MINISTERIE / REGIOPOLITIE ROTTERDAM RIJNMOND EN ZUID-HOLLAND-ZUID

HANDREIKING CONVENANT STICHTING SAMENWERKENDE RIJNMOND ZIEKENHUIZEN / OPENBAAR MINISTERIE / REGIOPOLITIE ROTTERDAM RIJNMOND EN ZUID-HOLLAND-ZUID HANDREKNG CONVENANT STCHTNG SAMENWERKENDE RJNMOND ZEKENHUZEN / OPENBAAR MNSTERE / REGOPOLTE ROTTERDAM RJNMOND EN ZUD-HOLLAND-ZUD nhoud 3 Voorwoord 05. Medisch beroepsgeheim (schema) binnenzijde kaft. Medisch

Nadere informatie

Zorgseminar Medisch beroepsgeheim

Zorgseminar Medisch beroepsgeheim Zorgseminar Medisch beroepsgeheim [Roermond 28 februari 2013] Een korte inleiding op het spanningsveld tussen het belang van waarheidsvinding en het medisch beroepsgeheim. Dave Mattheijs Officier van Justitie

Nadere informatie

Handreiking. Openbaar Ministerie /

Handreiking. Openbaar Ministerie / Handreiking CONVENANT Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen / Openbaar Ministerie / LANDELIJKE POLITIE EENHEID ROTTERDAM Wie Zelfstandig en afgeleid verschoningsgerechtigden I Medisch beroepsgeheim

Nadere informatie

Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan?

Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan? Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan? Dilemma s rond het beroepsgeheim 28 februari 2013 Mw. Mr. Dr. Nicole de Bijl Stafjurist Laurentius Ziekenhuis Roermond Te bespreken 1. Juridische uitgangspunten beroepsgeheim

Nadere informatie

Strafrecht in de zorg / Preventie

Strafrecht in de zorg / Preventie Strafrecht in de zorg / Preventie 7 oktober 2013 Mr. Marcel Smit en mr. Tina Sandrk Onderwerpen Inleiding Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie (OM) Gegevensuitwisseling IGZ en OM

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie

Nadere informatie

HANDREIKING BEROEPSGEHEIM. in het kader van de relatie. ziekenhuis politie

HANDREIKING BEROEPSGEHEIM. in het kader van de relatie. ziekenhuis politie HANDREIKING BEROEPSGEHEIM in het kader van de relatie ziekenhuis politie Informatie voor medewerkers van een ziekenhuis bij het 1 e contact met de politie mw. drs. E.J. Brouwer Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen-

Nadere informatie

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013 Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking politie en justitie Convenant gegevensuitwisseling

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

KNMG HANDREIKING BEROEPSGEHEIM EN POLITIE/JUSTITIE. Inleiding 2. I Beroepsgeheim: algemeen

KNMG HANDREIKING BEROEPSGEHEIM EN POLITIE/JUSTITIE. Inleiding 2. I Beroepsgeheim: algemeen KNMG HANDREIKING BEROEPSGEHEIM EN POLITIE/JUSTITIE Inleiding 2 I Beroepsgeheim: algemeen 1. Beroepsgeheim: zwijgplicht en verschoningsrecht 4 2. Verschoningsrecht 7 3. Afgeleid beroepsgeheim 7 4. Beroepsgeheim

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

Beroepsgeheim: waar liggen de grenzen? Mr. Yvonne Drewes, arts M&G KNMG. 23 april

Beroepsgeheim: waar liggen de grenzen? Mr. Yvonne Drewes, arts M&G KNMG. 23 april Beroepsgeheim: waar liggen de grenzen? Mr. Yvonne Drewes, arts M&G KNMG 23 april 2013 1 23 april 2013 2 Eed van Hippocrates Wat ik ook bij de behandeling, of ook buiten de praktijk, over het leven van

Nadere informatie

1 Aanleiding. 2 Melding. Conclusies Stappen Door wie? Voorwaarden. Laatste wijziging: 28-06-2010. Vindt familie / hulpverlener / omgeving

1 Aanleiding. 2 Melding. Conclusies Stappen Door wie? Voorwaarden. Laatste wijziging: 28-06-2010. Vindt familie / hulpverlener / omgeving Laatste wijziging: 28-06-2010 Procedure inbewaringstelling (ibs) machtiging voortzetting ibs Introductie E inbewaringstelling (ibs) is e spoedmaatregel om iemand bij onmiddellijk dreigd gevaar gedwong

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Geheimhouding van medische gegevens

Geheimhouding van medische gegevens Geheimhouding van medische gegevens Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP

Nadere informatie

Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident.

Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident. Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident. GGD-arts versus arts bij de GGD In plaats van GGD-arts wordt ook wel gezegd: de dienstdoende arts van de GGD de piketarts GGD de politie-arts

Nadere informatie

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Workshop Landelijk Congres Huiselijk Geweld 16 november 2009 Inhoud Waar hebben we het over Juridisch Kader Achtergrond Afweging: geheim doorbreken? Stappenplan Casusposities

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

1.3 Uitbetaling van het pgb vindt plaats op declaratiebasis door de Sociale Verzekeringsbank (trekkingsrecht).

1.3 Uitbetaling van het pgb vindt plaats op declaratiebasis door de Sociale Verzekeringsbank (trekkingsrecht). Uitvoeringsbesluit Maatwerkvoorziing beschermd won, maatschappelijke opvang vrouwopvang Wet maatschappelijke ondersteuning gemete Haarlem 2015 Burgemeester wethouders van de gemete Haarlem, gelet op de

Nadere informatie

Privacy- en samenwerkingsconvenant. Casusoverleg TBS Twente

Privacy- en samenwerkingsconvenant. Casusoverleg TBS Twente Privacy- samwerkingsconvant Casusoverleg TBS Twte januari 2016 1 PARTIJEN: 1. Stichting Transfore, onderdeel van de Dimce Groep, in dez rechtsgeldig vertegwoordigd door naam mw. T. Hdriks, (directeur bedrijfsvoering

Nadere informatie

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Boeven in het ziekenhuis Politie in het ziekenhuis Zorg vs. Opsporing Gouden uur

Nadere informatie

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie Handreiking Colofon Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),

Nadere informatie

Handreiking politie en justitie

Handreiking politie en justitie Handreiking politie en justitie NVZ vereniging van ziekenhuizen Publicatienummer 4-2004-002 Voorwoord Steeds vaker wordt de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) benaderd door leden met vragen over welke

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Jelgersma lezing 11 oktober 2016

Jelgersma lezing 11 oktober 2016 Jelgersma lezing 11 oktober 2016 het medisch beroepsgeheim R. H. Zuijderhoudt, gezondheidsjurist en psychiater/ psychotherapeut niet praktizerend Belangen? Niets in het kader van CGR maar: Centraal Tuchtcollege

Nadere informatie

Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg

Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg Inhoud Voorwoord 3 1 Medisch beroepsgeheim 5 1.1 Uitgangspunt medisch

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen. Studiekeuze 123. <Opdrachtnemer> inzake. Nationale Studenten Enquête

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen. Studiekeuze 123. <Opdrachtnemer> inzake. Nationale Studenten Enquête Distverlingsoverekomst ARVODI-2014 tuss Studiekeuze 123 inzake Nationale Studt Enquête NAW gegevs: Naam Adres Postcode Bijlag (reeds in het bezit van partij): 1. Beschrijvd documt d.d.

Nadere informatie

Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig.

Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig. Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig. Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg Inleiding Het is belangrijk dat binnen een zorginstelling bij strafbare feiten altijd aangifte wordt gedaan

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Convenant Gegevensuitwisseling Zorginstellingen Politie Openbaar Ministerie

Convenant Gegevensuitwisseling Zorginstellingen Politie Openbaar Ministerie Convenant Gegevensuitwisseling Zorginstellingen Politie Openbaar Ministerie Almere 3 november 2004 Convenant gegevensuitwisseling zorginstellingen en politie en openbaar ministerie Doel Het stroomlijnen

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat. Binnenvaart AL 834 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat. Binnenvaart AL 834 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat Binnenvaart AL 834 1Z*1ED De ondergetekenden: en Convenant Belastingdienst - Inspectie Verkeer en Waterstaat 1. P. W.A. Veld, directeur-generaal

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Convenant samenwerking netwerk in de regio Almere

Convenant samenwerking netwerk in de regio Almere Convant samwerking netwerk in de regio Almere Partij Gemete Almere, vertegwoordigd door Dhr. H. van Oost hoofd sociale zak Mind at Work, vertegwoordigd door Mw. drs E.J. Zeef algeme directeur de heer A.

Nadere informatie

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Florien van Woerden Juridisch Adviseur VvAA 28 oktober 2016 1 Vandaag bespreek ik: Beroepsgeheim in het nieuws Beroepsgeheim: Waarom? Wettelijk kader: hoofdregel

Nadere informatie

6. BEROEPSGEHEIM EN VERSCHONINGSRECHT.

6. BEROEPSGEHEIM EN VERSCHONINGSRECHT. 6. BEROEPSGEHEIM EN VERSCHONINGSRECHT. In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de vraag in welk opzicht het beroepsgeheim een rol kan spelen bij de aanpak van ernstige (seksuele) mishandeling.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 170 BRIEF

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445

Rapport. Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 Rapport Datum: 12 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/445 2 Klacht Op 5 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Arnhem, ingediend door de heer F. te Doorwerth, met

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim, de meldcode en zwijgplicht behorende bij de documenten over kindermishandeling, huiselijk geweld en. Reikwijdte MGG Functionaris medisch specialist verpleegkundige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Verkorte inhoudsopgave

Verkorte inhoudsopgave Verkorte inhoudsopgave 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENEGEZONDHEIDSRECHTELIJKEREGELINGENEN STRAFRECHT 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Informatieprotocol OM-IGZ

Informatieprotocol OM-IGZ Informatieprotocol OM-IGZ 1. Bestuursrechtelijk handhavingsbeleid De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van wetgeving op het gebied van zorgverlening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

Wie gelooft in privacy, gelooft in sprookjes!

Wie gelooft in privacy, gelooft in sprookjes! Wie gelooft in privacy, gelooft in sprookjes! Er was eens. Een kort verhaal door R.P. Wijne, 28 maart 2014 1 een patiënt 2 Medisch beroepsgeheim Hulpverleners hebben een beroepsgeheim: Art. 7:457 BW Art.

Nadere informatie

Klachtenregeling Capability

Klachtenregeling Capability Klachtenregeling Capability Capability Hogeweg 3 5301 LB Zaltbommel Tel.: 088-0450100 Fax: 088-0450199 Klachtenregeling Capability De Directie van Capability overwegende dat het in verband met een goede

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Arts vs. OM: Wanneer moet het beroepsgeheim wijken voor opsporing?

Arts vs. OM: Wanneer moet het beroepsgeheim wijken voor opsporing? Arts vs. OM: Wanneer moet het beroepsgeheim wijken voor opsporing? Masterscriptie Gezondheidsrecht Julie-Anne Prick 5978491 Juni 2013 Arts vs. OM: Wanneer moet het beroepsgeheim wijken voor opsporing?

Nadere informatie

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Constitutionele Zaken en Wetgeving Juridisch Advies Schedeldoekshaven 200

Nadere informatie

Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg

Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Medisch beroepsgeheim 4 1.1 Uitgangspunt medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht 4 1.2 Wie heeft een medisch

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens Patiënteninformatie Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens rkz.nl Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. U kunt daarbij denken aan

Nadere informatie

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding Rijksrecherche Rijksrecherche Voor objectieve waarheidsvinding Dagelijkse realiteit De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in openbare nieuwsberichten over

Nadere informatie

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over

Nadere informatie

Meldcode basisschool Achthoeven Schooljaar

Meldcode basisschool Achthoeven Schooljaar RK basisschool Achthoeven Perweide 5 5071 AC Udenhout Telefoon: 013-5112085 info@achthoeven.nl www.achthoeven.nl directeur René Los:rene.Los@tangent.nl MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Nadere informatie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie Afstemmingsprotocol De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Inleiding Indien naar een voorval zowel een

Nadere informatie

B. Algemene klachtenregeling voor de kinderopvang/peuterspeelzalen

B. Algemene klachtenregeling voor de kinderopvang/peuterspeelzalen B. Algemene klachtenregeling voor de kinderopvang/peuterspeelzalen Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog sprake is

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4646 26 maart 2010 Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood Categorie: Opsporing Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde verordening huisvesting onderwijs met een toelichting daarop.

Korte samenvatting van de wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde verordening huisvesting onderwijs met een toelichting daarop. Korte samvatting van de wijziging t.o.v. de eerder vastgestelde verording huisvesting onderwijs met e toelichting daarop. A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden Een Wegwijzer voor zorgprofessionals

Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden Een Wegwijzer voor zorgprofessionals Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden Een Wegwijzer voor zorgprofessionals Deze Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden is opgesteld door: KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-420 d.d. 28 november 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB 2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB Doel van de overeenkomst Bureau BIBOB (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking met bestuursorganen die bij het Bureau adviesverzoeken

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:5876

ECLI:NL:RBNNE:2015:5876 ECLI:NL:RBNNE:2015:5876 Instantie Datum uitspraak 17-12-2015 Datum publicatie 18-12-2015 Zaaknummer 18.670500-15 Rechtsgebied Bijzondere kmerk Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Omgaan met patiëntengegevens

Omgaan met patiëntengegevens Omgaan met patiëntengegevens Inleiding Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier (ook wel status genoemd) aanlegt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. K. Roos Telefoon 5113017 E-mail: kroos@haarlem.nl CS/BO Reg.nr. csbo/2006/1250 Te

Nadere informatie

Eén jaar KNMG-meldcode kindermishandeling Wat kan, wat mag, wat moet (niet) Juridische puntjes op de i

Eén jaar KNMG-meldcode kindermishandeling Wat kan, wat mag, wat moet (niet) Juridische puntjes op de i Eén jaar KNMG-meldcode kindermishandeling Wat kan, wat mag, wat moet (niet) Juridische puntjes op de i Prof. mr A.C. (Aart) Hendriks & mr drs M.P. (Mirjam) Sombroek - Van Doorm 4 september 2009 Significante

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Provinciaal Blacj. Ondermandaatbesluit OFGV 2016

PROVINCIE FLEVOLAND. Provinciaal Blacj. Ondermandaatbesluit OFGV 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blacj 2016-60 Nummer 1984163 Ondermandaatbesluit OFGV 2016 Gedeputeerde Stat van Flevoland mak gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algeme wet bestuursrecht gelet

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen G2010/51 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2010/51 Rep.nr. G 2010/51 6 december 2011 Def. 159 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft

Nadere informatie

Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek.

Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek. Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek Maart 2013 Vastgesteld door de algemene raad op 4 maart 2013 1 Voorwoord

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

Voordracht OM. in de strafzaak Bientu (PERS) Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao

Voordracht OM. in de strafzaak Bientu (PERS) Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao Voordracht OM in de strafzaak Bientu (PERS) Forum Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao Verdachten 1. R.A. dos Santos (500.00430/12) 2. Administratiekantoor Dollar N.V. (500.00119/15) 3. Jamaroma Lotteries

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 Rapport Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 2 Klacht Op 18 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Groningen, met een klacht over een gedraging van regionale

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Volledige inhoudsopgave

Volledige inhoudsopgave Volledige inhoudsopgave AFKORTINGENLIJST xi 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENE GEZONDHEIDSRECHTELIJKE REGELINGEN EN STRAFRECHT 5

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie