Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO"

Transcriptie

1 Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids

2 Master Integraal Leiderschap Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie? 4 Opzet en inhoud van het programma 5 Het opleidingsprofiel 7 Didactisch concept 10 Het opleidingsschema 12 Toetsing en beoordeling 14 Praktische informatie 15 Literatuurlijst 16 Ervaringen van deelnemers 17 Algemene voorwaarden

3 Voorwoord Master Integraal Leiderschap /2016 Bij een succesvolle leidinggevende in het onderwijs is het denken en het handelen gericht op het beïnvloeden van de kwaliteit van de primaire processen en organisatieprocessen in de school, waardoor de totale performance van de school verbetert. Dit is in een steeds complexer wordende schoolomgeving een uitdagende opgave, want de leidinggevende stuurt meestal indirect: door bijvoorbeeld personeel te stimuleren om te werken in professionele leergemeenschappen en dat te faciliteren, door de structuur in de school aan te passen, door het beïnvloeden van cultuur en door het maken van resultaatafspraken met mensen. De leiderschapsopgave doet een beroep op de leiderschapscompetenties van de leidinggevende en vraagt van de leidinggevende dat hij zich voortdurend ontwikkelt en een goed beeld heeft van wat voor een leider hij is, wil zijn en welk leiderschap er nodig is in de schoolorganisatie. Een leidinggevende in het onderwijs koppelt zo zelfbewustzijn aan de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. De Master Integraal Leiderschap biedt leidinggevenden de mogelijkheid om leiderschapscompetenties te ontwikkelen op masterniveau in een opleiding waar leiderschapsontwikkeling en schoolontwikkeling hand in hand gaan. Wij verwelkomen u graag in onze opleiding. drs. Liduine Bremer algemeen directeur CNA 2

4 Inleiding De opleiding Master Integraal Leiderschap (MIL) is de eerste en langst geaccrediteerde professionele master op het gebied van leiderschap in het onderwijs. Het afronden van de opleiding geeft het recht om de titel Master in Educational Leadership (MEL) te voeren 1. Bij een professionele master is één van de eindtermen het kunnen verrichten van wetenschappelijk verantwoord praktijkonderzoek in de eigen school. De masteropleiding maakt deel uit van de Leiderschapsacademie van het Centrum voor Nascholing (CNA). CNA beschouwt vergroting van het lerend vermogen van individuen, teams en organisaties als de belangrijkste bron van ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In de Leiderschapsacademie van CNA vindt u alle opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten op het gebied van Leiderschap in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In het gehele aanbod van de academie is de visie van CNA op leiderschap, leren en onderwijzen nadrukkelijk aanwezig. 20 jaar schoolleidersopleidingen Deskundige opleiders Het opleidingsteam van de MIL bestaat uit ervaren opleiders en onderzoekers veelal met ervaring als leidinggevende in het onderwijs, die landelijke en internationale ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen en nauw samenwerken met de andere programma s van CNA. De opleiders zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de bekwaamheidsprofielen voor leidinggevenden in het onderwijs en zijn gewaardeerde gesprekspartners voor onderwijsbesturen als het om professionalisering en schoolontwikkeling gaat. Naast de opleiders wordt in de opleiding gebruik gemaakt van gastsprekers die tijdens hoorcolleges hun kennis delen over een specifiek deskundigheidsgebied. In deze programmagids vindt u alle informatie over de opleiding en de informatie die u nodig heeft om u in te schrijven voor de Master Integraal Leiderschap. Mocht u na het lezen van de gids nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, of bezoek een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Actuele informatie over de masteropleiding vindt u op de website CNA heeft zich bewezen als hoogwaardig professionaliseringsinstituut, waar sinds 1994 al meer dan 4000 leidinggevenden in het onderwijs met succes een opleiding hebben gevolgd. CNA was het eerste instituut in Nederland met een NVAO erkende masteropleiding voor schoolleiders: de Masteropleiding Integraal Leiderschap (MIL). Deze masteropleiding heeft met haar integrale insteek een brug weten te slaan tussen onderwijspraktijk en onderzoek. De masteropleiding wordt voortdurend geactualiseerd naar nieuwste inzichten verkregen uit onderzoek en stemt vanuit eigen visie af op ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij. Een voorbeeld hiervan is dat de masteropleiding met ingang van 2014 werkt met de nieuwe leiderschapscompetenties zoals gehanteerd door de PO- en VO-raad. 1 Als gevolg van een wetswijziging zal de graad in de toekomst wijzigen van MEL in MA. Wanneer dit zal gebeuren is nu nog niet bekend. Dat zal te zijner tijd o.a. via de website worden gecommuniceerd. 3

5 Voor wie? Master Integraal Leiderschap /2016 Doelgroep De Masteropleiding Integraal Leiderschap (MIL) richt zich op leidinggevenden in het onderwijs die hun professionaliteit als integraal leidinggevende willen verdiepen en verbreden en op een onderzoeksmatige wijze leiding willen geven aan schoolontwikkeling gericht op de resultaten van het leren en ontwikkelen van leerlingen/deelnemers. De MIL staat open voor gemotiveerde leidinggevenden met leidinggevende ervaring en tenminste een HBO/bachelor niveau. Intakeprocedure Aan de hand van onze intakeprocedure bepalen we of de MIL de opleiding is die past bij uw mogelijkheden en wensen. Doelstelling Doelstelling van de opleiding is dat deelnemers aan het einde van de opleiding aantoonbaar de leiderschapscompetenties, zoals deze o.a. worden gehanteerd door de PO- en VO-raad, beheersen op masterniveau. Hierbij ligt een accent op het onderzoeksmatig leidinggeven, waarbij de leidinggevende een kritische opstelling cultiveert ten aanzien van alle vormen van kennis en inzicht waarop de schoolpraktijk en het schoolbeleid zijn gebaseerd. Dit houdt o.a. in dat de deelnemers die de MIL met succes hebben afgerond als leidinggevende een onderzoeksmatige attitude hebben, een onderzoeksmatige cultuur in de school kunnen bevorderen en een wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek kunnen uitvoeren in een schoolorganisatie. De MIL beoogt bij leidinggevenden een duurzame ontwikkeling in gang te zetten, een leerproces dat niet stopt na deelname aan de professionele leergroep. Competenties Onder competentie wordt verstaan: Het vermogen van een persoon om kennis, vaardigheden, attituden en beroepsidentiteit die relevant zijn voor een bepaalde beroepssituatie te verbinden aan persoonlijkheidskenmerken en om deze in te zetten op een geïntegreerde wijze, waardoor adequaat handelen in die beroepssituatie mogelijk wordt. De leiderschapscompetenties zijn: 1. Het creëren van een gezamenlijke visie en inrichting De leidinggevende kan richting geven aan de toekomst van de organisatie en creëert daarvoor commitment door leiding te geven aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren en onderwijzen. 2. Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces De leidinggevende kan in dialoog met medewerkers optimale condities realiseren voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken. (Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur/cultuur, onderwijsorganisatie/pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten.) 3. Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken De leidinggevende kan strategieën hanteren die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren en stimuleert onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling te realiseren. (Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.) 4. Strategisch omgaan met de omgeving De leidinggevende kan anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving en zet de omgeving doelbewust in om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. (Onder omgeving verstaan we bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties.) 5. Analyseren en probleemoplossen (hogere orde denken) De leidinggevende kan problemen creatief oplossen door zaken diepgaand te analyseren op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen. Hierbij is hij of zij in staat om verbanden te leggen met persoonlijke waarden en met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. 4

6 Opzet en inhoud van het programma Visie op leiderschap Leiderschap in het onderwijs richt zich op het bevorderen van de leerprocessen in alle lagen van de schoolorganisatie. De leider heeft een onderzoekende houding en bevordert de onderzoeksmatige cultuur in de school. Een onderzoeksmatige cultuur is voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op hoogwaardige kennis en inzichten. De leider is inspirerend en ondernemend en is daardoor rolmodel voor de onderwijsteams. De leider beheerst het ambacht van de schoolleider en kan met natuurlijk gezag leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling. Deze visie op leiderschap in het onderwijs wordt zichtbaar gemaakt in een domeinenschema, dat het handelen van de schoolleider in beeld brengt: Toelichting op het domeinenschema Centraal in het schema staan de handelingen van de leidinggevende. Het handelen van de leidinggevende is steeds gericht op het verhogen van de kwaliteit van het primaire proces, tot uitdrukking komend in de leerlingresultaten van dit primaire proces. De leidinggevende stuurt niet rechtstreeks in het primaire proces, maar indirect via de sturingsdomeinen, waarbij de achtergrondfactoren zijn keuzes beïnvloeden. De leidinggevende die het ambacht beheerst, is in staat in ieder domein die keuzes te maken (of te laten maken) die de kwaliteit van het leren van de leerlingen het meest bevorderen. Daarbij bewaakt hij de samenhang tussen de domeinen integrale sturing en de kwaliteit van de sturing door adequate feedback te organiseren en kritisch te reflecteren op het eigen handelen. Omgevingsgerichtheid Strategieën toepassen gericht op samenwerken, leren en onderzoeken Strategieën achtergrondfactoren acties instrumenten resultaten Omgeving van de school Structuur / cultuur De schoolleider visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten Werken vanuit een sterke visie Hogere orde denken Vanuit een onderwijskundige gerichtheid vormgeven aan organisatiekenmerken Figuur 1. Domeinenschema 5

7 Opzet en inhoud van het programma Master Integraal Leiderschap /2016 Achtergrondfactoren De achtergrondfactoren van waaruit de leidinggevende handelt, worden in drie domeinen ingedeeld. Omgeving van de school Dit domein gaat over de plaats van de school in zijn omgeving: waar komen de leerlingen vandaan, wat voor een type school betreft het, in welke ketens functioneert de instelling, wat is de demografische en sociografische omgeving van de school, etc. Maar ook de cultuurhistorische, politieke en economische context van het huidige onderwijs komen in dit domein aan de orde. De leidinggevende: Visie, ervaring, persoonlijkheid In dit domein zitten zowel de persoonlijke opvattingen (mentale modellen), ervaring en visie van de leidinggevende als ook de mogelijke missie of opdrachten van leidinggevenden hoger in de hiërarchie, die sturend zijn voor het handelen. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van het handelen van de leider in hoge mate afhankelijk is van het mentale model dat de leider heeft van de schoolorganisatie en de veranderingsprocessen daarin. Onderzoek van eigen visie en mentale modellen is een belangrijke onderdeel van de opleiding. Wettelijke kaders en regelgeving Dit domein bevat de wettelijke bepalingen en financiële kaders, maar ook lokale regelingen, alsmede de CAO en bovenschoolse afspraken. Kennis van dit domein is cruciaal voor het goed sturen van de leidinggevende. Sturingsdomeinen Vanuit de achtergrondfactoren stuurt de leider de processen in de vier onderscheiden sturingsdomeinen, steeds met het oog op kwaliteitsverbetering van het primaire proces. Dat vooronderstelt veel kennis van dat primaire proces en het kunnen benoemen en meten van de gewenste resultaten ervan. In ieder van de sturingsdomeinen doen zich oneindig veel mogelijkheden voor. Het sturen in de domeinen vraagt niet alleen kennis en vaardigheden per sturingsdomein, maar ook de competentie om deze domeinen in samenhang met elkaar te ontwikkelen. Structuur / cultuur Dit domein bevat de wijze waarop de mensen in de organisatie gegroepeerd zijn in het organogram, de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen over de actoren, de communicatie- en besluitvormingslijnen. De ontwikkeling van schoolorganisaties naar lerende organisaties met professionele leergemeenschappen wordt algemeen gezien als voorwaardelijk voor verdere kwalitatieve schoolontwikkeling. Duurzaam of transformationeel leiderschap vergt vrijwel altijd ingrepen in dit domein. Cultuur is een spannend en invloedrijk domein om in te sturen. De leidinggevende is in staat om de cultuur te beïnvloeden, rechtstreeks of via de andere sturingsdomeinen. Daarvoor is nodig dat de leidinggevene kennis en vaardigheden verwerft om cultuurkenmerken te herkennen, te analyseren en te beïnvloeden. Onderwijsorganisatie en pedagogisch klimaat Dit domein bevat de organisatie van het onderwijsleerproces. Elementen daarin zijn o.a. de didactiek, het rooster, de leerlinggroepering, de leermiddelen, het programma, de toetsing, de lessentabel. Elk van deze elementen kent oneindig veel vrijheidsgraden en je ziet dan ook dat scholen steeds meer gaan verschillen in de onderwijskundige invulling. De leidinggevende stuurt de processen die leiden tot de juiste of meest optimale keuzes in dit domein. Dat vereist veel kennis van dit terrein en de vaardigheid om de consequenties van keuzes te overzien voor de andere sturingsdomeinen. Personeel In dit domein worden twee verschillende elementen onderscheiden: Personeelsbeleid: de leidinggevende is verantwoordelijk voor het integraal personeelsbeleid, dat deels gestuurd wordt door wet- en regelgeving, maar voor een belangrijk deel ook een schooleigen invulling kent waarin de leidinggevende de identiteit, visie en missie van de school tot uiting kan laten komen. Te denken valt hierbij o.a. aan teamontwikkeling, scholingsbeleid, het functiebouwwerk, formatieplan. Directe sturing: de leidinggevende communiceert rechtstreeks met personeel, zowel in formele als informele settingen. De leidinggevende fungeert hierin als rolmodel voor communicatie, o.a. door professionele gespreksvoering en de kwaliteit van feedback vragen, ontvangen en geven. Faciliteiten Dit is het domein van het financiële beleid, de verdeling van de middelen, de gebouwen, inrichting van ondersteunende diensten, etc. Het sturen met geld kan een krachtige versneller betekenen voor onderwijskundige ontwikkelingen. Een gedegen kennis van dit domein is dus onontbeerlijk voor de leidinggevende als ondernemer. Ook al vindt er vaak verantwoordelijkheidsdifferentiatie plaats in het leiderschap, toch wordt van de integraal leidinggevende ruime kennis geëist om dit domein optimaal en in samenhang met de andere domeinen te benutten. De masteropleiding is een duaal professionaliseringstraject 6

8 Opleidingsprofiel en werkt vanuit vijf leerlijnen. De leerlijnen zijn gebaseerd op het domeinenschema (Figuur 1) met daaraan gekoppeld de competenties voor leidinggevenden in het onderwijs. In een leerlijn staat telkens een aantal domeinen in samenhang centraal. In onderstaande schema s ziet u per leerlijn welke domeinen dat zijn. 1. Richting geven aan de onderwijsorganisatie Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 2. Sturing geven aan integraliteit Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 7

9 Opleidingsprofiel Master Integraal Leiderschap / Leidinggeven aan professionele ontwikkeling Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 4. De omgeving van de onderwijsorganisatie Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 5. Onderzoeksmatig leidinggeven Omgeving van de school Structuur / cultuur Visie, ervaring, persoonlijkheid Handelingen van de schoolleider Onderwijs org. ped. klimaat Leerlingresultaten Personeel Wettelijke kaders en regelgeving Faciliteiten 8

10 Opleidingsprofiel De beide jaren zijn verdeeld in 2 semesters. In een semester wordt naast de leerlijn onderzoek telkens aan twee andere leerlijnen aandacht besteed. De leerlijnen die in een semester aan de orde komen worden afgesloten met een opdracht die wordt beoordeeld. In een afsluitende opdracht heeft telkens de bewijslast op één van de vijf competenties een dominant accent. Leerjaar 1 Semester 1 Semester 2 Richting geven aan de onderwijsorganisatie 1 Sturen op integraliteit 1 Leidinggeven aan professionele ontwikkeling 1 De omgeving van de onderwijsorganisatie 1 Onderzoeksmatig leidinggeven Onderzoeksmatig leidinggeven Leerjaar 2 Semester 3 Semester 4 Sturen op integraliteit 2 Richting geven aan de onderwijsorganisatie 2 De omgeving van de onderwijsorganisatie 2 Leidinggeven aan professionele ontwikkeling 2 Onderzoeksmatig leidinggeven Onderzoeksmatig leidinggeven Essentieel is de samenhang binnen het MIL programma. Het gaat om geïntegreerde verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden en dit steeds in interactie met de belangrijkste sturingsdomeinen van de leidinggevende in de school. 9

11 Didactisch concept Master Integraal Leiderschap /2016 De professionele opleidingsgroep De opleiding wordt gekenmerkt door het aanbieden van perspectieven waarmee de deelnemers hun eigen praktijk kunnen analyseren en verrijken en tot nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden kunnen komen. Naast de theorie die aangeboden wordt in colleges is de praktijkkennis van de deelnemers zelf ook belangrijke input voor het leerproces. De opleiding is gestructureerd rond een professionele opleidingsgroep waarin collectief leren centraal staat. Binnen de opleidingsgroep vindt reflectie en feedback plaats en wordt kennis gedeeld. De deelnemers dienen bereid en in staat te zijn tot: bewust organiseren van het eigen leren systematische reflectie op het leren verbinding tussen het eigen leren en schoolontwikkeling ontwikkeling van conceptueel denken en eigen theorievorming leren van, door en met elkaar (intervisie, collegiale consultatie, critical friend) In de bijeenkomsten: staat de praktijk van de leidinggevende centraal hebben de deelnemers een actieve rol (presentaties, literatuurverwerking, inbreng casuïstiek) is de onderlinge communicatie en groepsdynamiek ook leeractiviteit is er zorg voor kwaliteit Een opleidingsgroep bestaat uit deelnemers uit verschillende onderwijsinstellingen, van PO, VO, MBO tot HO. De deelnemers van de opleidingsgroep functioneren als elkaars critical friends, maar bieden elkaar tegelijk inkijkjes in de praktijk binnen verschillende scholen. Intervisie vindt zowel in als buiten de opleidingsgroep plaats. De opleidingsgroep vormt ook de plek waarin de deelnemers resultaten van de opdrachten aan elkaar presenteren, zodat vormen van collectieve peer learning (en peer assessment) ontstaan. In de opleidingsgroepen worden de verschillende tussenproducten van het onderzoek besproken. Samengevat wordt de didactische aanpak getypeerd door een integrale aanpak: kennis: het leren, reflecteren en oefenen met nieuwe kennis en inzichten onderzoek: het leren om onderzoeksmatige manier leiding te geven (attitude en handelen) reflectie: het reflecteren op de eigen professie en professionele ontwikkeling en op die van studiegenoten vaardigheden: het trainen van essentiële vaardigheden voor de leidinggevende Onderzoek Het onderzoek is een belangrijk onderdeel van de masteropleiding. De deelnemer kiest een onderzoeksthema dat direct voortkomt uit een verlegenheidssituatie binnen de eigen sturingspraktijk. Daarmee is er een optimale wisselwerking tussen de individuele professionele ontwikkeling van de deelnemer en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Het is daarom van belang dat het onderzoeksonderwerp ook gedragen wordt binnen de organisatie. Tweedaagse conferenties Gedurende de opleiding zijn er twee tweedaagse conferenties. De tweedaagse conferenties vormen de ondersteuning bij het ontwikkelen van specifieke leiderschapsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling. Hoorcolleges Gedurende de opleiding worden hoorcolleges georganiseerd, waarin de horizon wordt verbreed en verschillende thema s aan de orde komen. Deze thema s worden belicht vanuit de specifieke deskundigheid van gastsprekers die hun sporen hebben verdiend op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Begeleiding deelnemers De begeleiding van de deelnemers omvat de volgende onderdelen: De opleidingsgroep biedt een structuur van peer ondersteuning doordat deelnemers elkaar als critical friends feedback geven. Daartoe worden in het begin onderling kwaliteitsnormen vastgesteld. De opleidingsgroep krijgt een opleider die de (leden van 10

12 Didactisch concept de) groep ondersteunt op leerproces en leerproducten. De opleider geeft elke deelnemer feedback, zodat deelnemers zicht krijgen op de mate waarin hun pres- taties voldoen aan de eisen van de opleiding. De opleiders baseren zich daarbij op de uitwerkingen van opdrachten en de waarneming van deelname in de opleidingsgroep. De deelnemer krijgt een onderzoeksbegeleider toegewezen. Deze begeleider heeft 20 uren per deelnemer ter beschikking (inclusief eerste en tweede beoordeling), verdeeld over twee jaar. Elektronische leeromgeving Ter ondersteuning van het leerproces wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving voor het ontsluiten van studiematerialen, voor de communicatie tussen deelnemers en docenten en deelnemers onderling, voor het samenwerken aan producten en voor het vastleggen van producten. 11

13 Het opleidingsschema Master Integraal Leiderschap /2016 Studielast De totale studielast bedraagt 60 EC European Credits - (1.120 uur), wat neerkomt op 20 uur studiebelasting per week. Het programma is opgebouwd rond vijf leerlijnen. De vijf leerlijnen dekken de vijf leiderschapscompetenties, zie opleidingsprofiel blz. 10. De verdeling van de EC s over deze vijf leerlijnen is als volgt: Richting geven aan de onderwijsorganisatie 8 EC Organisatie Onderwijsorganisatie als PLG 8 EC Leidinggeven in het onderwijs 8 EC De omgeving van de onderwijsorganisatie 8 EC Onderzoeksmatig leidinggeven 28 EC Jaar 1 Kennis/ vaardigheden/ reflectie Jaar 2 Kennis/ vaardigheden/ reflectie Richting geven aan de onderwijsorganisatie 4 EC 4 EC Organisatie Onderwijsorganisatie als PLG 4 EC 4 EC Leidinggeven in het onderwijs 4 EC 4 EC De omgeving van de onderwijsorganisatie 4 EC 4 EC Onderzoeksmatig leidinggeven 14 EC 14 EC Totaal 30 EC Totaal 30 EC Opbouw van de opleiding: Spiral Curriculum De masteropleiding bestaat uit twee jaren en is opgebouwd volgens het principe van Spiral Curriculum. In elk opleidingsjaar komen de vijf leerlijnen aan bod. Bij de verschillende onderwerpen van het curriculum vindt altijd een combinatie plaats van kennis, vaardigheden en reflectie waarbij in het tweede jaar de complexiteit toeneemt en er een verdieping plaatsvindt op de inhoud van de leerlijnen. Eerste opleidingsjaar Semester 1 In het eerste semester ligt het accent op richting geven aan de onderwijsorganisatie en aan leidinggeven aan professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor visieontwikkeling en voor leidinggeven aan leren en ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende wordt geanalyseerd en er komen verschillende paradigma s over leiderschap en organisatieontwikkeling aan de orde. Dit geeft zicht op persoonlijke ontwikkelpunten. Daarnaast wordt een start gemaakt met onderzoeksvaardigheden en het opzetten van het eigen praktijkonderzoek gericht op een sturingsvraagstuk in de eigen situatie. Semester 2 In het tweede semester ligt het accent op sturen op integraliteit en de omgeving van de onderwijsorganisatie. Er is onder andere aandacht voor veranderkunde en bij de leerlijn onderwijsorganisatie en omgeving staat de omgeving van de schoolorganisatie en wettelijke kaders en regelgeving centraal. Aan het eind van het semester wordt het onderzoeksplan tot en met de instrumentanalyse afgerond. 12

14 Het opleidingsschema Tweede opleidingsjaar Semester 3 In het derde semester in het tweede opleidingsjaar staat verdieping ten aanzien van de leerlijnen, sturen op integraliteit en de omgeving van de onderwijsorganisatie centraal. Er is aandacht voor duurzame ontwikkeling van leiderschap en organisatie en voor onderhandelen en conflicthantering. Bij de omgeving van de onderwijsorganisatie staat het internationaal perspectief centraal. Er wordt een start gemaakt met de implementatie van de resultaten uit het praktijkonderzoek. De deelnemers ronden het onderzoek naar de eigen sturingsvraag af met een onderzoeksverslag. Semester 4 In het vierde semester ligt het accent op verdieping ten aanzien van de leerlijnen richting geven aan de onderwijsorganisatie en leidinggeven aan professionele ontwikkeling. Er is aandacht voor de bedrijfsvoering, leidinggeven aan leren en innoveren. De deelnemers beoordelen hun eigen leiderschapsontwikkeling en onderzoeken effecten van verbeterd en/of nieuw handelen. Bij het onderzoeksmatig leidinggeven is er aandacht voor het in kaart brengen van de consequenties van het onderzoek voor collega s en de onderwijsorganisatie, en voor teamontwikkeling. 13

15 Toetsing en beoordeling Master Integraal Leiderschap /2016 Opdrachten In een semester staan naast de leerlijn onderzoeksmatig leidinggeven, twee andere leerlijnen centraal. De leerlijnen die in een semester centraal staan worden afgesloten met een opdracht die wordt beoordeeld met een cijfer. In deze afsluitende opdracht heeft telkens de bewijslast op één van de vijf competentiegebieden een dominant accent. Daarnaast zijn er opdrachten die aan vooraf gestelde voorwaarden moeten voldoen. Gegeven de focus van de opleiding waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen de eigen professionele ontwikkeling en de organisatieontwikkeling sluiten de deelnemers de studie af met een implementatieopdracht gericht op de aanbevelingen uit het onderzoek en een afsluitende reflectie op de eigen leiderschapsontwikkeling. Bij deze laatste opdrachten wordt een integratie verwacht van eigen ervaring en verworven kennis en inzichten vanuit de literatuur. Certificering en diplomering Certificering en diplomering vindt plaats wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: de deelnemer heeft voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van 80 %; de deelnemer heeft de verplichte opdrachten uitgevoerd en deze zijn door de opleiders minimaal als voldoende beoordeeld; de opdrachten en het onderzoeksverslag voldoen aan de eisen voor schriftelijk materiaal; de opdrachten en het onderzoeksverslag voldoen aan de eisen voor vormgeving; de opdrachten en het onderzoeksverslag zijn ingeleverd binnen de daarvoor gestelde tijd. 14

16 Praktische informatie Opleidingsduur De opleiding duurt twee jaar, van september 2015 tot juli Opleidingsdagen en locaties De bijeenkomsten van de opleiding vinden plaats op de vrijdagen in Amsterdam. De tweedaagse bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en vrijdag in het midden van het land. Kwaliteitszorg De kwaliteit van de opleiding wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Elk jaar vindt evaluatie van de opleiding plaats. Aan de hand van de resultaten wordt het programma bijgesteld. De master is in 2011 geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding is erkend door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. De opleiding participeert in de Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders (SAMOS). De CEDEO-erkenning van het Centrum voor Nascholing biedt een garantie voor klanttevredenheid. Deze erkenning is verkregen na uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van deelnemers en oud-deelnemers van opleidingen en maatwerktrajecten. Dit onderzoek wordt elke twee jaar herhaald. Bezwaar en beroep Indien een deelnemer het niet eens is met inhoudelijke of procedurele aspecten van de beoordeling van zijn werk door een opleider kan hij schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie behandelt het bezwaar binnen 21 dagen. Indien de deelnemer van mening is, dat het bezwaar door de examencommissie op onbevredigende wijze is afgehandeld, kan hij in beroep gaan bij het College van Beroep van de Hogeschool van Amsterdam. De daarmee samenhangende procedure staat beschreven in het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam, te downloaden van de website studentenstatuut/. Deelnemers kunnen bij het College van Beroep niet in beroep gaan tegen (negatieve) besluiten over toelating tot de opleiding. Op het moment van de toelatingsprocedure heeft het Centrum voor Nascholing namelijk nog geen contractrelatie met de deelnemer. Examencommissie Toetsing, beoordeling en certificering/diplomering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie van het Centrum voor Nascholing. Contact: Renec Hamminga, secretaris 15

17 Praktische informatie Master Integraal Leiderschap /2016 Kosten De kosten bedragen 7.750, - per deelnemer per jaar. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een een bedrag van ca voor de aanschaf van literatuur voor de totale opleiding. Er bestaat de mogelijkheid dat in het tweede jaar in het kader van de internationalisering een buitenlandreis georganiseerd wordt. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in bovengenoemde bedragen. Aanmelding Aanmelding geschiedt via het digitale aanmeldingsformulier op de website van het Centrum voor Nascholing: www. centrumvoornascholing.nl/mil. Op uw aanmelding zijn de algemene voorwaarden van het Centrum voor Nascholing van toepassing. Voorlichtingsbijeenkomsten Wilt u meer informatie over de opleiding en kennis maken met de opleiders, kom dan naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten in april en mei. Voor data zie de website van het Centrum voor Nascholing. Informatie en contact Centrum voor Nascholing Postbus CA Amsterdam Barbara Ruijgrok T E I Opleider: Marijke Nederkoorn-Bajema E 16

18 Literatuurlijst Verplichte literatuur (onder voorbehoud) Baarda, B., Bakker, E. Basisboek methoden en technieken kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis Wolters Noordhof, 5e druk 2012 ISBN Baarda, De Goede en Teunissen Basisboek kwalitatief onderzoek Noordhoff 2e druk 2005 ISBN Boonstra Leiders in cultuurverandering Van Gorcum ISBN Bryan, Goodman, Schaveling Systeemdenken, ontdekken van onze organisatiepatronen Academic Service 2010 ISBN Caluwé. L. de, H. Vermaak Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige Deventer, Kluwer 2006 (2e geheel herziene druk) ISBN Molen, v.d. H, Hommes, M. & Kluijtmans, F. Gespreksvoering, basisvaardigheden en gespreksmodellen Noordhoff uitgevers ISBN Quinn, R.E. Handboek management vaardigheden Sdu uitgevers, laatste uitgave ISBN Ruijters, M. & Simons R.J. (red) Canon van het Leren (online uitgevers) Kluwer, 1e druk 2012 ISBN Wierdsma & Swieringa Lerend organiseren en veranderen Noordhoff uitgevers, e druk ISBN Daarnaast wordt een aantal (digitale) artikelen ter bestudering aangeboden tijdens de studie en wordt van deelnemers verwacht dat ze zelf actief op zoek gaan naar relevante literatuur. Earl, L. & Katz, S. Leading schools in a data-rich world Corwin Press, CA / Amazon.com 2002 ISBN Giebels & Euwema Conflictmanagement Noordhoff, 2010 ISBN

19 Ervaringen van deelnemers Master Integraal Leiderschap /2016 Jackie Bosch, teamleider SG Twickel, Delden De naadloze aansluiting bij de praktijk was voor mij een belangrijke reden om te kiezen voor de Master Integraal Leiderschap bij CNA. Wat ik in de opleiding leer kan ik direct toepassen op mijn school. Daarnaast spreekt de diversiteit in de opleidingsgroep me aan: ik leer veel van het sparren met medecursisten. Zij komen uit verschillende richtingen, maar worstelen met dezelfde problematiek. Op de Carmel scholen werken we met dakpanklassen. Ik doe onderzoek naar wat onze docenten nodig hebben om differentiatie toe te passen binnen deze dakpansconstructie. Het onderzoek doen dwingt me veel te reflecteren. Soms is dat confronterend, maar vaak ook heel verhelderend. Ik merk dat ik hierdoor kritischer ben geworden: als er onder collega s aannames spelen vraag ik eerder door naar oorzaken en voorbeelden, voor we er actie op zetten. Toekomstige studenten wil ik meegeven dat de opleiding veel tijd in beslag neemt, dus het is een kwestie van goed plannen. Tegelijkertijd zie ik de opleiding als een cadeautje, want je krijgt er zo ontzettend veel energie voor terug! Peter Smit, locatieleider OBS De Peppel, Middenmeer Lesgeven vind ik heel leuk, maar daar haal ik niet meer genoeg voldoening uit. Ik wil meer, telkens opnieuw uitgedaagd worden en ontdekken wat ik nog meer in huis heb. Ik vind het een uitdaging om mensen aan te sturen, een visie te volgen met een team. Daarom ben ik de schoolleidersopleiding van het Centrum voor Nascholing gaan doen. Inmiddels heb ik het eerste studiejaar afgerond en momenteel volg ik het tweede jaar. In dat eerste jaar heb ik enorm veel geleerd over mezelf. Over hoe ik aankijk tegen onderwijs bijvoorbeeld, en over wat ik voor een school echt belangrijk vind. Het tweede jaar is meer vakinhoudelijk van aard. We leren bijvoorbeeld hoe we moeilijke gesprekken met teamleden kunnen aanpakken, maar ook doen we praktijkonderzoek in school. De opleiding heeft mijn carrière in een stroomversnelling gebracht. Ik sluit niet uit dat ik over een jaar of drie de stap zet naar schoolleider. 18

20 Algemene voorwaarden opleidingen en cursussen Open inschrijving 1. Inschrijving Inschrijving geschiedt via een digitaal aanmeldingsformulier op de website Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is uw inschrijving definitief. Maatwerk Voorwaarden van toepassing op maatwerk zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van CNA en worden standaard meegeleverd met de offerte. 2. Betaling In principe ontvangt u (of uw werkgever) vóór aanvang van de opleiding of cursus een nota. De kosten dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen. De kosten zijn vrij van btw aangezien het om scholingsactiviteiten gaat. 3. Annulering door het Centrum voor Nascholing Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt het Centrum voor Nascholing zich het recht voor de opleiding of cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden volledig gerestitueerd. 4. Annulering door de deelnemer Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding of cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 60,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan één (1) maand voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding of cursus worden de volledige kosten van de opleiding of cursus in rekening gebracht. 5. Gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de cursusof opleidingskosten plaats. Voortijdig stoppen met de opleiding of cursus dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat. 19

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie