RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Meander scholengemeenschap, locatie Anne Frank Plaats : Gorinchem BRIN nummer : 13XL C3 Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 12 december 2016 Datum vaststelling : 28 maart 2017

2 Pagina 2 van 14

3 SAMENVATTING Meander SG, locatie Anne Frank heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. Wat gaat goed? De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken en biedt de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen. Ook zijn de ouders en leerlingen positief over de school. Het team is trots op de onderlinge samenwerking, op het contact/de relatie met ouders en op de betrokkenheid van ouders, maar er wordt ook op alle andere vlakken naar een goede samenwerking gestreefd. Ten slotte is de zorg voor onderwijs van goede kwaliteit, systematisch en ambitieus. Wat kan beter? De school zou het antwoord op de volgende vragen moeten vinden: kunnen wij onze zorgactiviteiten nog doelgerichter uitvoeren (preventief en curatief handelen, diagnostiek, samenspel tussen remedial teacher en leerkracht)? hoe kunnen wij onze leerlingen 'leren leren' en verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen leerproces? zitten wij op één lijn als het gaat om omgaan met verschillen in leertempo, met name voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben? Wat moet beter? De kwaliteit van het onderwijs op Meander SG, locatie Anne Frank geeft geen aanleiding tot directe verbeteringen. Pagina 3 van 14

4 Pagina 4 van 14

5 1 INLEIDING Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan? Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in aanmerking komen een pilot-onderzoek met een concept-waarderingskader. Dit kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober 2016 krijgen scholen een onderzoek met dit bijgestelde onderzoekskader voor Zo ook Meander SG, locatie Anne Frank. Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de inspectie Werkwijze Op 12 december 2016 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden: een documentenanalyse; een presentatie door de school; gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern begeleider, leraren, ouders en leerlingen; observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen. Deze observaties hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd. Aan het eind van de onderzoeksdag hebben wij een feedbackgesprek gevoerd met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleider en de leraren van de school. In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de school aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen. Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan een van deze artikelen, geven wij dit aan in paragraaf 3.2. Leeswijzer Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op Meander SG, locatie Anne Frank. Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen. Pagina 5 van 14

6 Pagina 6 van 14

7 2 HOOFDCONCLUSIE De kwaliteit van het onderwijs op Meander SG, locatie Anne Frank is op de meeste onderzochte onderdelen van voldoende niveau. Op twee onderdelen is de school als goed beoordeeld. De samenwerking met alle (keten-)partners is een speerpunt van de school. Daarom wordt er veel tijd, aandacht en energie gestoken in een gedeelde visie op onderwijs en op een gezamenlijke aanpak om daadwerkelijk onderwijs van goede kwaliteit te leveren. Dit is terug te zien in de cyclus die de school hanteert in haar zorg voor kwaliteit. Pagina 7 van 14

8 Pagina 8 van 14

9 3 RESULTATEN ONDERZOEK MEANDER SCHOLENGEMEENSCHAP EN LOCATIE ANNE FRANK 3.1 Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed OP2 OP3 OP6 Zicht op ontwikkeling Didactisch handelen Samenwerking Onderwijsproces Het team van Meander SG, locatie Anne Frank houdt met behulp van toetsen, observaties en leerlingenwerk zicht op de voortgang in ontwikkeling van haar leerlingen. Leerlingen die extra hulp nodig hebben of leerlingen die meer uitdaging aankunnen, worden daarmee tijdig gesignaleerd. Dit geldt met name voor de leerlingen die vanwege (cognitieve) beperkingen gerichte extra hulp krijgen. De leraren slagen erin een prettige sfeer in hun groepen te creëren. Dit heeft een duidelijk effect op de leerlingen: zij voelen zich gezien, gaan taakgericht aan de slag en laten merken dat zij de lesstof interessant vinden. Winst is nog mogelijk in de processen van extra hulp (vaak in de groep zelf) en gerichte extra begeleiding (buiten de groep). Wij menen dat de zorgactiviteiten nog doelgerichter en planmatiger uitgevoerd kunnen worden als de school de nadruk legt op enkele cruciale factoren, zoals het onderscheid tussen preventief en curatief handelen, de gestelde diagnostiek en de terugkoppeling tussen remedial teacher en leerkracht. Daarnaast is het raadzaam om na te denken over hoe vaardigheden als 'leren leren' en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces kunnen worden geformuleerd in concrete activiteiten en houdingen, zowel op het niveau van de leraren als op dat van de leerlingen. De samenwerking is op alle vlakken goed. De school verricht dan ook vele inspanningen om een goede relatie met haar ouders en andere belanghebbenden (onder meer de peuterspeelzaal, het samenwerkingsverband, de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente) tot stand te brengen. Daarbij passen de voornemens en reeds uitgevoerde activiteiten goed bij waar de school voor staat. Eén van de speerpunten in de samenwerking is het zogenoemde Actief Ouderschap. Hiermee wil de school de wensen en Pagina 9 van 14

10 verwachtingen naar elkaar toe scherp stellen en waar nodig verbeteren. Dit heeft reeds geleid tot een aantal aanpassingen, waaronder de (verbeterende) communicatie over de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen tussen school en ouders. Voor de school is het belangrijk om de nagestreefde samenwerking te koppelen aan de visie op onderwijs. Dit betekent dat zij regelmatig na moet gaan welke activiteiten de prioriteit krijgen en hoe bepaald kan worden of en welk effect deze hebben op de onderwijspraktijk. Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed SK1 Veiligheid Schoolklimaat Het veiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen, analyseren en evalueren van incidenten. Er is structuur gebracht in de activiteiten rondom positief gedrag, goede sociale competenties en weerbaarheid. Ook is er een leerlingenraad, waarbij de leerlingen actief betrokken worden bij de schoolverbeteringen. De leerlingen met wie wij gesproken hebben, geven aan dat er een prettige sfeer is en dat er nauwelijks geruzied wordt. Zij zeggen zich veilig te voelen in de school, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Ook ouders beamen dit. Zij kunnen zich goed vinden in de regels en afspraken. De school zet regelmatig een tevredenheidsmeting uit onder leerlingen (jaarlijks), team en ouders. Het zou goed zijn om de bekendheid van de vertrouwenspersoon onder de leerlingen te vergroten. Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b. OR1 Resultaten Onderwijsresultaten De eindresultaten zijn over het geheel genomen in de afgelopen drie jaren voldoende op Meander SG, locatie Anne Frank. In de laatste jaren liggen de scores rond het gemiddelde dat van de school mag worden verwacht, maar er is wel een neerwaartse trend te zien. Daarnaast zou het goed zijn om ook de resultaten voor de vakken buiten taal, lezen en rekenen te analyseren, zodat ook hiervoor ook doelen en verwachtingen kunnen worden bepaald. Pagina 10 van 14

11 Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed KA1 KA2 Kwaliteitszorg Kwaliteitscultuur Kwaliteitszorg en ambitie Meander SG, locatie Anne Frank heeft een sluitende kwaliteitscyclus, die tamelijk ambitieuze doelen nastreeft. Daarbij kan worden gerekend op een breed draagvlak van alle betrokkenen bij de school, vooral omdat de leraren op een doelmatige manier worden ingezet om hun bijdrage te leveren in de schoolontwikkeling. Dit gebeurt doorgaans in werkgroepen, waar gewerkt wordt aan verbeteringen in zowel het onderwijsinhoudelijk proces als aan persoonlijke en teambrede kwaliteiten en competenties. Ook de ouders leveren een bijdrage aan de schoolontwikkeling; de ouderenquête levert bijvoorbeeld informatie op die de school kan gebruiken om bepaalde ideeën die zij aandragen uit te werken. Hoewel de school al ideeën heeft over en enige ervaring heeft met het betrekken van overige externen en onafhankelijke deskundigen, kan dit nog beter gestroomlijnd worden. 3.2 Overige wettelijke voorschriften De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Pagina 11 van 14

12 Pagina 12 van 14

13 4 REACTIE VAN HET BESTUUR Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op Meander SG, locatie Anne Frank. Wij hebben de school en het bestuur gevraagd om de ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie. Hieronder geeft het bestuur zijn reactie: De OBS Anne Frank is volop in beweging. In het inspectierapport zien wij daar een positieve bevestiging van. Wij zijn trots op de OBS Anne Frank bij het lezen van de samenvatting van de belangrijkste, zeer herkenbare oordelen van de inspectie. De Anne Frank wilde zelf graag een aanvullende beoordeling op de standaard 'Samenwerking' (OP6). Voor de Anne Frank is de samenwerking met ouders de bron voor het informele leren van kinderen en daarmee een zéér belangrijke katalysator voor het formele leren op school. Wij zijn blij met de (h)erkenning door de inspectie en het oordeel 'goed' op dit kwaliteitsgebied. Aanvullend geeft de inspectie ook aan dat daarnaast de kwaliteitszorg boven het gemiddelde uitsteekt. Voor ons zijn dat belangrijke ijkpunten om de ingezette schoolontwikkeling op deze wijze door te zetten: systematisch en ambitieus. De speerpunten vanuit het lopende jaarplan resulteren dan ook in een goede beoordeling van onze kwaliteitszorg en samenwerking met ouders. Het team ziet deze kwaliteitsgebieden als katalysator voor de gehele schoolontwikkeling. Vanuit een goed zicht op dat wat werkt in de klas en hier een planmatig vervolg aan geven, neemt het team het advies van de inspectie ter harte om als vervolgstap de zorgactiviteiten nog doelgerichter te maken. De afstemming tussen de onderwijsassistentes, de leerkracht en de onderwijsbehoeften van de leerling zal binnen deze cyclus een duidelijkere positionering krijgen. De feedback die vanuit peilingen onder alle betrokken jaarlijks worden uitgezet zijn daarbij de graadmeter voor succes. De inspectie maakt melding van een neerwaartse trend in de eindopbrengsten van de school. Deze zijn door het team gezien en geanalyseerd. Onze eerste constatering is daarbij gelijk aan die van de inspectie: alle leerlingen verlaten de Anne Frank wel op het vereiste niveau. De wijze van bevraging binnen de tot dusver gekozen eindtoets wijkt echter in toenemende mate af van de door ons gehanteerde lesmethodes. Om die reden zal vanaf 2017 een andere eindtoets aan onze schoolverlaters voorgelegd worden. Deze keuze zal, in combinatie met Pagina 13 van 14

14 de verdiepte aandacht voor het planmatig handelen, naar onze overtuiging leiden tot eindresultaten die recht doen aan het potentieel van al onze leerlingen. Pagina 14 van 14

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Bornput RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Bornput Plaats : Oostdijk BRIN nummer : 04RC C1 Onderzoeksnummer : 291981 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum vaststelling : 8 mei 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Dr. Maarten Luther

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Dr. Maarten Luther RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Dr. Maarten Luther Plaats : Urk BRIN nummer : 03WY C1 Onderzoeksnummer : 290907 Datum onderzoek : 27 oktober 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. SBO De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. SBO De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT SBO De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 291747 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool 't Warmelinck

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool 't Warmelinck RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Basisschool 't Warmelinck Plaats : Aalten BRIN nummer : 08BQ C1 Onderzoeksnummer : 291808 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Klaroen'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs 'De Klaroen' RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs 'De Klaroen' Plaats : Maarssen BRIN nummer : 10MX C1 Onderzoeksnummer : 292299 Datum onderzoek : 21 februari 2017 Datum vaststelling : 27 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Singel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Singel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Singel Plaats : Willemstad Nb BRIN nummer : 07OA C1 Onderzoeksnummer : 291806 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling : 10 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Irene Plaats : Wageningen BRIN nummer : 13NC C1 Onderzoeksnummer : 292085 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool Eben-Haëzer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool Eben-Haëzer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool Eben-Haëzer Plaats : Nieuwpoort BRIN nummer : 05QH C1 Onderzoeksnummer : 291844 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Weerklank

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Weerklank RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Weerklank Plaats : Westmaas BRIN nummer : 07NI C1 Onderzoeksnummer : 291722 Datum onderzoek : 21 februari 2017 Datum vaststelling : 8 mei 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Troubadour

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Troubadour RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Troubadour Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 17OR C1 Onderzoeksnummer : 291479 Datum onderzoek : 13 maart 2017 Datum vaststelling : 15 mei 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool 't Montferland

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool 't Montferland RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool 't Montferland Plaats : 's-heerenberg BRIN nummer : 18FK C1 Onderzoeksnummer : 292105 Datum onderzoek : 2 februari 2017 Datum vaststelling : 28 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Het Balkon Plaats : Maassluis BRIN nummer : 11PN C2 Onderzoeksnummer : 290797 Datum onderzoek : 13 december 2016 Datum vaststelling : 25 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oec. basisschool Visser 't Hooft

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oec. basisschool Visser 't Hooft RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oec. basisschool Visser 't Hooft Plaats : Castricum BRIN nummer : 03XY C1 Onderzoeksnummer : 292435 Datum onderzoek : 27 maart 2017 Datum vaststelling : 14 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs "Cunera"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs Cunera RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs "Cunera" Plaats : Rhenen BRIN nummer : 07VM C1 Onderzoeksnummer : 292426 Datum onderzoek : 13 maart 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sint Bernardus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sint Bernardus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sint Bernardus Plaats : Deventer BRIN nummer : 12JD C1 Onderzoeksnummer : 292202 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling : 20 maart 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. A. Baron van Dedem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. A. Baron van Dedem RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT A. Baron van Dedem Plaats : Dalfsen BRIN nummer : 10QO C1 Onderzoeksnummer : 291789 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool Sint Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool Sint Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Basisschool Sint Jozef Plaats : Didam BRIN nummer : 11DN C1 Onderzoeksnummer : 291810 Datum onderzoek : 19 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Wereldkidz locatie de Hoogstraat AZC

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Wereldkidz locatie de Hoogstraat AZC RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Wereldkidz locatie de Hoogstraat AZC Plaats : Leersum BRIN nummer : 05ZW C2 Onderzoeksnummer : 290420 Datum onderzoek : 16 december 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Weidebloem Curiestraat, school voor anderstaligen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Weidebloem Curiestraat, school voor anderstaligen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Weidebloem Curiestraat, school voor anderstaligen Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16FI C2 Onderzoeksnummer : 291136 Datum onderzoek : 8 november 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Driemaster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Driemaster RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Driemaster Plaats : Voorburg BRIN nummer : 07SP C2 Onderzoeksnummer : 290730 Datum onderzoek : 8 november 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs "De Panda", loc. De Panda

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Panda, loc. De Panda RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs "De Panda", loc. De Panda Plaats : Utrecht BRIN nummer : 17RK C1 Onderzoeksnummer : 291401 Datum onderzoek : 4 april 2017 Datum vaststelling : 12 juni 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Dr. W.Drees

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Dr. W.Drees RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Dr. W.Drees Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19OY C1 Onderzoeksnummer : 292427 Datum onderzoek : 20 maart 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Speciale basisschool nieuwhessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Speciale basisschool nieuwhessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Speciale basisschool nieuwhessen Plaats : Aalten BRIN nummer : 02WC C1 Onderzoeksnummer : 292654 Datum onderzoek : 27 maart 2017 Datum vaststelling : 29 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Rotterdamse Montessorischool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 08CK C1 Onderzoeksnummer : 291284 Datum onderzoek : 17 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK P.C.B. "Koningin Juliana" Plaats : Ermelo BRIN nummer : 14CM C1 Onderzoeksnummer : 287541 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Schakelklassen Brede School Tuikwerd

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Schakelklassen Brede School Tuikwerd RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Schakelklassen Brede School Tuikwerd Plaats : Delfzijl BRIN nummer : 15HW C3 Onderzoeksnummer : 291898 Datum onderzoek : 24 januari 2017 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Sprankel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Sprankel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Sprankel Plaats : Herwen BRIN nummer : 05BU C1 Onderzoeksnummer : 293136 Datum onderzoek : 22 mei 2017 Datum vaststelling : 10 juli 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool de Petteflet

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool de Petteflet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool de Petteflet Plaats : Uden BRIN nummer : 22JY C1 Onderzoeksnummer : 291581 Datum onderzoek : 16 februari 2017 Datum vaststelling : 10 april 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool St Nicolaas

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool St Nicolaas RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool St Nicolaas Plaats : Nieuwveen BRIN nummer : 03UG C1 Onderzoeksnummer : 291151 Datum onderzoek : 17 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool de Edelsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool de Edelsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool de Edelsteen Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 24CP C2 Onderzoeksnummer : 292883 Datum onderzoek : 22 mei 2017 Datum vaststelling : 6 juli 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. c.b.s. "De Stapstien"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. c.b.s. De Stapstien RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK c.b.s. "De Stapstien" Plaats : Kollumerzwaag BRIN nummer : 10IK C1 Onderzoeksnummer : 287994 Datum onderzoek : 15 maart 2016 Datum vaststelling : 7 april 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oecumenische Basisschool de Odyssee

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oecumenische Basisschool de Odyssee RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oecumenische Basisschool de Odyssee Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 28AJ C1 Onderzoeksnummer : 290971 Datum onderzoek : 8 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Op 't Veld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Op 't Veld RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Op 't Veld Plaats : Emmen BRIN nummer : 16WN C1 Onderzoeksnummer : 285220 Datum onderzoek : 22 en 24 september 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Eendracht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Eendracht Plaats : Hansweert BRIN nummer : 12RI C1 Onderzoeksnummer : 287626 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 30 maart 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Aventurijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Aventurijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Aventurijn Plaats : Houten BRIN nummer : 30RD C1 Onderzoeksnummer : 292855 Datum onderzoek : 6 juni 2017 Datum vaststelling : 31 augustus 2017 Pagina 2 van 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Wereldwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Wereldwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Wereldwijs Plaats : Landgraaf BRIN nummer : 23TE C1 Onderzoeksnummer : 292648 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling : 19 juni 2017 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Ter Tolne

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Ter Tolne RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Ter Tolne Plaats : Tholen BRIN nummer : 18PA C1 Onderzoeksnummer : 292859 Datum onderzoek : 4 juli 2017 Datum vaststelling : 17 augustus 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de School met de Bijbel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de School met de Bijbel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de School met de Bijbel Plaats : Hei- en Boeicop BRIN nummer : 07KZ C1 Onderzoeksnummer : 288169 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 14 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Driehoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Driehoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Driehoek Plaats : Hilvarenbeek BRIN nummer : 21NP C1 Onderzoeksnummer : 292669 Datum onderzoek : 22 mei 2017 Datum vaststelling : 5 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Windroos Plaats : Mijdrecht BRIN nummer : 11WN C1 Onderzoeksnummer : 290662 Datum onderzoek : 3 en 4 oktober 2016 Datum vaststelling : 19 december 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Haagse Beek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Haagse Beek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SBO De Haagse Beek Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 20JF C1 Onderzoeksnummer : 291534 Datum onderzoek : 31 januari 2017 Datum vaststelling : 23 maart 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs "de Fontein"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs de Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs "de Fontein" Plaats : Harmelen BRIN nummer : 07MB C1 Onderzoeksnummer : 287594 Datum onderzoek : 8 maart 2016 Datum vaststelling : 12 april 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Zeester/De Jutter

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Zeester/De Jutter RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Zeester/De Jutter Plaats : Vlieland BRIN nummer : 03DJ C1 Onderzoeksnummer : 289554 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 31 oktober 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool Kerensheide

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Basisschool Kerensheide RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Basisschool Kerensheide Plaats : Stein Lb BRIN nummer : 10HU C1 Onderzoeksnummer : 291366 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interschool Plaats : Ter Apel BRIN nummer : 12TR C2 Onderzoeksnummer : 291528 Datum onderzoek : 14 december 2016 Datum vaststelling : 31 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Op De Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Op De Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Op De Wieken Plaats : Tollebeek BRIN nummer : 13TJ C1 Onderzoeksnummer : 291809 Datum onderzoek : 17 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Paladijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Paladijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Paladijn Plaats : Deventer BRIN nummer : 15SM C1 Onderzoeksnummer : 282179 Datum onderzoek : 9 en 13 maart 2015 Datum vaststelling : 22 april 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. ICBS De Vaart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. ICBS De Vaart RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ICBS De Vaart Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12SY C1 Onderzoeksnummer : 285247 Datum onderzoek : 12 oktober 2015 Datum vaststelling : 3 december 2015 Pagina

Nadere informatie

Pilots Toezicht Schoolbezoek met gezamenlijke observaties

Pilots Toezicht Schoolbezoek met gezamenlijke observaties Pilots Toezicht 2020 Schoolbezoek met gezamenlijke observaties Toezicht in verandering https://www.youtube.com/watch?v=-gu58xzdpvu 2 Meer info in de nieuwsbrief http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuwsbrieven/2014/12/e-nieuwsprimair-onderwijs-2014.html#toezicht%20in%20transitie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Wijngaard

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SBO De Wijngaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SBO De Wijngaard Plaats : Huizen BRIN nummer : 04FL C1 Onderzoeksnummer : 293246 Datum onderzoek : 13 juni 2017 Datum vaststelling : 24 augustus 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. OBS Tellegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. OBS Tellegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij OBS Tellegen Plaats : Wijhe BRIN-nummer : 18NQ Onderzoeksnummer : 127796 Datum schoolbezoek : 15 november 2012 Rapport vastgesteld op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Brede School Lingewaard, afdeling basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Brede School Lingewaard, afdeling basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Brede School Lingewaard, afdeling basisschool Plaats : Arkel BRIN nummer : 01VY C1 Onderzoeksnummer : 284674 Datum onderzoek : 21 en 22 september 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Sint Willibrordus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Sint Willibrordus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Sint Willibrordus Plaats : Hulst BRIN nummer : 09KH C1 Onderzoeksnummer : 287024 Datum onderzoek : 15 februari 2016 Datum vaststelling : 11 maart

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht Basisschool De Waterwilg

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht Basisschool De Waterwilg Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Basisschool De Waterwilg datum onderzoek 15 september 2015 Feedbackgesprek 1.Het beeld van de school 2.Toelichting op het beeld en verhelderingsvragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool 't Schrijverke Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AZ C1 Onderzoeksnummer : 276613 Datum onderzoek : 11 september 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Utrechtse Schoolvereniging

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Utrechtse Schoolvereniging RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Utrechtse Schoolvereniging Plaats : Utrecht BRIN nummer : 07PH C1 Onderzoeksnummer : 292853 Datum onderzoek : 30 mei 2017 Datum vaststelling : 14 augustus 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. RK Basisschool De Horizon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. RK Basisschool De Horizon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RK Basisschool De Horizon Plaats : Katwijk Zh BRIN nummer : 05CD C1 Onderzoeksnummer : 282437 Datum onderzoek : 7 april 2015 Datum vaststelling : 15 juni 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Wilgenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Wilgenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Wilgenhof Plaats : Middelburg BRIN nummer : 15UU C1 Onderzoeksnummer : 287022 Datum onderzoek : 1 februari 2016 Datum vaststelling : 8 maart 2016

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Tobiasschool Amsterdam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. Tobiasschool Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT Tobiasschool Amsterdam Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 04FC C1 Onderzoeksnummer : 291829 Datum onderzoek : 17 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart Plaats : Ruurlo BRIN-nummer : 05YD Onderzoeksnummer : 122712 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Boekelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Boekelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Boekelo Plaats : Enschede BRIN nummer : 16NC C1 Onderzoeksnummer : 288790 Datum onderzoek : 29 maart 2016 Datum vaststelling : 19 mei 2016 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. obs "De Trekvogel"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. obs De Trekvogel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN nummer : 23UG C1 Onderzoeksnummer : 292777 Datum onderzoek : 12 juni 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. St. Gerardus Majella

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. St. Gerardus Majella RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK St. Gerardus Majella Plaats : Broekland Ov BRIN nummer : 06ZT C1 Onderzoeksnummer : 282328 Datum onderzoek : 9 april 2015 Datum vaststelling : 27 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dr. H. Bavinckschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dr. H. Bavinckschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dr. H. Bavinckschool Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 04RH C1 Onderzoeksnummer : 287748 Datum onderzoek : 21 april 2016 Datum vaststelling : 13 juli 2016

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS KWALITEITSONDERZOEK PASTEL COLLEGE STICHTING DE REGENBOOG VOORBEELDRAPPORT ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN RISICO'S INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS december 2016 INHOUD Samenvatting 3 1 Inleiding: Wat voor onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Windroos RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Windroos Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 13PM C1 Onderzoeksnummer : 281685 Datum onderzoek : 9 en 12 februari 2015 Datum vaststelling : 25 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Hugo de Groot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Hugo de Groot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Hugo de Groot Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19RD C1 Onderzoeksnummer : 292345 Datum onderzoek : 3 april 2017 Datum vaststelling : 6 juni 2017 Pagina

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 School : Windkracht 10 Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 15FD Onderzoeksnummer : 90552 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling : 23 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Koelmanschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Koelmanschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Koelmanschool Plaats : Goes BRIN nummer : 03HB C1 Onderzoeksnummer : 284860 Datum onderzoek : 13 oktober 2015 Datum vaststelling : 16 november 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Wissel Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19VB Onderzoeksnummer : 126646 Datum schoolbezoek : 19 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Terp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Terp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Terp Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 11JK C1 Onderzoeksnummer : 286289 Datum onderzoek : 8 december 2015 Datum vaststelling : 8 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Daltonbasisschool Nettelhorst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Daltonbasisschool Nettelhorst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Daltonbasisschool Nettelhorst Plaats : Lochem BRIN nummer : 14MH C1 Onderzoeksnummer : 150805 Datum onderzoek : 2 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Noordster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Noordster RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Noordster Plaats : Bergen op Zoom BRIN nummer : 06AI C1 Onderzoeksnummer : 287625 Datum onderzoek : 21 januari 2016 Datum vaststelling : 7 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Zandhope

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Zandhope RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Zandhope Plaats : 't Zand Nh BRIN nummer : 18SZ C1 Onderzoeksnummer : 287989 Datum onderzoek : 8 maart 2016 Datum vaststelling : 8 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs 't Baeken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs 't Baeken RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs 't Baeken Plaats : Alkmaar BRIN nummer : 16JV C1 Onderzoeksnummer : 286725 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 31 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie