Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017"

Transcriptie

1 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017 Voorzitter Griffier Aanwezig CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL ChristenUnie GroenLinks Afwezig Mede aanwezig : dhr. H.H. Apotheker : mw. G. Stegenga : mw. P.B. van den Akker, dhr. D. Attema, mw. U. Attema-de Groot, dhr. P. Dijkstra, dhr. P. Greidanus, mw. A. Koster-Klijnstra, mw. R. Poiesz-Zijlstra, dhr. J. Steringa, dhr. P.K. de Vries, dhr. T. de Vries : dhr. J. Feenstra, mw. D. de Jong, dhr. J.D.A. Langbroek, mw. P. van der Veer, dhr. T. van de Wall : mw. C. Bergstra-Veldhuis, dhr. D.J.F. Blom, dhr. S. Rypma, dhr. K. Visser : dhr. H. Bandstra, mw. B.A. Miedema, mw. T. Tjalsma-de Wilde : dhr. F. Didden (vanaf uur), mw. C. van der Hoek, dhr. K.H. de Wind : dhr. B. van Dijk, dhr. J. Hoekstra : mw. J. Haagsma, dhr. K.J. Semplonius, dhr. P.F. Walinga, dhr. B.A. Walsma : mw. G. Horjus-Vos, dhr. L.A. van der Pol : mw. A. Kerver : dhr. A.T. de Vries (PvdA) dhr. J.S. Gerbrandy (FNP), mw. M. Vellinga (D66) : Wethouders mw. G. Akkerman, mw. M.E.T. Bakker, mw. S.C. van Gent, dhr. M. Offinga en dhr. D. Stoker en directeur-secretaris P. Zondervan 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. De voorzitter feliciteert, namens de raad, raadslid dhr. Blom (FNP) met de geboorte van dochter Marije. De vice-voorzitter, dhr. Visser (FNP), feliciteert, namens de raad, burgemeester Apotheker met zijn 35-jarig burgemeesterschap. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat: - agendapunt 9 (Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan 2017) overgeheveld wordt naar de hamerstukken; - bij agendapunt 13 (Fêststelle fan 'Uitvoering pilot MienskipsEnergie' en planologysk ynstimme mei in sinneweide yn Drylts) ter verduidelijking en het voorkomen van misverstanden,een kleine tekstuele aanpassing is gedaan op pagina 2 van de notitie. 3. Vragenuurtje - Dhr. Bandstra (VVD): heeft schriftelijke vragen gesteld - onderzoek naar mogelijkheden om in onze gemeente aan het Prinses Margriet kanaal een havenfaciliteit te creeëren. - Mevr. Attema (CDA) + GB-TTL: beheer Klameare Workum - Dhr. Van de Wall (PvdA): sportcarrousel Sneek Toezegging zie toezeggingenlijst Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag. 4. Vaststellen van de besluitenlijst van 2 maart 2017 De besluitenlijst wordt vastgesteld. Er wordt kennis genomen van de lijst met toezeggingen/acties. 5. Mededelingen Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 1

2 Bespreekstukken 6. Nieuwbouw Jumbo supermarkt Tinga Amendement GB-TTL 1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel: planologisch in te stemmen met het aangepaste plan voor het realiseren van een supermarkt aan de rand van de wijk Tinga door hieraan medewerking te verlenen via een omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit). 2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in: Voor de zomer de raad een nieuw toetsingskader ten aanzien van supermarkten voor te leggen en als gemeente aansluitend te toetsen of en op welke wijze het realiseren van een supermarkt aan de rand van de wijk Tinga binnen de gestelde kaders past. Toelichting: Op 16 mei 2013 heeft de raad de detailhandelsstructuurvisie Súdwest-Fryslân (hierna DSV) vastgesteld. In deze visie heeft de raad aangegeven welke kaders worden gehanteerd als het gaat om de ontwikkelingen in de detailhandel in onze gemeente. In de loop van 2015 kwam er zowel vanuit het college als vanuit de supermarktbranche zelf het verzoek om het beleid omtrent supermarkten nog eens tegen het licht te houden. Het beleid in de DSV gaf volgens de ondernemers onvoldoende scherpte voor het maken van investeringsbeslissingen. Daarnaast bood het beleid te veel ruimte voor interpretatie waardoor afzonderlijke gevallen niet altijd op dezelfde manier werden beoordeeld. Het is niet wenselijk om nu te beslissen over het realiseren van een supermarkt aan de rand van de wijk Tinga. Ook zou het niet handig zijn geweest om nu te beslissen over een het realiseren van een cluster van drie supermarkten in Bolsward. Zonder zicht op een eenduidig toetsingskader voor supermarkten zouden wij dan vooruitlopen op een koers welke ons nu nog niet bekend is. Daar er verschillende plannen voorliggen, is het noodzakelijk op zeer korte termijn helderheid te bieden aan ondernemers en andere belanghebbenden. Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Stemverhouding CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL CU GL TOTAAL Voor Tegen Planologisch in te stemmen met het aangepaste plan voor het realiseren van een supermarkt aan de rand van de wijk Tinga door hieraan medewerking te verlenen via een omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit). Het besluit wordt genomen met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Stemverhouding CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL CU GL TOTAAL Voor Tegen Poiesz Stemverklaring mevrouw Poiesz (CDA): Aan de hand van de ingekomen stukken en alle insprekers stem ik tegen dit voorstel in het belang van alle sporters, alle gebruikers en de bewoners rondom het sportpark Tinga. De nieuwe supermarkt aan de rand van de wijk en aan de weg op zichtlocatie zal niet alleen de wijk Tinga voorzienend zijn, maar ook de omgeving. En dat betekent een verzwakking van het Boschplein. Dat is niet gewenst en daarom stem ik tegen het voorstel. 2

3 Motie D66, FNP, VVD Gehoord de beraadslaging; overwegende dat: - De nieuwbouw van de Jumbo supermarkt in de wijk Tinga veel reacties oproept. O.a. vanuit het sportpark, wijkgebouw etc. - Er in de wijk Tinga / rakend aan de wijk Tinga meerdere projecten lopen die in meer of mindere mate met elkaar verbonden zijn. (sportpark, supermarkt, woningbouw, etc.) - Het van belang is voor zowel de raad als de bewoners van de wijk om inzicht te hebben in de veranderingen in de wijk Tinga. Dictum: roept het college op - Een integraal (beeld)plan op te stellen voor de wijk Tinga waarin alle veranderingen in de wijk inzichtelijk worden gemaakt. - Dit beeldplan voor het zomerreces aan de raad te doen toekomen via actieve informatie. en gaat over tot de orde van de dag. De motie wordt aangenomen met 29 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Stemverhouding CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL CU GL TOTAAL Voor Tegen Poiesz Bedrijventerrein De Hemmen III Amendement PvdA, CDA en VVD 1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel: 2. Te besluiten in te zetten op de ontwikkeling van een bedrijventerrein van ongeveer 17 hectare bij Sneek op de locatie De Hemmen III. 3. In het traject van afspraken met de provincie het college de opdracht te geven met kracht en voorrang in te zetten op de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Hemmen III bij Sneek. 4. Op basis van hetgeen onder 1 t/m 3 is genoemd de besluitvorming over de financiële dekking / financiële scenario's voor te bereiden en in verband daarmee de verdere uitwerking van het plan ter hand te nemen. 5. Een krediet van beschikbaar te stellen voor verdere planvoorbereiding en dit krediet 2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in: 2. Een krediet van beschikbaar te stellen voor verdere planvoorbereiding en dit krediet 3. Daarbij de financiële dekking / financiële scenario's voor te bereiden en in verband daarmee de verdere uitwerking van het plan ter hand te nemen. Toelichting: In de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten is op 21 maart jl. discussie gevoerd over het raadsvoorstel Bedrijventerrein De Hemmen III. Door het beschikbaar stellen van een krediet wordt nu een eerste financiële stap gezet voor verkenning van mogelijkheden en realisatie. Er is sprake van een start moment met een bijbehorend startdocument, waarbij de gemeenteraad in vervolg van het traject nauw 3

4 bij de planvorming en besluitvorming betrokken zal worden. In het voorliggende raadsvoorstel hebben de punten 2 en 3 daartoe geen toegevoegde waarde en kunnen komen te vervallen. Het amendement wordt unaniem aangenomen. Amendement GB-TTL 1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het raadsvoorstel: 2. Te besluiten in te zetten op de ontwikkeling van een bedrijventerrein van ongeveer 17 hectare bij Sneek op de locatie De Hemmen III. 3. In het traject van afspraken met de provincie het college de opdracht te geven met kracht en voorrang in te zetten op de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Hemmen III bij Sneek. 4. Op basis van hetgeen onder 1 t/m 3 is genoemd de besluitvorming over de financiële dekking / financiële scenario's voor te bereiden en in verband daarmee de verdere uitwerking van het plan ter hand te nemen. 5. Een krediet van beschikbaar te stellen voor verdere planvoorbereiding en dit krediet 2. Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit genoemd onder 1. als volgt te wijzigen in/aan te vullen met: 2. Te besluiten in te zetten op de ontwikkeling van een bedrijventerrein van ongeveer 17 hectare bij Sneek op de locatie De Hemmen III met dien verstande dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein enkel bedoeld is voor bedrijven met een bebouwd oppervlakte van minimaal 0,5 hectare en rekening wordt gehouden met de uitgangspunten zoals benoemd binnen het Landschapspark Folsgare. 3. In het traject van afspraken met de provincie het college de opdracht te geven met kracht en voorrang in te zetten op de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Hemmen III bij Sneek. 4. Op basis van hetgeen onder 1 t/m 3 is genoemd de besluitvorming over de financiële dekking / financiële scenario's voor te bereiden en in verband daarmee de verdere uitwerking van het plan ter hand te nemen. 5. Een krediet van beschikbaar te stellen voor verdere planvoorbereiding en dit krediet Toelichting: Voor veel bedrijven zijn er voldoende mogelijkheden om in- en uit te breiden op bestaande bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Bovendien werkt onze gemeente in F4-verband samen met naburige gemeenten en kan het dus niet de bedoeling zijn onnodig te concurreren de gemeenten waarmee wij op economisch gebied samenwerken. Ook is het niet wenselijk onnodig te concurreren reeds bestaande bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Het amendement wordt ingetrokken. 2. Een krediet van beschikbaar te stellen voor verdere planvoorbereiding en dit krediet 3. Daarbij de financiële dekking / financiële scenario's voor te bereiden en in verband daarmee de verdere uitwerking van het plan ter hand te nemen. 4

5 Motie GL Er is al lange tijd gediscussieerd over de Hemmen III. Dat betreft zowel de noodzaak, de plaats en de omvang. De locatie aan de rand van IJsbrechtum is ingeruild voor een locatie richting Folsgare. Uit onderzoek blijkt, dat er op termijn te weinig (grotere) locaties beschikbaar zijn voor onze gemeente. Er worden inmiddels de nodige inspanningen verricht om de nog beschikbare locaties in te vullen, evt zelfs door uitruilen. Samenwerken met bijvoorbeeld de buurgemeente De Fryske Marren is alleen op beperkte schaal mogelijk, zo geeft het college aan. Dorpsbelang Folsgare geeft aan akoord te kunnen gaan met deze lokatie van de Hemmen III. Voorwaarde is dat de gemeente zich houdt aan de in de notitie aangegeven voorwaarden: omvang van 17 ha, behoud oude watersingels, behoud terp, etc. Dorpsbelang Folsgeare wijst op een wat ouder bestaand plan van een landschapspark (van Atelier Fryslân) als invulling van de groene zône tussen Sneek en Folsgare. Daar staat het college welwillend tegenover, zo blijkt uit de bespreking in de commissie. Wat is er nu mooier dan een andere ambitie mee te nemen bij de landschappelijke inpassing van Hemmen III?! Súdwest-Fryslân wil al langer meer duurzaam en energieneutraal worden. Kan die ambitie meegenomen worden bij de inrichting van Hemmen III? Dat zal bijvoorbeeld inhouden dat de bedrijven die zich hier willen vestigen, inspanningen moeten laten zien voor gebruik van niet-fossiele energie en bijvoorbeeld voor een zuinig watergebruik. Bij aanleg van de infrastructuur kan daarmee rekening worden gehouden. De Hemmen III kan dan een voorbeeld worden van een modern, duurzaam ingericht bedrijventerrein. Vraagt het college: - bij de inrichting van de groene bufferzone tussen Sneek en Folsgare het plan van Atelier Fryslân als uitgangspunt te nemen; - de nodige inspanningen te doen om een duurzaam, energie-neutraal bedrijventerrein Hemmen III te realiseren, dat goed past bij de inrichting van de groene zone tussen Folsgeare en Sneek ; - de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. en gaat over tot de orde van de dag. De motie wordt ingetrokken. 8. Bestemmingsplan "12 recreatie-woningen Gouden Boaijum te Heeg" 1. de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "12 recreatiewoningen Gouden Boaijum te Heeg" vast te stellen; 2. het bestemmingsplan "12 recreatiewoningen Gouden Boaijum Heeg" ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen; 3. te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO middBPgoboaiju-vast en tevens in die vorm is vastgesteld; 4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de grootschalige Basiskaart Noord Nederland; 5. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan "12 recreatiewoningen Gouden Boaijum te Heeg" vast te stellen. Het besluit wordt unaniem genomen. Er wordt ingestemd met het voorstel van het college om te toelichting van het bestemmingsplan "12 recreatiewoningen Gouden Boaijum Heeg" aan te passen, conform gespreksverslag van het overleg tussen de gemeente en indiener zienswijze. 9. Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan 2017 (hamerstuk) In te stemmen met het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan Uitvoeringsprogramma

6 10. Actieplan Uitstroom In te stemmen met het Actieplan Uitstroom Hiertoe beschikbaar te stellen voor het Actieplan Uitstroom 2017, Programma 1, incidentele projecten (fcl 61308). Deze lasten te dekken uit: - de beschikbaar gestelde kredieten uit reserves ad , - de decentralisatie-uitkering 2016 Verhoogde asielinstroom ad en de Algemene reserve ad De begroting 2017 overeenkomstig het voorstel te wijzigen. Het besluit wordt met algemene stemmen genomen, waarbij de fractie van SP wordt geacht te hebben tegengestemd. 11. Aanwijzing Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Súdwest-Fryslân Het Commissariaat voor de Media adviseren om de Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Het besluit wordt unaniem genomen. Moasje FNP, PvdA It beried heard; de mearwearde fan in lokale omrop sit yn it bringe fan lokaal nijs en it ferslaan fan lokale aktiviteiten; foar de measte ynwenners fan ús gemeente it Frysk harren memmetaal is of dat hja it Frysk goed behearskje; dat der net foldwaande romte foar Frysk bean wurdt yn de programmearring fan omroep Súdwest ; de wethâlder de omrop al in oantal kearen oansprutsen hat oer it brûken fan it Frysk yn e programmearring fan omroep Súdwest. yn betinken hâlde dat: Súdwest-Fryslân in meartalige gemeente is; de ried fan Súdwest-Fryslân de taalnota Frysk Fanselssprekkend! fêststeld hat. Diktum: ropt it kolleezje op om foar de kommende perioade in konvenant op te stellen tegearre mei de lokale publieke media-instelling Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân ; en nimt dêryn de folgjende betingsten oangeande it brûken fan it Frysk: 1. De posysje fan it Frysk by de omrop ferbetterje moat; 2. Wa t wend is it Frysk te praten hoecht him net te ferbrekken; 3. Dat op radio en tillefyzje likefolle omtinken foar it Frysk is. en giet oer ta de oarder fan de dei. De moasje wurdt oannommen mei 22 stimmen foar en 12 stimmen tsjin. Stimferhâlding CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL CU GL TOTAAL Foar Miedema 2 22 Tsjin

7 Motie GL en SP Gehoord hebbende dat: - De FNP in de commissie BenM gevraagd heeft naar meer gebruik van de Friese taal bij de omroep; - Omroep Súdwest tot nu toe geen (extra) budget heeft om nieuwe concepten uit te werken; - De omroep graag gehoor geeft aan de genoemde oproep en daarvoor drie programmaconcepten wil uitwerken: een met Friestalige muziek; een vlogprogramma en een taalquiz; - De omroep erkend leerbedrijf is en veel met vrijwilligers en stagiaires werkt die niet altijd de Friese taal beheersen; - Extra inzet vrijwilligers in de drukke zomerperiode nodig is; - De reiskosten toenemen; - Omroep Súdwest al geruime tijd met een (te) minimaal budget werkt; - Er meer afgedragen moet worden aan Buma Stemra; - Apparatuur niet meer gerepareerd kan worden en dus vervangen moet worden. Vraagt het college: - de vaste wettelijke bijdrage aan de omroep ter beschikking te stellen; - daarboven op een subsidie van tweemaal euro ter beschikking te stellen (zo mogelijk uit budget communicatie), nl voor 2017 en 2018; - de drie Friestalige projecten in maart 2019 samen met de omroep te evalueren. De motie wordt ingetrokken. Hamerstukken 12. Nota kapitaalgoederen De Nota kapitaalgoederen vast te stellen. 13. Vaststellen 'Uitvoering pilot MienskipsEnergie' en planologisch instemmen met een zonneweide in IJlst De notitie 'Uitvoering pilot MienskipsEnergie' vast te stellen en planologisch in te stemmen met een zonneweide in IJlst onder de voorwaarde dat: - het project voldoet aan de kaders genoemd in de notitie Uitvoering pilot MienskipsEnergie; - het project wordt gerealiseerd op één van de twee locaties zoals bijgevoegd bij dit voorstel. 14. Kredietaanvraag voor de invulling van de hoek 2e Oosterkade/-Leeuwarderweg te Sneek Voor de invulling van de hoek 2e Oosterkade/Leeuwarderweg te Sneek een krediet beschikbaar te stellen van ,-. Dit krediet te dekken uit de door de provincie Fryslân beschikbaar gestelde ISV-3 subsidie ( ,-), sanering subsidie ( ,-) en de bestemmingsreserve rehabilitatie "Pand Bouma"( ,-). Het besluit wordt met algemene stemmen genomen, waarbij de fractie van SP wordt geacht te hebben tegengestemd. Stemverklaring SP (mevr. Van der Hoek): Wij hebben vanaf het begin de kunstenaar Jaarsma gesteund in zijn strijd om het Boumapand te behouden. Er zijn twee onderzoeksbureaus geweest die het pand hebben afgekeurd. Toch hebben wij onze bedenkingen daarbij, omdat in beide gevallen de fundamenten goed zijn en naar ons inziens ook de benedenverdieping niet volledig is afgekeurd. Dus wij zijn van mening dat het pand behouden zou kunnen blijven als wij daar de benodigde gelden voor inzetten. 15. Sport in Beweging, Sport- en beweegbeleid Het sport- en beweegbeleid 'Sport in beweging' vast te stellen. 7

8 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld op 18 mei 2017, dhr. drs. H.H. Apotheker voorzitter mevr. G.W. Stegenga, raadsgriffier 8

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 15 december 2016

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 15 december 2016 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 15 december 2016 Voorzitter Griffier Aanwezig CDA PvdA FNP VVD SP D66 GB-TTL ChristenUnie GroenLinks Afwezig Mede aanwezig : dhr. H.H. Apotheker

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 30 april 2015

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 30 april 2015 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 30 april 2015 Voorzitter Griffier : dhr. H.H. Apotheker : mw. G.W. Stegenga Aanwezig CDA : mw. P.B. van den Akker, dhr. D. Attema, mw. U. Attema-de

Nadere informatie

Besluitenlijst Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 15 maart 2011

Besluitenlijst Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 15 maart 2011 enlijst Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten d.d. 15 maart 2011 Voorzitter : dhr. J. Steringa Commissiegriffier : dhr. B.C. Star Aanwezig CDA : dhr. Th. De Vries (plv. van dhr. G. Huitema), dhr. H.J. Greven,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst van 14 november 2017 ongewijzigd vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst van 14 november 2017 ongewijzigd vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 21 november 2017 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Stella van Gent (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

III III Hill Hill III INI NI II

III III Hill Hill III INI NI II Gemeente Súdwest-ĩrysìån Uw kenmerk: Ons nummer: U16.011294 III III Hill Hill III INI NI II Behandeld door: de heer A.A. Kits Telefoon: 14 0515 Ministerie van l&m T.a.v. Ontwerpstructuurvisie Postbus 30.316

Nadere informatie

Het college besluit de gewijzigde besluitenlijst d.d. 31 mei 2016 vast te stellen.

Het college besluit de gewijzigde besluitenlijst d.d. 31 mei 2016 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum Maandag 6 juni 2016 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Stella van Gent (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 25 september 2014

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 25 september 2014 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 25 september 2014 Voorzitter Griffier Aanwezig CDA PvdA FNP VVD SP D66 Totaal Lokaal Gemeentebelangen SWF ChristenUnie GroenLinks Afwezig Mede aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 10 november 2015 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 10 november 2015 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 17 november 2015 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Stella van Gent (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Zaaknummer : 117548 Raadsvergaderin : 7 april 2015 Agendapunt : g Commissie : Ruimte Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Collegevergadering : 24 februari 2015 Agendapunt : 8. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 9 februari 2016 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda -00Datum : 14 juni 2016 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes ( behalve agendapunt 8 ) Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Nr. 017.091.0006 Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Twenterand, gehouden op 11 juli 2017 vanaf 14:00 uur in de raadzaal. Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Afwezige leden: A.E.H.

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Hans van Huffelen secretaris-directeur

Hans van Huffelen secretaris-directeur Aan de leden van de gemeenteraad van Ameland Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Will Bakema regelgeving 20 mei 2014 vaststellen bestemmingsplan Buren Geachte leden van de raad, Hierbij bieden

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 11 en 12 december 2014

Besluitenlijst raad 11 en 12 december 2014 Raadsvergadering : 28 januari 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2015/001 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 11 december 2014 met voortzetting op 12 december 2014 Aanwezig: Voorzitter De heer A.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Agendapunt 5 2013-24 Aanwezig: J. Nielen (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017

Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Besluitenlijst Raadsvergadering 26 januari 2017 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 25 Dhr. G. Beukema, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier Aanwezig: Fractie 2014: : mw. S.A. Buiter-Dallinga, dhr. N. Boersma

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 26 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. D. van der Sleen Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 8-08-2006 Onderwerp: Voortgang procedures 'het Wapen van Utrecht'. Conceptbesluit: Samenvatting: - kennis te nemen van de ingediende

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 3 maart 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof

Nadere informatie

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 februari 2016 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : B. van de Weerd Secretaris : G. Hagelstein

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Besluitronde 23 mei

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: W. Berghuis, J.W.

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 16 februari 2016 10.00 16.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland Datum: 13 december 2016 en 15 december 2016 Aanvang: 19.30 uur Plaats: raadzaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Aanwezig:

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 26 september 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C, 7C,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 7 januari 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Openbare Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Locatie Stadszaal Stadhuis Aanvang 20.00 uur Sluiting 23.05 uur Afwezig m.k.: Mevrouw K. Amani-Ayan(SP) Voorzitter De heer R. van Schelven, burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. Een uitvoeringskrediet van beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van de Churchillhal

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. Een uitvoeringskrediet van beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van de Churchillhal RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-088 Onderwerp Krediet realisatiefase Churchillhal locatie en Anne Frank locatie Aan de raad, Onderwerp Krediet realisatiefase Churchillhal locatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 Aanwezig: drs. V.H. Kloos, voorzitter drs. P.F. J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven W. van Twuijver,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 5 juli 2016 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 5 juli 2016 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 12 juli 2016 Aanwezig Afwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Stella van Gent (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 24 maart 2015 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Sjoerd Tolsma (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie