Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO"

Transcriptie

1 Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids

2 Master Integraal Leiderschap Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie? 4 Opzet en inhoud van het programma 5 Het opleidingsprofiel 7 Didactisch concept 10 Het opleidingsschema 12 Toetsing en beoordeling 14 Praktische informatie 15 Literatuurlijst 16 Ervaringen van deelnemers 17 Algemene voorwaarden

3 Voorwoord Master Integraal Leiderschap /2016 Bij een succesvolle leidinggevende in het onderwijs is het denken en het handelen gericht op het beïnvloeden van de kwaliteit van de primaire processen en organisatieprocessen in de school, waardoor de totale performance van de school verbetert. Dit is in een steeds complexer wordende schoolomgeving een uitdagende opgave, want de leidinggevende stuurt meestal indirect: door bijvoorbeeld personeel te stimuleren om te werken in professionele leergemeenschappen en dat te faciliteren, door de structuur in de school aan te passen, door het beïnvloeden van cultuur en door het maken van resultaatafspraken met mensen. De leiderschapsopgave doet een beroep op de leiderschapscompetenties van de leidinggevende en vraagt van de leidinggevende dat hij zich voortdurend ontwikkelt en een goed beeld heeft van wat voor een leider hij is, wil zijn en welk leiderschap er nodig is in de schoolorganisatie. Een leidinggevende in het onderwijs koppelt zo zelfbewustzijn aan de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. De Master Integraal Leiderschap biedt leidinggevenden de mogelijkheid om leiderschapscompetenties te ontwikkelen op masterniveau in een opleiding waar leiderschapsontwikkeling en schoolontwikkeling hand in hand gaan. Wij verwelkomen u graag in onze opleiding. drs. Liduine Bremer algemeen directeur CNA 2

4 Inleiding De opleiding Master Integraal Leiderschap (MIL) is de eerste en langst geaccrediteerde professionele master op het gebied van leiderschap in het onderwijs. Het afronden van de opleiding geeft het recht om de titel Master in Educational Leadership (MEL) te voeren 1. Bij een professionele master is één van de eindtermen het kunnen verrichten van wetenschappelijk verantwoord praktijkonderzoek in de eigen school. De masteropleiding maakt deel uit van de Leiderschapsacademie van het Centrum voor Nascholing (CNA). CNA beschouwt vergroting van het lerend vermogen van individuen, teams en organisaties als de belangrijkste bron van ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In de Leiderschapsacademie van CNA vindt u alle opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten op het gebied van Leiderschap in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In het gehele aanbod van de academie is de visie van CNA op leiderschap, leren en onderwijzen nadrukkelijk aanwezig. 20 jaar schoolleidersopleidingen Deskundige opleiders Het opleidingsteam van de MIL bestaat uit ervaren opleiders en onderzoekers veelal met ervaring als leidinggevende in het onderwijs, die landelijke en internationale ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen en nauw samenwerken met de andere programma s van CNA. De opleiders zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de bekwaamheidsprofielen voor leidinggevenden in het onderwijs en zijn gewaardeerde gesprekspartners voor onderwijsbesturen als het om professionalisering en schoolontwikkeling gaat. Naast de opleiders wordt in de opleiding gebruik gemaakt van gastsprekers die tijdens hoorcolleges hun kennis delen over een specifiek deskundigheidsgebied. In deze programmagids vindt u alle informatie over de opleiding en de informatie die u nodig heeft om u in te schrijven voor de Master Integraal Leiderschap. Mocht u na het lezen van de gids nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, of bezoek een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Actuele informatie over de masteropleiding vindt u op de website CNA heeft zich bewezen als hoogwaardig professionaliseringsinstituut, waar sinds 1994 al meer dan 4000 leidinggevenden in het onderwijs met succes een opleiding hebben gevolgd. CNA was het eerste instituut in Nederland met een NVAO erkende masteropleiding voor schoolleiders: de Masteropleiding Integraal Leiderschap (MIL). Deze masteropleiding heeft met haar integrale insteek een brug weten te slaan tussen onderwijspraktijk en onderzoek. De masteropleiding wordt voortdurend geactualiseerd naar nieuwste inzichten verkregen uit onderzoek en stemt vanuit eigen visie af op ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. Een voorbeeld hiervan is dat de masteropleiding met ingang van 2014 werkt met de nieuwe leiderschapscompetenties zoals gehanteerd door de PO- en VO-raad. 1 Als gevolg van een wetswijziging zal de graad in de toekomst wijzigen van MEL in MA. Wanneer dit zal gebeuren is nu nog niet bekend. Dat zal te zijner tijd o.a. via de website worden gecommuniceerd. 3

5 Voor wie? Master Integraal Leiderschap /2016 Doelgroep De Masteropleiding Integraal Leiderschap (MIL) richt zich op leidinggevenden in het onderwijs die hun professionaliteit als integraal leidinggevende willen verdiepen en verbreden en op een onderzoeksmatige wijze leiding willen geven aan schoolontwikkeling gericht op de resultaten van het leren en ontwikkelen van leerlingen/deelnemers. De MIL staat open voor gemotiveerde leidinggevenden met leidinggevende ervaring en tenminste een HBO/bachelor niveau. Intakeprocedure Aan de hand van onze intakeprocedure bepalen we of de MIL de opleiding is die past bij uw mogelijkheden en wensen. Doelstelling Doelstelling van de opleiding is dat deelnemers aan het einde van de opleiding aantoonbaar de leiderschapscompetenties, zoals deze o.a. worden gehanteerd door de PO- en VO-raad, beheersen op masterniveau. Hierbij ligt een accent op het onderzoeksmatig leidinggeven, waarbij de leidinggevende een kritische opstelling cultiveert ten aanzien van alle vormen van kennis en inzicht waarop de schoolpraktijk en het schoolbeleid zijn gebaseerd. Dit houdt o.a. in dat de deelnemers die de MIL met succes hebben afgerond als leidinggevende een onderzoeksmatige attitude hebben, een onderzoeksmatige cultuur in de school kunnen bevorderen en een wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek kunnen uitvoeren in een schoolorganisatie. De MIL beoogt bij leidinggevenden een duurzame ontwikkeling in gang te zetten, een leerproces dat niet stopt na deelname aan de professionele leergroep. Competenties Onder competentie wordt verstaan: Het vermogen van een persoon om kennis, vaardigheden, attituden en beroepsidentiteit die relevant zijn voor een bepaalde beroepssituatie te verbinden aan persoonlijkheidskenmerken en om deze in te zetten op een geïntegreerde wijze, waardoor adequaat handelen in die beroepssituatie mogelijk wordt. De leiderschapscompetenties zijn: 1. Het creëren van een gezamenlijke visie en inrichting De leidinggevende kan richting geven aan de toekomst van de organisatie en creëert daarvoor commitment door leiding te geven aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren en onderwijzen. 2. Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces De leidinggevende kan in dialoog met medewerkers optimale condities realiseren voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken. (Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten.) 3. Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken De leidinggevende kan strategieën hanteren die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren en stimuleert onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling te realiseren. (Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.) 4. Strategisch omgaan met de omgeving De leidinggevende kan anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving en zet de omgeving doelbewust in om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. (Onder omgeving verstaan we bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties.) 5. Analyseren en probleemoplossen (hogere orde denken) De leidinggevende kan problemen creatief oplossen door zaken diepgaand te analyseren op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen. Hierbij is hij of zij in staat om verbanden te leggen met persoonlijke waarden en met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. 4

6 Opzet en inhoud van het programma Visie op leiderschap Leiderschap in het onderwijs richt zich op het bevorderen van de leerprocessen in alle lagen van de schoolorganisatie. De leider heeft een onderzoekende houding en bevordert de onderzoeksmatige cultuur in de school. Een onderzoeksmatige cultuur is voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op hoogwaardige kennis en inzichten. De leider is inspirerend en ondernemend en is daardoor rolmodel voor de onderwijsteams. De leider beheerst het ambacht van de schoolleider en kan met natuurlijk gezag leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling. Deze visie op leiderschap in het onderwijs wordt zichtbaar gemaakt in een domeinenschema, dat het handelen van de schoolleider in beeld brengt: Toelichting op het domeinenschema Centraal in het schema staan de handelingen van de leidinggevende. Het handelen van de leidinggevende is steeds gericht op het verhogen van de kwaliteit van het primaire proces, tot uitdrukking komend in de leerlingresultaten van dit primaire proces. De leidinggevende stuurt niet rechtstreeks in het primaire proces, maar indirect via de sturingsdomeinen, waarbij de achtergrondfactoren zijn keuzes beïnvloeden. De leidinggevende die het ambacht beheerst, is in staat in ieder domein die keuzes te maken (of te laten maken) die de kwaliteit van het leren van de leerlingen het meest bevorderen. Daarbij bewaakt hij de samenhang tussen de domeinen integrale sturing en de kwaliteit van de sturing door adequate feedback te organiseren en kritisch te reflecteren op het eigen handelen. Omgevingsgerichtheid Strategieën toepassen gericht op samenwerken, leren en onderzoeken Strategieën achtergrondfactoren acties instrumenten resultaten Omgeving van de school Structuur / cultuur De schoolleider visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten Werken vanuit een sterke visie Hogere orde denken Vanuit een onderwijskundige gerichtheid vormgeven aan organisatiekenmerken Figuur 1. Domeinenschema 5

7 Opzet en inhoud van het programma Master Integraal Leiderschap /2016 Achtergrondfactoren De achtergrondfactoren van waaruit de leidinggevende handelt, worden in drie domeinen ingedeeld. Omgeving van de school Dit domein gaat over de plaats van de school in zijn omgeving: waar komen de leerlingen vandaan, wat voor een type school betreft het, in welke ketens functioneert de instelling, wat is de demografische en sociografische omgeving van de school, etc. Maar ook de cultuurhistorische, politieke en economische context van het huidige onderwijs komen in dit domein aan de orde. De leidinggevende: Visie, ervaring, persoonlijkheid In dit domein zitten zowel de persoonlijke opvattingen (mentale modellen), ervaring en visie van de leidinggevende als ook de mogelijke missie of opdrachten van leidinggevenden hoger in de hiërarchie, die sturend zijn voor het handelen. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van het handelen van de leider in hoge mate afhankelijk is van het mentale model dat de leider heeft van de schoolorganisatie en de veranderingsprocessen daarin. Onderzoek van eigen visie en mentale modellen is een belangrijke onderdeel van de opleiding. Wettelijke kaders en regelgeving Dit domein bevat de wettelijke bepalingen en financiële kaders, maar ook lokale regelingen, alsmede de CAO en bovenschoolse afspraken. Kennis van dit domein is cruciaal voor het goed sturen van de leidinggevende. Sturingsdomeinen Vanuit de achtergrondfactoren stuurt de leider de processen in de vier onderscheiden sturingsdomeinen, steeds met het oog op kwaliteitsverbetering van het primaire proces. Dat vooronderstelt veel kennis van dat primaire proces en het kunnen benoemen en meten van de gewenste resultaten ervan. In ieder van de sturingsdomeinen doen zich oneindig veel mogelijkheden voor. Het sturen in de domeinen vraagt niet alleen kennis en vaardigheden per sturingsdomein, maar ook de competentie om deze domeinen in samenhang met elkaar te ontwikkelen. Structuur / cultuur Dit domein bevat de wijze waarop de mensen in de organisatie gegroepeerd zijn in het organogram, de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen over de actoren, de communicatie- en besluitvormingslijnen. De ontwikkeling van schoolorganisaties naar lerende organisaties met professionele leergemeenschappen wordt algemeen gezien als voorwaardelijk voor verdere kwalitatieve schoolontwikkeling. Duurzaam of transformationeel leiderschap vergt vrijwel altijd ingrepen in dit domein. Cultuur is een spannend en invloedrijk domein om in te sturen. De leidinggevende is in staat om de cultuur te beïnvloeden, rechtstreeks of via de andere sturingsdomeinen. Daarvoor is nodig dat de leidinggevene kennis en vaardigheden verwerft om cultuurkenmerken te herkennen, te analyseren en te beïnvloeden. Onderwijsorganisatie en pedagogisch klimaat Dit domein bevat de organisatie van het onderwijsleerproces. Elementen daarin zijn o.a. de didactiek, het rooster, de leerlinggroepering, de leermiddelen, het programma, de toetsing, de lessentabel. Elk van deze elementen kent oneindig veel vrijheidsgraden en je ziet dan ook dat scholen steeds meer gaan verschillen in de onderwijskundige invulling. De leidinggevende stuurt de processen die leiden tot de juiste of meest optimale keuzes in dit domein. Dat vereist veel kennis van dit terrein en de vaardigheid om de consequenties van keuzes te overzien voor de andere sturingsdomeinen. Personeel In dit domein worden twee verschillende elementen onderscheiden: Personeelsbeleid: de leidinggevende is verantwoordelijk voor het integraal personeelsbeleid, dat deels gestuurd wordt door wet- en regelgeving, maar voor een belangrijk deel ook een schooleigen invulling kent waarin de leidinggevende de identiteit, visie en missie van de school tot uiting kan laten komen. Te denken valt hierbij o.a. aan teamontwikkeling, scholingsbeleid, het functiebouwwerk, formatieplan. Directe sturing: de leidinggevende communiceert rechtstreeks met personeel, zowel in formele als informele settingen. De leidinggevende fungeert hierin als rolmodel voor communicatie, o.a. door professionele gespreksvoering en de kwaliteit van feedback vragen, ontvangen en geven. Faciliteiten Dit is het domein van het financiële beleid, de verdeling van de middelen, de gebouwen, inrichting van ondersteunende diensten, etc. Het sturen met geld kan een krachtige versneller betekenen voor onderwijskundige ontwikkelingen. Een gedegen kennis van dit domein is dus onontbeerlijk voor de leidinggevende als ondernemer. Ook al vindt er vaak verantwoordelijkheidsdifferentiatie plaats in het leiderschap, toch wordt van de integraal leidinggevende ruime kennis geëist om dit domein optimaal en in samenhang met de andere domeinen te benutten. De masteropleiding is een duaal professionaliseringstraject 6

8 Opleidingsprofiel en werkt vanuit vijf leerlijnen. De leerlijnen zijn gebaseerd op het domeinenschema (Figuur 1) met daaraan gekoppeld de competenties voor leidinggevenden in het onderwijs. In een leerlijn staat telkens een aantal domeinen in samenhang centraal. In onderstaande schema s ziet u per leerlijn welke domeinen dat zijn. 1. Richting geven aan de onderwijsorganisatie Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 2. Sturing geven aan integraliteit Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 7

9 Opleidingsprofiel Master Integraal Leiderschap / Leidinggeven aan professionele ontwikkeling Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 4. De omgeving van de onderwijsorganisatie Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 5. Onderzoeksmatig leidinggeven Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 8

10 Opleidingsprofiel De beide jaren zijn verdeeld in 2 semesters. In een semester wordt naast de leerlijn onderzoek telkens aan twee andere leerlijnen aandacht besteed. De leerlijnen die in een semester aan de orde komen worden afgesloten met een opdracht die wordt beoordeeld. In een afsluitende opdracht heeft telkens de bewijslast op één van de vijf competenties een dominant accent. Leerjaar 1 Semester 1 Semester 2 Richting geven aan de onderwijsorganisatie 1 Sturen op integraliteit 1 Leidinggeven aan professionele ontwikkeling 1 De omgeving van de onderwijsorganisatie 1 Onderzoeksmatig leidinggeven Onderzoeksmatig leidinggeven Leerjaar 2 Semester 3 Semester 4 Sturen op integraliteit 2 Richting geven aan de onderwijsorganisatie 2 De omgeving van de onderwijsorganisatie 2 Leidinggeven aan professionele ontwikkeling 2 Onderzoeksmatig leidinggeven Onderzoeksmatig leidinggeven Essentieel is de samenhang binnen het MIL programma. Het gaat om geïntegreerde verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden en dit steeds in interactie met de belangrijkste sturingsdomeinen van de leidinggevende in de school. 9

11 Didactisch concept Master Integraal Leiderschap /2016 De professionele opleidingsgroep De opleiding wordt gekenmerkt door het aanbieden van perspectieven waarmee de deelnemers hun eigen praktijk kunnen analyseren en verrijken en tot nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden kunnen komen. Naast de theorie die aangeboden wordt in colleges is de praktijkkennis van de deelnemers zelf ook belangrijke input voor het leerproces. De opleiding is gestructureerd rond een professionele opleidingsgroep waarin collectief leren centraal staat. Binnen de opleidingsgroep vindt reflectie en feedback plaats en wordt kennis gedeeld. De deelnemers dienen bereid en in staat te zijn tot: bewust organiseren van het eigen leren systematische reflectie op het leren verbinding tussen het eigen leren en schoolontwikkeling ontwikkeling van conceptueel denken en eigen theorievorming leren van, door en met elkaar (intervisie, collegiale consultatie, critical friend) In de bijeenkomsten: staat de praktijk van de leidinggevende centraal hebben de deelnemers een actieve rol (presentaties, literatuurverwerking, inbreng casuïstiek) is de onderlinge communicatie en groepsdynamiek ook leeractiviteit is er zorg voor kwaliteit Een opleidingsgroep bestaat uit deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, van PO, VO, MBO tot HO. De deelnemers van de opleidingsgroep functioneren als elkaars critical friends, maar bieden elkaar tegelijk inkijkjes in de praktijk binnen verschillende scholen. Intervisie vindt zowel in als buiten de opleidingsgroep plaats. De opleidingsgroep vormt ook de plek waarin de deelnemers resultaten van de opdrachten aan elkaar presenteren, zodat vormen van collectieve peer learning (en peer assessment) ontstaan. In de opleidingsgroepen worden de verschillende tussenproducten van het onderzoek besproken. Samengevat wordt de didactische aanpak getypeerd door een integrale aanpak: kennis: het leren, reflecteren en oefenen met nieuwe kennis en inzichten onderzoek: het leren om onderzoeksmatige manier leiding te geven (attitude en handelen) reflectie: het reflecteren op de eigen professie en professionele ontwikkeling en op die van studiegenoten vaardigheden: het trainen van essentiële vaardigheden voor de leidinggevende Onderzoek Het onderzoek is een belangrijk onderdeel van de masteropleiding. De deelnemer kiest een onderzoeksthema dat direct voortkomt uit een verlegenheidssituatie binnen de eigen sturingspraktijk. Daarmee is er een optimale wisselwerking tussen de individuele professionele ontwikkeling van de deelnemer en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Het is daarom van belang dat het onderzoeksonderwerp ook gedragen wordt binnen de organisatie. Tweedaagse conferenties Gedurende de opleiding zijn er twee tweedaagse conferenties. De tweedaagse conferenties vormen de ondersteuning bij het ontwikkelen van specifieke leiderschapsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling. Hoorcolleges Gedurende de opleiding worden hoorcolleges georganiseerd, waarin de horizon wordt verbreed en verschillende thema s aan de orde komen. Deze thema s worden belicht vanuit de specifieke deskundigheid van gastsprekers die hun sporen hebben verdiend op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Begeleiding deelnemers De begeleiding van de deelnemers omvat de volgende onderdelen: De opleidingsgroep biedt een structuur van peer ondersteuning doordat deelnemers elkaar als critical friends feedback geven. Daartoe worden in het begin onderling kwaliteitsnormen vastgesteld. De opleidingsgroep krijgt een opleider die de (leden van 10

12 Didactisch concept de) groep ondersteunt op leerproces en leerproducten. De opleider geeft elke deelnemer feedback, zodat deelnemers zicht krijgen op de mate waarin hun pres- taties voldoen aan de eisen van de opleiding. De opleiders baseren zich daarbij op de uitwerkingen van opdrachten en de waarneming van deelname in de opleidingsgroep. De deelnemer krijgt een onderzoeksbegeleider toegewezen. Deze begeleider heeft 20 uren per deelnemer ter beschikking (inclusief eerste en tweede beoordeling), verdeeld over twee jaar. Elektronische leeromgeving Ter ondersteuning van het leerproces wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving voor het ontsluiten van studiematerialen, voor de communicatie tussen deelnemers en docenten en deelnemers onderling, voor het samenwerken aan producten en voor het vastleggen van producten. 11

13 Het opleidingsschema Master Integraal Leiderschap /2016 Studielast De totale studielast bedraagt 60 EC European Credits - (1.120 uur), wat neerkomt op 20 uur studiebelasting per week. Het programma is opgebouwd rond vijf leerlijnen. De vijf leerlijnen dekken de vijf leiderschapscompetenties, zie opleidingsprofiel blz. 10. De verdeling van de EC s over deze vijf leerlijnen is als volgt: Richting geven aan de onderwijsorganisatie 8 EC Organisatie Onderwijsorganisatie als PLG 8 EC Leidinggeven in het onderwijs 8 EC De omgeving van de onderwijsorganisatie 8 EC Onderzoeksmatig leidinggeven 28 EC Jaar 1 Kennis/ vaardigheden/ reflectie Jaar 2 Kennis/ vaardigheden/ reflectie Richting geven aan de onderwijsorganisatie 4 EC 4 EC Organisatie Onderwijsorganisatie als PLG 4 EC 4 EC Leidinggeven in het onderwijs 4 EC 4 EC De omgeving van de onderwijsorganisatie 4 EC 4 EC Onderzoeksmatig leidinggeven 14 EC 14 EC Totaal 30 EC Totaal 30 EC Opbouw van de opleiding: Spiral Curriculum De masteropleiding bestaat uit twee jaren en is opgebouwd volgens het principe van Spiral Curriculum. In elk opleidingsjaar komen de vijf leerlijnen aan bod. Bij de verschillende onderwerpen van het curriculum vindt altijd een combinatie plaats van kennis, vaardigheden en reflectie waarbij in het tweede jaar de complexiteit toeneemt en er een verdieping plaatsvindt op de inhoud van de leerlijnen. Eerste opleidingsjaar Semester 1 In het eerste semester ligt het accent op richting geven aan de onderwijsorganisatie en aan leidinggeven aan professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor visieontwikkeling en voor leidinggeven aan leren en ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende wordt geanalyseerd en er komen verschillende paradigma s over leiderschap en organisatieontwikkeling aan de orde. Dit geeft zicht op persoonlijke ontwikkelpunten. Daarnaast wordt een start gemaakt met onderzoeksvaardigheden en het opzetten van het eigen praktijkonderzoek gericht op een sturingsvraagstuk in de eigen situatie. Semester 2 In het tweede semester ligt het accent op sturen op integraliteit en de omgeving van de onderwijsorganisatie. Er is onder andere aandacht voor veranderkunde en bij de leerlijn onderwijsorganisatie en omgeving staat de omgeving van de schoolorganisatie en wettelijke kaders en regelgeving centraal. Aan het eind van het semester wordt het onderzoeksplan tot en met de instrumentanalyse afgerond. 12

14 Het opleidingsschema Tweede opleidingsjaar Semester 3 In het derde semester in het tweede opleidingsjaar staat verdieping ten aanzien van de leerlijnen, sturen op integraliteit en de omgeving van de onderwijsorganisatie centraal. Er is aandacht voor duurzame ontwikkeling van leiderschap en organisatie en voor onderhandelen en conflicthantering. Bij de omgeving van de onderwijsorganisatie staat het internationaal perspectief centraal. Er wordt een start gemaakt met de implementatie van de resultaten uit het praktijkonderzoek. De deelnemers ronden het onderzoek naar de eigen sturingsvraag af met een onderzoeksverslag. Semester 4 In het vierde semester ligt het accent op verdieping ten aanzien van de leerlijnen richting geven aan de onderwijsorganisatie en leidinggeven aan professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor de bedrijfsvoering, leidinggeven aan leren en innoveren. De deelnemers beoordelen hun eigen leiderschapsontwikkeling en onderzoeken effecten van verbeterd en/of nieuw handelen. Bij het onderzoeksmatig leidinggeven is er aandacht voor het in kaart brengen van de consequenties van het onderzoek voor collega s en de onderwijsorganisatie, en voor teamontwikkeling. 13

15 Toetsing en beoordeling Master Integraal Leiderschap /2016 Opdrachten In een semester staan naast de leerlijn onderzoeksmatig leidinggeven, twee andere leerlijnen centraal. De leerlijnen die in een semester centraal staan worden afgesloten met een opdracht die wordt beoordeeld met een cijfer. In deze afsluitende opdracht heeft telkens de bewijslast op één van de vijf competentiegebieden een dominant accent. Daarnaast zijn er opdrachten die aan vooraf gestelde voorwaarden moeten voldoen. Gegeven de focus van de opleiding waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen de eigen professionele ontwikkeling en de organisatieontwikkeling sluiten de deelnemers de studie af met een implementatieopdracht gericht op de aanbevelingen uit het onderzoek en een afsluitende reflectie op de eigen leiderschapsontwikkeling. Bij deze laatste opdrachten wordt een integratie verwacht van eigen ervaring en verworven kennis en inzichten vanuit de literatuur. Certificering en diplomering Certificering en diplomering vindt plaats wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: de deelnemer heeft voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van 80 %; de deelnemer heeft de verplichte opdrachten uitgevoerd en deze zijn door de opleiders minimaal als voldoende beoordeeld; de opdrachten en het onderzoeksverslag voldoen aan de eisen voor schriftelijk materiaal; de opdrachten en het onderzoeksverslag voldoen aan de eisen voor vormgeving; de opdrachten en het onderzoeksverslag zijn ingeleverd binnen de daarvoor gestelde tijd. 14

16 Praktische informatie Opleidingsduur De opleiding duurt twee jaar, van september 2015 tot juli Opleidingsdagen en locaties De bijeenkomsten van de opleiding vinden plaats op de vrijdagen in Amsterdam. De tweedaagse bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en vrijdag in het midden van het land. Kwaliteitszorg De kwaliteit van de opleiding wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Elk jaar vindt evaluatie van de opleiding plaats. Aan de hand van de resultaten wordt het programma bijgesteld. De master is in 2011 geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding is erkend door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. De opleiding participeert in de Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders (SAMOS). De CEDEO-erkenning van het Centrum voor Nascholing biedt een garantie voor klanttevredenheid. Deze erkenning is verkregen na uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van deelnemers en oud-deelnemers van opleidingen en maatwerktrajecten. Dit onderzoek wordt elke twee jaar herhaald. Bezwaar en beroep Indien een deelnemer het niet eens is met inhoudelijke of procedurele aspecten van de beoordeling van zijn werk door een opleider kan hij schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie behandelt het bezwaar binnen 21 dagen. Indien de deelnemer van mening is, dat het bezwaar door de examencommissie op onbevredigende wijze is afgehandeld, kan hij in beroep gaan bij het College van Beroep van de Hogeschool van Amsterdam. De daarmee samenhangende procedure staat beschreven in het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam, te downloaden van de website studentenstatuut/. Deelnemers kunnen bij het College van Beroep niet in beroep gaan tegen (negatieve) besluiten over toelating tot de opleiding. Op het moment van de toelatingsprocedure heeft het Centrum voor Nascholing namelijk nog geen contractrelatie met de deelnemer. Examencommissie Toetsing, beoordeling en certificering/diplomering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie van het Centrum voor Nascholing. Contact: Renec Hamminga, secretaris 15

17 Praktische informatie Master Integraal Leiderschap /2016 Kosten De kosten bedragen 7.750, - per deelnemer per jaar. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een een bedrag van ca voor de aanschaf van literatuur voor de totale opleiding. Er bestaat de mogelijkheid dat in het tweede jaar in het kader van de internationalisering een buitenlandreis georganiseerd wordt. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in bovengenoemde bedragen. Aanmelding Aanmelding geschiedt via het digitale aanmeldingsformulier op de website van het Centrum voor Nascholing: www. centrumvoornascholing.nl/mil. Op uw aanmelding zijn de algemene voorwaarden van het Centrum voor Nascholing van toepassing. Voorlichtingsbijeenkomsten Wilt u meer informatie over de opleiding en kennis maken met de opleiders, kom dan naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten in april en mei. Voor data zie de website van het Centrum voor Nascholing. Informatie en contact Centrum voor Nascholing Postbus CA Amsterdam Barbara Ruijgrok T E I Opleider: Marijke Nederkoorn-Bajema E 16

18 Literatuurlijst Verplichte literatuur (onder voorbehoud) Baarda, B., Bakker, E. Basisboek methoden en technieken kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis Wolters Noordhof, 5e druk 2012 ISBN Baarda, De Goede en Teunissen Basisboek kwalitatief onderzoek Noordhoff 2e druk 2005 ISBN Boonstra Leiders in cultuurverandering Van Gorcum ISBN Bryan, Goodman, Schaveling Systeemdenken, ontdekken van onze organisatiepatronen Academic Service 2010 ISBN Caluwé. L. de, H. Vermaak Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige Deventer, Kluwer 2006 (2e geheel herziene druk) ISBN Molen, v.d. H, Hommes, M. & Kluijtmans, F. Gespreksvoering, basisvaardigheden en gespreksmodellen Noordhoff uitgevers ISBN Quinn, R.E. Handboek management vaardigheden Sdu uitgevers, laatste uitgave ISBN Ruijters, M. & Simons R.J. (red) Canon van het Leren (online uitgevers) Kluwer, 1e druk 2012 ISBN Wierdsma & Swieringa Lerend organiseren en veranderen Noordhoff uitgevers, e druk ISBN Daarnaast wordt een aantal (digitale) artikelen ter bestudering aangeboden tijdens de studie en wordt van deelnemers verwacht dat ze zelf actief op zoek gaan naar relevante literatuur. Earl, L. & Katz, S. Leading schools in a data-rich world Corwin Press, CA / Amazon.com 2002 ISBN Giebels & Euwema Conflictmanagement Noordhoff, 2010 ISBN

19 Ervaringen van deelnemers Master Integraal Leiderschap /2016 Jackie Bosch, teamleider SG Twickel, Delden De naadloze aansluiting bij de praktijk was voor mij een belangrijke reden om te kiezen voor de Master Integraal Leiderschap bij CNA. Wat ik in de opleiding leer kan ik direct toepassen op mijn school. Daarnaast spreekt de diversiteit in de opleidingsgroep me aan: ik leer veel van het sparren met medecursisten. Zij komen uit verschillende richtingen, maar worstelen met dezelfde problematiek. Op de Carmel scholen werken we met dakpanklassen. Ik doe onderzoek naar wat onze docenten nodig hebben om differentiatie toe te passen binnen deze dakpansconstructie. Het onderzoek doen dwingt me veel te reflecteren. Soms is dat confronterend, maar vaak ook heel verhelderend. Ik merk dat ik hierdoor kritischer ben geworden: als er onder collega s aannames spelen vraag ik eerder door naar oorzaken en voorbeelden, voor we er actie op zetten. Toekomstige studenten wil ik meegeven dat de opleiding veel tijd in beslag neemt, dus het is een kwestie van goed plannen. Tegelijkertijd zie ik de opleiding als een cadeautje, want je krijgt er zo ontzettend veel energie voor terug! Peter Smit, locatieleider OBS De Peppel, Middenmeer Lesgeven vind ik heel leuk, maar daar haal ik niet meer genoeg voldoening uit. Ik wil meer, telkens opnieuw uitgedaagd worden en ontdekken wat ik nog meer in huis heb. Ik vind het een uitdaging om mensen aan te sturen, een visie te volgen met een team. Daarom ben ik de schoolleidersopleiding van het Centrum voor Nascholing gaan doen. Inmiddels heb ik het eerste studiejaar afgerond en momenteel volg ik het tweede jaar. In dat eerste jaar heb ik enorm veel geleerd over mezelf. Over hoe ik aankijk tegen onderwijs bijvoorbeeld, en over wat ik voor een school echt belangrijk vind. Het tweede jaar is meer vakinhoudelijk van aard. We leren bijvoorbeeld hoe we moeilijke gesprekken met teamleden kunnen aanpakken, maar ook doen we praktijkonderzoek in school. De opleiding heeft mijn carrière in een stroomversnelling gebracht. Ik sluit niet uit dat ik over een jaar of drie de stap zet naar schoolleider. 18

20 Algemene voorwaarden opleidingen en cursussen Open inschrijving 1. Inschrijving Inschrijving geschiedt via een digitaal aanmeldingsformulier op de website Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is uw inschrijving definitief. Maatwerk Voorwaarden van toepassing op maatwerk zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van CNA en worden standaard meegeleverd met de offerte. 2. Betaling In principe ontvangt u (of uw werkgever) vóór aanvang van de opleiding of cursus een nota. De kosten dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen. De kosten zijn vrij van btw aangezien het om scholingsactiviteiten gaat. 3. Annulering door het Centrum voor Nascholing Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt het Centrum voor Nascholing zich het recht voor de opleiding of cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden volledig gerestitueerd. 4. Annulering door de deelnemer Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding of cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 60,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan één (1) maand voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding of cursus worden de volledige kosten van de opleiding of cursus in rekening gebracht. 5. Gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de cursusof opleidingskosten plaats. Voortijdig stoppen met de opleiding of cursus dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat. 19

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2014-2015 Master Integraal Leiderschap 2014-2015 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap

Master Integraal Leiderschap Master Integraal Leiderschap Tweejarige master-opleiding 2016 2018 2 Welkom bij CNA! 3 Inleiding 4 Voor wie 6 Opzet en inhoud van het programma 9 Opleidingsprofiel 14 Didactisch concept 17 Opleidingsschema

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider. Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam

Opleiding Schoolleider. Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 - Basisbekwaam Jaar 2 - Vakbekwaam Programmagids 2016/2017 2 CNA Welkom bij CNA! 3 Inleiding 4 Voor wie 6 Opzet en

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Leiderschapsacademie. Opleidingen voor schoolleiders po, vo, mbo en hbo. Programmagids 2012/2013

Leiderschapsacademie. Opleidingen voor schoolleiders po, vo, mbo en hbo. Programmagids 2012/2013 Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders)

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) Vanaf volgend schooljaar (2012-2013) gaat weer een traject van start voor geïnteresseerde en gemotiveerde

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur

Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur Alle INNOVO directeuren voldoen aan de basiss zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs van de NSA. Daarbij wordt verwacht

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Opleiding Instructeur in het onderwijs

Opleiding Instructeur in het onderwijs Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Vereniging Montessorischool Waalsdorp

Vereniging Montessorischool Waalsdorp Vacature DIRECTEUR (M/V) Vereniging Montessori Waalsdorp zoekt per nieuw schooljaar, bij voorkeur per 1 augustus 2015 een gedreven, inspirerende directeur met passie voor het montessorionderwijs. Functienaam:

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Evidence-based werken in het onderwijs

Evidence-based werken in het onderwijs Evidence-based werken in het onderwijs Het belang van een onderzoekende houding Gastcollege Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Integraal jeugdbeleid 12 november 2008 Meta Krüger Opbouw college Evidence-based:

Nadere informatie

Beginnend leiderschap (middenmanagement)

Beginnend leiderschap (middenmanagement) Beginnend leiderschap (middenmanagement) 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Beginnend Leiderschap rom en voor wie erwijsgevenden Waarom in en het voor primair wie onderwijs (regulier

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

ROOSTER MLI 2012-2013

ROOSTER MLI 2012-2013 ROOSTER MLI 2012-2013 Dit is het rooster voor MLI 2012-2013. Periode 1, 2 en 3 betreft het eerste jaar (cohort 2012) met lesdagen op donderdag. Periode 4 en 5 betreft het tweede jaar (cohort 2011) met

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Leergang 9: Leiderschap

Leergang 9: Leiderschap Leergang 9: Leiderschap STUDENTENHANDLEIDING Competenties Deze leergang draagt bij aan vier basiscompetenties: in relatie staan tot de omgeving (2), vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding

Docent Nederlands als tweede taal. Post-HBO opleiding Docent Nederlands als tweede taal Post-HBO opleiding Programmagids 2013/2014 Docent Nederlands als tweede taal 2013/2014 Inhoud pagina Voorwoord 2 Introductie 3 Programma 4 Opzet van de opleiding 6 Praktische

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie. Doelgroep

Onderwijsinnovatie. Doelgroep Onderwijsinnovatie Cursus voor schoolleiders en meerscholendirecteuren die op strategisch niveau leiding geven aan onderwijsinnovatie. Daarbij is het van belang om actuele ontwikkelingen te volgen en nieuwe

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Opleiding Zorgcoördinator

Opleiding Zorgcoördinator Centrum voor Nascholing Postbus 2009 1000 CA Amsterdam Tel. 020 525 12 41 nascholing@cna.uva.nl www.centrumvoornascholing.nl Verder met onderwijs Met dit motto biedt het Centrum voor Nascholing (CNA) een

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven Professionalisering Leren en lesgeven Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal over dezelfde

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Beroepsstandaard schoolleiders VO Beroepsstandaard schoolleiders VO Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 OPBOUW VAN DE BEROEPSSTANDAARD... 4 1. DE BEROEPSGROEP... 5 2.

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Kenniskring leiderschap in onderwijs Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Onderzoek doen Wie aanwezig? Wat wilt u weten? Beeld / gedachte / ervaring Praktijkonderzoek in de school = Onderzoek dat wordt

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict

ACADEMIE. Professionalisering Leren en lesgeven met ict ACADEMIE Professionalisering Leren en lesgeven met ict Professionalisering Leren en lesgeven met ict Leren en lesgeven met behulp van ict is in het onderwijs steeds belangrijker. Leraren moeten minimaal

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Pijnpunten PBS Programma Welkom en voorstellen Pijnpunten SWPBS - Pijnpunten kort toelichten - World café: pijnpunten verkennen - Plenair inventariseren Wettelijk kader SWPBS Pedagogische kwaliteit van

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

De school als professionele leergemeenschap

De school als professionele leergemeenschap De school als professionele leergemeenschap Een professionele leergemeenschap is een schoolcultuur waarin de professionals het boeiend vinden om zich permanent te ontwikkelen, samen met hun collega s,

Nadere informatie

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING KIES VOOR PROFESSIONALISERING OP KPZ KPZ vormt niet alleen studenten, maar geeft ook vorm aan de toekomst.

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling

Professionaliseren in Netwerken. Emmy Vrieling Professionaliseren in Netwerken Emmy Vrieling emmy.vrieling@ou.nl ü WAAROM? ü WAT? ü FACILITEREN ü AANBEVELINGEN Het Nieuwe Leren Wat is netwerkleren? Een vorm van professionalisering waarbij leraren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT

FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT FUNCTIEPROFIEL PROGRAMMADIRECTEUR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL MIDDEN-BRABANT Inhoudsopgave 1 Academische Opleidingsschool Midden-Brabant 3 Academische Opleidingsschool 3 Visie en doelstelling 3 Organisatie

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor docenten en leidinggevenden. Overzicht Nascholing 2015 2016. Leren in verbinding

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor docenten en leidinggevenden. Overzicht Nascholing 2015 2016. Leren in verbinding Leren in verbinding De Professionele Leergemeenschap: Leren in teams Coaching en Supervisie Beleidsontwikkeling Leiderschap Overzicht Nascholing 2015 2016 /VVE, trainingen en maatwerk voor docenten en

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Overzicht Nascholing 2015 2016. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken.

Overzicht Nascholing 2015 2016. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken. Opbrengstgericht werken en Differentiatie Horizontale en verticale afstemming Overzicht Nascholing

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Programmagids 2014-2016 Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 2014/2016 Inhoud pagina Inleiding 2 Opzet

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Informatiebrochure Dubbelspoor 2014-2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/8 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Werken met data in de onderzoekende school

Werken met data in de onderzoekende school Werken met in de onderzoekende school SOK-congres Affligem, 6 juni 2014 Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Waarom onderzoeksmatig werken? Onderzoekende scholen: perspectieven op werken met

Nadere informatie