Nota Weerstandsvermogen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Weerstandsvermogen 2012"

Transcriptie

1 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, AUGUSTUS, 2012

2

3 Voorwoord In 2008 is de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement door de raad vastgesteld. Deze nota heeft als basis gediend om risicomanagement in de gemeente te verankeren. Onderdeel van de versterking van het risicobeheer is het voordurend aandacht hebben voor de werkprocessen. Hierbij worden rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verduidelijkt en uitgewerkt. Deze werkprocessen zijn centraal vastgelegd in een decentraal te raadplegen systeem. Ook de Interne Controle (IC) is verder geprofessionaliseerd waardoor de controles vanuit een risicoanalyse zijn uitgewerkt. Hiermee is de IC integraal onderdeel geworden van het risicomanagement binnen de gemeente. Meerdere factoren, zoals de gevolgen van de economische crisis, maar ook mutaties in wet- en regelgeving en andere veranderingen, maken het noodzakelijk dat we voortdurende aandacht hebben voor risicomanagement. Indien nodig worden versterkingen hierin aangebracht. Dit vereist dat wij niet alleen zicht hebben op en alert zijn op risico s, maar dat risicobeheersing onderdeel is van de bedrijfscultuur. De beheersmaatregelen moeten bij het aangaan van het risico zijn uitgewerkt, zodat bij de uitvoering van het beleid, realisatie van de voorziening of grondexploitatie deze maatregelen onderdeel zijn van uitvoering en rapportage.

4

5 Inhoud Managementsamenvatting 6 1 Inleiding Algemeen Kernbegrippen en onderlinge samenhang Risico Risicomanagement Rapporteren Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen 8 2 Wettelijke kader Besluit Begroting en Verantwoording Financiële verordening Samenhang met de Nota Grondbeleid 10 3 Doelstellingen 11 4 Risicomanagement Integrale aanpak Vormgeving en uitwerking van risicomanagement Rapporteren en analyseren 13 5 Risicoprofiel Het risicoprofiel nader toegelicht Indeling van geïnventariseerde risico s Het kwantificeren van de risico s 15 6 Weerstandscapaciteit Relatie risicomanagement en weerstandscapaciteit Structurele en incidentele weerstandscapaciteit 17 7 Weerstandsvermogen Norm Weerstandsvermogen De risicoreserve 18 Bijlage 1 Toelichting COSO-model en Turnbull-model 19 Bijlage 2 Overzicht werksoorten 21

6 Managementsamenvatting Voor u ligt de Nota Weerstandsvermogen Met deze nota stelt de raad het beleidskader voor het weerstandsvermogen vast. Het weerstandsvermogen heeft betrekking op de relatie tussen de risico s die de gemeente loopt en de financiële middelen die de gemeente vrij kan maken om de nadelige gevolgen van deze risico s op te vangen. Met voldoende weerstandsvermogen zullen financiële tegenvallers De Bilt niet direct dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen. In de nota zijn de volgende beleidskaders voor het risicomanagement opgenomen: 1. Algemeen kader voor het risicomanagement is de integrale aanpak, waarin aandacht is voor alle relevante aspecten: voldoende controlebewustheid binnen de organisatie, een deugdelijke inventarisatie van risico s en een optimale beheersing daarvan. Aangevuld met goede informatie en communicatie over risico s en een voldoende monitoring van de beheersing. 2. Bij raadsvoorstellen worden de risico s beschreven waarbij wordt ingegaan op de identificatie, analyse, beoordeling en de beheersing van de risico s. 3. Risicoprofiel: a. Het totaal van het risicoprofiel dient als basis voor de beoordeling van het weerstandsvermogen. b. Het risicoprofiel wordt met een zekerheidspercentages van 95% bepaald aan de hand van een Monte Carlo simulatie. c. De raad krijgt twee keer per jaar een actuele overzicht van het gemeentelijk risicoprofiel voorgelegd (bij de jaarrekening en de begroting), waarin de risicoposten zijn gespecificeerd en berekend conform de in deze nota opgenomen uitgangspunten. d. In het Projectenboek wordt specifiek ingegaan op de voortgang, financiële en risicobeheersing per project. 4. Weerstandscapaciteit: a. De aanwezige weerstandscapaciteit dient als laatste achtervang voor niet op andere wijze gedekte financiële risico s. b. Incidentele weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van de vrij besteedbare reserves. c. De incidentele weerstand wordt dynamisch bepaald op het jaar t plus 4 inclusief de begrote resultaten, begrote reservemutaties en de geprognosticeerde resultaten op lopende exploitaties d. Structurele financiële weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van herschikkingmogelijkheden binnen bestaande budgetten en onbenutte belasting- en heffingscapaciteit. e. Jaarlijks wordt in de begroting en in de jaarrekening gerapporteerd over de geraamde respectievelijk de feitelijke omvang van de weerstandscapaciteit. 5. Weerstandsvermogen: a. het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel; b. het weerstandsvermogen moet minimaal 1 zijn. c. de risicoreserve bedraagt minimaal 50% van het risicoprofiel; 6. Op basis van de balans van de laatst vastgestelde jaarrekening worden de effecten verwerkt van de vastgestelde / dan wel de begroting van het lopende jaar. 6 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

7 1 Inleiding 1.1 Algemeen De kaders voor de nota weerstandsvermogen zijn deels gesteld in de Financiële Verordening gemeente De Bilt Deze verordening draagt het college op eenmaal in de vier jaar een nota weerstandsvermogen aan de raad aan te bieden. In de financiële verordening zijn geen richtlijnen opgenomen over hoe het weerstandsvermogen moet worden bepaald of het risicomanagement moet worden ingevuld. De wetgever heeft noch in de Gemeentewet noch in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hiervoor richtlijnen gegeven. Vooraan deze nota is een managementsamenvatting opgenomen. Vervolgens worden de kernbegrippen in onderlinge samenhang toegelicht. Vervolgens wordt de nota uit 2008 kort geëvalueerd. Hierna is het wettelijk kader (hoofdstuk 2) en zijn de doelstellingen van de nota (hoofdstuk 3) geschetst. Daarna volgt een beschrijving van het beleidskader voor: - risicomanagement (hoofdstuk 4); - het kwantificeren van de risico s (hoofdstuk 5); - de aan te houden financiële weerstandscapaciteit (hoofdstuk 6); - de normering van het weerstandsvermogen (hoofdstuk 7); 1.2 Kernbegrippen en onderlinge samenhang De vijf kernbegrippen: risico, risicomanagement, risicobeheersing en rapporteren, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen, worden hieronder in onderlinge samenhang toegelicht Risico Bij beleidsvorming en uitvoering van taken worden veel keuzes gemaakt. Elke beslissing die in de organisatie genomen wordt, heeft een zeker risico in zich. Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (negatief) gevolg Risicomanagement Risicomanagement behelst de wijze waarop de gemeente met risico s omgaat. Risico s kunnen worden geaccepteerd, overgedragen of beheerst. Wanneer risico s worden geaccepteerd worden geen (extra) inspanningen of kosten gemaakt om te voorkomen dat het risico werkelijkheid wordt. De gemeente accepteert de (financiële) gevolgen. Wanneer risico s worden overgedragen zijn de (financiële) gevolgen wanneer het risico werkelijkheid wordt, niet voor de gemeente. Overdragen van risico s is meestal niet kosteloos. Overdracht van risico s leidt veelal tot (structurele) kosten of tot lagere opbrengsten. Voorbeelden van risico-overdracht zijn het afsluiten van verzekeringen of door het aangaan van posities op de vermogens- of geldmarkt om rente- of valutarisico s af te dekken (derivaten). Beheersen van risico s vindt plaats door maatregelen te treffen in de proces- en bedrijfsvoering. Beheersing van risico s gaat dus niet over schadebeperking na het optreden van een onverwachte of ongewenste gebeurtenis, maar over het voorkomen dat vooraf geïdentificeerde risico s werkelijkheid worden of over het afdekken van een mogelijk financieel verlies als gevolg daarvan. 7 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

8 1.2.3 Rapporteren Rapporteren is onderdeel van risicomanagement. Via de rapportage afleggen van verantwoording wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot risicobeheersing. De rapportage moet antwoord geven op de vraag in hoeverre de organisatie in control is Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit is de financiële capaciteit die de gemeente kan aanwenden om financiële verliezen die kunnen optreden als risico s zich werkelijk manifesteren, op te vangen. Deze capaciteit bestaat uit incidentele middelen (reserves) en structurele middelen (ruimte binnen de begroting). De ruimte binnen de begroting kan bestaan uit bezuinigingsmaatregelen (zonder dat het gevoerde beleid noemenswaardig moet worden aangepast) en inkomensverhogende maatregelen Weerstandsvermogen Door de geïdentificeerde risico s in geld te kwantificeren ontstaat zicht op het risicoprofiel van de gemeente. Tegenover dit risicoprofiel staat de weerstandscapaciteit in de vorm van reserves, bezuinigingsmaatregelen en inkomensverhogende maatregelen. Het weerstandsvermogen definiëren wij als de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Deze nota stelt kaders en eisen aan de uitkomst van die verhouding. 8 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

9 2 Wettelijke kader In dit hoofdstuk beschrijven wij het wettelijk kader, dat ten grondslag ligt aan deze nota. Dit wettelijk kader bestaat uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de Financiële Verordening, Gemeente Wet artikel 212, zijn de kaders voor de Nota Weerstandsvermogen uitgewerkt. 2.1 Besluit Begroting en Verantwoording Per 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden. Het bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Zo moet zowel in de begroting als in de jaarrekening een zevental paragrafen worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van het gemeentelijk beleid. De paragraaf weerstandsvermogen is één van deze paragrafen en bevat volgens artikel 11 BBV ten minste: 1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 2. een inventarisatie van de risico s; 3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Het Ministerie van BZK geeft in haar handreiking twee manieren hoe met de paragrafen kan worden omgegaan: 1. De gemeente stelt in de paragrafen bij de begroting de beleidskaders vast. Het gevaar hiervan is dat de paragrafen al snel het karakter krijgen van jaarlijkse beleidsnota s die uitdijen en herhalingen bevatten waardoor deze minder effectief zijn. 2. De gemeente baseert zich op beleidsnota s voor elk van de paragrafen. In onze gemeente is voor optie 2 gekozen. Wij stellen het beleid voor deze paragrafen in vierjaarlijkse nota s vast. 2.2 Financiële verordening Artikel 212 van de Gemeentewet geeft aan de raad de opdracht om bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie vast te stellen. Artikel 16 van de financiële verordening 2013 welke in werking bepaalt het volgende: 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota weerstandsvermogen aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast. 2. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf weerstandsvermogen verslag van de risico s voor de gemeente en de aanwezige weerstandscapaciteit en wordt een inschatting gegeven in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico s met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 3. In de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het BBV in ieder geval op: a. de solvabiliteit; b. de netto schuld per inwoner; c. de rentequote. 4. De ontwikkeling van de solvabiliteit wordt verklaard door een liquiditeitsplanning bij de begroting en een onderbouwing van de liquiditeitsbehoefte bij de jaarrekening. De liquiditeitsplanning en - behoefte is uitgewerkt in de paragraaf financiering. 9 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

10 2.3 Samenhang met de Nota Grondbeleid Met de vaststelling van de Nota Grondbeleid door de Raad in 2006 is het kader gecreëerd voor beheer en ontwikkeling van onroerend goed, gericht op het uiteindelijk realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, economie, etc. In die nota zijn geen kaders opgenomen ten aanzien van risicomanagement. Met deze nota wordt hieraan invulling gegeven. Het risicoprofiel van een grondexploitatie wordt bepaald aan de hand van de gehanteerde uitgangspunten, parameters en de daarop gebaseerde winst of verliesverwachting. De geprognosticeerde winsten en verliezen worden fictief verrekend met de reserve Grondexploitatie. Het restant van deze reserve wordt toegevoegd aan de vrije beschikbare middelen die de weerstandscapaciteit bepalen. Vervolgens worden de onzekerheden van de (toekomstige) grondexploitaties rondom het geprognosticeerde resultaat meegenomen in het risicoprofiel. 10 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

11 3 Doelstellingen Deze Nota Weerstandsvermogen heeft de volgende drie doelstellingen: 1. Vaststelling van kaders en beleidsuitgangspunten ten aanzien van het risicomanagement De raad stelt het kader vast waarbinnen het college de risico s beheerst. Het college draagt zorg voor de identificatie van de risico s en beoordeelt of deze acceptabel, overdraagbaar of beheersbaar zijn. Als een risico als beheersbaar wordt aangemerkt zullen beheersmaatregelen worden opgesteld. 2. Vaststelling van kaders en beleidsuitgangspunten ten aanzien van het weerstandsvermogen De raad is verantwoordelijk voor de gemeentelijke doelstellingen binnen een sluitende begroting. Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem kan opleveren voor de realisatie van de begrote doelstellingen. In dat geval staan de programma s en daarmee het beleid van de gemeente direct onder druk. Daarom moet de gemeente beschikken over financiële weerstand. 3. Vaststelling rapportage- en escalatiekader De raad is verantwoordelijk voor de kaders ten aanzien van het risicomanagement en het weerstandsvermogen. De beheersing van de risico s en bepaling van het weerstandsvermogen is een taak van het college. Het college rapporteert bij de begroting en de jaarrekening aan de raad over de stand van zaken met betrekking tot het risicobeheer. Wanneer in de loop van het jaar zich ontwikkelingen voordoen die de gemeentelijke financiële weerstand aantasten, rapporteert het college dit met een plan van aanpak terstond aan de raad. 11 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

12 4 Risicomanagement 4.1 Integrale aanpak Met de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheer is in 2008 gekozen voor een integrale aanpak. Dit betekent dat risicomanagement integraal onderdeel dient te zijn van het dagelijks management. Om het gemeentelijk kader uit te werken is gebruik gemaakt van de volgende twee publicaties: - Internal Control Integrated Framework by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (USA) 1994; - Internal Control: Revised Guidance for Directors on the Combined Code by Financial Reporting Council (UK) In de eerste publicatie is het COSO-model uitgewerkt. In de tweede publicatie is het Turnbull-model uitgewerkt. Beide modellen worden veel gebruikt ter ondersteuning van het management bij het beheersen van de bedrijfsactiviteiten (zie bijlage 1). Het gedachtegoed van beide modellen is gebruikt om te komen tot een hanteerbaar model dat een integrale aanpak borgt waarin aandacht is voor alle relevante aspecten, zoals: 1. voldoende beheersing van de activiteiten binnen de organisatie; 2. bepaling van doelstellingen; 3. een deugdelijke inventarisatie van risico s; 4. risico-identificatie (kans- en impactbepaling); 5. een optimale beheersing van de risico s; Wanneer de bovenstaande integrale aanpak binnen de organisatie volledig is uitgewerkt, dan is risicomanagement een continu onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij ons bij alle activiteiten die de gemeente onderneemt steeds de volgende vragen worden gesteld: 1. Worden de doelstellingen gehaald? 2. Tegen welke prijs worden deze doelstellingen gehaald? 3. Wat kan er gebeuren? 4. Wat zijn daarvan de gevolgen? 5. Hebben wij daar rekening meegehouden? 6. Wat kunnen we doen? 7. Wat hebben we gedaan? 8. Wat kan beter? 9. Zijn management, directie en college op de hoogte? 10. Is er aanleiding om het risicoprofiel aan te passen? 4.2 Vormgeving en uitwerking van risicomanagement Het risicomanagement dient zodanig te zijn ingebed in de organisatie dat: 1. Een cultuur ontstaat waarin risico s een expliciet onderdeel zijn van de afwegingen bij beslissingen. 2. Het beheersen van risico s integraal onderdeel is van ieders werkzaamheden. 3. Bij de invulling van risicomanagement zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande beheerstechnieken en instrumenten. Als concrete uitwerking van het bovenstaande wordt bepaald voor welke activiteiten (zie bijlage 2) welke beheersinstrumenten worden gebruikt. Alle afspraken die van belang zijn voor risicobeheersing, Bestuurlijke Informatie Voorziening (AO/IC), rechtmatigheid, etc. worden per activiteit bij elkaar gezet. Deze vormen bij elkaar voor de betreffende activiteit het beheersinstrumentarium. Op deze wijze komen de risico s bij processen en projecten in beeld en kunnen worden gewaardeerd. De interne controle is verder geprofessionaliseerd en een digitaal managementinformatiesysteem is in ontwikkeling. 12 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

13 De accountant constateert naar aanleiding van de tussentijdse controle 2011 dat de gemeente hiermee op de goede weg is. Hij merkt hierbij nog eens op dat risicomanagement (het continue inventariseren, vastleggen en monitoren van risico s) verankerd moet zijn in de genen van uw organisatie. 4.3 Rapporteren en analyseren Het college is verantwoordelijk voor de beheersing van de risico s. Bij de aanbieding van de begroting en van de jaarrekening verantwoordt het college zich in de paragraaf Weerstandsvermogen over de beheersing van de risico s. In het projectenboek doet het college verslag van beheer en uitvoering van de projecten. Hierbij wordt ingegaan op de voortgang van de realisatie en de kostenontwikkeling op hoofdlijnen. In het projectenboek worden tevens alle projecten geactualiseerd. Per project worden de risico s ingeschat waarbij een indicatie wordt gegeven van de mogelijke impact en kans dat deze risico s zich voordoen. Hierbij worden tevens mogelijkheden tot optimalisatie verkend. Bij de bestuurlijke besluitvorming worden de relevante risico s meegenomen in de afwegingen. In de raadvoorstellen zullen deze risico s en de gevolgen ervan op de liquiditeit van de gemeente worden meegenomen. 13 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

14 14 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

15 5 Risicoprofiel 5.1 Het risicoprofiel nader toegelicht Het risicoprofiel bevat de actuele inschattingen van mogelijke financiële verliezen in verband met aanwezige incidentele risico s alsmede van aanwezige structurele risico s voor een duur van 4 jaar. Voor de posten die in het risicoprofiel worden opgenomen geldt verder dat het moet gaan om risico s met relevante betekenis, in geld te kwantificeren en niet reeds anderszins financieel afgedekt. De raad krijgt 2 keer per jaar het actuele risicoprofiel voorgelegd, als onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen. Onderstaand volgt een concrete uitwerking van de te hanteren uitgangspunten bij het opstellen van het risicoprofiel gedurende de looptijd van deze nota. 5.2 Indeling van geïnventariseerde risico s In de paragraaf Weerstandsvermogen worden alle geïdentificeerde risico s met een materiële (zie 5.3 uitgangspunt 6) omvang gepresenteerd in een tabel Risicoprofiel. De indeling van de tabel is uitgesplitst naar bedrijfsvoeringrisico s, strategische (beleids)risico s, uitvoeringsrisico s, eigendomsrisico s en aansprakelijkheidrisico s. Per risico wordt aangegeven of het een structureel dan wel incidenteel risico betreft. 5.3 Het kwantificeren van de risico s Bij het kwantificeren gelden de volgende algemene uitgangspunten: 1. per proces, prestatie of realisatie worden alle mogelijke risico s ongeacht de kans of de impact op een risicokaart inzichtelijk gemaakt; 2. per geïnventariseerd risico wordt een inschatting gemaakt van de minimum en maximum impact bij het optreden van het betreffende risico; 3. per geïnventariseerd risico wordt de kans ingeschat dat het risico zich in de komende periode van 10 jaar daadwerkelijk zal voordoen; 4. op basis van bovenstaande inschattingen wordt de risicoresponse bepaald; 5. afhankelijk van de response wordt de minimum- en maximumimpact in de beoordeling meegenomen (verzekeringen en / of gevormde voorzieningen worden in mindering gebracht op de minimum- en maximumimpact); 6. afhankelijk van de hoogte van het (resterende) risico wordt deze meegenomen in het risicoprofiel, hiervoor geldt als richtlijn: a. de gemiddelde resterende impact moet groter zijn dan ; b. de resterende kans moet groter of gelijk zijn aan 5%; c. kans maal gemiddelde impact is groter dan ; 7. voor structurele risico s wordt bij de kwantificering uitgegaan van 2 maal het berekende jaarbedrag. Hiervoor is gekozen om de gemeente voldoende ruimte te geven om een dergelijk risico, wanneer dit feitelijk optreedt, geleidelijk binnen de lopende meerjarenbegroting (4 jaar) op te vangen. In de Nota Weerstandsvermogen is sprake van 4 maal het berekende jaarbedrag. Dit is in de praktijk niet noodzakelijk gebleken. Daarnaast is bij enkele risicosoorten sprake van het hanteren van specifieke uitgangspunten. Het betreft de volgende: 15 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

16 - voor het algemeen economische risico van het zich voordoen van niet geraamde rentestijging bij herfinanciering wordt uitgegaan van een risicopercentage van de huidige 10 jaarsrente met opslag van minimaal 0,5% en maximaal 1% met structurele doorwerking; - voor het risico dat ingeboekte opbrengsten m.b.t. de algemene uitkering uit het gemeentefonds niet worden gerealiseerd wordt uitgegaan van minimaal 1% en maximaal 2% van het geraamde opbrengstbedrag (1% risicopost gekoppeld aan accresramingen en 1% gekoppeld aan het risico van verdeeluitkomsten); - voor volumerisico s van geraamde opbrengsten voor bouwleges, marktgelden en publieksbalie producten wordt minimaal 5% en maximaal 10% van de geraamde opbrengst als risico aangemerkt; - voor het risico van tegenvallers t.a.v. het feitelijk gebruik van openeindregelingen wordt voor de volgende regelingen uitgegaan van een risicobedrag van minimaal 5% en maximaal 10% van de geraamde jaarlast: WMO, kwijtscheldingsregeling en regeling leerlingenvervoer; - voor het risico van tegenvallers op het WWB inkomensdeel wordt minimaal 1% en maximaal 2% opgenomen; - voor de bepaling van het risico bij een grondexploitatie worden de risico s per project meegenomen, ten opzichte van het geprognosticeerde resultaat. Bovenstaande is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarrekening. De herleiding naar netto risicobedrag vindt op de volgende wijze plaats: 1. Per geïdentificeerd risico wordt een kans ingeschat dat het betreffende risico zich in de komende 10 jaar zal manifesteren. 2. Per risico wordt de minimum- en maximumimpact bepaald en vermenigvuldigd met de kans op het zich voordoen van dat risico. 3. Structurele risico s worden vermenigvuldigd met een factor 2; 4. Per risico wordt aan de hand van een Monte Carlo-simulatie de mogelijke impact bepaald. 5. Het gemeentelijk risicoprofiel wordt bepaald met een betrouwbaarheidspercentage van 95%. Er wordt voor een hoog zekerheidspercentage gekozen, zodat het gemeentelijk risicoprofiel met een grote mate van zekerheid wordt bepaald. Dit betekent dat majeure risico s een significante invloed hebben op het gemeentelijk risicoprofiel. 16 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

17 6 Weerstandscapaciteit 6.1 Relatie risicomanagement en weerstandscapaciteit De eerste linie tegen risico s is een goed werkend risicomanagement. Daarmee bereiken wij dat keuzes risicobewust worden gemaakt, zodat de kans op het zich voordoen van onvoorziene tegenvallers afneemt en de impact daarvan op de begroting en planning binnen beheersbare marges blijft. Indien het nemen van risico s onvermijdelijk is of de beste keus dan moeten ze ook gedekt kunnen worden indien ze zich voordoen. Bij elk van de in bijlage 2 genoemde werksoorten moet worden aangegeven hoe risico s gedekt kunnen worden. Acceptatie van risico s kan in bepaalde gevallen betekenen dat afzonderlijke voorzieningen moeten worden gevormd voor het afdekken van toekomstige verliezen uit gemaakte onomkeerbare keuzes. In andere gevallen moet worden bekeken of tegenvallers gedekt kunnen worden binnen bestaande budgetten of kredieten. Is dit niet mogelijk dan volgt dekking via de risicoreserveringen. Voor de financiële risico s die daarna nog resteren geldt dat de aanwezige weerstandscapaciteit binnen de algemene middelen op de begroting en balans als laatste achtervang dient. Het aanhouden van voldoende weerstandscapaciteit maakt het mogelijk om zonder beleidsaanpassing financiële nadelen op te vangen die zich ondanks de werking van risicomanagement manifesteren door het feitelijk optreden van tegenvallers en waarvoor geen andere dekking aanwezig is. 6.2 Structurele en incidentele weerstandscapaciteit De financiële weerstandscapaciteit kan worden onderscheiden in een structurele en incidentele component. Onder structurele weerstandscapaciteit verstaan we middelen die permanent inzetbaar zijn om tegenvallers op te vangen zonder beleidsaanpassing. Het gaat dan concreet om: 1. herschikkingsmogelijkheden binnen bestaande budgetten; 2. onbenutte belasting- en heffingscapaciteit. Over de post onvoorzien valt op te merken dat deze post niet de strekking heeft om als weerstand te dienen voor al bekende risico s maar als dekkingsmogelijkheid voor onvoorziene uitgaven gedurende het begrotingsjaar. Onder incidentele weerstandscapaciteit verstaan we de financiële capaciteit die de gemeente heeft om eenmalige tegenvallers zonder beleidsaanpassing op te vangen. Incidentele financiële weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van vrije reserves: algemene reserve, risicoreserve, stille reserve en het vrij beschikbare deel van de Reserve Grondexploitatie. 17 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

18 7 Weerstandsvermogen Voor zover risico s geïdentificeerd, van relevante betekenis, in geld te kwantificeren en niet reeds anderszins financieel afgedekt zijn worden zij tot uitdrukking gebracht in het gemeentelijk risicoprofiel. Dit profiel wordt afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Dit resulteert in het weerstandsvermogen, de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel (zie paragraaf 1.2.5). 7.1 Norm Weerstandsvermogen Bij het bepalen van een norm voor dit verhoudingsgetal is van belang te zoeken naar een evenwicht tussen financiële soliditeit enerzijds en het streven om de financiële middelen optimaal in te zetten anderzijds. Naarmate de organisatie haar activiteiten beter beheerst zal het gemeentelijk risicoprofiel scherper kunnen worden bijgesteld. Belangrijke criteria hierbij zijn in hoofdstuk vier besproken. Om zeker te zijn dat de gemeente voldoende middelen ter beschikking heeft om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen zal het weerstandsvermogen de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel - minimaal 1 dienen te zijn. 7.2 De risicoreserve Bij de start van de raadsperiode was de risicoreserve conform de jaarrekening ,5 mln. Om zeker te zijn dat de risicoreserve op peil blijft wordt een relatie gelegd met het statistisch berekende risicoprofiel. Om te voorkomen dat (on)voorziene ontwikkelingen de uitvoering van de begroting direct in gevaar brengen wordt minimaal 50% van het risicoprofiel aangehouden als risicoreserve. 18 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

19 Bijlage 1 Toelichting COSO-model en Turnbull-model COSO is een management model dat is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité, bestaande uit een aantal private organisaties, heeft in 1992 naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen gegeven ten aanzien van interne controle en interne beheersing. In 1994 is daar nog een aanvulling opgekomen en werd dit samengevoegd in het COSO-rapport. Dit rapport is bedoeld om aan organisaties een uniform en gemeenschappelijk referentiekader voor interne controle aan te bieden en om het management te ondersteunen bij de verbetering van het interne controlesysteem. In 2004 werd het model geactualiseerd, werden elementen toegevoegd en aangepast. Dit geactualiseerde model richt zich niet meer alleen op interne controle maar op het gehele interne beheersingssysteem en staat bekend als COSO II of Enterprise Risk Management Framework (ERM). COSO wordt alom gezien als sterk denk concept. Wat houdt COSO in? Bij het realiseren van doelstellingen moeten activiteiten worden uitgevoerd en keuzes gemaakt. Bij het maken van keuzes en uitvoeren van werkzaamheden worden risico s gelopen. Om de organisatiedoelstellingen te realiseren moeten deze risico's worden beheerst. COSO beschrijft en definieert hiervoor de verschillende elementen van een intern beheersingssysteem. Het model geeft de relatie weer tussen: - de doelstellingen van een organisatie; - de controlecomponenten; - de activiteiten/eenheden waarvoor de interne controle benodigd is. Organisatiedoelstellingen COSO identificeert de relaties tussen de ondernemingsrisico s en het interne beheersingsysteem. COSO hanteert hierbij de gedachten dat interne beheersing een proces is dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de categorieën: - bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic); - effectiviteit en efficiëntie van bedrijfprocessen (Operations); - betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging (Reporting); - naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance). Controlecomponenten Vervolgens definieert het model de controlecomponenten van een organisatie als: - Interne omgeving (de mate waarin risico s worden genomen) - Bepaling van doelstellingen (objective setting) - Identificatie van de gebeurtenissen (kansen/risico's die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen) - De risico-inschatting of de beoordeling van de geïdentificeerde risico s (waarschijnlijkheid dat risico zich zal voordoen en de gevolgen indien het zich voordoet) - De risicobeheersingmaatregelen (risk response) - (risico s vermijden, aanvaarden, delen of verminderen) - Controleactiviteiten (bv. functiescheiding) - Informatie en communicatie - Monitoring Activiteiten Tenslotte moet per geïdentificeerde activiteit de type interne beheersing worden weergegeven. Afhankelijk van de organisatiestructuur wordt de beheerscomponenten per activiteit per organisatieniveau uitgewerkt. Hiermee ontstaat een geïntegreerd systeem dat bij veranderende omstandigheden moet worden aangepast. Voorbeelden van beheersactiviteiten: - procedures; - preventieve beheersmaatregelen; - detective beheersmaatregelen; - handmatige controles; - automatische controles; - controle op informatiesystemen; - algehele controles; 19 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

20 - applicatie controles; - bedrijfsspecifieke controles. Toelichting Turnbull-model Dit model is ontwikkeld door de Financial Reporting Council (FRC) van het Verenigd Koninkrijk. Het doel van het model gaat net als het COSO model in op het belang van risicomanagement om de doelstelling van de organisatie te bereiken. In 2005 is door de FRC de eerste richtlijnen die in 1999 waren opgesteld, aangepast. Het voornaamste verschil tussen het COSO-model en het model van de FRC is dat het Amerikaanse model rule-based is, terwijl de Europese benadering meer principle-based is. Met andere woorden het COSO-model is voorschrijvend, terwijl het Turnbull-model het belang van interne controle en risicomanagement onderstreept en vervolgens omschrijft aan welke voorwaarden een gezond systeem van interne controle moet voldoen. Hiermee ontstaat een lijst van checkpunten waaraan het eigen interne controlesysteem en risicomanagement kan worden onderworpen. 20 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN 2012, GEMEENTE DE BILT

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Gemeentelijk risicomanagement, een empirisch onderzoek

Gemeentelijk risicomanagement, een empirisch onderzoek Gemeentelijk risicomanagement, een empirisch onderzoek Peter B. Boorsma, Geert A.M. Haisma en Yvonne Moolenaar 1 Inleiding Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten van

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie