Memo. 1 Inleiding op Brzo Toepassingsgebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. 1 Inleiding op Brzo Toepassingsgebied"

Transcriptie

1 Memo memonummer datum 7 december 2016 van Antea Group kopie project Aanvraag omgevingsvergunning Peterson Den Helder projectnr betreft Toets aan drempelwaarden Brzo Inleiding op Brzo 2015 De Europese Seveso III-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Het Brzo 2015 is per 8 juli 2015 van kracht. De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I van Seveso III-richtlijn) bepalen of een bedrijf onder het Brzo 2015 valt. Ook bepaalt die bijlage of het gaat om een lage of hoge drempelinrichting. De wijzigingen in het Brzo hebben invloed op de aanwijzing van bedrijven die onder de werkingssfeer van het Brzo Om vast te stellen of Peterson Den Helder B.V. (voorts Peterson) onder de werkingssfeer van het Brzo 2015 valt, is een toetsing aan het Brzo 2015 uitgevoerd. De voor die toetsing gehanteerde uitgangspunten alsmede de resultaten van de toetsing zijn in de memo beschreven. 2 Toepassingsgebied Het Brzo 2015 is van toepassing op inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn: a. in een hoeveelheid, gelijk aan of groter dan de in deel 1 en deel 2 van bijlage I van de Seveso IIIrichtlijn genoemde hoeveelheid (kolommen 2 en 3) bij de desbetreffende stof of categorie; of b. in kleinere dan de onder a bedoelde hoeveelheden, maar waarvan de som, na toepassing van de formule die in aantekening 4 van bijlage 1 van Seveso III-richtlijn genoemd is, gelijk is aan of groter is dan de daar genoemde waarde, oftewel 1. Wanneer een gevaarlijke stof onder deel 1 van de bijlage valt en ook is opgenomen in deel 2, zijn de in de kolommen 2 en 3 van deel 2 opgenomen drempelwaarden van toepassing. blad 1 van 4

2 memonummer: betreft: Toets aan drempelwaarden Brzo Uitgangspunten bij uitvoeren Brzo 15-toets voor Peterson Voor de toets aan het Brzo 2015 zijn navolgende uitgangspunten gehanteerd: - Voor de inventarisatie van aanwezige gevaarlijke stoffen is aangesloten bij de maximale situatie zoals beschreven in de aanvraag om de omgevingsvergunning milieu d.d. 28 juli 2015 en de diverse aanvullingen daarop zoals geupload in het OLO-loket. Dit betekent dat alle relevante stoffen hierdoor zijn meegenomen in deze memo en is uitgegaan is van de maximaal aangevraagde hoeveelheid. Dit is een worst-case aanname aangezien die beschreven maximale situatie zich in de praktijk vermoedelijk in uitzonderlijke situaties kan/zal voordoen; - De maximaal aangevraagde hoeveelheid, voor het Brzo 2015 relevante, stoffen is het totaal voor alle activiteiten binnen de inrichting van Peterson met in begrip van (afval)stoffen en goederen die aanwezig zijn op de aangemeerde schepen. Een situatie, dat de maximaal aangevraagde hoeveelheid aanwezig is op de inrichting en er daarnaast extra (afval)stoffen en goederen aanwezig zijn op schepen, komt niet voor; - De inrichting van Peterson dient als overslagfaciliteit voor onder andere (gevaarlijke) afvalstoffen die afkomstig zijn van offshore locaties. Peterson heeft geen invloed op de afvalstoffen die op een offshore locatie vrijkomen en kan daardoor voor de lange termijn niet inschatten welke afvalstoffen exact worden aangeleverd en in welke hoeveelheden. In dat kader is ervoor gekozen om voor de hoeveelheden aangeleverde (afval)stoffen uit te gaan van de aanvoercijfers van de maanden mei t/m oktober Peterson heeft aangegeven dat dit overzicht een representatief beeld geeft van de reguliere opslagsituatie zoals beschreven in de aanvraag; - Er is een vertaling gemaakt naar de specifieke eigenschappen van de ontvlambare vloeistoffen (P-klassen) op basis van GHS-zinnen aan de hand van het UN-nummer in relatie tot de productnaam. Zodoende is op basis van een H-zin de desbetreffende stof ingedeeld in één van de SEVESO III-categorieën; - Bij Peterson bestaat de behoefte om 1 van de 3 glycoltanks te kunnen gebruiken voor de opslag van een daarmee vergelijkbaar produkt. Het MSDS-blad is bijgevoegd aan de BRZO-toets en aanvulling op de aanvraag d.d. juli Destijds was het uitgangspunt dat deze stof een E2-produkt betrof en werd uitgegaan van een volledige uitwisselbaarheid en in gebruik name van alle glycoltanks met opslag van die stof. Dit is echter niet het geval en de intentie. Er zal in dat geval niet volledig gebruik gemaakt worden van de betreffende tank als opslagmedium en er wordt slechts 1 tank maximaal hiervoor gebruikt. Die tank wordt in dat geval maximaal voor liter benut. Met dat gegeven is deze BRZO-toets nogmaals doorlopen waarbij 2 tanks zijn beschouwd als opslag van glycol (2 x 36,5 m 3 x 95% als maximale vullingsgraad per tank) en 1 tank is ingevoerd als opslagmedium voor de stof multitreat of een daarmee qua eigenschappen vergelijkbaar product met een inhoud van maximaal l x 0,92 (s.g. van de desbetreffende stof), zijnde 23 ton. - Gezien de in opslag zijnde producten en de wijze waarop deze stoffen worden bewaard/gebruikt, is er geen sprake van een extra gevaar waardoor de temperatuur hoger zou zijn dan het vlam- of kookpunt van een (vloei)stof. Een upgrading van de thans als P5c beschouwde stoffen naar een hogere categorie is hierdoor niet aan de orde; - Daar de producten in de milieukasten bij Peterson veelal mengsels en afvalstoffen zijn, is de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen met een lager vlampunt en eventueel hogere P5- klasse bezien. Gelet op de typering en aard van de stoffen bij Peterson, doet deze situatie zich bij Peterson in principe niet voor of in zeer beperkte mate waardoor dit gegeven niet leidt tot een andere conclusie dan thans voortvloeiend op basis van deze toets. 4 Brzo 2015-toets In de bijlage van deze memo is getoetst of de binnen de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen de lage of hoge drempelwaarden uit deel 1 en/of deel 2 (kolommen 2 en 3) van bijlage 1 van de Seveso III-richtlijn overschrijden. Uit deze toets volgt dat er geen lage of hoge drempelwaarden worden overschreden. blad 2 van 4

3 memonummer: betreft: Toets aan drempelwaarden Brzo 2015 Overeenkomstig aantekening 4 bij bijlage 1 van de Seveso III-richtlijn is het Brzo 2015 eveneens van toepassing indien de som als bedoeld in aantekening 4 groter is dan of gelijk is aan 1. Deze regel wordt gebruikt ter beoordeling van de gezondheidsgevaren, fysische gevaren en milieugevaren en dient daarom per gevaar te worden toegepast. In de bijlage van deze memo is de sommatiebepaling van deze 3 te onderscheiden gevaren uitgewerkt. Uit die berekening blijkt dat de som in alle gevallen kleiner is dan 1. 5 Conclusie Op basis van de toetsing aan de lage en hoge drempelwaarden alsmede de sommatiebepalingen voor gezondheidsgevaren, fysische gevaren en milieugevaren wordt geconcludeerd dat het Brzo 2015 evenmin van toepassing is op de in deze memo beschreven situatie bij Peterson. blad 3 van 4

4 memonummer: betreft: Toets aan drempelwaarden Brzo 2015 Bijlage 1: Brzo 2015-toets blad 4 van 4

5 Deel 1. Categorieën gevaarlijke stoffen Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Drempelwaarde in ton van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van: lagedrempelinrichtingen hogedrempelinrichtingen Rubriek "H" - GEZONDHEIDSGEVAREN H1 ACUUT TOXISCH - Categorie 1, alle blootstellingsroutes H2 ACUUT TOXISCH - Categorie 2, alle blootstellingsroutes - Categorie 3, inademingsblootstellingsroute (zie aantekening 7) H3 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT (SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY, STOT) - EENMALIGE BLOOTSTELLING - STOT SE Categorie 1 Rubriek "P" - FYSISCHE GEVAREN P1a ONTPLOFBARE STOFFEN (zie aantekening 8) - Instabiele ontplofbare stoffen, of - Ontplofbare stoffen van de subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 of 1.6, of - Stoffen of mengsels met explosieve eigenschappen volgens methode A.14 van Verordening (EG) nr. 440/2008 (zie aantekening 9) die niet behoren tot de gevarenklassen organische peroxiden of zelfontledende stoffen en mengsels P1b ONTPOFBARE STOFFEN (zie aantekening 8) Ontplofbare stoffen van subklasse 1.4 (zie aantekening 10) ,9 Opslag in PGS-opslagkasten op terrein Max. in opslag Peterson (in ton) , ,4 Opmerkingen / Uitgangspunten In de opslagkluis wordt op enig moment maximaal 50 kg ADR-klasse 1.3 aan noodseinmiddelen opgeslagen. In de opslagkluis wordt op enig moment maximaal 400 kg ADR-klasse 1.4 aan noodseinmiddelen opgeslagen P2 ONTVLAMBARE GASSEN Ontvlambare gassen van categorie 1 of 2 Control Union & Testing Inspection loods Ten behoeve van inspectie, controle en onderhoud kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bodembedreigende stoffen (als smeermiddelen, verf, lakken, etc.) opgeslagen. De opslag geschiedt in 2 opslagkasten met een inhoud van respectievelijk 250 kg en 300 kg ,3875 In de werkplaats worden ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen (ca. 25 kg) en bodembedreigende stoffen (als smeermiddelen, verf, lakken, etc.) opgeslagen. In totaal wordt er aldaar dus 575 kg aan gevaarlijke stoffen opgeslagen. Omdat deze enerzijds zullen vallen onder ontvlambare gassen en anderzijds onder ontvlambare vloeistoffen, is het totale aantal gedeeld door 2 en verspreid over deze categorieën. PGS opslagkasten In de PGS-opslagkasten op het terrein wordt maximaal 1,1 ton aan ontvlambare gassen opgeslagen. P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN (zie aantekening 11.1) "Ontvlambare" aerosolen van categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen van categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten P3b ONTVLAMBARE AEROSOLEN (zie aantekening 11.1) "Ontvlambare" aerosolen van categorie 1 of 2, die geen ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, noch ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten (zie aantekening 11.2) P4 OXIDERENDE GASSEN Oxiderende gassen van categorie 1 P5a ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 of - Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die bij een temperatuur hoger dan hun kookpunt worden gehouden, of - Overige vloeistoffen met een vlampunt 60 ⁰C, die bij een temperatuur hoger dan hun kookpunt worden gehouden (zie aantekening 12) , In de PGS-opslagkasten op het terrein wordt maximaal 2,2 ton aan ontvlambare aerosolen opgeslagen. Pagina 1 van 3

6 Deel 1. Categorieën gevaarlijke stoffen Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Drempelwaarde in ton van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van: lagedrempelinrichtingen hogedrempelinrichtingen P5b ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 waarbij bijzondere procescondities, zoals een hoge druk of hoge temperatuur, gevaren voor zware ongevallen kunnen doen ontstaan, of - Overige vloeistoffen met een vlampunt 60 ⁰C waarbij bijzondere verwerkingsomstandigheden, zoals een hoge druk of hoge temperatuur, gevaren voor zware ongevallen kunnen geven (zie aantekening 12) P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen Max. in opslag Peterson (in ton) Opmerkingen / Uitgangspunten Control Union & Testing Inspection loods Ten behoeve van inspectie, controle en onderhoud kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bodembedreigende stoffen (als smeermiddelen, verf, lakken, etc.) opgeslagen. De opslag geschiedt in 2 opslagkasten met een inhoud van respectievelijk 250 kg en 300 kg ,5875 In de werkplaats worden ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen (ca. 25 kg) en bodembedreigende stoffen (als smeermiddelen, verf, lakken, etc.) opgeslagen. In totaal wordt er op deze lokatie dus 575 kg aan gevaarlijke stoffen opgeslagen. Omdat deze enerzijds zullen vallen onder ontvlambare gassen en anderzijds onder ontvlambare vloeistoffen, is het totale aantal gedeeld door 2 en verspreid over deze categorieën. P6a ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN Zelfontledende stoffen en mengsels van type A of B of organische peroxide van type A of B P6b ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN Zelfontledende stoffen en mengsels van type C, D, E of F of organische peroxiden van type C, D, E of F P7 PYROFORE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN Pyrofore vloeistoffen van categorie 1 Pyrofore vaste stoffen van categorie 1 P8 OXIDERENDE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN Oxiderende vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, of Oxiderende vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3 Rubriek "E" - MILIEUGEVAREN E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch ,61 PGS-opslagkasten In de PGS-opslagkasten op het terrein wordt maximaal 6,3 ton aan ontvlambare vloeistoffen opgeslagen. In de PGS-opslagkasten op het terrein (MI-SWACO, milieuplaat en chemical plant) wordt maximaal 6,61 ton milieugevaarlijke stoffen van klasse E1 opgeslagen. Daarnaast kan maximaal 1 glycoltank worden benut voor de opslag van maximaal 23 ton multitreat of een daarmee vergelijkbaar product. Gelet op de eigenschappen van dit mengsel kan dit als een E1-product worden beschouwd. Vandaar dat dit scenario als worst-case is beschouwd en meegenomen in deze berekening. Pagina 2 van 3

7 Deel 1. Categorieën gevaarlijke stoffen Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Drempelwaarde in ton van in artikel 3, lid 10, bedoelde gevaarlijke stoffen voor toepassing van: lagedrempelinrichtingen hogedrempelinrichtingen E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2 Max. in opslag Peterson (in ton) ,45 Opmerkingen / Uitgangspunten In de PGS-opslagkasten op het terrein wordt maximaal 24,6 ton aan milieugevaarlijke stoffen van klasse E2 opgeslagen onderverdeeld naar milieuplaat en MI-SWACO alsmede 0,5 ton aan milieugevaarlijke stoffen van klasse E2 in te plaatsen PGSopslagvoorziening bij chemical plant. Voorts zijn 3 bovengrondse glycol tanks aanwezig die ieder een inhoud hebben van 36,5 m3. Bij deze beschouwing is ervan uitgeaan dat 1 tank wordt benut voor de beperkte opslag van een E1-product. In dat geval leidt dit bij een maximale opslagacpaciteit bij volledige benutting van 2 tanks voor glycol met een max. vullingsgraad van 95% tot een capaciteit van 69,35 m3 waarbij in dit geval rekening is gehouden in het kader van deze BRZO-toets. Wanneer de 3 tanks volledig worden benut voor de opslag van glycol, wordt verwezen naar de BRZO-memo van juli jl. Rubriek "O" - OVERIGE GEVAREN O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH O2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie O3 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH Pagina 3 van 3

8 Deel 2. Gevaarlijke stoffen die met name genoemd worden Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevaarlijke stoffen Drempelwaarde in ton voor toepassing van: lagedrempelinrichtingen hogedrempelinrichtingen 1. Ammoniumnitraat (zie aantekening 13) N.v.t. 2. Ammoniumnitraat (zie aantekening 14) N.v.t. 3. Ammoniumnitraat (zie aantekening 15) N.v.t. 4. Ammoniumnitraat (zie aantekening 16) N.v.t. 5. Kaliumnitraat (zie aantekening 17) N.v.t. 6. Kaliumnitraat (zie aantekening 18) N.v.t. 7. Diarseenpentoxide, arseen(v)zuur en/of zouten daarvan 1 2 N.v.t. 8. Diarseentrioxide, arseen(iii)zuur en/of zouten daarvan 0,1 N.v.t. 9. Broom N.v.t. 10. Chloor N.v.t. 11. Inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (nikkelmonoxide, nikkeldioxide, nikkelsulfide, trinikkeldisulfide, 1 N.v.t. dinikkeltrioxide) 12. Ethyleenimine N.v.t. 13. Fluor N.v.t. 14. Formaldehyde (concentratie 90%) 5 50 N.v.t. 15. Waterstof 5 50 N.v.t. 16. Chloorwaterstof (vloeibaar gas) Loodalkylen 5 50 N.v.t. 18. Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en aardgas (zie aantekening 19) Acetyleen 5 50 N.v.t. N.v.t. 0,125 m 3 (0,091 ton) 20. Ethyleenoxide 5 50 N.v.t. 21. Propyleenoxide 5 50 N.v.t. 22. Methanol Max. in opslag Peterson (in ton) 317,5 m 3 (251,5 ton) 23. 4,4'-Methyleen bis (2-chlooraniline) en/of zouten daarvan, poedervormig 0,01 N.v.t. 24. Methylisocyanaat 0,15 N.v.t. 25. Zuurstof ,125 m 3 (0,178 ton) 26. 2,4-Tolueendiiscocyanaat 2,6-Tolueendiisocyanaat N.v.t. 27. Carbonylchloride (fosgeen) 0,3 0,75 N.v.t. 28. Arsine (arseentrihydride) 0,2 1 N.v.t. 29. Fosfine (fosfortrihydride) 0,2 1 N.v.t. 30. Zwaveldichloride 1 N.v.t. 31. Zwaveltrioxide N.v.t. 32. Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen (inclusief TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent7 0,001 N.v.t. 33. De volgende carcinogenen in concentraties van meer dan 5 gewichtspercenten bevatten: 4-aminobifenyl en/of zouten daarvan, benzotrichloride, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)ether, chloormethylether, 1,2-dibroomethaan, diethylsulfaat, dimethylsulfaat, dimethylcarbomoylchloride, 1,2-dibroom-3chloorpropaan, 1,2- dimethylhydrazine, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide, hydrazine, 2-naftylamine en/of de zouten daarvan, 4-nitrodifenyl en 1,3 propaansulton 0,5 2 N.v.t. Opmerkingen / Uitgangspunten Uitgangspunten - 2 opslagtanks van 80 m 3 - maximaal 30 tankcontainers, IBC's en/of portable tanks worden opgeslagen. Deze opslagvoorzieningen hebben een gemiddelde inhoud van 5 m 3 ; - maximaal 30 containers, IBC's en/of portable tanks met ca. 200 liter restanten. Worst-case alle restanten methanol. - 1,5 ton representatief voor opslag van corrosion inhibitors (met methanol vergelijkbare producten) in nieuw te plaatsen opslagkast bij chemical plant Pagina 1 van 2

9 Deel 2. Gevaarlijke stoffen die met name genoemd worden Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Gevaarlijke stoffen Drempelwaarde in ton voor toepassing van: 34. Aardolieproducten: a. benzines en nafta s; b. kerosines (inclusief vliegtuigbrandstoffen), c. gasoliën (inclusief diesel, huisbrandolie en gasoliemengstromen) d. zware stookolie e. alternatieve brandstoffen met dezelfde toepassing en met gelijkaardige eigenschappen op het vlak van ontvlambaarheid en milieugevaren als de onder a. tot en met d. bedoelde producten lagedrempelinrichtingen hogedrempelinrichtingen Max. in opslag Peterson (in ton) 602,5 m 3 (503 ton) 35. Watervrije ammoniak Boortrifluoride Waterstoffluoride Piperidine Bis (2-dimethylaminoethyl) (methyl)amine (2-Ethylhexyloxy)propylamine Mengsel (*) van natriumhypochloriet die zijn ingedeeld als aquatisch categorie 1 [H400] die minder dan 5% actief chloor bevatten en niet vallen onder de in deel 1 van bijlage 1 opgenomen andere gevarencategorieën 42. Propylamine (zie aantekening 21) Tert-butylacrylaat (zie aantekening 21) Methyl-3-buteennitrile (zie aantekening 21) Tetrahydro-3,5-dimethyl-1, 3,5-thiadiazine-2-thion (Dazomet) (zie aantekening 21) Methylacrylaat (zie aantekening 21) Methylpyridine (zie aantekening 21) Broom-3-chloorpropaan (zie aantekening 21) * Mits het mengsel zonder natriumhypochloriet niet zou worden ingedeeld als aquatisch acuut categorie [H400]. Opmerkingen / Uitgangspunten Uitgangspunten: - 1 opslagtank van 40 m 3, 1 opslagtank van 50 m 3 en 1 opslagtank van 2,5 m 3 ; - maximaal 100 tankcontainers, IBC's en/of portable tanks worden opgeslagen. Deze opslagvoorzieningen hebben een gemiddelde inhoud van 5 m 3 ; - maximaal 30 containers, IBC's en/of portable tanks met ca. 200 liter restanten. Worst-case alle restanten methanol. - er 2,5 m 3 jet fuel en 1,5 m 3 dieselolie wordt opgeslagen in de PGS-opslagkasten op het terrein. Pagina 2 van 2

10 Sommatiebepalingen gezondheidsgevaren, fysische gevaren en milieugevaren Berekening of voorschriften voor lagedrempelinrichtingen van toepassing zijn Berekening of voorschriften voor hogedrempelinrichtingen van toepassing zijn Deel I opgeslagen stoffen/ gevarencategorieën Opslag (ton) Drempelwaarde kolom 2 Opmerking Deel I opgeslagen stoffen/ gevarencategorieën Opslag (ton) Drempelwaarde kolom 3 Categorie H1 1,90 5 Gezondheidsgevaren Categorie H1 1,90 20 Gezondheidsgevaren Categorie P1a 0,05 10 Fysische gevaren Categorie P1a 0,05 50 Fysische gevaren Categorie P1b 0,40 50 Fysische gevaren Categorie P1b 0, Fysische gevaren Categorie P2 1, Fysische gevaren Categorie P2 1, Fysische gevaren Categorie P3a 2, Fysische gevaren Categorie P3a 2, Fysische gevaren Categorie P5a 6, Fysische gevaren Categorie P5a 6, Fysische gevaren Categorie E1 29, Milieugevaren Categorie E1 29, Milieugevaren Categorie E2 94, Milieugevaren Categorie E2 94, Milieugevaren met name genoemde stoffen zoals vermeld in deel 2 van het Brzo 2015: met name genoemde stoffen zoals vermeld in deel 2 van het Brzo 2015: nr. 19 0,091 5 Fysische gevaren nr. 19 0, Fysische gevaren nr ,5 500 Fysische gevaren + gezondheid nr , Fysische gevaren + gezondheid nr. 25 0, Fysische gevaren nr. 25 0, Fysische gevaren nr Fysische gevaren+ milieugevaren nr Fysische gevaren+ milieugevaren Opmerking Formule (1) = q1/ql1 + q2/ql2 + q3/ql3 + q4/ql4 + q5/ql Formule (2) = q1/qu1 + q2/qu2 + q3/qu3 + q4/qu4 + q5/qu5 + Sommatiebepaling gezondheidsgevaren Sommatiebepaling gezondheidsgevaren Som = (1,90/5+251,5/500) Som = (1,90/20)+(251,5/5000) Som = 0,883 Som = 0,1453 Sommatiebepaling fysische gevaren Sommatiebepaling fysische gevaren Som = (0,05/10)+(0,4/50)+(1,3875/10)+(2,20/150)+(6,5875/5000)+(0,091/5)+(251,5/500)+(0,178/200)+(503/2500) Som = (0,05/50)+(0,40/200)+(1,3875/50)+(2,20/500)+(6,5875/50000)+(0,091/50)+(251,5/5000)+(0,178/2000)+(503/25000) Som = 0, Som = 0, Sommatiebepaling milieugevaren Sommatiebepaling milieugevaren Som = (29,61/100)+(94,45/200)+(503/2500) Som = (29,61/200)+(94,45/500)+(503/25000) Som = 0,96955 Som = 0, Hierbij is: qx = de hoeveelheid van gevaarlijke stof x of de hoeveelheid van categorie x uit deel 1 of deel 2 van de bijlage van SEVESO III-richtlijn, en QLx = de voor gevaarlijke stof x of categorie x in kolom 2 van deel 1 of van deel 2 van de bijlage van SEVESO III-richtlijn. De formule wordt gebruikt ter beoordeling van de gezondheidsgevaren, fysische gevaren en milieugevaren. De regel moet daarom driemaal worden toegepast. De desbetreffende bepalingen uit de SEVESO III-richtlijn zijn van toepassing zodra het sommeringsresultaat van gezondheidsgevaren, fysische gevaren of milieugevaren groter is dan of gelijk is aan 1. 2 Hierbij is: qx = de hoeveelheid gevaarlijke stof x of de hoeveelheid gevaarlijke stoffen van categorie x uit deel 1 of deel 2 van de bijlage van SEVESO III-richtlijn, en QUx = de voor gevaarlijke stof x of categorie x in kolom 3 van deel 1 of van deel 2 van de bijlage van SEVESO III-richtlijn. De formule wordt gebruikt ter beoordeling van de gezondheidsgevaren, fysische gevaren en milieugevaren. De regel moet daarom driemaal worden toegepast. De desbetreffende bepalingen uit de SEVESO III-richtlijn zijn van toepassing zodra het sommeringsresultaat van gezondheidsgevaren, fysische gevaren of milieugevaren groter is dan of gelijk is aan 1. Pagina 1 van 1

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.10.2014 COM(2014) 652 final ANNEX 1 BIJLAGE Aanhangsel bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt op de achtste

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO

CLP-gevarenklassen in relatie met SEVESO CLP-gevarenklassen in relatie met 1 CLP-gevarenklassen : fysische gevaren Gevarenklassen Ontplofbare stoffen Categorieën instabiele explosieven cat.1.1 Ontvlambare gassen Cat. 1 Cat. 2 Ontvlambare aerosolen

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

Structurele samenwerking Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en gemeenten in Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant. EV-agenda-activiteit 2014

Structurele samenwerking Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en gemeenten in Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant. EV-agenda-activiteit 2014 Structurele samenwerking Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en gemeenten in Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant. EV-agenda-activiteit 2014 Inhoud Bijlagen 1. Inleiding Programma Brabant Veiliger Impuls omgevingsveiligheid

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Impact CLP op SEVESO en VLAREM

Impact CLP op SEVESO en VLAREM Steven Van de Broeck svb@essenscia.be VLARIP2 slotevent 24/01/2013 Ter Elst Edegem Inhoud Impact CLP op SEVESO Impact CLP op VLAREM I + II Conclusies 2 CLP? Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification,

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CO S 3671/08 ADD 6 REV 2 COMPET 306 E V 538 CHIMIE 49 MI 293 E T 213 CODEC 1079 VERORDE I

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

Gevaarlijke producten: waar op letten?

Gevaarlijke producten: waar op letten? Gevaarlijke producten: waar op letten? Drukkerij Delabie 12/02/2015 P/A BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV WELLINGSTRAAT 102 9070 DESTELBERGEN Tel.: + 32 9 328 11 40 - Fax: + 32 9 328 11 50 RIETSTRAAT 11

Nadere informatie

Impact van CLP en Reach op het VLAREM

Impact van CLP en Reach op het VLAREM Impact van CLP en Reach op het VLAREM Forum van Seveso-inrichtingen Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. CLP Inleiding Impact op het VLAREM TWOL CLP Verder verloop en timing 2. Reach Aanpassing

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Gevaarlijke Stoffen. Een vooruitblik naar 2015. Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen?

Gevaarlijke Stoffen. Een vooruitblik naar 2015. Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen? Gevaarlijke Stoffen Een vooruitblik naar 2015 Jos van Bree, 11 september 2014 www.proqesh.nl Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen? EU-GHS / CLP(EC 1272/2010) 1 juni 2015 volledig van kracht SevesoII

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar

Nadere informatie

Wat is ARIE? Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar www.rivm.nl/arie, u krijgt dan het volgende scherm:

Wat is ARIE? Hoe werkt de webapplicatie ARIE aanwijzing? Ga naar www.rivm.nl/arie, u krijgt dan het volgende scherm: Wat is ARIE? Bedrijven die vallen onder de ARIE-regeling hebben veel gevaarlijke stoffen in huis, maar de effecten van een ongeval met een gevaarlijke stof blijven binnen de poort. Dit betekent dat vooral

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 429 Besluit van 24 juni 2005 tot wijziging van het Besluit risico s zware ongevallen 1999, het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen

Nadere informatie

Seveso III-richtlijn. implementatie in BRZO 2015. Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap

Seveso III-richtlijn. implementatie in BRZO 2015. Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap Seveso III-richtlijn implementatie in BRZO 2015 Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap Besluit risico s zware ongevallen - Doel BRZO: beheersen van de veiligheid om zware ongevallen te voorkomen

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

RAPPORT. Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo Onderdeel van Veiligheidsrapportage Brzo 2015

RAPPORT. Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo Onderdeel van Veiligheidsrapportage Brzo 2015 RAPPORT Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015 Onderdeel van Veiligheidsrapportage Brzo 2015 Klant: ZENITH ENERGY Referentie: I&BBE8246-101-100R002F01 Versie: 01/Finale versie Datum: 15 augustus

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

SEVESO III scope. Philippe Cornille

SEVESO III scope. Philippe Cornille SEVESO III scope Philippe Cornille 1 Simpel! Zijn op de inrichting gevaarlijke stoffen aanwezig boven de drempelwaarde? inrichting Zijn op de inrichting gevaarlijke stoffen aanwezig boven de drempelwaarde?

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

CLP opmerking H zin. Als de transportindeling "type B"is. Als de transportindeling "type C of D"is. Als de transportindeling "Type. F"is.

CLP opmerking H zin. Als de transportindeling type Bis. Als de transportindeling type C of Dis. Als de transportindeling Type. Fis. CLP opmerking H zin Zelfontledend OF Organisch peroxide, Type A, Gevaar, H24: Ontploffingsgevaar bij verwarming Zelfontledend OF Organisch peroxide, Type B, Gevaar, H241: Brand of ontploffingsgevaar bij

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

VLAREM EN VEILIGHEID. Studiedag AMV 10 oktober Wim Francq Adviseur Buitendienst Oost-Vlaanderen

VLAREM EN VEILIGHEID. Studiedag AMV 10 oktober Wim Francq Adviseur Buitendienst Oost-Vlaanderen VLAREM EN VEILIGHEID Studiedag AMV 10 oktober 2013 Wim Francq Adviseur Buitendienst Oost-Vlaanderen Overzicht Interne veiligheid / Externe veiligheid Vlarem I en veiligheid Seveso - inrichtingen Omgevingsveiligheidsrapport

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Hoofdstuk Algemene voorschriften

Hoofdstuk Algemene voorschriften 2.1.1 Inleiding Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke goederen volgens het RID zijn de volgende: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Ontplofbare stoffen en voorwerpen. Gassen. Brandbare

Nadere informatie

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening 3. ETIKETTERING Algemeen Vanaf 1 juni 2015 kunnen stoffen én mengsels enkel nog worden ingedeeld en geëtiketteerd conform de CLP-criteria, de voorschriften van de REACH-regelgeving. 3.1 Indeling en etikettering

Nadere informatie

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen 1/20 In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld: sectie omschrijving 1 voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB) 2 Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens

Nadere informatie

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat door Veolia ES MRC nv gevestigd te Moerstraat 26 - haven 550, 2030 Antwerpen, een milieuvergunningsaanvraag

Nadere informatie

Etikettering en nieuwe indeling Enkele courante stoffen

Etikettering en nieuwe indeling Enkele courante stoffen CLP 1-10/06/2015 Etikettering en nieuwe indeling Enkele courante stoffen 2-6/10/2015 1 Wat is CLP? Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie 21/04/2015

Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm Wat als dit voorvalt??? Algemene aandachtspunten bij ongevallen Bij elk ongeval met gevaarlijke stoffen: over welke

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Ontwikkelingen externe veiligheid (BRZO, BEVI, CLP/GHS)

Ontwikkelingen externe veiligheid (BRZO, BEVI, CLP/GHS) Fact sheet BRZO Ontwikkelingen externe veiligheid (BRZO, BEVI, CLP/GHS) Inleiding Sinds 1991 is in Nederland het BRZO( Besluit Risico s Zware ongevallen) van kracht. Dit is de Nederlandse uitwerking van

Nadere informatie

ARIE-Regeling (Arbeidsomstandighedenbesluit) (Geldende wettekst op 1/2/2008; actuele tekst te raadplegen op www.wetten.nl)

ARIE-Regeling (Arbeidsomstandighedenbesluit) (Geldende wettekst op 1/2/2008; actuele tekst te raadplegen op www.wetten.nl) ARIE-Regeling (Arbeidsomstandighedenbesluit) (Geldende wettekst op 1/2/2008; actuele tekst te raadplegen op www.wetten.nl) Introductie De Arie-regeling (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Aanvraagnummer Theunisse BV, Aerosol blusinstallatie. Ingediend op Gefaseerd

Aanvraaggegevens. Aanvraagnummer Theunisse BV, Aerosol blusinstallatie. Ingediend op Gefaseerd Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1401991 gemeente Steenbergen Formulierversie 2013.01 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1213825 Aanvraagnaam 21729

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Dienst E-mail Telefoon Fax Bijlagen milieu en landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Veiligheidsrapport VCK (Gesterde delen) Deel 0 Samenvatting

Veiligheidsrapport VCK (Gesterde delen) Deel 0 Samenvatting Veiligheidsrapport VCK (Gesterde delen) Deel 0 Samenvatting 20 april 2016 Deel 0 Samenvatting Verantwoording Titel Deel 0 Samenvatting Opdrachtgever Verenigd Cargadoorskantoor BV Projectleider Michiel

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen. Op het gebied van zone-indeling m.b.t. gas- en stofexplosiegevaar

Nieuwe ontwikkelingen. Op het gebied van zone-indeling m.b.t. gas- en stofexplosiegevaar Nieuwe ontwikkelingen Op het gebied van zone-indeling m.b.t. gas- en stofexplosiegevaar Introductie Gerdian Jansen (Consultant HSE) gja@hse-advies.nl HSE- ADVIES B.V. (HSE-Advies is een onderdeel van de

Nadere informatie

EU-GHS Verordening in vogelvlucht

EU-GHS Verordening in vogelvlucht EU-GHS Verordening in vogelvlucht Kennisdag EU-GHS voor MKB Annet Sluer EU-GHS Helpdesk 6 december 2012 Inhoud EU-GHS en VN-GHS Verplichtingen Wat moet u doen? Relatie met REACH Inventaris van indeling

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INDUSTRY, ENERGY & MINING Aan : Remon Laurensen (Broekman Logistics Nijmegen B.V.) Van : Gijs Slotman (Royal HaskoningDHV) Datum : 30 maart 2015 Kopie : - Onze referentie

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen Etikettering

Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarlijke stoffen Etikettering Info nieuwe pictogrammen.doc. EtiketteringInfo 01/08/2012 Pagina 1 van 8 1. Algemene informatie Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en

Nadere informatie

RICHTLIJN PROBITFUNCTIES

RICHTLIJN PROBITFUNCTIES RICHTLIJN PROBITFUNCTIES RICHTLIJN OVER HET GEBRUIK VAN PROBITFUNCTIES IN DE KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Versie 2.0 01/03/2011 Vlaamse overheid Departement LNE Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

Nadere informatie

Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen. Meer dan PGS15 alleen

Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen. Meer dan PGS15 alleen Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen Meer dan PGS15 alleen Onderwerpen Belangrijkste wijzigingen (CPR 15-PGS15) PGS15 en Activiteitenbesluit Integraal (Bouwbesluit/Milieu/Gebruiksbesluit) (Integrale)

Nadere informatie

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Beschrijving werkproces externe veiligheid 1. Is Externe veiligheid relevant? 1.1 Is EV relevant? Doorloop het schema om antwoord te geven op deze vraag.

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Algemene informatie over CLP

Algemene informatie over CLP Algemene informatie over CLP Webinar voor hoofdregistranten 9 april 2010 Gabriele Schöning Unit indeling Europees Agentschap voor chemische stoffen Structuur EU-wetgeving chemische stoffen en GHS of: waarom

Nadere informatie

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UBIJSCHLINGSPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 Ja - Colli met UN 3112 en colli met UN 3125 Ja - Colli met UN 2021

Nadere informatie

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden.

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. 1. Gevaarsymbolen Vanaf december 008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de

Nadere informatie

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Marjorie Kartowidjojo We create unique scent & taste experiences people love Inhoud Introductie Indeling van stoffen Classificatie van mengsels Samenvatting

Nadere informatie

Wijziging van bijlage I bij het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992

Wijziging van bijlage I bij het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992 ingediend op 573 (2015-2016) Nr. 1 12 november 2015 (2015-2016) Vereenvoudigde verdragswijziging Wijziging van bijlage I bij het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen,

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2013 Vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Vitesse Logistics B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Vitesse Logistics B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Vitesse Logistics B.V. te Venlo Zaaknummer: 2016-0668 Kenmerk: 2016/54909 d.d. 21 juli 2016 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2012 Vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

BRANDWEER Regio Groningen

BRANDWEER Regio Groningen BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing.#ïb«^ provincie ' ' ~ groningen BEZOEKADRES Sontweg 10 Provincie Groningen Milieuvergunningen De heer E.P. Pol Postbus 610 9700 AP GRONINGEN ing.d.d.:

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Voorstel voor afstemming Nederlandse regeling voor gevaarlijke stoffen ARIE op Europese CLP-verordening

Voorstel voor afstemming Nederlandse regeling voor gevaarlijke stoffen ARIE op Europese CLP-verordening Voorstel voor afstemming Nederlandse regeling voor gevaarlijke stoffen ARIE op Europese CLP-verordening RIVM briefrapport 620870001/2011 S. Gunnarsdottir V.M. Sol Voorstel voor afstemming Nederlandse regeling

Nadere informatie

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING *D170347213* D170347213 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : SABA Dinxperlo B.V. Datum besluit : 4 juli 2017 Onderwerp : Formele vastlegging feitelijke (maximale) hoeveelheden aanwezige stoffen Gemeente / locatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 15/11/2011 Afdruk datum: 23/11/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 15/11/2011 Afdruk datum: 23/11/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 15/11/2011 Afdruk datum: 23/11/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: Pro Screenwash

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen. Jean Ferong Diensthoofd Limburg

Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen. Jean Ferong Diensthoofd Limburg Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Jean Ferong Diensthoofd Limburg 1 VLAAMSE MILIEUREGLEMENTERING VLAREM -TITEL I :procedures, vergunningsplicht, lijst

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan JPB Logistics BV ten behoeve van de activiteit milieuneutraal wijzigen "Wijzigen van voorschrift 6.6.1" (locatie: Warvenweg 20-22 Farmsum) Groningen, 21 januari 2014 Zaaknummer:

Nadere informatie

Brabantse afspraken invoer RRGS

Brabantse afspraken invoer RRGS Brabantse afspraken invoer RRGS Versie 3.0 Maart 2014 Brabantse Afspraken Invoer RRGS versie 3.0 1/14 Versie 3.0 Datum 10 Maart 2014 Voorgaande versie 2.1 Datum September 2011 Brabantse Afspraken Invoer

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

gas onder druk Als het gas vrijkomt, bereikt het zeer snel een concentratie in de lucht die gevaarlijk is voor de gezondheid.

gas onder druk Als het gas vrijkomt, bereikt het zeer snel een concentratie in de lucht die gevaarlijk is voor de gezondheid. Algemene gegevens CAS nr: 7803-51-2 EU-etikettering: R-zinnen: 12, 17, 26, 34, 50 S-zinnen: (1/2), 28, 36/37, 45, 61, 63 licht ontvlambaar zeer giftig milieugevaarlijk CLP(EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR

Nadere informatie

Praktijkgerichte sessie milieureglementering Opslag van gevaarlijke producten (Vlarem, Vlarema en CLP) donderdag 28 januari 2016 CNH Zedelgem

Praktijkgerichte sessie milieureglementering Opslag van gevaarlijke producten (Vlarem, Vlarema en CLP) donderdag 28 januari 2016 CNH Zedelgem Deze presentatie is louter ter informatie. Professional-Consulting kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onvolledigheid of niet correct zijn van deze informatie Praktijkgerichte sessie milieureglementering

Nadere informatie